Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2060(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0178/2010

Texte depuse :

A7-0178/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/06/2010 - 7.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0200

Texte adoptate
PDF 358kWORD 50k
Marţi, 15 iunie 2010 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: asistență tehnică la inițiativa Comisiei
P7_TA(2010)0200A7-0178/2010
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluția Parlamentului European din 15 iunie 2010 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2010)0182 – C7-0099/2010 – 2010/2060(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0182 – C7-0099/2010),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1)(, în special punctul 28,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(2) (Regulamentul FEG),

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0178/2010),

A.  întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumentele bugetare și legislative corespunzătoare pentru a ajuta lucrătorii afectați de concedierile legate de situația comerțului și de consecințele crizei financiare și economice să se reintegreze pe piața muncii;

B.  întrucât Comisia este obligată să aplice FEG în conformitate cu normele generale stabilite prin Regulamentul financiar(3) și cu normele de punere în aplicare care reglementează această formă de execuție a bugetului;

C.  întrucât o proporție de până la 0,35 % din suma anuală disponibilă în cadrul FEG poate fi alocată pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei, în vederea finanțării unor acțiuni de monitorizare, informare, sprijin administrativ și tehnic, audit, control și evaluare necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului FEG, în conformitate cu dispozițiile articolului 8 alineatul (1) din respectivul regulament, inclusiv a unor acțiuni de furnizare a informațiilor către statele membre și de orientare a acestora în ceea ce privește utilizarea, monitorizarea și evaluarea FEG, precum și de furnizare a informațiilor privind utilizarea FEG către partenerii sociali de la nivel european și național [articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul FEG];

D.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2), din Regulamentul FEG, Comisia urmează să creeze un site internet, disponibil în toate limbile, pentru a oferi informații privind cererile, evidențiind rolul autorității bugetare;

E.  întrucât, pe baza articolelor respective, Comisia a solicitat mobilizarea FEG pentru a-și acoperi necesitățile administrative aferente activităților pregătitoare în vederea evaluării la jumătatea perioadei a funcționării FEG, cuprinzând studii privind punerea în aplicare, reintegrarea lucrătorilor pe piața muncii, dezvoltarea de rețele între serviciile statelor membre responsabile de FEG, schimbul de bune practici, precum și pentru actualizarea și dezvoltarea site-ului internet, a cererilor și documentelor în toate limbile și a activităților audiovizuale, ceea ce corespunde dorinței Parlamentului de a spori gradul de sensibilizare a cetățenilor cu privire la activitățile UE;

F.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul FEG,

1.  solicită instituțiilor competente să depună eforturile necesare în vederea accelerării mobilizării FEG;

2.  reamintește angajamentul instituțiilor de a asigura o bună și rapidă derulare a procedurii de adoptare a deciziilor privind mobilizarea FEG;

3.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(2), în special articolul 8 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor concediați ca urmare a schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale, precum și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2)  Domeniul de aplicare a FEG a fost extins pentru cererile depuse începând cu 1 mai 2009, pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor concediați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale.

(3)  Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 milioane EUR.

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 prevede că 0,35 % din suma maximă anuală poate fi alocată pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei, în fiecare an. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea unei sume de 1 110 000 EUR.

(5)  În consecință, FEG ar trebui mobilizat pentru a asigura asistență tehnică, la inițiativa Comisiei,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru alocarea sumei de 1 110 000 EUR sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406, 30.12.2006, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate