Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2062(REG)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0043/2009

Indgivne tekster :

A7-0043/2009

Forhandlinger :

PV 23/11/2009 - 21
CRE 23/11/2009 - 21

Afstemninger :

PV 25/11/2009 - 7.4
CRE 25/11/2009 - 7.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 15/06/2010 - 7.9
CRE 15/06/2010 - 7.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0088
P7_TA(2010)0204

Vedtagne tekster
PDF 143kWORD 94k
Tirsdag den 15. juni 2010 - Strasbourg
Tilpasning af forretningsordenen til Lissabontraktaten
P7_TA(2010)0204A7-0043/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 15. juni 2010 om tilpasning af forretningsordenen til Lissabontraktaten (2009/2062(REG))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 211 og 212,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender med de ændringer, som Budgetudvalget foreslog i sin udtalelse af 31. marts 2009 (A7-0043/2009),

–  under henvisning til sin beslutning af 25. november 2009 om tilpasning af Parlamentets forretningsorden til Lissabontraktaten(1),

1.  vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2.  gør opmærksom på, at disse ændringer træder i kraft den første dag i den næste mødeperiode;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Nuværende ordlyd   Ændring
Ændring 1
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 7 – stk. 2
2.  Udvalget fremsætter forslag til afgørelse, der blot skal anbefale godkendelse eller forkastelse af anmodningen om ophævelse af immunitet eller om beskyttelse af immunitet og privilegier.
2.  Udvalget fremsætter forslag til en begrundet afgørelse, der skal anbefale godkendelse eller forkastelse af anmodningen om ophævelse af immunitet eller om beskyttelse af immunitet og privilegier.
Ændring 121
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 8
Medmindre andet er fastsat, vedtager Præsidiet bestemmelserne til gennemførelse af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer.
Parlamentet vedtager statutten for Europa-Parlamentets medlemmer og eventuelle ændringer heraf på grundlag af en indstilling fra det kompetente udvalg. Artikel 138, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse. Præsidiet er ansvarligt for anvendelsen af disse regler og træffer afgørelse om de finansielle rammer på grundlag af det årlige budget.
Ændring 4
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 23 – stk. 2 og stk. 2 a (nyt)
2.  Præsidiet træffer afgørelse om finansielle, organisatoriske og administrative spørgsmål vedrørende medlemmerne, Parlamentets interne organisation, dets sekretariat og dets organer.
2.  Præsidiet træffer afgørelse om finansielle, organisatoriske og administrative spørgsmål vedrørende Parlamentets interne organisation, dets sekretariat og dets organer.
2a.  Præsidiet træffer afgørelse om finansielle, organisatoriske og administrative spørgsmål vedrørende medlemmerne på forslag af generalsekretæren eller en politisk gruppe.
Ændring 5
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 23 – stk. 11 a (nyt)
11a.  Præsidiet udpeger to næstformænd, der skal varetage gennemførelsen af forbindelserne med de nationale parlamenter.
Næstformændene aflægger regelmæssigt beretning om deres virksomhed til Formandskonferencen.
(Artikel 25, stk. 3, 2. og 3. punktum udgår.)
Ændring 86
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 24 – stk. 2
2.  Løsgængerne udpeger et medlem, som uden stemmeret deltager i møderne i Formandskonferencen.
2.  Parlamentets formand indbyder en af løsgængerne til uden stemmeret at deltage i møderne i Formandskonferencen.
Ændring 117
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 37 a (ny)
Artikel 37a
Delegation af lovgivningsmæssige beføjelser
1.  Når Parlamentet behandler et forslag til en lovgivningsmæssig retsakt, der delegerer beføjelser til Kommissionen, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, undersøger Parlamentet navnlig delegationens formål, indhold, omfang og varighed og de betingelser, der gælder for delegationen.
2.  Det korresponderende udvalg kan til enhver tid anmode om en udtalelse fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til fortolkning og anvendelse af EU-retten.
3.  Det udvalg, der er kompetent med hensyn til fortolkning og anvendelse af EU-retten, kan desuden på eget initiativ behandle spørgsmål vedrørende delegation af lovgivningsmæssige beføjelser. Det underretter i så fald det kompetente udvalg herom.
Ændring 10
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 56 – stk. 3 – afsnit 2
Såfremt forslaget henvises til fornyet behandling, udarbejder det kompetente udvalg på ny betænkning, som, mundtligt eller skriftligt, forelægges Parlamentet inden for en af dette fastsat frist på højst to måneder.
Såfremt forslaget henvises til fornyet behandling, træffer det kompetente udvalg afgørelse om den procedure, der skal følges, og melder mundtligt eller skriftligt tilbage til Parlamentet inden for en af dette fastsat frist på højst to måneder.
Ændring 113
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 74 a – stk. 1 a (nyt)
1a.  Når Parlamentet høres i henhold til artikel 48, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, om forslag til afgørelse i Det Europæiske Råd om at behandle ændringer til traktaten, henvises sagen til det kompetente udvalg. Udvalget udarbejder en betænkning, der indeholder:
- et forslag til beslutning, hvoraf fremgår hvorvidt Parlamentet godkender eller forkaster den foreslåede afgørelse, og som kan indeholde forslag til konventet eller konferencen mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer
- eventuelt en begrundelse.
Ændring 114
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 74 b – stk. 1 a (nyt)
1a.  Når Parlamentet høres i henhold til artikel 48, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Union, om forslag til afgørelse i Det Europæiske Råd om ændring af tredje del af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, finder artikel 74a, stk. 1a, tilsvarende anvendelse. I så fald kan beslutningsforslaget kun indeholde ændringsforslag til bestemmelserne i tredje del af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Ændring 118
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 96
1.  Når Parlamentet høres i henhold til artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Union, henvises sagen til det kompetente udvalg, som kan udarbejde henstillinger, jf. artikel 97 i denne forretningsorden.
1.  Når Parlamentet høres i henhold til artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Union, henvises sagen til det kompetente udvalg, som kan udarbejde henstillinger, jf. artikel 97 i denne forretningsorden.
2.  De berørte udvalg søger at sikre, at Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet og Kommissionen regelmæssigt og i tide underretter dem om udviklingen i og gennemførelsen af Unionens fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, om de påregnede udgifter hver gang der træffes en afgørelse vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der har finansielle virkninger, og om alle andre finansielle aspekter i forbindelse med gennemførelsen af aktioner som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Et udvalg kan i særlige tilfælde efter anmodning fra Kommissionen eller Rådet eller næstformanden/den højtstående repræsentant vedtage at holde mødet for lukkede døre.
2.  De berørte udvalg søger at sikre, at Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, regelmæssigt og i tide underretter dem om udviklingen i og gennemførelsen af Unionens fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, om de påregnede udgifter hver gang der træffes en afgørelse vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der har finansielle virkninger, og om alle andre finansielle aspekter i forbindelse med gennemførelsen af aktioner som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Et udvalg kan i særlige tilfælde efter anmodning fra næstformanden/den højtstående repræsentant vedtage at holde mødet for lukkede døre.
3.  To gange om året afholdes en drøftelse om det høringsdokument, der udarbejdes af næstformanden/den højtstående repræsentant om de vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og de budgetmæssige virkninger for Unionen. Procedurerne i artikel 110 finder anvendelse.
3.  To gange om året afholdes en drøftelse om det høringsdokument, der udarbejdes af næstformanden/den højtstående repræsentant om de vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og de budgetmæssige virkninger for Unionen. Procedurerne i artikel 110 finder anvendelse.
(Se ligeledes fortolkningen til artikel 121).
(Se ligeledes fortolkningen til artikel 121).
4.  Rådet, Kommissionen og/eller næstformanden/den højtstående repræsentant indbydes til ethvert plenarmøde, hvorunder der drøftes udenrigs-, sikkerheds- eller forsvarspolitik.
4.  Næstformanden/den højtstående repræsentant indbydes til ethvert plenarmøde, hvorunder der drøftes udenrigs-, sikkerheds- eller forsvarspolitik.
Ændring 116
Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit IV – kapitel 3 – overskrift
FORESPØRGSLER OG SPØRGSMÅL TIL RÅDET, KOMMISSIONEN OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK
FORESPØRGSLER OG SPØRGSMÅL FRA PARLAMENTSMEDLEMMER
Ændring 107
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 116
1.  Under hver mødeperiode er der spørgetid til Rådet og Kommissionen på tidspunkter, som Parlamentet vedtager efter forslag fra Formandskonferencen. Parlamentet kan vedtage at afsætte et tidsrum til spørgsmål til Kommissionens formand og dens enkelte medlemmer.
1.  Under hver mødeperiode er der spørgetid til Rådet og Kommissionen på tidspunkter, som Parlamentet vedtager efter forslag fra Formandskonferencen.
2.  Under hver mødeperiode kan et medlem kun stille ét spørgsmål til Rådet og ét spørgsmål til Kommissionen.
2.  Under hver mødeperiode kan et medlem kun stille ét spørgsmål til Rådet og ét spørgsmål til Kommissionen.
3.  Spørgsmålene indgives skriftligt til formanden, der afgør, om de kan stilles, og fastsætter rækkefølgen for deres behandling. Denne afgørelse meddeles straks spørgeren.
3.  Spørgsmålene indgives skriftligt til formanden, der afgør, om de kan stilles, og fastsætter rækkefølgen for deres behandling. Denne afgørelse meddeles straks spørgeren.
4.  Fremgangsmåden for afviklingen af spørgetiden fastlægges ved retningslinjer i et bilag til denne forretningsorden.
4.  Fremgangsmåden for afviklingen af spørgetiden fastlægges ved retningslinjer i et bilag til denne forretningsorden.
5.  I henhold til retningslinjer, som fastsættes af Formandskonferencen, kan der berammes særskilt spørgetid med spørgsmål til Kommissionens formand, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og med formanden for Eurogruppen.
(Bilag II, punkt 15 (format) udgår.)
Ændring 108
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 117 - overskrift og stk. 1
Forespørgsler til Rådet eller Kommissionen til skriftlig besvarelse
Forespørgsler til skriftlig besvarelse
1.  Ethvert medlem kan stille forespørgsler til Rådet eller Kommissionen med anmodning om skriftlig besvarelse i overensstemmelse med de i et bilag til denne forretningsorden fastsatte retningslinjer. Forespørgeren er alene ansvarlig for forespørgslens indhold.
1.  Ethvert medlem kan stille forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen eller Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med anmodning om skriftlig besvarelse i overensstemmelse med de i et bilag til denne forretningsorden fastsatte retningslinjer. Forespørgeren er alene ansvarlig for forespørgslens indhold.
Ændring 115
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 117 – stk. 2
2.  Forespørgslerne indgives skriftligt til formanden, som meddeler dem til den pågældende institution. I tvivlstilfælde tager formanden stilling til, om en forespørgsel kan stilles. Forespørgeren får meddelelse om formandens afgørelse.
2.  Forespørgslerne indgives skriftligt til formanden, som meddeler dem til adressaterne. I tvivlstilfælde tager formanden stilling til, om en forespørgsel kan stilles. Forespørgeren får meddelelse om formandens afgørelse.
(Horisontal ændring: ordene ’den pågældende institution’ erstattes af ordet ’adressaterne’ i artikel 117, stk.2 og 4, og i punkt 1 og 3 i bilag III til forretningsordenen.)
Ændring 110
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 130 – stk. 1 a - 1 c (nye)
1a.  Der forhandles om tilrettelæggelse og fremme af et effektivt og regelmæssigt interparlamentarisk samarbejde i EU i henhold til artikel 9 i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union på grundlag af et mandat fra Formandskonferencen efter høring af Udvalgsformandskonferencen.
Enhver aftale herom godkendes af Parlamentet efter proceduren i artikel 127.
1b.  Et udvalg kan indlede en direkte dialog med nationale parlamenter på udvalgsniveau inden for grænserne af de budgetbevillinger, der er afsat hertil. Dette kan omfatte passende former for samarbejde før og efter lovgivning.
1c.  Ethvert dokument vedrørende en lovgivningsmæssig procedure på EU-plan, som fremsendes officielt til Europa-Parlamentet af et nationalt parlament, sendes til det udvalg, der er kompetent for det sagsområde, som det pågældende dokument vedrører.
Ændring 112
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 131
1.  Efter forslag fra formanden udpeger Formandskonferencen medlemmerne af delegationen til COSAC og kan give dem et mandat. Delegationen ledes af en af næstformændene med ansvar for varetagelse af forbindelserne til de nationale parlamenter.
1.  Efter forslag fra formanden udpeger Formandskonferencen medlemmerne af delegationen til COSAC og kan give dem et mandat. Delegationen ledes af en næstformand i Europa-Parlamentet med ansvar for varetagelse af forbindelserne til de nationale parlamenter og af formanden for udvalget med ansvar for institutionelle anliggender.
2.  Delegationens øvrige medlemmer vælges på baggrund af de emner, der skal drøftes på COSAC-mødet, og under behørig hensyntagen til den generelle politiske balance i Parlamentet. Delegationen fremsender en beretning efter hvert møde.
2.  Delegationens øvrige medlemmer vælges på baggrund af de emner, der skal drøftes på COSAC-mødet, og skal så vidt muligt omfatte repræsentanter for de udvalg, der er kompetente med hensyn til de pågældende emner. Delegationen fremsender en beretning efter hvert møde..
3.  Der tages behørigt hensyn til den generelle politiske balance i Parlamentet.
Ændring 66
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 191 – stk. 1
1.  På det første udvalgsmøde, efter at valg af udvalgsmedlemmer har fundet sted, jf. artikel 186, vælger udvalget en formand og derpå ved særskilte valgrunder en, to eller tre næstformænd, som udgør udvalgets formandskab.
1.  På det første udvalgsmøde, efter at valg af udvalgsmedlemmer har fundet sted, jf. artikel 186, vælger udvalget en formand og derpå ved særskilte valgrunder næstformænd, som udgør udvalgets formandskab. Antallet af næstformænd fastsættes af Parlamentet efter forslag fra Formandskonferencen.
Ændring 109
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag III - punkt 1 - led -1 (nyt)
- skal tydeligt angive hvem forespørgslen skal fremsendes til gennem de sædvanlige interinstitutionelle kanaler

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2009)0088.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik