Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2002(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0183/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0183/2010

Συζήτηση :

PV 14/06/2010 - 18
CRE 14/06/2010 - 18

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2010 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0205

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 438kWORD 168k
Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
Εντολή για τον τριμερή διάλογο σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού 2011
P7_TA(2010)0205A7-0183/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού του 2011 (2010/2002(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2011, που ενέκρινε η Επιτροπή στις 27 Απριλίου 2010 (SEC(2010)0473),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση που συμφωνήθηκε κατά τη συνεννόηση της 18ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα που θα εφαρμοστούν για τη διαδικασία του προϋπολογισμού μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τις προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2011 – τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή(3),

   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου 2010, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2011,

   έχοντας υπόψη το κεφάλαιο 7 του Κανονισμού του,

   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών, και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0183/2010),

Α..  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία του προϋπολογισμού του 2011 είναι η πρώτη που διεξάγεται με βάση τη Συνθήκη της Λισαβόνας, και ότι η μία ανάγνωση επιβάλλει τη συνεργασία και το συντονισμό με το άλλο σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για το σύνολο των δαπανών κατά τη συνδιαλλαγή,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τριμερής διάλογος που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο αποσκοπεί στην προετοιμασία του εδάφους προκειμένου να έχουν προσδιοριστεί τα σημεία συμφωνίας όταν το Συμβούλιο εγκρίνει τη θέση του επί του σχεδίου προϋπολογισμού,

Σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011
Γενικές παρατηρήσεις

1.  επισημαίνει ότι το συνολικό ύψος του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ) του 2011 ανέρχεται σε 142.576.400.000 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και σε 130.147.200.000 ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών (ΠΠ), και ότι συνεπώς μένει περιθώριο 1.224.400.000 ευρώ σε ΠΑΥ και 4.417.800.000 σε ΠΠ· επισημαίνει ότι τα συνολικά αυτά ποσά αντιπροσωπεύουν το 1,15% και το 1,05% του ΑΕΠ της ΕΕ που προβλέπεται για το 2011, αντίστοιχα·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι ΠΑΥ αυξάνονται μόλις κατά 0,77% ως προς τον προϋπολογισμό του 2010 όπως εγκρίθηκε, διαφορά που δεν ανταποκρίνεται στις εκφρασμένες προσδοκίες για αποφασιστικό ρόλο του προϋπολογισμού της ΕΕ στη στήριξη των οικονομιών της ΕΕ μετά την κρίση· επισημαίνει ότι οι ΠΠ αυξάνονται κατά 5,85%, υπενθυμίζει ωστόσο ότι η αύξηση αυτή εξηγείται μαθηματικά από το ασυνήθιστα χαμηλό επίπεδο ΠΠ το 2010· υπενθυμίζει ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) προβλέπει ανώτατο όριο 142,965 δισ. ευρώ για τις ΠΑΥ και 134,280 δισ. ευρώ για τις ΠΠ, σε τρέχουσες τιμές·

3.  αναγνωρίζει ότι σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2010 η διαφορά μεταξύ ΠΑΥ και ΠΠ έχει μειωθεί (12,429 δισ. έναντι 18,535 δισ.), γεγονός που μαρτυρεί καλύτερη εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, επισημαίνει ωστόσο παράλληλα ότι στο ΠΔΠ προβλέπεται διαφορά μόνο 8,366 δισ. ευρώ μεταξύ ΠΑΥ και ΠΠ για το 2011· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι μακροπρόθεσμα οι εν λόγω διαφορές προκαλούν ελλείμματα και πρέπει συνεπώς να αποφεύγονται, προκειμένου ο προϋπολογισμός να παραμείνει βιώσιμος και διαχειρίσιμος·

4.  επισημαίνει ότι το συνολικό περιθώριο του ΣΠ, ύψους 1.224.400.000 ευρώ προέρχεται στο μεγαλύτερο μέρος του (70%) από το περιθώριο του τομέα 2 σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση των φυσικών πόρων, και ότι οι άλλοι τομείς –ιδιαίτερα ο 1Α, ο 3Β και ο 4- έχουν πολύ στενά περιθώρια, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η ικανότητα της ΕΕ να αντιδρά σε μεταβολές σε πολιτικό επίπεδο και σε έκτακτες ανάγκες διατηρώντας παράλληλα τις προτεραιότητές της·

5.  επισημαίνει εξάλλου ότι το περιθώριο του τομέα 2 ενδέχεται να είναι μικρότερο στη πραγματικότητα αν αλλάξουν οι συνθήκες τις αγοράς·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία της διοργανικής συμφωνίας για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2010)0185), και υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι αναμένεται πρόταση για σημαντική αναθεώρηση και ότι οι δυσκολίες που συναντήθηκαν σε προηγούμενες διαδικασίες του προϋπολογισμού όσον αφορά την κατάλληλη και ικανοποιητική αντίδραση σε διάφορες προκλήσεις που ανέκυψαν καθιστούν αναπόφευκτη την αναθεώρηση του τρέχοντος ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι αναμένει από την Επιτροπή συγκεκριμένες προτάσεις για την αναθεώρηση του ΠΔΠ πριν από το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2010·

7.  εφιστά την προσοχή στο πλήθος των εκκρεμών διαδικασιών με εκτενείς δημοσιονομικές επιπτώσεις, που θα πρέπει να ολοκληρώσουν τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής το 2011 (αναθεώρηση του προϋπολογισμού, συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ΕΥΕΔ), διορθωτικοί προϋπολογισμοί, αναθεώρηση της διοργανικής συμφωνίας, αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, κ.λπ.)·

8.  επισημαίνει τις προτεραιότητες που καθορίζει η Επιτροπή (συγκεκριμένα υποστήριξη της οικονομίας της ΕΕ μετά την κρίση και προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις, δηλ. υλοποίηση της Συνθήκης της Λισαβόνας, νέες αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας, χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (GMES), υλοποίηση του προγράμματος της Στοκχόλμης, κ.λπ.) και εκφράζει επιφυλάξεις σχετικά με το αν η μικρή αύξηση των ΠΑΥ σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2010 επαρκεί για την κάλυψή τους·

9.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρξει σθεναρή αντίδραση στη κρίση και στην αστάθεια των χρηματαγορών, και ότι τούτο προϋποθέτει πρόσθετη χρηματοδοτική ικανότητα και ευελιξία στον προϋπολογισμό της ΕΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από το Συμβούλιο και την Επιτροπή περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο που αναμένεται να έχει στον προϋπολογισμό της ΕΕ ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης που εγκρίθηκε στο έκτακτο Συμβούλιο Ecofin στις 9-10 Μαΐου 2010· ζητεί, ακόμη, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω κρίσεις, τη σύσταση αποτελεσματικού συστήματος εποπτείας με άμεση παροχή πληροφοριών στο Κοινοβούλιο·

10.  εκφράζει τη λύπη του για την αδυναμία σαφούς προσδιορισμού, από δημοσιονομική άποψη, των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων που θα έχουν στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2011 οι εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής ΕΕ2020, όπως ’Ένωση της καινοτομίας’, ’Νεολαία σε κίνηση’, ’Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους’, ’Νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας’, και ’Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης’, και τις σοβαρότατες επιφυλάξεις του ως προς το κατά πόσο είναι δυνατή, στο τρέχον χρηματοοικονομικό πλαίσιο, η επαρκής χρηματοδότηση αυτών των καίριων πρωτοβουλιών·

11.  υπενθυμίζει ότι, όπως αναφέρει στο ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού του 2011, η νεολαία αποτελεί βασική προτεραιότητα στον προϋπολογισμό του 2011, η οποία θα πρέπει να προωθηθεί ως οριζόντιο ζήτημα στην ΕΕ, με την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ διαφόρων τομέων πολιτικής σχετικών με τη νεολαία και συγκεκριμένα της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της υγείας, με παράλληλη διευκόλυνση και ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης, της ανάδειξης των ικανοτήτων, της κινητικότητας και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των νέων· επισημαίνει ότι η νεολαία πρέπει να θεωρηθεί υπό την ευρεία έννοια, ώστε να περιλάβει την ικανότητα των ατόμων να αλλάζουν επανειλημμένα θέση και καθεστώς στη ζωή τους, περνώντας χωρίς περιορισμό από διάφορες καταστάσεις όπως μαθητεία, ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά περιβάλλοντα και επαγγελματική κατάρτιση, και ότι στο πλαίσιο αυτό ένας από τους στόχους θα πρέπει να είναι η μετάβαση από το εκπαιδευτικό σύστημα στην αγορά εργασίας·

12.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι παρά το εξαιρετικό υψηλό προφίλ και το πολύ υψηλό ποσοστό εκτέλεσής τους –μεταξύ 95%-100% κάθε χρόνο στην περίοδο 2007-2009- είναι μάλλον συμβολική η αύξηση των πιστώσεων που προτείνεται στο ΣΠ όσον αφορά τα κύρια μέσα και προγράμματα για τη νεολαία, όπως η διά βίου μάθηση, η Νεολαία εν δράσει και το Erasmus Mundus· θεωρεί ότι η αύξηση αυτή δεν επιτρέπει στην ΕΕ να εξυπηρετήσει σωστά τη συγκεκριμένη προτεραιότητα και προτίθεται ως εκ τούτου να παράσχει περαιτέρω στήριξη στα ανωτέρω προγράμματα· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα εν λόγω προγράμματα έχουν αδιαμφισβήτητη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία μιας ισχυρής ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών, παρά τη χαμηλή τους χρηματοδότηση·

13.  ζητεί την περαιτέρω αποσαφήνιση της κατανομής μεταξύ επιχειρησιακών και διοικητικών δαπανών, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες που καταβάλλονται όσον αφορά την παρουσίαση των διοικητικών δαπανών εκτός του τομέα πέντε· επισημαίνει ότι ένα ήδη σημαντικό μέρος δαπανών που είναι στην ουσία διοικητικές χρηματοδοτείται από επιχειρησιακές πιστώσεις·

14.  είναι αποφασισμένο να διεξαγάγει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2011 με τρόπο εποικοδομητικό και με ανοικτό πνεύμα, στο πλαίσιο των στόχων για αποτελεσματικότητα και για ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· αναμένει ότι και το άλλο σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής θα ακολουθήσει προσέγγιση συνεργασίας που να διασφαλίζει γνήσιο πολιτικό διάλογο, και δεν θα περιοριστεί σε μια ’άσκηση λογιστικής’, δίνοντας υπέρμετρο βάρος στις εξοικονομήσεις και τις συνεισφορές των κρατών μελών κατά τη διαπραγμάτευση· υπενθυμίζει ότι με τη Συνθήκη δεν άλλαξε μόνο το νομικό πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού, αλλά καθιερώθηκε επίσης νέα μέθοδος και ορίστηκαν νέες προθεσμίες για τη διαπραγμάτευση και την επίτευξη συμβιβασμών·

15.  επισημαίνει το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι εξαιρετικά περιορισμένος εν συγκρίσει με τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών και υπενθυμίζει ως εκ τούτου την ανάγκη δημιουργίας συνεργιών μεταξύ κοινοτικού και εθνικών προϋπολογισμών προκειμένου να υλοποιηθούν κοινές στρατηγικές της ΕΕ· τονίζει ότι η συνοχή αυξάνει τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών πολιτικών και επιτυγχάνει να δημιουργήσει πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία ενώ εξακολουθεί να στηρίζει πολιτικούς στόχους μακράς πνοής· εκφράζει την πεποίθησή του ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο σε καίριους τομείς στην προσπάθεια ενίσχυσης των μακροπρόθεσμων επενδύσεων και της απασχόλησης· προσδοκά ότι το Συμβούλιο θα το λάβει αυτό δεόντως υπόψη όταν θα αποφασίζει επί του προϋπολογισμού της ΕΕ και θα αποφύγει τις γενικευμένες περικοπές ακόμα και αν οι συνθήκες στα εθνικά δημόσια οικονομικά είναι εξαιρετικά δύσκολες·

16.  υπενθυμίζει τις προτεραιότητές του όπως εκφράζονται στο προαναφερθέν ψήφισμα της 25ης Μαρτίου 2010·

Τομέας 1α

17.  επισημαίνει την αύξηση των ΠΑΥ κατά 4,4% (σε 13,437 δισ. ευρώ) και των ΠΠ κατά 7% (σε 11,035 δισ. ευρώ(4)), σε συνδυασμό με περιθώριο 50,1 εκατ. ευρώ (σε σύγκριση με 37 εκατ. ευρώ στο δημοσιονομικό προγραμματισμό), λόγω της μείωσης των πιστώσεων διοικητικής και τεχνικής στήριξης (πρώην ’γραμμές ΒΑ’) καθώς και των πιστώσεων για τους αποκεντρωμένους και τους εκτελεστικούς οργανισμούς και για διάφορα προγράμματα όπως το Τελωνεία 2013 και το ΠΑΚ –ανταγωνιστικότητα και καινοτομία·

18.  υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ανάκαμψης και της τόνωσης της οικονομίας της ΕΕ· ζητεί ιδιαίτερη υποστήριξη για όλα τα προγράμματα και μέσα που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ΜΜΕ, και εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την ανησυχία του σχετικά με τη μείωση των πιστώσεων πληρωμών που προτείνονται για το ΠΑΚ –ανταγωνιστικότητα και καινοτομία·

19.  υπενθυμίζει ότι οι νέες ανάγκες που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τομέα (πρόγραμμα για τον παροπλισμό του Καζλοντούι, ευρωπαϊκές αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας, ITER, και GMES, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος του Κοινοβουλίου για αύξηση των πιστώσεων κατά την επιχειρησιακή του φάση) δεν είχαν προβλεφτεί όταν εγκρίθηκε το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση των αναγκών αυτών δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος της χρηματοδότησης άλλων προγραμμάτων και ενεργειών στο πλαίσιο του τομέα 1Α, που έχουν αποφασιστική σημασία για την προσπάθεια της Ευρώπης να ανακάμψει από την κρίση·

20.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Ανάκαμψη της Οικονομίας (ΕΣΟΑ) χρηματοδοτείται εν μέρει από τον τομέα αυτό, το ίδιο και πολλά από τα πολυετή προγράμματα (ΠΑΚ, ΠΠ7, ΔΔ, κ.λπ.) που θα ωριμάσουν το 2011· επαναλαμβάνει, επομένως, το αίτημά του προς την Επιτροπή για την υποβολή της έκθεσης πεπραγμένων σχετικά με την εκτέλεση του ΕΣΑΟ, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που έχουν ανατεθεί στην ΕΤΕπ·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων στα κύρια προγράμματα (ΠΠ7, 13,8%· ΠΑΚ, 4,4%· διά βίου μάθηση, 2,6%· ΔΔ 16,8%) και υπογραμμίζει ότι τα εν λόγω προγράμματα προσφέρουν ουσιαστική μόχλευση στη στρατηγική της ΕΕ για την αναχαίτιση των συνεπειών της κρίσης·

22.  υπογραμμίζει ότι ο τομέας 1Α περιλαμβάνει πολλές εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής ΕΕ2020, όπως ’Ένωση της καινοτομίας’, ’Νεολαία σε κίνηση’, ’Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους’, ’Νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας’, και ’Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης'· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι είναι αδύνατος ο σαφής προσδιορισμός, από τη σκοπιά του προϋπολογισμού, των δημοσιονομικών επιπτώσεων της στρατηγικής ΕΕ2020, και εκφράζει τις αμφιβολίες του όσον αφορά την ικανότητα εξασφάλισης, με το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο, επαρκούς χρηματοδότησης για τις πρωτοβουλίες αυτές·

23.  υπενθυμίζει ότι οι προτεραιότητες για το 2011, ενόψει της στρατηγικής της ΕΕ προς το 2020, θα χρηματοδοτηθούν κατά κύριο λόγο από αυτόν τον τομέα και ότι οι αρμοδιότητες της ΕΕ βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι πιθανό ότι θα έχουν επιπτώσεις στον προϋπολογισμό· υπογραμμίζει ότι η διαστημική πολιτική, η οποία αποτελεί απτό παράδειγμα μιας ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής που αποβλέπει στην πρόοδο της Ευρώπης στον επιστημονικό, τον τεχνολογικό και τον περιβαλλοντικό τομέα χωρίς να αγνοεί παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, επιβάλλει περαιτέρω οικονομική προσπάθεια στο πλαίσιο της GMES, τόσο από την ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη·

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής Νεολαία σε Κίνηση, που αποσκοπεί στη βελτίωση της απόδοσης και της διεθνούς ακτινοβολίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ευρώπης και την αναβάθμιση του όλου επιπέδου της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην ΕΕ· τάσσεται αναφανδόν υπέρ μιας πολιτικής ίσων ευκαιριών για όλους τους νέους ανθρώπους ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού υποβάθρου· επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για μια φιλόδοξη πολιτική στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη στρατηγική ΕΕ2020· υπογραμμίζει ότι οι ΕΕ θα δώσει όλες της τις δυνάμεις για την επίτευξη του φιλόδοξου αυτού στόχου, προσδίδοντας πρωτόγνωρη ώθηση στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ενωσιακής πολιτικής για τη νεολαία· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η δρομολόγηση μιας τέτοιας εκτεταμένης εμβληματικής πρωτοβουλίας, που καλύπτει πολλά καθιερωμένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συγκεκριμένο τομέα, δεν θα πρέπει να υποβαθμίσει τη σημασία των επιμέρους προγραμμάτων·

25.  υπογραμμίζει ότι οι δημοσιονομικοί πόροι που θα διατεθούν μελλοντικά για μέσα όπως το πρόγραμμα διά βίου μάθησης, και για οριζόντιες δεξιότητες, όπως οι ηλεκτρονικές δεξιότητες, οι διεθνείς δεξιότητες, οι επιχειρηματικές δεξιότητες και η πολυγλωσσία, αντανακλούν μια Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία υψηλού επιπέδου και πρέπει επομένως να έχουν προτεραιότητα στον προϋπολογισμό του 2011·

26.  εκφράζει την απογοήτευσή του διότι ο τουρισμός, από τον οποίο προέρχεται έμμεσα άνω του 10% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και ο οποίος εντάσσεται πλήρως στις αρμοδιότητες της ΕΕ με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, δεν αναφέρεται ρητά στο ΣΠ 2011·

27.  επισημαίνει ότι για πρώτη φορά περιλαμβάνονται πιστώσεις πληρωμών για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση, και θεωρεί ότι τούτο είναι σημαντικό στοιχείο στο γενικότερο προβληματισμό σχετικά με τη διαχείριση και την ορατότητα του συγκεκριμένου Ταμείου· θεωρεί, ωστόσο, ότι οι εν λόγω πιστώσεις πληρωμών μπορεί να μην επαρκέσουν για να καλύψουν τα ποσά που απαιτούνται για την εκτέλεση του ΕΤΠ το 2011· διατυπώνει επομένως εκ νέου το αίτημά του να μην χρηματοδοτούνται οι αιτήσεις για παροχή στήριξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής αποκλειστικά μέσω μεταφορών από τις γραμμές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, και καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει και να αρχίσει να χρησιμοποιεί χωρίς χρονοτριβή διαφορετικές γραμμές του προϋπολογισμού για τον σκοπό αυτό· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια απλουστευμένη και ταχύτερη διαδικασία κινητοποίησης του ταμείου(5)·

28.  σημειώνει την εξαιρετικά περιορισμένη αύξηση, στα όρια της στασιμότητας (σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2010), που χαρακτηρίζει τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για το EURES και τις τρεις γραμμές του προϋπολογισμού για τις εργασιακές σχέσεις και το κοινωνικό διάλογο· πιστεύει ότι, υπό τις σημερινές συνθήκες των μαζικών απολύσεων και αναδιαρθρώσεων λόγω κρίσης, οι εν λόγω γραμμές πρέπει να ενισχυθούν·

Τομέας 1β

29.  επισημαίνει ότι στο ΣΠ του 2011 προβλέπεται αύξηση κατά 3,2% στις πιστώσεις αναλήψεις υποχρεώσεων, που φτάνουν σε συνολικό ύψος 50,97 δισ. ευρώ, από τα οποία 39.891.500.000 ευρώ προορίζονται για τα διαρθρωτικά ταμεία (ΕΤΠΕ και ΕΚΤ) -πόσο παρόμοιου ύψους με εκείνο του 2010- και 11.078.500.000 ευρώ για το Ταμείο Συνοχής·

30.  επισημαίνει ότι η πρόταση αυτή είναι σύμφωνη με την κατανομή που προβλέπεται στο ΠΔΠ, λαμβανομένης υπόψη και της τεχνικής προσαρμογής του δημοσιονομικού πλαισίου του 2011(6) (αύξηση κατά 336 εκατ. ευρώ), όπως προβλέπεται στην παράγραφο 17 της ΔΣ· κατανοεί, στο πλαίσιο αυτό, το περιθώριο ύψους 16, 9 εκατ. ευρώ, που οφείλεται ως επί το πλείστον στη διάθεση τεχνικής βοήθειας και αντιπροσωπεύει ποσοστό 0,03% του τομέα·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση κατά 16,9% στις ΠΠ, ύψους 42,541 δισ. ευρώ, που προτείνονται για το 2011, αλλά παράλληλα εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι ανάγκες σε πληρωμές εκτιμήθηκαν με βάση περασμένα στοιχεία σχετικά με το λόγο των πληρωμών προς τις αντίστοιχες αναλήψεις υποχρεώσεων κατά την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006, ενώ η εκτέλεση των προγραμμάτων ήταν πολύ πιο αργή στην αρχή της περιόδου 2007-2013 και θα πρέπει συνεπώς να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για την κάλυψη της υστέρησης, ιδιαίτερα το 2011·

32.  αμφιβάλλει ότι οι προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν, ιδιαίτερα με την κατανομή των καθυστερημένων πληρωμών ως ποσοστού των αναμενόμενων πληρωμών κατά τα προσεχή έτη, είναι απολύτως κατάλληλες για την αντιμετώπιση όλων των πρόσθετων αναγκών σε πληρωμές, που απορρέουν ιδιαίτερα από τα ακόλουθα:

   πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές, που αποσκοπούν ιδιαίτερα στη διευκόλυνση της διαχείρισης των κονδυλίων της Ένωσης και την επιτάχυνση των επενδύσεων·
   το 2011 θα είναι το πρώτο έτος κατά το οποίο θα έχουν εγκριθεί όλα τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την πραγματοποίηση ενδιάμεσων πληρωμών, και τούτο σημαίνει ότι τα προγράμματα θα εκτελεστούν με πλήρη ταχύτητα, δεδομένου ότι έχουν ήδη επιλεγεί σχέδια για ποσό μεγαλύτερο από 93 δισ. ευρώ ή 27% της συνολικής χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη περίοδο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία στο τέλος Μαρτίου του 2010·
   η ολοκλήρωση προγραμμάτων της περιόδου 2000-2006 αναμένεται να συνεχιστεί το 2011, και συνεπώς θα απαιτηθεί η πραγματοποίηση των τελικών πληρωμών, από την άλλη πλευρά όμως θα ελευθερωθούν επίσης πόροι για την περαιτέρω επίσπευση της εκτέλεσης των προγραμμάτων της περιόδου 2007–2013·

33.  θεωρεί επιπλέον ότι η διάθεση επαρκών πόρων για την πολιτική στον τομέα της συνοχής έχει αποφασιστική σημασία για την επιτάχυνση της ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη συμβολή στη στρατηγική Ευρώπη 2020 για τις περιφέρειες· επισημαίνει τις συνεργικές συνέπειες που μπορεί να έχει η συνεργασία της ΕΕ σε επίπεδο μακροπεριφέρειας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής ’Ευρώπη 2020’ καθώς και την ανάγκη να διατεθούν επαρκείς πόροι για την εφαρμογή των υφιστάμενων μακροπεριφερειακών στρατηγικών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποβάλουν και να εγκρίνουν χωρίς καθυστέρηση διορθωτικό προϋπολογισμό, σε περίπτωση που οι πιστώσεις πληρωμών δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών·

34.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τη στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη που παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό απορρόφησης, προκειμένου του να βελτιωθεί περαιτέρω η κατάσταση όσον αφορά την επιτόπου απορρόφηση των κονδυλίων· αντιλαμβάνεται ότι ένας αργός ρυθμός απορρόφησης θα θέσει ενδεχομένως σε κίνδυνο την προοδευτική εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ·

35.  ζητεί επίσης από την Επιτροπή να συνεχίσει τον προβληματισμό της σχετικά με τρόπους αναδιάταξης του πολύπλοκου συστήματος κανόνων και απαιτήσεων που επιβάλλεται από την ίδια και/ή από τα κράτη μέλη, προκειμένου να επικεντρωθεί περισσότερο στην επίτευξη στόχων και λιγότερο στη νομιμότητα και την κανονικότητα, χωρίς να αποκλίνει από τη βασική αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· υπογραμμίζει ότι ο προβληματισμός αυτός θα συμβάλει επίσης στην καλύτερη διατύπωση του βασικού κανονισμού για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό την κοινή δήλωση του Νοεμβρίου του 2009 σχετικά με την απλούστευση και την πιο εξειδικευμένη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης·

Τομέας 2

36.  υπενθυμίζει ότι μια από τις βασικές αλλαγές που καθιερώνει η ΣΛΕΕ συνίσταται στην κατάργηση της διάκρισης μεταξύ υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών δαπανών στη διαδικασία του προϋπολογισμού, που επιτρέπει, επιτέλους, στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής να διαπραγματεύονται σε ισότιμη βάση τις ετήσιες πιστώσεις· υπενθυμίζει ότι οι υποχρεωτικές δαπάνες αναλογούν σχεδόν στο 34% του συνόλου του προϋπολογισμού και βρίσκονται, στη πλειοψηφία τους, στον τομέα 2·

37.  υπογραμμίζει ότι κατά την τελευταία πενταετία η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο τομέα για την επίτευξη γενικής συμφωνίας επί των ετήσιων προϋπολογισμών, με τη χρήση του περιθωρίου ή με ανακατανομή πιστώσεων για χρήση σε άλλα προγράμματα ή άλλες ενέργειες·

38.  επισημαίνει ότι, παρά τον ισχυρισμό πως οι πιστώσεις παραμένουν σταθερές, τα έσοδα για ειδικό προορισμό μειώθηκαν κατά περισσότερο από 25% το 2011, στη στήριξη της αγοράς σημειώθηκε μείωση κατά σχεδόν 22% (σε 3,491 δισ. ευρώ), και οι πιστώσεις για μέτρα κτηνιατρικής και φυτοπροστασίας μειώθηκαν κατά 7,8%· εκφράζει την ανησυχία του για τις υπεραισιόδοξες υποθέσεις της Επιτροπής όσον αφορά την εξέλιξη των αγορών αγροτικών προϊόντων το 2011 (δεδομένης της αυξημένης μεταβλητότητας της αγοράς και της ευαισθησίας των γεωργικών δραστηριοτήτων στους υγειονομικούς κινδύνους), με βάση τις οποίες μειώθηκαν κατά περίπου 900 εκατ. ευρώ οι δαπάνες στήριξης της αγοράς· παροτρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις που σημειώνονται στις αγορές αγροτικών προϊόντων και να είναι έτοιμη να αντιδράσει ταχύτατα και αποτελεσματικά με τα απαραίτητα μέτρα που να λειτουργούν ως δίχτυ ασφαλείας για να αντιμετωπίσει τις αρνητικές εξελίξεις της αγοράς και την αστάθεια τιμών της αγοράς· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη σχεδιαζόμενη μείωση των πιστώσεων για μέτρα στον κτηνιατρικό και το φυτοϋγειονομικό τομέα, δεδομένης της ανάγκης για διαρκή επαγρύπνηση όσον αφορά την εξάλειψη των νόσων των ζώων·

39.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων για αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις (9,7%), για το πρόγραμμα διανομής φρούτων και λαχανικών στα σχολεία (50% σε ποσό 90 εκατ. ευρώ), και για το σχολικό γάλα (5.3%), καθώς και των πιστώσεων για την παροχή ενίσχυσης σε ενδεή άτομα· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι επιστροφές εξαγωγών μειώνονται σταθερά από το 2007 (σε 166 εκατ. ευρώ στο ΣΠ 2010)·

40.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Επιτροπής να ανακατανείμει πόρους που δεν απορροφήθηκαν από διάφορα κράτη μέλη στα άλλα κράτη μέλη, που εφαρμόζουν με επιτυχία το πρόγραμμα·

41.  επισημαίνει ότι η δράση για το κλίμα αποτελεί προτεραιότητα, όπως καθορίζεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020, και παραπέμπει στην αλλαγή ονομασίας του τίτλου 07 σε ’Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή'· επισημαίνει την αύξηση των πιστώσεων που προτείνονται για την εφαρμογή της πολιτικής και της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τη δράση για το κλίμα, καθώς και τη νέα προπαρασκευαστική ενέργεια για την ένταξη της δράσης για το κλίμα και την προσαρμογή σε όλες τις άλλες πολιτικές·

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των ΠΑΥ του LIFE+ σε 333,5 εκατ. ευρώ (8,7%) καθώς και για τη σημαντική αύξηση των ΠΠ (κατά 24.3%, σε 268,2 εκατ. ευρώ), που συμβαδίζει με την αύξηση των ποσοστών εκτέλεσης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των μέτρων συνέχειας της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα που έχουν προγραμματιστεί για το 2010· επισημαίνει ότι οι τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης των υδάτων, επιβάλλουν πρόσθετη χρηματοδοτική προσπάθεια στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος·

43.  υπενθυμίζει ότι το ειδικό μέτρο για τη στήριξη της αγοράς του γαλακτοκομικού τομέα, που δημιουργήθηκε με τον προϋπολογισμό του 2010 για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης του γαλακτοκομικού τομέα, υποτίθεται ότι θα αποτελούσε εφάπαξ ενέργεια· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει πώς χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη η έκτακτη χρηματοδότηση, ύψους 300 εκατ. ευρώ, του τομέα γαλακτοκομικών προϊόντων, και να υποβάλει αξιολόγηση του ανωτέρω μέτρου, συνοδευόμενη από προτάσεις για μια μόνιμη προσέγγιση στο θέμα και από συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της αστάθειας των τιμών στον τομέα αυτόν·

44.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η πολιτική σημασία της κοινής πολιτικής αλιείας δεν αντικατοπτρίζεται δεόντως στο σχέδιο προϋπολογισμού 2011· επισημαίνει ότι οι πόροι που προτείνονται για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής δεν επαρκούν για να καλύψουν τις σπουδαιότερες πτυχές αυτής της νέας πολιτικής στο εναρκτήριο στάδιό της· τονίζει ότι μία νέα θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να αποβεί εις βάρος των υφισταμένων τομέων προτεραιότητας της κοινής πολιτικής αλιείας όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους από τον προϋπολογισμό· υπογραμμίζει ότι η πολιτική αυτή θα απαιτεί μελλοντικά επαρκή χρηματοδότηση από περισσότερες της μιας γραμμές του προϋπολογισμού·

Τομέας 3α

45.  επισημαίνει ότι η συνολική αύξηση των κονδυλίων του συγκεκριμένου τομέα (12,8%) φαίνεται να ανταποκρίνεται στις σχετικές φιλοδοξίες που εκφράζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας και στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης·

46.  υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να αυξηθούν οι πιστώσεις προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης· υπενθυμίζει, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, την ανάγκη για μέτρα κοινωνικής ένταξης και προγράμματα επιστροφής στον κοινωνικό κορμό, και για στήριξη πρωτοβουλιών κατά των ναρκωτικών (συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, της αποκατάστασης και του περιορισμού της βλάβης)·

47.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα δράσης για την υλοποίηση του Προγράμματος της Στοκχόλμης και εκφράζει την ικανοποίησή του, όσον αφορά τον τομέα της μετανάστευσης και της υποστήριξης της ενσωμάτωσης των μεταναστών, για την προτεινόμενη αύξηση των ΠΑΥ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων (254 εκατ., +22%), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επαναπατρισμού (114 εκατ., +29%) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες (94 εκατ. ευρώ, +1,3%)·

48.  αναγνωρίζει ότι η προτεινόμενη μείωση των πιστώσεων για τον FRONTEX το 2011, παρά τον αυξανόμενο φόρτο εργασίας του, βασίζεται σε ενημερωμένη αξιολόγηση των αχρησιμοποίητων πιστώσεων του και των ετήσιων πλεονασμάτων του·

49.  χαιρετίζει την έγκριση του κανονισμού για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ) και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η υπηρεσία θα αρχίσει το επιχειρησιακό της έργο εγκαίρως πριν από το 2011 και ότι θα τεθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι στη διάθεσή της για να αρχίσει να υλοποιεί την εντολή που έχει·

50.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, εν αναμονή της υποβολής πρότασης για τη ρύθμιση της EUROPOL (που έχει προγραμματιστεί για το 2013), οργανισμού της ΕΕ που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό από το 2010, το ύψος των πιστώσεων για το 2011 (82,9 εκατ. ευρώ) παραμένει σχεδόν αμετάβλητο σε σύγκριση με το 2010 (79,7 εκατ. ευρώ), παρά το γεγονός ότι στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης ζητείται η ενίσχυση της EUROPOL·

51.  επισημαίνει ότι, μολονότι είναι αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη και την έναρξη λειτουργίας του συστήματος πληροφοριών του Σέγκεν ΙΙ (SIS II), προτείνεται μικρή μόνο μείωση των ΠΑΥ από 35 εκατ. ευρώ σε 30 εκατ. ευρώ, ενώ οι πιστώσεις πληρωμών αυξάνονται από 19,5 εκατ. ευρώ σε 21 εκατ. ευρώ· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή είχε προβλέψει 27,91 εκατ. ευρώ έως την έναρξη λειτουργίας του SIS II το τελευταίο τρίμηνο του 2011· επισημαίνει ότι η ανάπτυξη του SIS II ήδη παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα και κατά πάσα πιθανότητα το σύστημα δεν θα έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη 2011· θεωρεί αναγκαίο, δεδομένου ότι η προοπτική μετάβασης στο SIS II καθίσταται διαρκώς πιο αβέβαιη και ετοιμάζεται εναλλακτική λύση, να εγγραφεί μέρος των κονδυλίων αυτών στο αποθεματικό, εν αναμονή περαιτέρω ανάλυσης·

52.  τονίζει ότι η χρηματοδότηση του σχεδιαζόμενου οργανισμού για την επιχειρησιακή διαχείριση των μεγάλης κλίμακας συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης δεν πρέπει να οδηγήσει στην ανάπτυξη πρόσθετων συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας πριν τεθούν σε λειτουργία το SIS II, ή μια εναλλακτική λύση, και το VIS· ζητεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια το κόστος του σχεδιαζόμενου οργανισμού και των έργων του·

Τομέας 3β

53.  υπογραμμίζει ότι ο τομέας 3β καλύπτει θέματα που απασχολούν έντονα τους πολίτες της Ευρώπης, όπως η νεολαία, τα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα, η δημόσια υγεία, η προστασία των καταναλωτών, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας και η επικοινωνιακή πολιτική · επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, με μεγάλη ανησυχία, ότι οι συνολικές πιστώσεις μειώνονται για δεύτερο συνεχές έτος, με τις ΠΑΥ να μειώνονται κατά 0,03% (σε 667,8 εκατ. ευρώ) και τις ΠΠ κατά 3,1 εκατ. ευρώ (σε 639,8 εκατ. ευρώ) σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2010, και μένει περιθώριο 15,2 εκατ. ευρώ·

54.  επισημαίνει ότι η αύξηση που προτείνεται για ορισμένα προγράμματα (Μέσα 2007, Πολιτισμός 2007, Public Health, etc.) κατέστη δυνατή λόγω της μη εγγραφής ΠΑΥ για διάφορα δοκιμαστικά έργα και προπαρασκευαστικές ενέργειες· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το μικρό περιθώριο δεν επιτρέπει ευελιξία στη λήψη των αποφάσεων για ένταση της χρηματοδότησης προτεραιοτήτων προς όφελος των πολιτών και για την υιοθέτηση προτάσεων για σχέδια και ενέργειες·

55.  επαναλαμβάνει ότι οι συντονισμένες και πολυκλαδικές επενδύσεις στον τομέα της νεολαίας πρέπει να αρχίσουν χωρίς καθυστέρηση ως οριζόντιο πολιτικό ζήτημα, και ότι θα πρέπει συνεπώς να προταθεί χρηματοδοτικός μηχανισμός για την πολιτική στον τομέα της νεολαίας· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη φιλοδοξίας που δείχνει η Επιτροπή με το να μην ανταποκρίνεται σωστά στη συγκεκριμένη προτεραιότητα, και επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να τροποποιήσει το σχέδιο προϋπολογισμού προκειμένου να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για την προτεραιότητα αυτή·

56.  υπενθυμίζει ότι η ενθάρρυνση και η προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας και του αθλητισμού αποτελεί προτεραιότητα στον προϋπολογισμό του 2011 και υπογραμμίζει ότι η οικονομική στήριξη για ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις συνιστά σημαντικό μέσο για την επίτευξη του σκοπού αυτού· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι δεν εγγράφηκαν ΠΑΥ στον προϋπολογισμό του 2011 (pm σε ΠΑΥ και μόλις 2,9 εκατ. ευρώ σε ΠΠ), ενώ στον προϋπολογισμό του 2010 είχαν εγγραφεί 9,8 εκατ. ευρώ και 10,25 εκατ. ευρώ αντίστοιχα·

57.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δρομολόγηση Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού το 2011, σε συνέχεια των προπαρασκευαστικών ενεργειών που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2010, και υπενθυμίζει την απόφαση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να αυξήσουν σε 8 εκατ. ευρώ τις συνολικές πιστώσεις που προβλέπονται στη σχετική νομοθετική πράξη·

58.  εκφράζει την ανησυχία του για το χαμηλό επίπεδο των πιστώσεων –που σε μερικές περιπτώσεις έχουν ακόμη και μειωθεί σε σύγκριση με το 2010- για ειδικά προγράμματα προώθησης της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, της επικοινωνίας, και της παροχής πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης· πιστεύει ότι τα προγράμματα αυτά συνιστούν ουσιαστικό στοιχείο για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και τη αφομοίωση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος από τους πολίτες της ΕΕ·

59.  εκφράζει τη λύπη του για το μειωμένο επίπεδο των πιστώσεων ανάλήψης υποχρεώσεων για το πρόγραμμα DAPHNE και επισημαίνει τις πιθανές αρνητικές συνέπειες όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας·· ζητεί να συνεχιστεί η χρηματοδότηση των υφισταμένων και των νέων αποτελεσματικών μέτρων, με στόχο την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας που στρέφονται κατά παιδιών, νέων και γυναικών·

Τομέας 4

60.  υπενθυμίζει εκ νέου ότι τα περιθώρια του τομέα 4 είναι πολύ στενά, γεγονός που δεν επιτρέπει στην ΕΕ να αντιδρά αποτελεσματικά στις νέες ή τις επανεμφανιζόμενες κρίσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· επισημαίνει ότι η αυξανόμενη και απαράδεκτη απόκλιση μεταξύ του υποχρηματοδοτούμενου αυτού τομέα και των νέων πολιτικών δεσμεύσεων του Συμβουλίου σε παγκόσμιο επίπεδο μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την αναθεώρηση του ανωτάτου ορίου του τρέχοντος ΠΔΠ(7)

61.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη αύξηση των πιστώσεων για την ΕΠΓ προς το Νότο και προς την Ανατολή, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανατολική εταιρική σχέση στο πλαίσιο της τελευταίας· επισημαίνει ότι δεν εγγράφονται πιστώσεις στη γραμμή για τη στρατηγική για τη Βαλτική Θάλασσα, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν διατίθεται ανάλογο ποσό για τη συγκεκριμένη στρατηγική στο πλαίσιο της ΕΠΓ προς την Ανατολή·

62.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεριμνήσει να δοθεί πρόσθετη χρηματοπιστωτική βοήθεια για τα νέα Πολυετή Ενδεικτικά Προγράμματα ENPI και τα Εθνικά Ενδεικτικά Προγράμματα της περιόδου 2011-2013, για να καλυφθούν οι χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ώστε να τηρηθούν οι στόχοι και να διασφαλιστεί η πραγματική εφαρμογή της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

63.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για την προτεινόμενη μείωση κατά περισσότερο από 32% στις ΠΑΥ για την οικονομική βοήθεια προς την Παλαιστίνη, την ειρηνευτική διαδικασία και την UNRWA, δεδομένου ότι προκύπτουν διαρκώς ανάγκες για πρόθετα κονδύλια· θεωρεί ότι η δήλωση της Επιτροπής σχετικά με ’τις εξαιρετικά υψηλές πιστώσεις προηγούμενων ετών που δεν είναι δυνατόν να διατηρηθούν χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η χρηματοδότηση άλλων κρατών της περιοχής’ επιτείνει την ανάγκη για ουσιαστική αναθεώρηση των οικονομικών πόρων στον τομέα 4, και δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση της οικονομικής βοήθειας που είναι ζωτικής σημασίας για τον παλαιστινιακό λαό, την Παλαιστινιακή Αρχή και την UNRWA· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς την Παλαιστινιακή Αρχή στο έργο της ενίσχυσης των θεσμικών της ικανοτήτων· επισημαίνει ότι ακόμη και εάν η ΕΕ θα ήταν διατεθειμένη να διευρύνει τη δέσμη μέτρων αρωγής προς τους Παλαιστινίους, η δέσμευση αυτή δεν είναι απεριόριστη, και επιμένει ότι μολονότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να συνεχίσει να παρέχεται άνευ όρων, η ΕΕ πρέπει να διαδραματίζει πολιτικό ρόλο ο οποίος να έχει απτά αποτελέσματα όσον αφορά την πρόοδο σχετικά με τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, αναλόγως της σημαντικής οικονομικής της ενίσχυσης και της οικονομικής επιρροής της στην περιοχή·

64.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ακόμα και η χρήση ολόκληρου του περιθωρίου του τομέα 4 αποκλειστικά για οικονομική βοήθεια προς την Παλαιστίνη δεν θα επαρκούσε για να επιτευχθεί το επίπεδο του 2010 στις ΠΑΥ (295 εκατ. ευρώ το 2010, έναντι υπόθεσης για 270 εκατ. ευρώ το 2011)·

65.  επισημαίνει τη σημαντική αύξηση των πιστώσεων (13,2%) για την κάλυψη της διαδικασίας διεύρυνσης, στην οποία αναμένεται περαιτέρω πρόοδος το 2011 (διεξαγόμενες και πιθανές διαπραγματεύσεις με την Κροατία, την Ισλανδία, τη ΠΓΔΜ, την Τουρκία και τα δυτικά Βαλκάνια)·

66.  θεωρεί επαρκή την προτεινόμενη αύξηση για τον ΜΑΣ, εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για την παραπλανητική παρουσίασή της από την Επιτροπή, που διατείνεται αύξηση κατά 65 εκατ. ευρώ για το περιβάλλον και την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων σε συνέχεια της Συμφωνίας της Κοπεγχάγης, τη στιγμή που η αύξηση βασίζεται στο δημοσιονομικό προγραμματισμό και όχι στον προϋπολογισμό του 2010 (το ΣΠ του 2011 προβλέπει μάλιστα μείωση κατά 1,2 δισ. ευρώ στη σχετική γραμμή του προϋπολογισμού σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2010, το οποίο είναι ανησυχητικό)· τονίζει όμως ότι αυτή η κλιματική χρηματοδοτική δέσμη ’ταχύρρυθμης έναρξης εφαρμογής’ πρέπει να είναι πρόσθετη και να μην αναδιαταχθεί από υφιστάμενα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας· εκφράζει την ανησυχία του για τη συνοχή και την προβολή της ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής ενίσχυσης υπέρ της ’ταχύρρυθμης έναρξης εφαρμογής’ και καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε αυτή να διασφαλίσει την πλήρη διαφάνεια και προσθετικότητα της ευρωπαϊκής συνδρομής·

67.  εμμένει την ανάγκη αύξησης του κοινοτικού προϋπολογισμού προκειμένου να καλυφθεί η δράση για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών φαινομένων, προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης, να επιβραδυνθούν τα ρεύματα παράνομης μετανάστευσης και να βελτιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της μετανάστευσης επί της ανάπτυξης·

68.  υπενθυμίζει την υποστήριξή του στην αρχή της οικονομικής βοήθειας προς τα κύρια κράτη παραγωγής μπανάνας στην ΑΚΕ, επαναλαμβάνει ωστόσο την αμετακίνητη θέση του κατά της χρηματοδότησης συνοδευτικών μέτρων για τη μπανάνα με χρήση του περιθωρίου· υπενθυμίζει ότι το περιορισμένο περιθώριο του τομέα δεν επιτρέπει τη χρηματοδότηση τέτοιων μέτρων, τα οποία δεν προβλέπονταν το 2006, όταν θεσπίστηκε το ΠΔΠ· αντιτίθεται επίσης κατηγορηματικά σε κάθε ανακατανομή από υπάρχοντα μέσα στο πλαίσιο του τομέα 4, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις υπάρχουσες προτεραιότητες· αντιτίθεται επομένως στην πρόταση του σχεδίου προϋπολογισμού σχετικά με την αναδιάταξη, για τον λόγο αυτόν, ποσού 13 εκατ. ευρώ από τον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας και 5 εκατ. ευρώ από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας·

69.  επιδοκιμάζει την πρόταση για τροποποίηση του κανονισμού που θεσπίζει χρηματοδοτικό μηχανισμό για τη συνεργασία με βιομηχανικές χώρες (ICI+), αλλά είναι σαφώς αντίθετο με τη χρηματοδότησή του από πιστώσεις που έχουν προγραμματισθεί για χρήση σύμφωνα με τον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας· τονίζει ότι τα κεφάλαια που έχουν προβλεφθεί για την αναπτυξιακή συνεργασία πρέπει να στοχεύουν στην ανακούφιση από τη φτώχεια, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι από το συνολικό ποσό των 70,6 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις που προορίζονται για τον νέο αυτό μηχανισμό στο σχέδιο προϋπολογισμού, 45 εκατ. ευρώ έχουν ληφθεί από τον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας·

70.  επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να εξοπλίσει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης με τα αναγκαία διοικητικά μέσα προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή της· τονίζει πάντως ότι η εγγραφή νέων πιστώσεων για το προσωπικό που θα προέρχεται από τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών και για τις δαπάνες της αναγκαίας υποδομής θα πρέπει να συνδεθούν με τη δέουσα αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που αφορά την εξωτερική δράση

71.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων της ΚΕΠΠΑ σε 327,4 εκατ. (ΠΑΥ), όπως προβλέπεται με βάση το δημοσιονομικό προγραμματισμό και σύμφωνα με τον ολοένα πιο φιλόδοξο ρόλο που επιθυμεί να διαδραματίσει η ΕΕ στις περιοχές που βρίσκονται στη διαδικασία σταθεροποίησης ή πλήττονται από συγκρούσεις και κρίσεις· επισημαίνει τη μη εγγραφή πιστώσεων στη γραμμή του προϋπολογισμού για τους ειδικούς εκπροσώπους της ΕΕ, όπως προβλέπεται σε συνάρτηση με τη σύσταση της ΕΥΕΔ, και υπενθυμίζει ότι οι ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με την ΚΕΠΠΑ, που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία, θα πρέπει να υποβληθούν σε ουσιαστική επανεξέταση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση της διοργανικής συμφωνίας και την υιοθέτηση πρότασης σχετικά με την ΕΥΕΔ·

72.  επισημαίνει την αύξηση που προτείνεται στο Σχέδιο Προϋπολογισμού 2011 σε σύγκριση με τον Προϋπολογισμό 2010 σε ό,τι αφορά το κονδύλι για την Μακροχρηματοπιστωτική Υποστήριξη (01 03 02)· υπενθυμίζει πως η ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού υπέρ της κάθε τρίτης χώρας υπάγεται στην κανονική νομοθετική διαδικασία και ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς την προταθείσα αύξησή του·

73.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θέσπιση προπαρασκευαστικής ενέργειας για τη σύσταση ευρωπαϊκού εθελοντικού σώματος ανθρωπιστικής βοήθειας, σε συνέχεια της έναρξης ισχύος της ΣΛΕΕ (άρθρο 214) και στο πνεύμα του ευρωπαϊκού έτους εθελοντισμού 2011·

Τομέας 5

74.  επισημαίνει ότι οι συνολικές διοικητικές δαπάνες για όλα τα θεσμικά όργανα εκτιμώνται σε 8.266.600.000 ευρώ, δηλ. σημειώνεται αύξηση κατά 4,5% και μένει περιθώριο 149 εκατ. ευρώ·

75.  υπογραμμίζει ότι στα σχέδια προβλέψεων των επιμέρους θεσμικών οργάνων, καθώς και στους διορθωτικούς προϋπολογισμούς που θα υποβληθούν το 2010, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι πρόσθετες ανάγκες σε σχέση με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ιδιαίτερα όσον αφορά το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό την κοινή δήλωση του Νοεμβρίου του 2009 σχετικά με τον τομέα 5, με την οποία ζητείται από τα θεσμικά όργανα να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη χρηματοδότηση των διοικητικών αναγκών σε σχέση με τις αποδοχές του προσωπικού τους από πιστώσεις των αντίστοιχων τμημάτων του προϋπολογισμού του 2010·

76.  επισημαίνει την αύξηση του μεριδίου της Επιτροπής στο διοικητικό προϋπολογισμό κατά 2,9%· επισημαίνει, ωστόσο, ότι στο στάδιο αυτό δεν έχουν περιληφθεί όλα τα στοιχεία κόστους σε σχέση με τη λειτουργία και τη σύσταση της ΕΥΕΔ· θεωρεί ότι οποιαδήποτε πρόσθετα σχετικά αιτήματα δεν θα πρέπει να έχουν επίπτωση στις τρέχουσες δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων· υπογραμμίζει, επομένως, με έμφαση την ανάγκη να επιτευχθεί μια αποτελεσματική διάρθρωση, με σαφή ορισμό ευθυνών, προκειμένου να αποφεύγονται οι επικαλύψεις εργασιών και να μην επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός με περιττό (διοικητικό) κόστος που διαφορετικά θα επιδείνωνε περαιτέρω την κατάσταση όσον αφορά τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου τομέα·

77.  συμφωνεί με την προσέγγιση της Επιτροπής, ότι η μισθολογική αναπροσαρμογή κατά 3,7% που προτάθηκε το 2009, η οποία θα πρέπει να καταβληθεί πλήρως αν το Δικαστήριο αποφανθεί υπέρ της Επιτροπής, θα πρέπει να εγγραφεί προληπτικά στον προϋπολογισμό· επισημαίνει ότι, ακόμα και αν ληφθεί τόσο υψηλό επίπεδο ως βάση για το μέλλον, η προβλεπόμενη μισθολογική αναπροσαρμογή για το τέλος του 2010 εκτιμάται σε 2,2%, σε ένα πλαίσιο οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, και κατόπιν μειώνεται σε 1,3% για το τέλος του 2011· ζητεί από την Επιτροπή να τεκμηριώσει τους υπολογισμούς της·

78.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να μην ζητήσει πρόσθετες θέσεις, αντιμετωπίζει ωστόσο με επιφύλαξη τη δέσμευσή της να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν νέες προτεραιότητες και την έναρξη ισχύος της ΣΛΕΕ, με εσωτερική αναδιάταξη υπαρχόντων ανθρώπινων πόρων·

79.  εκφράζει βαθειά ανησυχία για το γεγονός ότι, γενικά, η τάση της Επιτροπής για εξωτερική ανάθεση, σε συνάρτηση με τη μετατροπή θέσεων σε πιστώσεις για συμβασιούχους έχει οδηγήσει σε μία κατάσταση όπου διαρκώς μεγαλύτερος αριθμός απασχολουμένων από την ΕΕ ούτε φαίνεται στα οργανογράμματα των θεσμικών οργάνων όπως εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ούτε αμείβεται στο πλαίσιο του τομέα 5· θεωρεί, συνεπώς, ότι οι αλλαγές στον αριθμό υπαλλήλων της Επιτροπής θα πρέπει να θεωρηθούν με βάση όχι μόνο τις θέσεις του οργανογράμματος αλλά και το λοιπό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων των εκτελεστικών και των αποκεντρωμένων οργανισμών που έχουν μετατεθεί από την Επιτροπή· θεωρεί ότι, μολονότι με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται εξοικονόμηση στις αμοιβές, η μετατροπή θέσεων του οργανογράμματος σε εξωτερικό προσωπικό αναμένεται να έχει αντίκτυπο στην ποιότητα και την ανεξαρτησία της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης·

80.  λαμβάνει υπόψη τη μείωση κατά 13% του προϋπολογισμού της EPSO, που συνδέεται με το χαμηλότερο επίπεδο δαπανών για διαγωνισμούς λόγω του νέου συστήματος που προτείνεται στο πρόγραμμα ανάπτυξης της EPSO, επιμένει ωστόσο ότι η μείωση αυτή δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος της ποιότητας, της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, της αμεροληψίας και του πολύγλωσσου χαρακτήρα όλων των διαγωνισμών προσλήψεων της ΕΕ· υπενθυμίζει στην EPSO ότι, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 45/2001, οι υποψήφιοι έχουν το απαράγραπτο δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων και απαντήσεων, και καλεί την EPSO να εγγυηθεί αυτό το δικαίωμα· αναμένει από την Επιτροπή απτές εγγυήσεις για τούτο·

81.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή πέτυχε όλους τους στόχους της όσον αφορά την πρόσληψη υπαλλήλων από τα νέα κράτη μέλη, καθώς και για την προσήλωσή της στη στενή και τακτική παρακολούθηση των προσλήψεων από την ΕΕ-12, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τους στόχους των προσλήψεων και να εκπροσωπούνται ισόρροπα οι πολίτες από την ΕΕ-2 και την ΕΕ-10 σε κάθε ομάδα καθηκόντων·

82.  επισημαίνει τις αυξημένες δαπάνες για τις συντάξεις και για τα ευρωπαϊκά σχολεία, ενόψει της δημογραφικής αλλαγής στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, λόγω του κύματος συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων γεννημένων τη δεκαετία του 50 και της πρόσληψης του νέου προσωπικού· αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει ανάλυση σε μεγαλύτερο βάθος σχετικά με τις μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές επιπτώσεις της διαδικασίας αυτής·

83.  ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει στις παρατηρήσεις των αντίστοιχων κονδυλίων του προϋπολογισμού τα εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό ποσά για όλα τα κτιριακά σχέδια που έχουν σοβαρή δημοσιονομική επίπτωση και υπόκεινται σε διαβούλευση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό Αρχής δυνάμει του άρθρου 179 (3) του Δημοσιονομικού Κανονισμού·

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

84.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 46(α) της διοργανικής συμφωνίας, η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά για την κατάρτιση πολυετών προβλέψεων και την πρόβλεψη περιθωρίων έως τα επιτρεπόμενα ανώτατα όρια·

85.  υπογραμμίζει τη σημασία των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών ως κύριων μέσων για τον καθορισμό πολιτικών προτεραιοτήτων και την προετοιμασία για νέες πρωτοβουλίες που ενδέχεται να μετεξελιχθούν σε δραστηριότητες και προγράμματα της ΕΕ που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών της· επιβεβαιώνει, συνεπώς, ήδη στο παρόν στάδιο της διαδικασίας, ότι είναι αποφασισμένο να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να διασφαλίσει την υιοθέτηση των προτάσεών του σχετικά με δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες για τον προϋπολογισμό του 2011·

86.  υπενθυμίζει ότι τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2010 ανήλθαν σε συνολικό ποσό 103,25 εκατ. ευρώ σε ΠΑΥ σε όλους τους τομείς· υπογραμμίζει ότι αν η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε για το 2011 δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες παρόμοιου επιπέδου με παρόμοια κατανομή πιστώσεων μεταξύ των τομέων, το 56% του περιθωρίου του τομέα 1Α (και το 33% του περιθωρίου του τομέα 1Β, το 59% του τομέα 3Β και το 37% του τομέα 4) θα είχε ήδη εξαντληθεί, μολονότι το συνολικό ποσό που διατίθεται για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του 2010 δεν έφτασε καν στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο με βάση τη διοργανική συμφωνία (103,25 εκατ. ευρώ έναντι 140 εκατ. ευρώ)·

87.  προτίθεται να διαβιβάσει στην Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Δ της ΔΣ, έναν πρώτο προσωρινό κατάλογο των πιθανών δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών για τον προϋπολογισμό του 2011, προκειμένου η Επιτροπή να συμβάλει στον ορισμό από το Κοινοβούλιο, μιας συνολικής και ισόρροπης δέσμης για το συγκεκριμένο τομέα· αναμένει από την Επιτροπή την υποβολή τεκμηριωμένης ανάλυσης των ενδεικτικών προτάσεων του Κοινοβουλίου·· υπογραμμίζει ότι ο πρώτος αυτός προσωρινός κατάλογος δεν αποκλείει την κατάθεση και την έγκριση τροπολογιών για δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες κατά την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο·

Οργανισμοί

88.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σταθεροποίηση των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ σε 679,2 εκατ. ευρώ· έχει επίγνωση ότι η δημιουργία νέων οργανισμών απαιτεί τη δέουσα χρηματοδότηση, όπως προτείνεται για τους πέντε νέους(8) και τους τρεις υπό σύσταση(9) οργανισμούς · υπογραμμίζει ότι αν τα καθήκοντα οποιουδήποτε αποκεντρωμένου οργανισμού (συμπεριλαμβανομένων των αρχών οικονομικής εποπτείας) αυξηθούν σε σχέση με την αρχική πρόταση, θα πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα οι αντίστοιχες πιστώσεις· διαφωνεί, σε ό,τι αφορά τα έσοδα ειδικού προορισμού από οργανισμούς που εξαρτώνται από την είσπραξη τελών, με την πρακτική της Επιτροπής να αυξάνει τεχνητά τα περιθώρια·

89.  επισημαίνει ότι από τις 258 νέες θέσεις του οργανογράμματος για τους οργανισμούς οι 231 θα διατεθούν σε νέους ή υπό σύσταση οργανισμούς·

90.  διερωτάται, για ποιο λόγο δεν αναμένεται να προκύψουν έσοδα για ειδικό προορισμό από τα πλεονάσματα ορισμένων οργανισμών, και καλεί την Επιτροπή να αναπροσαρμόσει την προτεινόμενη συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με βάση τα περαιτέρω στοιχεία που θα λάβει, ιδιαίτερα όταν εγκριθούν οι οριστικοί λογαριασμοί των οργανισμών· εκφράζει παράλληλα την ανησυχία του για το γεγονός ότι ορισμένοι οργανισμοί έχουν εμφανίσει επανειλημμένα πλεόνασμα στο τέλος του έτους, που μαρτυρεί κακή διαχείριση του προϋπολογισμού και των ρευστών διαθέσιμων και αντίκειται στις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου·

91.  είναι πεπεισμένο ότι οι οικονομικός προγραμματισμός του Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την περίοδο 2011-2013 είναι υπεραισιόδοξος και θεωρεί εντελώς ανέφικτη την αυτοχρηματοδότηση του εν λόγω οργανισμού κατά το 2011· επισημαίνει πως τα προβλεπόμενα έσοδα εκ τελών για το 2011 βασίζονται σε εκτιμήσεις του 2006· ζητεί να προβλεφτούν προληπτικά μέτρα τα οποία να εφαρμοστούν αν χρειαστεί·

o
o   o

92.  υπενθυμίζει, σε σχέση με τις διαδικαστικές πτυχές της επιτροπής συνδιαλλαγής, ότι αναμένεται από τα συμμετέχοντα θεσμικά όργανα να καταλήξουν σε συμφωνία κατά τον τριμερή διάλογο που έχει προγραμματιστεί για τον Ιούλιο· επιμένει ότι στον τριμερή διάλογο πρέπει να πάρει μέρος και η προσεχής Προεδρία, η οποία θα εγκρίνει τον προϋπολογισμό· θεωρεί ότι τα ακόλουθα σημεία έχουν ειδικό ενδιαφέρον για τον τριμερή διάλογο που θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου 2010:

   δημοσιονομικές επιπτώσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης,
   δημοσιονομικές επιπτώσεις της στρατηγικής ΕΕ2020,
   προγράμματα για τη νεολαία,
   οικονομική βιωσιμότητα και διαχειρισιμότητα του τομέα 1Α, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας,
   τομέας 4, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης,
   τα περιορισμένα περιθώρια του ΣΠ του 2011 και η ανάγκη για αναθεώρηση του τρέχοντος ΠΔΠ·

93.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) Bλ. Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 17.12.2009, P7_TA(2009)0115.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0086.
(4) Χωρίς τα έργα του ΕΣΑΟ στον τομέα της ενέργειας.
(5) Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία της διοργανικής συμφωνίας για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2010)0185).
(6) COM(2010)0160, 16.4.2010.
(7) Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία της διοργανικής συμφωνίας για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2010)0185).
(8) Οργανισμός για την επιχειρησιακή διαχείριση των ευρείας κλίμακας συστημάτων πληροφορικής στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης· Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο· Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών· Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών· Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων.
(9) Οργανισμός συνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας· Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)· Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου