Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2060(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0178/2010

Teksty złożone :

A7-0178/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/06/2010 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0200

Teksty przyjęte
PDF 364kWORD 46k
Wtorek, 15 czerwca 2010 r. - Strasburg
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: pomoc techniczna z inicjatywy Komisji
P7_TA(2010)0200A7-0178/2010
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2010)0182 – C7-0099/2010 – 2010/2060(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0182 – C7–0099/2010),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1), w szczególności jego pkt 28,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(2) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0178/2010),

A.  mając na uwadze, że Unia Europejska opracowała odpowiednie instrumenty legislacyjne i budżetowe w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy pracownikom zwolnionym w wyniku zmian w obrocie handlowym lub dotkniętym konsekwencjami kryzysu finansowego i gospodarczego,

B.  mając na uwadze, że Komisja zobowiązana jest do wdrażania EFG w zgodzie z ogólnymi zasadami określonymi w rozporządzeniu finansowym(3) oraz przepisami wykonawczymi mającymi zastosowanie do tej formy wykonywania budżetu,

C.  mając na uwadze, że z inicjatywy Komisji można co roku udostępnić maksymalnie 0,35% rocznej kwoty EFG na pomoc techniczną w celu finansowania monitorowania, informacji, wsparcia administracyjnego i technicznego, działań związanych z audytem, kontrolą i oceną niezbędnych do wdrożenia rozporządzenia w sprawie EFG, jak określono w jego art. 8 ust. 1, w tym dostarczania informacji i wytycznych państwom członkowskim w zakresie wykorzystywania, monitorowania i oceny EFG oraz informowania europejskich i krajowych partnerów społecznych o wykorzystaniu EFG (art. 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG),

D.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFG Komisja ma utworzyć stronę internetową dostępną we wszystkich językach, dostarczającą informacji o wnioskach i podkreślającą rolę władzy budżetowej,

E.  mając na uwadze, że w oparciu o te artykuły Komisja wniosła o uruchomienie EFG w celu zaspokojenia potrzeb administracyjnych związanych z pracami przygotowawczymi do śródokresowej oceny funkcjonowania EFG, obejmującymi badania dotyczące wdrażania funduszu, powrotu pracowników na rynek pracy, tworzenie sieci współpracy między służbami państw członkowskich zajmującymi się EFG, wymianę dobrych praktyk, jak również tworzenie i uaktualnianie strony internetowej, wniosków i dokumentów we wszystkich językach oraz prowadzenie działań audiowizualnych, co odpowiada wyrażonej przez Parlament woli podnoszenia świadomości obywateli w odniesieniu do działań UE,

F.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.  zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych kroków mających na celu przyspieszenie uruchomienia EFG;

2.  przypomina o zobowiązaniu instytucji do zapewnienia sprawnej i szybkiej procedury przyjęcia decyzji w sprawie uruchomienia EFG,

3.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania decyzji wraz z przewodniczącym Rady oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
(2) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1), w szczególności jego pkt 28,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(2), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia zwolnionym pracownikom ponoszącym konsekwencje istotnych zmian w strukturze światowego handlu oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy.

(2)  Zakres zastosowania EFG został rozszerzony o wnioski przedłożone po dniu 1 maja 2009 r. i obejmuje również pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

(3)  Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pozwala uruchomić EFG w ramach rocznego pułapu w wysokości 500 mln EUR.

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 stanowi, że z inicjatywy Komisji 0,35% rocznej maksymalnej kwoty można przeznaczyć co roku na pomoc techniczną. Komisja wnosi zatem o uruchomienie kwoty 1 110 000 EUR.

(5)  Należy zatem uruchomić EFG w celu zapewnienia technicznego wsparcia z inicjatywy Komisji,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), aby udostępnić kwotę 1 110 000 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
(2) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności