Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0004(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0190/2010

Ingediende teksten :

A7-0190/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/06/2010 - 7.7
CRE 15/06/2010 - 7.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0202

Aangenomen teksten
PDF 209kWORD 69k
Dinsdag 15 juni 2010 - Straatsburg
Financiële bijdragen van de Europese Unie aan het Internationaal Fonds voor Ierland (2007-2010) ***I
P7_TA(2010)0202A7-0190/2010
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 juni 2010 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende financiële bijdragen van de Europese Unie aan het Internationaal Fonds voor Ierland (2007-2010) (COM(2010)0012 – C7−0024/2010 – 2010/0004(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0012),

–  gelet op artikel 294, lid 2, artikel 175 en artikel 352, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0024/2010),

–  gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de gemotiveerde adviezen van nationale parlementen aan zijn voorzitter inzake de conformiteit van het ontwerp van handeling met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 29 april 2010(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0190/2010),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

(1) Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 juni 2010 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2010 van het Europees Parlement en de Raad betreffende financiële bijdragen van de Europese Unie aan het Internationaal Fonds voor Ierland (2007 tot en met 2010)
P7_TC1-COD(2010)0004

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met het definitieve wetsbesluit: Verordening (EU) nr. 1232/2010.)

Juridische mededeling - Privacybeleid