Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2060(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0178/2010

Predložena besedila :

A7-0178/2010

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/06/2010 - 7.5
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0200

Sprejeta besedila
PDF 278kWORD 45k
Torek, 15. junij 2010 - Strasbourg
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: tehnična pomoč na pobudo Komisije
P7_TA(2010)0200A7-0178/2010
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. junija 2010 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (KOM(2010)0182 – C7-0099/2010 – 2010/2060(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0182 – C7-0099/2010),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) ter zlasti točke 28 tega sporazuma,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(2) (uredba ESPG),

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0178/2010),

A.  ker je Evropska unija oblikovala ustrezne zakonodajne in proračunske instrumente za to, da pomaga pri ponovnem vključevanju na trg dela tistim delavcem, ki so postali presežni zaradi gibanj svetovnih trgovinskih tokov ter zaradi finančne in gospodarske krize,

B.  ker je Komisija zavezana k uporabi uredbe ESPG v skladu s splošnimi pravili finančne uredbe(3) in izvedbenimi pravili, ki se uporabljajo za to obliko izvrševanja proračuna,

C.  ker se vsako leto znesek do višine 0,35 % ESPG lahko uporabi za tehnično pomoč na pobudo Komisije za financiranje dejavnosti spremljanja, obveščanja, upravne in tehnične podpore, revizije, nadzora in vrednotenja, ki so potrebne za izvajanje uredbe ESPG, v skladu s členom 8(1) navedene uredbe, vključno z zagotavljanjem informacij in usmerjanjem držav članic pri uporabi, spremljanju in ocenjevanju ESPG ter zagotavljanju informacij o uporabi ESPG evropskim in nacionalnim socialnim partnerjem (člen 8(4) Uredbe ESPG),

D.  ker ima Komisija v skladu s členom 9(2) Uredbe ESPG nalogo vzpostaviti spletno stran v vseh jezikih Skupnosti z informacijami o vlogah, pri čemer je poudarjena vloga proračunskega organa,

E.  ker je na podlagi teh členov Komisija zahtevala uporabo sredstev ESPG za kritje svojih upravnih potreb v zvezi s pripravljalnimi dejavnostmi za vmesno oceno delovanja ESPG, kar vključuje študije o izvajanju, ponovno vključevanje delavcev na trg dela, razvoj omrežij med službami držav članic, pristojnimi za ESPG, in izmenjavo dobre prakse, prav tako za posodobitev in razvoj spletne strani, vlog in dokumentov v vseh jezikih ter avdiovizualnih dejavnosti, kar je v skladu z željo Parlamenta po večji ozaveščenosti državljanov o dejavnostih EU,

F.  ker vloga izpolnjuje pogoje upravičenosti, določene v uredbi ESPG,

1.  od zadevnih institucij zahteva, naj združijo vse potrebne moči za pospešitev uporabe sredstev ESPG;

2.  opozarja institucije, da so zavezane k zagotavljanju tekočega in hitrega postopka glede sprejemanja sklepov o uporabi sredstev ESPG;

3.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(2) UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1), zlasti točke 28 tega sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(2) ter zlasti člena 8(2) te uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ker:

(1)  Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje dodatne podpore presežnim delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

(2)  Za vloge, predložene po 1. maju 2009, je bilo področje uporabe ESPG razširjeno na podporo delavcem, ki so postali presežni neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize,

(3)  Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev ESPG do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR,

(4)  Uredba (ES) št. 1927/2006 določa, da je 0,35 % največjega letnega zneska lahko vsako leto na voljo za tehnično pomoč na pobudo Komisije. Komisija zato predlaga uporabo zneska 1 110 000 EUR,

(5)  Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi tehnična pomoč na pobudo Komisije.

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) uporabi vsota 1 110 000 EUR za sredstva za prevzem obveznosti in sredstva za plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(2) UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov