Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2062(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0043/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0043/2009

Συζήτηση :

PV 23/11/2009 - 21
CRE 23/11/2009 - 21

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2009 - 7.4
CRE 25/11/2009 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 15/06/2010 - 7.9
CRE 15/06/2010 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0088
P7_TA(2010)0204

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 414kWORD 130k
Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
Προσαρμογή του Κανονισμού στη Συνθήκη της Λισαβόνας
P7_TA(2010)0204A7-0043/2009

Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την προσαρμογή του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Συνθήκη της Λισαβόνας (2009/2062(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 211 και 212 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων που ενσωματώνει τις τροπολογίες που προτείνει η Επιτροπή Προϋπολογισμών στην από 31 Μαρτίου 2009 γνωμοδότησή της (A7-0043/2009),

–  έχοντας υπόψη την από 25 Νοεμβρίου 2009 απόφασή του σχετικά με την προσαρμογή του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Συνθήκη της Λισαβόνας(1),

1.  αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις εξής τροποποιήσεις·

2.  τονίζει ότι οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την πρώτη ημέρα της επομένης περιόδου συνόδου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
2.  Η επιτροπή καταρτίζει πρόταση απόφασης που περιορίζεται σε σύσταση για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης άρσης της ασυλίας ή προάσπισης της ασυλίας και των προνομίων.
2.  Η επιτροπή καταρτίζει πρόταση αιτιολογημένης απόφασης που περιορίζεται σε σύσταση για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης άρσης της ασυλίας ή προάσπισης της ασυλίας και των προνομίων.
Τροπολογία 121
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 8
Εφόσον δεν ορίζεται άλλως, οι διατάξεις για την εφαρμογή του Καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκδίδονται από το Προεδρείο.
Το Κοινοβούλιο εγκρίνει το Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κάθε τροποποίησή του με βάση πρόταση της αρμόδιας επιτροπής. Το άρθρο 138, παράγραφος 1, εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν. Το Προεδρείο είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των κανόνων αυτών και αποφασίζει για τα δημοσιονομικά κονδύλια με βάση τον ετήσιο προϋπολογισμό.
Τροπολογία 4
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 και παράγραφος 2α (νέα)
2.  Το Προεδρείο ρυθμίζει τα οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα που αφορούν τους βουλευτές, την εσωτερική οργάνωση του Κοινοβουλίου, τη γραμματεία του και τα όργανά του.
2.  Το Προεδρείο ρυθμίζει τα οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα που αφορούν την εσωτερική οργάνωση του Κοινοβουλίου, τη γραμματεία του και τα όργανά του.
2α.  Το Προεδρείο ρυθμίζει τα οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα που αφορούν τους βουλευτές, μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα ή πολιτικής ομάδας.
Τροπολογία 5
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 23 – παράγραφος 11α (νέα)
11α.  Το Προεδρείο ορίζει δύο αντιπροέδρους στους οποίους ανατίθεται η εποπτεία των σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια.
Οι εν λόγω αντιπρόεδροι υποβάλλουν τακτικά έκθεση στη Διάσκεψη των Προέδρων όσον αφορά τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο αυτό.
(Η δεύτερη και τρίτη περίοδος του άρθρου 25, παράγραφος 3 διαγράφονται)
Τροπολογία 86
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 24 – παράγραφος 2
2.  Στις συνεδριάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων, οι μη εγγεγραμμένοι εκπροσωπούνται από έναν μη εγγεγραμμένο βουλευτή, ο οποίος συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2.  Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου προσκαλεί έναν από τους μη εγγεγραμμένους βουλευτές να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Τροπολογία 117
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 37 α (νέο)
Άρθρο 37α
Ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων
1.  Κατά τον έλεγχο πρότασης για νομοθετική πράξη που αναθέτει εξουσίες στην Επιτροπή κατά το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοβούλιο δίδει ιδιαίτερη προσοχή στους στόχους, στο περιεχόμενο, στην έκταση και στη διάρκεια της εξουσιοδότησης, καθώς και στις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται αυτή.
2.  Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής που είναι αρμόδια για την ερμηνεία και την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης.
3.  Η επιτροπή που είναι αρμόδια για την ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης μπορεί επίσης, κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας, να εξετάσει ερωτήσεις που αφορούν την ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων. Στις περιπτώσεις αυτές, ενημερώνει δεόντως την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.
Τροπολογία 10
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο
Σε περίπτωση εκ νέου παραπομπής, η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει προφορική ή γραπτή έκθεση στο Κοινοβούλιο εντός προθεσμίας που αυτό τάσσει, και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες.
Σε περίπτωση εκ νέου παραπομπής, η αρμόδια επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία και υποβάλλει προφορική ή γραπτή έκθεση στο Κοινοβούλιο εντός προθεσμίας που τάσσει το Κοινοβούλιο, και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες.
Τροπολογία 113
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 74α – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Όταν ζητείται η γνώμη του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 48, παράγραφος 3, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση επί προτάσεως για απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την εξέταση τροποποιήσεων στις Συνθήκες, το ζήτημα παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή. Η επιτροπή συντάσσει έκθεση η οποία περιλαμβάνει:
– πρόταση ψηφίσματος με την οποία το Κοινοβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει την προταθείσα απόφαση και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις προς τη Συνέλευση ή τη διάσκεψη των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών·
– εφόσον απαιτείται, αιτιολογική έκθεση.
Τροπολογία 114
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 74β – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Όταν ζητείται η γνώμη του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 48, παράγραφος 6, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση επί προτάσεως για απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του τρίτου μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν το άρθρο 74α, παράγραφος 1α. Στην περίπτωση αυτή, η πρόταση ψηφίσματος μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις για την τροποποίηση διατάξεων μόνον του τρίτου μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 118
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 96
1.  Όταν ζητείται η γνώμη του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 36 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ζήτημα παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή, η οποία μπορεί να διατυπώσει συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 97 του παρόντος Κανονισμού.
1.  Όταν ζητείται η γνώμη του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 36 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ζήτημα παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή, η οποία μπορεί να διατυπώσει συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 97 του παρόντος Κανονισμού.
2.  Οι ενδιαφερόμενες επιτροπές εξασφαλίζουν ότι η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Υπάτη Εκπρόσωπος της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, το Συμβούλιο και η Επιτροπή τους παρέχουν τακτική και έγκαιρη ενημέρωση για τις εξελίξεις και την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της Ένωσης, το προβλεπόμενο κόστος κάθε φορά που εγκρίνεται απόφαση στο πεδίο της εν λόγω πολιτικής η οποία συνεπάγεται δημοσιονομικές επιπτώσεις και όλες τις άλλες δημοσιονομικές πλευρές που σχετίζονται με την εκτέλεση δράσεων της εν λόγω πολιτικής. Κατ’ εξαίρεση, μια επιτροπή μπορεί, μετά από αίτηση της Επιτροπής ή του Συμβουλίου ή της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Υπάτης Εκπροσώπου, να αποφασίσει να συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών.
2.  Οι ενδιαφερόμενες επιτροπές διασφαλίζουν ότι η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Υπάτη Εκπρόσωπος της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, τους παρέχει τακτική και έγκαιρη ενημέρωση για τις εξελίξεις και την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της Ένωσης, το προβλεπόμενο κόστος κάθε φορά που εγκρίνεται απόφαση στο πεδίο της εν λόγω πολιτικής η οποία συνεπάγεται δημοσιονομικές επιπτώσεις και όλες τις άλλες δημοσιονομικές πλευρές που σχετίζονται με την εκτέλεση δράσεων της εν λόγω πολιτικής. Κατ’ εξαίρεση, μια επιτροπή μπορεί, μετά από αίτηση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Υπάτης Εκπροσώπου, να αποφασίσει να συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών.
Δύο φορές το χρόνο διεξάγεται συζήτηση σχετικά με το έγγραφο διαβούλευσης που συντάσσει η Αντιπρόεδρος/Υπάτη Εκπρόσωπος όσον αφορά τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της κοινής πολιτικής για την ασφάλεια και την άμυνα καθώς και των δημοσιονομικών επιπτώσεων στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Εφαρμόζονται εν προκειμένω οι διαδικασίες του άρθρου 110.
3.  Δύο φορές το χρόνο διεξάγεται συζήτηση σχετικά με το έγγραφο διαβούλευσης που συντάσσει η Αντιπρόεδρος/Υπάτη Εκπρόσωπος όσον αφορά τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της κοινής πολιτικής για την ασφάλεια και την άμυνα καθώς και των δημοσιονομικών επιπτώσεων στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Εφαρμόζονται εν προκειμένω οι διαδικασίες του άρθρου 110.
(Βλ. επίσης την ερμηνεία στο άρθρο 121)
(Βλ. επίσης την ερμηνεία στο άρθρο 121)
4.  Το Συμβούλιο, η Επιτροπή και/ή η Αντιπρόεδρος/Υπάτη Εκπρόσωπος πρέπει να καλούνται να παρευρίσκονται σε κάθε συζήτηση στην Ολομέλεια που αφορά την εξωτερική πολιτική, την πολιτική ασφαλείας ή την αμυντική πολιτική.
4.  Η Αντιπρόεδρος/Υπάτη Εκπρόσωπος πρέπει να καλείται να παρευρίσκεται σε κάθε συζήτηση στην Ολομέλεια που αφορά την εξωτερική πολιτική, την πολιτική ασφαλείας ή την αμυντική πολιτική.
Τροπολογία 116
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Τίτλος IV – κεφάλαιο 3 – τίτλος
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Τροπολογία 107
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 116
1.  Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή διεξάγεται σε κάθε περίοδο συνόδου και σε χρόνο που καθορίζει το Κοινοβούλιο μετά από πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων. Εν προκειμένω μπορεί να προβλεφθεί χρόνος για ερωτήσεις στον Πρόεδρο και σε μεμονωμένα μέλη της Επιτροπής.
1.  Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή διεξάγεται σε κάθε περίοδο συνόδου και σε χρόνο που καθορίζει το Κοινοβούλιο μετά από πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων.
2.  Κάθε βουλευτής μπορεί κατά τη διάρκεια μιας περιόδου συνόδου να απευθύνει μόνο μία ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή.
2.  Κάθε βουλευτής μπορεί κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου συνόδου να απευθύνει μόνο μία ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή.
3.  Οι ερωτήσεις πρέπει να κατατίθενται γραπτώς στον Πρόεδρο, ο οποίος αποφασίζει ως προς το παραδεκτό και τη σειρά με την οποία θα εξετασθούν. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται αμέσως στο συντάκτη της ερώτησης.
3.  Οι ερωτήσεις πρέπει να κατατίθενται γραπτώς στον Πρόεδρο, ο οποίος αποφασίζει ως προς το παραδεκτό και τη σειρά με την οποία θα εξετασθούν. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται αμέσως στο συντάκτη της ερώτησης.
4.  Η ακολουθητέα διαδικασία για τη διεξαγωγή της ώρας των ερωτήσεων αποτελεί αντικείμενο κατευθυντήριων γραμμών.
4.  Η ακολουθητέα διαδικασία για τη διεξαγωγή της ώρας των ερωτήσεων αποτελεί αντικείμενο κατευθυντήριων γραμμών.
5.  Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Διάσκεψη των Προέδρων, είναι δυνατόν να διεξάγονται ειδικές Ώρες Ερωτήσεων με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Υπάτη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας και με τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας.
(Το σημείο 15 του παραρτήματος ΙΙ (τύπος) διαγράφεται)
Τροπολογία 108
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 117 – τίτλος και παράγραφος 1
Ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή με αίτημα γραπτής απάντησης
Ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης
1.  Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις στο Συμβούλιο ή την Επιτροπή με αίτημα γραπτής απάντησης, σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται με παράρτημα του Κανονισμού. Για το περιεχόμενο των ερωτήσεων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι ερωτώντες.
1.  Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Υπάτη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας με αίτημα γραπτής απάντησης, σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται με παράρτημα του Κανονισμού. Για το περιεχόμενο των ερωτήσεων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι ερωτώντες.
Τροπολογία 115
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 117 – παράγραφος 2
2.  Οι ερωτήσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Πρόεδρο, ο οποίος τις διαβιβάζει στο ερωτώμενο όργανο. Αμφιβολίες όσον αφορά το παραδεκτό μιας ερώτησης επιλύονται από τον Πρόεδρο. Η απόφασή του κοινοποιείται στον ερωτώντα.
2.  Οι ερωτήσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Πρόεδρο, ο οποίος τις διαβιβάζει στους αποδέκτες. Αμφιβολίες όσον αφορά το παραδεκτό μιας ερώτησης επιλύονται από τον Πρόεδρο. Η απόφασή του κοινοποιείται στον ερωτώντα.
(Οριζόντια τροπολογία: οι όροι ’ερωτώμενο όργανο’ αντικαθίστανται στο άρθρο 117, παράγραφοι 2 και 4, και στο Παράρτημα ΙΙΙ, σημεία 1 και 3 του Κανονισμού από τη λέξη ’αποδέκτες’.)
Τροπολογία 110
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 130 – παράγραφοι 1 α, 1 β και 1 γ (νέες)
1α.  Η Διάσκεψη των Προέδρων, αφού ζητήσει την άποψη της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, αναθέτει την εντολή διαπραγμάτευσης σχετικά με την οργάνωση και την προαγωγή αποτελεσματικής και τακτικής διακοινοβουλευτικής συνεργασίας εντός της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το Κοινοβούλιο εγκρίνει τυχόν συμφωνίες επί των θεμάτων αυτών, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 127.
1β.  Μια επιτροπή μπορεί να πραγματοποιήσει άμεσα διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια σε επίπεδο επιτροπής εντός των ορίων των πιστώσεων του προϋπολογισμού που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Τούτο μπορεί να περιλαμβάνει κατάλληλες μορφές προνομοθετικής και μετανομοθετικής συνεργασίας.
1γ.  Κάθε έγγραφο που αφορά νομοθετική διαδικασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο διαβιβάζεται επισήμως από εθνικό κοινοβούλιο στο Κοινοβούλιο προωθείται στην επιτροπή που είναι αρμόδια επί της ουσίας του εγγράφου.
Τροπολογία 112
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 131
1.  Μετά από πρόταση του Προέδρου, η Διάσκεψη των Προέδρων ορίζει τα μέλη της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στην COSAC και μπορεί να τους αναθέσει εντολή. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας τίθεται ένας εκ των αντιπροέδρων που είναι επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση των σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια.
1.  Μετά από πρόταση του Προέδρου, η Διάσκεψη των Προέδρων ορίζει τα μέλη της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στην COSAC και μπορεί να τους αναθέσει εντολή. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας τίθεται ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι επιφορτισμένος με την παρακολούθηση των σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια και ο πρόεδρος της αρμόδιας για τα θεσμικά θέματα επιτροπής.
2.  Τα υπόλοιπα μέλη της αντιπροσωπείας επιλέγονται με βάση τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση της COSAC, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της συνολικής πολιτικής ισορροπίας εντός του Κοινοβουλίου. Μετά από κάθε συνεδρίαση, η αντιπροσωπεία υποβάλλει έκθεση.
2.  Τα υπόλοιπα μέλη της αντιπροσωπείας επιλέγονται με βάση τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση της COSAC και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, κατά το δυνατόν, εκπρόσωποι των επιτροπών που είναι αρμόδιες για τα εν λόγω θέματα. Μετά από κάθε συνεδρίαση, η αντιπροσωπεία υποβάλλει έκθεση.
3.  Η συνολική πολιτική ισορροπία εντός του Κοινοβουλίου λαμβάνεται δεόντως υπόψη.
Τροπολογία 66
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 191 – παράγραφος 1
1.  Κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής που ακολουθεί την εκλογή των μελών των επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 186, η επιτροπή εκλέγει έναν πρόεδρο και με χωριστές ψηφοφορίες ένα, δύο ή τρεις αντιπροέδρους που αποτελούν το προεδρείο της επιτροπής.
1.  Κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής που ακολουθεί την εκλογή των μελών των επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 186, η επιτροπή εκλέγει έναν πρόεδρο και, με χωριστές ψηφοφορίες, αντιπροέδρους, που αποτελούν το προεδρείο της επιτροπής. Ο αριθμός των εκλεγομένων αντιπροέδρων καθορίζεται από το Κοινοβούλιο κατόπιν προτάσεως της Διάσκεψης των Προέδρων.
Τροπολογία 109
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 1 – περίπτωση -1 (νέα)
σημειώνουν σαφώς τον αποδέκτη στον οποίο θα πρέπει να διαβιβασθούν μέσω των συνήθων διοργανικών οδών·

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2009)0088.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου