Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 - Στρασβούργο
Μηχανισμός αντιστροφής της επιβάρυνσης: αγαθά και υπηρεσίες που είναι πιθανό να αποτελέσουν αντικείμενο απάτης *
 FEDER: επιλεξιμότητα των παρεμβάσεων στον τομέα της στέγασης υπέρ των περιθωριακών ομάδων ***I
 Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας *
 Αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένες εισφορές, δασμούς, φόρους και άλλα μέτρα *
 Πρόσφατος σεισμός στην Αϊτή
 Κατάσταση στο Ιράν
 Κατάσταση στην Υεμένη
 Εμπορία ανθρώπων
 Αποτελέσματα της διάσκεψης κορυφής της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή
 Προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα
 Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2009
 Βασικοί στόχοι της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών του CITES
 Έκθεση προόδου της Κροατίας για το 2009
 Έκθεση προόδου για το 2009 της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
 Έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2009

Μηχανισμός αντιστροφής της επιβάρυνσης: αγαθά και υπηρεσίες που είναι πιθανό να αποτελέσουν αντικείμενο απάτης *
PDF 375kWORD 86k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την προαιρετική και προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις ορισμένων αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που είναι πιθανό να αποτελέσουν αντικείμενο απάτης (COM(2009)0511 – C7-0210/2009 – 2009/0139(CNS))
P7_TA(2010)0011A7-0008/2010

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0511),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 93 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0210/2009),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0008/2010),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Ο προκαθορισμένος κατάλογος, από τον οποίο τα κράτη μέλη θα μπορούν να επιλέγουν, πρέπει να περιορίζεται σε παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες, βάσει της πρόσφατης εμπειρίας, είναι πολύ πιθανό να αποτελέσουν αντικείμενο απάτης. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η θέσπιση αυτού του μηχανισμού μπορεί πράγματι να αξιολογηθεί και ότι η επίπτωσή του παρακολουθείται προσεκτικά, τα κράτη μέλη πρέπει να περιορίζονται στην επιλογή τους.
(4)  Ο προκαθορισμένος κατάλογος, από τον οποίο τα κράτη μέλη θα μπορούν να επιλέγουν, πρέπει να περιορίζεται σε παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες, βάσει της πρόσφατης εμπειρίας, είναι πολύ πιθανό να αποτελέσουν αντικείμενο απάτης. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η θέσπιση αυτού του μηχανισμού μπορεί πράγματι να αξιολογηθεί και ότι η επίπτωσή του παρακολουθείται προσεκτικά, τα κράτη μέλη πρέπει να περιορίζονται στην επιλογή τους σε αγαθά και υπηρεσίες του προκαθορισμένου αυτού καταλόγου.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α) Κατά την επιλογή των αγαθών και υπηρεσιών που θα υπόκεινται στο μηχανισμό αυτό, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και μέχρι δύο κατηγορίες αγαθών που αναγράφονται στο Μέρος Α του παραρτήματος VIA.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Για να εκτιμηθεί με διαφάνεια η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του μηχανισμού στις δόλιες δραστηριότητες, οι εκθέσεις αξιολόγησης των κρατών μελών πρέπει να βασίζονται σε προκαθορισμένα από τα κράτη μέλη κριτήρια. Στις εκθέσεις αξιολόγησης πρέπει να εκτιμώνται σαφώς το επίπεδο απάτης πριν και μετά την εφαρμογή του μηχανισμού και η μεταβολή των τάσεων σχετικά με τις δόλιες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των παραδόσεων άλλων αγαθών και υπηρεσιών, των παραδόσεων στο λιανικό εμπόριο και των παραδόσεων σε άλλα κράτη μέλη.
(7)  Για να εκτιμηθεί με διαφάνεια η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του μηχανισμού στις δόλιες δραστηριότητες, οι εκθέσεις αξιολόγησης των κρατών μελών πρέπει να βασίζονται σε προκαθορισμένα κριτήρια. Προκειμένου να διασφαλισθεί ενιαία εφαρμογή, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει μέτρα τα οποία θα έχουν ως αντικείμενο, με βάση εισηγήσεις των κρατών μελών και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της επιτροπής ΦΠΑ, τον προσδιορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης που θα χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη κατά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης σε δόλιες δραστηριότητες. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να θεσπισθούν από την Επιτροπή μέχρι τον Ιούνιο του 2010. Στις εκθέσεις αξιολόγησης πρέπει να εκτιμώνται σαφώς το επίπεδο απάτης πριν και μετά την εφαρμογή του μηχανισμού και η μεταβολή των τάσεων σχετικά με τις δόλιες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των παραδόσεων άλλων αγαθών και υπηρεσιών, των παραδόσεων στο λιανικό εμπόριο και των παραδόσεων σε άλλα κράτη μέλη.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Η έκθεση πρέπει να αξιολογεί επίσης το κόστος συμμόρφωσης για τους υποκείμενους στον φόρο και το κόστος εφαρμογής για τα κράτη μέλη, καθώς και το κόστος που συνεπάγονται τα μέτρα ελέγχου και λογιστικού ελέγχου.
(8)  Η έκθεση πρέπει να αξιολογεί επίσης το κόστος συμμόρφωσης για τους υποκείμενους στο φόρο και το κόστος εφαρμογής για τα κράτη μέλη, καθώς και το κόστος που συνεπάγονται τα μέτρα ελέγχου και λογιστικού ελέγχου, και ενδεχόμενες μεταβολές στα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από το μηχανισμό σε σχέση με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αναγράφονται στο παράρτημα VI A, που επιλέγονται και εφαρμόζονται από τα εκάστοτε κράτη μέλη.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α) Έως την 1η Ιουλίου 2014, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μαζί με κατάλληλες προτάσεις, βάσει των εκθέσεων αξιολόγησης των κρατών μελών, εκτιμώντας τη συνολική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των μέτρων εφαρμογής του μηχανισμού και τη σχέση κόστους-οφέλους του μέτρου, προκειμένου να επανεκτιμηθεί η σκοπιμότητα επέκτασης ή διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199α – παράγραφος 1– πρώτο εδάφιο
1.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 και για ελάχιστη περίοδο δύο ετών, τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν μηχανισμό βάσει του οποίου ο ΦΠΑ που οφείλεται για την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο κατάλογο του παραρτήματος VIA καταβάλλεται από το πρόσωπο στο οποίο παραδίδονται τα αγαθά ή παρέχονται οι υπηρεσίες.
1.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 και για ελάχιστη περίοδο δύο ετών, τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν μηχανισμό βάσει του οποίου ο ΦΠΑ που οφείλεται για την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο κατάλογο του παραρτήματος VIA καταβάλλεται από το υποκείμενο σε φόρο πρόσωπο στο οποίο παραδίδονται τα αγαθά ή παρέχονται οι υπηρεσίες.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199α – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο
Για την επιλογή των αγαθών και υπηρεσιών που θα υπόκεινται στο μηχανισμό αυτόν, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τρεις από τις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα VI A, εκ των οποίων μέχρι δύο κατηγορίες αγαθών.
Για την επιλογή των αγαθών και υπηρεσιών που θα υπόκεινται στο μηχανισμό αυτόν, τα κράτη μέλη επιλέγουν την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και μέχρι δύο κατηγορίες αγαθών που απαριθμούνται στο Μέρος Α του παραρτήματος VI A.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199α – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β) θεσπίζουν τις δέουσες και αποτελεσματικές υποχρεώσεις αναφοράς στοιχείων για κάθε υποκείμενο στον φόρο ο οποίος πραγματοποιεί παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που υπόκεινται στο μηχανισμό, προκειμένου να είναι δυνατή, σε κάθε πράξη, η ταυτοποίηση του εν λόγω υποκείμενου στον φόρο καθώς και του υποκείμενου στον φόρο αποδέκτη των αγαθών και υπηρεσιών, του τύπου των σχετικών αγαθών και υπηρεσιών, της φορολογικής περιόδου και της αξίας της σχετικής πράξης·
β) θεσπίζουν τις δέουσες και αποτελεσματικές υποχρεώσεις αναφοράς στοιχείων για κάθε υποκείμενο στον φόρο ο οποίος πραγματοποιεί παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που υπόκεινται στο μηχανισμό, προκειμένου να είναι δυνατή, ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε κάθε πράξη ή για το σύνολο των πράξεων, η ταυτοποίηση του εν λόγω υποκείμενου στον φόρο καθώς και του υποκείμενου στον φόρο αποδέκτη των αγαθών και υπηρεσιών, του τύπου των σχετικών αγαθών και υπηρεσιών, της φορολογικής περιόδου και της αξίας της σχετικής πράξης·
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199α – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ) προβλέπουν, για κάθε υποκείμενο στον φόρο στον οποίο παραδίδονται αγαθά ή υπηρεσίες που υπόκεινται στο μηχανισμό, υποχρεώσεις αναφοράς στοιχείων για κάθε εμπορική πράξη ή συνολικά, με σκοπό τη διασταύρωσή τους με τις πληροφορίες που υποβάλλει ο προμηθευτής·
γ) προβλέπουν, για κάθε υποκείμενο στον φόρο στον οποίο παραδίδονται αγαθά ή υπηρεσίες που υπόκεινται στο μηχανισμό, υποχρεώσεις αναφοράς στοιχείων ανά τακτά χρονικά διαστήματα για κάθε εμπορική πράξη ή συνολικά, με σκοπό τη διασταύρωσή τους με τις πληροφορίες που υποβάλλει ο προμηθευτής·
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199α – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ) θεσπίζουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου για την παρακολούθηση και τον περιορισμό των σημερινών μορφών απάτης, καθώς και για την πρόληψη δόλιων δραστηριοτήτων όσον αφορά άλλα αγαθά και υπηρεσίες, στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου ή σε άλλα κράτη μέλη.
δ) θεσπίζουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου συνοδευόμενα από υφιστάμενες ήδη αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις για την παρακολούθηση και τον περιορισμό των σημερινών μορφών απάτης, καθώς και για την πρόληψη δόλιων δραστηριοτήτων όσον αφορά άλλα αγαθά και υπηρεσίες, στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου ή σε άλλα κράτη μέλη.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199α – παράγραφος 2 α (νέα)
2a.  Το κράτος μέλος που επιλέγει να θεσπίσει το μηχανισμό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να επιβάλει, για κάθε υποκείμενο στο φόρο στον οποίο παραδίδονται αγαθά ή υπηρεσίες που υπόκεινται στο μηχανισμό, υποχρέωση υποβολής ειδικών αναφορών βάσει στοιχείων, προκειμένου να διευκρινιστεί κατά πόσον τα εν λόγω αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για συνήθεις εμπορικούς σκοπούς ή για άλλους λόγους.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199α – παράγραφος 3 α (νέα)
3α. Με βάση εισηγήσεις των κρατών μελών, τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην παράγραφο 3, στοιχείο β, καθορίζονται από την Επιτροπή μετά από διαβούλευση με την επιτροπή ΦΠΑ.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199α – παράγραφος 4 – στοιχείο στ α (νέο)
στα) ενδεχόμενες μεταβολές στα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από το μηχανισμό όσον αφορά αγαθά και υπηρεσίες που αναγράφονται στο παράρτημα VIA, που επιλέγονται και εφαρμόζονται από τα εκάστοτε κράτη μέλη.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199α – παράγραφος 4 α (νέα)
4α. Έως την 1η Ιουλίου 2014, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μαζί με κατάλληλες προτάσεις βάσει των εκθέσεων των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 4, με την οποία θα εκτιμάται η συνολική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του μέτρου εφαρμογής του μηχανισμού και η σχέση κόστους-οφέλους του μέτρου, προκειμένου να επανεκτιμηθεί η σκοπιμότητα επέκτασης ή διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του.

FEDER: επιλεξιμότητα των παρεμβάσεων στον τομέα της στέγασης υπέρ των περιθωριακών ομάδων ***I
PDF 270kWORD 35k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2010 στην πρόταση κανονισμού (EK) αριθ. .../2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όσον αφορά την επιλεξιμότητα των στεγαστικών παρεμβάσεων υπέρ των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων (COM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD))
P7_TA(2010)0012A7-0048/2009

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0382),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 162 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0095/2009),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και το άρθρο 178 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0048/2009),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Φεβρουαρίου 2010 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όσον αφορά την επιλεξιμότητα παρεμβάσεων στέγασης υπέρ περιθωριοποιημένων κοινοτήτων

P7_TC1-COD(2009)0105


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 437/2010.)


Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας *
PDF 438kWORD 149k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (COM(2009)0029 – C6-0062/2009 – 2009/0004(CNS))
P7_TA(2010)0013A7-0006/2010

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0029),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 94 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο/τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0062/2009),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 113 και 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0006/2010),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9a)  Για την ορθή εφαρμογή και επαλήθευση των διαφορετικών φορολογικών καθεστώτων των κρατών μελών, απαιτείται να είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με φορολογητέες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη. Μεταξύ των διαφόρων δυνατοτήτων, η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών φαίνεται πως αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέσο ενημέρωσης για συνήθη χρήση, όσον αφορά πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ορθή φορολόγηση, ιδίως σε διασυνοριακές υποθέσεις. Για να είναι αποτελεσματική η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, θα ήταν σκόπιμη μια κατηγοριοποίηση, αλλά και ο προσδιορισμός των πεδίων όπου η εφαρμογή της είναι υποχρεωτική. Πρέπει να δίδεται επίσης η δυνατότητα επιβολής ενός διπλού ορίου στις προς κοινοποίηση κατηγορίες και/ή στο ποσό πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν αυτόματα κάθε πληροφορία, όταν ένα κράτος μέλος πιστεύει βάσιμα ότι δεν έχει τηρηθεί η φορολογική νομοθεσία ή ενδεχομένως να μην έχει τηρηθεί στο άλλο κράτος μέλος, όταν υπάρχει κίνδυνος μη σωστής φορολόγησης στο άλλο κράτος μέλος, ή όταν για οποιονδήποτε λόγο ο φόρος απεφεύχθη ή ενδέχεται να αποφευχθεί στο άλλο κράτος μέλος, και ειδικότερα στις περιπτώσεις εικονικής μεταφοράς κερδών μεταξύ επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη μέλη ή όταν τέτοιες συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε δύο κράτη μέλη πραγματοποιούνται μέσω τρίτης χώρας, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται φορολογικά πλεονεκτήματα.
(10)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν αυτόματα κάθε πληροφορία, με ταυτόχρονη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών, όταν ένα κράτος μέλος πιστεύει βάσιμα ότι δεν έχει τηρηθεί η φορολογική νομοθεσία ή ενδεχομένως να μην έχει τηρηθεί στο άλλο κράτος μέλος, όταν υπάρχει κίνδυνος μη σωστής φορολόγησης στο άλλο κράτος μέλος, ή όταν για οποιονδήποτε λόγο ο φόρος απεφεύχθη ή ενδέχεται να αποφευχθεί στο άλλο κράτος μέλος, και ειδικότερα στις περιπτώσεις εικονικής μεταφοράς κερδών μεταξύ επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη μέλη ή όταν τέτοιες συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε δύο κράτη μέλη πραγματοποιούνται μέσω τρίτης χώρας, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται φορολογικά πλεονεκτήματα.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α) Οι πληροφορίες αυτές πρέπει επίσης να προστατεύονται στο πλαίσιο της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών1 καθώς και από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών2. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να σέβονται τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά τη διαφάνεια και την πληροφόρηση, απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη, σε περιπτώσεις ανάκτησης των προσωπικών δεδομένων. Πρέπει να εξασφαλίζονται κατάλληλο επίπεδο προστασίας, περιορισμένη περίοδος αποθήκευσης και η υποχρέωση λογοδοσίας του οργανισμού ή του φορέα που τηρεί τα δεδομένα.
_______________________________
1 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.
2 ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)
(11β) Στις περιπτώσεις που εμφαίνονται στις αιτιολογικές σκέψεις 9, 10 και 11 η προοπτική της ανταλλαγής πληροφοριών δεν θα πρέπει να έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση ατόμων και επιχειρήσεων με συμπληρωματικές υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων·
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Είναι σημαντικό να επιτρέπεται η παρουσία υπαλλήλων της φορολογικής αρχής ενός κράτους μέλους στο έδαφος ενός άλλου κράτους μέλους και να μπορούν να ασκούν εξουσίες διεξαγωγής ερευνών οι οποίες εκχωρούνται σε υπαλλήλους του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.
(12)  Για να συμπληρωθεί η φορολογική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, είναι σημαντικό να επιτρέπεται η παρουσία υπαλλήλων της φορολογικής αρχής ενός κράτους μέλους στο έδαφος ενός άλλου κράτους μέλους.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α) Για να ενισχυθεί η εφαρμοσιμότητα και η αποτελεσματικότητα της παρούσας οδηγίας, είναι αναγκαίο να ορισθεί στο ίδιο επίπεδο η υποχρέωση διαβίβασης των ήδη διαθέσιμων πληροφοριών εκ μέρους της αρχής που λαμβάνει το αίτημα, με την υποχρέωση πραγματοποίησης των αναγκαίων ερευνών για την απόκτηση των πληροφοριών αυτών.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Ωστόσο, ένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να απορρίψει αίτημα παροχής πληροφοριών επειδή δεν εξυπηρετούν το εγχώριο συμφέρον ή επειδή κάτοχος της πληροφορίας που αφορά κάτοικο του άλλου κράτους μέλους είναι τράπεζα, ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή άτομο που ενεργεί υπό την ιδιότητα του πράκτορα ή του διαχειριστή ή επειδή η πληροφορία αφορά ιδιοκτησιακά συμφέροντα ατόμου.
(19)  Ωστόσο, ένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να απορρίψει αίτημα παροχής πληροφοριών επειδή δεν εξυπηρετούν το εγχώριο συμφέρον ή επειδή ο κάτοχος της πληροφορίας είναι τράπεζα, ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή άτομο που ενεργεί υπό την ιδιότητα του πράκτορα ή του διαχειριστή ή επειδή η πληροφορία αφορά ιδιοκτησιακά συμφέροντα ατόμου.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Θα πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι όταν η συνεργασία την οποία παρέχει ένα κράτος μέλος προς τρίτη χώρα είναι ευρύτερη από ό,τι προβλέπει η παρούσα οδηγία, δεν επιτρέπεται να απορρίπτει την παροχή εξίσου ευρύτερης συνεργασίας στα άλλα κράτη μέλη.
(20)  Θα πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι όταν η συνεργασία την οποία παρέχει ένα κράτος μέλος προς τρίτη χώρα είναι ευρύτερη από ό,τι προβλέπει η παρούσα οδηγία, δεν επιτρέπεται να απορρίπτει την παροχή εξίσου ευρύτερης συνεργασίας στα άλλα κράτη μέλη. Κάθε μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτη χώρα πρέπει να είναι σύμφωνη με την οδηγία 95/46/ΕΚ.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Θα πρέπει να εκπονείται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής συνεργασίας, ιδίως βάσει στατιστικών.
(22)  Για να εδραιωθεί και να προωθηθεί η διοικητική συνεργασία, θα πρέπει να εκπονείται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ιδίως βάσει στατιστικών. Θα ήταν επίσης σκόπιμο να θεσπισθεί η παρακολούθηση των περιπτώσεων εκείνων στις οποίες τα κράτη μέλη αρνούνται να διαβιβάσουν πληροφορίες ή να πραγματοποιήσουν μια διοικητική έρευνα.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
(23α) Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τεχνικές βελτιώσεις στις κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου που υπόκεινται στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και σε σχέση με τα όρια εισοδήματος και κεφαλαίου πάνω από τα οποία είναι υποχρεωτική η ανταλλαγή πληροφοριών. Λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα της διοικητικής συνεργασίας, η εξουσιοδότηση πρέπει να έχει αόριστη χρονική διάρκεια.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - σημείο 6 - στοιχείο δ)
δ) κάθε νομικός μηχανισμός, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών και των καταπιστευμάτων, το εισόδημα ή το κεφάλαιο των οποίων υπόκεινται σε φόρους που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία·
δ) κάθε άλλο νομικό μέσο ή νομική οντότητα, οποιασδήποτε φύσης ή μορφής, ανεξαρτήτως του αν διαθέτει ή όχι νομική προσωπικότητα που κατέχει και διαχειρίζεται στοιχεία ενεργητικού, περιλαμβανομένων των εισοδημάτων που προέρχονται από τα στοιχεία αυτά, το οποίο υπόκειται σε οποιονδήποτε από τους φόρους που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία·
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 8
8. "με ηλεκτρονικά μέσα" νοείται η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης - και αποθήκευσης δεδομένων και η χρησιμοποίηση καλωδιακής ή ασύρματης σύνδεσης, οπτικών τεχνολογιών ή άλλων ηλεκτρομαγνητικών μέσων·
8. "με ηλεκτρονικά μέσα" νοείται η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεξεργασίας -συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης - και αποθήκευσης δεδομένων και η χρησιμοποίηση καλωδιακής ή ασύρματης σύνδεσης, οπτικών τεχνολογιών ή άλλων ηλεκτρομαγνητικών μέσων, εφόσον τα μέσα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ταυτόχρονη εξασφάλιση της ασφαλούς προστασίας των πληροφοριών·
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο) (στο Τμήμα Ι "Ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως")
Άρθρο 7 α
Συστήματα ελέγχου
Κάθε κράτος μέλος αναπτύσσει τα κατάλληλα συστήματα ελέγχου για τη μοναδική κεντρική φορολογική υπηρεσία διασύνδεσής του, για λόγους διαφάνειας και αποδοτικότητας ως προς το κόστος, και συντάσσει έκθεση διαθέσιμη στο κοινό στο πλαίσιο ετήσιας διαδικασίας παρακολούθησής τους.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.  Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους διαβιβάζει στα άλλα κράτη μέλη, με αυτόματη ανταλλαγή, πληροφορίες για συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου.
1.  Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, με αυτόματη ανταλλαγή, πληροφορίες σχετικά με πρόσωπα που έχουν τη φορολογική έδρα τους σε αυτό το άλλο κράτος μέλος για τις κατωτέρω συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου:
a) εισοδήματα από εργασία,
β) διευθυντικές αμοιβές,
γ) μερίσματα,
δ) υπερτιμήματα/υπεραξίες,
ε) δικαιώματα χρήσης,
στ) προϊόντα ασφαλειών ζωής που δεν καλύπτονται από άλλα κοινοτικά νομικά μέσα σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών ή άλλα παρόμοια μέτρα,
ζ) συντάξεις,
η) ιδιόκτητα ακίνητα και έσοδα που προέρχονται από αυτά.
Οι πληροφορίες αυτές προστατεύονται επίσης από την οδηγία 95/46/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή σέβονται τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά τη διαφάνεια και την πληροφόρηση, απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη, σε περιπτώσεις χρησιμοποίησης των προσωπικών δεδομένων. Εξασφαλίζονται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας, περιορισμένη περίοδος αποθήκευσης και η υποχρέωση λογοδοσίας του οργανισμού ή του φορέα που τηρεί τα δεδομένα.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.   Η Επιτροπή εγκρίνει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2, εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας τα εξής:
2.  Στην προσπάθεια να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του υπολογισμού των φόρων που αναφέρονται στο άρθρο 2, στη βάση της πείρας που έχουν αποκτήσει τα κράτη μέλη, η Επιτροπή εγκρίνει, για πρώτη φορά το αργότερο στις …*, πράξεις εξουσιοδότησης σύμφωνα με τα άρθρα 22α, 22β και 22γ, οι οποίες:
α) τις κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου που θα καλύπτονται
α) αποσαφηνίζουν τυχόν ειδικούς όρους ή περιορισμούς στο πλαίσιο των κατηγοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1·
β) τον τύπο των πληροφοριών που θα ανταλλάσσονται·
β) προσδιορίζουν, για κάθε κατηγορία εισοδήματος και κεφαλαίου, το όριο πάνω από το οποίο πρέπει να πραγματοποιείται η ανταλλαγή πληροφοριών.
γ) τυχόν ειδικούς όρους ή περιορισμούς στο πλαίσιο των κατηγοριών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·
δ) η συχνότητα της ανταλλαγής,
ε) οι πρακτικές ρυθμίσεις της ανταλλαγής των εν λόγω πληροφοριών.
* ΕΕ, να προστεθεί η ημερομηνία: Δύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)
2a.  Η Επιτροπή πραγματοποιεί αξιολογήσεις και υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Στη βάση της αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή προτείνει μέτρα για τη βελτίωση του εύρους και της ποιότητας της απαίτησης για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, ώστε να γίνεται καλύτερη η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 3 α (νέα)
3a.  Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους μπορεί να ανακοινώνει στην αντίστοιχη αρχή άλλου κράτους μέλους ότι δεν επιθυμεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή ότι δεν επιθυμεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με εισοδήματα και κεφάλαια που δεν υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο. Σε τέτοια περίπτωση, η αρμόδια αρχή ενημερώνει για τα παραπάνω και την Επιτροπή.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 3 β (νέα)
3β. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται τουλάχιστον μία φορά το έτος και το αργότερο έξι μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους στο κράτος μέλος στο οποίο αποκτήθηκε η πληροφορία.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 4 - πρώτο εδάφιο - εισαγωγικό μέρος
4.  Όταν τα κράτη μέλη συνάπτουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με στόχο τον ορθό προσδιορισμό των φόρων που αναφέρονται στο άρθρο 2, προβλέπουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ορισμένες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου. Για τον σκοπό αυτό, στις συμφωνίες αυτές καθορίζουν τα ακόλουθα στοιχεία:
4.  Όταν τα κράτη μέλη συνάπτουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με στόχο τον ορθό προσδιορισμό των φόρων που αναφέρονται στο άρθρο 2, προβλέπουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ορισμένες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου, σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Για τον σκοπό αυτό, στις συμφωνίες αυτές καθορίζουν τα ακόλουθα στοιχεία:
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο
2.  Στην περίπτωση που υπάλληλοι της αιτούσας αρχής είναι παρόντες κατά τις διοικητικές έρευνες δυνάμει της παραγράφου 1, δύνανται να ασκούν τις εξουσίες ελέγχου που έχουν εκχωρηθεί στους υπαλλήλους της αρχής-αποδέκτη της αίτησης, με την προϋπόθεση ότι ασκούν τις εν λόγω εξουσίες σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς ή τις διοικητικές διατάξεις του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.
2.  Στην περίπτωση που υπάλληλοι της αιτούσας αρχής είναι παρόντες κατά τις διοικητικές έρευνες δυνάμει της παραγράφου 1, δύνανται, μετά από συμφωνία με την αρχή από την οποία ζητούνται οι πληροφορίες και εντός των πλαισίων που θέτει η ίδια, να παρεμβαίνουν στην πορεία της εν λόγω έρευνας.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2
2.  Σε καμία περίπτωση το άρθρο 16 παράγραφοι 2 και 4 δεν θεωρείται ότι επιτρέπει στην αρχή-αποδέκτη ενός κράτους μέλους να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών σχετικά με ένα άτομο το οποίο κατοικεί για φορολογικούς σκοπούς στο κράτος μέλος της αιτούσας αρχής αποκλειστικά και μόνο επειδή κάτοχος των πληροφοριών αυτών είναι τράπεζα, άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή άτομο που ενεργεί υπό την ιδιότητα του πράκτορα ή του διαχειριστή ή επειδή η πληροφορία αφορά ιδιοκτησιακά συμφέροντα ατόμου.
2.  Σε καμία περίπτωση το άρθρο 16 παράγραφοι 2 και 4 δεν θεωρείται ότι επιτρέπει στην αρχή-αποδέκτη ενός κράτους μέλους να αρνηθεί την παροχή των σχετικών πληροφοριών, υπό την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, αποκλειστικά και μόνο επειδή κάτοχος των πληροφοριών αυτών είναι τράπεζα, άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή άτομο που ενεργεί υπό την ιδιότητα του πράκτορα ή του διαχειριστή ή επειδή η πληροφορία αφορά ιδιοκτησιακά συμφέροντα ατόμου.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)
2a.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν σε ετήσια βάση στην Επιτροπή τις περιπτώσεις στις οποίες αρνήθηκαν να διαβιβάσουν πληροφορίες ή να πραγματοποιήσουν διοικητική έρευνα, σημειώνοντας ταυτόχρονα τους λόγους στους οποίους στήριξαν την άρνηση αυτή. Η Επιτροπή αξιολογεί τις πληροφορίες αυτές και διατυπώνει συστάσεις με στόχο τη μείωση των περιπτώσεων αυτών σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 24, παράγραφος 3.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο V α - τίτλος (νέος)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Vα
ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 α (νέο)
Άρθρο 22α
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.  Οι εξουσίες για την έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 2, ανατίθενται στην Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο.
2.  Μόλις εγκρίνει μια πράξη κατ" εξουσιοδότηση η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
3.  Η εξουσία για την έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 22β και 22γ.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 β (νέο)
Άρθρο 22 β
Ανάκληση της εξουσιοδότησης
1.  Η ανάθεση εξουσίας που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2 μπορεί να ανακαλείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
2.  Το θεσμικό όργανο που κινεί εσωτερική διαδικασία προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσο θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση ενημερώνει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή, αναφέροντας τις υπό εξουσιοδότηση εξουσίες που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης.
3.  Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται στην παρούσα απόφαση. Αρχίζει να ισχύει αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία διευκρινίζει. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ" εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 γ (νέο)
Άρθρο 22 γ
Διατύπωση αντιρρήσεων έναντι των κατ" εξουσιοδότηση πράξεων
1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να αντιταχθούν σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη εντός περιόδου τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.
2.  Αν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο έχει αντιταχθεί στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η κατ' εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις της.
3.  Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθούν στην εγκριθείσα κατ' εξουσιοδότηση πράξη, αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της κατ" εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους σχετικούς λόγους.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 - παράγραφος 1 - πρώτο εδάφιο
1.  Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους παραλαμβάνει πληροφορίες από τρίτη χώρα με στόχο τον ορθό προσδιορισμό των φόρων που αναφέρονται στο άρθρο 2, η εν λόγω αρχή παρέχει τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες αρχές κρατών μελών για τις οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες και, εν πάση περιπτώσει, σε όσους τις έχουν ζητήσει, εφόσον η διαβίβαση αυτή δεν εξαιρείται βάσει διεθνών συμφωνιών με την εν λόγω τρίτη χώρα.
1.  Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους παραλαμβάνει πληροφορίες από τρίτη χώρα με στόχο τον ορθό προσδιορισμό των φόρων που αναφέρονται στο άρθρο 2, η εν λόγω αρχή παρέχει τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες αρχές κρατών μελών για τις οποίες οι πληροφορίες αυτές είναι αναγκαίες για τον ορθό προσδιορισμό των ανωτέρω φόρων και, εν πάση περιπτώσει, σε όσους τις έχουν ζητήσει, εφόσον η διαβίβαση αυτή δεν εξαιρείται βάσει διεθνών συμφωνιών με την εν λόγω τρίτη χώρα.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Οι αρμόδιες αρχές επιτρέπεται να ανακοινώνουν σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με τις εγχώριες διατάξεις τους για την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων, πληροφορίες τις οποίες έχουν αποκτήσει σε τρίτη χώρα σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:
2.  Οι αρμόδιες αρχές επιτρέπεται να ανακοινώνουν σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με τις εγχώριες διατάξεις τους για την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων, πληροφορίες τις οποίες έχουν αποκτήσει σε τρίτη χώρα σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Κάθε τέτοια διαβίβαση πληροφοριών σε τρίτη χώρα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

Αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένες εισφορές, δασμούς, φόρους και άλλα μέτρα *
PDF 377kWORD 71k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα (COM(2009)0028 – C6-0061/2009 – 2009/0007(CNS))
P7_TA(2010)0014A7-0002/2010

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0028),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 94 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0061/2009),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 113 και 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0002/2010),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6α (νέα)
6α. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί ενδεδειγμένα συστήματα ελέγχου για την κεντρική του υπηρεσία διασύνδεσης ή τις υπηρεσίες διασύνδεσης που έχει ορίσει ως τμήματα διασύνδεσης για την επίτευξη διαφανούς και οικονομικά αποδοτικής οργάνωσης, και προς το σκοπό αυτό συντάσσει, στο πλαίσιο ετήσιου ελέγχου, μια προσβάσιμη στο κοινό έκθεση σχετικά με το θέμα αυτό.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο
1.  Κατόπιν αιτήσεως μιας κεντρικής υπηρεσίας διασύνδεσης, η υπηρεσία διασύνδεσης ή οποιαδήποτε υπηρεσία διασύνδεσης ενός κράτους μέλους (εφεξής "αιτούσα αρχή"), η κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης, μια υπηρεσία διασύνδεσης ή οποιαδήποτε υπηρεσία διασύνδεσης του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση (εφεξής "αρχή-αποδέκτης αιτήματος") παρέχει οιεσδήποτε πληροφορίες ενδέχεται να αφορούν την αιτούσα αρχή για την είσπραξη απαιτήσεων της σύμφωνα με το άρθρο 2.
1.  Οι κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης ανταλλάσουν με τις κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης των λοιπών κρατών μελών οιεσδήποτε πληροφορίες ενδέχεται να αφορούν τις τελευταίες αυτές υπηρεσίες για την είσπραξη των απαιτήσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 2.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5
Οι κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με επιστροφές φόρων, εκτός από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, από τις εθνικές φορολογικές αρχές, εάν οι εν λόγω επιστροφές αφορούν άτομα τα οποία είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος και ποσά άνω των 10 000 ευρώ.
Οι κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με επιστροφές φόρων, εκτός από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, από τις εθνικές φορολογικές αρχές, εάν οι εν λόγω επιστροφές αφορούν άτομα τα οποία είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
2.  Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής-αποδέκτη της αίτησης και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η τελευταία, υπάλληλοι εξουσιοδοτημένοι από την αιτούσα αρχή δύνανται, για τους σκοπούς της λήψης πληροφοριών που αναφέρεται από το άρθρο 4 παράγραφος 1, να είναι παρόντες κατά τις διοικητικές έρευνες οι οποίες διεξάγονται στο έδαφος του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.
2.  Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής-αποδέκτη της αίτησης και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η τελευταία, υπάλληλοι εξουσιοδοτημένοι από την αιτούσα αρχή δύνανται, για τους σκοπούς της λήψης πληροφοριών που αναφέρεται στην παρούσα οδηγία, να είναι παρόντες κατά τις διοικητικές έρευνες οι οποίες διεξάγονται στο έδαφος του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.
Στην περίπτωση που υπάλληλοι του αιτούντος κράτους μέλους είναι παρόντες κατά τις διοικητικές έρευνες δυνάμει του πρώτου εδαφίου, δύνανται να ασκούν τις εξουσίες ελέγχου που έχουν ανατεθεί στους υπαλλήλους του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, με την προϋπόθεση ότι ασκούν τις εν λόγω εξουσίες σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς ή τις διοικητικές διατάξεις του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.
Στην περίπτωση που υπάλληλοι της αιτούσας αρχής είναι παρόντες κατά τις διοικητικές έρευνες δυνάμει του πρώτου εδαφίου, δύνανται, εφόσον έχει συμφωνηθεί, να ασκούν τις εξουσίες ελέγχου που έχουν ανατεθεί στους υπαλλήλους της αρχής προς την οποία απευθύνεται η αίτηση, με την προϋπόθεση ότι ασκούν τις εν λόγω εξουσίες σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς ή τις διοικητικές διατάξεις του κράτους μέλους της αρχής προς την οποία απευθύνεται η αίτηση.
Κάθε άρνηση του ατόμου που υπόκειται σε έρευνα να σεβαστεί τα μέτρα ελέγχου των υπαλλήλων του αιτούντος κράτους μέλους, αντιμετωπίζεται από το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ως άρνηση κατά των δικών της υπαλλήλων.
Εφόσον έχει συναφθεί συμφωνία μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής αποδέκτη της αίτησης σχετικά με τις εξουσίες ελέγχου που ανατίθενται σε υπαλλήλους της αρχής αποδέκτη, κάθε άρνηση του ατόμου που υπόκειται σε έρευνα να σεβαστεί τα μέτρα ελέγχου των υπαλλήλων της αιτούσας αρχής , αντιμετωπίζεται από την αρχή προς την οποία απευθύνεται η αίτηση ως άρνηση κατά των δικών της υπαλλήλων.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 - στοιχείο β
β) αποστέλλοντας, με συστημένη αλληλογραφία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένα τυποποιημένο έντυπο στο οποίο επισυνάπτεται η πράξη ή η απόφαση η οποία προέρχεται από το αιτούν κράτος μέλος· για το τυποποιημένο αυτό έντυπο, χρησιμοποιείται το πρότυπο που παρατίθεται στο παράρτημα Ι.
β) αποστέλλοντας, με συστημένη αλληλογραφία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένα τυποποιημένο έντυπο ή πιστοποιημένο αντίγραφό του, στο οποίο επισυνάπτεται η πράξη ή η απόφαση η οποία προέρχεται από το αιτούν κράτος μέλος· για το τυποποιημένο αυτό έντυπο, χρησιμοποιείται το πρότυπο που παρατίθεται στο παράρτημα Ι.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3
3.  Το συνολικό ποσό της απαίτησης που εισπράττεται από την αρχή-αποδέκτη της αίτησης μεταφέρεται στο αιτούν κράτος μέλος.
3.  Το συνολικό ποσό της απαίτησης που εισπράττεται από την αρχή-αποδέκτη της αίτησης μεταφέρεται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης στο αιτούν κράτος μέλος.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 α (νέο)
Άρθρο 23 α
Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που εκτελούνται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας
Οι κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης εκδίδουν ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες συνεργασίας που έχουν εκτελεστεί κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τουλάχιστον τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν παραληφθεί και εκδοθεί, τη συνέχεια που έχει δοθεί σχετικά με τις αιτήσεις αυτές, τους λόγους που έχουν αναφερθεί σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, τον χρόνο που απαιτήθηκε για τη διεκπεραίωσή τους, το ποσό των απαιτήσεων και τα ποσά που έχουν πραγματικά εισπραχθεί. Η έκθεση αυτή παραπέμπεται για γνωμοδότηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η Επιτροπή στηρίζει την καλή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και παρακολουθεί σε συνεχή βάση οποιεσδήποτε καταγγελίες σχετικά με ελλείψεις στην ανταλλαγή πληροφοριών ή την συνδρομή μεταξύ των κρατών μελών με στόχο την είσπραξη των απαιτήσεων που προβλέπει η παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 α (νέο)
Άρθρο 27α
Ανάλυση της Επιτροπής
Η Επιτροπή πραγματοποιεί συγκριτική ανάλυση σχετικά με ευρύ φάσμα μέσων είσπραξης φόρων που προβλέπονται στους φορολογικούς κώδικες κρατών μελών, όπως είναι οι εντολές είσπραξης, οι απαιτήσεις εισπράξεων που καθορίζονται στα στοιχεία ακίνητης περιουσίας, οι εμπράγματες ασφάλειες, οι προθεσμίες της διαδικασίας επιβολής που απαιτείται δια νόμου και εφαρμόζεται εμπράκτως προκειμένου να διευκολύνεται η εφαρμογή της βέλτιστης πρακτικής για την είσπραξη φόρων στα κράτη μέλη.

Πρόσφατος σεισμός στην Αϊτή
PDF 287kWORD 64k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με τον πρόσφατο σεισμό στην Αϊτή
P7_TA(2010)0015RC-B7-0072/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη διάσκεψη κορυφής της ομάδας G7, στις 6 Φεβρουαρίου 2010, στο Iqaluit του Καναδά,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προπαρασκευαστικής Υπουργικής Διάσκεψης που διεξήχθη στις 25 Ιανουαρίου 2010 στο Μόντρεαλ,

–   έχοντας υπόψη τη συζήτησή του, στις 20 Ιανουαρίου 2010, με την Ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, βαρόνη Άστον, σχετικά με το σεισμό στην Αϊτή,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, στις 18 Ιανουαρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη την πανευρωπαϊκή συναίνεση για την ανθρωπιστική βοήθεια,

–   έχοντας υπόψη την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για τη Σταθεροποίηση της Αϊτής (MINUSTAH),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση του Michel Barnier, στις 9 Μαΐου 2006, για ένα ευρωπαϊκό σώμα πολιτικής προστασίας που θα αποκαλείται "Ευρωπαϊκή Βοήθεια",

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Ιανουαρίου 2010, σεισμός μεγέθους 7,3 της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Αϊτή, προκαλώντας καταστροφικές ζημιές στο Πορτ-ο-Πρενς, το Jacmel και σε άλλους οικισμούς της περιοχής, και ότι πολλές ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις εξακολουθούν να πλήττουν τη χώρα,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, 200 χιλιάδες άτομα έχουν βρει το θάνατο, 250 χιλιάδες άτομα έχουν τραυματιστεί και περισσότερα από 3 εκατομμύρια άτομα έχουν πληγεί άμεσα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για το Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), ένα εκατομμύριο άτομα σε ολόκληρη τη χώρα αναζητούν κατάλυμα και ο αριθμός των ατόμων που έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας ανέρχεται σε 600 χιλιάδες,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της κυβέρνησης της Αϊτής, 235 χιλιάδες άτομα έχουν εγκαταλείψει το Πορτ-ο-Πρενς και 1 εκατομμύριο άτομα θα μπορούσαν να εγκαταλείψουν τις πόλεις κατευθυνόμενα σε αγροτικές περιοχές, με αποτέλεσμα να ασκείται πίεση στις ήδη ευάλωτες κοινότητες των περιοχών αυτών,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 1,8 εκατομμύρια άτομα υπέφεραν από επισιτιστική ανασφάλεια πριν από το σεισμό, σε μια χώρα στην οποία περίπου το 60% του πληθυσμού ζει σε αγροτικές περιοχές και το 70% επιβιώνει με λιγότερα από 2 δολάρια ΗΠΑ την ημέρα,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκαετίες πολιτικής αστάθειας είχαν συμβάλει στην αποδυνάμωση των κρατικών θεσμών και της ικανότητας του κράτους να παράσχει βασικές κρατικές υπηρεσίες πριν από το σεισμό και ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν από το σεισμό έχουν παραλύσει την ικανότητα του κράτους να ανταποκριθεί ενεργά στις προσπάθειες αρωγής, γεγονός που επιδεινώνει την κατάσταση,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει συμφωνήσει να παράσχει 137 εκατ. ευρώ για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών και τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση ενώ τα κράτη μέλη θα παράσχουν συμπληρωματικό ποσό 92 εκατ. ευρώ,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αϊτή επιβαρύνεται με εξωτερικό χρέος, το οποίο υπολογίζεται περίπου σε 1 δισ. δολάρια ΗΠΑ, που αποτελούσε εμπόδιο στην ανάπτυξή της ακόμη και πριν από το σεισμό και μπορεί να παρεμποδίσει την προσπάθεια της χώρας για ανάκαμψη,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμεση αποκατάσταση της ικανότητας της Αϊτής να έχει μια λειτουργούσα δημοκρατία και κυβέρνηση αποτελεί ζωτικό μέρος της μετάβασης από την παροχή της βοήθειας έκτακτης ανάγκης της πρώτης φάσης προς το σημαντικό έργο της ανοικοδόμησης του έθνους,

1.   εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια, τη συμπόνια και την αλληλεγγύη του προς το λαό της Αϊτής και άλλων εθνών, καθώς και στο προσωπικό διεθνών οργανισμών, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών και της Επιτροπής, για το μαζικό θάνατο ατόμων και την καταστροφή που προκάλεσε ο σεισμός·

2.   επιδοκιμάζει τις προσπάθειες των αρχών της Αϊτής και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των Ηνωμένων Εθνών, ΜΚΟ και άλλων διμερών χορηγών, για την παροχή βοήθειας στο λαό της Αϊτής και εξαίρει το έργο οργανώσεων αρωγής και μεμονωμένων ατόμων από όλη την Ένωση·

3.   απευθύνει έκκληση για συνολική αξιολόγηση προκειμένου να διαπιστωθούν οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες του πληθυσμού και να θεσπιστεί η συμμετοχή της ΕΕ στη διαδικασία ανοικοδόμησης, η οποία θα καλύπτει τις τρεις φάσεις, της κατεπείγουσας βοήθειας, της αποκατάστασης και της ανοικοδόμησης· ζητεί από την Επιτροπή να προβεί το συντομότερο σε αξιολόγηση της ευρωπαϊκής ανταπόκρισης στην ανθρωπιστική κρίση στην Αϊτή και να υποβάλει προτάσεις με απώτερο στόχο την περαιτέρω βελτίωση των δράσεων της ΕΕ σε παρεμφερείς καταστάσεις στο μέλλον·

4.   παροτρύνει την ΕΕ να δώσει προτεραιότητα στη συνδρομή στις προσπάθειες ανοικοδόμησης και βελτίωσης της ανθρωπιστικής κατάστασης, εστιάζοντας στις ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι γυναίκες και τα παιδιά, και στην παροχή καταλυμάτων, υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, υλικοτεχνικής στήριξης και τροφίμων· καλεί όλα τα κράτη μέλη να είναι έτοιμα να ανταποκριθούν στα αιτήματα των Ηνωμένων Εθνών για περαιτέρω βοήθεια·

5.   εκφράζει μεγάλη ανησυχία για την καλή κατάσταση των ευάλωτων ομάδων και ιδίως των γυναικών· καλεί την Επιτροπή και τα Ηνωμένα Έθνη να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στη συμμετοχή των γυναικών στις προσπάθειες ανασυγκρότησης, μεριμνώντας για την ενεργό σύμπραξή τους στη φάση της αποκατάστασης, της ανασυγκρότησης και της αξιολόγησης όλων των προγραμμάτων αρωγής και ανοικοδόμησης·

6.   τονίζει ότι για τα παιδιά που είναι ασυνόδευτα και έχουν αποχωριστεί τις οικογένειές τους πρέπει να προβλεφθούν υπηρεσίες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη επανένωσή τους με τους γονείς τους ή με όσους έχουν αναλάβει επισήμως την επιμέλειά τους· καλεί την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να αξιολογήσουν κατεπειγόντως την ανάγκη για ένα συντονισμένο σχέδιο για τα χιλιάδες παιδιά που έμειναν ορφανά λόγω του σεισμού· τονίζει το σοβαρό κίνδυνο κρουσμάτων εμπορίας ανθρώπων·

7.   παροτρύνει την ΕΕ να υποστηρίξει ένα προσωρινό μορατόριουμ στις νέες υιοθεσίες παιδιών από την Αϊτή για δύο έτη από την έναρξη των προσπαθειών εντοπισμού· ζητεί από την ΕΕ να καταβάλει προσπάθειες για την κάλυψη των βασικών αναγκών των παιδιών, για τη λειτουργία προσωρινών σχολείων και για την παροχή συμβουλών σε παιδιά ως ζήτημα κατεπείγοντος·

8.   επιδοκιμάζει τις προκαταρκτικές δεσμεύσεις της Επιτροπής να διαθέσει 30 εκατ. ευρώ για την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η επείγουσα έκκληση για την Αϊτή που απηύθυνε η OCHA για τη χορήγηση 575 εκατ. δολαρίων χρηματοδοτείται κατά 87% από συνεισφορές· υπογραμμίζει ότι μια τέτοιου είδους χρηματοδότηση είναι καθοριστικής σπουδαιότητας για τη μακροπρόθεσμη στήριξη των επιχειρήσεων· καλεί την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη να τηρήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει·

9.   χαιρετίζει την απόφαση των χωρών της G7 να παραιτηθούν από τις απαιτήσεις τους που απορρέουν από το διεθνές χρέος της Αϊτής· αναμένει από όλες τις χώρες και τους διεθνείς δωρητές να πράξουν αναλόγως· καλεί επίσης το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) να απαλλάξει πλήρως τη χώρα από το εκκρεμούν χρέος της, περιλαμβανομένου του επείγοντος δανείου 102 εκατ. δολαρίων που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2010· τονίζει ότι κάθε επείγουσα συνδρομή για το σεισμό θα πρέπει να παρέχεται υπό μορφή επιδοτήσεων και όχι δανείων που προκαλούν χρέη·

10.   επαναλαμβάνει το αίτημα του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για Ανθρωπιστικά Ζητήματα για την εξασφάλιση οχημάτων για τη μεταφορά καυσίμων· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν πρόσθετη βοήθεια για τη μεταφορά προμηθειών σε προσωρινούς καταυλισμούς, στα σημεία διανομής και στις γύρω πόλεις και χωριά·

11.   υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να παρέχεται επαρκής ασφάλεια στα καραβάνια διανομής της βοήθειας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι προμήθειες διανέμονται με δίκαιο και ήρεμο τρόπο, ιδίως στα αδύναμα άτομα και σε εκείνα με τις μεγαλύτερες ανάγκες·

12.   εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση του Συμβουλίου να αποστείλει 350 στρατιωτικούς αστυνομικούς για υποστήριξη της προσπάθειας βοήθειας στην Αϊτή υπό τη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών, και για την απόφαση να συσταθεί ένας πυρήνας συντονισμού (EUCO Haiti) στις Βρυξέλλες για τη διευκόλυνση μιας προενεργητικής ευρωπαϊκής απάντησης στο στρατιωτικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και του συντονισμού των συνεισφορών των κρατών μελών της ΕΕ στην προσπάθεια αρωγής·

13.   καλεί τα Ηνωμένα Έθνη να επανεξετάσουν την εντολή της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για τη σταθεροποίηση της Αϊτής (MINUSTAH) από κοινού με τις αρχές της Αϊτής προκειμένου να ανταποκριθούν στις μετά την καταστροφή ανάγκες της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ασφάλειας·

14.   υπογραμμίζει τη σημασία να δοθεί στις τοπικές αρχές η απαραίτητη βοήθεια ώστε να μπορέσουν να αναζωογονήσουν την οικονομία δεδομένου ότι εκατοντάδες χιλιάδες άτομα εγκαταλείπουν το Πορτ-ο-Πρενς για να εγκατασταθούν στην ύπαιθρο· καλεί την ΕΕ και άλλους διεθνείς δωρητές να αγοράζουν, στο μέτρο του δυνατού, τρόφιμα που παράγονται επιτόπου στο πλαίσιο της προσπάθειας αρωγής·

15.   υποστηρίζει τις προσπάθειες της ΕΕ για την αύξηση της τοπικής παραγωγής τροφίμων με την αποκατάσταση κατεστραμμένων υποδομών και τη διάθεση του απαραίτητου υλικού σε μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις (σπόροι, λιπάσματα και εργαλεία), ιδίως για την εαρινή περίοδο φύτευσης που αρχίζει το Μάρτιο, που συνιστά το 60% της εθνικής παραγωγής τροφίμων·

16.   ζητεί από την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υποστηρίξει προγράμματα αμειβόμενης εργασίας, που είναι σημαντικά για την κυκλοφορία χρήματος στην κοινότητα, και να συνδράμει στην επαναλειτουργία του τραπεζικού συστήματος·

17.   τονίζει την ανάγκη να υλοποιηθούν μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην κατασκευή ανθεκτικών στους σεισμούς κτηρίων και σε βασικές υποδομές, όπως έργα υδροδότησης, κατασκευής οδικού δικτύου και ηλεκτροδότησης, που δεν υπήρχαν ή ήταν ιδιαίτερα ανεπαρκή πριν από το σεισμό, πράγμα που επιτείνει σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες φυσικών καταστροφών·

18.   ζητεί τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης και τη διεξαγωγή συντονισμένης αξιολόγησης των αναγκών μετά την καταστροφή, από κοινού με τα Ηνωμένα Έθνη και την Παγκόσμια Τράπεζα, προκειμένου να καθοριστεί μακροπρόθεσμο σχέδιο ανασυγκρότησης μόλις ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης·

19.   καλεί τη διεθνή κοινότητα να εξασφαλίσει ότι ο λαός της Αϊτής και η κυβέρνησή του είναι οι βασικοί παράγοντες στη διαδικασία ανασυγκρότησης, ώστε να τους επιτραπεί να είναι κύριοι του συλλογικού μέλλοντός τους·

20.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλήρη εκτίμηση των μετά την καταστροφή αναγκών καθώς και έκθεση προόδου της ανασυγκρότησης·

21.   προτρέπει την ΕΕ να συνεργαστεί με τις αρχές της Αϊτής προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη πρόληψη φυσικών καταστροφών και η διαχείριση των ικανοτήτων, τονίζοντας ότι οι προσπάθειες για την ανασυγκρότηση πρέπει να βασίζονται σε εθνικές προτεραιότητες, με παράλληλη τήρηση των αρχών για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και τη στήριξη των θεσμικών οργάνων της Αϊτής, προκειμένου να είναι σε θέση να κυβερνούν αποτελεσματικά·

22.   καλεί τη διεθνή κοινότητα να διατηρήσει την Αϊτή στην ημερήσια διάταξη, να αξιοποιήσει το γεγονός αυτό ώστε να αντιμετωπιστούν μια για πάντα τα βασικά αίτια της υφέρπουσας φτώχειας στην Αϊτή και να βοηθήσει την Αϊτή να αναδυθεί από την καταστροφή αυτή ως πλήρως λειτουργούσα δημοκρατία με μια οικονομία που θα μπορεί να συντηρεί το λαό της·

23.   αναγνωρίζει το έργο που έχουν επιτελέσει μεμονωμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ και τον αποτελεσματικό συντονισμό αυτής της βοήθειας που εξασφαλίσθηκε από το MIC (Κέντρο Παρακολούθησης και Ενημέρωσης) και τις ομάδες της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO) οι οποίες αναπτύχθηκαν επί τόπου λίγες ώρες μετά το σεισμό·

24.   σημειώνει ότι, για πρώτη φορά, η Επιτροπή ανέπτυξε δύο μονάδες που διατέθηκαν μέσω προπαρασκευαστικής δράσης για δυνατότητα ταχείας ανταπόκρισης της ΕΕ η οποία θεσπίστηκε με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου·

25.   καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει προτάσεις το συντομότερο για τη συγκρότηση μιας δύναμης πολιτικής προστασίας της ΕΕ που θα βασίζεται στο Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ και θα επιτρέπει στην Ένωση να συγκεντρώνει, εντός ενός εικοσιτετραώρου από την καταστροφή, τους αναγκαίους πόρους για την παροχή αρχικής κατεπείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας·

26.   υπογραμμίζει τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η ευρωπαϊκή δύναμη ταχείας επέμβασης:

   να είναι πολιτικού ή/και ανθρωπιστικού χαρακτήρα
   να έχει μόνιμο χαρακτήρα
   να μπορεί να δράσει ανά πάσα στιγμή και στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα
   να ενεργεί υπό τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   να τηρεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο
   να είναι ανοιχτή στη συνεργασία με άλλους ανθρωπιστικούς φορείς
   να είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών
   να είναι ανοιχτή στις συνεισφορές τρίτων χωρών
   να σέβεται τον εθελοντικό χαρακτήρα της συμμετοχής των κρατών μελών στις σχετικές διευθετήσεις
   να μεριμνά για τη διαρκή ετοιμότητα τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικούς πόρους που θα μπορούν να διατεθούν ανά πάσα στιγμή
   να λειτουργεί βάσει της αρχής του επιμερισμού του βάρους·

27.   καλεί την Yπάτη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και τον Επίτροπο για τη διεθνή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση κρίσεων, να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στο συντονισμό της ανταπόκρισης της Ένωσης στις κρίσεις, κάνοντας χρήση των αρμοδιοτήτων που θεσπίζονται βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας για τον καλύτερο συντονισμό της ανταπόκρισης της Ένωσης σε μελλοντικές κρίσεις, οικοδομώντας παράλληλα σε ό, τι έχει ήδη επιτευχθεί·

28.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση της Αϊτής, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για Ανθρωπιστικά Ζητήματα και Αρωγή Έκτακτης Ανάγκης και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.


Κατάσταση στο Ιράν
PDF 372kWORD 82k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν
P7_TA(2010)0016RC-B7-0078/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Ιράν,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, Catherine Ashton, της 5ης Φεβρουαρίου 2010, για τις επικείμενες εκτελέσεις στο Ιράν,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της ΕΕ και των ΗΠΑ της 8ης Φεβρουαρίου 2010, στην οποία ζητούν από την ιρανική κυβέρνηση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του της 9ης Οκτωβρίου 2009 με την οποία επιβεβαιώνεται η δέσμευση του Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε ολόκληρο τον κόσμο και καταγγέλλονται η επιβολή της εσχάτης των ποινών για νεανικά αδικήματα,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου για το Ιράν στις 10/11 Δεκεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου στις 12 Ιανουαρίου 2010 σχετικά με τη δίκη επτά ηγετών Μπαχάι στο Ιράν,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008) και 1835(2008),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στις 27 Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας διασφαλίσεων της ΣΜΔ και σχετικών διατάξεων των προαναφερθέντων ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν,

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (ICESCR), τη Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων, καθώς και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όπου είναι συμβαλλόμενο μέρος το Ιράν,

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Ιρανικού Υπουργείου Πληροφοριών της 5ης Ιανουαρίου 2010, η οποία κηρύσσει όλες τις επαφές Ιρανών πολιτών με 60 μη κυβερνητικές οργανώσεις, συν πλείονα διεθνή μέσα ενημερώσεως που μεταδίδουν στην περσική γλώσσα "παράνομες",

–   έχοντας υπόψη ότι οι ιρανικές αρχές "ανέβαλαν" την επίσκεψη της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Σχέσεις με το Ιράν στην Τεχεράνη, η οποία είχε προγραμματισθεί για τις 8-11 Ιανουαρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Σχετικά με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική κατάσταση στο Ιράν εξακολουθεί να επιδεινώνεται, χωρίς να υπάρχει ένδειξη από πλευράς της ιρανικής κυβέρνησης ότι σκοπεύει να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες ανησυχίες σχετικά με τη νομιμότητα των εκλογών που διεξήχθησαν τον Ιούνιο 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενδείξεις για μαζική νοθεία οδήγησε σε μεγάλης κλίμακας κίνημα διαμαρτυρίας (αποκαλούμενο "πράσινο κίνημα") με μαζικές διαδηλώσεις που συνεχίζονταν κατά τους πρόσφατους μήνες,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές εξελίξεις στο Ιράν μετά την αμφιλεγόμενη προεδρική εκλογή του Ιουνίου του 2009 έχουν καταδείξει ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό για δημοκρατική αλλαγή με λαϊκή απήχηση στη χώρα, υπό την καθοδήγηση της πάλλουσας και ενεργού κοινωνίας των πολιτών της,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν – οι Φρουροί της Επανάστασης, η πολιτοφυλακή Basij και η αστυνομία – απάντησαν με σκληρά μέτρα συλλαμβάνοντας αυθαίρετα ειρηνικούς διαδηλωτές και αντιφρονούντες, μεταξύ των οποίων φοιτητές και ακαδημαϊκούς, ακτιβιστές στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών, συνδικάτα, δικηγόρους, δημοσιογράφους, ιστολόγους , κληρικούς και γνωστούς προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια ξεκάθαρη προσπάθεια να εκφοβίσουν τους επικριτές και να καταπνίξουν τη διαφωνία,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από αυτούς που συνελήφθησαν έχουν δηλώσει ότι έχουν χτυπηθεί ή βασανιστεί, σε μερικές δε περιπτώσεις κακοποιηθεί σεξουαλικά, σε φυλακές και μυστικούς χώρους κράτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι έρευνα που διεξάχθηκε από τη Ματζλίς της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στις αρχές του 2010 συμπέρανε ότι ο αναπληρωτής εισαγγελέας Σαΐντ Μορταζαβί ήταν άμεσα υπεύθυνος για το θάνατο τουλάχιστον τριών κρατουμένων από βασανιστήρια και αμέλεια στη φυλακή του Καχριζάκ, το κλείσιμο της οποίας είχε διατάξει η δικαστική αρχή τρία χρόνια νωρίτερα,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν επιβεβαιώσει ότι από τον Ιούνιο του 2009 τουλάχιστον 30 διαδηλωτές έχουν πεθάνει κατά τις διαδηλώσεις ή τελώντας υπό κράτηση και ότι τουλάχιστον επτά ακόμη πέθαναν σε συγκρούσεις στις 27 Δεκεμβρίου 2009, ιερή ημέρα εορτασμού της Ασούρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πραγματικός αριθμός θανάτων από κυβερνητική βία πιστεύεται να είναι πολύ υψηλότερος,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν κλιμακώσει τη συστηματική παρενόχληση μελών θρησκευτικών μειονοτήτων όπως οι μπαχάι (τα επτά μέλη της ηγεσίας των οποίων έχουν συλληφθεί και δικάζονται) οι σουνίτες και οι χριστιανοί (μεταξύ αυτών οχτώ ιερείς), και εξαπέλυσαν εκστρατεία αυθαίρετων συλλήψεων και εκτελέσεων κατά Κούρδων, Αζέρων, Βαλούχων και Αράβων μελών της κοινωνίας των πολιτών και πολιτικών ακτιβιστών· λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα ότι 21 Κούρδοι έχουν καταδικασθεί σε θάνατο και αναμένουν την εκτέλεση της ποινής τους,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Σεπτεμβρίου 2008 το ιρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε νόμο περί αποστασίας, βάσει του οποίου η αλλαξοπιστία από το Ισλάμ τιμωρείται με την ποινή του θανάτου,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Αύγουστο του 2009 η δικαστική αρχή διεξήγαγε εικονικές δίκες εκατοντάδων εξεχόντων μεταρρυθμιστών και ακτιβιστών που κατηγορούνταν για σχέσεις με τους "στασιαστές" που προσπαθούσαν να προωθήσουν μια "βελούδινη επανάσταση'· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτές τις δίκες πολλοί από τους αντιφρονούντες κατέθεσαν ομολογίες που προφανώς αποσπάσθηκαν υπό πίεση και μπροστά στους τηλεοπτικούς φακούς,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιρανική κυβέρνηση εξακολουθεί να κατηγορεί ευρωπαϊκές χώρες για παρέμβαση στις πολιτικές εξελίξεις του Ιράν· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες κατηγορίες οδήγησαν στην απέλαση δύο Βρετανών διπλωματών, στη σύλληψη αρκετών Ιρανών εργαζομένων στην βρετανική πρεσβεία και στη σύλληψη ενός Σουηδού και δύο υπαλλήλων της γερμανικής πρεσβείας για τον εικαζόμενο ρόλο τους στις μετεκλογικές διαμαρτυρίες,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Ιανουαρίου 2010 εκτελέσθηκαν οι Ρεζά Αλί-Ζαμανί και Αράς Ραχμανιπούρ και ότι αυτές ήταν οι πρώτες θανατικές ποινές που συνδέθηκαν από επίσημες πηγές με το κίνημα διαμαρτυρίας, παρά το γεγονός ότι τουλάχιστον ο ένας εξ αυτών, αν όχι και οι δύο, ήταν ήδη στη φυλακή τον καιρό των εκλογών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον εννέα άτομα καταδικάσθηκαν σε θάνατο για υποτιθέμενη σχέση με το πράσινο κίνημα,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Δεκεμβρίου 2009, την τελευταία ημέρα των εορτασμών της Ασούρα, ο Αλί Μουσαβί, ο 35χρονος ανηψιός του Μιρ Χοσεΐν Μουσαβί, του κυριότερου υποψηφίου της αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές του Ιουνίου 2009, πυροβολήθηκε θανάσιμα και στη συνέχεια παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο των δραστών, γεγονός που έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας κατά παραγγελία δολοφονίας που χρησιμεύει ως προειδοποίηση προς τον θείο του θύματος,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Ιανουαρίου 2010 έγινε απόπειρα δολοφονίας του Μεχντί Καρουμπί, του δεύτερου σημαντικότερου υποψηφίου της αντιπολίτευσης στην προεδρική εκλογή, το αυτοκίνητο του οποίου δέχθηκε δύο πυροβολισμούς αλλά ήταν αλεξίσφαιρο, τη στιγμή που μέλη της πολιτοφυλακής Basij και της Φρουράς της Επανάστασης συγκεντρώνονταν για να διαμαρτυρηθούν κατά της παρουσίας του κ. Καρουμπί στο Κασβίν,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου και της έκφρασης συνεχίζουν να αυξάνονται και ότι οι ιρανικές αρχές επιδόθηκαν σε ευρείας κλίμακας και συχνές παρεμβολές σήματος σε διεθνή ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά δίκτυα, πολλές διεθνείς ιστοθέσεις, περιλαμβανομένου του Facebook και του Twitter, καθώς και σε τοπικές ιστοθέσεις της αντιπολίτευσης και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στην Τεχεράνη, προκαλώντας επίσης προβλήματα μετάδοσης για δίκτυα σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, ακόμη και στην Ευρώπη,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ευρωπαϊκές και ρωσικές εταιρείες εφοδιάζουν το Ιράν με τις απαραίτητες συσκευές φιλτραρίσματος και παρεμβολής σήματος, κάποιες από τις οποίες ενδέχεται ακόμη και να συνιστούν κίνδυνο για την υγεία του πληθυσμού στις γειτονικές με τις εγκαταστάσεις περιοχές,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Φρουρά της Επανάστασης, η μυστική της υπηρεσία καθώς και η πολιτοφυλακή Basij διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο σε όλη την ιρανική κοινωνία, ασκώντας καταστολή σε Ιρανούς πολίτες και συλλαμβάνοντας υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απ' ό,τι φαίνεται παίρνουν το νόμο στα χέρια τους,

Σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη περί μη Διαδόσεως των Πυρηνικών Όπλων (ΣΜΔ), έχει αναλάβει επισήμως, επικυρώνοντας την ΣΜΔ, να μην προχωρήσει σε απόκτηση πυρηνικών όπλων και δεσμεύεται νομικά να δηλώνει και να θέτει κάθε πυρηνικού χαρακτήρα δραστηριότητά του, περιλαμβανομένου και του πυρηνικού υλικού, εντός των διασφαλίσεων του ΔΟΑΕ,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο IV της ΣΜΔ σημειώνει το απαράγραπτο δικαίωμα όλων των συμβαλλομένων στη Συνθήκη αυτή μερών να επιδίδονται στην έρευνα, την παραγωγή και τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς, πολιτικούς σκοπούς αδιακρίτως και σύμφωνα με τα άρθρα Ι και ΙΙ της Συνθήκης αυτής,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν παραβαίνοντας την υποχρέωσή του δυνάμει της ΣΜΔ κατασκεύασε μυστικά εργοστάσιο εμπλουτισμού στο Κομ και ενημέρωσε τον ΔΟΑΕ για την ύπαρξή του πολύ καιρό μετά την έναρξη των εργασιών κατασκευής· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η παραβίαση των κανόνων προκάλεσε εικοτολογίες για πιθανές άλλες μυστικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και κλονίζει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη στις διαβεβαιώσεις των Ιρανών σχετικά με τον καθαρά πολιτικό χαρακτήρα του πυρηνικού προγράμματός του,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση της ΔΟΑΕ της 16ης Νοεμβρίου 2009 ο απερχόμενος Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΕ Dr ElBaradei σημείωνε ότι, εάν το Ιράν δεν εφαρμόσει το Πρόσθετο Πρωτόκολλο και δεν αποσαφηνίσει τα εν εκκρεμότητι θέματα κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον ΔΟΑΕ, ο Οργανισμός δεν θα μπορεί να παράσχει αξιόπιστες διαβεβαιώσεις περί ανυπαρξίας μη δηλωθέντος πυρηνικού υλικού και δραστηριοτήτων στο Ιράν, σημείωνε δε επίσης ότι παραμένουν διάφορα θέματα εν εκκρεμότητι που δημιουργούν ανησυχίες σχετικά με τη δυνατότητα να υπάρχει στρατιωτική διάσταση στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να βρεθεί διπλωματική λύση στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, η ΕΕ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ρωσία πρότειναν συμφωνία υπό την αιγίδα του ΔΟΑΕ για τη μεταφορά του υπάρχοντος ουρανίου χαμηλού βαθμού εμπλουτισμού του Ιράν στη Ρωσία και τη Γαλλία για μεταποίηση σε ράβδους καυσίμου με σκοπό να διατηρηθεί η λειτουργία του ιατρικού ερευνητικού αντιδραστήρα της Τεχεράνης, και σημειώνοντας ότι, επειδή το Ιράν απέρριψε την πρόταση αυτή, οι συζητήσεις συνεχίζονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας για αυστηρότερες κυρώσεις κατά του Ιράν,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν συνεχίζει να αναπτύσσει τεχνολογία βαλλιστικών πυραύλων και επιδιώκει την ικανότητα να αναπτύξει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους που θα μπορούσαν να δέχονται πυρηνικές κεφαλές,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιρανική κυβέρνηση προέβη σε αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα και διέταξε οι περαιτέρω δραστηριότητες εμπλουτισμού να ξεκινήσουν την 7η Φεβρουαρίου 2010·

Σχετικά με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

1.   εκφράζει σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την ακρίβεια των αποτελεσμάτων των εκλογών οι οποίες οδήγησαν στην επανεκλογή του Προέδρου Αχμεντινετζάντ για δεύτερη θητεία παρά τις σοβαρές ενδείξεις για εκλογική νοθεία μεγάλης κλίμακας και θεωρεί ότι η νομιμότητα του Προέδρου του Ιράν έχει κλονιστεί σοβαρά·

2.   αποτίει φόρο τιμής στο θάρρος όλων των Ιρανών πολιτών που ζητούν περισσότερες ελευθερίες και πιο δημοκρατικά δικαιώματα και εκφράζουν την επιθυμία τους να ζήσουν σε μια κοινωνία χωρίς καταστολή και εκφοβισμό· ιδιαίτερο φόρο τομής αποτίει στις Ιρανές οι οποίες διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στις μετεκλογικές διαδηλώσεις τον Ιούνιο 2009·

3.   υποστηρίζει ολόψυχα τις δημοκρατικές βλέψεις του ιρανικού λαού και λυπάται βαθειά για το γεγονός ότι η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Ιράν είναι κατά τα φαινόμενα ανίκανοι να απαντήσουν στα δικαιολογημένα αιτήματα των Ιρανών πολιτών, ειδικά της νέας γενιάς, που βλέπουν τις ελπίδες τους για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη να καταπνίγονται επ' αόριστον·

4.   καλεί την ιρανική κυβέρνηση να σεβαστεί πλήρως το δικαίωμα του ειρηνικού συνέρχεσθαι και την ελευθερία έκφρασης μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις διαδηλώσεις που έχουν αναγγελθεί για τις 11 Φεβρουαρίου 2010· καταδικάζει έντονα τη χρήση βίας από την ιρανική κυβέρνηση εις βάρος διαδηλωτών που ζητούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην ελευθερία έκφρασης και στο ειρηνικό συνέρχεσθαι·

5.   ζητεί να ελευθερωθούν πάραυτα όλοι εκείνοι που βρίσκονται υπό κράτηση απλώς και μόνον λόγω της ειρηνικής άσκησης των δικαιωμάτων τους της ελεύθερης έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι ή λόγω των θρησκευτικών πεποιθήσεών τους ή του γενετήσιου προσανατολισμού τους και καλεί τις αρχές να διεξαγάγουν έρευνα και να ασκήσουν δίωξη κατά κυβερνητικών αξιωματούχων και μελών των δυνάμεων ασφαλείας που ευθύνονται για το φόνο, την κακομεταχείριση και τα βασανιστήρια εις βάρος αντιφρονούντων ή μελών της οικογένειάς τους, διαδηλωτών και κρατουμένων·

6.   καταδικάζει με σθένος τις επιβαλλόμενες θανατικές καταδίκες και εκτελέσεις στο Ιράν συγκεκριμένα την περίπτωση των Μοχάμεντ Ρεζά Αλιζαμανί και Αράς Ραχμανιπούρ και ζητεί να καταργηθεί η ποινή του θανάτου· καλεί τις ιρανικές αρχές να σταματήσουν να κατηγορούν για Moharabeh (πόλεμο κατά του Θεού) τους διαδηλωτές που διαδηλώνουν ειρηνικά για περισσότερα δικαιώματα, αδίκημα που επισύρει την ποινή θανάτου· ζητεί από το Ιράν να εκτελέσει αμέσως το μορατόριο των Ηνωμένων Εθνών για την θανατική ποινή, όπως ζητείται στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 62/149 και 63/168·

7.   εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις υποκινούμενες από την κυβέρνηση και/ή τις δυνάμεις ασφαλείας απόπειρες δολοφονίας υποψηφίων στις προεδρικές εκλογές ή μελών των οικογενειών τους και ζητεί από τον Ανώτατο Ηγέτη Χαμενεΐ να παράσχει εχέγγυα για την ασφάλεια επιφανών εκπροσώπων της ιρανικής αντιπολίτευσης·

8.   καταδικάζει τις προσπάθειες των ιρανικών αρχών να λογοκρίνουν τα έντυπα μέσα ενημέρωσης και να πραγματοποιούν παρεμβολές στα σήματα ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και διαδικτυακών μέσων όπως το BBC, και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ζητήσουν την σε διεθνή κλίμακα εγκατάλειψη αυτών των μεθόδων στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU)·

9.   καταδικάζει την απόφαση των ιρανικών αρχών να απαγορεύσουν τις επαφές με ξένες μη κυβερνητικές οργανώσεις, συγκεκριμένα εκείνες σκοπός των οποίων είναι η προάσπιση των πολιτικών ελευθεριών και δικαιωμάτων και καλεί τις ιρανικές αρχές να άρουν αυτή την απαγόρευση πάραυτα·

10.   καλεί τις ιρανικές αρχές να σταματήσουν αμέσως την πρακτική της τηλεοπτικής μετάδοσης εικονικών δικών και ζητεί από το Κοινοβούλιο του Ιράν να τροποποιήσει την ιρανική νομοθεσία που επιτρέπει στην κυβέρνηση να αρνείται δικαιώματα για προσήκουσα διαδικασία όπως πρόσβαση του κατηγορουμένου σε κατάλληλη νομική εκπροσώπηση·

11.   επικρίνει έντονα τις διεθνείς εταιρείες και ιδιαίτερα τη Nokia Siemens, για τον εφοδιασμό των ιρανικών αρχών με την αναγκαία τεχνολογία λογοκρισίας και επιτήρησης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό τα μέγιστα στις διώξεις και συλλήψεις ιρανών αντιφρονούντων·

12.   αποδοκιμάζει τους ισχυρισμούς περί παρεμβολής στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, που διατυπώθηκαν εις βάρος μελών του προσωπικού ευρωπαϊκών πρεσβειών και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί τις ιρανικές αρχές να συμμορφωθούν προς τη Σύμβαση της Βιέννης και να τηρούν τους κανόνες διπλωματίας·

13. εκφράζει την ανησυχία του επειδή οι διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν έξω από πρεσβείες κρατών μελών στην Τεχεράνη στις 9 Φεβρουαρίου 2010 οργανώθηκαν από την παραστρατιωτική οργάνωση Basij και ζητεί από τις ιρανικές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των διπλωματικών αποστολών·
Σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα

14.   παρά το δικαίωμα του Ιράν να αναπτύξει πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς δυνάμει των κανόνων του συστήματος περί μη διάδοσης, επαναλαμβάνει ότι οι κίνδυνοι διάδοσης σε σχέση με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα παραμένουν πηγή σοβαρής ανησυχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την διεθνή κοινότητα, όπως πολύ σαφώς εκφράσθηκε στα ψηφίσματα 1737, 1747, 1803 και 1835 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

15.   αποδοκιμάζει το ότι δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος επί κυρίων θεμάτων που προκαλούν σοβαρή ανησυχία και επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς το Ιράν για αποκατάσταση της διαφάνειας όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα με την παροχή πλήρων, σαφών και αξιόπιστων απαντήσεων στον ΔΟΑΕ, για να επιλυθούν όλα τα εκκρεμή θέματα και να διασκεδασθούν οι ανησυχίες σχετικά με το πρόγραμμα αυτό, περιλαμβανομένων των σημείων που θα μπορούσαν να έχουν στρατιωτική διάσταση, να εφαρμόσει πλήρως τις διατάξεις της Συνολικής Συμφωνίας Διασφαλίσεων, περιλαμβανομένων των επικουρικών της ρυθμίσεων, και να επικυρώσει και να εφαρμόσει το Πρόσθετο Πρωτόκολλο·

16.   υποστηρίζει τη διττή προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και όλες τις προσπάθειες για την εξεύρεση μιας μακροπρόθεσμης λύσης στο πυρηνικό ζήτημα του Ιράν μέσω διαπραγματεύσεων· επιμένει ότι ενδεχόμενες νέες κυρώσεις στο πλαίσιο της πυρηνικής απειλής δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα που θα είχαν αρνητικές συνέπειες για τον ιρανικό λαό στο σύνολό του·

17.   εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ιράν απέρριψε και πάλι όλες τις απόπειρες για επίτευξη συμβιβασμού επί του πυρηνικού ζητήματος και ότι το ιρανικό καθεστώς επιδιώκει προφανώς να χρησιμοποιήσει το θέμα αυτό τόσο ως μέσο για να αποσπάσει την προσοχή από την εσωτερική κρίση που διέρχεται η χώρα όσο και ως τακτική για να κερδίσει χρόνο και να αποφύγει τη συζήτηση εντός του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών περί περαιτέρω κυρώσεων, θεωρεί δε ότι οι τελευταίες ανακοινώσεις του Ιρανού Προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ αποτελούν μέρος αυτής της τακτικής·

Σχέσεις ΕΕ-Ιράν

18.   υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της συνέχισης του διαλόγου με το Ιράν σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα με την κοινωνία των πολιτών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ιρανική πλευρά ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζει ότι η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Ιράν θα επανεξετάσουν τη θέση τους όσον αφορά τις άμεσες επαφές·

19.   καλεί το Συμβούλιο να παραμείνει έτοιμο να ξεκινήσει με το Ιράν την προσπάθεια για την επίτευξη λύσης κατόπιν διαπραγματεύσεων ως προς το πυρηνικό ζήτημα καθώς και ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, λαμβανομένων υπόψη των θεμιτών συμφερόντων και ανησυχιών του Ιράν όσον αφορά την ασφάλεια, αλλά και της μακροπρόθεσμης προοπτικής για μια Μέση Ανατολή χωρίς πυρηνικά όπλα·

20.   θεωρεί ότι πρέπει να δρομολογηθεί σε επίπεδο ΕΕ σοβαρή ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τη δυνατότητα εισαγωγής περαιτέρω στοχοθετημένων κυρώσεων που δεν θα βλάπτουν τον ιρανικό λαό στο σύνολό του· ζητεί να διευρυνθεί ο υφιστάμενος κατάλογος ατόμων και οργανώσεων που υπόκεινται σε απαγορεύσεις ταξιδίου στην ΕΕ και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, για να περιλάβει εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την καταστολή και τον περιορισμό της ελευθερίας στη χώρα, καθώς και τους υπεύθυνους για την παραβίαση των διεθνών δεσμεύσεων του Ιράν όσον αφορά το πυρηνικό ζήτημα·

21.   επιδοκιμάζει τις πρόσφατες δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής και άλλων ηγετών της ΕΕ σύμφωνα με τις οποίες το επόμενο βήμα είναι να έλθει η συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και καλεί την Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να εγγράψει το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τον Φεβρουάριο 2010· καλεί τις κινεζικές αρχές να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Διεθνούς Κοινότητας για τη διακοπή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν·

22.   υπενθυμίζει στις ιρανικές αρχές ότι για να αναπτύξει αποδοτικές σχέσεις με την ΕΕ το Ιράν πρέπει να εγγυάται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τον σεβασμό των αρχών της δημοκρατίας, την ελευθερία της έκφρασης και το κράτος δικαίου, καθόσον τούτο συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα κράτη που διατηρούν πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με την ΕΕ· τονίζει ότι η δυνατότητα σύναψης συμφωνίας συνεργασίας και εμπορίου μεταξύ του Ιράν και της ΕΕ εξαρτάται από τον σεβασμό των ως άνω αξιών, την πλήρη συμμόρφωση του Ιράν προς τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και του ΔΟΑΕ και την πρόβλεψη επαληθεύσιμων εχεγγύων σχετικά με τον ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού του προγράμματος και την παύση στήριξης τρομοκρατικών ενεργειών εκ μέρους του Ιράν·

23.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν ενεργητικά κάθε πρωτοβουλία που αποβλέπει στη βελτίωση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και χαιρετίζει την πρόοδο που παρατηρείται στο εν εξελίξει έργο σχετικά με ευρωπαϊκές ειδήσεις στην περσική γλώσσα·

24.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν άμεσα μέτρα ώστε να απαγορευθεί στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να εξάγουν τεχνολογία παρακολούθησης προς χώρες όπως το Ιράν, των οποίων οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να τη χρησιμοποιούν για να παραβιάζουν την ελευθερία της έκφρασης·

25.   καλεί την Επιτροπή να εγκαθιδρύσει Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τεχεράνη·

26.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να σχεδιάσουν πρόσθετα μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Μετανάστευση για την ενεργό προστασία της των ιρανών υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

o
o   o

27.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.


Κατάσταση στην Υεμένη
PDF 289kWORD 66k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη
P7_TA(2010)0017RC-B7-0021/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη ο πρόεδρος κατά τη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου σχετικά με την Υεμένη στις 27 Ιανουαρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Υεμένη στις 25 Ιανουαρίου 2010 και στις 27 Οκτωβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Προεδρίας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την επιδεινούμενη από απόψεως ασφάλειας κατάσταση στην Υεμένη,

–   έχοντας υπόψη το Έγγραφο Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την Υεμένη για την περίοδο 2007-2013,

–   έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της επίσκεψης της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τα κράτη του Κόλπου, περιλαμβανομένης της Υεμένης, στην Υεμένη, από 22-25 Φεβρουαρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Αποστολής Παρατηρητών των Εκλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Σεπτεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η όλη πολιτική και κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, καθώς και η κατάσταση από πλευράς ασφαλείας, στην Υεμένη χειροτερεύει εδώ και καιρό, προκαλώντας έντονες ανησυχίες στη διεθνή κοινότητα,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οργάνωση συνεργαζόμενη με την Αλ-Κάιντα ανέλαβε την ευθύνη για την αποτυχημένη απόπειρα του Νιγηριανού τρομοκράτη Umar Farouk Abdulmutallab, ο οποίος προσπάθησε να ανατινάξει ένα αεροσκάφος πάνω από το Detroit το Δεκέμβριο του 2009, και ο οποίος δήλωσε ότι είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο της Αλ-Κάιντα στην Υεμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω χειροτέρευση της κατάστασης στην Υεμένη όσον αφορά την ασφάλεια ενδέχεται να προσφέρει στις τρομοκρατικές και στασιαστικές ομάδες στην περιοχή, ιδιαίτερα στην Αλ Κάιντα, ένα ασφαλές καταφύγιο προκειμένου να σχεδιάζουν, να διοργανώνουν και να υποστηρίζουν συνεχείς τρομοκρατικές επιχειρήσεις,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση ασφαλείας επιδεινώνεται περαιτέρω από τον εμφύλιο πόλεμο εναντίον της σιιτικής αίρεσης Zaidi στο Sa'dah στο βορρά, και από το ξέσπασμα βίας από το αποσχιστικό κίνημα στο νότο της χώρας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία ευδοκιμεί στην Υεμένη πολλά χρόνια πριν από τις 11 Σεπτεμβρίου, όπως αποδεικνύεται από την επίθεση της Αλ-Κάιντα στις 12 Οκτωβρίου 2000 εναντίον του αμερικανικού σκάφους Cole, και ότι από το 2007 έχει ενταθεί η τρομοκρατία στην Υεμένη, με πολλές επιθέσεις σε αγωγούς, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, δημόσια κτήρια, πρεσβείες (μεταξύ των οποίων της Ιταλίας και των ΗΠΑ), πλοία και τουρίστες στη χώρα,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μάχες σε τοπικό επίπεδο στην περιοχή Sa'dah προσέλαβαν περιφερειακή διάσταση όταν οι στρατιωτικές δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας συνεπλάκησαν με τους αντάρτες ύστερα από παραβίαση των συνόρων Σαουδικής Αραβίας-Υεμένης και εξαπέλυσαν τουλάχιστον δύο επιθέσεις σε θέσεις των ανταρτών· ότι η κυβέρνηση της Υεμένης ισχυρίστηκε ότι σιιτικά στοιχεία εκτός χώρας υποστηρίζουν ανταρτικά κινήματα στο βόρειο τμήμα της χώρας,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μάχες μεταξύ του υεμενικού στρατού και των Σιιτών ανταρτών στη βόρεια επαρχία Sa'dah, που άρχισαν το 2004, έχουν προκαλέσει τον εσωτερικό εκτοπισμό 175.000 και πλέον ατόμων και έχουν δημιουργήσει ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υεμένη είναι μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισιτιστική κρίση του 2008 είχε τεράστιο αντίκτυπο στα φτωχότερα τμήματα του πληθυσμού της Υεμένης, ενώ η παγκόσμια οικονομική κρίση, και ιδίως η πτώση των εσόδων από το πετρέλαιο, έχει συμβάλει στο να δημιουργηθεί αφόρητη πίεση στα δημόσια οικονομικά, κατάσταση που επιδεινώνεται περαιτέρω από την περιορισμένη εφαρμογή οικονομικών και φορολογικών μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη καθυστερήσει,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πετρελαϊκά αποθέματα της Υεμένης, που είναι πηγή για περισσότερο από το 75% του εισοδήματός της, πλησιάζουν την εξάντληση και ότι η χώρα έχει λίγες εφικτές επιλογές για μια βιώσιμη οικονομία μετά το πετρέλαιο,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Υεμένη συγκαταλέγεται η μεγάλη λειψυδρία που προκαλείται από διάφορους παράγοντες, περιλαμβανομένης της ανόδου της εσωτερικής κατανάλωσης, της ανεπαρκούς διαχείρισης των υδάτων, της διαφθοράς, της απουσίας διαχείρισης των πόρων και των σπάταλων τεχνικών άρδευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, το 99% της άντλησης ύδατος γίνεται χωρίς άδεια,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη τροφίμων και νερού στην Υεμένη περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από την εξάρτηση του πληθυσμού από το qat, μια καλλιέργεια ταχείας ανάπτυξης που απαιτεί μεγάλες ποσότητες ύδατος για να ευδοκιμήσει και καλλιεργείται τόσο εκτεταμένα ώστε το 40% περίπου των υδατίνων πόρων της Υεμένης να χρησιμοποιούν για την καλλιέργειά του· ότι η χώρα έχει πλέον καταστεί καθαρός εισαγωγέας τροφίμων,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της πειρατείας στον Κόλπο του Άντεν και οι συνεχείς μεταναστευτικές πιέσεις από το Κέρας της Αφρικής αποτελούν περαιτέρω παράγοντες που επηρεάζουν τη σταθερότητα της περιοχής,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πορθμός του Bab el Mandeb, πλάτους 29 χιλιομέτρων, μεταξύ Υεμένης και Τζιμπουτί, έχει μεγάλη στρατηγική σημασία δεδομένου ότι από αυτόν διέρχονται 3,3 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως (το 4% της παγκόσμιας ημερήσιας παραγωγής),

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2004 η ΕΕ χορήγησε βοήθεια ύψους άνω των 144 εκατομμυρίων ευρώ στην Υεμένη, το μεγαλύτερο τμήμα της οποίας προορίζεται για την ανάπτυξη και έθεσε σε εφαρμογή προγράμματα για την υποστήριξη της αστυνομίας και της ακτοφυλακής της Υεμένης,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την αποτυχημένη απόπειρα ανατίναξης του αεροσκάφους στο Detroit, η βρετανική και η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να αυξήσουν αισθητά τη στρατιωτική και αναπτυξιακή τους βοήθεια στην Υεμένη και ότι έχουν επίσης αναλάβει από κοινού να χρηματοδοτήσουν μια ειδική υεμενική αντιτρομοκρατική αστυνομική μονάδα και να υποστηρίξουν την υεμενική ακτοφυλακή,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βουλευτικές εκλογές που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο του 2009 αναβλήθηκαν προκειμένου να μπορέσουν οι αρχές να εφαρμόσουν τις βασικές μεταρρυθμίσεις του εκλογικού συστήματος· ότι δεν έχουν μέχρι στιγμής ληφθεί απτά μέτρα προς το σκοπό αυτό,

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις εξελίξεις στην Υεμένη σε σχέση με τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής· ότι έχουν σημειωθεί περιπτώσεις δίωξης δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ότι η κατάσταση των γυναικών είναι ιδιαίτερα δυσχερής με συνεχή χειροτέρευση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και έλλειψη ενεργούς πολιτικής συμμετοχής,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έξι ευρωπαίοι πολίτες - πέντε Γερμανοί και ένας Βρετανός - εξακολουθούν να κρατούνται ως όμηροι μετά την απαγωγή τους τον Ιούνιο του 2009, ενώ τρία άλλα άτομα από την ομάδα εκείνη βρέθηκαν νεκρά αμέσως μετά την απαγωγή τους,

1.   εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τα από μακρού επικρατούντα και επιδεινούμενα προβλήματα από πλευράς ασφαλείας, καθώς και πολιτικά και κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα στην Υεμένη· ζητεί να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες από τη διεθνή κοινότητα για την πρόληψη της κλιμάκωσης της παρούσας κρίσης καθώς και για την πρόοδο προς τον στόχο μιας ενωμένης, σταθερής και δημοκρατικής Υεμένης·

2.   χαιρετίζει την έκβαση της διεθνούς συνάντησης για την Υεμένη, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2010 στο Λονδίνο, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης, από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, ότι θα φιλοξενήσει συνεδρίαση των κρατών του Κόλπου και άλλων εταίρων της Υεμένης στο Ριάντ στις 22-23 Φεβρουαρίου 2010, καθώς και τη δέσμευση της υεμενικής κυβέρνησης να συνεχίσει την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων και να δρομολογήσει τις συζητήσεις για ένα πρόγραμμα του ΔΝΤ· χαιρετίζει επιπλέον τη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας να υποστηρίξει την υεμενική κυβέρνηση στον αγώνα εναντίον της Αλ-Κάιντα και άλλων μορφών τρομοκρατίας, επαναλαμβάνοντας την υποστήριξή του υπέρ μιας ενοποιημένης Υεμένης και το σεβασμό του για την κυριαρχία και ανεξαρτησία της χώρας·

3.   είναι πεπεισμένο ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα στην Υεμένη μπορούν να επιτευχθούν μόνο με πολιτικές και κοινωνικο-οικονομικές μεταρρυθμίσεις· καλεί επομένως την Κυβέρνηση της Υεμένης να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε απέναντι στη διεθνή κοινότητα και να εντείνει την εθνική διαδικασία πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την εμβάθυνση της δημοκρατίας και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού·

4.   χαιρετίζει και υποστηρίζει την ενεργή συνεργασία μεταξύ Επιτροπής, Συμβουλίου και κυβέρνησης της Υεμένης ιδίως στους τομείς της ανάπτυξης, της αστυνομίας, της δικαιοσύνης, του ελέγχου των συνόρων, της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, της ασφάλειας στη θάλασσα, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της οικοδόμησης θεσμών· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενισχύσουν περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις με την Υεμένη και να εξετάσουν τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους συμβολής της ΕΕ για τη βελτίωση της ασφάλειας και της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης στη χώρα·

5.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση κατάπαυση του πυρός στο Sa'dah και για τερματισμό της βίας στη Νότια Υεμένη και εκφράζει την άποψη ότι μόνο μια συνολική πολιτική λύση μπορεί να φέρει διαρκή ειρήνη· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη βόρειο Υεμένη· καλεί όλα τα μέρη να σεβαστούν τις υποχρεώσεις και ευθύνες που φέρουν δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου για την προστασία του άμαχου πληθυσμού στην περιοχή και να επιτρέψουν την πρόσβαση στα εν λόγω εδάφη για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και συνδρομής·

6.   καλεί την κυβέρνηση της Υεμένης να αποφύγει τις οποιεσδήποτε διακρίσεις σε βάρος εθνικών ή θρησκευτικών ομάδων στη χώρα και να έχει ως γνώμονα το κοινό συμφέρον όλων των πολιτών της στο πλαίσιο των πολιτικών που ασκεί· τονίζει ότι αντιτρομοκρατικές ενέργειες και μέτρα δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για πολιτικούς σκοπούς, ιδίως εναντίον πολιτικών αντιπάλων, δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

7.   εκφράζει την ανησυχία του για την μακρόχρονη και αυξανόμενη παρουσία της Αλ Κάιντα στην Υεμένη και υπογραμμίζει ότι η έλλειψη συγκεκριμένων ενεργειών θα μπορούσε να οδηγήσει στην περαιτέρω διάβρωση της εξουσίας της κεντρικής κυβέρνησης και στην αποσταθεροποίηση της Υεμένης και της γειτονίας της στο βαθμό που παρατηρείται στη Σομαλία, γεγονός που θα παράσχει ευκαιρίες για τους εξτρεμιστές που κατευθύνονται ή εμπνέονται από την Αλ Κάιντα να ενωθούν, να οργανωθούν, να εκπαιδευθούν και να πραγματοποιήσουν τρομοκρατικές επιχειρήσεις εντός ή εκτός Υεμένης·

8.   καλεί τις αρχές της Υεμένης να εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα, εξασφαλίζοντας ιδίως την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, το δικαίωμα δίκαιης δίκης και την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών·

9.   υπογραμμίζει τη σημασία μιας ανεξάρτητης δικαστικής αρχής που θα διαθέτει τους πόρους και την αρμοδιότητα να αντιμετωπίζει το ζήτημα των υπόλογων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αυθαίρετων συλλήψεων και των βασανιστηρίων· ζητεί επιμόνως από την κυβέρνηση να εξασφαλίσει την πρόσβαση των ανεξάρτητων ανθρωπιστικών οργανώσεων σε όλους τους τόπους κράτησης στην Υεμένη και να τερματίσει τη χρήση ιδιωτικών ή μη εγκεκριμένων τόπων κράτησης·

10.   ενθαρρύνει όλες τις πολιτικές δυνάμεις στην Υεμένη να ξεπεράσουν το σημερινό αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων για ουσιαστικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις· υπογραμμίζει τη σημασία διεξαγωγής εκλογών το 2011 και ενθαρρύνει όλα τα πολιτικά κόμματα να εφαρμόσουν τα συμπεφωνημένα θεσπίζοντας τα μέτρα που απαιτούνται για τη βελτίωση του εκλογικού συστήματος και την εμβάθυνση της δημοκρατίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις συστάσεις της Αποστολής Παρατηρητών των Εκλογών της ΕΕ μετά τις προεδρικές και τοπικές εκλογές του 2006· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο, να ελέγξουν τη διαδικασία μεταρρύθμισης του συνταγματικού και εκλογικού νόμου που προκάλεσε την αναβολή των κοινοβουλευτικών εκλογών·

11.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή και μετά τη συγκρότησή της, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να εφαρμόσουν σύντομα μια συντονισμένη και συνολική προσέγγιση της ΕΕ έναντι της Υεμένης προκειμένου να αποφεύγονται οι επικαλύψεις μεταξύ της βοήθειας των κρατών μελών και της αναπτυξιακής βοήθειας· επισημαίνει ότι η ανάγκη συντονισμού της ΕΕ είναι επιτακτική προκειμένου να επιτευχθεί ο συντονισμός των παγκόσμιων δωρητών στην Υεμένη που παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις·

12.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παράσχουν, σε συνεργασία με άλλους διεθνείς παράγοντες, αυξημένη αναπτυξιακή βοήθεια στην Υεμένη με στόχο τη σταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης καθώς και τη βελτίωση της οικονομίας και των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού στη χώρα· ειδικότερα ζητεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο έκτακτων μέτρων βοήθειας στο πλαίσιο του Μέσου Σταθερότητας και ενός ειδικού προγράμματος ενίσχυσης της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας· χαιρετίζει την ετοιμότητα που επέδειξε το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών του με την Υεμένη· καλεί την κυβέρνηση της Υεμένης να εξασφαλίσει, σε στενή συνεργασία με τους δωρητές, τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της βοήθειας με τους κατάλληλους μηχανισμούς συντονισμού, διανομής και εφαρμογής·

13.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι η βοήθεια που χορηγείται από τη διεθνή κοινότητα και ιδίως από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση έργων από τα οποία επωφελούνται απευθείας όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι και η αποτελεσματικότητα των οποίων είναι δυνατόν να εκτιμηθεί επιτόπου· χαιρετίζει σχετικά τη σύσταση μιας πλήρως ανεπτυγμένης Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Sana'a·

14.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υλοποιήσουν ένα ειδικό πρόγραμμα βοήθειας στην Υεμένη, το οποίο θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει εκπαίδευση για δημόσιους λειτουργούς της Υεμένης με βάση τις εμπειρίες από την EUJUST LEX και τοποθέτηση εκπαιδευτών στην κεντρική υεμενική διοίκηση και στις τοπικές διοικήσεις, κατά τρόπο ώστε να ενισχύονται ή να συμπληρώνονται άλλες διεθνείς προσπάθειες·

15.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να βοηθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Υεμένη στον επαναπατρισμό ή τη μετεγκατάσταση των Υεμενιτών που κρατούνται χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κατηγορία στο Γκουαντάναμο, συμπεριλαμβανομένων των 40 Υεμενιτών τους οποίους έχει ήδη εγκρίνει για αποφυλάκιση η κυβέρνηση των ΗΠΑ·

16.   καλεί τις αρχές της Υεμένης να κλιμακώσουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να εξασφαλισθεί η ελευθέρωση των έξι ευρωπαίων ομήρων που κρατούνται στο έδαφός της·

17.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να το τηρούν πλήρως και αμέσως ενήμερο για όλα τα στάδια της διαδικασίας σε όλες τις εξελίξεις και διαπραγματεύσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 218 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

18.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Υεμένης.


Εμπορία ανθρώπων
PDF 378kWORD 94k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων
P7_TA(2010)0018B7-0029/2010

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 1, 3, 4, 5 και 6,

–   έχοντας υπόψη την παγκόσμια διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου του 1948, ιδίως τα άρθρα 4 και 5, τα οποία υπογραμμίζουν ότι απαγορεύεται το δουλεμπόριο οποιασδήποτε μορφής,

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1949 για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης της πορνείας τρίτων,

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού, ιδίως τα άρθρα 1, 7, 32, 34 και 35, και το προαιρετικό πρωτόκολλο του 2000 της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού σχετικά με την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, ιδίως το άρθρο 3,

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης εναντίον των γυναικών (CEDAW), ιδίως τα άρθρα 5 και 6,

–   έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών που υπεγράφη στο Παλέρμο το 2000 για την πρόληψη, την εξάλειψη και την τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, το οποίο συμπληρώνει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος,

–   έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας αριθ. 29 για την καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία (1930) και αριθ. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Διάσκεψη της ΔΟΕ κατά την 87η σύνοδό της (1999),

–   έχοντας υπόψη την τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη για τις γυναίκες, που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 1995, τη δήλωση και το πρόγραμμα δράσης που εγκρίθηκαν στο Πεκίνο και τα συνακόλουθα τελικά έγγραφα που εγκρίθηκαν στις 9 Ιουνίου 2000 και στις 11 Μαρτίου 2005 στις αντίστοιχες έκτακτες συνόδους των Ηνωμένων Εθνών "Πεκίνο, 5 χρόνια μετά" και "Πεκίνο, 10 χρόνια μετά" σχετικά με περαιτέρω δράσεις και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της δήλωσης και του προγράμματος δράσης του Πεκίνου,

–   έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή σύμβαση του 1997 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιοϊατρική και το άρθρο 22 του πρόσθετου πρωτοκόλλου της του 2002, το οποίο αφορά τη μεταμόσχευση οργάνων και ιστών ανθρώπινης προέλευσης,

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της UΝΙCEF σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που πέφτουν θύματα εμπορίας ανθρώπων (2006) και τον οδηγό αναφοράς σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που πέφτουν θύματα εμπορίας ανθρώπων στην Ευρώπη (2006),

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2005 για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2005 για την κατάσταση του οργανωμένου εγκλήματος,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση αριθ. 1611 (2003) του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εμπορία οργάνων στην Ευρώπη,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση των Βρυξελλών σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, η οποία εγκρίθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2002,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται µε τις αρμόδιες αρχές(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει του άρθρου 10 της απόφασης πλαισίου της 19ης Ιουλίου 2002 για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (COM(2006)0187),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2005 με τίτλο "Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων – ολοκληρωμένη προσέγγιση και προτάσεις για σχέδιο δράσης" (COM(2005)0514),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο "Αξιολόγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου της ΕΕ για βέλτιστες πρακτικές, πρότυπα και διαδικασίες για την καταπολέμηση και την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων" (COM(2008)0657) τελικό,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για την προστασία των θυμάτων, με την οποία καταργείται η απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ (COM(2009)0136 τελικό),

–   έχοντας υπόψη τον χάρτης πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010 (COM(2006)0092), ιδίως τη δράση προτεραιότητας για την εξάλειψη της βίας και της εμπορίας ανθρώπων με βάση το φύλο,

–   έχοντας υπόψη το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης σχετικά με έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία του πολίτη,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση των Βρυξελών του Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την εμπορία ανθρώπων,

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Europol του 2009 σχετικά με την εμπορία ανθρώπων,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ιουλίου 2009 του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εμπορία παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη την παγκόσμια έκθεση σχετικά με την εμπορία ανθρώπων που δημοσίευσε το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC) τον Φεβρουάριο του 2009,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση, της 6ης Φεβρουαρίου 2009, του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, ιδίως των γυναικών και των παιδιών, και τις συστάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του υπουργείου εξωτερικών των ΗΠΑ σχετικά με την εμπορία ανθρώπων, που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2009,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του επί του θέματος(2),

–   έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις για προφορική απάντηση προς την Επιτροπή σχετικά με την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων (O-0148/2009 – B7-0341/2009, O-0149/09 – B7-0342/2009),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων συνιστά σύγχρονη μορφή δουλείας, σοβαρό έγκλημα και σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποβιβάζει τους ανθρώπους σε κατάσταση εξάρτησης με απειλές, βία και ταπείνωση,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων είναι εξαιρετικά προσοδοφόρα επιχείρηση για το οργανωμένο έγκλημα και προσφέρει δυνατότητες αποκόμισης μεγάλων κερδών χωρίς ανάληψη υψηλών κινδύνων,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων παρουσιάζεται με διάφορες μορφές, που σχετίζονται, για παράδειγμα, με τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την καταναγκαστική εργασία, το παράνομο εμπόριο ανθρώπινων οργάνων, την επαιτεία, τις παράνομες υιοθεσίες και την οικιακή εργασία,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτίμηση της Europol για το 2009, η εμπορία γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση δεν έχει περιορισθεί και η εμπορία ανθρώπων με σκοπό την καταναγκαστική εργασία αυξάνεται,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το UNODC, στην παγκόσμια έκθεσή του σχετικά με την εμπορία ανθρώπων, επισημαίνει ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση αποτελεί την πλέον αναγνωρίσιμη μορφή εμπορίας ανθρώπων, ακολουθούμενη από την καταναγκαστική εργασία, καθώς και ότι το 79% των εντοπιζόμενων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων είναι γυναίκες και κορίτσια,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατά παραγγελία νύφες είναι δυνατόν να παγιδευτούν σε ένα περιβάλλον δουλείας και να πέσουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καταναγκαστικής εργασίας, οικιακής εργασίας και άλλων μορφών εμπορίας ανθρώπων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα και, κατά συνέπεια, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων,

H.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της εμπορίας ανθρώπων μέσω της εκμετάλλευσης της ανάγκης πιθανών θυμάτων να εξεύρουν αξιοπρεπή εργασία και να ξεφύγουν από τη φτώχεια,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη την ανησυχητική έκταση και σοβαρότητα του φαινομένου:

   η έκθεση της Europol του 2009 σχετικά με την εμπορία ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι πρόκειται για επιχειρηματική δραστηριότητα που αποφέρει ετήσια κέρδη πολλών εκατομμυρίων ευρώ/δολαρίων·
   από τα διαθέσιμα αριθμητικά στοιχεία προκύπτει η βάσιμη εκτίμηση ότι προς την ΕΕ ή εντός αυτής διακινούνται παρανόμως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε έτος·
   το 2008, η Eurojust διενέργησε έρευνες για 83 νέες υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, αριθμός κατά 10% υψηλότερος σε σύγκριση με το 2007 (71 υποθέσεις),

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την εμπορία ανθρώπων βασίζεται επί του παρόντος κυρίως:

   στην απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ, της 19ης Ιουλίου 2002, για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, στόχος της οποίας είναι να διασφαλίσει έναν ελάχιστο βαθμό εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών·
   στην οδηγία 2004/81/ΕΚ, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές·

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία μας δείχνει πως το εν λόγω νομικό πλαίσιο ούτε είναι αρκετά αποτελεσματικό ούτε εφαρμόζεται σε επαρκή βαθμό και, επομένως, η ΕΕ οφείλει να λάβει δραστικότερα μέτρα·

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση για απόφαση-πλαίσιο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για την προστασία των θυμάτων, με την οποία καταργείται η απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ (COM(2009)0136 τελικό), με σκοπό την ενίσχυση της υφιστάμενης απόφασης-πλαίσιο μέσω αυστηρότερων κυρώσεων, καλύτερης προστασίας των θυμάτων και δραστικών προληπτικών μέτρων,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες της Σουηδικής Προεδρίας, το κείμενο δεν εγκρίθηκε, και ότι είναι πιθανόν να κατατεθεί στο εγγύς μέλλον πρόταση για νέα νομοθετική πράξη εντός του νομικού πλαισίου της Συνθήκης της Λισσαβώνας·

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισσαβώνας θα ενισχύσει τη δράση της ΕΕ στον τομέα της δικαστικής και αστυνομικής προστασίας σε ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, και το Κοινοβούλιο, ως συννομοθέτης, θα συμμετέχει πλήρως στις σχετικές διαδικασίες,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων δεν είναι δυνατόν να περιορίζεται σε νομοθετικές πράξεις αλλά πρέπει επίσης να πλαισιώνεται από μη νομοθετικές ενέργειες, ιδίως από αξιολόγηση της εφαρμογής μέτρων που έχουν εγκριθεί, συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών, οικοδόμηση συνεργασιών και εταιρικών σχέσεων και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών,

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι κρίσιμη η συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν από την αρχή και σε κάθε στάδιο της διαδικασίας: από τον εντοπισμό των θυμάτων έως την παροχή βοήθειας σε αυτά, συμπεριλαμβανομένης της νομοθετικής διαδικασίας,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν, επί του παρόντος, ακριβή στοιχεία σχετικά με το φαινόμενο αυτό και ότι στα διαθέσιμα αριθμητικά στοιχεία δεν φαίνεται να αποτυπώνεται η πραγματική έκτασή του, καθώς πρόκειται για μια μορφή εγκλήματος που συντελείται λάθρα και συχνά δεν εντοπίζεται ή δεν αναγνωρίζεται ως εμπορία ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διενεργηθεί περισσότερη έρευνα για την κατανόηση ζητημάτων όπως πώς διαπράττεται η εμπορία ανθρώπων και από ποιον, πώς η ζήτηση δίνει ώθηση στην προσφορά υπηρεσιών από θύματα, ποιοι και γιατί πέφτουν θύματα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και πώς μπορεί να αποθαρρυνθεί η ζήτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενταθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αφετηρία της μελλοντικής δράσης πρέπει να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία θα συνδυάζει την πρόληψη και την καταστολή, καθώς και την προστασία, την υποστήριξη και την ενίσχυση των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων παραγόντων·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν μειωθεί η ζήτηση από πιθανούς αγοραστές υπηρεσιών και προϊόντων παρεχόμενων από θύματα εμπορίας ανθρώπων και, κατά συνέπεια, μειωθεί το κέρδος που αποκομίζεται από την εμπορία ανθρώπων, τότε θα περιορισθεί με τη σειρά της και η προσφορά τέτοιων υπηρεσιών και αγαθών από τα θύματα,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική ένταξη πιθανών θυμάτων έχει έμμεσα προληπτικά αποτελέσματα, συμβάλλοντας ώστε να μην πέσουν ξανά θύματα εμπόρων ανθρώπων ή και να μην μετατραπούν τα ίδια σε εμπόρους ανθρώπων·

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία και η εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΗΕ και τρίτων χωρών – ιδίως με χώρες προέλευσης θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες αποτελούν, όπως είναι ευρέως γνωστό, χώρα προορισμού – είναι κρίσιμες για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την αποτελεσματική καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την κατάρτιση και τη συνεπακόλουθη εφαρμογή πολιτικών και μέτρων που αφορούν την εμπορία ανθρώπων, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να μην γίνονται κανενός είδους διακρίσεις λόγω, επί παραδείγματι, εθνικότητας, φυλής, χρώματος, φύλου, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, κοινωνικής προέλευσης ή άλλου χαρακτηριστικού·

Γενικές παρατηρήσεις

1.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

   να αναπτύξουν δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων βάσει ολοκληρωμένης προσέγγισης με άξονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία θα επικεντρώνεται στην καταπολέμηση και την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και στην προστασία των θυμάτων·
   να υιοθετήσουν προσέγγιση που να επικεντρώνεται στα θύματα, ώστε να εντοπίζονται, να αποτελούν αντικείμενο στοχευμένων παρεμβάσεων και να προστατεύονται τα θύματα όλων των κατηγοριών, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και σε άλλες ομάδες κινδύνου·
   να ορίσουν, υπό την επίβλεψη του Επιτρόπου Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας, συντονιστή της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων, ο οποίος θα συντονίζει τη δράση και τις πολιτικές της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων του δικτύου εθνικών εισηγητών, και θα αναφέρεται τόσο στο ΕΚ όσο και στη Mόνιμη Eπιτροπή Eσωτερικής Ασφάλειας (COSI)·
   να διασφαλίσουν ότι, σε καιρό οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η μάχη κατά της εμπορίας ανθρώπων παραμένει ψηλά στα προγράμματα δράσης τους, για παράδειγμα, όταν καταρτίζουν σχέδια για την ανάκαμψη της οικονομίας·
   να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές για την εμπορία ανθρώπων καλύπτουν πτυχές που σχετίζονται με κοινωνικά ζητήματα και με την κοινωνική ένταξη, καθώς και να δώσουν έμφαση στην εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων και αποτελεσματικών τρόπων για την κοινωνική αποκατάσταση των θυμάτων, περιλαμβανομένων μέτρων που σχετίζονται με την αγορά εργασίας και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης·
   να δώσουν τη δέουσα προσοχή στη διάσταση της εμπορίας θυμάτων που αφορά τις εξωτερικές σχέσεις, καθώς και στις πτυχές της που άπτονται των πολιτικών μετανάστευσης, ασύλου και επανένταξης·
   να οργανώσουν εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσω της εκπαίδευσης και του σχολικού συστήματος στις χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού θυμάτων εμπορίας ανθρώπων·
   να θέσουν το συμφέρον του παιδιού ως προτεραιότητα σε όλες τις δράσεις κατά της εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού·
   να προσεγγίσουν όλες τις πολιτικές, τις στρατηγικές και τα μέτρα κατά της εμπορίας ανθρώπων υπό το πρίσμα της ισότητας των φύλων·
   να ενισχύσουν τον συντονισμό και τη συνεργασία με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
   να θεμελιώσουν και να ενισχύσουν τη διαρκή συνεργασία με ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό·
   να εγκαθιδρύσουν μόνιμη πλατφόρμα σε επίπεδο ΕΕ που να συνδυάζει τις προσπάθειες των θεσμικών οργάνων, οργανισμών και ινστιτούτων της ΕΕ, της αστυνομίας, των τελωνειακών αρχών, των υπηρεσιών προμηθειών και των αρχών επιβολής του νόμου σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο στα κράτη μέλη, καθώς και των διεθνών οργανισμών και των ΜΚΟ·

2.   καλεί όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμα να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων του 2005·

Συλλογή πληροφοριών

3.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, για να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, να αναλάβουν δράση ενόψει:

   της ετήσιας δημοσίευσης κοινής έκθεσης της Eurojust, της Europol και της Frontex, η οποία θα υποβάλλεται στο ΕΚ και τα εθνικά κοινοβούλια, καθώς και στην Επιτροπή και το Συμβούλιο· η κοινή έκθεση αυτή, την οποία θα πρέπει να ακολουθεί δημόσια ακρόαση με τη συμμετοχή ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να συνεισφέρουν με την ειδημοσύνη τους, θα πρέπει να προωθεί τις προσπάθειες για την καλύτερη κατανόηση:
   των γενεσιουργών αιτιών·
   των παραγόντων στις χώρες προέλευσης και προορισμού που διευκολύνουν την εμπορία ανθρώπων·
   των τρεχουσών τάσεων όσον αφορά τα θύματα, τους εμπόρους ανθρώπων, τους χρήστες και τα δίκτυα εγκλήματος, καθώς και τον τρόπο δράσης τους·
   των οδών διακίνησης, των τοπικών συνθηκών στις χώρες προορισμού που ευνοούν τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και των διαφορετικών μορφών εκμετάλλευσης (σεξουαλική εκμετάλλευση, εργασιακή εκμετάλλευση, εμπορία οργάνων, εμπορία παιδιών, μεταξύ άλλων και για την εκμετάλλευσή τους στο πλαίσιο του σεξουαλικού τουρισμού, παραγωγή εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και άλλες μορφές εκμετάλλευσης που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων αλλά δεν εμπίπτουν ρητώς στον ορισμό της της, όπως η επαιτεία ή τα μικροαδικήματα)·
   της δημιουργίας κοινού προτύπου στην ΕΕ για τη συλλογή και τη σύγκριση δεδομένων που αφορούν όλες τις πτυχές της εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας και του φύλου, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε τρίτες χώρες, τηρουμένης παράλληλα της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων·
   της θέσπισης, σύμφωνα με το άρθρο 70 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συστήματος ετήσιας αντικειμενικής και αμερόληπτης αξιολόγησης που αφορά συγκεκριμένα την εφαρμογή πολιτικών της ΕΕ σχετικά με την εμπορία ανθρώπων, στο πλαίσιο του οποίου το Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια θα ενημερώνονται πλήρως·
   της αξιολόγησης των εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που θα διεξαχθούν και θα αναπτυχθούν τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε τρίτες χώρες·

Πρόληψη

4.   χαιρετίζει την προτεινόμενη διάταξη για την πρόληψη, που περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής, και ζητεί την ανάληψη περαιτέρω δράσης·

5.   τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν περαιτέρω ενισχυμένα νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και διοικητικών μέτρων, καθώς και εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού, προκειμένου να περιορισθεί η ζήτηση υπηρεσιών που παρέχονται από θύματα εμπορίας ανθρώπων·

6.   ζητεί τη διεξαγωγή και ανάπτυξη μαζικής εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε τρίτες χώρες που είναι γνωστό ότι αποτελούν τόπο προέλευσης ή διέλευσης θυμάτων εμπορίας· η εν λόγω εκστρατεία θα πρέπει να στοχεύει τόσο τα δυνητικά θύματα εμπορίας όσο και τους δυνητικούς αγοραστές υπηρεσιών που παρέχονται από αυτά·

7.   καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ευαισθητοποίησης, με τα οποία θα εφιστάται η προσοχή τους στις παγίδες που μπορούν εύκολα να οδηγήσουν στην εμπορία ανθρώπων·

Δίωξη

8.   ζητεί να εγκριθεί όσο το δυνατόν συντομότερα πλήρες και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο, το οποίο θα περιλαμβάνει πολιτικές κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος που συνδέεται με την εμπορία ανθρώπων·

9.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία κατά τη σύνταξη οποιασδήποτε μελλοντικής πρότασης νομοθετικής πράξης στον συγκεκριμένο τομέα:

   α) τα πρόστιμα και οι κυρώσεις για όσους αποκομίζουν όφελος από την εμπορία ανθρώπων – περιλαμβανομένων και νομικών προσώπων – πρέπει να αντανακλούν τη σοβαρότητα του εγκλήματος και να έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα, η δε εμπορία παιδιών πρέπει να τιμωρείται με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο·
   β) χρειάζεται περαιτέρω δράση που θα επικεντρώνεται στην προστασία των θυμάτων – λαμβανομένης δεόντως υπόψη της κατάστασης των παιδιών και των γυναικών – διασφαλίζοντας την παροχή βοήθειας στα θύματα χωρίς όρους και άσχετα με το αν συγκατατίθενται στην εκμετάλλευσή τους και ανεξάρτητα από τη βούλησή τους να συνεργαστούν στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών·
   γ) χρειάζονται περαιτέρω μέτρα πρόληψης και δράση που να επικεντρώνεται επίσης στους χρήστες των υπηρεσιών που παρέχουν τα θύματα εμπορίας ανθρώπων·
   δ) πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην ανάγκη εξωεδαφικής δικαιοδοσίας για αδικήματα που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων όσον αφορά τόσο υπηκόους της ΕΕ όσο και τους διαμένοντες σε αυτή·
   ε) οποιαδήποτε διάταξη σχετικά με τη δικαιοδοσία πρέπει να συμβαδίζει με το σχέδιο απόφασης-πλαίσιο για την πρόληψη και τον διακανονισμό συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικές υποθέσεις·

10.   καλεί τα κράτη μέλη και τα εθνικά κοινοβούλια – δεδομένου ότι η νομοθεσία παραμένει κενό γράμμα εάν δεν εφαρμόζεται ορθά – να εφαρμόσουν πλήρως σε εθνικό επίπεδο τις πολιτικές της ΕΕ για την εμπορία ανθρώπων, καθώς και να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν όσο το δυνατόν συντομότερα άλλες νομοθετικές πράξεις που αφορούν τον τομέα αυτό·

11.   καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για τον καλύτερο συντονισμό σε επιχειρησιακό επίπεδο μεταξύ οργανισμών της ΕΕ όπως είναι η Eurojust και η Europol·

12.   εφιστά την προσοχή στα θετικά αποτελέσματα που έχουν επιτύχει οι κοινές ομάδες έρευνας και ζητεί από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν περισσότερο το εργαλείο αυτό·

13.   υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής βοήθειας και στήριξης στα θύματα εμπορίας, και, επιπλέον, καλεί την Frontex και τις εθνικές υπηρεσίες φύλαξης των συνόρων να καθορίσουν, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, κοινές πρακτικές για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού τους όσον αφορά το ζήτημα της εμπορίας, καθώς και για τον εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας και τη διασφάλιση της προστασίας τους·

14.   ζητεί, δεδομένου ότι η καταστολή δεν μπορεί να περιορισθεί στα σύνορα της ΕΕ, να συναφθούν ολοκληρωμένες συμφωνίες – που θα περιλαμβάνουν διατάξεις για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – με τρίτες χώρες και να αναπτυχθεί συνεργασία, βάσει αυστηρών κανόνων, με τις χώρες αυτές·

Προστασία, υποστήριξη και ενίσχυση των θυμάτων

15.   ζητεί να αποτελέσει η προστασία και η στήριξη των θυμάτων προτεραιότητα όλων των δράσεων της ΕΕ στον τομέα αυτό και να διασφαλιστεί ότι τα θύματα λαμβάνουν τη μέγιστη δυνατή βοήθεια από τη στιγμή που εντοπίζονται, περιλαμβανομένης:

   της δυνατότητας του θύματος να λαμβάνει τουλάχιστον προσωρινή άδεια διαμονής, ασχέτως της βούλησής του να συνεργαστεί στο πλαίσιο ποινικών υποθέσεων, και της απλουστευμένης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω κατάρτισης και άλλων μορφών ενίσχυσης δεξιοτήτων, ως ελάχιστου μέτρου βάσει της οδηγίας 2004/81/ΕΚ·
   της πρόσβασης σε κατάλληλη και ασφαλή στέγαση και σε ειδικευμένες υπηρεσίες στήριξης, περιλαμβανομένης της παροχής επιδόματος σίτισης/διαβίωσης, της πρόσβασης σε επείγουσα ιατρική περίθαλψη, της πρόσβασης σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και σε υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας όπου απαιτείται, της διευκόλυνσης της επικοινωνίας με μέλη της οικογένειας και φίλους, καθώς και της πρόσβασης των παιδιών στην εκπαίδευση·
   απλουστευμένης πολιτικής όσον αφορά την επανένωση οικογενειών για τα θύματα, ιδίως στις περιπτώσεις που η επανένωση είναι απαραίτητη για την προστασία τους·

16.   εφιστά την προσοχή στα ιδιαίτερα ευάλωτα θύματα, όπως τα παιδιά και οι γυναίκες, και ζητεί την καθιέρωση ειδικών προγραμμάτων βοήθειας και προστασίας για αυτά·

17.   τονίζει ότι τα θύματα εμπορίας πρέπει να λαμβάνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία, στήριξη και βοήθεια, περιλαμβανομένης και της περίπτωσης όπου έχουν διακινηθεί εκτός της ΕΕ και όχι προς ή μέσα σε αυτή·

18.   ζητεί να παρέχεται στα θύματα επαγγελματική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης δωρεάν νομικής βοήθειας (η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσουν να γλυτώσουν από την κατάσταση καταναγκασμού στην οποία βρίσκονται), δεδομένου ότι τα θύματα δεν διαθέτουν οικονομικά μέσα και, για τον λόγο αυτό, δεν θα είχαν τους πόρους να καλύψουν τα σχετικά έξοδα·

o
o   o

19.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) ΕΕ L 261, 6.8.2004, σ. 19.
(2) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με στρατηγικές για την πρόληψη της εμπορίας γυναικών και παιδιών ευάλωτων στη σεξουαλική εκμετάλλευση· σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων – ολοκληρωμένη προσέγγιση και προτάσεις για σχέδιο δράσης (2006/2078(INI)).


Αποτελέσματα της διάσκεψης κορυφής της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή
PDF 288kWORD 70k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την έκβαση της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για την Αλλαγή του Κλίματος (COP 15)
P7_TA(2010)0019RC-B7-0064/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (UNFCCC) και το προσαρτημένο σε αυτήν Πρωτόκολλο του Κιότο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης του Μπαλί (απόφαση 1/COP 13),

–   έχοντας υπόψη τη δέκατη πέμπτη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 15) της UNFCCC και την πέμπτη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών που αποτέλεσε τη Σύνοδο των Συμβαλλομένων Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (COP/MOP 5), οι οποίες διεξήχθησαν στην Κοπεγχάγη της Δανίας από τις 7 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2009, καθώς και τη συμφωνία της Κοπεγχάγης,

–   έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος που εγκρίθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και ειδικότερα το ψήφισμα που ενέκρινε στις 25 Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή (COP 15),

–   έχοντας υπόψη την προσεχή διάσκεψη, COP16, που θα διεξαχθεί στο Μεξικό,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για μια συνολική διεθνή συμφωνία που θα ισχύσει μετά το 2012 σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, οι οποίες επρόκειτο να ολοκληρωθούν στην Κοπεγχάγη το Δεκέμβριο του 2009, τερματίστηκαν με μια απογοητευτική συμφωνία, την οποία απλώς έλαβε υπό σημείωση η Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών της UNFCCC,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία δεν είναι νομικώς δεσμευτική, δεν περιλαμβάνει οποιουσδήποτε στόχους μείωσης των εκπομπών, ούτε και οποιαδήποτε συγκεκριμένη δέσμευση για τη σύναψη νομικώς δεσμευτικής συμφωνίας εντός του 2010,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αναγνωρίζει την ανάγκη να περιορισθεί η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 2°C κατ" ανώτατο όριο και περιλαμβάνει αναφορά στη διερεύνηση τρόπων, ώστε η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη να μην υπερβεί τον 1,5°C,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν κατόρθωσε να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος και δεν συμμετείχε καν στις τελικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία και τη Νότια Αφρική για το τελικό κείμενο της συμφωνίας,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τέταρτη έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος, καθώς και σε διαρκώς αυξανόμενο σώμα επιστημονικών στοιχείων, αναγνωρίζεται ότι απαιτείται δραστική μείωση των παγκόσμιων εκπομπών για να διατηρηθεί η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2°C,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες δεν στήριξαν την κατάρτιση και την εφαρμογή ενός νέου διεθνούς πλαισίου για την προστασία του κλίματος,

Ζ.   εκτιμώντας ότι η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στη δέσμευσή της όσον αφορά την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, ακόμη και εάν ορισμένοι από τους βασικούς εταίρους μας στις διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να εμφανίζονται απρόθυμοι ή ανίκανοι να ανακόψουν την ανοδική πορεία των εκπομπών τους,

H.   σημειώνει ότι έως την προθεσμία της 31ης Ιανουαρίου 2010 μόνον 28 κράτη εκτός της ΕΕ είχαν υποβάλει στον ΟΗΕ στόχους για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για μετά το 2020, καθώς και ότι ορισμένα κράτη υπέβαλαν μόνο στόχους απόδοσης που δεν θα οδηγήσουν σε καμία μείωση,

1.   εκφράζει τη λύπη του για την αδύναμη συμφωνία που επιτεύχθηκε στην COP 15, καθώς δεν μας οδηγεί πιο κοντά σε μια γενική διεθνή συμφωνία που θα ισχύσει μετά το 2012, δεν θέτει παγκόσμιους μεσοπρόθεσμους ή μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης και δεν δηλώνει το χρονικό σημείο κατά το οποίο οι παγκόσμιες εκπομπές θα πρέπει να φτάσουν στο ανώτατο επίπεδό τους· επιπροσθέτως, σημειώνει την απογοήτευση της κοινής γνώμης όσον αφορά την αδυναμία επίτευξης ουσιαστικής συμφωνίας στην Κοπεγχάγη·

2.   θεωρεί ότι η καθυστέρηση της σύναψης διεθνούς συμφωνίας δεν αποτελεί δικαιολογία για την αναβολή της εφαρμογής περαιτέρω πολιτικών της ΕΕ για την επίτευξη της ήδη νομικώς δεσμευτικής υποχρέωσης να μειώσουμε τις εκπομπές μας κατά 20% έως το 2020· επαναλαμβάνει τη βούλησή μας να προχωρήσουμε σε μείωση κατά 30%· σημειώνει επίσης ότι με την ανάληψη πρωτοβουλιών εντός της ΕΕ για την προώθηση και την ενθάρρυνση της πράσινης οικονομίας, της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και του περιορισμού της ενεργειακής εξάρτησης θα καθίσταται ολοένα και πιο εύκολη η εκπλήρωση δέσμευσης για μείωση κατά 30%·

3.   αναγνωρίζει ότι το εκτιμώμενο κόστος για να επιτύχει η ΕΕ έως το 2020 μείωση των εκπομπών κατά 30% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 είναι σήμερα χαμηλότερο από το εκτιμώμενο κόστος της επίτευξης μείωσης κατά 20% όταν ελήφθη η σχετική απόφαση, και, για τον λόγο αυτό, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση ώστε η ΕΕ να ανεβάσει τον πήχη των επιδιώξεών της και να θέσει μονομερώς στόχο μείωσης των εκπομπών έως το 2020 υψηλότερο του 20%·

4.   καλεί την ΕΕ να επιτύχει τους εγχώριους στόχους μέσω εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ζητεί να επιτευχθεί όσο το δυνατόν συντομότερα συμφωνία επί φιλόδοξου και δεσμευτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας·

5.   εκφράζει την απογοήτευσή του για την έλλειψη ενότητας μεταξύ των κρατών μελών· καλεί συνεπώς την ΕΕ να ομιλεί με μία φωνή στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα ώστε να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη δεσμευτικής και συνολικής συμφωνίας για μετά το 2012, σύμφωνης με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα και με το στόχο των 2ºC στην COP 16·

6.   εκφράζει, περαιτέρω, τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ δεν κατάφερε, με ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων σε προγενέστερο στάδιο όσον αφορά την παροχή διεθνούς δημόσιας χρηματοδότησης υπέρ των προσπαθειών που καταβάλλουν οι αναπτυσσόμενες χώρες για το κλίμα, να οικοδομήσει πνεύμα εμπιστοσύνης κατά τις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος στο πλαίσιο των ειδικών ομάδων εργασίας· επιπλέον, ζητεί από την ΕΕ να αποσαφηνίσει τη θέση της όσον αφορά τη σύνδεση δεύτερης περιόδου δέσμευσης στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο με την ανάληψη παρόμοιων δεσμεύσεων από τις ΗΠΑ βάσει άλλης νομικής πράξης και ζητεί οι πλεονάζουσες καταλογισμένες ποσοτικές μονάδες και οι κανόνες για τη χρήση της γης, την αλλαγή της χρήσης της γης και τη δασοκομία να μην υπονομεύσουν την περιβαλλοντική της ακεραιότητα·

7.   υπογραμμίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί μια νέα "διπλωματία για το κλίμα'· καλεί συνεπώς την Yπάτη Εκπρόσωπο της ΕΕ και την αρμόδια σε θέματα δράσης για το κλίμα Επίτροπο να ηγηθούν της στρατηγικής αυτής, ιδίως μαζί με τις πιο προοδευτικές αναπτυσσόμενες χώρες και αναδυόμενες οικονομίες· παροτρύνει την ΕΕ να συμφωνήσει σε "Οδικό Χάρτη για το Μεξικό", ο οποίος θα περιλαμβάνει το διάλογο για τις κλιματικές πολιτικές στο πλαίσιο κάθε στρατηγικής εταιρικής σχέσης και διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας συνεργασίας, με σκοπό τη διαμόρφωση συνεκτικότερης εξωτερικής στρατηγικής για την προστασία του κλίματος· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δημιουργήσουν "Συμμαχία Ευθύνης", ανοικτή σε όλα τα κράτη που θεωρούν την αλλαγή του κλίματος μέγιστη απειλή για την ανθρωπότητα και είναι πρόθυμα να δράσουν για να ανακόψουν την υπερθέρμανση του πλανήτη·

8.   καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιβάλουν την αρχή της "κλιματικής δικαιοσύνης" στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης προοπτικής για μετά το 2050· υποστηρίζει, για τον λόγο αυτό, την πρόβλεψη ρήτρας σχετικής με τη δικαιοσύνη στις μελλοντικές διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα·

9.   καλεί φόρουμ όπως η Ομάδα G20 ή το Φόρουμ των Μεγάλων Οικονομιών, στα οποία εκπροσωπούνται οι χώρες που παράγουν τις περισσότερες εκπομπές άνθρακα, να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά την παροχή βοήθειας για την εξεύρεση συναίνεσης κατά τις επίσημες διαπραγματεύσεις·

10.   επισημαίνει τη δέσμευση για ετήσια χρηματοδότηση ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2020 από τις αναπτυγμένες χώρες και 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις αναπτυσσόμενες χώρες κατά το διάστημα των προσεχών τριών ετών (2010-2012), για τη στήριξη του αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος και τη θέσπιση ενός πράσινου ταμείου για το κλίμα, το οποίο θα αποσκοπεί στην υποστήριξη προγραμμάτων που υλοποιούνται στις αναπτυσσόμενες χώρες και σχετίζονται με την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών· εκφράζει, ωστόσο, την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η δέσμευση αυτή υπολείπεται της εκτίμησης της Επιτροπής ότι θα συγκεντρώνονταν 100 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2020·

11.   υπογραμμίζει την ιστορική ευθύνη των ανεπτυγμένων κρατών όσον αφορά τη μη αναστρέψιμη αλλαγή του κλίματος και την ευθύνη τους να παράσχουν επαρκή, βιώσιμη και προβλέψιμη οικονομική και τεχνική στήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να μπορέσουν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που παράγουν, να προσαρμοστούν στις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος και να μειώσουν τις εκπομπές που οφείλονται στην αποψίλωση και στην υποβάθμιση των δασών, καθώς και να βελτιώσουν την οικοδόμηση ικανοτήτων, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που θα προβλέπει η μελλοντική διεθνής συμφωνία για την αλλαγή του κλίματος·

12.   τονίζει ότι οι πόροι της απαιτούμενης προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της UNFCCC για τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή σε αυτήν πρέπει να είναι πρόσθετοι, συμπληρωματικοί της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) και ανεξάρτητοι από τις ετήσιες διαδικασίες προϋπολογισμού των κρατών μελών· υπενθυμίζει τις ήδη υφιστάμενες δεσμεύσεις για αύξηση στο 0,7 %, μέχρι το 2015, του ποσοστού του ΑΕγχΠ που διατίθεται ως ΕΑΒ·

13.   θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να αρχίσει αμέσως διαπραγματεύσεις με τους αμερικανούς εταίρους μας, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα της αναδυόμενης αγοράς άνθρακα των ΗΠΑ με τη δική μας και να δημιουργηθεί, με τον τρόπο αυτό, μια διατλαντική αγορά άνθρακα ως πρόδρομος ανάλογης παγκόσμιας·

14.   τονίζει ότι η οικονομική ενίσχυση "ταχείας εκκίνησης" για τις αναπτυσσόμενες χώρες ύψους 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, την οποία έχουν δεσμευθεί να παράσχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ, πρέπει να είναι πρόσθετη και συμπληρωματική των πόρων της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ), να συντονισθεί σε επίπεδο ΕΕ και να διατεθεί όσο το δυνατόν συντομότερα –σε κάθε περίπτωση, πριν από τη συνεδρίαση στη Βόννη τον Ιούνιο του 2010· θεωρεί ότι τούτο αποτελεί βασικό παράγοντα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία η διάσκεψη στο Μεξικό· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για τη χρήση της χρηματοδότησης ταχείας εκκίνησης που έχει δεσμευθεί να παράσχει η ΕΕ και για τη συμπληρωματικότητά της σε σχέση με την υφιστάμενη ΕΑΒ έως την προαναφερθείσα συνεδρίαση στη Βόννη·

15.   υπενθυμίζει ότι η συλλογική συνεισφορά της ΕΕ στις προσπάθειες μετριασμού και στις ανάγκες προσαρμογής των αναπτυσσομένων χωρών δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από 30 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2020, ποσό που μπορεί να αυξηθεί καθώς αποκτώνται νέες γνώσεις όσον αφορά τη σοβαρότητα και το κόστος της αλλαγής του κλίματος·

16.   τονίζει ότι η επικείμενη επανεξέταση του προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στη διάθεση επαρκών πόρων για μέτρα προστασίας από την κλιματική αλλαγή και προσαρμογής σε αυτήν, τόσο εντός της ΕΕ όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες· επισημαίνει επίσης ότι η επανεξέταση θα πρέπει να αναφέρεται στην ανάπτυξη νέων και καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών για τη στήριξη της διεθνούς δράσης για το κλίμα·

17.   χαιρετίζει τη φιλόδοξη δέσμευση που ανέλαβαν ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες πριν, κατά και μετά τις διαπραγματεύσεις της Κοπεγχάγης· επισημαίνει ότι στη συμφωνία περιλαμβάνεται συνεννόηση σχετικά με τη μέτρηση, την αναφορά και την επαλήθευση των δράσεων μετριασμού των αναπτυσσόμενων χωρών μέσω της δημοσίευσης εθνικών ανακοινώσεων, οι οποίες θα υποβάλλονται σε διεθνή διαβούλευση και ανάλυση υπό σαφείς κατευθυντήριες γραμμές, που δεν έχουν ακόμη καθορισθεί και θα πρέπει να διασφαλίζουν τον σεβασμό της κυριαρχίας και τη χρήση των χρηματοδοτικών πόρων με τον δέοντα τρόπο·

18.   συμφωνεί με τη δημιουργία μηχανισμού για τη μείωση εκπομπών λόγω της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών και την ενίσχυση της απορρόφησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα δάση· επίσης συμφωνεί με τη θέσπιση ενός τεχνολογικού μηχανισμού για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της μεταφοράς τεχνολογίας και χαιρετίζει την αναφορά στο ρόλο των αγορών για την ενίσχυση της οικονομικής απόδοσης των δράσεων μετριασμού· σημειώνει επίσης ότι για την αποτελεσματική εφαρμογή των μηχανισμών αυτών απαιτείται συμφωνία στο πλαίσιο της UNFCCC·

19.   υπογραμμίζει ότι οποιοδήποτε μελλοντικό σύστημα μείωσης των εκπομπών από την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες (REDD) οφείλει να διασφαλίζει τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών κοινωνιών, περιλαμβανομένου και του δικαιώματός τους για συλλογική ιδιοκτησία και αυτόνομα αυτόχθονα εδάφη, καθώς και να προβλέπει την πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή των εν λόγω πληθυσμών και κοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης και εφαρμογής εθνικών προγραμμάτων REDD και της κατανομής ή διανομής χρηματοδοτικών πόρων·

20.   ζητεί η περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα των στόχων μείωσης των εκπομπών που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι να αποτελέσει το γνώμονα της προσέγγισης της ΕΕ σχετικά με τους διεθνείς λογιστικούς κανόνες για τη διαχείριση των δασών, καθώς και για τη χρήση της γης, την αλλαγή της χρήσης της γης και τη δασοκομία· επίσης ζητεί να δημιουργηθούν ευέλικτοι μηχανισμοί και να συνυπολογισθούν στη θέσπιση στόχων για μετά το 2012 οι υπερβάσεις στόχων που επιτεύχθηκαν κατά την πρώτη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο·

21.   εκφράζει την απογοήτευσή του για την έλλειψη προόδου όσον αφορά την αντιμετώπιση των παγκόσμιων εκπομπών από τις εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι στη μελλοντική συμφωνία θα ληφθεί υπόψη ο πλήρης αντίκτυπος της αεροπορίας στο περιβάλλον και ότι οι στόχοι μείωσης για τους κλάδους των εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών θα είναι οι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν για τους λοιπούς βιομηχανικούς κλάδους·

22.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα δεν ήταν πρόθυμες να αποδεχθούν μια πιο φιλόδοξη συμφωνία για λόγους εσωτερικής πολιτικής· θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ και η Κίνα διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην εξασφάλιση δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας· παροτρύνει συνεπώς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, καθώς και άλλους διεθνείς εταίρους, να υποβάλουν προτάσεις για περαιτέρω δεσμεύσεις σχετικά με ένα διεθνές σύστημα προστασίας του κλίματος, με σκοπό να ξεκινήσουν εκ νέου οι συνομιλίες και να επιτευχθεί φιλόδοξη και νομικώς δεσμευτική διεθνής συμφωνία, που να ανταποκρίνεται στις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη και να είναι συνεπής με το στόχο των 2ºC·

23.   εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ορισμένες χώρες, και συγκεκριμένα το Σουδάν και οι χώρες της ALBA, τήρησαν στάση εμπλοκής κατά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις, προκειμένου να αποτρέψουν την ανάληψη αυστηρών και δεσμευτικών υποχρεώσεων, παρά την ισχυρή πολιτική βούληση που υπήρχε στην Κοπεγχάγη·

24.   επισημαίνει την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, τόσο στον αναπτυσσόμενο κόσμο όσο και σε ταχέως αναδυόμενες οικονομίες, σχετικά με τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος· ζητεί τη διενέργεια ενισχυμένου διαλόγου, ιδίως με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τη συμμαχία των μικρών νησιωτικών κρατών AOSΙS και την Αφρική, σχετικά με την πορεία για την επίτευξη δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας για την αλλαγή του κλίματος, προκειμένου να περιορισθούν ο αντίκτυπος και οι προβλεπόμενες επιπτώσεις της στη δημογραφική κατάσταση, τη δημόσια υγεία, τη μετανάστευση και την οικονομία των περιοχών αυτών·

25.   τονίζει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να επανεξετάσει η IPCC όλα τα συμπεράσματά της, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιολόγησή τους από ομοτίμους σύμφωνα με τις αυστηρότερες επιστημονικές αρχές· προτείνει την επίσπευση της εκπόνησης ενδιάμεσης έκθεσης που να επικαιροποιεί τα συμπεράσματα· θεωρεί, επιπλέον, ότι οι μελλοντικές εκθέσεις πρέπει να περιέχουν ειδική αναφορά στους ισχυρισμούς όσων αμφισβητούν την κρατούσα άποψη, καθώς και ότι οι ισχυρισμοί αυτοί θα πρέπει επίσης να υποβληθούν σε αξιολόγηση από ομοτίμους·

26.   θεωρεί ουσιαστικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ την αποδοχή λήψης συγκρίσιμων μέτρων από άλλα βιομηχανοποιημένα κράτη εκτός ΕΕ, καθώς και την ανάληψη λογικών δεσμεύσεων μείωσης από τις αναπτυσσόμενες και τις αναδυόμενες οικονομίες· υπενθυμίζει ότι οι στόχοι μείωσης πρέπει να επιδέχονται μέτρηση, αναφορά και επαλήθευση και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση ορισμένων αναπτυσσόμενων χωρών να υποβάλλουν εθνικές εκθέσεις σχετικά με τις προσπάθειές τους για τη μείωση των εκπομπών·

27.   θεωρεί ότι οι διμερείς συνεδριάσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στο διάλογο και να διευκολύνουν την κατανόηση μεταξύ των μερών· προτίθεται, κατά συνέπεια, να διεξαγάγει αυτές τις συνεδριάσεις πριν την έναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων, ώστε να συνεισφέρουν με πιο ουσιαστικό τρόπο στη βέλτιστη δυνατή έκβαση των διαπραγματεύσεων·

28.   τονίζει ότι οι προκλήσεις της πολιτικής για το κλίμα στο μέλλον αφορούν, όχι μόνο τη μείωση του CO2, αλλά και την αποδοτικότερη και βιωσιμότερη χρήση των φυσικών πόρων·

29.   επιβεβαιώνει την υποστήριξή του στη διαδικασία μεταρρύθμισης του ΟΗΕ και επισημαίνει ότι η έκβαση της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για το κλίμα αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα που επιβεβαιώνει την επείγουσα ανάγκη επανεξέτασης των μεθόδων εργασίας εντός του ΟΗΕ· παραμένει, επιπλέον, προσηλωμένο στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα στο πλαίσιο του ΟΗΕ, ως του μόνου οργανισμού που νομιμοποιείται να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα τόσο θεμελιώδους σημασίας για ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα· θεωρεί, ωστόσο, ότι χρειάζεται να εξεταστεί κατεπειγόντως και σε βάθος με ποιους τρόπους είναι δυνατόν να καταστεί αποτελεσματικότερη η διαδικασία·

30.   ζητεί περισσότερη διαφάνεια, η οποία θα επιτρέψει την καλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων στην COP 16 στο Μεξικό·

31.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Γραμματεία της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος, με το αίτημα να κοινοποιηθεί σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη εκτός ΕΕ.


Προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα
PDF 399kWORD 93k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα (2009/2174(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα (COM(2009)0201),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στις 31 Μαΐου 2006 σχετικά με την ανάγκη χάραξης συντονισμένης στρατηγικής με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (COM(2006)0254),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με μια συντονισμένη στρατηγική με σκοπό τη βελτίωση της καταπολέμηση της φοροδιαφυγής(1),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τη συμβολή των φορολογικών και τελωνειακών πολιτικών στη στρατηγική της Λισαβόνας (COM(2005)0532),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση C-255/02 της 21ης Φεβρουαρίου 2006 (Halifax κ.λπ. κατά Commissioners of Customs and Excise), στην οποία το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η 6η οδηγία για τον ΦΠΑ (οδηγία 77/388/EΟΚ) έχει την έννοια ότι κωλύει τον υποκείμενο σε φόρο από το να εκπέσει τον καταβληθέντα ΦΠΑ επί των εισροών οσάκις οι πράξεις στις οποίες βασίζεται το δικαίωμα αυτό συνιστούν καταχρηστική πρακτική,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση C-524/04 της 13ης Μαρτίου 2007 (Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation κατά Commissioners of Inland Revenue), στην οποία το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το άρθρο 43 της Συνθήκης ΕΚ δεν απαγορεύει τη θέσπιση νομοθεσίας κράτους μέλους η οποία περιορίζει το δικαίωμα εγκατάστασης ενός αμιγώς τεχνητού εταιρικού σχήματος που εξυπηρετεί αποκλειστικά φορολογικούς σκοπούς,

–   έχοντας υπόψη τις συστάσεις που περιέχονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2008 σχετικά με φορολογικά θέματα που συνδέονται με συμφωνίες που πρόκειται να συναφθούν από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της με τρίτες χώρες,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 2008 για οδηγία του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ για την φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (COM(2008)0727),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2009 για οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (COM(2009)0029),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2009 για πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικά με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα(COM(2009)0028),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2009 για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους διαχειριστές εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/39/ΕΚ και 2009/…/ΕΚ (COM(2009)0207),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή για το άνοιγμα διαπραγματεύσεων για σύναψη συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας, του Πριγκιπάτου του Μονακό και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, αφετέρου, για την καταπολέμηση της απάτης και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών τους συμφερόντων και για την εξασφάλιση της διοικητικής συνεργασίας μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών για φορολογικά θέματα, και προκειμένου να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή για το άνοιγμα διαπραγματεύσεων για σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για την καταπολέμηση της άμεσης φοροδιαφυγής και της άμεσης φοροαποφυγής και για την εξασφάλιση διοικητικής συνεργασίας μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών σε φορολογικά θέματα (SEC (2009)0899),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της G-20 που εκδόθηκε ύστερα από τη σύνοδο κορυφής για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τη παγκόσμια οικονομία στην Ουάσινγκτον στις 15 Νοεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας σε συνέχεια της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 19 και 20 Μαρτίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της G-20 σε συνέχεια της συνόδου κορυφής της για το Παγκόσμιο Σχέδιο για την Ανάκαμψη και τη Μεταρρύθμιση στο Λονδίνο στις 2 Απριλίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε συνέχεια των συνεδριάσεών του στις 9 Ιουνίου 2009 και 20 Οκτωβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας σε συνέχεια της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18 και 19 Ιουνίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση των Υπουργών Οικονομικών της ομάδας G-8 στο Lecce της Ιταλίας στις 13 Ιουλίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση των ηγετών της G-20 στο Pittsburgh στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Υπηρεσίας Λογοδοσίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ (2007), την έκθεση της βρετανικής Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας (2008) και την έκθεση του γαλλικού Συμβουλίου Υποχρεωτικών Εισφορών (2009), οι οποίες επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι το ένα τρίτο των 700 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου δεν πλήρωσαν καθόλου φόρο το 2005 και το 2006, το 25% των αμερικανικών εταιρειών με ενεργητικό άνω των 250 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ ή εισόδημα άνω των 50 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ ετησίως επίσης δεν πλήρωσαν κανένα φόρο μεταξύ 1998 και 2005, και ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες της Γαλλίας αυτή τη στιγμή πληρώνουν μόνο 8% φόρο για τα πραγματικά μέσα κέρδη τους ενώ ο επίσημος φορολογικός συντελεστής είναι 33%,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A7–0007/2010),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει γενική συναίνεση στην ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο ότι η χρηστή διακυβέρνηση στον τομέα της φορολογίας σημαίνει διαφάνεια, ανταλλαγή πληροφοριών και θεμιτό φορολογικό ανταγωνισμό,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη χρηστής διακυβέρνησης σε φορολογικά θέματα ενθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή και έχει σοβαρές επιπτώσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς και στο σύστημα πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δε κόστος στην ΕΕ εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε 2,5% του ΑΕΠ ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έντιμες επιχειρήσεις υφίστανται ανταγωνιστικά μειονεκτήματα εξαιτίας της φοροδιαφυγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηστή διακυβέρνηση σε φορολογικά θέματα πρέπει να οδηγεί σε αύξηση των πόρων που βρίσκονται στη διάθεση των κρατών μελών και των αναπτυσσόμενων χωρών για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση έχει οδηγήσει σε αυξανόμενες δυσκολίες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής σε διεθνές επίπεδο και ότι αυτό πλήττει ιδιαίτερα τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ με τις σημαντικές διαφορές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι παράγοντες συνηγορούν έντονα υπέρ της βελτίωσης της διεθνούς συνεργασίας εντός της ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι αυτή είναι αποτελεσματική,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή σε διεθνές επίπεδο αποτελούν σοβαρό εμπόδιο για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας·

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθμός πολυεθνικών εταιρειών έχουν δομηθεί κατά τρόπο ώστε να επωφελούνται από την φοροαποφυγή στις διάφορες περιοχές δικαιοδοσίας στις οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανόμοια φορολογική μεταχείριση στις διάφορες περιοχές δικαιοδοσίας ευνοεί τις μεγάλες, διεθνείς ή εδραιωμένες επιχειρήσεις εις βάρος των μικρών, εγχώριων ή νεοσύστατων επιχειρήσεων·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα των πολυεθνικών εταιρειών να κάνουν εκτεταμένη χρήση των φορολογικών παραδείσων και των εξωχώριων κέντρων στο πλαίσιο των στρατηγικών τους για φοροαποφυγή αντιστρατεύεται την αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού και της εταιρικής ευθύνης·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορολογικοί παράδεισοι έρχονται σε αντίθεση με την αρχή της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και της αναδιανομής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, σημαντικός αριθμός από πολυεθνικές εταιρείες χρησιμοποιούν την ισχύ τους για να ασκήσουν πίεση στις κυβερνήσεις, ιδίως των αναπτυσσόμενων χωρών, να χαμηλώσουν τους φορολογικούς συντελεστές και να παράσχουν φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πράξη αυτό έχει προκαλέσει μετατόπιση του φορολογικού βάρους προς τους εργαζομένους και τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και έχει επιβάλει βλαπτικές περικοπές των δημόσιων υπηρεσιών·

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ασχολείται αυτή τη στιγμή με ορισμένες σημαντικές νομοθετικές προτάσεις σχετικά με την φορολόγηση των αποταμιεύσεων, τη διοικητική συνεργασία και την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη φόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης εντός της ΕΕ θα προσφέρει μια πολιτική και ηθική βάση προκειμένου να απαιτηθεί χρηστή φορολογική διακυβέρνηση από τρίτες χώρες,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση γενικών αρχών κατά της φοροαποφυγής (General Anti-Avoidance Principles) παρέχει στις φορολογικές αρχές τη δυνατότητα να εξετάζουν αν ο πρωταρχικός σκοπός μιας πράξης είναι η αποφυγή ή μείωση φορολογικής οφειλής και, εφόσον συμβαίνει αυτό, επιτρέπει στις φορολογικές αρχές να επιβάλλουν πρόσθετο φόρο προς αντιστάθμιση αυτής της αποφυγής ή μείωσης·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες, συχνά δεν έχουν τη νομιμότητα ή την εξουσία να φορολογούν τους ίδιους τους πολίτες τους, ακριβώς λόγω της κακής φορολογικής τους διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διατύπωση της πολιτικής της για τη φορολογική διακυβέρνηση, η ΕΕ πρέπει να λάβει υπόψη τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες και πρέπει να τους προσφέρει βοήθεια ώστε να τα ξεπεράσουν,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδυασμένες προσπάθειες της G-20 και των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και αυτές που καταβάλλονται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ, έχουν δώσει θετικά αποτελέσματα στον τομέα της φορολογικής διακυβέρνησης· εκτιμώντας ότι τα αποτελέσματα αυτά παραμένουν ανεπαρκή για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν οι φορολογικοί παράδεισοι και τα εξωχώρια κέντρα και πρέπει να ακολουθηθούν από αποφασιστικές, αποτελεσματικές και συνεπείς δράσεις,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΟΣΑ αυτή τη στιγμή εκτιμά ότι το ιδιωτικό κεφάλαιο που έχει συσσωρευτεί σε φορολογικούς παραδείσους ανέρχεται σχεδόν σε 1.000.000.000.000 (ένα τρισεκατομμύριο) δολάρια ΗΠΑ, δηλαδή είναι πενταπλάσιο απ' όσο πριν από δύο δεκαετίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερο από 1 εκατομμύριο εταιρείες, ιδίως από τις ΗΠΑ και τα κράτη μέλη της ΕΕ, έχουν την έδρα τους σε χώρες όπου βρίσκονται παρόμοιοι φορολογικοί παράδεισοι,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η χρηματοπιστωτική κρίση πυροδοτήθηκε εν μέρει από νέους τύπους σύνθετων χρηματοπιστωτικών μέσων και παραγώγων, τα οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό τοποθετημένα σε κεφάλαια με έδρα σε περιοχές δικαιοδοσίας όπου επικρατεί το απόρρητο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορολογικοί παράδεισοι φιλοξενούν, για παράδειγμα, πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που προκαλούν χρηματοπιστωτική αστάθεια και ότι πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είχαν στους λογαριασμούς τους υποχρεώσεις εκτός ισολογισμού που εντοπίζονταν γεωγραφικά σε φορολογικούς παραδείσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση έχει ρίξει νέο φως στις συνέπειες της έλλειψης της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης, καταδεικνύοντας τους κινδύνους που συνδέονται με αδιαφανείς περιοχές δικαιοδοσίας,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισπράττεται μόνο το 5% των διασυνοριακών φορολογικών απαιτήσεων·

Μια ευκαιρία που πρέπει να αδράξουμε

1.   καταδικάζει απερίφραστα τον ρόλο των φορολογικών παραδείσων στην ενθάρρυνση και κερδοσκοπική εκμετάλλευση της φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής και της παράνομης φυγής κεφαλαίων και προτρέπει συνεπώς τα κράτη μέλη να αποδώσουν ύψιστη προτεραιότητα στην καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων, της φοροδιαφυγής και της παράνομης φυγής κεφαλαίων· καλεί την ΕΕ να εντείνει τη δράση της και να λάβει άμεσα απτά μέτρα -όπως κυρώσεις- εναντίον των φορολογικών παραδείσων, της φοροδιαφυγής και της παράνομης φυγής κεφαλαίων·

2.   θεωρεί ότι η χρηστή φορολογική διακυβέρνηση, η οποία νοείται ως διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα, αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία και θεμιτός φορολογικός ανταγωνισμός, αποτελεί κεφαλαιώδες στοιχείο για την ανοικοδόμηση της παγκόσμιας οικονομίας μετά την χρηματοοικονομική κατάρρευση του 2008·

3.   υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι έχει πρώτιστη σπουδαιότητα να μπει τέλος στη χρησιμοποίηση τεχνητών νομικών προσώπων για την αποφυγή της φορολογίας· τονίζει επίσης ότι, αντί τραπεζικού απορρήτου, θα πρέπει να υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, που να περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη και εξαρτώμενα εδάφη· επικροτεί από την άποψη αυτή την πρόταση της Επιτροπής για διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας καθώς, μεταξύ άλλων, επεκτείνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ώστε να καλυφθούν κάθε είδους φόροι, καταργεί το τραπεζικό απόρρητο και καθιερώνει σαν γενικό κανόνα την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών·

Σε επίπεδο ΕΕ

4.   υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο είχε γνωμοδοτήσει προς το Συμβούλιο σχετικά με τροπολογίες στην οδηγία 2003/48/ΕΚ, ζητώντας, μεταξύ άλλων, από το Συμβούλιο να τερματιστεί η προσωρινή παρέκκλιση που επιτρέπει στην Αυστρία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο να αποφύγουν την ανταλλαγή πληροφοριών εφαρμόζοντας φορολόγηση στην πηγή· παροτρύνει το Συμβούλιο να εγκρίνει την οδηγία που τροποποιεί την οδηγία 2003/48/ΕΚ σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου·

5.   χαιρετίζει ως πρώτο βήμα, σε σχέση με την φορολόγηση των αποταμιεύσεων στην ΕΕ, την άρση των επιφυλάξεων εκ μέρους της Αυστρίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου και της Ελβετίας, στο άρθρο 26 του Προτύπου Φορολογικής Σύμβασης του ΟΟΣΑ, καθώς και τον ενστερνισμό των προτύπων του ΟΟΣΑ από την Ανδόρα, το Μονακό, το Λιχτενστάιν και τον Άγιο Μαρίνο· χαιρετίζει την απόφαση του Βελγίου να περάσει από σύστημα φορολόγησης στην πηγή σε αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών από την 1η Ιανουαρίου 2010·

6.   τονίζει το αίτημα που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στη θέση του της 24ης Απριλίου 2009 για σημαντική επέκταση της εμβέλειας της οδηγίας 2003/48/EC, προκειμένου ειδικότερα να καλυφθούν νομικές οντότητες (κυρίως τύπου ΕΠΕ και καταπιστεύματος) και διάφορες μορφές εισοδήματος από επενδύσεις· υπενθυμίζει ότι οι διατάξεις της οδηγίας 2003/48/ΕΚ πρέπει να διευρυνθούν ώστε να συμπεριληφθούν η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και άλλες περιοχές δικαιοδοσίας, όπως το Ντουμπάι, η Νέα Ζηλανδία, η Γκάνα και ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ, που δεν δεσμεύονται από την οδηγία 2003/48/ΕΚ και συνεπώς αποτελούν δημοφιλείς τόπους για τους φοροαποφεύγοντες·

7.   θεωρεί ότι προκειμένου να επιτρέπεται το μάρκετινγκ στην ΕΕ εναλλακτικών αμοιβαίων κεφαλαίων που εδρεύουν σε τρίτη χώρα, πρέπει να ικανοποιείται ως προϋπόθεση η συμμόρφωση της εν λόγω τρίτης χώρας με τα πρότυπα της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής υλοποίησης της αρχής της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών με βάση νομικά δεσμευτικούς κανόνες· υπογραμμίζει ειδικότερα ότι η πρόοδος που πραγματοποιείται σε σχέση με τα πρότυπα φορολογικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο διεθνών φόρουμ, όπως ο ΟΟΣΑ και η G-20, δεν πρέπει να εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει απαιτητικότερα πρότυπα·

8.   τονίζει ότι η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της υπάρχουσας ενωσιακής και εθνικής φορολογικής νομοθεσίας θα διευκόλυνε την καλύτερη είσπραξη των φόρων· τονίζει ωστόσο επίσης την επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω προσπάθειες και μέτρα που αποβλέπουν στη βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης σε φορολογικά θέματα·

9.   υπενθυμίζει ότι η σχετιζόμενη με τον ΦΠΑ φοροδιαφυγή προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία όσον αφορά τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς έχει άμεσο διασυνοριακό αντίκτυπο, αντιπροσωπεύει σημαντικά ποσά διαφυγόντων εσόδων και πλήττει άμεσα τον προϋπολογισμό της ΕΕ· προτρέπει το Συμβούλιο να εγκρίνει νέα οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή στον τομέα του ΦΠΑ, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου·

Σε διεθνές επίπεδο

10.   παροτρύνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να επιταχύνουν τη σύναψη σχετικά με τη φοροδιαφυγή με το Λιχτενστάιν· παροτρύνει το Συμβούλιο να συμφωνήσει σε εντολή προς την Επιτροπή για διαπραγμάτευση παρόμοιων συμφωνιών με την Ανδόρα, το Μονακό, τον Άγιο Μαρίνο και την Ελβετία· καλεί από την άποψη αυτή τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις διμερείς φορολογικές συμφωνίες τους με τρίτες χώρες·

11.   ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας καθώς και την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χωρών, ώστε να διευκολυνθεί η ανάκτηση των κεφαλαίων που μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό μέσω παράνομων δραστηριοτήτων εις βάρος της εσωτερικής αγοράς·

12.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει ταχέως έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου της14ης Μαΐου 2008 για συμπερίληψη ρήτρας περί χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης στις σχετικές συμφωνίες που πρόκειται να συνάπτονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της με τρίτες χώρες· τονίζει ειδικότερα την ανάγκη να συμφωνούνται ρήτρες περί χρηστής διακυβέρνησης στο πλαίσιο γενικών ή ειδικών συμφωνιών με τρίτες χώρες και την ανάγκη να εξασφαλίζεται μια αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής τους·

13.   υπενθυμίζει, όσον αφορά τις εργασίες σχετικά με τον επιβλαβή φορολογικό ανταγωνισμό στο πλαίσιο του Κώδικα Συμπεριφοράς για την Φορολόγηση των Επιχειρήσεων, την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον Κώδικα στις σχέσεις τους με τρίτες χώρες κατά τρόπο συνεπή με τις προσπάθειές τους για προώθηση της διαφάνειας και της ανταλλαγής πληροφοριών στον φορολογικό τομέα·

14.   χαιρετίζει τις προόδους που έχουν πραγματοποιηθεί στον τομέα της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης ως αποτέλεσμα πρωτοβουλιών σε άλλα διεθνή βήματα όπως η G-20, η G-8, τα Ηνωμένα Έθνη και, ιδίως, ο ΟΟΣΑ· θεωρεί ωστόσο ότι οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής από την G-20 δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων τις οποίες θέτουν η φοροδιαφυγή, οι φορολογικοί παράδεισοι και τα εξωχώρια κέντρα·

15.   υπενθυμίζει ότι οι προσπάθειες καταπολέμησης των φορολογικών παραδείσων και της φοροδιαφυγής θα επιτύχουν μόνο αν εφαρμοστούν οι ίδιοι κανόνες σε όλους, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία περαιτέρω νόμιμων τρόπων παράκαμψης που προσφέρονται για κατάχρηση· πιστεύει εν προκειμένω ότι η οδηγία 2003/48/ΕΚ, που καθιέρωσε την αρχή της αυτόματης πολυμερούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ χωρών, αποτελεί ευπρόσδεκτο βήμα στην κατεύθυνση της καθιέρωσης ενός παγκόσμιου πλαισίου για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών· επικροτεί συνεπώς την πρόταση της Επιτροπής να προωθηθεί η συνεργασία με τις τρίτες χώρες στο πλαίσιο της οδηγίας 2003/48/ΕΚ·

16.   καλεί τον ΟΟΣΑ και τα κράτη μέλη του να μεριμνήσουν για την πλήρη συμμετοχή της Επιτροπής στις εργασίες αξιολόγησης από ομοτίμους του Παγκοσμίου Φόρουμ, ιδίως όσον αφορά τον εντοπισμό των μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας, την επεξεργασία μιας διαδικασίας για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την υλοποίηση αποτρεπτικών αντίμετρων για την προώθηση της συμμόρφωσης με τα εν λόγω πρότυπα· θεωρεί περαιτέρω ότι το πλαίσιο του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων δεν είναι ικανοποιητικό· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί ο δείκτης για την απόκτηση του καθεστώτος συνεργαζόμενης περιοχής δικαιοδοσίας, για παράδειγμα με την ποσοτικοποίησή του· επικρίνει το γεγονός ότι ο εν λόγω δείκτης απαιτεί μόνο τη σύναψη 12 συμφωνιών ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών· σε σχέση με αυτό, αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μόνο κατόπιν αιτήσεως αντί να είναι υποχρεωτική και δεσμευτική απαίτηση και επιπλέον ότι ο ΟΟΣΑ επιτρέπει στις κυβερνήσεις να αποφεύγουν την εγγραφή τους στη μαύρη λίστα του με την απλή υπόσχεση ότι θα συμμορφωθούν προς τις αρχές της ανταλλαγής πληροφοριών, χωρίς να εξασφαλίζεται η έμπρακτη εφαρμογή των αρχών αυτών·

Προς μια αυθεντική πολιτική της ΕΕ για τη χρηστή φορολογική διακυβέρνηση

17.   θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για συνέπεια και για μια αυθεντική πολιτική της ΕΕ για τη χρηστή φορολογική διακυβέρνηση· πιστεύει ότι η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την προθυμία της να καταστείλει πρώτα τους φορολογικούς παραδείσους στο δικό της έδαφος, δίνοντας έτσι ένα παράδειγμα χρηστής διακυβέρνησης· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά από την άποψη αυτή την ταχεία και διεξοδική υλοποίηση των δράσεων που εκτίθενται στην ανακοίνωσή της για την προώθηση της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα·

18.   θεωρεί, χωρίς αυτό να επηρεάζει την αρμοδιότητα των κρατών μελών, ότι η Επιτροπή πρέπει να κληθεί να σχεδιάσει και να διατυπώσει μια τέτοια προσέγγιση της ΕΕ και να της προσφερθούν οι απαραίτητοι πόροι·

19.   συνιστά τη δημιουργία κατάλληλου συστήματος κινήτρων για την είσπραξη των διασυνοριακών φορολογικών απαιτήσεων, ώστε να αυξηθεί το χαμηλό σήμερα ποσοστό είσπραξης 5%, με διανομή δίκαιου μεριδίου των εσόδων από την είσπραξη μη καταβληθέντων φόρων τόσο στη διοίκηση που εισπράττει τις φορολογικές απαιτήσεις για λογαριασμό του αιτούντος κράτους μέλους, αφενός, όσο και στη διοίκηση του αιτούντος κράτους μέλους, αφετέρου·

20.   όσον αφορά την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη φόρων, δασμών και άλλων απαιτήσεων, καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει το ποσό των εισπρακτέων διασυνοριακών φορολογικών απαιτήσεων των κρατών μελών στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εισαγάγει ποσοτικούς δείκτες για τη μέτρηση της προόδου που συντελείται ως προς αυτή τη διασυνοριακή είσπραξη·

21.   θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να προωθεί ενεργά τη βελτίωση των προτύπων του ΟΟΣΑ, με στόχο να αναδειχθεί σε διεθνές πρότυπο η αυτόματη, πολυμερής ανταλλαγή πληροφοριών· παροτρύνει επιπλέον την ΕΕ να εγκρίνει μέτρα που αποτρέπουν την κατάχρηση της "αρχής της διαμονής" μέσω τεχνητών συστημάτων διαμονής και ιδιοκτησίας που επιτρέπουν σε εταιρείες χαρτοφυλακίου χωρίς καμιά δραστηριότητας ή εταιρείες-κελύφη να προστατεύουν τους προνομιούχους ιδιοκτήτες από την πληρωμή φόρων στη χώρα διαμονής τους· παροτρύνει επιπλέον την ΕΕ να εγκρίνει μια κοινή προσέγγιση για την εφαρμογή μέτρων κατά της κατάχρησης, τα οποία θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά, δίκαια και ευθυγραμμισμένα με την έννοια των πλήρως τεχνητών διευθετήσεων, όπως αυτή ορίστηκε από το Δικαστήριο·

22.   παροτρύνει την ΕΕ να εφαρμόσει συνεπή προσέγγιση στο θέμα της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, την πολιτική διεύρυνσης και την πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας· υπογραμμίζει ότι η πολιτική φορολογικής διακυβέρνησης πρέπει να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση βιώσιμων και διαφανών φορολογικών συστημάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως για την εξάλειψη της φοροδιαφυγής, η οποία προκαλεί ετήσια απώλεια φορολογικών εσόδων αντίστοιχη προς το 10πλάσιο του ποσού που εισφέρεται ως αναπτυξιακή βοήθεια από τις αναπτυγμένες χώρες· θεωρεί ότι, για την επίτευξη του στόχου αυτού, χρειάζεται να διατεθεί επαρκές ύψος πόρων· υπενθυμίζει ότι η φορολογική διακυβέρνηση θα προσελκύσει τελικά επενδύσεις, επειδή συμβάλλει σε φορολογική ασφάλεια δικαίου, διαφάνεια και σταθερότητα·

23.   τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης των τωρινών διεθνών λογιστικών προτύπων με στόχο την αύξηση της διαφάνειας· ζητεί από αυτή την άποψη να θεσπιστεί η υποχρέωση αποκάλυψης, στους ετήσιους λογαριασμούς των εταιρειών και με ανάλυση κατά χώρα, λογιστικών πληροφοριών σχετικά με τους φορολογικούς παραδείσους και προτείνει να δημιουργηθεί ένα δημόσιο μητρώο της ΕΕ που να αναφέρει τα ονόματα ατόμων και επιχειρήσεων που έχουν ιδρύσει εταιρείες και αποκτήσει λογαριασμούς σε φορολογικούς παραδείσους, με στόχο να αποκαλυφθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι που προστατεύονται από τις εξωχώριες εταιρείες·

24.   υπογραμμίζει την ανάγκη να συντονίζουν τα κράτη μέλη τις πολιτικές τους έτσι ώστε να ενισχυθεί η υλοποίηση των διατάξεων κατά της φοροδιαφυγής·

25.   υπενθυμίζει ότι η καθιέρωση μιας κοινής ενοποιημένης φορολογικής βάσης για τις εταιρείες θα βοηθούσε να αντιμετωπιστούν, εντός της ΕΕ, τα ζητήματα διπλής φορολογίας και μεταφοράς τιμών εντός ενοποιημένων ομίλων· αναμένει ως προς το θέμα αυτό να λάβει την αξιολόγηση αντικτύπου της Επιτροπής, το αργότερο έως το τέλος του παρόντος έτους·

26.   προτείνει, προκειμένου να εντοπίζονται αποτελεσματικότερα η ανακριβής τιμολόγηση συναλλαγών και οι συχνότερες μέθοδοι φοροδιαφυγής, να δώσει η Επιτροπή προτεραιότητα σε μια ευρύτερη εφαρμογή της μεθόδου των συγκριτικών κερδών, μετατοπίζοντας έτσι την επιτήρηση των μεταβιβαστικών τιμολογήσεων από το επίπεδο της συναλλαγής στο επίπεδο της εταιρείας· επισημαίνει ότι η μέθοδος των συγκριτικών κερδών εστιάζεται στη σύγκριση των κερδών μεταξύ εταιρειών για κάθε βιομηχανικό κλάδο και ότι μια πτώση των κερδών της θυγατρικής μιας πολυεθνικής εταιρείας σε επίπεδο που υπολείπεται σημαντικά του κλαδικού μέσου όρου σε βάθος χρόνου ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη για μαζικές μεταβιβαστικές τιμολογήσεις·

27.   παροτρύνει την ΕΕ να εξετάσει ένα φάσμα επιλογών για κυρώσεις και κίνητρα για την προώθηση της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης, όπως ειδική εισφορά στις κινήσεις προς ή από μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας, τη μη αναγνώριση, εντός της ΕΕ, του νομικού καθεστώτος εταιρειών που έχουν ιδρυθεί σε μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας, καθώς και την απαγόρευση για όλους τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της ΕΕ να ιδρύουν ή διατηρούν θυγατρικές και παραρτήματα σε μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας·

28.   θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει επίσης να εξασφαλίσει τη συνέπεια στην υλοποίηση, σε ενωσιακό και σε διεθνές επίπεδο, των προτύπων στους τομείς της προληπτικής εποπτείας, της φορολόγησης, της νομιμοποίησης παράνομων προσόδων και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας·

29.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την υλοποίησης πολιτικής φορολογικής διακυβέρνησης της ΕΕ, αρχίζοντας από τον Οκτώβριο του 2010·

o
o   o

30.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 295 Ε, 4.12.2009, σ. 13.


Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2009
PDF 321kWORD 104k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2009 (2009/2101(INI))
P7_TA(2010)0021A7-0004/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών – 2009 (COM(2009)0077),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2000 με τίτλο "Προς μία κοινοτική στρατηγική-πλαίσιο για την ισότητα των φύλων (2001-2005)" (COM(2000)0335) και τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008 (αντίστοιχα, COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049 και COM(2008)0010),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την κοινωνική οικονομία(2),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο "Καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: μεγαλύτερη υποστήριξη για το συνδυασμό της επαγγελματικής με την ιδιωτική και την οικογενειακή ζωή" (COM(2008)0635),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ (COM(2008)0636), που υπέβαλε η Επιτροπή στις 3 Οκτωβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (COM(2008)0637), που υπέβαλε η Επιτροπή στις 3 Οκτωβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο "Υλοποίηση των στόχων της Βαρκελώνης όσον αφορά τις υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά προσχολικής ηλικίας" (COM(2008)0638),

–   έχοντας υπόψη το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι κυρώσεις της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (STCE αριθ. 197),

–   έχοντας υπόψη το πλαίσιο δράσεων για την ισότητα των φύλων που εγκρίθηκε από τους ευρωπαϊκούς κοινωνικούς εταίρους στις 22 Μαρτίου 2005,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1979 σχετικά με την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών (Σύμβαση CEDAW),

–   έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες στις 23 και 24 Μαρτίου 2006,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τη γυναικεία μετανάστευση: ο ρόλος και η θέση των μεταναστριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο –'Ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών – Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τον χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010(6),

–   έχοντας υπόψη τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ισότητα Ευκαιριών Γυναικών και Ανδρών και τη γνωμοδότησή της για τη διαφορά αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων, που εγκρίθηκε στις 22 Μαρτίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών - 2008(7),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Νοεμβρίου 2008 που περιέχει τις συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών των ανδρών και των γυναικών(8),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 και το άρθρο 119, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0004/2010),

Α.   εκτιμώντας ότι η ισότητα ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεγνωρισμένη από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκτιμώντας επίσης ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε σε αυτό το πεδίο, εξακολουθούν να υφίστανται πολυάριθμες ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται εν μέσω μεγάλης οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κρίσης, που επηρεάζει ιδιαίτερα τις γυναίκες στην αγορά εργασίας,

Γ.   εκτιμώντας ότι η μητρότητα και η πατρότητα πρέπει να θεωρούνται θεμελιώδη δικαιώματα, ουσιώδη για την κοινωνική ισορροπία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν μεν μια οδηγία για την άδεια μητρότητας(9) και μια οδηγία για τη γονική άδεια(10), όμως μέχρι στιγμής δεν έχει ετοιμασθεί κανένα νομοθετικό κείμενο περί πατρικής άδειας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιτίας του επαγγελματικού και τομεακού διαχωρισμού με βάση το φύλο και σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, εν γένει, η αρχή της κρίσης έχει επηρεάσει αρνητικά περισσότερο τους άνδρες από τις γυναίκες, αλλά η κατάσταση διαφέρει σε ορισμένες χώρες και σε ορισμένους τομείς, και ειδικότερα στους παραδοσιακούς κλάδους με μεγάλη απασχόληση γυναικείου εργατικού δυναμικού, όπου πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν και πολλές πολυεθνικές μετεγκαταστάθηκαν· γνωρίζοντας ότι το 31,1% των εργαζομένων γυναικών εργάζονται σε θέσεις μερικής απασχόλησης έναντι 7,9% των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία σε ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες, και ότι ανάλογα με τα κράτη μέλη αποτελούν έως και τα δύο τρίτα του δυναμικού στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας· συνειδητοποιώντας, κατόπιν τούτου, ότι η κρίση πιθανότατα θα επηρεάσει κυρίως τις γυναίκες σε περίπτωση μελλοντικών δημοσιονομικών περιορισμών στους εν λόγω τομείς,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες κατά παράδοση απειλούνται περισσότερο από τη φτώχεια και από ένα περιορισμένο επίπεδο σύνταξης κυρίως οι μόνες μητέρες και οι γυναίκες άνω των 65 ετών· εκτιμώντας ότι οι τελευταίες εισπράττουν συχνά συντάξεις που αγγίζουν το κατώτατο όριο επιβίωσης δια διάφορους λόγους, όπως η παύση ή η διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας προκειμένου να αφιερωθούν στις οικογενειακές υποχρεώσεις ή το γεγονός ότι εργάσθηκαν στην επιχείρηση του συζύγου, ιδίως στους τομείς του εμπορίου και της γεωργίας, χωρίς αμοιβή και χωρίς κοινωνική ασφάλιση και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες πολιτικές αποσκοπούν στην υποστήριξη των οικογενειών με παιδιά, παρά το γεγονός ότι μέχρι και το 35% των νοικοκυριών αποτελούνται από ένα άτομο, που κατά πλειοψηφία είναι γυναίκες,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών ανέρχεται κατά μέσον όρο στο 59,1%, με μεγάλες αποκλίσεις που κυμαίνονται μεταξύ 37,4% και 74,3%, και ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι θύματα ενός επαγγελματικού και τομεακού διαχωρισμού με βάση το φύλο,

Ζ.   εκτιμώντας ότι οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας αποτελούν παράδειγμα επιτυχίας της απασχολησιμότητας των γυναικών, ότι βελτιώνουν την κοινωνική θέση των γυναικών, προωθούν την οικονομική τους ανεξαρτησία και συμβάλλουν στη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, κυρίως μέσω των υπηρεσιών φύλαξης παιδιών, ηλικιωμένων ατόμων και ατόμων με αναπηρία,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση διαφορά στις αμοιβές μεταξύ γυναικών και ανδρών παραμένει αμετακίνητη σε ένα υψηλό επίπεδο (μεταξύ 14% και 17,4%) από το 2000, παρά τα πολυάριθμα μέτρα που έχει εφαρμόσει η Επιτροπή και τις δεσμεύσεις των κρατών μελών,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 157 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι "κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας", και ότι αυτή η αρχή επιβεβαιώθηκε από την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το προαναφερθέν ψήφισμά του της 18ης Νοεμβρίου 2008 ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία νομοθετική πρόταση για τη αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2009,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνδρες υποφέρουν επίσης, αν και με λιγότερο έντονο τρόπο, από τον επαγγελματικό και τομεακό διαχωρισμό και τα στερεότυπα που σχετίζονται με το φύλο,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών στις οικογενειακές και οικιακές ευθύνες, κυρίως με τη μεγαλύτερη χρησιμοποίηση της γονικής άδειας και της άδειας πατρότητας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση και την υλοποίηση της ισότητας ανδρών-γυναικών, θεωρεί όμως λυπηρό το ότι η συμφωνία πλαίσιο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τη γονική άδεια (του Ιουλίου 2009) δεν καλύπτει το ζήτημα της πληρωμένης άδειας, που θα επηρέαζε αποφασιστικά την αύξηση του ποσοστού των ανδρών και το μερίδιο ίσης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στις επαγγελματικές και οικογενειακές ευθύνες,

ΙΓ.   εκτιμώντας ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες φύλαξης παιδιών και αρωγής ηλικιωμένων και άλλων προστατευόμενων ατόμων είναι βασικής σημασίας προκειμένου να επιτύχουμε την ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης στις 15 και 16 Μαρτίου 2002, τα κράτη μέλη κλήθηκαν να φροντίσουν έως το 2010 για την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φροντίδας για το 90% τουλάχιστον των παιδιών μεταξύ τριών ετών και ηλικίας εγγραφής στο σχολείο, και στο 33% τουλάχιστον των παιδιών κάτω των τριών ετών, αλλά ότι περισσότερες από τις μισές χώρες βρίσκονται ακόμα μακριά από το στόχο αυτό,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 58,9% των πτυχιούχων πανεπιστημίων στην ΕΕ το 2008, υπερέχουν αριθμητικά στις σπουδές επιχειρήσεων, διοίκησης και στις νομικές σπουδές, αλλά συνεχίζουν να υπολείπονται των ανδρών στις θέσεις υψηλής ευθύνης στις επιχειρήσεις και τα πολιτικά όργανα· λαμβάνοντας υπόψη ότι λίγες γυναίκες έχουν πτυχία πληροφορικής, μηχανικής και φυσικής, με αποτέλεσμα την υποεκπροσώπηση των γυναικών στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος έχει καθοριστικό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανισότητα μεταξύ γυναικείας και ανδρικής απασχόλησης στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ) έχει την τάση να μεγαλώνει με τον καιρό μάλλον παρά να μειώνεται,

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των γυναικών βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανήλθε από το 32,1% κατά την κοινοβουλευτική περίοδο 2004-2009, στο 35% μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009, και ότι το ποσοστό των γυναικών προέδρων των κοινοβουλευτικών επιτροπών αυξήθηκε από το 25% στο 41%, ενώ αυξήθηκε και το ποσό των γυναικών αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 28,5% στο 42,8%, όμως ότι οι γυναίκες Κοσμήτορες μειώθηκαν από 3 σε 2,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση των συνθηκών υπό τις οποίες διαβιώνουν συγκεκριμένες κατηγορίες γυναικών, που συχνά αντιμετωπίζουν ένα συνδυασμό δυσκολιών και κινδύνων, όπως και τις διπλές διακρίσεις, όπως ειδικότερα στην περίπτωση των αναπήρων γυναικών, των γυναικών με άτομα που τις βαρύνουν, των ηλικιωμένων γυναικών, των γυναικών που είναι μέλη μειονοτήτων και των μεταναστριών,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες μετανάστριες είναι θύματα διπλής διάκρισης στην αγορά εργασίας: εξαιτίας του φύλου τους και του καθεστώτος του μετανάστη· έχοντας υπόψη ότι το ένα πέμπτο από τις μετανάστριες με υψηλή ειδίκευση απασχολείται σε σχετικά ανειδίκευτες εργασίες, και εκτιμώντας ότι οι μετανάστριες που εργάζονται στον τομέα των οικιακών εργασιών, των Καφέ/Εστιατορίων/Ξενοδοχείων (CHR/Horeca) και στη γεωργία βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο ως προς τους άνδρες όσο και ως προς τις γυναίκες, τα ποσοστά απασχόλησης είναι χαμηλότερα στις αγροτικές περιοχές και, επί πλέον, πολλές γυναίκες δεν εργάζονται ποτέ στην επίσημη αγορά εργασίας και συνεπώς δεν είναι καταχωρημένες ως άνεργες ούτε συμπεριλαμβάνονται στις στατιστικές της ανεργίας, πράγμα που προκαλεί ειδικά οικονομικά και νομικά προβλήματα σε σχέση με το δικαίωμα μητρότητας και τις άδειες ασθενείας, την απόκτηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και την κάλυψη από την κοινωνική ασφάλιση, καθώς και προβλήματα σε περίπτωση διαζυγίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές περιοχές ζημιώνουν από την απουσία ευκαιριών απασχόλησης υψηλής ποιότητας,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που είναι μέλη μειονοτήτων, και ειδικότερα οι γυναίκες Ρομά, τακτικά βιώνουν πολλαπλές μορφές διακρίσεων λόγω φυλής και φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικοί φορείς ισότητας οφείλουν να αναζητήσουν τρόπο αντιμετώπισης του φαινομένου των πολλαπλών ή σύνθετων διακρίσεων,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων είναι μια σύγχρονη μορφή δουλείας και ότι οι γυναίκες και τα ανήλικα κορίτσια αποτελούν ακόμη το μεγαλύτερο αριθμό των θυμάτων,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το προαναφερθέν ψήφισμα της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 καλεί τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων που είναι το ισχυρότερο ευρωπαϊκό νομικό μέσο για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου που συνιστά έγκλημα και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα μόνο 16 κράτη μέλη της Ένωσης έχουν επικυρώσει αυτή τη σύμβαση,

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία σε βάρος των γυναικών σε όλες τις μορφές της συνιστά θεμελιώδες εμπόδιο για την ισότητα γυναικών και ανδρών, ότι αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν γνωρίζει γεωγραφικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς ή κοινωνικούς περιορισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στην Ένωση, όπου περίπου 20% έως 25% των γυναικών υποφέρουν από σωματική βία κατά την ενήλικη ζωή τους, και όπου άνω του 10% των γυναικών είναι θύματα σεξουαλικής βίας, καθώς και ότι η ισπανική προεδρία του Συμβουλίου έχει εντάξει στις προτεραιότητές της την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών,

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον όρο σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία εννοούμε τη γενική ευεξία, τόσο φυσική όσο και διανοητική και κοινωνική του ανθρώπου σε ό,τι σχετίζεται με το αναπαραγωγικό του σύστημα, τις λειτουργίες και τις διεργασίες του, και όχι μόνο την απουσία αναπηριών ή προβλημάτων υγείας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση της πλήρους φυσικής και σεξουαλικής αυτονομίας της γυναίκας αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε επιτυχή πολιτική δικαιωμάτων στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, όπως και για οποιαδήποτε πολιτική κατά της βίας που ασκείται σε βάρος των γυναικών,

ΚΕ.   λαμβάνοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό ίδρυμα για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών που δημιουργήθηκε επίσημα το 2006 και θα έπρεπε να αρχίσει τη δραστηριότητά του το αργότερο έως τις 19 Ιανουαρίου 2008, ακόμη δεν έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία,

ΚΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Στρατηγική της Λισαβόνας απέβλεπε στην ενσωμάτωση του 60% των γυναικών που είναι ικανές για εργασία στην αγορά εργασίας, ενώ οι προσπάθειες που αφορούν το δημογραφικό επιδιώκουν την επίτευξη ενός καλύτερου συντελεστή γεννητικότητας προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι μελλοντικές απαιτήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα γυναικών και ανδρών και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής παραμένουν στο επίκεντρο των συζητήσεων σχετικά με τις δημογραφικές αλλαγές,

1.   συγχαίρει την Επιτροπή για την σημασία που αποδίδει, στην έκθεσή της του 2009 για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, στην ενίσχυση των πολιτικών ισότητας των δύο φύλων στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό πλαίσιο, όμως τονίζει ότι απαιτούνται περισσότερες συγκεκριμένες δράσεις και νέες πολιτικές·

2.   κατακρίνει το γεγονός ότι τα σχέδια οικονομικής ανάκαμψης ως επί το πλείστον εστιάζονται στην ανδροκρατούμενη απασχόληση· τονίζει ότι η στήριξη στις μελλοντικές προοπτικές περισσότερο της ανδρικής παρά της γυναικείας απασχόλησης μάλλον επιδεινώνει παρά μειώνει την ανισότητα μεταξύ των φύλων· επιμένει στην ανάγκη ενσωμάτωσης της πολιτικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στα σχέδια οικονομικής ανάκαμψης τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα εθνικά και διεθνή·

3.   καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προασπίσουν τα κοινωνικά δικαιώματα και να εγγυηθούν ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση δεν θα οδηγήσει σε περικοπές κοινωνικών παροχών και κοινωνικών υπηρεσιών, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την παιδική μέριμνα και τη μέριμνα υπέρ των ηλικιωμένων· τονίζει ότι οι πολιτικές κοινωνικής μέριμνας και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών συνδέονται εγγενώς με την προσπάθεια για ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών·

4.   επισημαίνει ότι η οικονομική, κοινωνική και χρηματοπιστωτική κρίση μπορεί να αποτελέσει μία ευκαιρία να καταστεί η Ένωση μία πιο παραγωγική και καινοτόμος οικονομία και μία κοινωνία που θα λαμβάνει περισσότερο υπόψη της την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, εάν εφαρμοστούν οι δέουσες πολιτικές και τα δέοντα μέτρα·

5.   ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει ακριβή στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης στις γυναίκες και τους άνδρες, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό της ανεργίας, τις εξελίξεις στην εργασία μερικής απασχόλησης και στις συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου, και τις επιπτώσεις των πολιτικών αντιμετώπισης της κρίσης στις δημόσιες υπηρεσίες·

6.   τονίζει ότι είναι ανάγκη, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν, να στηρίξουν και να ενισχύσουν τον ρόλο των γυναικών στην κοινωνική οικονομία, δεδομένου του υψηλού συντελεστή γυναικείας απασχόλησης στον κλάδο αυτό και της σημασίας που οι υπηρεσίες που αυτός προσφέρει έχουν για την συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

7.   ζητεί από τα κράτη μέλη τα οποία θα πρέπει να εφαρμόσουν πολιτική δημοσιονομικής εξυγίανσης, να αποφύγουν τις δυσανάλογα αρνητικές συνέπειες επί των γυναικών, ζητεί δε από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν πολιτικές ανάκαμψης που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες καταστάσεις των γυναικών και των ανδρών, ειδικότερα με την ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών ("gender mainstreaming") και τη συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό ("gender budgeting")·

8.   κατακρίνει το γεγονός ότι η ισχύουσα Στρατηγική της Λισαβόνας βασικά δεν συνεκτιμά τα ζητήματα ισότητας των φύλων και ζητεί από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή να συμπεριλάβουν ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στην ισότητα των φύλων στην μελλοντική μετά τη Λισαβόνα στρατηγική της "ΕΕ εν όψει του 2020"·

9.   καλεί τους εθνικούς φορείς ισότητας να θεσπίσουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις με σκοπό να βελτιώσουν την αντίδρασή τους και την εκ μέρους τους διεκπεραίωση των περιπτώσεων πολλαπλών διακρίσεων· τονίζει περαιτέρω ότι οι εθνικοί φορείς ισότητας πρέπει να καθιερώσουν κύκλους επιμόρφωσης για δικαστές, νομικούς και προσωπικό, προκειμένου να μπορούν να εντοπίζουν, να προλαμβάνουν και να αντιδρούν στις περιπτώσεις πολλαπλών διακρίσεων·

10.   χαιρετίζει το γεγονός ότι πλησιάζουμε στο στόχο του 60% ως προς την απασχόληση των γυναικών έως το 2010, τον οποίο καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας που πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, αν και τονίζει ότι, δυστυχώς, ένα σημαντικό μέρος αυτών των θέσεων απασχόλησης είναι επισφαλές και κακοπληρωμένο· λυπάται, επίσης, για τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες κυμαίνονται από 37,4% έως το 74,3%· ζητεί, κατά συνέπεια στα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η οδηγία 2006/54/ΕΚ·

11.   ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να μην ξεχνούν την κατάσταση των συζύγων που βοηθούν στη βιοτεχνία, στο εμπόριο, στη γεωργία, στην αλιεία και στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, υπό το πρίσμα της ισότητας των φύλων, και λαμβανομένου υπόψη ότι οι γυναίκες βρίσκονται σε ευπαθέστερη θέση από ό,τι οι άνδρες· ζητεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τη νομική έννοια της συνιδιοκτησίας, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης αναγνώριση των δικαιωμάτων της γυναίκας στον αγροτικό τομέα, και να τύχουν αυτές της δέουσας προστασίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και να αναγνωριστεί η εργασία τους·

12.   καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν μέτρα και θετικές δράσεις για την ενσωμάτωση των γυναικών σε έργα και προγράμματα οικολογικής μετατροπής, π.χ. στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σε θέσεις εργασίας επιστημονικής φύσης ή με εντατική χρήση τεχνολογίας·

13.   καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν το πνεύμα της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας των γυναικών στον βιομηχανικό τομέα και να προσφέρουν οικονομική στήριξη, δομές παροχής επαγγελματικών συμβουλών και κατάλληλη κατάρτιση στις γυναίκες που ιδρύουν επιχειρήσεις·

14.   τονίζει ότι το προσωπικό εισόδημα και η πληρωμένη απασχόληση της γυναίκας παραμένουν βασικά στοιχεία για την οικονομική της αυτονομία και για μια μεγαλύτερη ισότητα γυναικών και ανδρών στην κοινωνία συνολικά· τονίζει ότι στο πλαίσιο της γηράσκουσας κοινωνίας ειδικότερα, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες είναι αναγκαίοι για να προληφθεί η έλλειψη εργατικών χεριών·

15.   διαπιστώνει ότι οι γυναίκες είναι εκτεθειμένες σε υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας επειδή παραμένει το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ γυναικών και ανδρών, ενώ υπάρχουν ακόμη πολλές διαφορές και μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί, κατά συνέπεια από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν άμεσα την οδηγία 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή στην πράξη της αρχής "ίση αμοιβή για ίση εργασία" ή της αρχής της "ισότιμης εργασίας'·

16.   κρίνει ότι είναι απαραίτητο να ενεργήσουμε επίσης προς την κατεύθυνση της μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών στον τομέα των συντάξεων, δεδομένου ότι οι γυναίκες ακόμη και σήμερα καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των οικογενειακών ευθυνών, πράγμα που οδηγεί σε ασυνεχείς επαγγελματικές σταδιοδρομίες και γενικότερα σε επαγγελματική δραστηριότητα μικρότερη εκείνης των ανδρών·

17.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη παρουσιάσει, σε συνέχεια του προαναφερθέντος ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2008, νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αυτή τη νομοθετική πρόταση χωρίς καθυστέρηση·

18.   υποστηρίζει την Επιτροπή στην κίνηση της διαδικασίας επί παραβάσει σε περιπτώσεις μη μεταφοράς των ισχυουσών οδηγιών και θεωρεί ότι τα κράτη μέλη που δεν έχουν ήδη προβεί σε αυτό θα πρέπει να μεταφέρουν χωρίς καθυστέρηση στο εθνικό τους δίκαιο τις οδηγίες που αφορούν την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και προπάντων να μεριμνήσουν για την σωστή εφαρμογή τους·

19.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης στα σχολεία και τους τόπους εργασίας για να προωθηθεί η διαφοροποίηση των επαγγελματικών επιλογών, ιδίως των κοριτσιών, για την καταπολέμηση των στερεοτύπων σε σχέση με τα φύλα που συνεχίζουν να υπάρχουν, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των ανδρών στην κατανομή των οικογενειακών υποχρεώσεων και στη συμφιλίωση της επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

20.   καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τις επιχειρήσεις που υιοθετούν μέτρα για την προώθηση της ισότητας γυναικών και ανδρών και που διευκολύνουν την ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στην ιδιωτική ζωή, ώστε να δοθεί μια ώθηση στη διάδοση των καλών πρακτικών σε αυτό το θέμα·

21.   τονίζει τη σημασία δομών υποδοχής για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, δομών παιδικής μέριμνας και υποστήριξης ηλικιωμένων και άλλων προστατευόμενων ατόμων, με στόχο τη μεγαλύτερη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την ιδιωτική ζωή· εγκρίνει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη συλλογή στατιστικών συγκρίσιμων, επίκαιρων και ποιοτικών στατιστικών στοιχείων και την υποβολή συγκεκριμένων συστάσεων σε κάθε κράτος μέλος· καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να επιτύχουν τους στόχους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης σχετικά με τις υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά προσχολικής ηλικίας·

22.   συγχαίρει την Επιτροπή για τις αναληφθείσες δράσεις και κυρίως την πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ σχετικά με την άδεια μητρότητας και της οδηγίας 86/613/ΕΚ σχετικά με τους αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους και τις συμβοηθούσες συζύγους στις οικογενειακές επιχειρήσεις· θεωρεί πάντως ότι η πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ δεν είναι αρκετά φιλόδοξη σε ό,τι αφορά τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής για άνδρες και γυναίκες·

23.   τονίζει την ανάγκη επίλυσης του ζητήματος της άδειας πατρότητας και ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει κάθε ενέργεια αποβλέπουσα στην καθιέρωση μιας άδειας πατρότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο· θεωρεί ότι η άδεια μητρότητας πρέπει να συνδεθεί με την άδεια πατρότητας, υπό την έννοια της καλύτερης προστασίας της γυναίκας στην αγορά εργασίας και της καταπολέμησης κατ´ αυτόν τον τρόπο των στερεοτύπων που υπάρχουν στην κοινωνία σε ό,τι αφορά τη χρήση αυτής της άδειας·

24.   ζητεί από τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να προωθήσουν την πιο ισόρροπη παρουσία των γυναικών και των ανδρών σε θέσεις αυξημένης ευθύνης των επιχειρήσεων, της διοίκησης και των πολιτικών οργάνων, και ζητεί κατά συνέπεια να τεθούν δεσμευτικοί στόχοι που να διασφαλίζουν την ίση εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών· τονίζει σχετικά ότι η χρήση εκλογικών ποσοστώσεων έχει θετικές επιπτώσεις στην εκπροσώπηση γυναικών·

25.   επικροτεί την απόφαση της Νορβηγικής Κυβέρνησης να αυξήσει τουλάχιστον στο 40% τον αριθμό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των ιδιωτικών εταιρειών και δημοσίων επιχειρήσεων και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν την νορβηγική πρωτοβουλία ως ένα θετικό παράδειγμα και να αρχίσουν να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση·

26.   καλεί τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν εκστρατείες υπέρ των αποφοίτων κοριτσιών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να προωθηθεί η επιλογή σταδιοδρομιών στον τομέα των μηχανικών, ώστε να αυξηθεί η παρουσία τους σε παραδοσιακά ανδρικά τεχνικά επαγγέλματα·

27.   εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σημαντική αύξηση του αριθμού των γυναικών προέδρων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και του αριθμού των γυναικών αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και για την αύξηση, λιγότερο σημαντική αλλά πραγματική, του αριθμού των γυναικών βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009·

28.   θεωρεί ως προς αυτό ότι η αναλογία γυναικών Επιτρόπων που προτάθηκαν (που αντιπροσωπεύουν το 33% του συνόλου) η οποία επετεύχθη με μεγάλη δυσκολία είναι το απολύτως ελάχιστο· θεωρεί ότι η σύνθεση της Επιτροπής θα πρέπει να αντανακλά καλύτερα την ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των φύλων· καλεί τα κράτη μέλη, σε ό,τι αφορά τους μελλοντικούς διορισμούς Επιτρόπων, να παρουσιάζουν δυο υποψήφιους, έναν από κάθε φύλο, ώστε να διευκολυνθεί η συγκρότηση μιας πιο αντιπροσωπευτικής Επιτροπής·

29.   ζητεί από τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δυνατότητες των μεταναστριών με υψηλή κατάρτιση, και να προσφέρουν μια κοινωνική ασφάλιση στις εργαζόμενες στον οικιακό και κοινωνικό τομέα και στους άλλους τομείς όπου απουσιάζει αυτή η ασφάλιση, ώστε να προωθηθεί η ενσωμάτωση των μεταναστριών, με την κατοχύρωση επίσης της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, και κυρίως στην επαγγελματική κατάρτιση και στην εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής·

30.   ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα και ειδική προσοχή στις πιο ευπαθείς κατηγορίες γυναικών: τις γυναίκες με αναπηρία, στις γυναίκες που έχουν τη μέριμνα για προστατευόμενα άτομα, στις ηλικιωμένες γυναίκες, στις γυναίκες που είναι μέλη μειονοτήτων και στις μετανάστριες, καθώς και στις φυλακισμένες γυναίκες, και να εκπονήσουν ειδικά μέτρα για την κάλυψη των αναγκών τους·

31.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκδώσουν και να εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα για να βοηθήσουν τις γυναίκες με αναπηρία, ώστε αυτές να μπορέσουν να προοδεύσουν στην κοινωνική ζωή και στον κόσμο της εργασίας αλλά και στο πολιτιστικό και πολιτικό επίπεδο, όπου εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται·

32.   ζητεί άμεσα από την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τις Κάτω Χώρες, τη Φινλανδία και τη Σουηδία να επικυρώσουν χωρίς καθυστέρηση τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

33.   υπενθυμίζει ότι η βία εις βάρος των γυναικών παραμένει σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να εξαλειφθεί με κάθε μέσον σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, και ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να θεσπίσει, εντός της επόμενης πενταετίας ένα ευρωπαϊκό έτος κατά της βίας εις βάρος των γυναικών· συγχαίρει την ισπανική προεδρία του Συμβουλίου για την πρόθεσή της να εντάξει την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών στις προτεραιότητές της, καλεί δε και τις επόμενες προεδρίες να πράξουν ομοίως·

34.   στηρίζει τις προτάσεις της Ισπανικής Προεδρίας περί καθιέρωσης του ευρωπαϊκού εντάλματος προστασίας των θυμάτων, και περί καθιέρωσης κοινού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τηλεφωνικού αριθμού παροχής βοήθειας στα θύματα·

35.   τονίζει ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η βία που ασκείται σε βάρος των γυναικών, ώστε να επιτύχουμε την ισότητα γυναικών και ανδρών· καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει την κατάρτιση πρότασης γενικής οδηγίας σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας έναντι των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων·

36.   επιμένει στο γεγονός ότι οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν τον έλεγχο των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών τους δικαιωμάτων, κυρίως χάρη στην εύκολη πρόσβαση στην αντισύλληψη και την διακοπή της κύησης· τονίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε συμβουλές σχετικές με την διακοπή της κύησης· υποστηρίζει, κατά συνέπεια, όπως έπραξε και στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 3ης Σεπτεμβρίου 2008, τα μέτρα και τις δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και στην καλύτερη ενημέρωσή τους για τα δικαιώματά τους και τις διαθέσιμες υπηρεσίες· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εφαρμόσουν μέτρα και δράσεις για την ευαισθητοποίηση των ανδρών σχετικά με τις ευθύνες τους όσον αφορά τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά ζητήματα·

37.   επισημαίνει ότι η διαδικασία ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, και περιμένει την πλήρη λειτουργία του το ταχύτερο δυνατόν·

38.   καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τη νέα στρατηγική της "Πέρα από το ΑΕΠ" και να ενσωματώσει στις εργασίες της στρατηγικές ικανές να μετρήσουν ποιά είναι στο ΑΕΠ των κρατών μελών η συμβολή των γυναικείων και των ανδρικών δραστηριοτήτων σε ό,τι αφορά την αλληλεγγύη μεταξύ γενεών·

39.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 204, 26.7.2006, σ. 23.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0062.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0098.
(4) ΕΕ C 313 E, 20.12.2006, σ. 118.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2009)0090.
(6) ΕΕ C 301 E, 13.12.2007, σ. 56.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0399.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 18.11.2008, P6_TA(2008)0544.
(9) Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (ΕΕ L 348, 28.11.1992, σ. 1).
(10) Οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1996, σχετικά με σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια, που συνήφθη από την UNICE, τη CEEP και την CES (ΕΕ L 145, 19.6.1996).


Βασικοί στόχοι της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών του CITES
PDF 415kWORD 87k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ για την 15η συνεδρίαση της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), που θα διεξαχθεί στην Ντόχα (Κατάρ) από τις 13 έως τις 25 Μαρτίου 2010
P7_TA(2010)0022B7-0069/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την προσεχή 15η Συνεδρίαση της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών (COP 15) στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), που θα διεξαχθεί από τις 13 έως τις 25 Μαρτίου 2010 στην Ντόχα του Κατάρ,

–   έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις 2ας Δεκεμβρίου 2009 προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ για τη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), που θα διεξαχθεί στην Ντόχα (Κατάρ) από τις 13 έως τις 25 Μαρτίου 2010 (O-0145/2009 – B7-0003/2010, O-0146/2009 – B7-0004/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η CITES είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια συμφωνία που υπάρχει για τη διατήρηση των αγρίων ειδών, αποτρέποντας την υπερεκμετάλλευση των αγρίων ειδών πανίδας και χλωρίδας μέσω του διεθνούς εμπορίου, με 175 συμβαλλόμενα μέρη μεταξύ των οποίων τα 27 κράτη μέλη,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση των φυσικών πόρων από τον άνθρωπο, η καταστροφή οικοτόπων, η κλιματική αλλαγή, η υπερεκμετάλλευση αγρίων ειδών και το παράνομο εμπόριο αγρίων ειδών πανίδας και χλωρίδας αποτελούν τις κύριες αιτίες της πτώχευσης της βιοποικιλότητας της γης,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι επιστημονικές εκθέσεις προβλέπουν ότι η κλιματική αλλαγή θα επιδεινώσει την απώλεια της βιοποικιλότητας και την κατάσταση των απειλούμενων με εξάλειψη ειδών,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η CITES θα πρέπει να βασίζει τις αποφάσεις της στην επιστημονική γνώση, και ότι το έργο της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης και η Ανάλυση Εμπορικών Στοιχείων Πανίδας και Χλωρίδας στο Εμπόριο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο παρέχοντας στα συμβαλλόμενα μέρη της CITES μια λεπτομερή αξιολόγηση των προτάσεων για την τροποποίηση των Παραρτημάτων της CITES,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού στις καταναλώτριες χώρες υπήρξε, και παραμένει, ουσιώδης για τον έλεγχο της παράνομης θήρας και του παράνομου διεθνούς εμπορίου απειλούμενων με εξάλειψη αγρίων ειδών πανίδας και χλωρίδας,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη υλοτόμηση μπορεί να συνίσταται στο εμπόριο ειδών χλωρίδας που έχουν καταχωριστεί στη CITES, και ότι η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά θα πρέπει να εξασφαλίζει την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης υλοτόμησης,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο εμπόριο υπονομεύει σοβαρά την παγκόσμια ατζέντα της περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής βιωσιμότητας, υπονομεύει τη χρηστή διακυβέρνηση και διευκολύνει την εξάπλωση μεταδοτικών νόσων,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είδη που περιλαμβάνονται στην CITES καταχωρίζονται στα Παραρτήματα της CITES με βάση το καθεστώς διατήρησής τους και διότι θίγονται ή ενδέχεται να θιγούν από το εμπόριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Παράρτημα I της CITES περιέχει απειλούμενα με εξαφάνιση είδη για τα οποία απαγορεύεται το διεθνές εμπόριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Παράρτημα ΙΙ της CITES περιέχει είδη σε σχέση με τα οποία πρέπει να ελέγχεται το εμπόριο προκειμένου να αποφευχθεί χρησιμοποίηση μη συμβατή με την επιβίωσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Παράρτημα IIΙ της CITES περιέχει είδη τα οποία προστατεύονται τουλάχιστον σε μια χώρα η οποία έχει ζητήσει τη βοήθεια άλλων συμβαλλομένων μερών της CITES όσον αφορά τον έλεγχο του εμπορίου,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πριγκιπάτο του Μονακό υπέβαλε πρόταση για την καταχώριση του τόνου BFT (Thunnus thynnus) στο Παράρτημα Ι της CITES ώστε να θεσπιστεί προσωρινή αναστολή του διεθνούς εμπορίου για αυτό το είδος,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστημονική επιτροπή της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Ειδών Τόνου του Ατλαντικού, κατά τη συνεδρίασή της στις 21-23 Οκτωβρίου 2009, υπολόγισε ότι η σημερινή βιομάζα αποθεμάτων γόνου του τόνου BFT (Thunnus thynnus) είναι λιγότερη από την αναλογία 15 % που ήταν πριν αρχίσει η αλίευση, επιβεβαιώνοντας συνεπώς ότι το είδος πληροί αυτό το κριτήριο για την καταχώρισή του στο Παράρτημα Ι της CITES,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καρχαρίες λάμνα και τα σκυλόψαρα (κεντρόνια) είναι είδη άκρως ευάλωτα σε υπερεκμετάλλευση στην αλιεία και η αποκατάσταση των αποθεμάτων τους είναι χρονοβόρα λόγω των βιολογικών χαρακτηριστικών τους (βραδεία ανάπτυξη, αργοπορημένη ωριμότητα, χαμηλή αναπαραγωγική ικανότητα, μακροζωία και μεγάλο χρονικό χάσμα μεταξύ γενεών),

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταχώριση αυτών των ειδών στο Παράρτημα ΙΙ της CITES είναι αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το μελλοντικό διεθνές εμπόριο θα τροφοδοτείται με αλιεία η οποία αποτελεί αντικείμενο βιώσιμης διαχείρισης, καταγράφεται επακριβώς και δεν είναι επιζήμια για την κατάσταση των πληθυσμών αγρίων ειδών που εκμεταλλεύεται,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα 9.24 της Σύμβασης CITES αναφέρει ότι τα διάφορα είδη πληρούν τις προϋποθέσεις καταχώρισης στο Παράρτημα Ι της CITES "εάν θίγονται ή ενδέχεται να θιγούν από το εμπόριο" και εάν εμφανίζουν "σαφή πτώση στο μέγεθος του πληθυσμού αγρίων ειδών, η οποία έχει …. συναχθεί ή έχει προβληθεί με βάση …. τη μείωση της έκτασης οικοτόπων ή την υποβάθμιση της ποιότητας οικοτόπων",

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολικές άρκτοι απειλούνται σοβαρά από την απώλεια των οικοτόπων τους λόγω της κλιματικής αλλαγής, πράγμα που συντελεί στη μείωση πληθυσμών στο μεγαλύτερο μέρος των περιοχών εξάπλωσής τους, και ότι υφίστανται τις αρνητικές επιπτώσεις του εμπορίου τμημάτων του σώματός τους το οποίο έχει αυξηθεί από τη δεκαετία του 1990,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES ενέκριναν κατά τη διάρκεια της 14ης συνεδρίασής τους (COP 14) ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω προτάσεις για εμπορικές συναλλαγές ελεφαντοστού για περίοδο τουλάχιστον 9 ετών,

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε συζητήσεις στην COP 14 αρχικά ζητούνταν μια περίοδος διακοπής 20 ετών, και ότι έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές κατασχέσεις ελεφαντοστού καθώς και ευρείας κλίμακας και αυξανόμενων επιπέδων παράνομη θήρα,

ΙZ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πληθυσμοί ασιατικών μεγάλων αιλουροειδών αντιμετωπίζουν συνεχή απειλή λόγω παράνομης θήρας, μείωσης οικοτόπων και απώλειας θηραμάτων, και ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, υπήρξε απογοητευτική έλλειψη προόδου σε πολλούς τομείς προκειμένου να αναληφθεί σταθερή δράση ώστε να σταματήσει η μείωση του πληθυσμού τίγρεων και άλλων μεγάλων αιλουροειδών,

IH.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη συνεδρίαση COP 14, εγκρίθηκε η απόφαση 14.69 η οποία ζητούσε από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES που αναπτύσσουν δραστηριότητες εντατικής αναπαραγωγής να εξασφαλίσουν ότι η αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία των ασιατικών μεγάλων αιλουροειδών θα παραμείνει σε επίπεδο που θα συμβάλει στη διατήρησή τους, και ανέφερε ότι οι τίγρεις δεν θα πρέπει να αναπαράγονται για το εμπόριο οργάνων και παραγώγων τους,

IΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη Δήλωση του Kατμαντού τόνισε τη σημασία της αυξημένης συμμετοχής διεθνών οργάνων επιβολής του νόμου, όπως η Interpol, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (WCO), το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος (UNODC)και η CITES, στην αντιμετώπιση των εγκλημάτων που αφορούν άγρια είδη, και ζήτησε, για το σκοπό αυτό, από τα εν λόγω όργανα την ενίσχυση των μονάδων τους που ασχολούνται με τα εγκλήματα σε βάρος του περιβάλλοντος,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις 14.35 και 14.36 της COP14 εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών στην 14η συνεδρίασή της (που διεξήχθη στη Χάγη το 2007), και ότι η ανωνυμία και η παγκόσμια πρόσβαση στο διαδίκτυο θα μπορούσε να περιορίσει δραστικά τη δυνατότητα καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου αγρίων ειδών των συμβαλλομένων μερών της CITES· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ταχεία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου ειδών καταχωρισμένων στην CITES θέτει σοβαρή απειλή για την επιβίωση πολλών ειδών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παγκόσμιος χαρακτήρας του διαδικτύου δυσχεραίνει την επιβολή της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών της CITES στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους, καθώς και ότι το ηλεκτρικό εμπόριο αγρίων ειδών και προϊόντων τους μέσω του διαδικτύου πρέπει πάντοτε να θεωρείται δυνητικό διεθνές εμπόριο,

1.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την αρχή της προφύλαξης ως καθοδηγητικής αρχής για όλες τις αποφάσεις τους στα έγγραφα εργασίας και στις προτάσεις καταχώρισης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την αρχή "ο χρήστης πληρώνει", την προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα και τις παραδοσιακές αρχές προστασίας του περιβάλλοντος·

2.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οιεσδήποτε αποφάσεις που στοχεύουν σε αυξημένο συντονισμό μεταξύ CITES και άλλων συμβάσεων που αφορούν τη βιοποικιλότητα δεν θα υπονομεύσουν τον χαρακτήρα της CITES ως παγκόσμιας συμφωνίας προστασίας του περιβάλλοντος ή τα αυστηρά μέτρα της CITES για την προστασία του περιβάλλοντος·

3.   αντιτίθεται έντονα στη χρήση μυστικών ψηφοφοριών και είναι απογοητευμένο για το γεγονός ότι η Μόνιμη Επιτροπή CITES δεν έχει υποβάλλει προτάσεις που θα αποκλείουν την πιθανότητα χρήσης μυστικής ψηφοφορίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της CITES·

Τόνος BFT Thunnus thynnus

4.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την καταχώριση του τόνου BFT (Thunnus thynnus) στο Παράρτημα Ι της CITES, υπό τις εξής τρεις προϋποθέσεις:

   παροχή εγγύησης ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους, θα τροποποιηθεί ώστε να εισαχθεί μια γενική παρέκκλιση για το εσωτερικό εμπόριο που θα επιτρέψει την διατήρηση της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας·
   οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ναυτικούς και τους πλοιοκτήτες που θίγονται από την απόφαση αυτή·
   ενίσχυση των ελέγχων και των κυρώσεων για την καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης (ΠΑΑ) αλιείας·

5.   καλεί την Επιτροπή να παράσχει οικονομική αποζημίωση στον αλιευτικό τομέα ο οποίος μπορεί να θιγεί από την πιθανή καταχώριση του τόνου BFT (Thunnus thynnus) στο Παράρτημα Ι της CITES, προκειμένου να προστατευθεί η οικονομική βιωσιμότητα του τομέα·

Καρχαρίες

6.   εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για την πρόταση καταχώρισης των δύο ειδών καρχαρία: του καρχαρία λάμνα (Lamna nasus) και του ακανθωτού σκυλόψαρου (Squalus acanthias) στο παράρτημα ΙΙ της CITES που υπέβαλε η Σουηδία εξ ονόματος των κρατών μελών· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν αυτήν την πρόταση·

7.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την καταχώριση των πέντε ειδών καρχαρία: της ζύγαινας (Sphyrna lewini), της μεγάλης ζύγαινας (Sphyrna mokarran), της ζύγαινας σφύρνας (Sphyrna zygaena), του σταχτοκαρχαρία (Carcharhinus plumbeus) και του σταχτοκαρχαρία (Carcharhinus obscurus) στο Παράρτημα ΙΙ της CITES σύμφωνα με την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής·

8.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την καταχώριση του Μακροπτερυγοκαρχαρία (Carcharhinus longimanus) στο Παράρτημα ΙΙ της CITES σύμφωνα με την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής·

Πολική άρκτος

9.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την μεταφορά της πολικής άρκτου (Ursus maritimus) από το Παράρτημα ΙΙ της CITES στο Παράρτημα Ι της CITES σύμφωνα με την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής·

Ελέφαντες και ελεφαντοστούν

10.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απορρίψουν:

   την πρόταση της Τανζανίας και της Ζάμπια για τη μεταφορά του αφρικανικού ελέφαντα (Loxondonta africana) από το Παράρτημα Ι της CITES στο Παράρτημα ΙΙ της CITES με απώτερο στόχο το εμπόριο·
   όλες τις προτάσεις μεταφοράς για τους αφρικανικούς ελέφαντες τουλάχιστον έως ότου μπορέσει να πραγματοποιηθεί μια πραγματική αξιολόγηση των συνεπειών της μιας και μοναδικής πώλησης του Νοεμβρίου του 2008 από την Μποτσουάνα, την Ναμίμπια, τη Νότια Αφρική και τη Ζιμπάμπουε, καθώς υπάρχουν διαρκώς και περισσότερες μαρτυρίες για αύξηση του παράνομου και οργανωμένου εμπορίου σε ολόκληρη την Αφρική·

11.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την πρόταση που υπέβαλαν η Κένυα, η Γκάνα, η Λιβερία, το Μαλί, η Σιέρα Λεόνε, το Τόγκο, το Κονγκό και η Ρουάντα να περιληφθεί σημείωση για τους αφρικανικούς ελέφαντες η οποία θα αποτρέπει οιεσδήποτε μελλοντικές προτάσεις για το εμπόριο ελεφαντοστού ή τη μεταφορά πληθυσμού ελεφάντων από το Παράρτημα Ι της CITES στο Παράρτημα ΙΙ της CITES έως 20 χρόνια μετά την ημερομηνία της μίας και μοναδικής πώλησης ελεφαντοστού η οποία πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2008·

12.   ενθαρρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES τα οποία επωφελήθηκαν από τη μία και μοναδική πώληση αποθεμάτων ελεφαντοστού κρατικής ιδιοκτησίας να παράσχουν χρηματοοικονομική υποστήριξη στο Ταμείο Αφρικανικού Ελέφαντα προκειμένου να αυξηθούν οι πρωτοβουλίες εφαρμογής των αποφάσεων και κατά της παράνομης θήρας·

13.   ενθαρρύνει ευρύτερες και συνεκτικότερες διαβουλεύσεις με όλα τα κράτη στα οποία υπάρχουν ελέφαντες για την εξέταση των δράσεων που αφορούν τη μεταφορά καταχωρίσεων του αφρικανικού ελέφαντα και μεταγενέστερες μεμονωμένες πωλήσεις·

14.   ενθαρρύνει την ανάπτυξη αυστηρότερων μεθόδων παρακολούθησης του παράνομου εμπορίου του ελεφαντοστού με τη συμμετοχή μίας ευρείας κλίμακας φορέων·

Τίγρεις και ασιατικά μεγάλα αιλουροειδή

15.   εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση της ΕΕ που αφορά την ενίσχυση του ψηφίσματος Conf. 12.5 σχετικά με την προστασία και το εμπόριο της τίγρης και άλλων Ασιατικών Μεγάλων Αιλουροειδών του Παραρτήματος Ι·

16.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου οργάνων και παραγώγων των ασιατικών μεγάλων αιλουροειδών, με έμφαση στη συμβολή τους για την καλύτερη εφαρμογή των αποφάσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως με την αύξηση των ικανοτήτων της Interpol, της UNODC, της WCO και της CITES για την αντιμετώπιση εγκλημάτων σε σχέση με τα άγρια είδη και την παροχή κατάρτισης·

17.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις προσπάθειες για τη μείωση της ζήτησης των οργάνων και παραγώγων ασιατικών μεγάλων αιλουροειδών μεταξύ του πληθυσμού τους και σε άλλες χώρες·

Λοιπά είδη

18.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις ακόλουθες προτάσεις:

   την καταχώριση δύο ομάδων ειδών κοραλλιών ( Corallium spp. και Paracorallium spp). στο Παράρτημα ΙΙ της CITES που υποβλήθηκε από τη Σουηδία εξ ονόματος των κρατών μελών·
   την καταχώριση του αργεντινού γουαϊακίου (Bulnesia sarmientoi) στο Παράρτημα ΙΙ της CITES σύμφωνα με την πρόταση της Αργεντινής·
   τη μεταφορά της περίκομψης σαύρας (Uromastyx ornata) από το Παράρτημα ΙΙ της CITES στο Παράρτημα Ι της CITES σύμφωνα με την πρόταση του Ισραήλ·
   την καταχώριση της Neurergus kaiseri (είδος σαλαμάνδρας) στο Παράρτημα Ι της CITES σύμφωνα με την πρόταση του Ιράν·
   την καταχώριση τριών ειδών ιγουάνα με ακανθωτή ουρά (Ctenosaura bakeri, Ctenosaura oedirhina και Ctenosaura melanosterna) στο Παράρτημα ΙΙ της CITES σύμφωνα με την πρόταση της Ονδούρας·
   την καταχώριση των βατράχων δένδρων με κόκκινα μάτια (Agalychnis spp.) στο Παράρτημα ΙΙ της CITES σύμφωνα με την πρόταση της Ονδούρας και του Μεξικού·
   την καταχώριση του ιγουάνα της Γουατεμάλας με ακανθωτή ουρά (Ctenosaura palearis) στο Παράρτημα ΙΙ της CITES σύμφωνα με την πρόταση της Γουατεμάλας·
   την καταχώριση του ροδόξυλου (Aniba rosaedora) στο Παράρτημα ΙΙ της CITES σύμφωνα με την πρόταση της Βραζιλίας·
   την καταχώριση του σκαθαριού Dynastes satanas στο Παράρτημα ΙΙ της CITES σύμφωνα με την πρόταση της Μαδαγασκάρης·
   την καταχώριση των σπόρων του φοινικοειδούς Beccariophoenix madagascariensis στο Παράρτημα ΙΙ της CITES σύμφωνα με την πρόταση της Μαδαγασκάρης·
   την καταχώριση των σπόρων του φοίνικα τριγώνων (Dypsis decaryi) στο Παράρτημα ΙΙ της CITES σύμφωνα με την πρόταση της Μαδαγασκάρης·

19.   επιδοκιμάζει και στηρίζει τις προτάσεις καταχώρισης ειδών φυτών και σπόρων φυτών που κατέθεσε η Μαδαγασκάρη·

20.   επιπλέον, προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιταχθούν στις ακόλουθες προτάσεις:

   τη διαγραφή του αγριόγατου (Lynx rufus) από το Παράρτημα ΙΙ της CITES·
   τη μεταφορά του κροκοδείλου του Morelet (Crocodylus moreletti) από το Παράρτημα Ι στο Παράρτημα ΙΙ της CITES (πρόταση του Μπελίζ και του Μεξικού)·
   τη μεταφορά του αιγυπτιακού πληθυσμού του κροκοδείλου του Νείλου (Crocodylus niloticus) από το Παράρτημα Ι στο Παράρτημα ΙΙ της CITES (πρόταση της Αιγύπτου)·

21.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απορρίψουν την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικού για τη διαγραφή του ευφορβίου των βράχων (Euphorbia misera) από το Παράρτημα ΙΙ της CITES·

22.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν τη διεθνή συνεργασία όσον αφορά την εφαρμογή της CITES·

23.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη συμπερίληψη μιας πρόσθετης ακόμη γλώσσας που πρότεινε η Γερμανία στο έγγραφο 32 (Ηλεκτρονικό εμπόριο ειδών καταχωρισμένων στην CITES) της 15ης συνεδρίασης της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών (CoP15) και να υποστηρίξουν την αναθεωρημένη πρόταση·

24.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις προτάσεις της Γραμματείας για τη συμμετοχή στον καθορισμό των στόχων για τη βιοποικιλότητα μετά το 2010, στην εταιρική σχέση δεικτών βιοποικιλότητας (BIP) του 2010 και στη Διακυβερνητική Πλατφόρμα για τη Βιοποικιλότητα και τις Υπηρεσίες Οικοσυστήματος (IPBES) συμπεριλαμβανομένης και της κλιματικής αλλαγής (CoP15 έγγρ. 10.1)·

25.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την πρόταση του εγγράφου 10.4 της CoP15 που συνέταξε ο Πρόεδρος της Επιτροπής για τα Φυτά σχετικά με περαιτέρω συνεργασία με την Παγκόσμια Στρατηγική για τη Διατήρηση των Φυτών της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα (CBD)·

26.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν περαιτέρω δράσεις για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου της αντιλόπης του Θιβέτ σύμφωνα με την πρόταση της Γραμματείας στο έγγραφο 46 της CoP15·

27.   προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την πρόταση της Γραμματείας στο έγγραφο 47 της CoP15 με στόχο τη συμμόρφωση των κρατών εξάπλωσης της αντιλόπης της στέπας (Saiga tatarica tatarica), προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την αντιλόπη της στέπας και η τήρηση των σχετικών αποφάσεων· προτείνει επίσης να ενθαρρύνουν τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES τις βιομηχανίες που καταναλώνουν κέρατα αντιλόπης να συμβάλουν στη διατήρηση δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο με στόχο την αποκατάσταση άγριων πληθυσμών·

28.   παροτρύνει θερμά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν περαιτέρω δράσεις για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ανθρωποειδών πιθήκων σύμφωνα με τις προτάσεις της Γραμματείας που αναφέρονται στο έγγραφο 42 της CoP15·

29.   προτρέπει θερμά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν προσπάθειες στο πλαίσιο της CITES για την αντιμετώπιση της παράνομης, ανεξέλεγκτης και αδήλωτης αλίευσης της κυρτοκέφαλης χειλούς (Cheilinus undulates)·

30.   υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές για το παράνομο εμπόριο αγρίων ειδών και ότι η συμμόρφωση ποικίλει μεταξύ των κρατών μελών, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν το συντονισμό των προσπαθειών τους προκειμένου να εφαρμοστεί η νομοθεσία της ΕΕ για το εμπόριο των αγρίων ειδών·

o
o   o

31.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα συμβαλλόμενα μέρη της CITES και στη Γραμματεία της CITES.


Έκθεση προόδου της Κροατίας για το 2009
PDF 371kWORD 87k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την έκθεση προόδου της Κροατίας για το 2009
P7_TA(2010)0023B7-0067/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2005 για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Κροατία,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την έκθεση προόδου της Κροατίας για το 2008(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Κροατίας για το 2009, η οποία δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στις 14 Οκτωβρίου 2009 (SEC(2009)1333),

–   έχοντας υπόψη τις συστάσεις της 10ης Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Κροατίας, που εγκρίθηκαν στις 26 Νοεμβρίου 2009 στο Στρασβούργο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το νεοεκλεγέν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σταθερή βούληση να προωθήσει την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχής προσχώρηση της Κροατίας θα έδινε θετική ώθηση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για την υπόλοιπη περιοχή των δυτικών Βαλκανίων και ότι η προοπτική της προσχώρησης στην ΕΕ αποτελεί σημαντικό πολιτικό κίνητρο για πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις και για την ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κροατία εξακολούθησε να επιτελεί πρόοδο σε όλους σχεδόν τους τομείς, παρά την εννεάμηνη καθήλωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και την παγκόσμια οικονομική κρίση,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ξεπέρασαν το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα εξαιτίας της μεθοριακής διαφοράς με τη Σλοβενία και ότι έτσι δεν κατορθώθηκε να τηρηθεί ο ενδεικτικός χάρτης πορείας της Επιτροπής για ολοκλήρωση των τεχνικών διαπραγματεύσεων έως το τέλος του 2009,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2009 ανάμεσα στους πρωθυπουργούς της Σλοβενίας και της Κροατίας σχετικά με τις διαδικασίες επίλυσης της διμερούς μεθοριακής διαφοράς έδωσε την ώθηση για να ανοίξουν όλα τα εναπομένοντα κεφάλαια και να προχωρήσουν με ταχύ ρυθμό οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία διαιτησίας μεταξύ Σλοβενίας και Κροατίας, που υπογράφηκε με παρουσία της Προεδρίας της ΕΕ στις 4 Νοεμβρίου 2009, έβαλε τις βάσεις για την πλήρη επίλυση της μεθοριακής διαφοράς τους σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία κύρωσης,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις με την Κροατία μπορούν να ολοκληρωθούν το 2010, με την προϋπόθεση ότι η Κροατία θα εντείνει τις προσπάθειές της, μεταξύ άλλων, ενισχύοντας τη δημόσια διοίκηση, συνεχίζοντας αποφασιστικότερα τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, καταπολεμώντας σθεναρά τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της επιστροφής των προσφύγων και επιτρέποντας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) να αποκτήσει πρόσβαση στα έγγραφα που χρειάζονται για τις δίκες των εγκλημάτων πολέμου,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Ιουλίου 2009 διορίστηκε νέος πρωθυπουργός, ο οποίος είναι αποφασισμένος να διατηρήσει την προσήλωση της Κροατίας στην προσχώρηση στην ΕΕ και στο σχετικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο αρμόδιος για την οικονομική πολιτική υπέβαλε την παραίτησή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι επιπροσθέτως άρθηκε η ασυλία του πρώην υπουργού Άμυνας, σαν ένδειξη της πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να επιληφθεί με διαφανή τρόπο όλων των καταγγελιών για διαφθορά,

Γενικές παρατηρήσεις

1.   συγχαίρει την Κροατία για τη συνεχιζόμενη πρόοδο την οποία επιτελεί όσον αφορά την εκπλήρωση των κριτηρίων για την προσχώρηση στην Ένωση καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή σε αυτήν· σημειώνει τις συντονισμένες προσπάθειες της Κροατίας να θεσπίσει την αναγκαία νομοθεσία, να ενσωματώσει το κοινοτικό κεκτημένο και να πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις·

2.   επιδοκιμάζει την επανάληψη των διαπραγματεύσεων ΕΕ-Κροατίας στις 2 Οκτωβρίου 2009, μετά από διακοπή άνω των εννέα μηνών· θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να προχωρήσουν ομαλά προκειμένου να ολοκληρωθούν έως τα μέσα του 2010 υπό τον όρο ότι η Κροατία θα ικανοποιεί όλες τις εναρκτήριες και καταληκτικές συγκριτικές αξιολογήσεις·

3.   έχει εμπιστοσύνη ότι η Κροατία θα αντιμετωπίσει και θα υπερνικήσει τις σημαντικές προκλήσεις που απομένουν όσον αφορά τις συγκριτικές αξιολογήσεις που προβλέπονται στα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων· επισημαίνει ότι η χώρα χρειάζεται να συνεχίσει τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες, ιδίως όσον αφορά τη Δικαιοσύνη και τη δημόσια διοίκηση, την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, την προάσπιση των μειονοτικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής των προσφύγων, τη συνέχιση των δικών για τα εγκλήματα πολέμου, καθώς και τη πρόσβαση του ICTY στα έγγραφα· θεωρεί ότι η Κροατία πρέπει επίσης να καταβάλει σημαντικές περαιτέρω προσπάθειες για την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των ναυπηγείων·

4.   εκφράζει την ανησυχία του, παρά την ευρεία υποστήριξη των πολιτικών κομμάτων προς την προσχώρηση στην ΕΕ, για το γεγονός ότι μειώνεται η υποστήριξη του κοινού προς τη συμμετοχή στην ΕΕ· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οι Κροάτες δεν είναι ενθουσιώδεις απέναντι στην ΕΕ, καθώς μόνο ένα τρίτο του πληθυσμού θεωρεί επωφελή την προσχώρηση στην ΕΕ· ενθαρρύνει τις κροατικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών να δρομολογήσουν περισσότερες δημόσιες συζητήσεις σχετικά με τη συμμετοχή στην ΕΕ και τις συνέπειες της προσχώρησης στην Ένωση· καλεί την κυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών να καταβάλουν από κοινού προσπάθειες για τη βελτίωση των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και την επιτάχυνση της εκτέλεσης των μεταρρυθμίσεων στους τομείς της δικαιοσύνης, της δημόσιας διοίκησης, του περιβάλλοντος και της οικονομικής πολιτικής·

5.   λαμβάνει υπό σημείωση το έργο του απερχόμενου Προέδρου, κ. Stjepan Mesić, και την εκλογή του νέου Προέδρου, κ. Ivo Josipović·

Πολιτικά κριτήρια

6.   χαιρετίζει την πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης για την περίοδο 2008-2011 και τη συνέχιση των προσπαθειών με στήριξη σε σαφή κυβερνητική βούληση·

7.   επιδοκιμάζει τη συμμετοχή της Κροατίας στις επιχειρήσεις και τις αποστολές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ) καθώς και την ευθυγράμμισή της προς τις δηλώσεις της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) οποτεδήποτε καλείται να συμπράξει·

8.   υπογραμμίζει ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες στις διοικητικές διαδικασίες καθώς και στις διευθυντικές και διαχειριστικές ικανότητες των σχετικών φορέων· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη πολιτική έμφαση στην ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης· σημειώνει ότι η διαδικασία αποπολιτικοποίησης της δημόσιας διοίκησης βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και ότι το νομικό πλαίσιο για τη συγκρότηση μιας ικανής και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί· επισημαίνει ότι χρειάζεται ένα νέο σύστημα αμοιβών καθώς και περισσότερη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων από το επίπεδο των ιθυνόντων στο επίπεδο του υπηρεσιακού μηχανισμού·

9.   σημειώνει ότι, παρά την ύπαρξη πολιτικής βούλησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα και παρά τη θέσπιση του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση αυτή, η διαφθορά εξακολουθεί να είναι ευρέως διαδεδομένη και οι διοικητικές ικανότητες των κρατικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας και των αρμόδιων για την επιβολή του νόμου αρχών, εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς· προτρέπει τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν τα κρούσματα διαφθοράς, στα οποία ενέχονται σχεδόν όλα τα τμήματα της κοινωνίας, της οικονομίας και της διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου ενός πλέγματος μηχανισμών που δρουν κυρίως στους τομείς της περίθαλψης, της Δικαιοσύνης, της τοπικής διακυβέρνησης, της πολεοδομίας και των κατασκευών, καθώς και των επιχειρήσεων· ανησυχεί όλως ιδιαιτέρως για τα κρούσματα αθέμιτου πολιτικού επηρεασμού των δικαστικών αρχών· σημειώνει με ικανοποίηση την εντατικοποίηση των προσπαθειών του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις δημόσιες επιχειρήσεις, αλλά θεωρεί ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα όσον αφορά την προώθηση μιας νοοτροπίας πολιτικής λογοδοσίας για τη διαφθορά στην οποία ενέχονται πολιτικοί·

10.   επικροτεί τις σημαντικές νομοθετικές και θεσμικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και σημειώνει με ικανοποίηση τα νέα μέτρα κατά των εγκληματικών οργανώσεων, τα οποία ενισχύουν τη συνεργασία ανάμεσα στις αρμόδιες για την ασφάλεια αρχές· επικροτεί ιδιαίτερα την πολύ καλή συνεργασία με τις βοσνιακές και σερβικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιβολή του νόμου·

11.   εκφράζει ικανοποίηση για τις δράσεις νομοθετικής παρέμβασης και θεσμικής συγκρότησης στον κρίσιμο τομέα της δικαστικής μεταρρύθμισης και επικροτεί τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του δικαστικού συστήματος καθώς και τη μείωση του όγκου των καθυστερούμενων υποθέσεων·

12.   επισημαίνει ωστόσο ότι, παρά τη συντελεσθείσα πρόοδο, χρειάζονται αποφασιστικότερα μέτρα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος, το οποίο εξακολουθεί να μοχθεί υπό την πίεση, μεταξύ άλλων, του μεγάλου όγκου των καθυστερούμενων υποθέσεων και της υπερβολικής διάρκειας της δικαστικής διαδικασίας· επισημαίνει ότι μένουν να γίνουν πολλά όσον αφορά την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, τη δημιουργία διαφανέστερης διαδικασίας επιλογής των δικαστών και εισαγγελέων και μια αποτελεσματικότερη εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων· θεωρεί ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, ώστε να αποφευχθεί επίσης η υπονόμευση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη λειτουργία της Δικαιοσύνης και στο κράτος δικαίου· υποστηρίζει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Δικαιοσύνης με τις οποίες επιδιώκεται να βελτιωθούν οι διαδικασίες διορισμού, επιλογής και προαγωγής των δικαστών βάσει προσόντων και ικανοτήτων·

13.   σημειώνει τη δήλωση στην οποία προέβη ο εισαγγελέας του ICTY ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 3 Δεκεμβρίου 2009 και ενθαρρύνει την Κροατία να συνεργαστεί πλήρως με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY)· σημειώνει ότι στη δήλωσή του ο εισαγγελέας, αναγνώρισε μεν ότι η Κροατία εξακολουθούσε να ανταποκρίνεται επαρκώς στην πλειοψηφία των αιτημάτων συνδρομής του ICTY, αλλά επανέλαβε ότι παρέμενε ανεπίλυτο ένα θέμα, και συγκεκριμένα η πρόοδος όσον αφορά τα ελλείποντα καίρια στρατιωτικά έγγραφα σχετικά με την Επιχείρηση Καταιγίδα του 1995, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στη δίκη ορισμένων στρατηγών· εύχεται κάθε επιτυχία στην πρόσφατα συσταθείσα κροατική διυπηρεσιακή ειδική ομάδα, που απαρτίζεται από εκπροσώπους διαφόρων κρατικών θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών και είναι επιφορτισμένη με τις έρευνες αυτές· είναι της γνώμης ότι ένας τρίτος μπορεί, αν χρειασθεί, να δώσει περαιτέρω ώθηση στις έρευνες· καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει το συντομότερο δυνατόν την έναρξη διαπραγματεύσεων για το Κεφάλαιο 23 - Δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα· προτρέπει την Κροατία να λύσει το ζήτημα της ατιμωρησίας εκείνων που έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου και να κάνει περαιτέρω προόδους στην αμερόληπτη διεξαγωγή δικών για εγχώρια εγκλήματα πολέμου·

14.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Κροατία συνεχίζει να εμφανίζει βελτίωση όσον αφορά την ισορροπημένη και δίκαιη δίωξη των εγκλημάτων πολέμου και ότι κατά τη διάρκεια του έτους υπήρξαν αρκετές απαγγελίες κατηγορίας και δίκες Κροατών για εγκλήματα πολέμου· επικροτεί τις οδηγίες που εξέδωσε ο ανώτατος εισαγγελέας προς όλες τις υπηρεσίες σχετικά με τα εγκλήματα πολέμου, οδηγίες που αποσκοπούσαν στην εξασφάλιση ομοιόμορφης αντιμετώπισης ασχέτως εθνικής καταγωγής του υπόπτου· σημειώνει ωστόσο ότι κατά τη διάρκεια του έτους πολλοί από τους κατηγορούμενους για εγκλήματα πολέμου δικάστηκαν ερήμην και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες, μεταξύ άλλων για τη διεξαγωγή της δίκης σε επιμέρους περιπτώσεις· επισημαίνει δε μια περίπτωση κατά την οποία ένας καταδικασθείς υψηλά ιστάμενος εγκληματίας πολέμου, ο οποίος ήταν και μέλος του Κροατικού Κοινοβουλίου, κατάφερε να διαφύγει και να καταφύγει σε γειτονική χώρα·

15.   σημειώνει ότι η απόδοση περιουσιών που κατασχέθηκαν κατά τον Β" Παγκόσμιο Πόλεμο και στα χρόνια του κομμουνιστικού καθεστώτος εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα, αλλά αναγνωρίζει ταυτόχρονα ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην κατεύθυνση της επιστροφής κατεχόμενων ιδιωτικών περιουσιών στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ιδίως όσον αφορά τις κατεχόμενες γεωργικές γαίες·

16.   εκφράζει ικανοποίηση για την κατάσταση στον τομέα της ελευθερίας του Τύπου, αλλά σημειώνει επίσης ότι εξακολουθούν να ασκούνται στα μέσα ενημέρωσης ορισμένες πολιτικές και εμπορικές επιρροές· προτρέπει τις κροατικές αρχές να λάβουν αποφασιστικά μέτρα ενάντια στις απειλές προς δημοσιογράφους που καλύπτουν εγκλήματα πολέμου, τη διαφθορά και τα κρούσματα οργανωμένου εγκλήματος, καθώς σημειώθηκαν περιπτώσεις εκφοβισμού δημοσιογράφων·

17.   εκφράζει ικανοποίηση διότι η συχνότητα και βαρύτητα βίαιων περιστατικών εναντίον εθνοτικά Σέρβων έχει μειωθεί, οι αστυνομικές έρευνες έχουν βελτιωθεί και η διαδικασία συμφιλίωσης μεταξύ εθνοτικά Κροατών και εθνοτικά Σέρβων αποδεικνύεται επιτυχής· επικροτεί το γεγονός ότι οι επικείμενες αλλαγές του συντάγματος αναμένεται να αναγνωρίζουν όλες τις μειονοτικές ομάδες στην Κροατία και ότι έχουν βελτιωθεί τα μειονοτικά δικαιώματα στον τομέα της εκπαίδευσης· σημειώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την πρόοδο που συντελέσθηκε όσον αφορά την χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση των Ρομά· καλεί ωστόσο τις κροατικές αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των Ρομά και των εθνοτικά Σέρβων, ιδίως όσον αφορά το δικαστικό σύστημα, την πρόσβαση στην απασχόληση και τη στέγαση· θεωρεί ότι η Κροατία πρέπει να ενθαρρύνει περαιτέρω ένα πνεύμα ανεκτικότητας και να λάβει κατάλληλα μέτρα για την προστασία όσων ενδεχομένως εξακολουθούν να υφίστανται απειλές ή πράξεις εκφοβισμού·

18.   ενθαρρύνει την Κροατία να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να προωθηθεί η πολιτιστική ποικιλομορφία·

19.   επιδοκιμάζει τη γενική πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον αφορά την επιστροφή των προσφύγων και τονίζει πως είναι άκρως σημαντική η επιστροφή και η επανένταξη των προσφύγων, περιλαμβανομένης της ανοικοδόμησης και της επιστροφής των κατοικιών στους ιδιοκτήτες τους, καθώς και η πρόκληση που συνιστούν τα προγράμματα στέγασης εκείνων που είχαν μισθωτικά δικαιώματα όπως και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αναγνώριση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι η εκ μέρους της Κροατίας εκτέλεση του στεγαστικού προγράμματος 2009 βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και περιορισμών του προϋπολογισμού και ότι το πρόγραμμα αυτό θα χρειασθεί να συνεχισθεί το 2010 και ίσως αργότερα, ενώ θα απαιτηθεί μια δέσμευση με διάρκεια από την πλευρά των αρμόδιων αρχών· τονίζει ότι είναι άκρως σημαντικό να δημιουργηθούν προϋποθέσεις βιωσιμότητας στις περιοχές επιστροφής· καλεί την κροατική κυβέρνηση να εναρμονίσει με τα ενωσιακά πρότυπα τις πολιτικές της για τη μετανάστευση και το άσυλο·

20.   καλεί την κυβέρνηση να προβλέψει την εκπαίδευση του δικαστικού σώματος σχετικά με την εφαρμογή του νόμου για την ισότητα των φύλων και του νόμου κατά των διακρίσεων· επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα καμία δικαστική απόφαση δεν έχει βασισθεί σε κάποιον από αυτούς τους νόμους· αν και χαιρετίζει την ανάδειξη μιας γυναίκας στο αξίωμα του πρωθυπουργού, ζητεί την πιο ενεργή προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική, επισημαίνοντας ότι η αναλογία των γυναικών μειώθηκε σε όλα τα τοπικά κυβερνητικά όργανα στις φετινές τοπικές εκλογές (για παράδειγμα, ο αριθμός των γυναικών που κατέχουν το αξίωμα του "ζουπάνου" έπεσε από τρείς σε μία)· υπογραμμίζει πως χρειάζεται να αυξηθούν οι προσπάθειες για τη στήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας· επισημαίνει την περιορισμένη πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Κροατία σε ό, τι αφορά τη νομοθεσία για τα εγκλήματα μίσους και ενθαρρύνει την κυβέρνηση να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλίσει τη θέσπιση ενός ενδεδειγμένου νομικού πλαισίου, καθώς και να αντιμετωπίσει τις διακρίσεις σε βάρος μειονοτήτων σε σχέση με το σεξουαλικό τους προσανατολισμό, συμπεριλαμβανομένης και της ενδελεχούς διερεύνησης των εγκλημάτων μίσους και των σχετικών απειλών·

21.   εκφράζει την ανησυχία του για την εχθρική στάση έναντι της μειονότητας των λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και τρανσεξουαλικών ατόμων στην Κροατία, η οποία έχει εκδηλωθεί πρόσφατα με επιθέσεις κατά ατόμων που συμμετείχαν στην παρέλαση Ομοφυλόφιλης Υπερηφάνειας στο Ζάγκρεμπ· καλεί επειγόντως τις κροατικές αρχές να καταδικάσουν και διώξουν το πολιτικό μίσος και τη βία σε βάρος οποιασδήποτε μειονότητας· καλεί την κροατική κυβέρνηση να εφαρμόσει και να επιβάλει το νόμο που καταδικάζει τις διακρίσεις·

22.   εφιστά την προσοχή στην ανάγκη αντιμετώπισης των ελλείψεων όσον αφορά τους αναπήρους, ιδίως με την κάλυψη των υπαρχόντων κενών σε επίπεδο νομοθεσίας, χάραξης πολιτικής και παροχής υπηρεσιών προς τους αναπήρους, και πρωτίστως προς τους πάσχοντες από διανοητικές αναπηρίες·

Οικονομικά κριτήρια

23.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Κροατία ανακάμπτει βαθμιαία από την οικονομική κρίση και ότι η οικονομική της εικόνα είναι σχετικά θετική, παρά την αυξανόμενη ανεργία· σημειώνει ότι έχει διαφυλαχθεί η μακροοικονομική σταθερότητα, ότι τώρα προβλέπεται μικρότερο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, ότι έχουν μειωθεί οι εξωτερικές ανισορροπίες και ότι ο τραπεζικός τομέας παρέμεινε υγιής· σημειώνει επίσης ότι η προοπτική της προσχώρησης στην ΕΕ έχει συμβάλει στη διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών προς την κροατική οικονομία και έχει παράσχει ένα σημείο πρόσδεσης για τις οικονομικές πολιτικές κατά την πρόσφατη ταραχώδη περίοδο·

24.   καλεί ωστόσο την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις υπάρχουσες διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας, οι οποίες απαιτούν βαθύτερες και ταχύτερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ως προϋπόθεση για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη· προτρέπει το κράτος να περιορίσει τον εκτεταμένο αναδιανεμητικό του ρόλο και να μειώσει ακόμη περισσότερο την παρέμβασή του στην οικονομία, να τονώσει την απασχόληση αναζωογονώντας την κάπως δύσκαμπτη αγορά εργασίας, να άρει τους διοικητικούς φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και να περικόψει την επιχορήγηση ζημιογόνων βιομηχανιών·

Ανάληψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή στην ΕΕ

25.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Κροατία έχει βελτιώσει την ικανότητά της να αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στην ΕΕ, εμφανίζοντας επαρκή βαθμό ευθυγράμμισης με το κοινοτικό κεκτημένο στους περισσότερους τομείς· ενθαρρύνει ωστόσο τις κροατικές αρχές να ενισχύσουν περαιτέρω τις διοικητικές δομές και τις θεσμικές ικανότητες που απαιτούνται για την ενδεδειγμένη εφαρμογή του κεκτημένου, ούτως ώστε η χώρα να είναι σε θέση μετά την προσχώρηση να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από τη συμμετοχή στην ΕΕ·

26.   ενθαρρύνει την Κροατία να προχωρήσει στην κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης, να ολοκληρώσει το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων μικρής κλίμακας, μεταξύ άλλων στον τομέα του τουρισμού, να προχωρήσει στην αναδιάρθρωση σε ευαίσθητους τομείς όπως η γεωργία, και να προωθήσει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις υποδομές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

27.   σημειώνει την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τον εκπλειστηριασμό των προβληματικών ναυπηγείων, ενώ καλεί ταυτόχρονα τις κροατικές αρχές να συνεχίσουν να καταβάλλουν τις απαιτούμενες προσπάθειες για την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του ναυπηγικού τομέα·

28.   θεωρεί ότι έχει δημιουργηθεί το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο στον τομέα των κρατικών προμηθειών, με αποτέλεσμα να γίνεται περισσότερο συνεκτική και συντονισμένη η πολιτική κρατικών προμηθειών· προτρέπει εντούτοις τις κροατικές αρχές να ενισχύσουν περαιτέρω τις ικανότητες των εμπλεκόμενων οργανισμών, ώστε να εφαρμόζεται αποτελεσματικότερα και διαφανέστερα η νομοθεσία περί κρατικών προμηθειών και να μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, δεδομένου ότι οι διαδικασίες κρατικών προμηθειών παραμένουν πρωτεύουσα πηγή διαφθοράς· καλεί τις κροατικές αρχές να λάβουν μέτρα για να βελτιωθεί ο έλεγχος της κατάρτισης και της πραγματικής εκτέλεσης των συμβάσεων·

29.   σημειώνει με ικανοποίηση την αξιόλογη συνολικά πρόοδο που έχει συντελεσθεί στον τομέα του δημοσιονομικού ελέγχου, ιδίως όσον αφορά τη νομοθεσία που διέπει τον εσωτερικό δημοσιονομικό έλεγχο, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη να επιτευχθεί μεγαλύτερη πρόοδος στον τομέα του εξωτερικού ελέγχου, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση του νομικού πλαισίου για την ανεξαρτησία του κροατικού Ελεγκτικού Συνεδρίου· επισημαίνει ότι η διαφάνεια των δημόσιων οικονομικών έχει κρίσιμη σημασία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών, δεδομένου ότι διευκολύνει τον έλεγχο επί των δημόσιων αρχών και αυτό, με τη σειρά του, έχει θετικό αντίκτυπο στην υπευθυνότητά τους έναντι των πολιτών·

30.   χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την υλοποίηση των συνιστωσών του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ), οι οποίες προετοιμάζουν τη χώρα να διαχειριστεί τα διαρθρωτικά ταμεία· καλεί ωστόσο τις κροατικές αρχές να αυξήσουν σημαντικά τις διοικητικές ικανότητες των υπαρχουσών δομών του ΜΠΒ, ώστε να καλυφθούν οι κανονιστικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή και να εξασφαλιστεί η δυνατότητα απορρόφησης κονδυλίων, ιδίως μέσα από τον προγραμματισμό του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς και των επιχειρησιακών προγραμμάτων για τα διαρθρωτικά ταμεία·

31.   καλεί τις κροατικές αρχές να αναπτύξουν σχέδια διασυνοριακής συνεργασίας με σκοπό την επίτευξη κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής και την άνοδο του επιπέδου διαβίωσης των ανθρώπων που κατοικούν στις παραμεθόριες περιοχές·

32.   εκφράζει ικανοποίηση για τα επιτεύγματα και την πρόοδο που έχει συντελεσθεί στον τομέα του περιβάλλοντος, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα του αέρα, την κλιματική αλλαγή, τον έλεγχο της βιομηχανικής ρύπανσης και τη διαχείριση κινδύνων· προτρέπει την Κροατία να ενισχύσει τις διοικητικές ικανότητές της σε εθνικό και τοπικό επίπεδο· ζητά όχι μόνο την επίσημη μεταφορά αλλά και την κατάλληλη εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ όσον αφορά την προστασία της φύσης και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων·

33.   επισημαίνει την ανάγκη να προωθηθούν οι επενδύσεις στην ενεργειακή υποδομή, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού καθώς και της ενεργειακής απόδοσης· υπογραμμίζει τις μεγάλες δυνατότητες της χώρας από πλευράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα της ηλιακής ενέργειας, και ζητεί από τις κροατικές αρχές να θεσπιστεί νομοθεσία που να διευκολύνει την ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

Περιφερειακή συνεργασία

34.   ενθαρρύνει την Κροατία να συνεχίσει τις προσπάθειες για να επιτύχει και να διατηρήσει σχέσεις καλής γειτονίας, παραμείνει σημαντική και ενεργός δύναμη προώθησης της περιφερειακής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα και για να παίξει θετικό ρόλο στην περιοχή· προτρέπει ωστόσο την κροατική κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις των γειτονικών χωρών να εντατικοποιήσουν τον διάλογό τους με στόχο την εξεύρεση οριστικών λύσεων σε ορισμένα εκκρεμή διμερή ζητήματα, ιδίως όσον αφορά τη χάραξη των συνόρων, τους αγνοουμένους, την επιστροφή περιουσιών, τους πρόσφυγες, καθώς και την έκδοση πολιτών για υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας·

35.   υπενθυμίζει τη συμφωνία των πρωθυπουργών της Σλοβενίας και της Κροατίας να προσφύγουν σε διαιτησία για την επίλυση της μεθοριακής διαφοράς των δύο χωρών· χαιρετίζει την κύρωση της συμφωνίας από το Κροατικό Κοινοβούλιο και ελπίζει ότι το Κοινοβούλιο της Σλοβενίας θα πράξει το ίδιο στο άμεσο μέλλον· ζητά εν προκειμένω από την Επιτροπή να καταρτίσει κατάλογο μελών του διαιτητικού δικαστηρίου, στον οποίο να περιλαμβάνονται μόνο επαγγελματίες υψηλών προσόντων με νομική παιδεία και, κατά το δυνατόν, πείρα σε διαιτησίες·

36.   ζητεί από την κροατική κυβέρνηση και όλες τις κροατικές πολιτικές δυνάμεις να λειτουργήσουν εποικοδομητικά προκειμένου να ενισχυθεί η βοσνιακή κυριαρχία και να καταστεί ευκολότερη η συνεχιζόμενη διαδικασία συνταγματικής μεταρρύθμισης·

37.   καλεί την κροατική κυβέρνηση να επανεξετάσει την πολιτική της για τη διπλή ιθαγένεια, ειδικά σε ό, τι αφορά τους κροάτες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη· ζητεί από την Κροατική Κυβέρνηση να εξεύρει δίκαιη και βιώσιμη λύση για τους πολίτες αυτούς·

38.   υπογραμμίζει την ανάγκη, σύμφωνα με μια βασική προτεραιότητα της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση, να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίλυση όλων των εκκρεμών μεθοριακών ζητημάτων με γειτονικές χώρες· επικροτεί εν προκειμένω την πρόοδο που επιτεύχθηκε στις διαπραγματεύσεις με το Μαυροβούνιο και ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις της Κροατίας, της Σερβίας και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να συνεχίσουν τις διμερείς συνομιλίες σχετικά με τη χάραξη των συνόρων·

o
o   o

39.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Κροατίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P6_TA(2009)0133.


Έκθεση προόδου για το 2009 της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
PDF 363kWORD 83k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2009 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
P7_TA(2010)0024B7-0065/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ης Ιουνίου 2003, στο πλαίσιο του οποίου δόθηκε η υπόσχεση προς όλα τα κράτη των δυτικών Βαλκανίων ότι θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2005, να χορηγηθεί στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας καθεστώς υποψήφιας για ένταξη χώρας, καθώς και τα συμπεράσματα της Προεδρίας των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων που πραγματοποιήθηκαν στις 15-16 Ιουνίου 2006 και στις 14-15 Δεκεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη την ενδιάμεση συμφωνία του 1995 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου του 2009 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, και την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2009 "Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2009-2010"(1),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έκτης συνόδου του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τις συστάσεις της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της 31ης Μαρτίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία της 18ης Σεπτεμβρίου 2007 μεταξύ της ΕΕ και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σχετικά με την επανεισδοχή, και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1244/2009 του Συμβουλίου, της 30ης Νοεμβρίου 2009(2), που εγκρίθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2008/212/ΕΚ, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας(3),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των Συμβουλίων Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία της διεύρυνσης είναι επωφελής τόσο για τις προσχωρούσες χώρες όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προοπτική της ένταξης στην ΕΕ συνεχίζει να επηρεάζει θετικά τις μεταρρυθμίσεις στην περιοχή των δυτικών Βαλκανίων και συμβάλλει στην ενίσχυση της σταθερότητας, της ειρήνης και της ευημερίας σε αυτήν,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς σε οποιαδήποτε χώρα επιθυμεί να ενταχθεί στην ΕΕ συνιστά σημαντική προτεραιότητα στην ενταξιακή ατζέντα της ΕΕ,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας συνεχίζει τη μεταρρυθμιστική διαδικασία και θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις εκπληρώσει όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης,

1.   επαινεί την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για την πρόοδο που σημείωσε στο διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία έκθεση προόδου· σημειώνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι, βάσει της προόδου αυτής, η Επιτροπή εισηγήθηκε την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων· ζητεί από το Συμβούλιο να επικυρώσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση την εισήγηση της Επιτροπής κατά τη σύνοδο κορυφής του Μαρτίου του 2010, σύμφωνα με τα συμπεράσματα των Συμβουλίων Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών της 7ης και 8ης Δεκεμβρίου 2009· αναμένει την έναρξη των διαπραγματεύσεων στο εγγύς μέλλον·

2.   τονίζει ότι η σαφής, απτή και έγκαιρη προοπτική προσχώρησης στη ΕΕ παραμένει η κύρια κινητήρια δύναμη της διαδικασίας μεταρρύθμισης στις χώρες της περιοχής, και ιδίως στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας· υπενθυμίζει, επίσης, ότι η απρόσκοπτη πρόοδος όσον αφορά την προσχώρηση στην ΕΕ είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση πολιτικής σταθερότητας, η οποία συνιστά κοινό στόχο, ευρέως αποδεκτό από τους πολιτικούς παράγοντες και τις εθνοτικές ομάδες στη χώρα·

Πολιτικές εξελίξεις

3.   χαιρετίζει την ευρεία συναίνεση μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης σχετικά με τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η συναίνεση αυτή και ο βελτιωμένος πολιτικός διάλογος έχουν οδηγήσει σε επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης της νομοθεσίας για την ένταξη στην ΕΕ· τονίζει, ωστόσο, τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής των νόμων αυτών· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού υποστηρίζει τη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ και ως εκ τούτου υποστηρίζει με θέρμη τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις·

4.   σημειώνει την αξιόλογη πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, και ιδίως την έγκριση του νόμου για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων· σημειώνει, ωστόσο, ότι η διαφθορά, ένα κοινό πρόβλημα των χωρών της περιοχής, παραμένει διαδεδομένη, και πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω δυναμικές προσπάθειες για την εξάλειψή της·

5.   υπενθυμίζει ότι θεμέλιο της δημοκρατίας είναι η λειτουργία κοινοβουλίων που εργάζονται αποδοτικά, επιτελώντας τον νομοθετικό τους ρόλο και ασκώντας έλεγχο στις δραστηριότητες των κυβερνήσεων· εν προκειμένω, χαιρετίζει την έγκριση του νόμου σχετικά με τη Βουλή της χώρας, ο οποίος βελτιώνει σημαντικά τη λειτουργία της· σημειώνει ότι πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω η λειτουργία της Βουλής και να ενισχυθεί ο ρόλος της αντιπολίτευσης, μέσω της τροποποίησης του Κανονισμού της Βουλής σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές· εκφράζει την αποδοκιμασία του για την πρόσφατη απόφαση πολιτικού κόμματος να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική δραστηριότητα και ζητεί από όλα τα πολιτικά κόμματα να επιδιώξουν μια γενικά αποδεκτή λύση που να οδηγήσει σε εξομάλυνση του κοινοβουλευτικού έργου·

6.   επαινεί τις αρχές για τον τρόπο διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών και των εκλογών για την τοπική αυτοδιοίκηση, που συνιστά αξιόλογη πρόοδο σε σύγκριση με τις βουλευτικές εκλογές του 2008· σημειώνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι οι εκλογές διεξήχθησαν σύμφωνα με τα περισσότερα από τα διεθνή πρότυπα, και καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει σύντομα και τις υπόλοιπες συστάσεις του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ, ιδίως ενημερώνοντας τους εκλογικούς καταλόγους, εξασφαλίζοντας την ίση πρόσβαση κομμάτων και υποψηφίων στα μέσα ενημέρωσης και εφαρμόζοντας πλήρως τις διατάξεις περί χρηματοδότησης της εκλογικής εκστρατείας· εφιστά την προσοχή σε ορισμένα κρούσματα άσκησης πίεσης και εκφοβισμού ψηφοφόρων, ιδίως δημοσίων υπαλλήλων, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν· χαιρετίζει το γεγονός ότι ορισμένα από τα πρόσωπα που διέπραξαν παρατυπίες έχουν προσαχθεί στη δικαιοσύνη, και αναμένει ότι θα ερευνηθούν και οι υπόλοιπες παρατυπίες, ώστε να διωχθούν οι υπεύθυνοι·

7.   τονίζει ότι έχει ύψιστη σημασία να βελτιωθούν οι διεθνοτικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης των δικαιωμάτων των ατόμων κάθε εθνοτικής προέλευσης, με συνέχιση της εφαρμογής της συμφωνίας-πλαισίου της Οχρίδας, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεων μεταξύ των εθνοτήτων που ζουν στη χώρα· καλεί όλες τις κοινότητες και τους ηγέτες τους να σέβονται τις ευαισθησίες των άλλων ομάδων, ιδίως δε να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν εμπρηστική γλώσσα και προκλητικούς συμβολισμούς που υπονομεύουν τον ρόλο άλλων εθνοτικών ομάδων· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της παιδείας στην διαδικασία ενοποίησης και καλεί, εν προκειμένω, τις αρχές να καταργήσουν σταδιακά τις χωριστές ανά εθνότητα βάρδιες στα σχολεία·

8.   εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στην εν εξελίξει διαδικασία της αποκέντρωσης, η οποία συνιστά σημαντικό βήμα προς την καλύτερη λειτουργία του κράτους και τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των εθνοτήτων· τονίζει ότι, για να διασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή της διαδικασίας αυτής, πρέπει να χορηγηθούν στους δήμους επαρκείς πόροι, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα και πρέπει να βελτιωθεί η ικανότητά τους να εκτελούν τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζονται·

9.   τονίζει ότι η πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη αποτελεί ζωτικό στοιχείο του κράτους δικαίου· χαιρετίζει, εν προκειμένω, την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της δικαιοσύνης, καθώς και τη δέσμευση της κυβέρνησης να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, όπως καταδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από την αύξηση των δαπανών για τα δικαστήρια και την Εισαγγελία· υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής των νόμων και καλεί τις αρχές να ενισχύσουν περαιτέρω την ανεξαρτησία των δικαστών και να διασφαλίσουν την αμεροληψία τους· σημειώνει ότι έχει περιοριστεί ο αριθμός των καθυστερούμενων δικαστικών υποθέσεων, και ενθαρρύνει τις αρχές να βελτιώσουν περαιτέρω την αποδοτικότητα του συστήματος, συνεχίζοντας να ενισχύουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τις ανακριτικές και δικαστικές διαδικασίες· επιπλέον, ζητεί να εγκριθεί σύντομα ο νόμος σχετικά με τη νομική συνδρομή·

10.   σημειώνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικά, και ιδίως την έγκριση του νόμου για τους δημοσίους υπαλλήλους· καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν την τήρηση του νόμου, θέτοντας τέρμα στις πρακτικές των παράνομων προαγωγών και της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού εκτός του πεδίου του νόμου·

11.   εκφράζει την επιδοκιμασία του για την πρόοδο που σημειώθηκε στην μεταρρύθμιση της αστυνομίας και στη δημιουργία νέου συστήματος εξέλιξης της σταδιοδρομίας που συμβάλλει στη διαδικασία της αποπολιτικοποίησης· ζητεί από τις αρχές να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις, για την καθιέρωση αποτελεσματικών και δημοκρατικών μηχανισμών εποπτείας της αστυνομίας, και να προλαμβάνουν τα φαινόμενα ανεπίτρεπτης συμπεριφοράς και κατάχρησης εξουσίας από την αστυνομία·

12.   παροτρύνει τις αρχές να προωθήσουν περαιτέρω την ανάπτυξη ανεξαρτήτων και πολύμορφων μέσων ενημέρωσης ανεξαρτήτων από πολιτικές παρεμβάσεις· υπογραμμίζει την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης με την εφαρμογή ευρωπαϊκών προτύπων και την αύξηση της διαφάνειας·

13.   καλεί τις αρχές να αναπτύξουν στρατηγική για την καταπολέμηση των διακρίσεων (διασφαλίζοντας την ισότητα όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από την εθνοτική τους καταγωγή, το φύλο, την ηλικία, τη θρησκεία, τον γενετήσιο προσανατολισμό ή την αναπηρία) και να εγκρίνουν όλη την απαραίτητη προς τούτο νομοθεσία· τονίζει την ανάγκη να καταβληθούν δραστήριες προσπάθειες για τη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών και των παιδιών και για την προστασία τους από την ενδοοικογενειακή βία·

14.   εκφράζει τη λύπη του διότι το σχέδιο ενός συνολικού νόμου κατά των διακρίσεων, για την προστασία των πολιτών από διακρίσεις στον τομέα της απασχόλησης, της πρόσβασης στα αγαθά και τις υπηρεσίες, της εκπαίδευσης, των δημόσιων οργανισμών και της ιδιωτικής ζωής, που προτάθηκε από την κυβέρνηση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στις 28 Ιανουαρίου 2010, δεν αναγνωρίζει τον γενετήσιο προσανατολισμό ως αιτία διάκρισης· επισημαίνει ότι τέτοιες διατάξεις είχαν συμπεριληφθεί σε προηγούμενα σχέδια της νομοθεσίας, των οποίων είχε λάβει γνώση η Επιτροπή και που αναφέρθηκαν σε έκθεση που συνέταξε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής· καλεί την κυβέρνηση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να εναρμονίσει το νομοσχέδιο με την οδηγία-πλαίσιο για την απασχόληση (2000/78/ΕΚ) και με την προτεινόμενη οδηγία για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426

15.   καλεί την κυβέρνηση να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση της περιορισμένης επί του παρόντος συμμετοχής των γυναικών στον πολιτικό βίο· εκφράζει την επιδοκιμασία του για τα θετικά μέτρα που ελήφθησαν, τα οποία αύξησαν την αναλογία των γυναικών στο εθνικό κοινοβούλιο· θεωρεί ωστόσο ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στον πολιτικό βίο σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης·

16.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο θεσμικό πλαίσιο των επιτροπών ισότητας ευκαιριών που έχουν συγκροτηθεί, και ελπίζει να τους δοθούν επαρκείς πόροι και σαφείς εντολές·

17.   επισημαίνει ότι, μολονότι έχει υιοθετηθεί πολιτική για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η εν λόγω βία εξακολουθεί να αποτελεί πηγή ανησυχίας· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι ο ορισμός του βιασμού στο ποινικό δίκαιο έχει διευρυνθεί, και ότι τούτο συνεπάγεται μεγαλύτερη προστασία των γυναικών·

18.   καλεί, εν προκειμένω, όλους τους δήμους να υπογράψουν το μνημόνιο συνεργασίας για την εφαρμογή δράσεων ενσωμάτωσης των Ρομά για το 2005-2015 και τη στρατηγική για τους Ρομά προκειμένου τα ζητήματα σε σχέση με τους Ρομά να αντιμετωπίζονται σε τοπικό επίπεδο σε συνεργασία με τους κυβερνητικούς φορείς· ζητεί από τις αρχές της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου δράσης για τις γυναίκες Ρομά·

19.   υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στον συνεχιζόμενο μετασχηματισμό της χώρας, όχι μόνο στις διαδικασίες μεταρρυθμίσεων και καταπολέμησης της διαφθοράς αλλά, εξίσου σημαντικό, στις διεθνοτικές σχέσεις και στην παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι παρόμοιες δραστηριότητες πρέπει να υποστηριχθούν επαρκώς από το Προενταξιακό Μέσο, τόσο στα Σκόπια όσο και στην υπόλοιπη χώρα·

Οικονομική και κοινωνική κατάσταση

20.   επαινεί την κυβέρνηση για τις μακροοικονομικές πολιτικές που υιοθέτησε προκειμένου να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στη χώρα θα επιδεινώσει το σταθερά υψηλό ποσοστό ανεργίας και θα παρεμποδίσει τις προσπάθειες μείωσής του· τονίζει ότι οι αρχές πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να θωρακίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο από τις επιπτώσεις της κρίσης τις κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση·

21.   συγχαίρει τη χώρα για τη βελτίωση της θέσης της στην τελευταία έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο "Doing Business 2009" (Επιχειρείν 2009)· ωστόσο, επισημαίνει ότι οι διαδικασίες για την ίδρυση επιχειρήσεων και για την προστασία των δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας δεν έχουν βελτιωθεί ακόμη επαρκώς, καθώς και ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν χρηματοδοτείται επαρκώς ώστε να παράγει το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται για την ανάπτυξη της οικονομίας·

22.   σημειώνει την πρόσφατη διαδήλωση διαμαρτυρίας που οργάνωσαν συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά των αλλαγών του εργατικού δικαίου που έχει προτείνει η κυβέρνηση και οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περιστολή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των εργαζομένων· εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την κατάσταση των εργαζομένων, ιδίως των εργατριών στα εργοστάσια υφαντουργίας· επισημαίνει ότι η ισότιμη μεταχείριση των γυναικών και οι ίσες ευκαιρίες απασχόλησης συνιστούν βασικό στοιχείο για μια ευημερούσα και ανταγωνιστική οικονομία·

23.   θεωρεί ότι, αν και η εναρμόνιση της νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος έχει προχωρήσει σε κάποιο βαθμό, η εφαρμογή στο τοπικό επίπεδο εξακολουθεί να χρειάζεται σημαντική βελτίωση· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ουσιαστική παρακολούθηση της ποιότητας και της στάθμης των υδάτων στις μεθοριακές λίμνες Οχρίδα, Πρέσπα και Δοϊράνη, καθώς και στον ποταμό Αξιό· ζητεί να υπάρξει στενότερη διασυνοριακή συνεργασία σε θέματα περιβάλλοντος, με βάση τα πρότυπα της ΕΕ, και εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε περιφερειακό επίπεδο, όπως η πρόσφατη συνάντηση μεταξύ των πρωθυπουργών της Ελλάδας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Αλβανίας

24.   ζητεί, αναγνωρίζοντας τη σημασία των εν λόγω οικοσυστημάτων, να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, στη βάση της αειφόρου ανάπτυξης, για την άμβλυνση των επιπτώσεων της ανθρώπινης και της οικονομικής δραστηριότητας στα εν λόγω οικοσυστήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα είδη που κινδυνεύουν με εξαφάνιση και τη γενικότερη κατάσταση, από πλευράς υγείας, των ευαίσθητων οικοτόπων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι ανησυχητικές οι καθυστερήσεις στην κατασκευή μονάδων επεξεργασίας λυμάτων σε όλες τις μεγάλες πόλεις, κωμοπόλεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις·

25.   καλεί τις αρχές να δρομολογήσουν επενδύσεις για τη διατήρηση και την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο είναι, τόσο από οικολογική όσο και από οικονομική σκοπιά, ένα βιώσιμο σύστημα μεταφορών, εναλλακτικό του οδικού, και έχει αποφασιστική σημασία για την επανάληψη της ουσιαστικής περιφερειακής συνεργασίας· ενθαρρύνει τη χώρα να εναρμονίσει καλύτερα το σύστημα μεταφορών της με τα αντίστοιχα συστήματα όλων των γειτονικών της χωρών όσον αφορά, ιδιαίτερα, το δημόσιο τομέα, και ζητεί από την Επιτροπή να προσφέρει την απαιτούμενη τεχνική και οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο του μέσου προενταξιακής βοήθειας·

26.   συγχαίρει την κυβέρνηση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην προετοιμασία για την ανάληψη της διαχείρισης των κονδυλίων του μέσου προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ)· επισημαίνει με ικανοποίηση τη διαπίστευση εθνικών αρχών για τις συνιστώσες "περιφερειακή ανάπτυξη" και "ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων" και "αγροτική ανάπτυξη" του ΜΠΒ· ζητεί από την κυβέρνηση της χώρας και από την Επιτροπή να επισπεύσουν τις απαιτούμενες εργασίες για την ανάθεση της διαχείρισης των συνιστωσών "βοήθεια για τη μεταβατική περίοδο και θεσμική ανάπτυξη", και "διασυνοριακή συνεργασία", του ΜΠΒ· υπογραμμίζει τη σημασία του ΜΠΒ ως σημαντικού μέσου, σχεδιασμένου για την ενίσχυση της χώρας στην προετοιμασία της για μελλοντική ένταξη στην ΕΕ·

Περιφερειακά ζητήματα

27.   συγχαίρει τη χώρα για την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων αξιολόγησης για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, γεγονός που οδήγησε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1244/2009 του Συμβουλίου με τον οποίο της χορηγείται καθεστώς χωρίς θεωρήσεις από τις 19 Δεκεμβρίου 2009· επαινεί την κυβέρνηση για την υπευθυνότητα που επέδειξε σε περιφερειακό επίπεδο, με την κίνησή της να προσφέρει στις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης την ειδημοσύνη του βασικού διαπραγματευτή της κατά τις διαπραγματεύσεις για τις θεωρήσεις·

28.   χαιρετίζει τη συμμετοχή της χώρας στις αποστολές στρατιωτικού και μη χαρακτήρα της ΕΕ, καθώς και την ευθυγράμμισή της με την πλειονότητα των δηλώσεων και των κοινών θέσεων της ΕΕ· σημειώνει την πρόσφατη σύναψη διπλωματικών σχέσεων με το Κοσσυφοπέδιο, καθώς και τη σύναψη της συμφωνίας για την επιτόπου οριοθέτηση των συνόρων, ως ζωτική συμβολή στην περιφερειακή σταθερότητα·

29.   υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα σχετικά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Ιουνίου 2008 και των Συμβουλίων Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 7ης και 8ης Δεκεμβρίου 2008, και της 8ης Δεκεμβρίου 2009, η διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας, συμπεριλαμβανομένης μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης κατόπιν διαπραγματεύσεων στο ζήτημα της ονομασίας, παραμένει απαραίτητη·

30.   χαιρετίζει το νέο, πιο θετικό κλίμα μεταξύ των κυβερνήσεων της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ελλάδας, μετά τις πρόσφατες εκλογές στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα τις πρόσφατες συναντήσεις μεταξύ των πρωθυπουργών των δύο χωρών· ενθαρρύνει τις δύο χώρες να εντείνουν τις προσπάθειές τους στο ανώτατο επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να εξευρεθεί αμοιβαίως ικανοποιητική λύση στο ζήτημα της ονομασίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη να βοηθήσει τη διαδικασία διαπραγματεύσεων· σημειώνει με ανησυχία τη χρήση ιστορικών επιχειρημάτων στο πλαίσιο του διεξαγόμενου διαλόγου, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατου φαινόμενου της λεγόμενης "αρχαιοποίησης", που ενέχει τον κίνδυνο όξυνσης των εντάσεων με τους γείτονες και δημιουργεί νέους εσωτερικούς διχασμούς·

31.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της νέας ελληνικής κυβέρνησης να προτείνει, ως κίνητρο και συμβολικό χρονικό ορίζοντα, το 2014 για την ένταξη των κρατών των δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από τις κυβερνήσεις των κρατών αυτής της περιοχής να συμβάλουν ειλικρινά στην επίτευξη του ευγενούς αυτού στόχου·

32.   υπογραμμίζει τη σημασία της συμφιλίωσης και της κατανόησης στην περιοχή, που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο των ευρωπαϊκών αξιών και αρχών και ενθαρρύνει την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τις γειτονικές της χώρες να επιδείξουν καλή θέληση συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τους γείτονές της στους τομείς της ιστορίας, της εκπαίδευσης και της διασυνοριακής συνεργασίας και στη δημιουργία κοινής κατανόησης της ιστορίας· ζητεί από τις αρχές της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και των γειτονικών χωρών να αποφεύγουν ενέργειες και δηλώσεις που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις σχετικές προσπάθειες· επισημαίνει ότι ο από κοινού εορτασμός κοινών ιστορικών γεγονότων με τα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της ιστορίας και τη διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας·

33.   ζητεί από τις αρχές της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αποθάρρυνση της ρητορικής μίσους εναντίον γειτονικών κρατών μελών της ΕΕ στα μέσα ενημέρωσης και της εμφάνισης παρόμοιων δηλώσεων σε σχολικά βιβλία·

34.   καλεί την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τις γειτονικές της χώρες να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση μιας πολιτικής κουλτούρας βασισμένης στον αμοιβαίο σεβασμό, την κατανόηση, την εμπιστοσύνη και την ανεκτικότητα· τονίζει, εν προκειμένω, την πρωταρχική ευθύνη των πολιτικών και των μέσων ενημέρωσης·

35.   υπογραμμίζει τη μείζονα ευθύνη των κυβερνήσεων της περιοχής για ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα, καθώς και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στο πλαίσιο αυτό τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και τους ζητεί να εξετάζουν προσεκτικά τις συνέπειες των αποφάσεων και των πράξεών τους· επισημαίνει, εν προκειμένω, με ανησυχία, την αναβολή της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τα περαιτέρω βήματα της διαδικασίας διεύρυνσης όσον αφορά την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο όξυνσης των πολιτικών εντάσεων μεταξύ των εθνοτικών ομάδων στη χώρα και μπορεί να έχει επιπτώσεις για τη σταθερότητα στην περιοχή·

o
o   o

36.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

(1) COM(2009)0533.
(2) ΕΕ L 336, 18.12.2009, σ. 1.
(3) ΕΕ L 80, 19.3.2008, σ. 32.


Έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2009
PDF 399kWORD 103k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2009
P7_TA(2010)0025B7-0068/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2009 (SEC(2009)1334),

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας στην πορεία προς την ένταξη(1), της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας(2), της 21ης Μαΐου 2008 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2007(3), και της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2008(4),

–   έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο για την Τουρκία της 3ης Οκτωβρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/157/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2008 για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Τουρκικής Δημοκρατίας(5) ("εταιρική σχέση για την προσχώρηση"), καθώς και τις προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου του 2001, του 2003 και του 2006 σχετικά με την εταιρική σχέση για την προσχώρηση,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Οκτωβρίου 2005 άρχισαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία μετά την έγκριση του διαπραγματευτικού πλαισίου από το Συμβούλιο και ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτών αποτέλεσε την αφετηρία μακράς και ανοικτής διαδικασίας,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει αναλάβει τη δέσμευση για μεταρρυθμίσεις, σχέσεις καλής γειτονίας και βαθμιαία ευθυγράμμιση με την ΕΕ και ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να γίνονται νοητές ως ευκαιρία για την ίδια την Τουρκία να εκσυγχρονιστεί,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι βάση για την προσχώρηση στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι η πλήρης τήρηση όλων των κριτηρίων της Κοπεγχάγης καθώς και η ικανότητα ενσωμάτωσης στην ΕΕ, η οποία αποτελεί κοινότητα βασιζόμενη σε κοινές αξίες, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2006,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 2009 η απτή πρόοδος που σημειώθηκε στον τομέα των πολιτικών μεταρρυθμίσεων ήταν περιορισμένη,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία εξακολουθεί να μην εφαρμόζει, για τέταρτη συνεχή χρονιά, τις διατάξεις που απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας και το πρόσθετο πρωτόκολλό της,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2009, η Επιτροπή ενσωματώνει και αναλύει θέματα που ανέδειξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο τελευταίο ψήφισμά του για την πρόοδο της Τουρκίας,

1.   χαιρετίζει τον ευρύ δημόσιο διάλογο για μια σειρά από παραδοσιακά ευαίσθητα ζητήματα όπως ο ρόλος της δικαστικής εξουσίας, τα δικαιώματα των πολιτών κουρδικής καταγωγής, τα δικαιώματα της κοινότητας των Αλεβιτών, ο ρόλος του στρατού και οι σχέσεις της Τουρκίας με τους γείτονές της· επαινεί την τουρκική κυβέρνηση για την εποικοδομητική στάση της και τον ρόλο της στη δρομολόγηση του διαλόγου·

2.   εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη πόλωση στο εσωτερικό της τουρκικής κοινωνίας και μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, και προτρέπει την κυβέρνηση, καθώς και όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, να διαμορφώσουν μια πρόσφορη ισορροπία μεταξύ πολιτικού ανταγωνισμού και πραγματιστικής συνεργασίας, με στόχο τη συμφιλίωση της τουρκικής κοινωνίας, και να καταστήσουν δυνατή την πραγματοποίηση καίριων μεταρρυθμίσεων, και ιδίως της μεταρρύθμισης του συντάγματος·

3.   επισημαίνει ότι η πρόοδος σε επίπεδο απτών μεταρρυθμίσεων παρέμεινε περιορισμένη το 2009 και ενθαρρύνει την κυβέρνηση να μετατρέψει τις πολιτικές πρωτοβουλίες της σε συγκεκριμένες αλλαγές της νομοθεσίας και επακόλουθη εφαρμογή τους·

4.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σε όσους τομείς έχει θεσπιστεί νομοθεσία σχετική με την ανταπόκριση στα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, η εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής· προτρέπει ειδικότερα την κυβέρνηση να εντείνει την εφαρμογή της νομοθεσίας στους τομείς των δικαιωμάτων των γυναικών, της απουσίας διακρίσεων, της θρησκευτικής ελευθερίας, της ελευθερίας της σκέψης και της γνώμης, της μηδενικής ανοχής στα βασανιστήρια και της καταπολέμησης της διαφθοράς·

5.   καλεί την Τουρκία να συνεχίσει και να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να ανταποκριθεί πλήρως στα κριτήρια της Κοπεγχάγης και να συνενώσει την τουρκική κοινωνία υπέρ των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, συσπειρώνοντάς την στη βάση της ισότητας για όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία και τον σεξουαλικό προσανατολισμό·

Τήρηση των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης
Δημοκρατία και κράτος δικαίου

6.   εφιστά και πάλι την προσοχή στη ζωτική σημασία που έχει η ουσιαστική μεταρρύθμιση του συντάγματος κατά τρόπον ώστε να αναγάγει την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σε ακρογωνιαίο λίθο του κράτους και της κοινωνίας της Τουρκίας· παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να ξαναρχίσει τις εργασίες της για την εν λόγω μεταρρύθμιση και ζητεί τη συνεργασία όλων των πολιτικών κομμάτων και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και όλων των μειονοτήτων·

7.   επαναλαμβάνει την έκκληση που είχε απευθύνει στα προηγούμενα ψηφίσματά του το 2006 και 2007 να μεταρρυθμιστεί το εκλογικό σύστημα, με μείωση του κατώτατου ορίου του 10%, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται κομματικός πλουραλισμός, ιδίως προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα νεοϊδρυόμενα κόμματα να αποκτούν πρόσβαση στην πολιτική διαδικασία, καθώς και να καταστεί δυνατή μια ευρύτερη αντιπροσώπευση των πολιτικών δυνάμεων και των μειονοτήτων στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση·

8.   εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου για την απαγόρευση του Κόμματος Δημοκρατικής Κοινωνίας (DTP) και για τον αποκλεισμό ορισμένων δημοκρατικά εκλεγμένων αντιπροσώπων του από την πολιτική δραστηριότητα· αποδοκιμάζει επίσης τις πρόσφατες συλλήψεις μελών του DTP· επαναλαμβάνει την καταδίκη του για τη βία και την τρομοκρατία και προτρέπει όλες τις πολιτικές δυνάμεις της Τουρκίας να αποδυθούν ειρηνικά στην επιζήτηση συμφιλίωσης και να ενώσουν την τουρκική κοινωνία με βάση τα ίσα δικαιώματα για κάθε πολίτη· τονίζει ότι πρέπει να επιτραπεί στους πολιτικούς αντιπροσώπους του κουρδικού πληθυσμού να συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία αυτή· εφιστά την προσοχή στη γνώμη που υποβλήθηκε από την Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης τον Μάρτιο του 2009, η οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η τουρκική νομοθεσία που διέπει την απαγόρευση πολιτικών κομμάτων δεν είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), και καλεί την κυβέρνηση να υποβάλει τις αναγκαίες μεταρρυθμιστικές προτάσεις, τηρώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα·

9.   εκτιμά ότι μια συνολική και ταχεία μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της Τουρκίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η κυβέρνηση ενέκρινε τη στρατηγική μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος και σημειώνει με ικανοποίηση την ευρεία διαδικασία διαβούλευσης στην οποία βασίστηκε η στρατηγική αυτή· παροτρύνει την κυβέρνηση να εφαρμόσει τη στρατηγική χωρίς καθυστέρηση, με ιδιαίτερη προσοχή στα συστηματικά μέτρα ενίσχυσης της αμεροληψίας και του επαγγελματισμού του δικαστικού σώματος, καθώς και στη συμμόρφωσή του με τα πρότυπα της ΕΣΔΑ· καλεί εν προκειμένω την τουρκική κυβέρνηση να εκδώσει οδηγίες προς δικαστές και εισαγγελείς σχετικά με νόμους που χρησιμοποιούνται συχνά για τον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης· ενθαρρύνει επίσης την κυβέρνηση να προβεί σε αναδιάρθρωση του Ανώτατου Συμβουλίου Δικαστών και Εισαγγελέων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα, η αντικειμενικότητα, η αμεροληψία και η διαφάνειά του·

10.   αποδοκιμάζει έντονα, ως σοβαρή ανάσχεση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών της Τουρκίας, την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου να ακυρώσει τη νομοθεσία που περιορίζει τη δικαιοδοσία των στρατοδικείων, και καλεί τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να επιτύχει συναίνεση για μια συνταγματική μεταρρύθμιση· εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων στα πολιτικά δρώμενα και την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και επαναλαμβάνει ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία ο στρατός πρέπει να υπόκειται σε πλήρη πολιτική εποπτεία· καλεί ειδικότερα τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση να ενισχύσει την εποπτεία της επί του προϋπολογισμού και των δαπανών των ενόπλων δυνάμεων και να συμπράξει στην ανάπτυξη των πολιτικών ασφάλειας και άμυνας·

11.   εκφράζει την ανησυχία του για την εικαζόμενη έκταση του εγκληματικού δικτύου Εργκένεκον και του "Σχεδίου Βαριοπούλα'· παροτρύνει την κυβέρνηση και το δικαστικό σώμα να διασφαλίσουν ότι όλες οι διαδικασίες είναι απόλυτα σύννομες και ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα όλων των κατηγορουμένων· συμμερίζεται την εκτίμηση της Επιτροπής ότι η Τουρκία οφείλει να αντιμετωπίσει αυτή την υπόθεση ως ευκαιρία για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ορθή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και στο κράτος δικαίου της· προτρέπει την τουρκική κυβέρνηση να μην επιτρέπει να χρησιμοποιούνται οι δικαστικές διαδικασίες ως πρόσχημα για την άσκηση αδικαιολόγητα μεγάλης πίεσης σε επικριτικούς δημοσιογράφους, πανεπιστημιακούς ή πολιτικούς της αντιπολίτευσης·

12.   αποδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος ως προς τη δημιουργία της υπηρεσίας του διαμεσολαβητή· καλεί την κυβέρνηση να προτείνει, και όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα να υποστηρίξουν, την αναγκαία νομοθεσία περί ίδρυσης ενός αποτελεσματικού, ανεξάρτητου μηχανισμού καταγγελιών που θα είναι σε θέση να διενεργεί έρευνες για καταγγελλόμενες παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου·

Ανθρώπινα δικαιώματα και σεβασμός και προστασία των μειονοτήτων

13.   χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η τουρκική κυβέρνηση για να συνενώσει τους τούρκους πολίτες και να επιτρέψει σε κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και σεξουαλικού προσανατολισμού, να απολαύει ίσων δικαιωμάτων και να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην τουρκική κοινωνία· έχει επίγνωση ότι πρόκειται για ένα ζήτημα με μεγάλη ιστορία, αλλά ζητεί επιμόνως από την κυβέρνηση να μετουσιώσει την πολιτική πρωτοβουλία της σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις και καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα και όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες να υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία, καταβάλλοντας παράλληλα προσπάθειες για να ξεπεραστούν οι αμοιβαίες ευαισθησίες· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο που υπέβαλε η κυβέρνηση στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση στις 13 Νοεμβρίου 2009 και την ενθαρρύνει να το εφαρμόσει, έτσι ώστε να κατοχυρωθούν οι ελευθερίες όλων των πολιτών·

14.   χαιρετίζει την έγκριση της νομοθεσίας για την άρση όλων των περιορισμών στη μετάδοση εκπομπών στην κουρδική γλώσσα από ιδιωτικούς και δημόσιους σταθμούς σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, καθώς και της νομοθεσίας για τη χρήση της κουρδικής γλώσσας στις φυλακές· παροτρύνει την κυβέρνηση να λάβει περαιτέρω μέτρα που θα εξασφαλίζουν πραγματικές ευκαιρίες εκμάθησης της κουρδικής γλώσσας στο πλαίσιο του κρατικού και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού συστήματος και θα επιτρέπουν τη χρήση της κουρδικής γλώσσας στην πολιτική ζωή και για την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες· καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η αντιτρομοκρατική νομοθεσία δεν χρησιμοποιείται καταχρηστικά για τον περιορισμό των θεμελιωδών ελευθεριών, ιδίως της ελευθερίας της έκφρασης, και να καταργήσει το σύστημα των φρουρών στα χωριά του νοτιοανατολικού τμήματος της Τουρκίας·

15.   επικροτεί την πρόθεση της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης να εγκρίνει δίχως χρονοτριβή τροποποιήσεις της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, προκειμένου να απαλειφθούν οι διατάξεις βάσει των οποίων επιτρέπεται να δικάζονται σαν ενήλικοι τα παιδιά μεταξύ δεκαπέντε και δεκαοχτώ χρόνων·

16.   ενθαρρύνει την τουρκική κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της για την υπερνίκηση των κοινωνικών και οικονομικών ελλείψεων στο νοτιοανατολικό τμήμα της Τουρκίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει μελέτη σχετικά με τις συνέπειες του προγράμματος ανάπτυξης της ΝΑ Ανατολίας (GAP)· καλεί τις τουρκικές αρχές να διαφυλάξουν την πολιτιστική και περιβαλλοντική κληρονομιά που εμπλέκεται στο πρόγραμμα αυτό, με ιδιαίτερη έμφαση στους αρχαιολογικούς χώρους του Χασάνκεϊφ και του Αλιάνοϊ· εκφράζει την ανησυχία του για τον εκτοπισμό χιλιάδων ανθρώπων εξαιτίας της κατασκευής των φραγμάτων· προτρέπει την κυβέρνηση να αναστείλει τις εργασίες κατασκευής του φράγματος του Ιλίσου έως ότου υποβληθεί η προαναφερθείσα μελέτη της Επιτροπής·

17.   προτρέπει τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση να κατοχυρώσει ότι η βουλευτική ασυλία θα καλύπτει την έκφραση πολιτικών πεποιθήσεων για όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του κοινοβουλίου·

18.   καταδικάζει τις συνεχιζόμενες πράξεις βίας του ΡΚΚ και άλλων τρομοκρατικών ομάδων στο τουρκικό έδαφος και καλεί το ΡΚΚ να ανταποκριθεί στην πολιτική πρωτοβουλία της τουρκικής κυβέρνησης καταθέτοντας τα όπλα και κηρύσσοντας τον τερματισμό της βίας·

19.   υπογραμμίζει ότι η θρησκευτική ελευθερία αποτελεί θεμελιώδη καθολική αξία και καλεί την Τουρκία να την κατοχυρώσει για όλους· επικροτεί τον διάλογο που άρχισε η τουρκική κυβέρνηση με εκπροσώπους των θρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Αλεβιτών, και ενθαρρύνει τις αρχές να εντείνουν τον διαθρησκευτικό διάλογο, ώστε να υπάρξει τακτική και εποικοδομητική επικοινωνία· επαναλαμβάνει ωστόσο, για μια ακόμη φορά, ότι μετά τα θετικά βήματα και χειρονομίες πρέπει να ακολουθήσουν ουσιώδεις μεταρρυθμίσεις του νομικού πλαισίου, οι οποίες να επιτρέπουν στις εν λόγω θρησκευτικές κοινότητες να λειτουργούν χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς, σύμφωνα με την ΕΣΔΑ και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· τονίζει ειδικότερα ότι όλες οι θρησκευτικές κοινότητες πρέπει να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα·

20.   χαιρετίζει την εφαρμογή του νόμου περί ιδρυμάτων· εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το γεγονός ότι οι θρησκευτικές κοινότητες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ιδιοκτησίας τα οποία δεν επιλύονται από τον εν λόγω νόμο και αφορούν κατασχέσεις ακίνητης περιουσίας και πωλήσεις σε τρίτους ή την περιουσία ιδρυμάτων που συγχωνεύθηκαν πριν από την έγκριση του νέου νόμου· προτρέπει την τουρκική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το θέμα χωρίς καθυστέρηση·

21.   επαναλαμβάνει εκ νέου την ανησυχία του για τα εμπόδια που αντιμετωπίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως προς το νομικό καθεστώς του, την εκπαίδευση των κληρικών του και την εκλογή του Οικουμενικού Πατριάρχη· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την άμεση επαναλειτουργία της ελληνορθόδοξης Σχολής της Χάλκης και τη λήψη μέτρων που θα επιτρέψουν τη δημόσια χρήση του εκκλησιαστικού τίτλου του Οικουμενικού Πατριάρχη, και γενικότερα για να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ανεμπόδιστη εκπαίδευση του κλήρου των χριστιανικών κοινοτήτων της Τουρκίας·

22.   αποδοκιμάζει το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται αβεβαιότητα σχετικά με την αναγνώριση των Οίκων Cem ως χώρων λατρείας των Αλεβιτών και για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της θρησκευτικής εκπαίδευσης στα σχολεία· ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση να καταβάλει συστηματική προσπάθεια για να διορθώσει αυτή την κατάσταση·

23.   εκφράζει την ανησυχία του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Συροχριστιανοί σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους· επισημαίνει, ειδικότερα, τις δικαστικές υποθέσεις που αφορούν απαλλοτριώσεις σε σχέση με το Συρορθόδοξο Μοναστήρι του Αγίου Γαβριήλ·

24.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η τουρκική κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει επιφυλάξεις όσον αφορά τα δικαιώματα των μειονοτήτων όπως κατοχυρώνονται από το διεθνές δίκαιο, ότι δεν έχει υπογράψει ακόμη τις σχετικές συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και ότι δεν έχει ακόμη ξεκινήσει διάλογο με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΑΣΕ για τις εθνικές μειονότητες· παροτρύνει την κυβέρνηση να συμμορφώσει πλήρως την πολιτική της προς τα διεθνή πρότυπα και την ΕΣΔΑ και καλεί όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα να υποστηρίξουν την κίνηση αυτή· επισημαίνει σχετικά τις διοικητικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα μειονοτικά σχολεία και το αναχρονιστικό σύστημα διπλής προεδρίας· επιπλέον, καλεί την κυβέρνηση να υποστηρίξει ενεργά τη δημιουργία κλίματος πλήρους σεβασμού προς τις μειονότητες και να διασφαλίσει ότι τα κρούσματα εχθρότητας και βίας θα παραπέμπονται στα δικαστήρια·

25.   εκφράζει τη λύπη του διότι δεν έχει σημειωθεί καμιά ενθαρρυντική εξέλιξη από την εποχή της έκθεσης προόδου της Τουρκίας του 2008 όσον αφορά τον ελληνικό πληθυσμό των νήσων Gökçeada (Ίμβρος) και Bozcaada (Τένεδος), ο οποίος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα στους τομείς των περιουσιακών δικαιωμάτων και της εκπαίδευσης· προτρέπει συνεπώς την τουρκική κυβέρνηση να αναζητήσει λύσεις για τη διαφύλαξη του διπολιτισμικού χαρακτήρα των νήσων αυτών, σύμφωνα με το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE), της 27ης Ιουνίου 2008·

26.   εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το τουρκικό νομικό πλαίσιο εξακολουθεί να μην παρέχει επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης και ότι συνεχίζεται η καταχρηστική προσφυγή σε ορισμένους νόμους με στόχο τον περιορισμό αυτής της ελευθερίας· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να προτείνει εκτεταμένη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμβατότητά του με την ΕΣΔΑ και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· επισημαίνει ότι η αναθεώρηση του άρθρου 301 του τουρκικού ποινικού κώδικα οδήγησε σε αισθητή μείωση του αριθμού των ποινικών διώξεων σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια· εξακολουθεί ωστόσο να εκτιμά ότι το άρθρο 301 και το άρθρο 318 του ποινικού κώδικα θα πρέπει να καταργηθούν·

27.   εξακολουθεί να ανησυχεί διότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα αντίρρησης στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για λόγους συνείδησης και δεν διαθέτει εναλλακτική μη στρατιωτική θητεία· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι παραμένει ανεκτέλεστη η απόφαση του ΕΔΑΔ του 2006 στην υπόθεση Ülke κατά Τουρκίας που απαιτεί από την Τουρκία να τροποποιήσει τη νομοθεσία που επιτρέπει τις επανειλημμένες διώξεις και καταδίκες των αντιρρησιών συνείδησης, και καλεί την κυβέρνηση να εκτελέσει την απόφαση χωρίς χρονοτριβή·

28.   εκφράζει τον προβληματισμό του για τους συνεχιζόμενους περιορισμούς της ελευθερίας του Τύπου, ιδιαίτερα στη διαδικασία ερευνών για το δίκτυο Ergenekon και μετά την επιβολή ενός πρωτοφανούς προστίμου σε όμιλο μέσων ενημέρωσης, καθώς και για τις συχνές απαγορεύσεις ιστοτόπων· τονίζει ότι η καλλιέργεια της ελευθερίας του Τύπου αποτελεί σημαντικό δείγμα πολιτικού πολιτισμού σε μια πλουραλιστική κοινωνία· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό και υπό το φως των μη υγιών δεσμών μεταξύ ΜΜΕ, επιχειρηματικών συμφερόντων και πολιτικού κόσμου, την έγκριση ενός νέου νόμου για τα μέσα ενημέρωσης·

29.   καλεί την τουρκική κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της για την εφαρμογή της πολιτικής της μηδενικής ανοχής στα βασανιστήρια και, προκειμένου να αυξηθεί η αξιοπιστία αυτών των προσπαθειών, να επιτρέψει τη δημοσίευση της έκθεσης της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων· ζητεί εκ νέου από τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση να κυρώσει το προαιρετικό πρωτόκολλο στη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων· προτρέπει επίσης την κυβέρνηση να καταβάλει προσπάθειες για τον περιορισμό της ατιμωρησίας για παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδίως μεταξύ των αρμοδίων για την επιβολή του νόμου·

30.   καλεί την τουρκική κυβέρνηση να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην εξάλειψη της διαφθοράς, να ενισχύσει τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των κομμάτων και των προεκλογικών εκστρατειών και να προωθήσει μια ανοικτή διοίκηση σε όλα τα επίπεδα·

31.   ενθαρρύνει την κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της για κάνει πράξη την ισότητα των φύλων, όπως κατοχυρώνεται από τον νόμο· θεωρεί ειδικότερα ότι πρέπει να διαμορφωθεί μια στρατηγική για την εκπαίδευση και την απασχόληση των γυναικών, ώστε να μειωθεί η συμμετοχή των γυναικών στην παραοικονομία· καλεί την κυβέρνηση να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ειδικά όταν πρόκειται για την αύξηση της ευαισθητοποίησης στα δικαιώματα των γυναικών, την πρόληψη της βίας και τα λεγόμενα "εγκλήματα τιμής'· επισημαίνει ότι η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι όλες οι περιπτώσεις βίας και διακρίσεων κατά των γυναικών παραπέμπονται στη δικαιοσύνη και οι υπεύθυνοι τιμωρούνται δεόντως και ότι οι γυναίκες και τα παιδιά που απειλούνται με βιαιοπραγίες ή εγκλήματα τιμής προστατεύονται και υποστηρίζονται από τις αρχές· ενθαρρύνει την τουρκική κυβέρνηση να δρομολογήσει μια αποτελεσματική εκστρατεία πληροφόρησης σε ολόκληρη τη χώρα με στόχο την ευαισθητοποίηση στα δικαιώματα των γυναικών·

32.   αναγνωρίζει μεν ότι υπάρχει το νομικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία, τα εγκλήματα τιμής και τους πρόωρους καταναγκαστικούς γάμους, αλλά επισημαίνει ότι υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την εφαρμογή του· καλεί συνεπώς τις αρχές να παρέχουν προστασία στα θύματα, αυξάνοντας τον αριθμό των καταφυγίων και άλλων εγκαταστάσεων· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην Τουρκία είναι το χαμηλότερο μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ και ότι θα πρέπει να αυξηθεί προκειμένου να προωθηθούν τα οικονομικά δικαιώματα και η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών·

33.   εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη εγγυήσεων κατά των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού· καλεί τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να εγκρίνει ένα νέο νόμο που θα απαγορεύει τις άμεσες και έμμεσες διακρίσεις για οιοδήποτε λόγο και σε όλους τους τομείς, και καλεί την τουρκική κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης στο θέμα των ατομικών ανθρώπινων δικαιωμάτων και της καταπολέμησης των διακρίσεων, και να εξασφαλίσει την εξάλειψη από τη νομοθεσία των διατάξεων που εισάγουν διακρίσεις και την κατάλληλη τιμωρία των πράξεων μίσους και βίας ομοφοβικού χαρακτήρα·

34.   εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου όσον αφορά τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και καλεί εκ νέου την κυβέρνηση, σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, να υποβάλει νέα πρόταση στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση προκειμένου να εγκριθεί τάχιστα ένας νέος νόμος για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ο οποίος να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, περιλαμβάνοντας διασφαλίσεις για το δικαίωμα στην απεργία και στη σύναψη συλλογικών συμβάσεων· εκφράζει την ανησυχία του για την πρόσφατη σύλληψη (στα μέσα Νοεμβρίου 2009) περίπου είκοσι τούρκων συνδικαλιστών και ζητεί τον αυστηρό σεβασμό των κοινωνικών τους δικαιωμάτων·

Ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων του μέλους

35.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, για τέταρτη συνεχή χρονιά, το πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή από την Τουρκία· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να το εφαρμόσει πλήρως και χωρίς καθυστέρηση, κατά τρόπο που δεν θα εισάγει διακρίσεις, και υπενθυμίζει ότι η μη εφαρμογή του μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων·

Δέσμευση για σχέσεις καλής γειτονίας

36.   επαναλαμβάνει την αδιαμφισβήτητη υποχρέωση της Τουρκίας για σχέσεις καλής γειτονίας, όπως προβλέπεται από το διαπραγματευτικό πλαίσιο· υπογραμμίζει τη δέσμευσή της, μαζί με όλα τα άλλα μέρη, να υποστηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη συνολικής διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος και για την επίλυση κάθε εκκρεμούς συνοριακής διαφοράς με τις γειτονικές χώρες, με βάση την αρχή της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

37.   καλεί την τουρκική κυβέρνηση και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποστηρίξουν ενεργά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις και να συμβάλουν με απτό τρόπο στη συνολική διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος, με βάση μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις αρχές στις οποίες εδράζεται η ΕΕ· καλεί την Τουρκία να διευκολύνει τη δημιουργία πρόσφορου κλίματος για τις διαπραγματεύσεις αρχίζοντας αμέσως να αποσύρει τις στρατιωτικές δυνάμεις της από την Κύπρο, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα του εποικισμού της νήσου με τούρκους πολίτες και επιτρέποντας να επιστραφεί το αποκλεισμένο τμήμα της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους του σύμφωνα με την απόφαση 550(1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

38.   καλεί την τουρκική κυβέρνηση να πάψει να παρεμποδίζει τα μη στρατιωτικά πλοία που κάνουν έρευνες για πετρέλαιο για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο·

39.   προτρέπει την Τουρκία να διασφαλίσει ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα όλων των εκτοπισμένων ατόμων στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων, και ότι τους επιτρέπεται να ασκούν ελεύθερα τα θρησκευτικά δικαιώματά τους· τονίζει ότι, όσον αφορά την κοινότητα των Καθολικών Μαρωνιτών, θα πρέπει επίσης να δοθούν ελευθερίες και στα τέσσερα χωριά Μαρωνιτών·

40.   εκφράζει επιδοκιμασία για την επανενεργοποίηση της Επιτροπής Αγνοουμένων και καλεί την Τουρκία να αναλάβει κατάλληλη δράση σε σχέση με αυτό το ανθρωπιστικό ζήτημα·

41.   επαινεί τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την εξομάλυνση των σχέσεων με την Αρμενία και προτρέπει την τουρκική κυβέρνηση να ανοίξει τα σύνορα με την Αρμενία· καλεί τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας και το Κοινοβούλιο της Αρμενίας να κυρώσουν πάραυτα τα σχετικά πρωτόκολλα χωρίς να θέσουν οιοδήποτε προαπαιτούμενο, πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή του Νότιου Καύκασου·

42.   σημειώνει την περιορισμένη πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς τη βελτίωση των διμερών σχέσεων Τουρκίας-Ελλάδας· καλεί τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να αποσύρει την απειλή casus belli και αναμένει από την τουρκική κυβέρνηση να τερματίσει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου·

43.   χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη βελτίωση των σχέσεων με το Ιράκ και με την κουρδική περιφερειακή κυβέρνηση· υπογραμμίζει εκ νέου την έκκλησή του προς την τουρκική κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι κάθε διεξαγόμενη αντιτρομοκρατική επιχείρηση σέβεται πλήρως την εδαφική ακεραιότητα του Ιράκ, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο, και να μεριμνήσει για την αποφυγή απωλειών μεταξύ των αμάχων·

Εμβάθυνση της συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας

44.   σημειώνει την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Τουρκίας στην Κοινότητα Ενέργειας· χαιρετίζει την υπογραφή, εκ μέρους της Τουρκίας, της διακυβερνητικής συμφωνίας για τον αγωγό φυσικού αερίου Nabucco, η υλοποίηση του οποίου παραμένει μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, και ζητεί να ανοίξει το κεφάλαιο για την ενέργεια στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις· σημειώνει παράλληλα τη συνεργασία μεταξύ Τουρκίας, Ρωσίας και ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ στο έργο South Stream·

45.   επισημαίνει τη σημασία της Τουρκίας ως χώρας διέλευσης και προορισμού της λαθρομετανάστευσης· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να λάβει επειγόντως μέτρα για να εξασφαλίσει τον σεβασμό των διεθνών δικαιωμάτων σχετικά με την προστασία και υποδοχή των μεταναστών και όσων ζητούν άσυλο· σημειώνει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας επανεισδοχής με την ΕΕ και προτρέπει την Τουρκία να εφαρμόζει πλήρως, στο μεταξύ, τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής με τα κράτη μέλη· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να ενισχύσει τη συνεργασία της με την ΕΕ όσον αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης, την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και την εμπορία ανθρώπων· σημειώνει εν προκειμένω τις προσπάθειες της Τουρκίας για τη συνομολόγηση λειτουργικών διευθετήσεων με τη Frontex·

46.   σημειώνει την ολοένα και πιο ενεργό εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και επικροτεί τις προσπάθειές της να συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων για διάφορες περιοχές σε κρίση· ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση να προβεί σε στενότερο συντονισμό της εξωτερικής πολιτικής της με αυτήν της ΕΕ, ιδιαίτερα σε σχέση με το Ιράν· αναγνωρίζει τον ρόλο της Τουρκίας ως σημαντικού εταίρου της ΕΕ, ενόψει της υλοποίησης των στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, στην Κεντρική Ασία και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αξιοποιήσουν καλύτερα το δυναμικό των στενών σχέσεων ΕΕ - Τουρκίας σε αυτές τις περιοχές·

47.   εκτιμά τη διαρκή συμβολή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας και στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη, λόγω των αντιρρήσεων της Τουρκίας, αδυναμία επέκτασης της στρατηγικής συνεργασίας ΝΑΤΟ-ΕΕ πέρα από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στη συμφωνία "Βερολίνο Συν", γεγονός που έχει αρνητικές συνέπειες για την προστασία του προσωπικού που έχει αναπτύξει η ΕΕ, και ζητεί από την Τουρκία να άρει τις αντιρρήσεις αυτές το συντομότερο·

48.   καλεί και πάλι την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να υποβάλει προς κύρωση τον οργανισμό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αυξάνοντας έτσι περαιτέρω τη συμβολή και τη δέσμευσή της στο παγκόσμιο πολυμερές σύστημα·

49.   καλεί την Υπάτη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας να εξετάσει τις συνέργειες μεταξύ των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ και της Τουρκίας και να κάνει εντατικότερη χρήση τους, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στον κόσμο·

50.   παροτρύνει την Τουρκία να ενεργήσει με πραγματιστικό πνεύμα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ελλήνων και Τουρκοκυπρίων ηγετών, οι οποίες περιέρχονται τώρα σε κρίσιμο στάδιο· σημειώνει ότι αυτή είναι πιθανόν η τελευταία ευκαιρία για τη διευθέτηση της μακρόχρονης διαίρεσης του νησιού· χαιρετίζει την εκτίμηση που εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις αποφασιστικές προσπάθειες των ηγετών των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, του κ. Χριστόφια και του κ. Talat, προκειμένου να επιτευχθεί συνολικός διακανονισμός·

51.   πιστεύει ότι η διευθέτηση του Κυπριακού θα επιφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα, ευημερία και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και θα επιτρέψει την ταχεία βελτίωση των σχέσεων ΕΕ - ΝΑΤΟ και την απεμπλοκή της διαδικασίας ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· προτείνει, ως εκ τούτου, να συμπαραταχθεί η Τουρκία με τις άλλες εγγυήτριες δυνάμεις, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, στην υπόσχεση για υποστήριξη κάθε συμφωνίας που μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ του κ. Χριστόφια και του κ. Talat για την επανένωση της Κύπρου και έχει την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

52.   λαμβάνει γνώση της ειδικής έκθεσης αριθ. 16/2009 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία εντοπίζει ορισμένες αδυναμίες στη διαχείριση της προενταξιακής βοήθειας προς την Τουρκία· σημειώνει ωστόσο ότι, κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα ελεγχθέντα σχέδια πέτυχαν τα αποτελέσματα που είχαν προβλεφθεί και τα αποτελέσματα αυτά θα είναι πιθανώς διατηρήσιμα· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τις συστάσεις της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την παροχή βοήθειας στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ), και ιδίως να δώσει προτεραιότητα στους στόχους και κατ" ακολουθία στα σχέδια που συμπλέουν με τα κριτήρια προσχώρησης· καλεί ειδικότερα την Επιτροπή να δρομολογήσει μια αξιολόγηση ολόκληρου του προγράμματος προενταξιακής βοήθειας και να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του·

o
o   o

53.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Τουρκικής Δημοκρατίας.

(1) ΕΕ C 306 E, 15.12.2006, σ. 284.
(2) ΕΕ C 263 E, 16.10.2008, σ. 452.
(3) ΕΕ C 279 E, 19.11.2009, σ. 57.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0134.
(5) ΕΕ L 51, 26.2.2008, σ. 4.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου