Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2002(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0183/2010

Indgivne tekster :

A7-0183/2010

Forhandlinger :

PV 14/06/2010 - 18
CRE 14/06/2010 - 18

Afstemninger :

PV 15/06/2010 - 7.10
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0205

Vedtagne tekster
PDF 87kWORD 117k
Tirsdag den 15. juni 2010 - Strasbourg
Mandatet for trepartsmødet om forslaget til budget for 2011
P7_TA(2010)0205A7-0183/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 15. juni 2010 om mandatet for trepartsmødet om forslaget til budget for 2011 (2010/2002(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011, vedtaget af Kommissionen den 27. april 2010 (SEK(2010)0473),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1),

–  der henviser til fælleserklæringen vedtaget på samrådsmødet den 18 november 2009 om de overgangsforanstaltninger, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden(2),

–  der henviser til EUF-traktatens artikel 314,

–  der henviser til sin beslutning af 25. marts 2010 om prioriteringer for 2011-budgettet, Sektion III - Kommissionen(3),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 16. marts 2010 om budgetretningslinjerne for 2011,

–  der henviser til forretningsordenens kapitel 7,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0183/2010),

A.  der henviser til, at 2011-budgetproceduren er den første af sin art under Lissabontraktaten, og at én enkelt behandling kræver øget samarbejde og koordinering med budgetmyndighedens anden part for at nå til enighed om alle bevillinger under forligsproceduren,

B.  der henviser til, at trepartsmødet, der afholdes i juli, har til formål at rydde eventuelle uoverensstemmelser af vejen, inden Rådet vedtager sin holdning til budgetforslaget, og på forhånd finde de punkter, hvor der er enighed,

Forslaget til budget for 2011
Generelle bemærkninger

1.  bemærker, at det samlede budgetforslag (BF) for 2011 udgør 142 576,4 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger (FB) og 130 147,2 mio. EUR i betalingsbevillinger (BB), hvilket giver en margen på 1 224,4 mio. i FB og 4 417,8 mio. EUR i BB; bemærker, at disse samlede beløb udgør henholdsvis 1,15 % og 1,05 % af EU's forventede BNI for 2011;

2.  er bekymret over, at stigningen i FB kun er på 0,77 % i forhold til 2010-budgettet som vedtaget, da denne forskel er ude af trit med de udtalte forventninger til, at EU-budgettet spiller en afgørende rolle til støtte for EU's post-kriseøkonomier; bemærker, at BB stiger med 5,85 %, men minder om, at det unormalt lave BB-niveau i 2010 giver den matematiske forklaring på denne forhøjelse; bemærker, at lofterne i henhold til den flerårige finansielle ramme (FFR) er på 142 965 mio. EUR for FB og 134 280 mio. EUR for BB i løbende priser;

3.  anerkender, at forskellen mellem FB og BB er blevet mindre sammenlignet med 2010-budgettet (12 429 mio. EUR i forhold til 18 535 mio. EUR), hvilket indikerer en bedre gennemførelse af EU-budgettet, men understreger samtidig, at forskellen mellem FB og BB for 2011 i henhold til FFR kun er på 8 366 mio. EUR; minder om, at disse forskelle skaber underskud på lang sigt og derfor bør undgås af hensyn til et budget, der er holdbart og kan administreres;

4.  understreger, at størstedelen (70 %) af den samlede margen på 1 224,4 mio. EUR i BF stammer fra margenen under udgiftsområde 2 om beskyttelse og forvaltning af naturressourcer, og at de andre udgiftsområder - i særdeleshed udgiftsområde 1a, 3b og 4 - har meget begrænsede margener, hvilket forholdsmæssigt reducerer EU's kapacitet til at reagere på politiske ændringer og uforudsete behov og samtidig opretholde sine prioriteter;

5.  understreger desuden, at margenen under udgiftsområde 2 reelt kan være mindre, idet markedsforholdene kan ændre sig;

6.  glæder sig over offentliggørelsen af Kommissionens rapport om IIA (KOM(2010)0185) og minder i den forbindelse om, at et forslag til en omfattende revision afventes, og at vanskelighederne under tidligere budgetprocedurer med at reagere korrekt og tilfredsstillende på forskellige udfordringer, gør en revision af den nuværende FFR uomgængelig; minder om, at Parlamentet forventer, at Kommissionen fremsætter konkrete forslag til en revision af den flerårige finansielle ramme inden udgangen af første halvår af 2010;

7.  henleder opmærksomheden på det store antal udestående procedurer med vidtrækkende budgetmæssige konsekvenser, der skal afsluttes af budgetmyndighedens to parter i 2011 (budgetgennemgang, oprettelse af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, ændringsbudgetter, revision af IIA, revision af finansforordningen, osv.);

8.  noterer sig de prioriteringer, der er fastsat af Kommissionen (støtte til EU's økonomi efter krisen og tilpasning til nye krav, dvs. gennemførelse af Lissabontraktaten, nye finansielle tilsynsmyndigheder, finansiering af den globale miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES), gennemførelse af Stockholmprogrammet osv.) og spørgsmål om, hvorvidt den beskedne stigning i FB i forhold til 2010-budgettet er tilstrækkelig;

9.  fremhæver betydningen af en tydelig reaktion på krisen og på usikkerheden på finansmarkederne, som bør omfatte yderligere finansiel kapacitet og fleksibilitet i EU-budgettet; anmoder i den forbindelse Rådet og Kommissionen om yderligere detaljerede oplysninger om, hvilke konsekvenser den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme, der blev vedtaget på den ekstraordinære samling i Rådet (Økofin)) den 9.-10. maj 2010, kan få for EU-budgettet; anmoder endvidere om, at der for at undgå kriser i fremtiden oprettes et effektivt overvågningssystem, herunder direkte tilvejebringelse af oplysninger til Parlamentet;

10.  beklager, at det er umuligt ud fra et budgetmæssigt synspunkt klart at definere de finansielle følger i budgetforslaget for 2011 af flagskibsinitiativerne i EU2020-strategien, såsom ’Innovation i EU’, ’Unge på vej’, ’Et ressourceeffektivt Europa’, ’Nye kvalifikationer og nye job’, ’En industripolitik for en globaliseret verden’, og udtrykker sin stærke tvivl med hensyn til mulighederne for inden for den nuværende finansielle ramme at sikre tilstrækkelig finansiering til disse væsentlige initiativer;

11.  minder om, at som anført i sin beslutning af 25. marts 2010 om prioriteringer for 2011-budgettet, er ungdommen en af de vigtigste prioriteringer for 2011-budgettet, der bør fremmes som et tværgående EU-tema, udvikling af synergier mellem forskellige politiske områder vedrørende unge, herunder uddannelse, beskæftigelse, iværksætterånd og sundhed, samtidig med, at de unges sociale inklusion, myndiggørelse, udvikling af færdigheder og mobilitet skal lettes og fremmes; påpeger, at ’unge’ bør ses som et bredt begreb, der omfatter den enkeltes mulighed for at ændre holdninger og status flere gange i løbet af sit liv, skifte uden begrænsning mellem ydre omstændigheder såsom lærlingeuddannelser, akademiske eller faglige miljøer og faglig uddannelse, og at et af målene derfor må være at lette overgangen fra uddannelsessystemet til arbejdsmarkedet;

12.  beklager, at på trods af en meget høj profil og en meget høj udnyttelsesgrad - på mellem 95-100 % hvert regnskabsår i perioden 2007-2009 - er stigningen i bevillingerne, der foreslås i BF for de centrale ungdomsinstrumenter og -programmer, såsom livslang læring, aktive unge og Erasmus Mundus, snarere symbolsk; mener ikke, at denne stigning gør det muligt for EU at behandle denne prioritering fyldestgørende, og agter derfor at yde yderligere støtte til disse programmer; minder i denne forbindelse om, at disse programmer har en uomtvistelig europæisk merværdi og i høj grad bidrager til at skabe et stærkt europæisk civilsamfund, på trods af den begrænsede økonomiske tildeling, de modtager;

13.  opfordrer til yderligere præcisering af fordelingen mellem aktions- og administrationsudgifter, men anerkender den indsats, der gøres med hensyn til præsentationen af de administrative udgifter uden for udgiftsområde 5; bemærker, at en allerede betragtelig andel af, hvad der i realiteten er administrative udgifter, finansieres via aktionsbevillinger;

14.  er fast besluttet på at tackle forhandlingerne om budgettet for regnskabsåret 2011 på en konstruktiv og fordomsfri måde under hensyntagen til målene om effektivitet og europæisk merværdi; forventer til gengæld, at budgetmyndighedens anden part antager en kooperativ holdning, der sikrer reel politisk dialog og afviger fra en ’regnskabsmæssig øvelse’, hvor besparelser og bidrag fra medlemsstaterne får en alt for fremtrædende plads i forhandlingerne; minder om, at traktaten ikke blot har ændret de retlige rammer for budgetproceduren, men også har indført en ny metode og nye frister for forhandling og kompromiser;

15.  understreger, at EU-budgettet er meget begrænset i forhold til nationale budgetter; understreger derfor behovet for at skabe synergier mellem EU-budgettet og de nationale budgetter for at gennemføre fælles EU-strategier; understreger, at samordning giver en større effekt for europæiske politikker ved at skabe en reel europæisk merværdi, samtidig med at langsigtede politiske målsætninger fremmes; er overbevist om, at EU-budgettet kan spille en afgørende rolle på vigtige områder med henblik på at støtte langsigtede investeringer og arbejdspladser; forventer, at Rådet tager dette behørigt med i betragtning, når det træffer afgørelse om EU-budgettet, og at det afstår fra ’generelle nedskæringer’, til trods for at situationen for de nationale offentlige budgetter er særdeles vanskelig;

16.  minder om sine prioriteringer som udtrykt i ovennævnte beslutning af 25. marts 2010;

Udgiftsområde 1a

17.  bemærker en stigning på 4,4 % i FB (til 13 437 mio. EUR) og 7 % i BB (til 11 035 mio. EUR(4)), og en margen på 50,1 mio. EUR (i forhold til 37 mio. EUR i den finansielle programmering), der hidrører fra et fald i bevillingerne til administrativ og teknisk støtte (tidligere ’BA-poster’) og decentraliserede agenturer og forvaltningsorganer og fra et fald i bevillingerne til en række programmer, såsom Told 2013 og CIP-iværksætter- og innovationsprogrammet;

18.  minder om, at SMV'er spiller en vigtig rolle for opsvinget og styrkelsen af hele EU's økonomi; opfordrer til øget støtte til alle programmer og instrumenter, der har til formål at støtte SMV'er, og er i den forbindelse bekymret over nedskæringerne i betalingsbevillinger, der foreslås for CIP-iværksætter- og innovationsprogrammet;

19.  minder om, at der ikke var taget højde for de nye behov, der skal finansieres under dette udgiftsområde (Kozloduy-nedlukningsprogrammet, europæiske finansielle tilsynsmyndigheder, ITER, og GMES, herunder Parlamentets anmodning om øgede bevillinger til den operationelle fase), da den nuværende FFR blev vedtaget; understreger, at finansieringen af disse behov ikke bør være til skade for finansieringen af andre programmer og aktioner under udgiftsområde 1a, som er afgørende for den europæiske indsats for genopretning efter krisen;

20.  minder om, at den europæiske økonomiske genopretningsplan (EERP) delvis finansieres under dette udgiftsområde i lighed med et stort antal flerårige programmer (CIP, RP7, TEN, Galileo/Egnos, Marco Polo II og Progress-programmet), som vil have nået en moden fase i 2011; gentager derfor sin opfordring til Kommissionen til at forelægge en opfølgningsrapport om gennemførelsen af EERP, herunder om de foranstaltninger, der er overdraget til EIB;

21.  glæder sig over stigningerne i bevillingerne til de vigtigste programmer (FP7, 13,8 %, CIP, 4,4 %, livslang læring, 2,6 %; TEN 16,8 %), og understreger, at disse programmer yder et væsentligt bidrag til EU's økonomiske strategi efter krisen;

22.  understreger, at udgiftsområde 1a omfatter mange flagskibsinitiativer fra EU2020-strategien, såsom ’Innovation i EU’, ’Unge på vej’, ’Ressourceeffektivt Europa’, ’Nye kvalifikationer til nye job’, og ’En industripolitik for en globaliseret verden’; beklager, at det er umuligt ud fra et budgetmæssigt synspunkt klart at definere de finansielle følger af EU2020-strategien, og udtrykker sin tvivl med hensyn til mulighederne for inden for den nuværende finansielle ramme at sikre tilstrækkelig finansiering til disse initiativer;

23.  minder om, at prioriteringerne for 2011 med henblik på EU2020-strategien hovedsageligt vil blive finansieret over dette udgiftsområde, og at EU's beføjelser som følge af traktatens ikrafttrædelse sandsynligvis vil få budgetmæssige konsekvenser; understreger, at rumpolitikken, der er et konkret eksempel på en europæisk industripolitik til fremme for europæiske videnskabelige, teknologiske og miljømæssige fremskridt og styrkelse af erhvervslivets konkurrenceevne, forudsætter, at både EU og medlemsstaterne gør en ekstra økonomisk indsats inden for rammerne af GMES;

24.  glæder sig over Kommissionens ’Unge på vej’-initiativ, der søger at gøre Europas videregående uddannelsesinstitutioner mere effektive og tiltrækkende på internationalt plan og hæve det generelle niveau for almen og faglig uddannelse i EU; går stærkt ind for at fremme lige muligheder for alle unge uanset deres uddannelsesmæssige baggrund; ønsker at understrege betydningen af at sikre tilstrækkelig finansiering til en ambitiøs politik inden for almen og faglig uddannelse, som spiller en afgørende rolle i EU2020-strategien; understreger, at EU vil sætte alle sine ressourcer ind på at leve op til denne ambitiøse udfordring, som skaber en hidtil uset fremdrift for udviklingen af en omfattende EU-ungdomspolitik; understreger dog, at lanceringen af et sådant overordnet flagskibsinitiativ, der omfatter en række forskellige og veletablerede EU-programmer inden for dette område, ikke bør mindske de enkelte programmers profil;

25.  understreger, at de budgetmæssige ressourcer, der stilles til rådighed i fremtiden til instrumenter som programmet for livslang læring og tværgående færdigheder, såsom e-færdigheder, internationale kompetencer, iværksætterfærdigheder og flersprogethed, bør afspejle høj europæiske merværdi, og derfor bør prioriteres i 2011-budgettet;

26.  er skuffet over, at turisme, som indirekte tegner sig for mere end 10 % af EU's BNP, og som med Lissabontraktatens ikrafttræden er blevet et fuldgyldigt ansvarsområde for EU, ikke defineres klart i FB for 2011;

27.  bemærker inddragelsen for første gang af betalingsbevillinger til Den Europæiske Globaliseringsfond, og anser dette for at være et vigtigt element i den samlede overvejelse om forvaltningen af denne fond og dens synlighed; mener imidlertid, at disse betalingsbevillinger måske ikke er tilstrækkelige til at dække EGF-ansøgninger i 2011; gentager derfor sit krav om, at ansøgninger til Globaliseringsfonden ikke finansieres udelukkende gennem overførsler fra budgetposter under ESF, og opfordrer Kommissionen til uden yderligere forsinkelse at udpege og anvende andre budgetposter til dette formål; understreger behovet for en enklere og hurtigere procedure for anvendelse af fonden(5);

28.  noterer sig den meget begrænsede forhøjelse eller stagnation (i sammenligning med 2010-budgettet) af forpligtelsesbevillingerne til EURES og til de tre budgetposter til støtte for arbejdsmarkedsforhold og social dialog; mener, at disse budgetposter bør styrkes i den nuværende situation med omfattende afskedigelser og omstrukturering på grund af krisen;

Udgiftsområde 1b

29.  bemærker, at der i FB for 2011 er taget højde for en forhøjelse på 3,2 % af FB til i alt 50 970 mio. EUR, hvoraf 39 891,5 mio. EUR er afsat til strukturfondene (EFRU og ESF) - et beløb svarende til tallene for 2010 - og 11 078,6 mio. EUR til Samhørighedsfonden;

30.  bemærker, at dette forslag er i overensstemmelse med de tildelinger, der er fastsat i FFR under hensyntagen til den tekniske justering af den finansielle ramme for 2011(6) (en stigning på 336 mio. EUR), som fastsat i punkt 17 i IIA; forstår i den forbindelse margenen på 16,9 mio. EUR, som primært stammer fra tildelingen til tekniske bistand og udgør 0,03 % af udgiftsområdet;

31.  glæder sig over stigningen på 16,9 % i BB til 42 541 mio. EUR, der foreslås for 2011, men er alligevel betænkelig ved, at betalingsbehovene er anslået på grundlag af de historiske betalingssatser i forhold til de tilsvarende forpligtelsestrancher i programmeringsperioden 2000-2006, mens programgennemførelsen var meget langsommere i begyndelsen af perioden 2007-2013, og derfor kræver, at man indhenter kraftigt, især i 2011;

32.  tvivler på, at de foretagne justeringer, bl.a. gennem tildeling af forsinkede betalinger i forhold til forventede betalinger i de kommende år, er fuldt ud egnede til at afhjælpe alle yderligere betalingsbehov, navnlig som følge af:

   de seneste lovændringer, som især sigter på at lette forvaltningen af EU-midler og fremskynde investeringer
   2011 bliver det første hele år, hvor alle forvaltnings- og kontrolsystemer vil blive godkendt, hvilket er en forudsætning for interimsbetalinger, og hvilket betyder, at gennemførelsen af programmer når op på fuld hastighed, idet der pr. udgangen af marts 2010 allerede er udvalgt projekter for mere end 93 mia. eller 27 % af den samlede finansielle volumen for perioden
   afslutningen af programmerne for 2000-2006 forventes at fortsætte i 2011, hvilket kræver endelige betalinger, men også frigør nogle ressourcer til yderligere fremskyndelse af gennemførelsen af programmer for 2007-2013;

33.  mener desuden, at tilstrækkelige ressourcer til samhørighedspolitikken er af afgørende betydning for at fremskynde genopretningen af den europæiske økonomi og for at bidrage til Europas 2020-strategi for regionerne; understreger synergieffekterne ved EU's makroregionale samarbejde i forbindelse med opfyldelsen af målene i EU2020-strategien og behovet for at tildele tilstrækkelige midler til gennemførelsen af eksisterende makroregionale strategier; opfordrer derfor Kommissionen og Rådet til snarest muligt at forelægge og vedtage et ændringsbudget, såfremt betalingsbevillingerne ikke er tilstrækkelige til at dække behovet;

34.  anmoder Kommissionen om fortsat at arbejde tæt sammen med de medlemsstater, der har en lav udnyttelsesgrad, med henblik på yderligere at forbedre situationen med hensyn til absorption på stedet; bemærker, at en lav udnyttelsesgrad kan skade den gradvise gennemførelse af EU's politikker;

35.  anmoder endvidere Kommissionen om at fortsætte sine overvejelser om, hvordan man kan ændre det komplekse system af regler og krav, som Kommissionen og/eller medlemsstaterne har fastlagt med henblik på at fokusere mere på at nå målene og mindre på lovlighed og formel rigtighed, uden at man afviger fra nøgleprincippet om forsvarlig økonomisk forvaltning; understreger, at en sådan refleksion også bør bidrage til en bedre udarbejdelse af den næste programmeringsperiodes grundforordning; minder i denne forbindelse om den fælles erklæring fra november 2009 om forenkling og mere målrettet anvendelse af struktur- og samhørighedsfondene i forbindelse med den økonomiske krise;

Udgiftsområde 2

36.  minder om, at en af de vigtigste ændringer, som TEUF indfører, er afskaffelsen af sondringen mellem obligatoriske og ikke-obligatoriske udgifter, så budgetmyndighedens to parter endelig kan forhandle på lige fod om de årlige bevillinger; minder om, at de obligatoriske udgifter tegnede sig for næsten 34 % af det samlede budget, hvoraf det meste faldt ind under udgiftsområde 2;

37.  understreger, at i løbet af de sidste par år, har budgetmyndigheden gjort brug af dette udgiftsområde til at nå global enighed om de årlige budgetter, ved at udnytte margenen eller omfordele bevillinger til andre programmer og aktioner;

38.  bemærker, at på trods af påstanden om, at bevillingerne er stabile, er de formålsbestemte indtægter nedskåret med mere end 25 % i 2011, at markedsstøtten er nedskåret med næsten 22 % (til 3 491 mio. EUR), og at bevillingerne til veterinær- og plantebeskyttelsesforanstaltninger udviser et fald på 7,8 %; udtrykker bekymring over Kommissionens optimistiske antagelser (i betragtning af den øgede usikkerhed på markedet og landbrugsaktiviteternes eksponering for sundhedsmæssige risici) med hensyn til udviklingen af landbrugsmarkederne i 2011, som medfører en reduktion af de markedsrelaterede udgifter på omkring 900 mio. EUR; opfordrer Kommissionen og Rådet til nøje at overvåge udviklingen på landbrugsmarkederne og være rede til hurtigt og effektivt at træffe de nødvendige sikkerhedsnetforanstaltninger for at modvirke en negativ markedsudvikling eller prisudsving; udtrykker også bekymring over den planlagte nedskæring i bevillingerne til veterinær- og plantesundhedsforanstaltninger, og understreger nødvendigheden af at udvise forsigtighed, hvad angår udryddelse af sygdom blandt dyr;

39.  glæder sig over forhøjelserne af bevillingerne til afkoblet direkte støtte (9,7 %), ordningen for frugt og grøntsager i skolerne (forhøjelse på 50 % til 90 mio. EUR) og skolemælk (5,3 %), samt de foreslåede bevillinger til programmet om fødevarehjælp til socialt dårligt stillede personer; bemærker med tilfredshed den konstante nedgang i eksportrestitutionerne siden 2007 (til 166 mio. EUR i 2011-BF);

40.  glæder sig over Kommissionens beslutning om at omfordele den støtte, som flere medlemsstater ikke har anvendt, til andre medlemsstater, som har haft succes med indførelsen af ordningen;

41.  bemærker, at klimaindsatsen er en prioritet i overensstemmelse med Europa 2020-strategien, og konstaterer, at teksten til afsnit 07 ændres til ’Miljø og klimaindsats’; bemærker forhøjelsen af bevillinger, der foreslås til gennemførelse af EU's politik og lovgivning om klimaindsats og en ny forberedende foranstaltning vedrørende integration af klimaindsats og -tilpasning i EU's politikker;

42.  glæder sig over forhøjelsen af FB til Life + til 333,5 mio. EUR (en stigning på 8,7 %), og glæder sig over den kraftige forhøjelse af BB (24,3 %, til 268,2 mio. EUR) i overensstemmelse med den forbedrede udnyttelsesgrad, ikke mindst med henblik på opfølgningsforanstaltningerne fra den planlagte strategi for biologisk mangfoldighed i 2010; påpeger dog, at de omfattende miljømæssige udfordringer, som EU står over for, kræver en yderligere finansiel indsats til fordel for dette program;

43.  minder om, at den særlige markedsstøtteforanstaltning i mejerisektoren, der blev oprettet i forbindelse med 2010-budget for at afbøde konsekvenserne af krisen i mælkesektoren, skulle være en engangsforeteelse; anmoder Kommissionen om at undersøge, hvordan de 300 mio. EUR i ekstra bevillinger til mejerisektoren anvendes af medlemsstaterne, og om at fremsende sin evaluering af denne foranstaltning samt forslag til en permanent tilgang og konkrete forslag til håndtering af prisudsving i denne sektor;

44.  udtrykker bekymring over, at den fælles fiskeripolitiks politiske betydning ikke i tilstrækkelig grad er afspejlet i forslaget til budget for 2011; påpeger, at de midler, der er foreslået til udvikling af en integreret havpolitik, ikke er tilstrækkelige til at dække de vigtigste aspekter ved iværksættelsen af denne nye politik; understreger, at en ny europæisk havpolitik vil kunne udvikle sig til skade for de eksisterende prioriterede områder inden for den fælles fiskeripolitik, for så vidt angår de dertil afsatte budgetmidler; mener, at en sådan politik i fremtiden vil kræve passende finansiering fra mere end én budgetpost;

Udgiftsområde 3a

45.  bemærker, at den samlede forhøjelse af bevillingerne under dette udgiftsområde (+12,8 %) synes at omsætte ambitionerne på dette område, således som de kommer til udtryk i Lissabontraktaten og Stockholmprogrammet, til praksis;

46.  understreger, at det er nødvendigt at forhøje bevillingerne til forbedring af interneringsforholdene; minder som anført i Stockholmprogrammet om, at det er nødvendigt at afsætte midler til foranstaltninger til social integration og sociale genbosætningsprogrammer samt støtte til narkotikabekæmpelsesforanstaltninger (herunder forebyggelse, rehabilitering og mindskelse af skader);

47.  bemærker i den henseende Kommissionens meddelelse om en handlingsplan om iværksættelse af Stockholmprogrammet og glæder sig på området indvandring og støtte til integration af indvandrere over den foreslåede forhøjelse af FB til Fonden for De Ydre Grænser (254 mio. 22 %), Den Europæiske Tilbagesendelsesfond (114 mio. EUR + 29 %) og til Den Europæiske Flygtningefond (94 mio. EUR + 1,3 %);

48.  erkender, at den foreslåede nedskæring af bevillingerne til FRONTEX i 2011, trods dennes voksende arbejdsbyrde, skyldes en ajourført evaluering af de uudnyttede bevillinger og de årlige overskud;

49.  glæder sig over vedtagelsen af forordningen om oprettelse af Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) og opfordrer Kommissionen til at sikre, at EASO påbegynder sit arbejde i god tid inden 2011, og at der er tilstrækkelige finansielle midler til rådighed for agenturet for at påbegynde dets mandat;

50.  beklager, at indtil der foreligger et forslag til forordning om Europol (planlagt til 2013), et EU-agentur der har været finansieret under EU's budget siden 2010, er bevillingsrammen for 2011 (82,9 mio. EUR) næsten uændret i forhold til 2010 (79,7 mio. EUR), selv om der i Stockholmprogrammet opfordres til en styrkelse af Europol;

51.  bemærker, at selv om tidsplanen for udvikling og ibrugtagning af Schengen-informationssystemet II (SIS II) er uvis, foreslås det, at FB nedskæres en anelse fra 35 mio. EUR til 30 mio. EUR, mens betalingsbevillingerne forhøjes fra 19,5 mio. EUR til 21 mio. EUR; minder om, at Kommissionen har regnet med 27,91 mio. EUR, indtil SIS II kan tages i brug i fjerde kvartal af 2011; påpeger, at udviklingen af SIS II allerede er bagud for den fastsatte tidsplan og sandsynligvis ikke vil være afsluttet ved udgangen af 2011; finder det nødvendigt, da udsigten til en fuldstændig overgang til SIS II bliver mere og mere usandsynlig, og en udskiftningsmulighed i øjeblikket er under udarbejdelse, at opføre en del af disse bevillinger i reserven, indtil der foreligger yderligere analyser;

52.  understreger, at finansieringen af det planlagte agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed ikke må føre til udvikling af yderligere it-systemer, så længe SIS II eller en alternativ løsning og VIS endnu ikke er funktionsdygtig; kræver, at udgifterne til dette agentur og de tilknyttede projekter tydeligt specificeres;

Udgiftsområde 3b

53.  minder om, at udgiftsområde 3b dækker spørgsmål af afgørende betydning for Europas borgere, som f.eks. ungdoms-, uddannelses- og kulturprogrammer, folkesundhed, forbrugerbeskyttelse, civilbeskyttelsesinstrumentet og kommunikationspolitik; bemærker derfor med stor bekymring, at de samlede bevillinger for andet år i træk nedskæres, idet FB nedskæres med 0,03 % (til 667,8 mio. EUR) og BB med 3,1 % (til 638,9 mio. EUR) i forhold til 2010-budgettet, hvilket giver en margen på 15,2 mio. EUR;

54.  bemærker, at den foreslåede forhøjelse for nogle programmer (Media 2007, Kultur 2007, Folkesundhed, osv.) er blevet mulig, fordi der mangler FB til flere pilotprojekter og forberedende foranstaltninger; beklager derfor, at den lille margen vil give begrænset spillerum, når der skal træffes beslutninger om en intensivering af finansieringen af prioriteringer, der direkte gavner borgerne, og vedtages forslag til projekter og aktioner;

55.  gentager, at en koordineret og tværfaglig investering i ungdommen snarest muligt må påbegyndes som et tværgående tema, og at en forhøjelse af bevillingerne til det ungdomspolitiske instrument derfor bør foreslås; beklager Kommissionens manglende ambitionsniveau, når den ikke på passende vis tager denne prioritering op, og bekræfter sin hensigt om at ændre budgetforslaget med henblik på at afsætte tilstrækkelige bevillinger til denne prioritering;

56.  minder om, at tilskyndelse til og fremme af samarbejdet på ungdomsområdet og sport er et prioriteret område for 2011-budgettet, og understreger, at finansiel støtte til særlige årlige begivenheder er et vigtigt redskab i den forbindelse; beklager, at der ikke er opført FB i budgetforslaget for 2011 (p.m. under FB og kun 2,9 mio. EUR i BB) i forhold til henholdsvis 9,8 mio. EUR og 10,25 mio. EUR på 2010-budgettet;

57.  glæder sig over lanceringen af det europæiske år for frivilligt arbejde i 2011, der bygger på den forberedende foranstaltning, der blev indført under 2010-budgettet, og minder om sin og Rådets vedtagelse om at forhøje den samlede tildeling i henhold til den relevante retsakt til 8 mio. EUR;

58.  er foruroliget over det lave bevillingsniveau - der i visse tilfælde oven i købet er faldet sammenlignet med 2010 - i forbindelse med programmer til fremme af det europæiske statsborgerskab, kommunikation og information og medier; mener, at disse programmer udgør et væsentligt element for etablering af en europæisk identitet og formidling af europæiske projekter til EU-borgere;

59.  beklager, at forpligtelserne til programmet om bekæmpelse af vold (Daphne) er blevet nedskåret, og påpeger de mulige negative konsekvenser, det kan have for bekæmpelsen af vold; opfordrer til fortsat finansiering af eksisterende og nye effektive foranstaltninger med henblik på at bekæmpe alle former for vold mod børn, unge og kvinder;

Udgiftsområde 4

60.  minder endnu en gang om de meget snævre margener under udgiftsområde 4, som ikke giver EU mulighed for at reagere på passende vis på tilbagevendende og nye kriser og nødstilfælde; understreger, at den tiltagende og uholdbare afstand mellem dette underfinansierede udgiftsområde og Rådets nye politiske forpligtelser på verdensscenen kun kan afhjælpes ved en revision af loftet under den aktuelle FFR(7);

61.  glæder sig over den foreslåede forhøjelse af bevillingerne til ENP Syd og ENP Øst, og mere specifikt til den østlige partnerskabsdimension af sidstnævnte; bemærker den foreslåede tømning af den budgetpost, der vedrører EU's Østersøstrategi, men beklager, at der ikke er afsat et tilsvarende beløb til denne strategi under ENP Øst;

62.  gør Kommissionen opmærksom på, at der bør ydes yderligere finansiel bistand til de nye flerårige vejledende ENPI-programmer og nationale vejledende programmer for perioden 2011-2013, der dækker de østlige partnerskabslande, for at opfylde målene og sikre en effektiv gennemførelse af det østlige partnerskab;

63.  er yderst bekymret over den foreslåede nedskæring på mere end 32 % i FB til økonomisk bistand til Palæstina, fredsprocessen og UNRWA i betragtning af det tilbagevendende behov for yderligere bevillinger; mener, at Kommissionens erklæring om, ’[at] de usædvanligt høje tildelinger fra tidligere år ikke kan opretholdes uden at risikere en nedskæring af bevillingerne til andre lande i regionen’, forstærker det presserende behov for en omfattende revision af finansieringskapaciteten under udgiftsområde 4, men bør ikke føre til en nedskæring af den finansielle bistand, som er afgørende for det palæstinensiske folk, Den Palæstinensiske Myndighed og UNRWA; gentager sin støtte til Den Palæstinensiske Myndighed og opbygningen af dennes institutionelle kapacitet; understreger, at selv om EU skulle være indstillet på at udvide bistandspakken til palæstinenserne, er en sådan forpligtelse ikke tidsubegrænset, og fastholder, at humanitær bistand ganske vist skal ydes uden betingelser, men at EU skal spille en politisk rolle, der giver konkrete resultater i form af fremskridt hen imod oprettelsen af en palæstinensisk stat, og som er i overensstemmelse med EU's betydelige økonomiske bistand og indflydelse i regionen;

64.  påpeger i den forbindelse, at selv om hele margenen under udgiftsområde 4 udelukkende blev anvendt til den finansielle bistand til Palæstina, ville dette ikke være tilstrækkeligt til at nå 2010-niveauet i FB (295 mio. EUR i 2010, sammenlignet med hypotetiske 270 mio. EUR i 2011);

65.  bemærker den betydelige forhøjelse af bevillingerne (13,2 %) til dækning af udvidelsesprocessen, hvor yderligere fremskridt forventes i 2011 (igangværende og potentielle forhandlinger med Kroatien, Island, FYROM, Tyrkiet og det vestlige Balkan);

66.  anser den foreslåede forhøjelse af bevillingerne til DCI for at være passende, men beklager Kommissionens vildledende præsentation, idet der prales med en forhøjelse på 65 mio. EUR til miljø og bæredygtig forvaltning af naturressourcer som en opfølgning af Københavnsaftalen, selv om denne forhøjelse er baseret på den finansielle programmering og ikke på 2010-budgettet (2011-DB udviser faktisk en nedskæring på 1,2 mio. EUR under denne budgetpost i forhold til 2010-budgettet, hvilket er en kilde til bekymring); kræver, at denne klimafinansieringspakke til hurtig gennemførelse virkelig skal være et supplement til og ikke må gennemføres på bekostning af de eksisterende programmer for udviklingssamarbejde; udtrykker sin bekymring over sammenhængen og synligheden af EU's hurtige startfinansieringsbidrag og opfordrer medlemsstaterne til straks at stille oplysningerne til rådighed for Kommissionen for at sikre fuld gennemsigtighed og additionalitet af EU's bidrag;

67.  understreger behovet for at øge Unionens budget for finansiering af foranstaltninger til afhjælpning af migrationsfænomener med henblik på at forbedre forvaltningen af lovlig migration, bremse ulovlig migration og optimere effekten af migration på udviklingen;

68.  minder om sin støtte til princippet om finansiel bistand til de vigtigste leverandørlande af AVS-bananer, men gentager sin stærke modstand mod, at ledsageforanstaltninger inden for banansektoren finansieres ved udnyttelse af margenen; minder om, at den begrænsede margen under dette udgiftsområde ikke giver mulighed for en finansiering af foranstaltninger, der ikke var taget højde for, da FFR blev vedtaget i 2006; er også klart modstander af enhver omfordeling af bevillinger fra de eksisterende instrumenter inden for udgiftsområde 4, der ville true de eksisterende prioriteringer; modsætter sig derfor forslaget i budgetforslaget om at omfordele 13 mio. EUR fra instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde og 5 mio. EUR fra det finansielle civilbeskyttelsesinstrument til dette formål;

69.  glæder sig over forslaget om en ændring af forordningen om oprettelse af et instrument for industrialiserede lande (ICI+), men går resolut imod, at det finansieres med bevillinger, der var afsat til anvendelse under instrumentet for udviklingssamarbejde; understeger, at midler, der er øremærket til udviklingssamarbejde, skal anvendes til at bekæmpe fattigdom; er meget utilfreds med, at 45 mio. EUR ud af de samlede bevillinger på 70,6 mio. EUR, der er øremærket til dette nye instrument i budgetforslaget, flyttes fra instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde;

70.  gentager sin hensigt om at give Tjenesten for EU's Optræden Udadtil de nødvendige administrative midler til at opfylde sin mission; understreger imidlertid, at tildelingen af nye midler til integration af ansatte fra diplomatiske tjenester i medlemsstaterne og omkostningerne til den nødvendige infrastruktur bør være knyttet til en passende forhøjelse af EU-budgettet i forbindelse med foranstaltninger udadtil;

71.  glæder sig over forhøjelsen af bevillingerne til FUSP til 327,4 mio. EUR (FB) som fastsat i den finansielle programmering og i overensstemmelse med den stadigt mere ambitiøse rolle, EU ønsker at spille i zoner, der er inde i en stabiliseringsproces eller ramt af konflikter og kriser; bemærker tømningen af budgetposten for EU's særlige repræsentanter, som fastsat i forbindelse med oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, og minder om, at de særlige bestemmelser vedrørende FUSP i IIA skal omarbejdes væsentligt inden for rammerne af forhandlingerne om en revideret IIA og vedtagelsen af et forslag om Tjenesten for EU's Optræden Udadtil;

72.  bemærker den foreslåede forhøjelse af forslaget til budget for 2011 sammenlignet med 2010-budgettet hvad angår budgetposten for makroøkonomisk bistand (01 03 02); minder om, at anvendelsen af dette instrument til fordel for et tredjeland henhører under den almindelige lovgivningsprocedure, og anmoder Kommissionen om at redegøre yderligere for dens foreslåede forhøjelse;

73.  bifalder oprettelsen af en forberedende foranstaltning vedrørende et frivilligt europæisk korps for humanitær bistand, der skyldes EUF-traktatens ikrafttrædelse (artikel 214), og som er på linje med det europæiske år for frivilligt arbejde i 2011;

Udgiftsområde 5

74.  bemærker, at de samlede administrative udgifter for alle institutioner anslås til 8 266,6 mio. EUR, dvs. en forhøjelse på 4,5 %, hvilket giver en margen på 149 mio. EUR;

75.  understreger, at de enkelte institutioners budgetoverslag sammen med ændringsbudgetter i 2010, bør tage hensyn til alle yderligere behov i forbindelse med Lissabontraktatens ikrafttrædelse, navnlig for så vidt angår Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget; minder i denne forbindelse om den fælles erklæring fra november 2009 om udgiftsområde 5, som opfordrede de øvrige institutioner til, så vidt det overhovedet var muligt, at finansiere administrative behov, der vedrørte vederlag til deres ansatte, inden for de bevillinger, der var opført under deres respektive sektioner i 2010-budgettet;

76.  bemærker forhøjelsen på 2,9 % inden for Kommissionens andel af administrationsbudgettet; bemærker dog, at ikke alle omkostninger forbundet med funktion og oprettelse af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil er inkluderet i denne fase; er af den opfattelse, at enhver yderligere anmodning i denne henseende ikke bør have negativ indvirkning på institutionernes nuværende aktiviteter; understreger derfor kraftigt behovet for at nå frem til en effektiv struktur med en klar definition af ansvarsområder med henblik på at undgå overlapninger af opgaver og unødvendige (administrative) omkostninger, der skal afholdes over budgettet, hvilket ellers kunne forværre den finansielle situation under dette udgiftsområde yderligere;

77.  tilslutter sig Kommissionens holdning, at den lønjustering på 3,7 %, der blev foreslået i 2009, og som måske i fuldt omfang kommer til udbetaling, hvis Domstolen afsiger dom i Kommissionens favør, bør opføres på budgettet som en sikkerhedsforanstaltning; konstaterer, at selv når man tager dette høje niveau som grundlag for fremtiden, skønnes den forventede lønjustering ved udgangen af 2010 stadig til 2,2 % i en situation med økonomisk og social krise, for derefter at falde til 1,3 % ved udgangen af 2011; anmoder Kommissionen om at begrunde sine beregninger;

78.  anerkender Kommissionens bestræbelser på ikke at anmode om yderligere stillinger, men ser med skepsis på tilsagnet om at opfylde alle behov, herunder i forbindelse med nye prioriteringer og EUF-traktatens ikrafttrædelse, blot ved hjælp af intern omrokering af de eksisterende menneskelige ressourcer;

79.  finder det dybt foruroligende, at Kommissionens øgede brug af outsourcing sammen med omdannelsen af stillinger til bevillinger til kontraktansatte generelt har skabt en situation, hvor et stigende antal personer, der er ansat af Den Europæiske Union, ikke er synlige i institutionernes stillingsfortegnelser som vedtaget af budgetmyndigheden og ikke betales under udgiftsområde 5; er derfor af den opfattelse, at ændringer i Kommissionens personaletal bør behandles på grundlag af ikke blot stillinger på stillingsfortegnelsen, men også andre medarbejdere, herunder personale i decentraliserede agenturer og forvaltningsorganer, hvis arbejdsopgaver er blevet overført fra Kommissionen; mener, at selv om dette skaber besparelser på lønområdet, må omdannelsen af stillinger på stillingsfortegnelsen til eksternt personale forventes at have indvirkning på den europæiske offentlige tjenestes kvalitet og uafhængighed;

80.  bemærker nedskæringen på 13 % i EPSO's budget, hvilket skyldes de lavere udgifter til udvælgelsesprøver som følge af den nye ordning, der foreslås i EPSO's udviklingsprogram, men fastholder, at denne nedskæring ikke må ske på bekostning af alle EU-udvælgelsesprocedurernes kvalitet, gennemsigtighed, fairness, upartiskhed og flersprogethed; minder EPSO om, at kandidater i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001 har en umistelig ret til at få adgang til deres personlige oplysninger, herunder spørgsmål og svar, og opfordrer EPSO til at sikre denne ret; forventer uforbeholdne garantier fra Kommissionen i så henseende;

81.  glæder sig over, at Kommissionen har nået sine overordnede mål i form af ansættelse af statsborgere fra nye medlemsstater, samt at den har givet tilsagn om nøje og løbende at overvåge EU-12-ansættelser med henblik på at sikre overholdelse af rekrutteringsmålene såvel som en ligelig repræsentation af statsborgere fra EU-2 og EU-10 i hver ansættelsesgruppe;

82.  bemærker de øgede udgifter til pensioner og Europaskolerne med henblik på generationsskiftet i EU-institutionerne som følge af bølgen af pensioneringer af tjenestemænd født i 1950’erne og ansættelsen af nyt personale; forventer, at Kommissionen leverer en mere dybtgående analyse af de langsigtede budgetmæssige konsekvenser af denne proces;

83.  anmoder Kommissionen om i anmærkningerne til de pågældende budgetposter at redegøre for de beløb, som er afsat til alle projekter vedrørende fast ejendom, der kan give anledning til betydelige budgetudgifter og er genstand for en høring af budgetmyndigheden i henhold til finansforordningens artikel 179, stk. 3;

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

84.  minder om, at Kommissionen i overensstemmelse med punkt 46, litra a, i IIA bør sørge for flerårige overslag og for margener under de tilladte lofter;

85.  understreger betydningen af pilotprojekter og forberedende aktioner som centrale redskaber til formulering af politiske prioriteringer og for at bane vejen for nye initiativer, der kan udvikle sig til EU-aktiviteter og -programmer, der forbedrer livet for EU-borgerne; bekræfter derfor allerede på dette stadium i proceduren, at det er fast besluttet på at anvende alle til rådighed stående midler til at sikre vedtagelsen af sine forslag vedrørende pilotprojekter og forberedende foranstaltninger på 2011-budgettet;

86.  minder om, at pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, der blev vedtaget på 2010-budgettet, udgjorde i alt 103,25 mio. EUR i BB på tværs af alle udgiftsområder; understreger, at hvis budgetmyndigheden for 2011 vedtager pilotprojekter og forberedende foranstaltninger på et tilsvarende niveau og med en tilsvarende fordeling på udgiftsområder, ville 56 % af margenen under udgiftsområde 1a (og 33 % af margenen under udgiftsområde 1b, 59 % under udgiftsområde 3b og 37 % under udgiftsområde 4), allerede være udnyttet, selv om det samlede beløb, der er afsat til dette formål på 2010-budgettet, ikke engang når op på det maksimalt tilladte beløb i henhold til IIA (103,25 mio. EUR i forhold til 140 mio. EUR);

87.  agter, som fastsat i bilag II, del D, til IIA at forelægge Kommissionen en første foreløbig liste over potentielle pilotprojekter og forberedende foranstaltninger med henblik på 2011-budgettet, således at Kommissionen kan bidrage til Parlamentets fastlæggelse af en global og afbalanceret endelige pakke om dette spørgsmål; forventer, at Kommissionen forelægger en velbegrundet undersøgelse af Parlamentets vejledende forslag; understreger, at denne første foreløbige liste ikke erstatter den formelle indgivelse og vedtagelse af ændringer vedrørende pilotprojekter og forberedende foranstaltninger i løbet af Parlamentets behandling af budgettet;

Agenturer

88.  glæder sig over den samlede stabilisering af EU's budgetudgifter til decentrale agenturer på 679,2 mio. EUR; er opmærksom på, at oprettelsen af nye agenturer kræver tilstrækkelige midler, der er blevet foreslået for de fem nye(8) og de tre indfasningsagenturer(9); understreger, at såfremt opgaverne for et decentralt agentur (herunder de finansielle tilsynsmyndigheder) øges i forhold til det oprindelige forslag, bør tildelingerne ændres tilsvarende; er, hvad angår gebyrafhængige agenturers formålsbestemte indtægter, ikke enig i Kommissionens fremgangsmåde med en kunstig forhøjelse af margenerne;

89.  bemærker, at blandt de 258 nye stillinger på stillingsfortegnelsen for agenturer vil 231 blive tildelt nye agenturer eller agenturer i opstartsfasen;

90.  undrer sig over, hvorfor der ikke forventes nogen formålsbestemte indtægter fra visse agenturers overskud, og opfordrer Kommissionen til at ajourføre de foreslåede bidrag fra EU-budgettet i lyset af yderligere oplysninger, navnlig når agenturernes endelige regnskaber er blevet vedtaget; er samtidig bekymret over de vedvarende overskud i visse agenturer ved udgangen af året, hvilket tyder på en dårlig budget- og likviditetsstyring, og er i strid med bestemmelserne i rammefinansforordningen;

91.  er overbevist om, at den finansielle programmering 2011-2013 for Kemikalieagenturet er for optimistisk, og mener, at det er meget urealistisk at forvente, at agenturet vil være selvfinansierende i 2011; påpeger, at de forventede gebyrindtægter i 2011 er baseret på vurderinger, der blev gennemført i 2006; opfordrer til, at der træffes forebyggende foranstaltninger, som anvendes, hvis der bliver behov for det;

o
o   o

92.  minder, for så vidt angår de proceduremæssige aspekter af Forligsudvalget, om, at de involverede institutioner forventes at nå til enighed på det trepartsmøde, der er planlagt til juli; insisterer på, at det kommende formandskab for Økofin-Rådet, der skal vedtage budgettet, deltager i dette trepartsmøde; anser følgende punkter for at være af særlig interesse med henblik på trepartsmødet den 30. juni 2010:

   budgetmæssige konsekvenser af den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme
   budgetmæssige konsekvenser af EU2020-strategien
   ungdomsrelaterede programmer
   hvorvidt udgiftsområde 1a er holdbart og kan administreres, herunder ændringerne som følge af Lissabontraktaten
   udgiftsområde 4, herunder oprettelse af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
   de begrænsede margener i BF for 2011 og behovet for en revision af den aktuelle FFR;

93.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) Jf. Vedtagne tekster af 17.12.2009, P7_TA(2009)0115.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0086.
(4) Ekskl. EERP-energiprojekter.
(5) Som nævnt i Kommissionens rapport om den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2010)0185).
(6) KOM(2010)0160 af 16.4.2010.
(7) Som nævnt i Kommissionens rapport om den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2010)0185).
(8) Et agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed, det europæiske kontor til støtte i asylspørgsmål, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger.
(9) Det europæiske agentur for samarbejde mellem energimyndigheder, Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation, Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik