Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2060(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0178/2010

Predkladané texty :

A7-0178/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/06/2010 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0200

Prijaté texty
PDF 293kWORD 49k
Utorok, 15. júna 2010 - Štrasburg
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: technická pomoc na podnet Komisie
P7_TA(2010)0200A7-0178/2010
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. júna 2010 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2010)0182 – C7-0099/2010 – 2010/2060(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0182 – C7-0099/2010),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) (MID zo 17. mája 2006), a najmä na jej bod 28,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(2) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0178/2010),

A.  keďže Európska únia vytvorila príslušné legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom pomáhať pri opätovnom začleňovaní do trhu práce pracovníkov, ktorých postihlo prepúšťanie v súvislosti s vývojom hospodárstva a ktorí čelia dôsledkom finančnej a hospodárskej krízy,

B.  keďže Komisia je povinná využívať EGF v súlade so všeobecnými pravidlami stanovenými v nariadení o rozpočtových pravidlách(3) a vykonávacími pravidlami uplatniteľnými na tento spôsob vykonávania rozpočtu,

C.  keďže až 0,35 % z ročnej sumy EGF sa môže dať každoročne k dispozícii na technickú pomoc na základe podnetu Komisie, aby sa mohlo financovať monitorovanie, informovanie, administratívna a technická podpora, audit, kontrola a hodnotenie potrebné na vykonávanie nariadenia o EGF, ako sa uvádza v článku 8 ods. 1 uvedeného nariadenia, vrátane poskytovania informácií a usmernení pre členské štáty v súvislosti s využívaním, monitorovaním a hodnotením EGF a poskytovaním informácií o využívaní EGF európskym a národným sociálnym partnerom (článok 8 ods. 4 nariadenia EGF),

D.  keďže v súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia o EGF má Komisia vytvoriť internetovú stránku prístupnú vo všetkých jazykoch, ktorá bude poskytovať informácie o žiadostiach, pričom sa vyzdvihne úloha rozpočtového orgánu,

E.  keďže na základe týchto článkov Komisia požiadala o mobilizáciu EGF s cieľom pokryť svoje administratívne potreby na prípravné práce súvisiace s hodnotením fungovania EGF v polovici trvania, v čom sú zahrnuté štúdie o implementácii, opätovnom začlenení pracovníkov do trhu práce, rozvoj sietí medzi útvarmi členských štátov zodpovedných za EGF, výmena osvedčených postupov, a tiež na aktualizáciu a rozvoj internetovej stránky, dostupnosť žiadostí a dokumentov vo všetkých jazykoch a audiovizuálne činnosti, čo je v súlade so zámerom Európskeho parlamentu zvyšovať povedomie občanov o akciách EÚ,

F.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF,

1.  žiada zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie na urýchlenie mobilizácie EGF;

2.  pripomína záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii EGF;

3.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie podpísal spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie spolu s prílohou postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1), a najmä na jej bod 28,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(2), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu prepusteným pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)  Rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený na žiadosti podané po 1. máji 2009 s cieľom zahrnúť podporu pre pracovníkov prepustených priamo v dôsledku globálnej hospodárskej a finančnej krízy.

(3)  Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu EGF v rámci ročného stropu vo výške 500 miliónov EUR.

(4)  V nariadení (ES) č. 1927/2006 sa stanovuje, že 0,35 % ročnej maximálnej sumy sa môže každoročne poskytnúť na technickú pomoc na podnet Komisie. Komisia preto navrhuje mobilizovať sumu 1 110 000 EUR.

(5)  EGF by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť technickú pomoc na podnet Komisie,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) s cieľom poskytnúť sumu 1 110 000 EUR vo forme viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia