Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2060(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0178/2010

Předložené texty :

A7-0178/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/06/2010 - 7.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0200

Přijaté texty
PDF 367kWORD 46k
Úterý, 15. června 2010 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Technická pomoc z podnětu Komise
P7_TA(2010)0200A7-0178/2010
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. června 2010 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (KOM(2010)0182 – C7-0099/2010 – 2010/2060(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0182 – C7-0099/2010),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 28 této dohody,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(2) (dále jen ’nařízení o EFG’),

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0178/2010),

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie vytvořila vhodné legislativní a rozpočtové nástroje s cílem pomoci při opětovném začleňování pracovníků postižených propouštěním souvisejícím se situací v obchodě a v důsledku finanční a hospodářské krize na trh práce,

B.  vzhledem k tomu, že Komise má povinnost využívat EFG v souladu s všeobecnými pravidly stanovenými ve finančním nařízení(3) a v prováděcích předpisech, které se vztahují na tuto formu plnění rozpočtu,

C.  vzhledem k tomu, že každý rok lze poskytnout až 0,35 % roční částky EFG na technickou pomoc z podnětu Komise, která se použije na financování činnosti zahrnující monitorování, informace, administrativní a technickou podporu, audit, kontrolu a hodnocení nezbytné k provádění nařízení o EFG, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 1 daného nařízení, včetně poskytování informací a poradenství členským státům při využívání, sledování a hodnocení EFG a poskytování informací o využívání EFG evropským sociálním partnerům a sociálním partnerům z jednotlivých členských států (čl. 8 odst. 4 nařízení o EFG),

D.  vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 9 odst. 2 nařízení o EFG Komise zřídí webové stránky, které budou k dispozici ve všech jazycích a budou poskytovat informace o podávání žádostí, a zdůrazní úlohu rozpočtového orgánu,

E.  vzhledem k tomu, že na základě těchto článků Komise požádala o uvolnění prostředků z EFG, které by pokryly administrativní potřeby v souvislosti s přípravnými pracemi spojenými s hodnocením fungování EFG v polovině období, hodnocení využívání fondu, opětovné zapojení pracovníků na trh práce, rozvoj vztahů mezi orgány členských států odpovědných za využívání prostředků z EFG, výměnu osvědčených postupů a také aktualizaci a rozvoj webových stránek, žádostí a dokumentů ve všech jazycích a audiovizuální činnost, což je v souladu s přáním Parlamentu zvýšit povědomí občanů o činnosti EU,

F.  vzhledem k tomu, že tato žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG,

1.  žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí s cílem urychlit uvolnění prostředků z EFG;

2.  připomíná, že orgány přislíbily zajistit hladký a rychlý proces přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG;

3.  schvaluje rozhodnutí připojené k tomuto usnesení;

4.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení, včetně přílohy, Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 28 uvedené dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(2), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

1)  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) byl zřízen za účelem poskytování dodatečné podpory propuštěným pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, a za účelem poskytování pomoci při jejich opětovném začleňování na trh práce.

2)  Oblast působnosti EFG byla u žádostí podaných od 1. května 2009 rozšířena na podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímé souvislosti s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí.

3)  Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 umožňuje uvolnění prostředků z EFG v rámci ročního stropu 500 milionů EUR.

4)  V nařízení (ES) č. 1927/2006 je stanoveno, že na technickou pomoc vyžádanou z podnětu Komise lze každoročně vyčlenit 0,35 % maximální roční částky. Komise proto navrhuje uvolnit prostředky ve výši 1 110 000 EUR.

5)  Je proto potřeba uvolnit prostředky z EFG, aby bylo možné poskytnout technickou pomoc z podnětu Komise.

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) uvolňuje částka ve výši 1 110 000  EUR v prostředcích na závazky a platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda / předsedkyně

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí