Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2060(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0178/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0178/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2010 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0200

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 280kWORD 49k
Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής
P7_TA(2010)0200A7-0178/2010
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ’ εφαρμογή του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2010)0182 – C7-0099/2010 – 2010/2060(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0182 – C7-0099/2010),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και συγκεκριμένα το σημείο 28,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2) (κανονισμός για το ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0178/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα ώστε να συμβάλει στην επανένταξη στην αγορά εργασίας εργαζομένων που έχουν απολυθεί λόγω των συνθηκών του εμπορίου και έχουν πληγεί από τις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να εκτελεί τον κανονισμό για το ΕΤΠ σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που ορίζονται από τον δημοσιονομικό κανονισμό(3) και τους κανόνες εφαρμογής που ισχύουν σε αυτήν την μορφή εκτέλεσης του προϋπολογισμού,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής μπορεί να διατίθεται ετησίως το ανώτατο όριο του 0,35% των χρηματοδοτικών πόρων του ΕΤΠ για τεχνική υποστήριξη, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δραστηριότητες παρακολούθησης, πληροφόρησης, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, λογιστικού ελέγχου, επιθεώρησης και αξιολόγησης, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του κανονισμού για το ΕΤΠ όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού αυτού, συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης και καθοδήγησης των κρατών μελών σχετικά με τη χρήση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΕΤΠ, και της πληροφόρησης των ευρωπαίων και εθνικών κοινωνικών εταίρων σχετικά με τη χρήση του ΕΤΠ (άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού για το ΕΤΠ),

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 2 ’Πληροφόρηση και δημοσιότητα’ του κανονισμού για το ΕΤΠ η Επιτροπή δημιουργεί ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο, που διατίθεται σε όλες τις γλώσσες, για την παροχή ενημέρωσης σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, και που τονίζει τον ρόλο της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση τα άρθρα αυτά, η Επιτροπή ζήτησε την κινητοποίηση του ΕΤΠ προκειμένου να καλύψει τις διοικητικές ανάγκες για τις προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της ενδιάμεσης αξιολόγησης της λειτουργίας του ΕΤΠ, οι οποίες αφορούν μελέτες εφαρμογής, την επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας, την ανάπτυξη δικτύων ανάμεσα στις υπηρεσίες των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για το ΕΤΠ, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, όπως και για την ενημέρωση και ανάπτυξη της ιστοσελίδας, για τις αιτήσεις και τα έγγραφα σε όλες τις γλώσσες και τις οπτικοακουστικές δραστηριότητες, τα οποία συνάδουν με την βούληση του Κοινοβουλίου να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες όσον αφορά της δράσεις της ΕΕ,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτήσεις πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

1.  ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ·

2.  υπενθυμίζει τη δέσμευση του θεσμικού οργάνου να διασφαλίζει εύρυθμη και ταχεία διαδικασία για την έγκριση αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ·

3.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
(3) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και ιδίως το άρθρο 28,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

λαμβάνοντας υπόψη ότι:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

(2)  Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 για να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζόμενους που απολύθηκαν ακριβώς λόγω της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

(3)  Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ανώτατου ορίου των 500 εκατ. EUR.

(4)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 ορίζει ότι το 0,35 % αυτού του ετήσιου μέγιστου ποσού μπορεί να διατίθεται κάθε χρόνο για τεχνική υποστήριξη με πρωτοβουλία της Επιτροπής. Η Επιτροπή προτείνει συνεπώς τη διάθεση ποσού ύψους 1 110 000 EUR.

(5)  Επομένως, το ΕΤΠ πρέπει να κινητοποιηθεί ώστε να παράσχει τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την παροχή ποσού 1 110 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου