Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 10 февруари 2010 г. - Страсбург
 Незадължително и временно прилагане на механизма за самоначисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами (изменение на Директива 2006/112/ЕО) *
 Европейски фонд за регионално развитие: допустимост на интервенции в сектора на жилищното строителство, осъществявани в полза на маргинализирани общности ***I
 Административно сътрудничество в областта на данъците *
 Взаимна помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки *
 Неотдавнашното земетресение в Хаити
 Положението в Иран
 Положението в Йемен
 Трафика на хора
 Резултат от срещата на високо равнище в Копенхаген относно изменението на климата
 Насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане
 Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз — 2009 г.
 Основни цели на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES)
 Доклад за напредъка на Хърватия през 2009 г.
 Доклад за напредъка на бивша югославска република Македония през 2009 г.
 Доклад за напредъка на Турция през 2009 г.
Текстове (569 kb)
Правна информация - Политика за поверителност