Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2060(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0178/2010

Indgivne tekster :

A7-0178/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/06/2010 - 7.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0200

Vedtagne tekster
PDF 21kWORD 46k
Tirsdag den 15. juni 2010 - Strasbourg
Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Teknisk bistand på Kommissionens initiativ
P7_TA(2010)0200A7-0178/2010
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 15. juni 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2010)0182 - C7-0099/2010 - 2010/2060(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0182 - C7-0099/2010),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1), særlig punkt 28,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(2) (EGF-forordningen),

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0178/2010),

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union har indført hensigtsmæssige lovgivnings- og budgetinstrumenter med henblik på at hjælpe arbejdstagere, der er ramt handelsrelaterede afskedigelser og følgerne af den finansielle og økonomiske krise, med at vende tilbage til arbejdsmarkedet,

B.  der henviser til, at Kommissionen er forpligtet til at anvende Globaliseringsfonden i overensstemmelse med de generelle bestemmelser, der er fastsat i finansforordningen(3) og de gennemførelsesbestemmelser hertil, der gælder for denne form for gennemførelse af budgettet,

C.  der henviser til, at maksimalt 0,35 % af det årlige beløb fra Globaliseringsfonden kan stilles til rådighed hvert år til teknisk bistand på Kommissionens initiativ til finansiering af de aktiviteter i forbindelse med overvågning, oplysning, administrativ og teknisk støtte samt revision, kontrol og evaluering, der er nødvendige for at gennemføre EGF-forordningen som fastsat i denne forordnings artikel 8, stk. 1, herunder tilvejebringelse af information og vejledning til medlemsstaterne om anvendelse, overvågning og evaluering af Globaliseringsfonden og oplysninger om anvendelsen af Globaliseringsfonden til europæiske og arbejdsmarkedets parter (EGF-forordningens artikel 8, stk. 4),

D.  der henviser til, at Kommissionen i henhold til EGF-forordningens artikel 9, stk. 2, skal oprette en hjemmeside på alle EU-sprog med oplysning om Globaliseringsfonden, vejledning med hensyn til ansøgninger og for at fremhæve budgetmyndighedens rolle,

E.  der henviser til, at Kommissionen på baggrund af disse artikler anmodede om anvendelse af Globaliseringsfonden for at dække sine administrative behov i forbindelse med det forberedende arbejde med henblik på midtvejsevalueringen af Globaliseringsfondens funktionsmåde, der omfatter undersøgelser af gennemførelsen, genindslusning af arbejdstagere på arbejdsmarkedet, etablering af netværk mellem medlemsstaternes tjenestegrene, som har ansvaret for Globaliseringsfonden, udveksling af god praksis og til ajourføring og udviklingen af webstedet, af applikationer og dokumenter på alle EU-sprog og audiovisuelle aktiviteter, som er i overensstemmelse med Parlamentets ønske om at øge borgernes viden om EU's aktioner,

F.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen,

1.  anmoder de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at fremskynde anvendelsen af Globaliseringsfonden;

2.  minder om institutionernes tilsagn om at sikre en velfungerende og hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser om anvendelse af Globaliseringsfonden;

3.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

4.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
(3) EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1), særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(2), særlig artikel 8, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende i betragtninger:

(1)  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til afskedigede arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)  Anvendelsesområdet for Globaliseringsfonden blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, så det kom til at omfatte støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

(3)  Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(4)  I henhold til forordning (EF) nr. 1927/2006 kan 0,35 % af det årlige maksimale beløb hvert år stilles til rådighed til teknisk bistand på Kommissionens initiativ. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 1 110 000 EUR.

(5)  Globaliseringsfonden bør følgelig anvendes til at yde teknisk bistand på Kommissionens initiativ -

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 stilles der fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen et beløb på 1 110 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger til rådighed.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik