Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2232(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0139/2010

Texte depuse :

A7-0139/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/06/2010 - 7.6
CRE 15/06/2010 - 7.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0201

Texte adoptate
PDF 294kWORD 74k
Marţi, 15 iunie 2010 - Strasbourg
Transparența politicii regionale și finanțarea acesteia
P7_TA(2010)0201A7-0139/2010

Rezoluția Parlamentului European din 15 iunie 2010 referitoare la transparența politicii regionale și finanțarea acesteia (2009/2232(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 174-178,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune(1),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională(2),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 284/2009 al Consiliului din 7 aprilie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune, în ceea ce privește anumite dispoziții privind gestiunea financiară(3),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 397/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională în ceea ce privește eligibilitatea investițiilor în domeniul eficienței energetice și al energiei regenerabile în locuințe(4),

–  având în vedere Decizia Parlamentului European din 22 aprilie 2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2006, Secțiunea III - Comisia(5),

–  având în vedere Decizia Parlamentului European din 23 aprilie 2009 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007, Secțiunea III - Comisia(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 februarie 2008 privind transparența financiară(7),

–  având în vedere Rezoluția sa din 21 octombrie 2008 referitoare la guvernarea și parteneriatul la nivel național, regional și la nivel de proiect în domeniul politicii regionale(8),

–  având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 24 martie 2009 referitoare la punerea în aplicare a Regulamentului privind fondurile structurale 2007–2013: rezultatele negocierilor referitoare la strategiile și programele din domeniul politicii de coeziune(9),

–  având în vedere studiul publicat de Parlamentul European intitulat ’Inițiativa pentru transparența datelor și impactul acesteia asupra politicii de coeziune’,

–  având în vedere Cartea verde a Comisiei din 3 mai 2006 privind inițiativa europeană în materie de transparență (COM(2006)0194),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 21 decembrie 2009 intitulată ’Al 20-lea raport anual privind punerea în aplicare a fondurilor structurale (2008)’ (COM(2009)0617/2),

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0139/2010),

A.  întrucât Inițiativa europeană pentru transparență (IET) a fost adoptată de Comisie în 2005, fiind urmată de publicarea Cărții verzi în 2006 în scopul îmbunătățirii transparenței, deschiderii și responsabilității guvernării UE și întrucât informarea publicului cu privire la destinatarii fondurilor UE stă la baza IET,

B.  întrucât, în cadrul sistemului comun de gestionare, informațiile cu privire la beneficiarii fondurilor UE sunt tratate la nivel de stat membru și întrucât, în absența unei obligații specifice la nivel european sau a unei ’direcții’ ferme din partea Comisiei, nivelul la care aceste informații sunt făcute publice diferă în mod substanțial între statele membre, ceea ce face dificile comparațiile la scara UE,

C.  întrucât publicarea informațiilor privind beneficiarii fondurilor UE permite participarea publicului la o dezbatere relevantă cu privire la modul în care sunt cheltuite fondurile publice, ceea ce reprezintă o chestiune esențială pentru funcționarea democrațiilor,

D.  întrucât nu a fost stabilită nicio legătură între IET și aspectele legate de controalele financiare și audit, mai reglementate și cu caracter mai obligatoriu,

E.  întrucât IET ar trebui să aibă efecte însemnate în ceea ce privește asigurarea unor parteneriate transparente în fazele de pregătire și de punere în aplicare ale ciclului de programare a politicii de coeziune; întrucât, cu toate acestea, reglementările nu precizează în ce măsură partenerii sunt implicați în diferitele procese de programare și nici nu specifică formele acestei participări,

F.  întrucât informațiile anterioare legate de deciziile Comisiei privind finanțarea proiectelor majore sunt insuficiente, fapt care duce la o lipsă de transparență și întrucât această situație ar trebui remediată,

G.  întrucât că transparența trebuie să fie însoțită de demersul de simplificare a procedurilor de obținere a fondurilor structurale,

1.  consideră că, în ceea ce privește politica de coeziune și ciclul de programare a acesteia, alocarea cheltuielilor și accesul la informații al potențialilor beneficiari ai Fondurilor Structurale reprezintă condiții prealabile indispensabile pentru atingerea obiectivelor generale ale politicii de coeziune și că, prin urmare, transparența ar trebui introdusă ca un principiu director transsectorial în procesul de programare și respectiv cel de luare a deciziilor din cadrul politicii de coeziune;

Comunicarea datelor privind beneficiarii fondurilor de coeziune

2.  constată cu satisfacție că, în conformitate cu cerințele IET, site-ul internet al Direcției Generale Politică Regională publică hărți interactive de unde se pot accesa listele beneficiarilor FEDR și ai Fondului de coeziune disponibile pe site-urile naționale și regionale respective; invită statele membre să promoveze pe căi adecvate site-ul de internet al DG REGIO pentru a facilita accesul cât mai larg la această bază de informare; cu toate acestea, constată că este în continuare extrem de dificil pentru părțile interesate să monitorizeze modul în care sunt cheltuiți banii publici; invită Comisia să consulte pe scară largă părțile cu privire la soluțiile susceptibile să remedieze această situație;

3.  invită Comisia și statele membre să se asigure că aceste baze de date ale statelor membre pot fi consultate în integralitatea lor și că sunt pe deplin compatibile, pentru a facilita obținerea unei imagini de ansamblu la nivel european a datelor prezentate, păstrându-se, în același timp, relevanța lor la nivel regional; este de părere, în acest sens, că trebuie publicate urgent versiuni bilingve (limba locală/una din limbile de lucru ale Comisiei);

4.  subliniază faptul că utilitatea datelor furnizate privind beneficiarii trebuie îmbunătățită atât la nivelul conținutului, cât și al prezentării; invită, prin urmare, Comisia, să definească un format mai detaliat și mai normativ care să precizeze structura, forma și conținutul informațiilor care trebuie furnizate; consideră că furnizarea informațiilor necesare ar trebui să faciliteze și efectuarea unor căutări în funcție de anumite criterii, pentru a putea obține o imagine imediată asupra elementelor căutate;

5.  solicită furnizarea de informații suplimentare esențiale în momentul publicării listelor de beneficiari și, dacă este cazul, a listelor care cuprind părțile interesate; recomandă, în consecință ca, pe lângă cerințele minime existente, să se ia în considerare menționarea locului, a sintezelor proiectelor aprobate, a formelor de sprijin și a prezentării partenerilor de proiect ca elemente ale comunicării cu privire la beneficiari; solicită ca datele colectate să fie prezentate și administrate într-o manieră structurată și comparabilă pentru a putea fi valorificate la maximum în interesul unei transparențe veritabile; consideră că acest lucru se poate realiza fără cheltuieli suplimentare;

6.  solicită ca, în cazul programelor din cadrul obiectivului de cooperare europeană teritorială, să fie publicați toți beneficiarii și nu numai beneficiarii principali;

7.  subliniază că este necesară respectarea deplină a cerințelor IET prin intermediul unor reglementări corespunzătoare, a unor orientări mai bune, a unui sistem de alertă și aplicarea de sancțiuni, în ultimă instanță, în cazuri de încălcare;

Transparență și gestiune comună

8.  invită Comisia să clarifice modul în care ar trebui aplicate principiile IET în termeni operaționali la nivelul programelor operaționale și al planurilor lor de comunicare; subliniază, prin urmare, necesitatea introducerii unor norme juridice mai clare cu privire la divulgarea de informații referitoare la beneficiarii fondurilor gestionate în comun;

9.  subliniază necesitatea de a se stabili reglementări și norme de aplicare pentru ca procedurile să fie transparente și să ofere beneficiarilor potențiali un acces mai larg la Fondurile Structurale și pentru a reduce sarcinile administrative care le revin participanților, în special prin intermediul unui număr de măsuri fundamentale precum publicarea notelor orientative privind aplicarea convenite între Comisie și statele membre; solicită autorităților de gestionare din statele membre să prezinte în mod transparent toate etapele din cadrul proiectelor finanțate prin Fondurile Structurale; reiterează opinia sa potrivit căreia procedurile transparente și clare contribuie la buna guvernare și salută, în acest context, eforturile Comisiei de a prezenta propuneri de simplificare;

10.  ia act de faptul că programele transfrontaliere și transnaționale se confruntă cu anumite dificultăți din cauza diferențelor dintre sistemele administrative, a reglementărilor naționale și a limbilor folosite în cadrul statelor membre, ceea ce afectează aceste inițiative atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ; consideră în consecință că elaborarea unor norme specifice cu privire la transparența coordonării și colaborării dintre diferitele autorități de gestionare ar reprezenta cel mai important aspect;

11.  subliniază faptul că, potrivit studiului realizat de PE privind IET și impactul acesteia asupra politicii de coeziune, încălcarea cerințelor minime ale IET se referă mai degrabă la lipsa capacităților administrative ale autorităților de gestionare decât la reticența de a furniza astfel de informații; în acest cadru, subliniază necesitatea de a se asigura că furnizarea datelor și informațiilor suplimentare nu conduce la multiplicarea sarcinilor administrative pentru potențialii beneficiari, în special pentru cei care se confruntă deja cu dificultatea de a respecta cerințele administrative și financiare existente referitoare la subvenții și contracte publice;

12.  subliniază faptul că cerințele privind informațiile și datele suplimentare trebuie să fie uniformizate de către Comisia Europeană, prin furnizarea unui sprijin tehnic suplimentar (ateliere la care să participe funcționari ai Comisiei și personal local/regional responsabil cu gestionarea Fondurilor Structurale, schimburi de bune practici între autoritățile de gestionare, publicarea de orientări concrete) potențialilor beneficiari care nu dețin capacitatea tehnică necesară; consideră că doar în acest mod se poate garanta că eforturile participanților de a respecta cerințele suplimentare privind datele și informațiile furnizate nu vor duce la o denaturare a fondurilor din activitățile de implementare a proiectului ca atare;

13.  subliniază că este important ca statele membre să asigure informarea corectă și la timp, în cadrul sistemului de control, ceea ce face necesară stabilirea unei legături între IET și controalele financiare și auditul; reiterează opinia sa conform căreia sistemul de alertă timpurie ar trebui să funcționeze în strânsă colaborare cu baza de date centrală a excluderilor;

14.  solicită Comisiei să monitorizeze utilizarea plăților în avans mai mari primite de statele membre conform simplificărilor din 2009 referitoare la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006;

15.  reiterează solicitarea de a se furniza informații cu privire la recuperări și retrageri în conformitate cu IET; îndeamnă statele membre să furnizeze aceste informații în integralitatea lor și ca Comisia să le prezinte autorității bugetare și publicului larg, împreună cu informațiile privind corecțiile financiare operate în urma unor cazuri confirmate de fraudă, în acest fel obținând un grad sporit de credibilitate și responsabilitate față de cetățenii europeni;

16.  îndeamnă auditorii să adopte o atitudine mai fermă în ceea ce privește cerințele de comunicare și informare, care să includă și metoda dezaprobării publice – în special în cazul în care este implicat un actor guvernamental – și să aplice corecții financiare în cazuri confirmate de fraudă;

17.  salută eforturile Comisiei și ale Curții de Conturi de a-și armoniza metodele de audit;

Transparență și parteneriat

18.  subliniază că standardele minime de consultare reprezintă o componentă a IET și salută faptul că aceste standarde au fost promovate și aplicate de Comisie în ceea ce privește politica de coeziune; invită, totuși, Comisia să permită părților interesate să își prezinte reacțiile corespunzătoare privind calitatea procesului însuși de consultare; invită regiunile și statele membre să se inspire din experiența acumulată la nivel european în materie de consultare a părților interesate;

19.  reiterează opinia sa potrivit căreia parteneriatul reprezintă o condiție preliminară pentru transparență, capacitatea de reacție, eficiență și legitimitate în toate fazele de programare și punere în aplicare a politicii de coeziune și poate duce la o mai mare implicare și apropriere a publicului în ceea ce privește rezultatele programelor; invită, prin urmare, statele membre și autoritățile de gestionare să implice într-o măsură mai mare autoritățile locale și regionale și alți parteneri vizați în toate fazele de programare și implementare a politicii de coeziune, inclusiv prin introducerea unei platforme internet la nivel național care să permită vizibilitatea fondurilor existente și a programelor operaționale, precum și prin promovarea bunelor practici prin alte mijloace, și să le ofere acestora accesul deplin la toată documentația privind proiectele, în scopul unei mai bune utilizări a experienței, cunoștințelor și bunelor practici ale acestora;

20.  invită Comisia să ofere orientări mai exacte cu privire la modul de aplicare a clauzei de parteneriat în cadrul programelor în curs de desfășurare și să stabilească norme cu caracter suficient de obligatoriu privind parteneriatul în viitoarele texte de reglementare, în special în ceea ce privește implicarea autorităților regionale și locale, adică a organismelor alese, care constituie partenerii de bază în întregul proces;

21.  solicită să se furnizeze în mod regulat și oportun organizațiilor partenere, în special celor care sunt membre ale structurilor de gestionare, informații mai bine adaptate și să se utilizeze pe scară mai largă asistența tehnică pentru sprijinirea parteneriatului, printre altele, prin a se oferi organizațiilor partenere ocazia de a participa la evenimente de formare organizate pentru organismele de punere în aplicare; solicită, de asemenea, ca aceste informații să fie accesibile în versiune multimedia pentru a lărgi sfera publicului vizat și pentru a permite consultarea a posteriori de către organizațiile partenere; subliniază interesul partenerilor din cele mai îndepărtate regiuni ale Uniunii, precum regiunile ultraperiferice, față de o astfel de măsură;

Îmbunătățirea transparenței în ceea ce privește finanțarea de proiecte majore de către UE

22.  solicită Comisiei să publice la timp informații pe internet și să garanteze printre altele accesul direct la documentația privind proiectele majore, inclusiv proiectele JASPERS (prezentarea cererii, studii de fezabilitate, analize de rentabilitate, evaluări ale impactului asupra mediului etc.) de îndată ce Comisia primește o cerere de finanțare din partea unui stat membru și înainte ca aceasta să decidă asupra finanțării; consideră că site-ul internet creat de Comisie în acest scop ar trebui să ofere posibilitatea de a prezenta observații în legătură cu astfel de proiecte;

23.  solicită ca informațiile privind proiectele mari aprobate sau prezentate pentru aprobare în perioada de programare 2007-2013 să fie publicate pe internet cu efect retroactiv;

24.  propune stabilirea situațiilor în care se poate trece la reutilizarea unor fonduri neconsumate și responsabilitatea instituției care decide realocarea unor fonduri;

o
o   o

25.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 210, 31.7.2006, p. 25.
(2) JO L 371, 27.12.2006, p. 1.
(3) JO L 94, 8.4.2009, p. 10.
(4) JO L 126, 21.5.2009, p. 3.
(5) JO L 88, 31.3.2009, p. 23.
(6) JO L 255, 26.9.2009, p. 24.
(7) JO C 184 E, 6.8.2009, p. 1.
(8) Texte adoptate, P6_TA(2008)0492.
(9) Texte adoptate, P6_TA(2009)0165.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate