Rodyklė 
Priimti tekstai
Ketvirtadienis, 2010 m. vasario 11 d. - Strasbūras
Pasirengimo narystei pagalbos priemonës (IPA) dalinis pakeitimas ***I
 Vaiko ir kitų šeimos narių išlaikymo išmokų išreikalavimas tarptautiniu mastu *
 Europos užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo priemonė „Progress“ ***I
 Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Amerikos Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais ***
 Europos ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos ir Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos Bendrasis susitarimas dėl su(si)žeidimų aštriais instrumentais prevencijos ligoninių ir sveikatos priežiūros sektoriuje
 Venesuela
 Madagaskaras
 Birma

Pasirengimo narystei pagalbos priemonës (IPA) dalinis pakeitimas ***I
PDF 199kWORD 40k
Rezoliucija
Tekstas
2010 m. vasario 11 d. Europos Parlamento teisëkûros rezoliucija dël pasiűlymo dël Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iđ dalies keičiančio 2006 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentŕ (EB) Nr. 1085/2006, nustatantá Pasirengimo narystei pagalbos priemonć (IPA) (COM(2009)0588 – C7-0279/2009 – 2009/0163(COD))
P7_TA(2010)0026A7-0003/2010

(Áprasta teisëkûros procedûra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsiţvelgdamas á Komisijos pasiűlymŕ Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0588),

–   atsiţvelgdamas á EB sutarties 181a straipsná, pagal kurá Taryba kreipësi á Parlamentŕ dël konsultacijos (C7–0279/2009),

–   atsiţvelgdamas á Komisijos komunikatŕ Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties ásigaliojimo poveikis điuo metu vykdomoms tarpinstitucinëms sprendimř priëmimo procedűroms“ (COM(2009)0665),

–   atsiţvelgdamas á Sutarties dël ES veikimo 294 straipsnio 3 dalá ir á 212 straipsnio 2 dalá,

–   atsiţvelgdamas á Darbo tvarkos taisykliř 55 straipsná,

–   atsiţvelgdamas á Uţsienio reikalř komiteto praneđimŕ (A7-0003/2010),

1.   priima pirmuoju svarstymu savo pozicijŕ, kuri iđdëstyta ţemiau;

2.   ragina Komisijŕ dar kartŕ perduoti klausimŕ svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiűlymŕ keisti iđ esmës arba pakeisti já nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento pozicijà Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

2010 m. vasario 11 d. Europos Parlamento pozicija priimta pirmuoju svarstymu siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglament№ (ES) Nr. .../2010, kuriuo iљ dalies keiиiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1085/2006, nustatantis Pasirengimo narystei pagalbos priemonк (IPA)

P7_TC1-COD(2009)0163


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekë susitarimà, Parlamento pozicija atitinka galutiná teisës aktà, Reglamentà (ES) Nr. 540/2010.)


Vaiko ir kitų šeimos narių išlaikymo išmokų išreikalavimas tarptautiniu mastu *
PDF 188kWORD 30k
2010 m. vasario 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos sudarytinos Konvencijos dėl vaiko ir kitų šeimos narių išlaikymo išmokų išreikalavimo tarptautiniu mastu (COM(2009)0373 – C7-0156/2009 – 2009/0100(NLE))
P7_TA(2010)0027A7-0005/2010

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2009)0373),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 61 straipsnio c punktą ir 300 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7–0156/2009),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl ES veikimo 81 straipsnio 3 dalį ir į 218 straipsnio 6 dalies b punktą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A7-0005/2010),

1.   pritaria konvencijos sudarymui;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Europos užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo priemonė „Progress“ ***I
PDF 349kWORD 43k
Rezoliucija
Tekstas
Priedas
2010 m. vasario 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1672/2006/EB, nustatantį Bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programą „Progress“ (COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))
P7_TA(2010)0028A7-0049/2009

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0340),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 2 dalį, 129 straipsnį ir 137 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija Parlamentui pateikė pasiūlymą (C7-0052/2009),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 19 straipsnio 2 dalį, 149 straipsnį ir 153 straipsnio 2 dalies a punktą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A7-0049/2009),

1.   priima pirmuoju svarstymu savo poziciją, kuri išdėstyta žemiau;

2.   atsižvelgia į pridėtą Komisijos pareiškimą;

3.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

4.   paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta pirmuoju svarstymu 2010 m. vasario 11 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2010/ES, iš dalies keičiantį Sprendimą Nr. 1672/2006/EB, nustatantį Bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programą – Progress

P7_TC1-COD(2009)0091


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą Nr. 284/2010/ES.)

Priedas

Komisijos pareiškimas

Dalykas: Europos mikrofinansų skyrimo priemonės finansavimas

Sąjungos biudžete nustatyta mikrofinansų skyrimo priemonei numatyto finansinio įnašo suma 2010 m. sausio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui yra 100 mln. EUR; dalis šio įnašo bus finansuojama 60 mln. EUR sumažinus programai „Progress“ skirtą biudžetą.

Komisija savo biudžeto projekte numatys pakankamą nepaskirstytų lėšų maržą laikydamasi 1a išlaidų pakategoriui nustatytos viršutinės išlaidų ribos, kad biudžeto valdymo institucija, t. y. Taryba ir Parlamentas, galėtų daugiausiai 20 mln. EUR suma padidinti 2011–2013 m. laikotarpiui programai „Progress“ skirtą biudžetą, pagal 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 37 punktą.


Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Amerikos Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais ***
PDF 199kWORD 34k
2010 m. vasario 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais sudarymo (05305/1/2010 REV 1– C7-0004/2010 – 2009/0190(NLE))
P7_TA(2010)0029A7-0013/2010

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2009)0703 ir 05305/1/2010 REV 1),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais tekstą (16110/2009),

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl numatomo tarptautinio susitarimo, pagal kurį Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamentui būtų teikiami finansinių mokėjimų pranešimų duomenys, siekiant užkirsti kelią terorizmui ir teroristų finansavimui bei kovoti su jais(1),

–   atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą duoti pritarimą pagal Sutarties dėl ES veikimo 218 straipsnio 6 dalies a punktą ir 82 straipsnio 1 dalies d punktą bei 87 straipsnio 2 dalies a punktą (C7-0004/2010),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A7–0013/2010),

1.   neduoda pritarimo susitarimo sudarymui;

2.   prašo Europos Komisijos nedelsiant pateikti rekomendacijas Tarybai, siekiant sudaryti ilgalaikį susitarimą su JAV dėl terorizmo finansavimo prevencijos; dar kartą pabrėžia, kad bet koks naujas susitarimas šioje srityje turėtų būti sudaromas laikantis Lisabonos sutartyje nustatytos naujos teisinės sistemos ir dabar jau privalomos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, ir pakartoja prašymus, išdėstytus savo 2009 m. rugsėjo 17 d. rezoliucijoje, ypač 7–13 dalyse;

3.   paveda pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybei.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2009)0016.


Europos ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos ir Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos Bendrasis susitarimas dėl su(si)žeidimų aštriais instrumentais prevencijos ligoninių ir sveikatos priežiūros sektoriuje
PDF 207kWORD 48k
2010 m. vasario 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas Europos ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos ir Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos Bendrasis susitarimas dėl su(si)žeidimų aštriais instrumentais prevencijos ligoninių ir sveikatos priežiūros sektoriuje (COM(2009)0577)
P7_TA(2010)0030B7-0063/2010

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuria į įgyvendinamas Europos ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos (ELSPĮA) ir Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos (EVPPSF) pasirašytas Bendrasis susitarimas dėl su(si)žeidimų aštriais instrumentais prevencijos ligoninėse ir sveikatos priežiūros sektoriuje (COM(2009)0577),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 153 straipsnio 1 dalies a pastraipą ir 155 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 31 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvą 89/391/EEB dėl priemonių, skirtų gerinti darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygas, diegimo(1),

–   atsižvelgdamas į 1989 m. lapkričio 30 d. Tarybos Direktyvą 89/655/EEB dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų (antroji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)(2),

–   atsižvelgdamas į 1989 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvą 89/656/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, darbuotojams darbo vietoje naudojant asmenines apsaugos priemones (trečioji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)(3),

–   atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/54/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su biologinių veiksnių poveikiu darbe (septintoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)(4),

–   atsižvelgdamas į Europos ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos (ELSPĮA) ir Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos (EVPPSF) pasirašytą Bendrąjį susitarimą,

–   atsižvelgdamas į tai, kad į Bendrąjį susitarimą įtrauktas bendras prašymas Komisijai dėl susitarimo įgyvendinimo pagal Sutarties dėl Europos sąjungos veikimo 155 straipsnio 2 dalį, remiantis Komisijos pasiūlymu priimtu Tarybos sprendimu,

–   atsižvelgdamas į savo 2005 m. vasario 24 d. rezoliuciją dėl sveikatos ir saugos darbe skatinimo(5),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. liepos 6 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai dėl Europos Sąjungos sveikatos apsaugos sistemos darbuotojų apsaugos nuo adatos dūrio sužeidimų sukeltų kraujo infekcijų(6),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl 2007–2012 m. Bendrijos darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos(7),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 84 straipsnio 3 dalį,

A.   kadangi susižalojus adatomis galima užsikrėsti daugiau kaip 20 gyvybei pavojingų virusų, įskaitant hepatitu B, hepatitu C ir ŽIV/AIDS, o tai kelia rimtą pavojų sveikatai,

B.   kadangi susižalojimas adatomis ir kitais aštriais medicinos instrumentais yra vienas iš dažniausių ir pavojingiausių grėsmės visos Europos sveikatos darbuotojams atvejų; kadangi ligonių darbuotojams ir sveikatos priežiūros specialistams dažnai kyla grėsmė, kad nuo adatos dūrio ar kitų aštrių instrumentų sužeidimų kils infekcijos,

C.   kadangi nepriklausomi tyrimai parodė, kad daugumos susižalojimų adatomis galima išvengti patobulinus švietimą, pagerinus darbo sąlygas ir naudojant saugius medicinos instrumentus, apsaugančius nuo susižeidimo aštriais medicininiais įrankiais,

D.   kadangi ekspertai nustatė, kad kasmet Europos Sąjungoje įvyksta daugiau kaip milijonas susižalojimų adatomis,

E.   kadangi susižalojimų adatomis ar kitais aštriais instrumentais psichologinis ir emocinis poveikis yra didžiulis net ir tuo atveju, kai neužsikrečiama jokia infekcija, kadangi darbuotojas (darbuotoja) ir jo (jos) šeima ilgus mėnesius išgyvena nežinomybės laikotarpį, laukdami, koks bus sužeidimų poveikis,

F.   kadangi iniciatyva surasti teisinį sprendimą kaip pakankamai apsaugoti Europos sveikatos priežiūros darbuotojus nuo galimų adatos ar kitų aštrių medicinos instrumentų dūrių sužeidimų sukeltų mirtinų kraujo infekcijų pateikta minėtoje 2006 m. liepos 6 d. rezoliucijoje,

G.   kadangi ypač trūksta sveikatos priežiūros darbuotojų ir kadangi tyrimuose teigiama, kad viena iš pagrindinių šios profesijos nepatrauklumo priežasčių, yra kasdieną patiriama didelė grėsmė sveikatai; kadangi minėtoje 2004 m. Europos konkurencingumo ataskaitoje pripažįstama, kad nuolat augantis sveikatos apsaugos darbuotojų trūkumas Europos Sąjungoje kelia ypatingą nerimą,

H.   kadangi įsigaliojęs Bendrasis susitarimas taps svarbiu įnašu į sveikatos apsaugos darbuotojų, dirbančių ligoninėse ir sveikatos apsaugos sektoriuje, sveikatos apsaugą,

I.   kadangi reikia užtikrinti, kad darbo aplinka ligoninėse ir visose kitose vietose, kur vykdoma sveikatos apsaugos veikla, būtų kuo saugesnė,

J.   kadangi teisės aktuose, susijusiuose su socialiniais klausimais, reikėtų vengti nustatyti nebūtinus administracinius, finansinius ir teisinius apribojimus, kurie galėtų trukdyti plėtoti mažąsias ir vidutines įmones,

1.   palankiai vertina tai, kad Komisija paprašė Parlamento nuomonės, ypač dėl to, kad šią problemą Parlamentas nagrinėja jau daugelį metų;

2.   pripažįsta, kad siūlomoje Tarybos direktyvoje apibendrinami pagrindiniai minėtosios 2006 m. liepos 6 d. rezoliucijos aspektai;

3.   džiaugiasi tuo, kad Bendrasis susitarimas parengtas vienodai bendradarbiaujant ir su Europos ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų asociacija (ELSPĮA), ir su Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacija (EVPPSF), kurias Komisija pripažino Europos socialiniais partneriais ligoninių ir sveikatos apsaugos sistemoje;

4.   džiaugiasi tuo, kad į Bendrąjį susitarimą, nepažeidžiant galiojančių ir būsimų nacionalinių ir Bendrijos nuostatų dėl palankesnių sąlygų darbuotojams, įtraukta nuostata dėl minimalių standartų; primena, kad valstybės narės ir (arba) socialiniai partneriai turėtų galėti patvirtinti papildomas priemones, palankias darbuotojams, dirbantiems minėtoje srityje, ir jie turėtų būti skatinami taip daryti;

5.   rekomenduoja kuo skubiau patvirtinti ir įgyvendinti siūlomoje direktyvoje nurodytas priemones, kadangi minėtieji darbuotojai jų laukia daugiau negu 5 metus nuo tada, kai šis klausimas buvo pateiktas Komisijai;

6.   ragina Komisiją parengti ir kartu su susitarimu paskelbti gaires ir taip padėti visose valstybėse narėse sėkmingai įgyvendinti susitarimą;

7.   ragina Komisiją stebėti susitarimo taikymo procesą ir nuolat apie jo įgyvendinimą informuoti Parlamentą;

8.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir socialiniams partneriams, kurie sudarė Bendrąjį susitarimą.

(1) OL L 183, 1989 6 29, p. 1.
(2) OL L 393, 1989 12 30, p. 13.
(3) OL L 393, 1989 12 30, p. 18.
(4) OL L 262, 2000 10 17, p. 21.
(5) OL C 304 E, 2005 12 1, p. 400.
(6) OL C 303 E, 2006 12 13, p. 754.
(7) OL C 41 E, 2009 2 19, p. 14.


Venesuela
PDF 203kWORD 46k
2010 m. vasario 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Venesuelos
P7_TA(2010)0031RC-B7-0093/2010

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Venesueloje, ypač į 2009 m. gegužės 7 d., į 2008 m. spalio 23 d. ir į 2007 m. gegužės 24 d. rezoliucijas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi žiniasklaidos laisvės ir nepriklausomybės koncepcija sudaro esminę dalį pagrindinės teisės į žodžio laisvę, kuri įrašytos Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje,

B.   kadangi žiniasklaidos laisvė itin svarbi demokratijos ir pagarbos pagrindinėms teisėms požiūriu, nes atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant laisvą nuomonių ir minčių raišką, tinkamą pagarbą mažumų teisėms, įskaitant politinę opoziciją, ir skatinant žmones veiksmingai dalyvauti demokratiniuose procesuose, sudarant jiems galimybę rengti laisvus ir teisingus rinkimus,

C.   kadangi visuomenės teisė gauti informaciją iš įvairių šaltinių yra pagrindinė bet kokios demokratinės visuomenės teisė ir svarbi siekiant piliečių dalyvavimo politiniame ir socialiniame šalies gyvenime,

D.   kadangi įstatymu dėl socialinės atsakomybės radijuje ir televizijoje įtvirtinta visos žiniasklaidos pareiga transliuoti visas valstybės vadovo kalbas neatitinka pliuralizmo principo,

E.   kadangi Venesuelos Konstitucijos 57 ir 58 straipsniuose užtikrinamos žodžio, bendravimo ir informacijos laisvės,

F.   kadangi žiniasklaida privalo laikytis įstatymų nuostatų; kadangi žiniasklaidos šaltinio uždarymas turėtų būti paskutinė išeitis ir priemonė, kurios turėtų būti imamasi tik užtikrinus tinkamo proceso eigą, įskaitant teisę į gynybą ir į apeliaciją nepriklausomuose teisingumo teismuose,

G.   kadangi 2007 m. gegužės mėn. prezidentas Hugo Chávez nurodė nutraukti atvirą „Radio Caracas Television“ transliaciją ir kanalas privalėjo tapti tarptautiniu kanalu tam, kad galėtų transliuoti signalą kabeline televizija,

H.   kadangi pašalinus kanalą iš eterio prasidėjo pirmieji studentų judėjimo protestai,

I.   kadangi 2009 m. rugpjūčio 1 d. Hugo Chávez vyriausybė, atsisakiusi pratęsti jų licencijas, įsakė uždaryti 34 radijo stotis,

J.   kadangi 2010 m. sausio mėn. prezidentas H. Chávez įsakė pašalinti iš eterio „RCTV International“ (RCTV-I) ir penkis kitus kabelinės ir palydovinės televizijos kanalus („TV Chile“, „Ritmo Son“, „Momentum“, „America TV“ ir „American Network“) po to, kai jie netransliavo oficialios prezidento kalbos 52-ųjų Perezo Jimenezo nuvertimo metinių proga; kadangi du iš minėtųjų kanalų – „America TV“ ir RCTVI – vis dar uždrausti,

K.   kadangi šie nauji uždarymai sukėlė tolesnę bangą studentų protestų, kuriuos daugelyje šalies valstijų ir miestų žiauriai nuslopino policija ir kurių metu Meridos mieste žuvo du jaunuoliai studentai ir daugybė sužeista,

L.   kadangi šios priemonės skirtos žiniasklaidai kontroliuoti ir nutildyti, ir gal net demokratinėms teisėms į žodžio laisvę ir į informaciją apriboti,

M.   kadangi Amerikos valstybių organizacija (AVO) per Amerikos šalių žmogaus teisių komisiją įspėjo, kad šis naujas sprendimas pašalinti kanalus iš eterio kelia didžiulį atgarsį žodžio laisvės aspektu,

N.   kadangi prezidentas H. Chávez neseniai paskelbė, kad naudojimasis socialinio bendravimo tinklavietėmis, pvz., „Twitter“, internetu ir mobilojo ryšio telefonais siunčiamomis teksto žinutėmis, siekiant kritikuoti jo režimą ar jam nepritarti, yra „terorizmas“,

O.   kadangi mokslo ir technologijų įstatymu, kuris šiuo metu svarstomas Venesuelos nacionalinėje asamblėjoje, siekiama reguliuoti „informacijos tinklus“ tokiu būdu, kad būtų galima įvesti interneto cenzūrą,

P.   kadangi Venesuela pasirašė Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą ir Amerikos žmogaus teisių konvenciją,

Q.   kadangi Venesuela – šalis, turinti didžiausius energijos rezervus Lotynų Amerikoje, ir kadangi tokios priemonės, kaip antai arbitriškas konfiskacija ir nusavinimas, kelia grėsmę pagrindinėms piliečių socialinėms ir ekonominėms teisėms, o kai kurios pažeidžia ES interesus,

R.   kadangi kai kurie prezidento H. Chávezo aplinkos žmonės, kaip antai prezidento pavaduotojas ir gynybos ministras Ramón Carrizález, aplinkos ministrė Yubiri Ortega, ir Centrinio banko pirmininkas Eugenio Vázquez Orellana neseniai atsistatydino,

S.   kadangi pagal „Transparency International“ 2009 m. ataskaitą Venesuela yra viena iš labiausiai korumpuotų šalių pasaulyje,

T.   kadangi besitęsianti nesaugumo atmosfera ir nusikaltimų bei smurto mastas, dėl kurio Venesuela ir jos sostinė Karakasas tapo viena iš pavojingiausių pasaulio vietų, kelia Venesuelos žmonėms susirūpinimą,

U.   kadangi dauguma prezidento H. Chávezo įžeidinėjimų, grasinimų ir išpuolių prieš nacionalinius ir tarptautinius vadovus dar labiau padidino nuogastavimus ir sukėlė daugybę nereikalingos įtampos, kuri kai kuriais atvejais netgi tapo priežastimi, dėl kurios buvo įsakyta mobilizuoti kariuomenę tikintis karo su Kolumbija,

1.   yra pasibaisėjęs dviejų jaunų studentų, Yonisio Carrillo ir Marcos Rosales, žūtimi per protestus Meridoje ir ragina valdžios institucijas ištirti priežastis, kodėl šie jaunuoliai buvo nužudyti, ir ragina teisingumo sistemą nubausti kaltuosius;

2.   apgailestauja dėl vyriausybės sprendimo nebeleisti minėtiesiems kanalams transliuoti Venesueloje ir ragina atkurti jų veiklą;

3.   ragina Venesuelos valdžios institucijas persvarstyti šį sprendimą ir įpareigojimą transliuoti visas valstybės vadovo kalbas;

4.   primena Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei pareigą gerbti žodžio laisvę ir spaudos nuomonę ir laisvę, kaip tai privaloma pagal šalies Konstituciją ir kitas tarptautines ir regionines konvencijas ir chartijas, kurias Venesuela yra pasirašiusi;

5.   reikalauja, kad Venesuelos vyriausybė, laikydamasi valstybės nešališkumo principo, užtikrintų vienodą teisinį visų žiniasklaidos priemonių, įskaitant internetą, – ir valstybinių, ir privačių – traktavimą, neatsižvelgdama į jokias politines ar ideologines aplinkybes;

6.   mano, kad Venesuelos žiniasklaida turėtų užtikrinti pliuralistinį Venesuelos politinio ir socialinio šalies gyvenimo transliaciją;

7.   mano, kad Nacionalinis telekomunikacijų komitetas turėtų būti nepriklausomas nuo politinės ir ekonominės valdžios institucijų ir užtikrinti nešališką pliuralizmą;

8.   ragina Venesuelos vyriausybę gerbti teisinės valstybės principus ir skatinti, ginti ir gerbti žodžio laisvę, įskaitant žodžio laisvę internete, ir susirinkimų laisvę;

9.   pažymi, kad pagal Amerikos valstybių organizacijos Amerikos šalių demokratinę chartiją, demokratijos sąlygomis be aiškaus ir būtino esminio teisėtumo, pagrįsto rinkimais ir juose įgyto, praktinis teisėtumo įgyvendinimas, pagrįstas pagarba pliuralizmui, privalo atitikti nustatytoms taisyklėms, galiojančiai konstitucijai, įstatymams ir teisinės valstybės principams, nes taip būtų užtikrinama tinkamai funkcionuojanti demokratija, ir, prireikus, privalo apimti pagarbą taikiai ir demokratinei politinei opozicijai, ypač tais atvejais, kai opozicija išrinkta rinkimuose ir turi liaudies suteiktus įgaliojimus;

10.   yra labai susirūpinęs dėl prezidento Hugo Chávez vyriausybės, kurios veiksmais siekiama silpninti demokratinę opoziciją ir riboti piliečių teises ir laisves, akivaizdaus poslinkio autoritarizmo link;

11.   ragina Venesuelos vyriausybę, turėdamas mintyje parlamentinius rinkimus 2010 m. rugsėjo 26 d., gerbti demokratijos taisykles ir žodžio, susirinkimų, būrimosi ir rinkimų laisvės principus;

12.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Vyriausiajai įgaliotinei bendrajai užsienio ir saugumo politikai, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei ir nacionalinei asamblėjai, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.


Madagaskaras
PDF 202kWORD 49k
2010 m. vasario 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Madagaskare
P7_TA(2010)0032RC-B7-0099/2010

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Kotonu susitarimo 8 ir 9 straipsnius dėl politinio dialogo ir dėl žmogaus teisių pagarbos,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 3 d. Luandoje priimtą AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliuciją,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Madagaskaro ir, ypač į 2009 m. gegužės 7. d. rezoliuciją dėl padėties Madagaskare,

–   atsižvelgdamas į tai, kad sustabdyta Madagaskaro narystė Pietinės Afrikos vystymosi bendrijoje ir Afrikos Sąjungoje,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 2 d. Afrikos Sąjungos, kuri paragino, kad „neteisėtas Madagaskaro režimas nutrauktų bandymus primesti vienašališkus krizės sprendimus“, ir kuri dar kartą patvirtino, kad „būtina sukurti įprastinio pereinamojo laikotarpio institucijas pagal Maputu chartiją ir ją papildantį Adis Abebos aktą“, poziciją,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. sausio 15 d. Pietinės Afrikos vystymosi bendrijos saugumo ir gynybos organo, kuris paragino tarptautinę bendruomenę „atmesti Andry Rajoelinos, kuris siekia pereiti prie valdžios pasidalijimo susitarimų sudarymo ir parlamento rinkimų surengimo kovo mėn., projektus“, poziciją,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Amerikos Valstijų sprendimą dėl politinės padėties leisti Madagaskarui naudotis Afrikos šalių augimo ir galimybių įstatymo teikiamais privalumais,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. rugpjūčio 8–9 d. Maputu susitarimais ir jį papildančiu 2009 m. lapkričio 6 d. Adis Abebos aktu, kurį pasirašė keturi Madagaskaro politinių judėjimų vadovai,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A.   atsižvelgdamas į nuolatinį politinį nestabilumą, kuris nesiliauja nuo perversmo, ir kuris Madagaskarą įstūmė į socialiniu ir ekonominiu, bei humanitariniu požiūriu nepalankią padėtį,

B.   kadangi 2009 m. gruodžio 18 d. kariuomenės remiamas Madagaskaro vadovas Andry Rajoelina pasitraukė iš derybų dėl valdžios pasidalijimo, vykusių su Madagaskaro politiniais judėjimais,

C.   kadangi 2009 m. gruodžio 18 d. A. Rajoelina buvusį karininką pulkininką Albertą Camillį Vitalį paskyrė ministru pirmininku,

D.   kadangi opoziciniai judėjimai, įskaitant vadovaujamus buvusio prezidento Marco Ravalomananos, pasmerkė pulkininko Alberto Camillio Vitalio paskyrimą ministru pirmininku, kaip neteisėtos valdžios neteisėtą aktą,

E.   atsižvelgdamas į įprastais tapusius žmogaus teisių pažeidimus, parlamento narių, dvasininkų ir pilietinės visuomenės narių persekiojimą ir sulaikymą, taip pat į bažnyčių plėšimą ir spaudos bauginimą,

F.   kadangi tarptautinė bendruomenė paskatino krizės sprendimą derybų būdu, kuris šiuo metu tyčia blokuojamas, o esamas neteisėtas režimas toliau nepaiso tarptautinės bendruomenės,

G.   kadangi 2009 m. liepos 6 d., pirmadienį, taikydama Kotonu susitarimo 96 straipsnį Europos Sąjunga pradėjo konsultacijų su Madagaskaru procesą, tuo pradėdama dialogą, kuriuo siekiama tinkamai išspręsti šalies politines problemas,

H.   kadangi būtina, kad Madagaskaro žmonės galėtų patys pasirinkti savo ateitį ir savarankiškai apsispręsti,

I.   kadangi esamas neteisėtas režimas monopolizuoja vykdomąją ir teisėkūros galias, teismų sistemą ir žiniasklaidą,

J.   kadangi A. Rajoelina pareiškė apie savo siekį vienašališkai organizuoti parlamento rinkimus nepaisydamas rinkimų kalendoriaus ir nesurengus konsultacijų su Madagaskaro žmonėmis, kaip numatyta Maputu chartijoje ir ją papildančiame Adis Abebos akte,

K.   kadangi, pasak TVF, Madagaskarui skiriama donorų parama sudarė 50 proc. nacionalinio biudžeto, o ES sustabdė savo vystymosi paramos finansavimą, kol bus rastas demokratinis dabartinės krizės sprendimas,

L.   kadangi didesnė gyventojų dalis gyvena išleisdama mažiau nei 1 dolerį per dieną, 7 000 vaikų kenčia nuo labai nepakankamos mitybos ir kadangi nuo politinės krizės pradžios padėtis pablogėjo,

M.   kadangi vyriausybė išleido dekretą, legalizuojantį neapdirbtos medienos, ruošiamos iš rūšių, kurioms gresia išnykimas, eksportą keliant pavojų šalies biologinei įvairovei, kuri gali būti visam laikui prarasta,

1.   dar kartą pakartoja, kad griežtai smerkia A. Rajoelina valdžią Madagaskare užėmimo procesą šiurkščiai pažeidžiant Madagaskaro konstitucijos nuostatas, todėl jo niekaip kitaip negalima įvardyti, kaip tik perversmu;

2.   griežtai smerkia A. Rajoelinos sprendimą panaikinti Eugeno Mangalazos skyrimą ministru pirmininku, juo tapusio 2009 m. spalio mėn. visoms politinėms partijoms sudarius valdžios pasidalijimo susitarimą;

3.   griežtai smerkia A. Rajoelinos sprendimą boikotuoti gruodžio mėn. Maputu vykusį trečiąjį derybų raudą ir pasitraukti iš diskusijų dėl valdžios pasidalijimo;

4.   ragina nedelsiant įgyvendinti Maputu ir Adis Abeboje sudarytus susitarimus, kuriais būtų atkurta konstitucinė vyriausybė;

5.   smerkia sistemines opozicijos represijas, žiniasklaidos cenzūrą ir žurnalistų bauginimą ir sisteminius sulaikymus, civilių gyventojų, politikų sulaikymus ir kankinimus ir daugelio asmenų kalinimą nepateikiant kaltinimų ir nežinomose vietose; ragina nedelsiant iš besąlygiškai išlaisvinti visus politinius kalinius ir panaikinti prieš juos pradėtas teisines procedūras;

6.   reiškia gilų susirūpinimą dėl to, kad be žinios dingo daugelis šimtų asmenų, iš jų apie šimtą vaikų ir nepilnamečių;

7.   reikalauja pradėti nepriklausomą tarptautinį tyrimą dėl visų politinių žmogžudysčių Madagaskare, visų žmogaus teisių pažeidimų ir visų saugumo ir karinių pajėgų įvykdytų represinių veiksmų;

8.   nepritaria bet kokiam A Rajoelinos bandymui 2010 m. kovo mėn. vienašališkai surengti rinkimus ir remia tik rinkimus, kuriuos parengtų bendra ir visas šalis įtraukianti vyriausybė, numatyta Maputu chartijoje ir ją papildančiame Adis Abebos akte, ir kurie vyktų laikantis rinkimų kalendoriaus bei po konsultacijų su Madagaskaro žmonėmis; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares rinkimų stebėjimo misiją siųsti tik laikantis Maputu ir Adis Abebos susitarimų;

9.   yra įsitikinęs, kad Maputu susitarimas ir jį papildantis Adis Abebos aktas dėl Madagaskaro yra vienintelis galimas Madagaskaro politinės krizės sprendimo būdas; mano, kad konstruktyvus dialogas yra vienintelis tvarus būdas pasiekti politinį krizės sprendimą;

10.   ragina greitai įgyvendinti ginkluotų grupuočių nuginklavimo ir paleidimo procesą siekiant atkurti respublikos kariuomenę;

11.   ragina, kad tuo atveju, jei būtų nesilaikoma Maputu ir Adis Abeboje prisiimtų įsipareigojimų, būtų imamasi atskirų asmeninių ir tikslinių sankcijų prieš esamus pereinamojo laikotarpio institucijos vadovus, kurie tyčia stabdytų procesą;

12.   ragina iškelti baudžiamąsias bylas įtariamiesiems asmeninio ir visuomeninio turto bei gamtinių Madagaskaro išteklių plėšimu; ragina visas Madagaskaro laikinąsias vyriausybes nesudaryti jokių susitarimų ar sutarčių su kitomis šalimis ar bendrovėmis dėl gamtinių išteklių ir nacionalinio paveldo prieš įvykstant rinkimams ir kol Madagaskaro gyventojai nesuteiks teisėto mandato naujajai vyriausybei;

13.   ragina tarptautinę bendruomenę ir Europos Sąjungą Madagaskaro žmonėms suteikti humanitarinę pagalbą; primena, kad laipsniškas bendradarbiavimo su Madagaskaru programų atkūrimas priklauso nuo bendros ir visas šalis įtraukiančios vyriausybės pereinamojo laikotarpio institucijų įsteigimo pagal Maputu chartiją ir ją papildantį Adis Abebos aktą, taip pat nuo to, ar bus visapusiškai laikomasi visų demokratijos ir pagrindinių teisių principų;

14.   remia buvusio Mozambiko Respublikos prezidento, Pietinės Afrikos vystymosi bendrijos šio proceso derybų tarpininko Joachimo Chissano pastangas; taip pat ragina keturių Madagaskaro politinių judėjimų vadovus nedelsiant sugrįžti prie derybų stalo susitarti dėl politinės darbotvarkės, kad 2010 m. būtų surengti teisingi, demokratiniai ir skaidrūs rinkimai;

15.   ragina Afrikos Sąjungą, Pietinės Afrikos vystymosi bendriją ir tarptautinę kontaktinę grupę pereinamojo laikotarpio procesą užbaigti geru rezultatu;

16.   ragina Komisiją pranešti Europos Parlamentui apie pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį vykstančio konsultacijų su Madagaskaru proceso eigą;

17.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai-vyriausiajai įgaliotinei, Europos Komisijai, Europos Sąjungos Tarybai, AKR ir ES Tarybai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Pietinės Afrikos vystymosi bendrijai, prezidentui Joaquimui Chissanui ir Afrikos Sąjungos komisijai.


Birma
PDF 207kWORD 52k
2010 m. vasario 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Birmos
P7_TA(2010)0033RC-B7-0105/2010

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 27 d. Tarybos išvadas dėl Birmos (Mianmaro) ir į Tarybos bendrąją poziciją, pagal kurią atnaujinamos ribojamosios priemonės Birmai,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 19 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas – deklaraciją dėl Birmos (Mianmaro),

–   atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 11 d. pirmininkaujančios valstybės narės deklaraciją Europos Sąjungos vardu dėl iš Birmos (Mianmaro) bėgančių Karen valstijos civilių gyventojų,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. vasario 23 d. ES pirmininkaujančios valstybės narės deklaraciją, kurioje raginama pradėti visuotinį Birmos (Mianmaro) valdžios institucijų ir demokratinių pajėgų dialogą,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 23 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 64/238 dėl žmogaus teisių padėties Mianmare,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 14 d. pirmininkaujančios valstybės narės deklaraciją Europos Sąjungos vardu dėl Daw Aung San Suu Kyi arešto,

–   atsižvelgdamas į Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) pirmininko 2009 m. rugpjūčio 11 d. deklaraciją dėl Mianmaro,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Birmos (Mianmaro),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi žmogaus teisių padėtis Birmoje (Mianmare) ir toliau blogėja, vis dažniau susiduriama su politinėmis represijomis ir nuolat pažeidinėjamos pagrindinės Birmos gyventojų laisvės,

B.   kadangi Birmos karinės valdžios atstovai toliau vykdo etninių konfliktų zonose gyvenančių civilių žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant neteisminius žudymus, priverstinį darbą ir seksualinę prievartą,

C.   kadangi Birmos režimas toliau dažnai ir sistemingai prievarta samdo kariais vaikus,

D.   kadangi pranešama, kad Birmoje yra apie 2 177 politinių kalinių, įskaitant 14 žurnalistų, ir kadangi vis dar kalinama daugiau kaip 230 budistų vienuolių, dalyvavusių 2007 m. vykusiose protesto akcijose,

E.   kadangi tikimasi, kad 2010 m. rudenį Birmoje (Mianmare) bus surengti pirmieji per du dešimtmečius parlamento rinkimai,

F.   kadangi rinkimai bus grindžiami kariuomenės atstovų parengta konstitucija, kurios teisėtumu labai abejojama; kadangi, siekiant pateisinti penkis dešimtmečius karinės valdžios, pagal šią naująją konstituciją numatoma 2010 m. surengti rinkimus ir karinės valdžios atstovams suteikiama 25 proc. vietų parlamente,

G.   kadangi pagal naująją konstituciją Nacionalinės demokratijos lygos (NDL) lyderei ir Nobelio taikos premijos laureatei Aung San Suu Kyi draudžiama užimti pareigas valstybės tarnyboje; kadangi kai kurios opozicijos partijos ir tautinių mažumų grupės pareiškė, kad jos boikotuos rinkimus, o NDL nepripažins jų rezultatų, jeigu prieš tai nevyks dialogas dėl konstitucijos persvarstymo,

H.   kadangi 2010 m. sausio 28 d. Ngwe Soe Lin nuteistas 13 metų kalėti už tai, kad dirbo užsienio žinių agentūroje „Demokratinis Birmos balsas“, o 2009 m. gruodžio 30 d. Hla Hla Win nuteista 27 metus kalėti pateikus panašius kaltinimus,

I.   kadangi politiniams disidentams nuolat taikomos griežtos priemonės turi būti traktuojamos kaip Birmos chuntos bandymas įtvirtinti didesnę žiniasklaidos kontrolę prieš šių metų pabaigoje planuojamus surengti nacionalinius rinkimus,

J.   kadangi Daw Aung San Suu Kyi 2009 m. rugpjūčio 11 d. nuteista trejus metus kalėti ir vėliau šią bausmę Birmos valdžios institucijos sušvelnino skirdamos 18 mėnesių namų arešto; kadangi jos advokatai Birmos aukščiausiajam teismui pateikė apeliaciją dėl šios bausmės; kadangi nepagrįstą Daw Aung San Suu Kyi teismo procesą ir nuosprendį pasmerkė visa tarptautinė bendruomenė,

K.   kadangi dėl 2009 m. gegužės mėn. vykdytų Birmos kariuomenės ir Karen valstijos demokratinės budistų kariuomenės puolimų perkelta tūkstančiai civilių gyventojų ir apytikriai 5 000 pabėgėlių buvo priversti išvykti į Tailandą; kadangi esama didelio pavojaus, kad Karen valstijos pabėgėliai grįžę turės kęsti sunkius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant priverstinį darbą ir Birmos kariuomenės karių vykdomus žaginimus,

L.   kadangi rytinėje Birmos dalyje esama apie pusė milijono šalies viduje perkeltų gyventojų, 140 000 pabėgėlių lieka apsistoję devyniose Tailando ir Birmos pasienyje įrengtose stovyklose ir daugiau kaip 200 000 rohingų tautybės asmenų gyvena pabėgėlių stovyklose arba pasklido Bangladešo pietrytinėje dalyje; kadangi milijonai Birmos migrantų, pabėgėlių ir prieglobsčio prašančių asmenų gyvena Tailande, Indijoje, Bangladeše ir Malaizijoje ir kartais tampa prekybos žmonėmis aukomis,

M.   kadangi 2010 m. sausio 2 d. Bangladešo teisėsaugos institucijos pradėjo taikyti precedento neturinčias griežtas priemones neregistruotiems rohingų tautybės pabėgėliams, kurie įsikūrė ne Koks Bazaro (angl. Cox's Bazar) miesto apygardoje esančiose dviejose pabėgėlių stovyklose; kadangi nuo to laiko suimta daugiau kaip 500 rohingų tautybės asmenų ir kai kurie iš suimtųjų buvo priversti grįžti atgal į Birmos teritoriją, o kitiems pateikti kaltinimai pagal imigracijos įstatymą ir jie buvo įkalinti,

N.   kadangi daugiau kaip 5 000 savarankiškai Bangladeše įsikūrusių rohingų tautybės asmenų jau pabėgo iš savo namų ir ieškodami saugios vietos suplūdo į laikiną Kutupalongo stovyklą Ukhia vietovėje; kadangi šios stovyklos gyventojų skaičius jau padidėjo iki beveik 30 000 asmenų, kurie negauna pagalbos maistu ir dabar jiems atsisakoma suteikti prieigą prie pragyvenimo šaltinio, nes jie būtų suimami, jei ieškodami darbo paliktų stovyklą,

1.   griežtai smerkia tebesitęsiančius nuolatinius Birmos (Mianmaro) gyventojų žmogaus teisių, pagrindinių laisvių ir svarbiausių demokratinių teisių pažeidimus;

2.   reiškia didelį susirūpinimą dėl neseniai įvykusio Daw Aung San Suu Kyi teismo proceso, jai paskelbto nuosprendžio ir paskirtos bausmės ir ragina ją nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti; ragina užtikrinti jai teisę dalyvauti artėjančiuose rinkimuose;

3.   atkreipia dėmesį į Birmos (Mianmaro) vyriausybės sprendimą surengti rinkimus ir atkakliai tvirtina, kad esamomis sąlygomis jie negali būti pripažinti laisvais ir demokratiškais; ypač kritiškai vertina draudimą Aung San Sui Kyi būti kandidate rinkimuose;

4.   ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę nedelsiant pradėti tikrą dialogą su NDL, visomis kitomis opozicijos partijomis ir etninėmis grupėmis; šiuo atžvilgiu džiaugiasi JT Generalinio Sekretoriaus ir jo specialiojo pranešėjo žmogaus teisių klausimais Birmoje (Mianmare) pastangomis tarpininkauti;

5.   primygtinai ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę nedelsiant imtis veiksmų, kurių reikia užtikrinti laisvą, sąžiningą, skaidrų ir visuotinį rinkimų procesą, atitinkantį tarptautinius standartus, taip pat priimti reikiamus rinkimų įstatymus, pagal kuriuos visiems rinkėjams ir visoms politinėms partijoms būtų suteikiama teisė dalyvauti rinkimų procese ir būtų leidžiama dalyvauti tarptautiniams stebėtojams;

6.   smerkia savavališkai pateikiamus kaltinimus suimant Birmos režimo politinius oponentus arba disidentus, ypač besitęsiančias budistų vienuolių represijas ir bauginimus; ragina Birmos valdžios institucijas liautis toliau suiminėti asmenis dėl politinių motyvų ir nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti visus sąžinės kalinius, taip pat ir vienuolius, ir grąžinti visas jų politines teises;

7.   smerkia tai, kad Birmoje (Mianmare) ribojama susirinkimų, asociacijų, judėjimo ir žodžio laisvė; ragina Birmos valdžios institucijas panaikinti šiuos apribojimus, įkaitant tuos apribojimus, kurie taikomi laisvai ir nepriklausomai žiniasklaidai;

8.   reiškia savo susirūpinimą besitęsiančiu diskriminavimu, žmogaus teisių pažeidinėjimu, prievarta, vaikų ir prievartiniu darbu, asmenų perkėlimu ir represijomis, nuo kurių kenčia daugelis tautinių ir religinių mažumų, ir ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę nedelsiant imtis veiksmų siekiant pagerinti atitinkamą jų padėtį;

9.   reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad nuolat taikomos tokios priemonės, kaip savavališkas kalinimas, prievartinis dingimas, žaginimas ir kiti seksualinės prievartos būdai, kankinimas ir nuožmus, nežmoniškas ir žeminamas elgesys; primygtinai ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę užtikrinti, kad būtų atliktas visiškas, skaidrus, efektyvus, nešališkas ir nepriklausomas visų žmogaus pažeidimo atvejų tyrimas ir atsakingus asmenis patraukti baudžiamojon atsakomybėn siekiant panaikinti nebaudžiamumą už tokius nusikaltimus;

10.   primygtinai ragina Birmos karinę chuntą nedelsiant nutraukti sistemingai vykdomą vaikų kareivių samdymą ir naudojimą, intensyvinti vaikų apsaugos nuo karinių konfliktų priemones ir siekti bendradarbiauti su JT Generalinio Sekretoriaus specialiąja įgaliotine vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais;

11.   labai griežtai smerkia Birmos (Mianmaro) vyriausybės vadovaujamas etninio valymo kampanijas, vykdomas prieš mažumas ir asmenis, siekiančius gauti prieglobstį kaimyninėse šalyse;

12.   ragina karališkąją Tailando vyriausybę ir toliau teikti pastogę ir apsaugą karenų pabėgėliams, siekiantiems išvengti Birmoje (Mianmare) patiriamos prievartos, ir bendradarbiauti su Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro institucija, Tailando ir Birmos pasienio konsorciumo dalyviais ir tarptautine bendruomene, kad būtų galima rasti alternatyvų sprendimą, kaip užtikrinti 3000 karenų pabėgėlių saugumą;

13.   atsižvelgdamas į Tailando ir Birmos pasienyje besitęsiantį konfliktą, ragina Komisiją, kad 2010 m. EB humanitarinės pagalbos biuras ir toliau teiktų paramą pabėgėliams šiame regione;

14.   sveikina Bangladešo vyriausybę, kad ji Pietų Azijos delegacijai leido kitą savaitę vykdyti tiriamąją misiją siekiant išnagrinėti rohingų tautybės atstovų, esančių Koks Bazaro ir Bandarbano regionuose, padėtį ir ragina Bangladėšo vyriausybę pripažinti, kad neregistruoti rohingų tautybės atstovai yra pilietybės neturintys prieglobsčio prašytojai, kurie pabėgo nuo persekiojimo Birmoje (Mianmare) ir kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, ir suteikti jiems deramą apsaugą, pragyvenimo šaltinį ir kitas pagrindines paslaugas;

15.   ragina Kinijos, Indijos ir Rusijos vyriausybes pasinaudoti savo didžiule ekonomine ir politine įtaka Birmos institucijoms siekiant, kad padėtis šalyje išties pagerėtų, ir sustabdyti ginklų ir kitokių strateginių išteklių tiekimą Birmos režimui;

16.   ragina Tarybą ir toliau taikyti Birmos režimui skirtas ribojamąsias priemones, kol nebus padaryta akivaizdi pažanga vykdant demokratizaciją; tuo pačiu metu ragina Tarybą įvertinti ribojamųjų priemonių veiksmingumą;

17.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei Catherine Ashton, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, ES specialiajam pasiuntiniui Birmoje, Birmos valstybės taikos ir plėtros tarybai, ASEAN ir ASEM valstybių narių vyriausybėms, Bangladešo ir Rusijos vyriausybėms, ASEM sekretoriatui, ASEAN tarpparlamentinei grupei Mianmaro klausimais, Daw Aung San Suu Kyi, Nacionalinei demokratijos lygai, JT Generaliniam Sekretoriui, JT Vyriausiajai žmogaus teisių komisarei ir JT specialiajam pranešėjui žmogaus teisių klausimais Birmoje.

Teisinė informacija - Privatumo politika