Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2062(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0043/2009

Predkladané texty :

A7-0043/2009

Rozpravy :

PV 23/11/2009 - 21
CRE 23/11/2009 - 21

Hlasovanie :

PV 25/11/2009 - 7.4
CRE 25/11/2009 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 15/06/2010 - 7.9
CRE 15/06/2010 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0088
P7_TA(2010)0204

Prijaté texty
PDF 429kWORD 120k
Utorok, 15. júna 2010 - Štrasburg
Prispôsobenie rokovacieho poriadku Lisabonskej zmluve
P7_TA(2010)0204A7-0043/2009

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. júna 2010 o prispôsobení rokovacieho poriadku Lisabonskej zmluve (2009/2062(REG))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 211 a 212 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci zahŕňajúcu pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Výboru pre rozpočet uvedené v jeho stanovisku z 31. marca 2009 (A7-0043/2009),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 25. novembra 2009 o prispôsobení rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu Lisabonskej zmluve(1),

1.  sa rozhodol zmeniť a doplniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedených zmien;

2.  upozorňuje, že tieto zmeny nadobúdajú účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze;

3.  poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade a Komisii pre informáciu.

Platný text   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 7 – odsek 2
2.  Príslušný výbor pripraví návrh rozhodnutia, v ktorom iba odporučí prijatie alebo zamietnutie žiadosti o zbavenie imunity alebo ochranu imunity a výsad.
2.  Príslušný výbor pripraví návrh odôvodneného rozhodnutia, v ktorom odporučí prijatie alebo zamietnutie žiadosti o zbavenie imunity alebo ochranu imunity a výsad.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 8
Pokiaľ nie je stanovené inak, predpisy upravujúce vykonávanie štatútu poslancov Európskeho parlamentu vydáva Predsedníctvo.
Parlament prijíma štatút poslancov Európskeho parlamentu a každú jeho úpravu na základe návrhu gestorského výboru. Článok 138 ods. 1 sa použije primerane. Predsedníctvo zodpovedá za uplatňovanie týchto pravidiel a na základe ročného rozpočtu rozhoduje o finančnom krytí.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 23 – odsek 2 a odsek 2 a (nový)
2.  Predsedníctvo rozhoduje o finančných, organizačných a administratívnych záležitostiach týkajúcich sa poslancov, vnútornej organizácie Parlamentu, jeho sekretariátu a orgánov.
2.  Predsedníctvo rozhoduje o finančných, organizačných a administratívnych záležitostiach týkajúcich sa vnútornej organizácie Parlamentu, jeho sekretariátu a orgánov.
2a.  Predsedníctvo rozhoduje o finančných, organizačných a administratívnych záležitostiach týkajúcich sa poslancov na návrh generálneho tajomníka alebo politickej skupiny.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 23 – odsek 11 a (nový)
11a.  Predsedníctvo určí dvoch podpredsedov, ktorí sú poverení úlohami vo vzťahoch s národnými parlamentmi.
Podpredsedovia pravidelne informujú Konferenciu predsedov o svojej činnosti v tejto oblasti.
(Druhá a tretia veta článku 25 ods. 3 sa vypúšťa.)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 24 – odsek 2
2.  Nezaradení poslanci spomedzi seba určia jedného poslanca, ktorý sa zúčastňuje na schôdzach Konferencie predsedov, avšak bez hlasovacieho práva.
2.  Predseda Parlamentu pozve jedného z nezaradených poslancov, aby sa zúčastňoval na schôdzach Konferencie predsedov, bez hlasovacieho práva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 37 a (nový)
Článok 37a
Delegovanie legislatívnej právomoci
1.  Pri dôkladnom skúmaní návrhu legislatívneho aktu, ktorým sa na Komisiu deleguje právomoc, ako je stanovené v článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, venuje Parlament osobitnú pozornosť cieľom, obsahu, rozsahu a trvaniu delegovania a podmienkam, ktorým podlieha.
2.  Gestorský výbor môže kedykoľvek požiadať výbor príslušný pre výklad a uplatňovanie práva Únie o stanovisko.
3.  Výbor príslušný pre výklad a uplatňovanie práva Únie sa môže otázkami týkajúcimi sa delegovania legislatívnej právomoci zaoberať aj z vlastnej iniciatívy. V takýchto prípadoch náležite informuje gestorský výbor.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 56 – odsek 3 – pododsek 2
V prípade vrátenia návrhu gestorskému výboru podá gestorský výbor Parlamentu ústne alebo písomne novú správu v lehote určenej Parlamentom, ktorá nesmie byť dlhšia ako dva mesiace.
V prípade vrátenia návrhu gestorskému výboru rozhodne gestorský výbor o postupe a podá Parlamentu ústne alebo písomne novú správu v lehote určenej Parlamentom, ktorá nesmie byť dlhšia ako dva mesiace.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 74a – odsek 1 a (nový)
1a.  V prípade porady s Parlamentom v súlade s článkom 48 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii o návrhu rozhodnutia Európskej rady v prospech preskúmania navrhovaných zmien a doplnení zmlúv sa vec postúpi gestorskému výboru. Výbor vypracuje správu, ktorá zahŕňa:
– návrh uznesenia, v ktorom sa uvádza, či Parlament schvaľuje alebo zamieta navrhované rozhodnutie, a ktorý môže obsahovať návrhy určené konventu alebo konferencii zástupcov vlád členských štátov;
– podľa potreby dôvodovú správu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 74b – odsek 1 a (nový)
1a.  V prípade porady s Parlamentom v súlade s článkom 48 ods. 6 Zmluvy o Európskej únii o návrhu rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa tretia časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie, sa primerane použije článok 74a ods. 1a. V tomto prípade môže návrh uznesenia obsahovať návrhy zmien a doplnení týkajúcich sa výlučne ustanovení tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 96
1.  Ak je Parlament konzultovaný podľa článku 36 Zmluvy o Európskej únii, vec sa pridelí gestorskému výboru, ktorý môže prijať odporúčania podľa článku 97.
1.  V prípade porady s Parlamentom v súlade s článkom 36 Zmluvy o Európskej únii, vec sa pridelí gestorskému výboru, ktorý môže prijať odporúčania podľa článku 97.
2.  Dotknuté výbory sa usilujú zabezpečiť, aby im podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rada a Komisia pravidelne a načas poskytovali informácie o vývoji a vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Únie, o predpokladaných nákladoch prijatia každého rozhodnutia, ktoré má vplyv na výdavky, a o všetkých ďalších finančných odhadoch súvisiacich s realizáciou opatrení v rámci tejto politiky. Na žiadosť Komisie, Rady alebo podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa môže výbor výnimočne rozhodnúť, že rokovanie sa uskutoční za zatvorenými dverami.
2.  Dotknuté výbory sa usilujú zabezpečiť, aby im podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku pravidelne a načas poskytoval informácie o vývoji a vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Únie, o predpokladaných nákladoch prijatia každého rozhodnutia, ktoré má vplyv na výdavky, a o všetkých ďalších finančných odhadoch súvisiacich s realizáciou opatrení v rámci tejto politiky. Na žiadosť podpredsedu /vysokého predstaviteľa môže výbor výnimočne rozhodnúť, že rokovanie sa uskutoční za zatvorenými dverami.
3.  O poradnom dokumente týkajúcom sa hlavných aspektov a základných smerov spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vrátane spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a finančných dosahov na rozpočet Únie, ktorý vypracuje podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ, sa koná rozprava dvakrát ročne. Použijú sa postupy ustanovené v článku 110.
3.  O poradnom dokumente týkajúcom sa hlavných aspektov a základných smerov spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vrátane spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a finančných dosahov na rozpočet Únie, ktorý vypracuje podpredseda /vysoký predstaviteľ, sa koná rozprava dvakrát ročne. Použijú sa postupy ustanovené v článku 110.
(Pozri tiež výklad k článku 121.)
4.  Rada, Komisia a/alebo podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ sa prizývajú na každú rozpravu v pléne, ktorá sa týka zahraničnej, bezpečnostnej, alebo obrannej politiky.
(Pozri tiež výklad k článku 121.)
4.  Podpredseda/vysoký predstaviteľ sa prizývajú na každú rozpravu v pléne, ktorá sa týka zahraničnej, bezpečnostnej, alebo obrannej politiky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Hlava IV – kapitola 3 – názov
OTÁZKY PRE RADU, KOMISIU A EURÓPSKU CENTRÁLNU BANKU
PARLAMENTNÉ OTÁZKY
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 116
1.  Hodina otázok pre Radu a Komisiu sa koná na každej schôdzi v čase, o ktorom rozhodne Parlament na návrh Konferencie predsedov. Na otázky pre predsedu Komisie a jednotlivých členov Komisie sa môže vyhradiť osobitný čas.
1.  Hodina otázok pre Radu a Komisiu sa koná na každej schôdzi v čase, o ktorom rozhodne Parlament na návrh Konferencie predsedov.
2.  Počas jednej schôdze smie poslanec položiť Rade a Komisii najviac po jednej otázke.
2.  Počas jednej schôdze smie poslanec položiť Rade a Komisii najviac po jednej otázke.
3.  Otázky sa predkladajú písomne predsedovi, ktorý rozhodne o ich prípustnosti a o poradí ich zaradenia. Rozhodnutie sa ihneď oznámi autorovi otázky.
3.  Otázky sa predkladajú písomne predsedovi, ktorý rozhodne o ich prípustnosti a o poradí ich zaradenia. Rozhodnutie sa ihneď oznámi autorovi otázky.
4.  Podrobný postup sa riadi usmerneniami uvedenými v prílohe k rokovaciemu poriadku.
4.  Podrobný postup sa riadi usmerneniami uvedenými v prílohe k rokovaciemu poriadku.
5.  V súlade s usmerneniami, ktoré vypracovala Konferencia predsedov, sa môžu konať osobitné hodiny otázok s predsedom Komisie, podpredsedom Komisie/vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a predsedom Euroskupiny.
(Bod 15 prílohy II (Forma) sa vypúšťa.)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 117 – názov a odsek 1
Otázky na písomné zodpovedanie pre Radu alebo Komisiu
Otázky na písomné zodpovedanie
1.  Každý poslanec môže v súlade s usmerneniami uvedenými v prílohe k rokovaciemu poriadku položiť Rade alebo Komisii otázky na písomné zodpovedanie. Autori otázok v plnej miere zodpovedajú za ich obsah.
1.  Každý poslanec môže v súlade s usmerneniami uvedenými v prílohe k rokovaciemu poriadku položiť predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku otázky na písomné zodpovedanie. Autori otázok v plnej miere zodpovedajú za ich obsah.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 117 – odsek 2
2.  Otázky sa predkladajú písomne predsedovi, ktorý ich postúpi dotknutej inštitúcii. Predseda rieši pochybnosti týkajúce sa prípustnosti otázky. Jeho rozhodnutie sa oznámi autorovi otázky.
2.  Otázky sa predkladajú písomne predsedovi, ktorý ich postúpi adresátom. Predseda rieši pochybnosti týkajúce sa prípustnosti otázky. Jeho rozhodnutie sa oznámi autorovi otázky.
(Horizontálny pozmeňujúci a doplňujúci návrh: výraz ’dotknutá inštitúcia’ sa v článku 117 odsekoch 2 a 4 a bodoch 1 a 3 prílohy III rokovacieho poriadku nahradí výrazom ’adresáti’.)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 130 – odseky 1 a, 1 b a 1 c (nové)
1a.  O organizácii a podpore účinnej a pravidelnej medziparlamentnej spolupráce v rámci Únie podľa článku 9 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii sa rokuje na základe mandátu, ktorý udeľuje Konferencia predsedov po konzultácii s Konferenciou predsedov výborov.
Parlament schváli akékoľvek dohody o takýchto záležitostiach v súlade s postupom stanoveným v článku 127.
1b.  Výbor môže priamo začať dialóg s národnými parlamentmi na úrovni výborov v rámci rozpočtových prostriedkov vyčlenených na tento účel. Toto môže zahŕňať vhodné formy spolupráce pred legislatívnym procesom a po ňom.
1c.  Akýkoľvek dokument týkajúci sa legislatívneho postupu na úrovni Únie, ktorý národný parlament zasiela Parlamentu úradnou cestou, sa postúpi výboru, ktorý je príslušný pre predmet úpravy daného dokumentu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 131
1.  Na návrh predsedu Konferencia predsedov vymenuje členov delegácie Parlamentu pri Konferencii výborov pre európske záležitosti a môže im udeliť mandát. Delegáciu vedie jeden z podpredsedov zodpovedných za výkon úloh v oblasti vzťahov s národnými parlamentmi.
1.  Na návrh predsedu Konferencia predsedov vymenuje členov delegácie Parlamentu pri COSAC a môže im udeliť mandát. Delegáciu vedie podpredseda Parlamentu zodpovedný za výkon úloh v oblasti vzťahov s národnými parlamentmi a predseda výboru príslušného pre inštitucionálne veci.
2.  Ostatní členovia delegácie sa vyberajú s ohľadom na záležitosti, ktoré sa majú prerokovať na schôdzi Konferencie výborov pre európske záležitosti a s dostatočným zohľadnením potreby celkovej rovnováhy politických síl v Parlamente. Delegácia po každej schôdzi predkladá správu.
2.  Ostatní členovia delegácie sa vyberajú s ohľadom na záležitosti, ktoré sa majú prerokovať na schôdzi COSAC, a podľa možnosti ich tvoria zástupcovia výborov príslušných pre tieto záležitosti. Delegácia po každej schôdzi predkladá správu.
3.  V dostatočnej miere sa pritom zohľadní potreba celkovej rovnováhy politických síl v Parlamente.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 191 – odsek 1
1.  Výbor na svojej prvej schôdzi po voľbách členov výboru podľa článku 186 zvolí predsedníctvo zložené z predsedu a jedného, dvoch alebo troch podpredsedov. Podpredsedovia sa volia v samostatných hlasovaniach.
1.  Výbor na svojej prvej schôdzi po voľbách členov výboru podľa článku 186 zvolí predsedníctvo zložené z predsedu a podpredsedov, ktorí sa volia v samostatných hlasovaniach. Počet podpredsedov, ktorí sa majú zvoliť, určí Parlament na návrh Konferencie predsedov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha III – bod 1 – zarážka -1 (nová)
– jasne určujú adresáta, ktorému sa doručujú prostredníctvom obvyklých medziinštitucionálnych prostriedkov;

(1) Prijaté texty, P7_TA(2009)0088.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia