Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2002(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0183/2010

Predkladané texty :

A7-0183/2010

Rozpravy :

PV 14/06/2010 - 18
CRE 14/06/2010 - 18

Hlasovanie :

PV 15/06/2010 - 7.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0205

Prijaté texty
PDF 450kWORD 149k
Utorok, 15. júna 2010 - Štrasburg
Mandát na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2011
P7_TA(2010)0205A7-0183/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. júna 2010 o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2011 (2010/2002(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozpočtu na rozpočtový rok 2011, ktorý Komisia prijala 27. apríla 2010 (SEK(2010)0473),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (MID)(1),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie dohodnuté na zmierovacom zasadnutí 18. novembra 2009 o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy(2),

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. marca 2010 o prioritách pre rozpočet na rok 2011 – oddiel III – Komisia(3),

–  so zreteľom na závery zasadnutia Rady zo 16. marca 2010 o usmerneniach pre rozpočet na rok 2011,

–  so zreteľom na kapitolu 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0183/2010),

A.  keďže rozpočtový postup na rok 2011 je prvý svojho druhu v rámci Lisabonskej zmluvy a keďže jeho jediné čítanie si vyžaduje zvýšenú spoluprácu a koordináciu s druhou zložkou rozpočtového orgánu, aby sa mohla počas zmierovacieho postupu docieliť zhoda o všetkých výdavkoch,

B.  keďže cieľom trialógu, ktorý sa má konať v júli, by malo byť vyjasnenie postojov pred tým, než Rada prijme svoju pozíciu k návrhu rozpočtu, aby sa mohli vopred vymedziť body, v ktorých sa dosiahla dohoda,

Návrh rozpočtu na rok 2011
Všeobecné poznámky

1.  poznamenáva, že celková suma návrhu rozpočtu (NR) na rok 2011 predstavuje 142 576,4 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 130 147,2 milióna EUR vo výdavkových rozpočtových prostriedkoch, čím sa ponecháva rezerva 1 224,4 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 4 417,8 milióna EUR vo výdavkových rozpočtových prostriedkoch; poznamenáva, že tieto celkové sumy predstavujú 1,15 % a 1,05 % predpokladaného HND EÚ na rok 2011;

2.  vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že nárast viazaných rozpočtových prostriedkov predstavuje len 0,77 % oproti rozpočtu prijatému na rok 2010, čo je rozdiel, ktorý nie je v zhode so všeobecne vyjadrenými očakávaniami, že rozpočet EÚ bude zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore európskych hospodárstiev v období po kríze; berie na vedomie, že výdavkové rozpočtové prostriedky sa zvyšujú o 5,85 %, no pripomína, že abnormálne nízka úroveň výdavkových rozpočtových prostriedkov v roku 2010 poskytuje matematické vysvetlenie tohto nárastu; pripomína, že vo viacročnom finančnom rámci (VFR) sú stanovené stropy vo výške 142 965 miliónov EUR pre viazané rozpočtové prostriedky a 134 280 miliónov EUR pre výdavkové rozpočtové prostriedky v bežných cenách;

3.  berie na vedomie zníženie rozdielu medzi viazanými a výdavkovými rozpočtovými prostriedkami oproti rozpočtu na rok 2010 (12 429 miliónov EUR v porovnaní s 18 535 miliónmi EUR), čo naznačuje lepšie plnenie rozpočtu EÚ, no zároveň zdôrazňuje, že VFR stanovuje rozdiel medzi viazanými a výdavkovými rozpočtovými prostriedkami na rok 2011 len vo výške 8 366 miliónov EUR; v tejto súvislosti pripomína, že tieto rozdiely vytvárajú deficity z dlhodobého hľadiska, a preto by sa malo zabrániť ich vzniku z dôvodu udržateľnosti rozpočtu a schopnosti financovať ho;

4.  zdôrazňuje, že podstatná časť (70 %) celkovej rezervy vo výške 1 224,4 milióna EUR v NR pochádza z rezervy v rámci okruhu 2 týkajúceho sa ochrany a riadenia prírodných zdrojov a že ostatné okruhy, najmä okruhy 1a, 3b a 4, majú veľmi obmedzené rezervy, čím sa úmerne znižuje schopnosť EÚ reagovať na zmeny v politikách a na nepredvídané potreby a zároveň zachovať jej priority;

5.  ďalej zdôrazňuje, že rezerva v okruhu 2 by mohla byť v skutočnosti nižšia, keďže trhové podmienky sa môžu zmeniť;

6.  víta, že Komisia uverejnila správu o fungovaní MID (KOM(2010)0185) a v tejto súvislosti pripomína, že sa očakáva návrh na jej podstatnú revíziu a že ťažkosti zaznamenané v predchádzajúcich rozpočtových postupoch v súvislosti s dôkladnou a uspokojivou reakciou na rôzne problémy, ktoré vznikli, si nevyhnutne vyžadujú revíziu súčasného VFR; pripomína, že od Komisie očakáva predloženie konkrétnych návrhov na revíziu VFR do konca prvého polroka 2010;

7.  poukazuje na veľký počet nedoriešených postupov s ďalekosiahlymi dôsledkami na rozpočet, ktoré budú musieť schváliť obe zložky rozpočtového orgánu v roku 2011 (preskúmanie rozpočtu, zriadenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), opravné rozpočty, preskúmanie MID, revízia nariadenia o rozpočtových pravidlách atď.);

8.  berie na vedomie priority stanovené Komisiou (menovite podpora hospodárstiev EÚ v období po kríze a prispôsobovanie sa novým požiadavkám, t. j. implementácia Lisabonskej zmluvy, nové orgány finančného dohľadu, financovanie iniciatívy Globálneho monitorovania pre životné prostredie a bezpečnosť (GMES), realizácia Štokholmského programu atď.) a kladie si otázku, či mierny nárast viazaných rozpočtových prostriedkov v porovnaní s rozpočtom na rok 2010 je dostatočný na ich realizáciu;

9.  zdôrazňuje význam dôraznej európskej odpovede na krízu a na nestabilitu finančných trhov, ktorá by mala zahŕňať vyššiu finančnú kapacitu a pružnosť rozpočtu EÚ; v tejto súvislosti žiada od Rady a Komisie ďalšie podrobné informácie o dôsledkoch, ktoré by mohol mať európsky mechanizmus finančnej stabilizácie dohodnutý na mimoriadnom zasadnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti 9. – 10. mája 2010 pre rozpočet EÚ; v záujme predchádzania ďalším krízam okrem toho žiada zriadiť účinný systém monitorovania zahŕňajúci priame poskytovanie informácií Európskemu parlamentu;

10.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že z rozpočtového hľadiska nie je v NR na rok 2011 možné jasne vymedziť finančné dôsledky kľúčových iniciatív stratégie EÚ 2020, ako sú Inovácia v Únii, Mládež v pohybe, Európa efektívne využívajúca zdroje, Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta a Priemyselná politika vo veku globalizácie, a vyjadruje veľké pochybnosti, pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť primerané financovanie týchto kľúčových iniciatív v rámci súčasného finančného rámca;

11.  pripomína, že ako sa uvádza v jeho uznesení z 25. marca 2010 o prioritách pre rozpočet na rok 2011, mládež je jednou z kľúčových priorít rozpočtu na rok 2011, ktorá by sa mala podporovať ako prierezová téma EÚ, pričom by sa rozvíjala synergia medzi rozličnými oblasťami politiky súvisiacimi s mládežou, najmä vzdelávaním, zamestnanosťou, podnikaním a zdravím, a zároveň by sa uľahčovalo a podporovalo sociálne začlenenie, posilňovanie postavenia, rozvoj zručností a mobilita mladých ľudí; zdôrazňuje, že na politiku v oblasti mládeže by sa malo hľadieť v širšom zmysle tak, aby zahŕňala možnosť jednotlivcov viackrát vo svojom živote zmeniť pozíciu a postavenie a bez obmedzenia meniť sféry pôsobenia, akými sú odborná príprava na povolanie, akademické či pracovné prostredie a odborné vzdelávanie, a že v tomto zmysle by jedným z cieľov malo byť napomáhanie prechodu zo vzdelávacieho systému na trh práce;

12.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek nesmierne vysokej dôležitosti a veľmi vysokej úrovni plnenia dosahujúcej každoročne v období 2007 – 2009 výšku medzi 95 – 100 % je nárast rozpočtových prostriedkov navrhnutý v NR na kľúčové nástroje a programy týkajúce sa mládeže, ako sú program celoživotného vzdelávania, Mládež v akcii a Erasmus Mundus, skôr symbolický; domnieva sa, že tento nárast neumožní EÚ primerane sa zaoberať touto prioritou, a preto mieni poskytnúť dodatočnú podporu týmto programom; v tejto súvislosti pripomína, že tieto programy majú bezpochyby európsku pridanú hodnotu a veľkou mierou prispievajú k vytváraniu silnej európskej občianskej spoločnosti, a to napriek nízkej úrovni finančných prostriedkov, ktoré získavajú;

13.  žiada ďalšie vyjasnenie rozdelenia prevádzkových a administratívnych výdavkov, pričom uznáva úsilie vyvinuté v súvislosti s uvádzaním administratívnych výdavkov mimo okruhu 5; poznamenáva, že už značná suma v skutočnosti administratívnych výdavkov sa financuje z prevádzkových rozpočtových prostriedkov;

14.  je odhodlaný viesť rokovania o rozpočte na rozpočtový rok 2011 konštruktívnym a otvoreným spôsobom, pričom bude brať zreteľ na ciele efektivity a európskej pridanej hodnoty; na druhej strane očakáva, že druhá zložka rozpočtového orgánu zaujme kooperatívny prístup zabezpečujúci skutočný politický dialóg a odchýli sa od bežného ’účtovníckeho prístupu’, v ktorom sa úsporám a príspevkom členských štátov prikladá nadmerne dôležité miesto v rokovaniach; pripomína, že zmluva nielen pozmenila právny rámec rozpočtového postupu, ale zaviedla aj novú metódu a nové termíny na rokovanie a dosiahnutie kompromisov;

15.  zdôrazňuje skutočnosť, že rozpočet EÚ je v porovnaní s národnými rozpočtami veľmi obmedzený; preto pripomína, že v záujme uplatňovania spoločných stratégií EÚ treba vytvoriť synergie medzi rozpočtom EÚ a národnými rozpočtami; zdôrazňuje, že jednotnosť prináša výraznejší vplyv európskych politík, čím sa dosahuje skutočná európska pridaná hodnota a zároveň sa podporujú dlhodobé ciele politík; je presvedčený, že rozpočet EÚ môže byť v  kľúčových oblastiach užitočný pre podporu dlhodobých investícií a pracovných miest; očakáva, že Rada to náležite zohľadní pri rozhodovaní o rozpočte EÚ a že sa zdrží paušálneho znižovania prostriedkov, aj keď je situácia v oblasti verejných financií členských štátov mimoriadne ťažká;

16.  pripomína svoje priority vyjadrené vo vyššie uvedenom uznesení z 25. marca 2010;

Okruh 1a

17.  berie na vedomie nárast viazaných rozpočtových prostriedkov o 4,4 % (na 13 437 miliónov EUR) a výdavkových rozpočtových prostriedkov o 7 % (na 11 035 miliónov EUR(4)) spolu s rezervou vo výške 50,1 milióna EUR (v porovnaní s 37 miliónmi EUR vo finančnom plánovaní), ktorá pochádza z poklesu rozpočtových prostriedkov na výdavky administratívnej a technickej podpory (bývalé riadky BA) a na decentralizované a výkonné agentúry a z poklesu rozpočtových prostriedkov na viacero programov, ako Clá 2013 a program CIP pre podnikanie a inovácie;

18.  pripomína, že MSP zohrávajú významnú úlohu pri zaisťovaní obnovy a rastu hospodárstva EÚ; žiada posilnenú podporu všetkých programov a nástrojov zameraných na podporu MSP, a v tejto súvislosti je znepokojený navrhovaným znížením výdavkových rozpočtových prostriedkov na program CIP pre podnikanie a inovácie;

19.  pripomína, že nové potreby, ktoré sa majú financovať z tohto okruhu (program vyradenia elektrárne Kozloduj z prevádzky, európske orgány finančného dohľadu, ITER a GMES vrátane požiadavky Európskeho parlamentu na vyššie rozpočtové prostriedky na prevádzkovú fázu), neboli zabezpečené, keď sa prijímal súčasný VFR; zdôrazňuje, že financovanie týchto potrieb by nemalo ísť na úkor financovania ostatných programov a akcií v okruhu 1a, ktoré sú kľúčové v rámci úsilia o obnovu Európy v období po kríze;

20.  pripomína, že Plán hospodárskej obnovy Európy (PHOE) je čiastočne financovaný z tohto okruhu, rovnako ako veľký počet viacročných programov (CIP, 7. RP, TEN, Galileo/Egnos, Marco Polo II a program Progress), ktoré dosiahnu svoj vrchol v roku 2011; preto opakovane vyzýva Komisiu, aby predložila nadväznú správu o realizácii PHOE vrátane opatrení, ktorými bola poverená EIB;

21.  víta nárast rozpočtových prostriedkov na hlavné programy (7. RP – 13,8 %, CIP – 4,4 %, Celoživotné vzdelávanie – 2,6 %, TEN – 16,8 %) a zdôrazňuje, že tieto programy poskytujú významnú podporu v rámci protikrízovej hospodárskej stratégie EÚ;

22.  zdôrazňuje, že okruh 1a zahŕňa mnoho kľúčových iniciatív stratégie EÚ 2020, ako sú Inovácia v Únii, Mládež v pohybe, Európa efektívne využívajúca zdroje, Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta a Priemyselná politika vo veku globalizácie; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že z hľadiska rozpočtu je nemožné jasne vymedziť finančné dôsledky stratégie EÚ 2020, a vyjadruje pochybnosti v súvislosti s kapacitou na zabezpečenie primeraného financovania týchto iniciatív v rámci súčasného finančného rámca;

23.  pripomína, že priority na rok 2011 sa vzhľadom na stratégiu EÚ 2020 budú financovať hlavne z tohto okruhu a že právomoci EÚ vyplývajúce z nadobudnutia platnosti zmluvy budú pravdepodobne mať rozpočtové dôsledky; zdôrazňuje, že vesmírna politika, ktorá je konkrétnym príkladom európskej priemyselnej politiky podporujúcej európsky vedecký, technologický a environmentálny pokrok a zároveň posilňujúcej priemyselnú konkurencieschopnosť, si vyžaduje, aby EÚ a členské štáty vyvinuli dodatočné úsilie s finančným dosahom v rámci GMES;

24.  víta iniciatívu Komisie Mládež v pohybe zameranú na zvýšenie výkonu a medzinárodnej atraktivity európskych inštitúcií vyššieho vzdelávania a na zvýšenie celkovej úrovne vzdelania a odbornej prípravy v EÚ; rozhodne podporuje presadzovanie rovnosti príležitostí pre všetkých mladých ľudí bez ohľadu na ich predošlé vzdelanie; zdôrazňuje význam zabezpečenia dostatočného financovania ambicióznej politiky v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy vrátane odborného vzdelávania, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v stratégii EÚ 2020; zdôrazňuje, aby EÚ využila všetky svoje prostriedky na splnenie tohto ambiciózneho cieľa, ktorý vytvára bezprecedentný impulz na rozvoj komplexnej politiky EÚ v oblasti mládeže; zdôrazňuje však, že zavedenie takejto prierezovej kľúčovej iniciatívy zahrnujúcej viacero odlišných a zavedených programov EÚ v tejto oblasti by nemalo znižovať význam jednotlivých programov;

25.  zdôrazňuje, že rozpočtové prostriedky, ktoré sa v budúcnosti poskytnú na nástroje, ako je program celoživotného vzdelávania a prierezové zručnosti, napríklad e-zručnosti, medzinárodné zručnosti, podnikateľské zručnosti a mnohojazyčnosť, by mali odrážať vysokú európsku pridanú hodnotu, ktorú tieto nástroje prinášajú, a mali by preto byť prioritou v rozpočte na rok 2011;

26.  vyjadruje sklamanie, že cestovný ruch, ktorý sa nepriamo podieľa na tvorbe viac než 10 % HDP EÚ a ktorý je po ratifikácii Lisabonskej zmluvy v plnej právomoci EÚ, nie je jasne vymedzený v NR na rok 2011;

27.  berie na vedomie, že sa po prvýkrát vyčlenili výdavkové rozpočtové prostriedky na Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, a považuje to za dôležitý prvok pri celkových úvahách o riadení a viditeľnosti tohto fondu; domnieva sa však, že tieto výdavkové rozpočtové prostriedky by nemuseli stačiť na pokrytie súm potrebných na využitia EGF v roku 2011; preto opätovne zdôrazňuje svoju požiadavku nefinancovať využívanie EGF výlučne prevodmi z položiek ESF a žiada Komisiu, aby na tento účel určila a bez ďalšieho odkladu využívala rôzne rozpočtové riadky; zdôrazňuje, že je potrebné zjednodušiť a skrátiť postup mobilizácie fondu(5);

28.  berie na vedomie veľmi mierne zvýšenie či stagnáciu (v porovnaní s rozpočtom na rok 2010) viazaných rozpočtových prostriedkov pre EURES a tri rozpočtové riadky, ktoré podporujú pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg; domnieva sa, že v súčasnej situácii hromadného prepúšťania a reštrukturalizácie spôsobenej krízou je potrebné posilniť tieto rozpočtové riadky;

Okruh 1b

29.  poznamenáva, že NR na rok 2011 stanovuje nárast viazaných rozpočtových prostriedkov vo výške 3,2 % na 50 970 miliónov EUR, z čoho 39 891,5 milióna EUR je určených na štrukturálne fondy (EFRR a ESF) – suma podobná s údajom z roku 2010 – a 11 078,6 milióna EUR na Kohézny fond;

30.  poznamenáva, že tento návrh je v súlade s vyčlenenými rozpočtovými prostriedkami stanovenými vo VFR, pričom sa zohľadňuje technická úprava finančného rámca na rok 2011(6) (nárast vo výške 336 miliónov EUR), ako sa ustanovuje v bode 17 MID; v tejto súvislosti berie na vedomie rezervu vo výške 16,9 milióna EUR, ktorá vyplýva hlavne z vyčlenených prostriedkov na technickú pomoc a predstavuje 0,03 % okruhu;

31.  víta 16,9 % nárast výdavkových rozpočtových prostriedkov navrhovaný na rok 2011 na 42 541 miliónov EUR, vyjadruje však obavu z toho, že platobné potreby sa určili na základe historických platobných sadzieb vzhľadom na príslušné tranže záväzkov v programovom období 2000 – 2006, pričom plnenie programu bolo oveľa pomalšie na začiatku obdobia 2007 – 2013, a preto bude treba rýchlo napredovať, najmä v roku 2011;

32.  pochybuje o tom, že uskutočnené úpravy, najmä prostredníctvom vyčlenenia oneskorených platieb ako podielu očakávaných platieb v budúcich rokoch, sú úplne vhodné na pokrytie všetkých dodatočných platobných potrieb vyplývajúcich najmä z týchto skutočností:

   nedávne legislatívne zmeny, ktoré sa zameriavajú hlavne na uľahčenie riadenia financovania EÚ a na urýchlenie investícií;
   rok 2011 bude prvým rokom, kedy budú schválené všetky systémy riadenia a kontroly, čo je predpokladom pre priebežné platby, čo znamená, že plnenie programov dosiahne stálu rýchlosť, keďže už boli vybrané projekty za viac než 93 miliárd EUR alebo 27 % celkového objemu prostriedkov na dané obdobie, a to ku koncu marca 2010;
   očakáva sa, že uzatváranie programov za obdobie 2000 – 2006 bude v roku 2011 pokračovať, čo si vyžiada uskutočnenie konečných platieb, ale aj uvoľnenie určitých zdrojov na ďalšie urýchlenie realizácie programov na obdobie 2007 – 2013;

33.  okrem toho sa domnieva, že primerané prostriedky na politiku súdržnosti sú kľúčové pre urýchlenie obnovy európskeho hospodárstva a na doplnenie stratégie Európa 2020 pre regióny; zdôrazňuje synergické efekty makroregionálnej spolupráce v EÚ pre dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020 a potrebu vyčleniť dostatočné prostriedky na realizáciu existujúcich makroregionálnych stratégií; vyzýva preto Komisiu a Radu, aby bezodkladne predložili a prijali opravný rozpočet, ak by výdavkové rozpočtové prostriedky nestačili na pokrytie potrieb;

34.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v úzkej spolupráci s členskými štátmi, ktoré majú nízku mieru využitia prostriedkov, aby sa ďalej zlepšovala situácia v súvislosti s využitím na mieste; uvedomuje si, že pomalé tempo využívania prostriedkov môže ohroziť postupnú realizáciu politík EÚ;

35.  žiada Komisiu, aby tiež ďalej premýšľala nad tým, ako reorganizovať komplexný systém pravidiel a požiadaviek stanovených Komisiou a/alebo členskými štátmi, aby bolo možné viac sa zamerať na dosiahnutie cieľov a menej na zákonnosť a správnosť bez toho, aby sa upustilo od kľúčovej zásady riadneho finančného hospodárenia; zdôrazňuje, že takáto úvaha by mohla tiež prispieť k lepšiemu návrhu základných pravidiel nasledujúceho programového obdobia; pripomína v tejto súvislosti spoločné vyhlásenie z novembra 2009 o jednoduchšom a cielenejšom využívaní štrukturálnych fondov a kohézneho fondu v súvislosti s hospodárskou krízou;

Okruh 2

36.  pripomína, že jednou z hlavných zmien, ktoré sa zaviedli v ZFEÚ, je zrušenie rozlišovania medzi povinnými a nepovinnými výdavkami v rozpočtovom postupe, čím sa konečne umožnilo dvom zložkám rozpočtového orgánu rokovať v rovnocennej pozícii o všetkých ročných rozpočtových prostriedkoch; pripomína, že povinné výdavky sa na celkovom rozpočte podieľali takmer 34 %, pričom väčšina z nich spadala pod okruh 2;

37.  zdôrazňuje, že v ostatných rokoch rozpočtový orgán využil tento okruh na dosiahnutie celkovej dohody o ročných rozpočtoch prostredníctvom využitia rezervy alebo presunu rozpočtových prostriedkov na využitie v iných programoch alebo akciách;

38.  berie na vedomie, že napriek tvrdeniu, že rozpočtové prostriedky zostávajú stabilné, pripísané príjmy poklesli o viac než 25 % v roku 2011, podpora trhu poklesla o takmer 22 % (na 3 491 miliónov EUR) a rozpočtové prostriedky na veterinárne a fytosanitárne opatrenia vykazujú 7,8 % pokles; vyjadruje obavy nad optimistickými predpokladmi Komisie (vzhľadom na zvýšenú trhovú volatilitu a citlivosť poľnohospodárskej činnosti na zdravotné rizika) v súvislosti s trendami na poľnohospodárskych trhoch v roku 2011, čo viedlo k zníženiu výdavkov súvisiacich s trhom o približne 900 miliónov eur; naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby pozorne sledovali vývoj na poľnohospodárskych trhoch a aby boli pripravené rýchlo a účinne reagovať prijatím opatrení na vytvorenie záchrannej siete zameranej na zmierňovanie nepriaznivého vývoja na trhoch a kolísania trhových cien; vyjadruje tiež obavy v súvislosti s plánovaným znížením rozpočtových prostriedkov na veterinárne a fytosanitárne opatrenia vzhľadom na potrebu naďalej venovať veľkú pozornosť otázke eliminácie ochorení zvierat;

39.  víta nárast rozpočtových prostriedkov na neviazanú priamu pomoc (9,7 %), na programy ovocia a zeleniny v školách (50 % zvýšenie na 90 miliónov EUR) a program mlieka v školách (5,3 %), ako aj rozpočtových prostriedkov vyčlenených na program pomoci odkázaným osobám; s uspokojením berie na vedomie trvalé znižovanie vývozných náhrad od roku 2007 (na 166 miliónov EUR v NR 2011);

40.  víta rozhodnutie Komisie prideliť prostriedky, ktoré niektoré členské štáty nevyužili, iným členským štátom, ktoré úspešne vykonávajú tento program;

41.  poznamenáva, že opatrenia na ochranu klímy sú prioritou, ako je to stanovené v stratégii Európa 2020, a berie na vedomie zmenu v názve hlavy 07 na ’Opatrenia v oblasti životného prostredia a ochrany klímy’; berie na vedomie nárast rozpočtových prostriedkov navrhovaných na realizáciu politiky a legislatívy EÚ v oblasti akcie pre klímu a novú prípravnú akciu pre optimalizáciu akcie pre klímu a prispôsobenie;

42.  víta nárast viazaných rozpočtových prostriedkov na LIFE+ na 333,5 milióna EUR (zvýšenie o 8,7 %) a víta prudký nárast výdavkových rozpočtových prostriedkov (o 24,3% na 268,2 milióna EUR) v súlade so zlepšenými mierami plnenia, a to aj vzhľadom na opatrenia nadväzujúce na plánovanú stratégiu pre biodiverzitu v roku 2010; zdôrazňuje, že obrovské výzvy v oblasti životného prostredia vrátane znečistenia vody, ktorým čelí EÚ, si vyžadujú dodatočnú finančnú snahu v rámci tohto programu;

43.  pripomína, že osobitné opatrenia na podporu trhu v mliekarenstve schválené v rámci rozpočtu na rok 2010 určené na zmiernenie dôsledkov krízy v mliekarenstve bol navrhovaný ako jednorazové opatrenie; vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ako členské štáty využívajú mimoriadne prostriedky pre mliekarenský sektor v sume 300 mil. EUR, a predložila hodnotenie tohto opatrenia spolu s návrhmi na trvalý prístup a konkrétnymi návrhmi na riešenie problému kolísania cien v tomto odvetví;

44.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že politický význam spoločnej rybárskej politiky (SRP) sa adekvátne nezohľadňuje v návrhu rozpočtu na rok 2011; poukazuje na to, že prostriedky navrhnuté na rozvoj integrovanej námornej politiky nestačia na pokrytie najdôležitejších aspektov pre začatie vykonávania tejto novej politiky; zdôrazňuje, že nová námorná politika Európskej únie by sa mohla rozvíjať na úkor existujúcich prioritných oblastí SRP, pokiaľ ide o ich rozpočtové prostriedky; zdôrazňuje, že takáto politika si vyžiada adekvátne financovanie z viacerých rozpočtových riadkov;

Okruh 3a

45.  konštatuje, že celkové zvýšenie prostriedkov spadajúcich do tohto okruhu (+ 12,8 %) sa zdá byť praktickým prejavom ambícií v tejto oblasti vyjadrených v Lisabonskej zmluve a Štokholmskom programe;

46.  zdôrazňuje, že sú potrebné zvýšené rozpočtové prostriedky na zlepšenie podmienok väzby; pripomína, že ako je uvedené v Štokholmskom programe, je potrebné zaviesť opatrenia sociálneho začlenenia a programy sociálneho presídľovania a podporiť protidrogové iniciatívy (zahŕňajúce prevenciu, rehabilitáciu a znižovanie škôd);

47.  v tejto súvislosti berie na vedomie oznámenie Komisie o pláne opatrení na vykonávanie Štokholmského programu a v oblasti prisťahovalectva a podpory začleňovania prisťahovalcov víta navrhované zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov na Fond pre vonkajšie hranice (254 mil. EUR, + 22%), Európsky fond pre návrat (114 mil. EUR, + 29%) a Európsky fond pre utečencov (94 miliónov EUR, + 1,3 %);

48.  berie na vedomie, že navrhované zníženie rozpočtových prostriedkov pre agentúru Frontex na rok 2011 napriek rastúcemu objemu jej práce vyplýva z aktualizovaného hodnotenia jej nevyužitých rozpočtových prostriedkov a každoročných prebytkov;

49.  víta prijatie nariadenia o zriadení Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že EASO začne svoju činnosť v dostatočnom časovom predstihu pred rokom 2011 a že sa pre tento úrad poskytnú dostatočné finančné zdroje, aby mohol začať vykonávať svoj mandát;

50.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v očakávaní predloženia návrhu nariadenia o Europole (plánované na rok 2013), ktorý je od roku 2010 agentúrou EÚ financovanou z rozpočtu EÚ, objem rozpočtových prostriedkov na rok 2011 (82,9 mil. EUR) zostáva takmer rovnaký ako na rok 2010 (79,7 mil. EUR) aj napriek výzve na posilnenie Europolu v Štokholmskom programe;

51.  konštatuje, že napriek tomu, že harmonogram vývoja a začatia prevádzky Schengenského informačného systému II (SIS II) nie je istý, navrhuje sa len mierne zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov z 35 mil. EUR na 30 mil. EUR, zatiaľ čo výdavkové rozpočtové prostriedky sa zvýšia z 19,5 mil. EUR na 21 mil. EUR; pripomína, že Komisia predpokladala sumu 27,91 mil. EUR do začatia prevádzky SIS II vo štvrtom štvrťroku 2011; poukazuje na to, že budovanie systému SIS II už zaostáva za harmonogramom a s najväčšou pravdepodobnosťou sa neukončí do konca roka 2011; vzhľadom na to, že prechod na SIS II je čoraz nepravdepodobnejší a v súčasnosti sa pripravuje náhradné riešenie, považuje za potrebné zapísať časť týchto prostriedkov do rezervy až do vykonania podrobnejšej analýzy;

52.  zdôrazňuje, že financovanie plánovanej Agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti nesmie viesť k vývoju ďalších informačných systémov predtým, ako SIS II alebo alternatívne riešenie a VIS začnú prevádzku; požaduje, aby boli jasne špecifikované náklady na túto agentúru a jej projekty;

Okruh 3b

53.  pripomína, že okruh 3b pokrýva otázky, ktoré najviac zaujímajú európskych občanov, napríklad mládež, vzdelávacie a kultúrne programy, verejné zdravie, ochrana spotrebiteľa, nástroj civilnej ochrany a politika v oblasti komunikácie; preto s veľkým znepokojením konštatuje, že celkové rozpočtové prostriedky sú už druhý rok po sebe nižšie, pričom viazané rozpočtové prostriedky klesli v porovnaní s rozpočtom na rok 2010 o 0,03 % (na 667,8 mil. EUR) a výdavkové rozpočtové prostriedky o 3,1 % (na 638,9 mil. EUR) a rezerva predstavuje 15,2 mil. EUR;

54.  konštatuje, že navrhované zvýšenie prostriedkov na niektoré programy (Médiá 2007, Kultúra 2007, Verejné zdravie atď.) bolo umožnené tým, že neboli vyčlenené viazané rozpočtové prostriedky na niekoľko pilotných projektov a prípravných akcií; vyjadruje preto hlboké poľutovanie nad tým, že nízka rezerva poskytne len obmedzený manévrovací priestor pri rozhodovaní o zvýšení prostriedkov na priority, z ktorých majú občania priamy úžitok, a pri schvaľovaní návrhov projektov a opatrení;

55.  znova zdôrazňuje, že sa bezodkladne musí začať koordinovane a všestranne investovať do mládeže v rámci rôznych politík a že v súlade s tým by sa malo navrhnúť zvýšenie prostriedkov na nástroj pre politiku v oblasti mládeže; vyjadruje hlboké poľutovanie nad nedostatkom ambícií, ktorý preukázala Komisia tým, že sa riadne nevenovala tejto priorite, a potvrdzuje svoj zámer zmeniť a doplniť návrh rozpočtu s cieľom zaistiť primerané financovanie tejto priority;

56.  pripomína, že podpora a presadzovanie spolupráce v oblasti mládeže a športu je prioritou rozpočtu na rok 2011, a zdôrazňuje, že finančná podpora špeciálnych každoročných podujatí je dôležitým nástrojom slúžiacim na tento účel; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v návrhu rozpočtu na rok 2011 neboli vyčlenené žiadne viazané rozpočtové prostriedky (p.m. pri viazaných rozpočtových prostriedkoch a len 2,9 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch) v porovnaní s 9,8 mil. EUR, resp. 10,25 mil. EUR v rozpočte na rok 2010;

57.  víta začatie Európskeho roku dobrovoľníctva v roku 2011, ktorý nadviaže na prípravnú akciu začatú v rámci rozpočtu na rok 2010, a pripomína rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady zvýšiť celkovú dotáciu stanovenú v príslušnom legislatívnom akte na 8 mil. EUR;

58.  vyjadruje znepokojenie nad nízkou úrovňou rozpočtových prostriedkov – ktoré sa dokonca v niektorých prípadoch znížili v porovnaní s rokom 2010 – vyčlenených na programy podporujúce európske občianstvo, komunikáciu a informácie pre médiá; domnieva sa, že tieto programy tvoria základný prvok pri formovaní európskej identity a komunikácii európskeho projektu občanom EÚ;

59.  vyjadruje poľutovanie nad zníženou úrovňou rozpočtových prostriedkov na program Daphne a poukazuje na možné negatívne dôsledky tejto skutočnosti na boj proti násiliu; vyzýva, aby sa pokračovalo vo financovaní súčasných aj nových účinných opatrení s cieľom bojovať proti všetkým formám násilia na deťoch, mladých ľuďoch a ženách;

Okruh 4

60.  opätovne poukazuje na veľmi malé rezervy, ktoré sú k dispozícii v okruhu 4 a ktoré neumožňujú EÚ adekvátne reagovať na opakované a vznikajúce krízy a núdzové situácie; zdôrazňuje, že zvyšujúci sa a neúnosný rozdiel medzi týmto podfinancovaným okruhom a novými politickými záväzkami Rady na svetovej scéne možno vyriešiť len revíziou stropu v rámci existujúceho VFR(7);

61.  víta navrhované zvýšenie rozpočtových prostriedkov na južnú i východnú vetvu ESP, a najmä na dimenziu Východného partnerstva v rámci východnej vetvy; pozorne si všíma navrhované vyprázdnenie rozpočtového riadku týkajúceho sa stratégie EÚ pre Baltské more, ale vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že na túto stratégiu nebola rovnaká suma vyčlenená v rámci východnej vetvy ESP;

62.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že v záujme splnenia cieľov a zabezpečenia účinnej implementácie Východného partnerstva sa poskytne dodatočná finančná pomoc pre nové viacročné indikatívne programy v rámci ENPI a národné indikatívne programy na obdobie 2011 – 2013, ktoré sa vzťahujú na krajiny Východného partnerstva;

63.  je maximálne znepokojený navrhovaným znížením viazaných rozpočtových prostriedkov určených na finančnú pomoc Palestíne, mierový proces a pre UNRWA o viac ako 32 %, pričom poukazuje na opakované potreby dodatočných zdrojov; domnieva sa, že vyhlásenie Komisie o ’výnimočne vysokých dotáciách z predošlých rokov, ktoré nemožno zachovať bez toho, aby bolo ohrozené financovanie určené pre iné krajiny v regióne’ len posilňuje naliehavú potrebu dôkladne prehodnotiť finančné kapacity v rámci okruhu 4 a nemalo by viesť k zníženiu finančnej pomoci, ktorá je životne dôležitá pre obyvateľov Palestíny, Palestínsku samosprávu a UNRWA; opätovne zdôrazňuje svoju podporu Palestínskej samospráve pri posilňovaní jej inštitucionálnych kapacít; poukazuje na to, že aj keby mala byť EÚ pripravená rozšíriť svoj balík pomoci pre obyvateľov Palestíny, jej pripravenosť nie je nekonečná, a trvá na tom, že napriek tomu, že humanitárna pomoc musí zostať nepodmienená, EÚ musí mať politickú úlohu, ktorá poskytuje hmatateľné výsledky v pokroku pri budovaní palestínskeho štátu, ktoré zodpovedajú významnému rozsahu finančnej pomoci a ekonomickému vplyvu v regióne;

64.  v tejto súvislosti zdôrazňuje, že ani využitie celej rezervy v okruhu 4 výlučne na finančnú pomoc Palestíne by nestačilo na dosiahnutie úrovne viazaných rozpočtových prostriedkov z roku 2010 (295 mil. EUR v roku 2010 v porovnaní s hypotetickými 270 mil. EUR v roku 2011);

65.  berie na vedomie výrazné zvýšenie rozpočtových prostriedkov (o 13,2 %) určených na proces rozširovania, v ktorom sa v roku 2011 očakáva ďalší pokrok (prebiehajúce i potenciálne rokovania s Chorvátskom, Islandom, FYROM, Tureckom a krajinami západného Balkánu);

66.  navrhované zvýšenie prostriedkov na nástroj rozvojovej spolupráce (DCI) považuje za primerané, ale vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Komisia zavádzajúco vydáva zvýšenie o 65 mil. EUR na životné prostredie a udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi za opatrenie nadväzujúce na Kodanskú dohodu, aj keď toto zvýšenie vychádza z finančného plánovania, a nie z rozpočtu na rok 2010 (v NR na rok 2011 sa v skutočnosti uvádza zníženie prostriedkov v tomto riadku o 1,2 mil. EUR v porovnaní s rozpočtom na rok 2010); trvá na tom, že finančný balík určený na rýchle naštartovanie projektov v oblasti klímy musí byť doplnkom k existujúcim programom rozvojovej spolupráce, a nie na ich úkor; vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o jednotnosť a transparentnosť poskytovania príspevku EÚ k financovaniu rýchleho štartu, a vyzýva členské štáty, aby Komisii urýchlene poskytli informácie s cieľom zabezpečiť plnú transparentnosť a doplnkový charakter príspevku EÚ;

67.  trvá na tom, že treba zvýšiť rozpočet Spoločenstva na financovanie opatrení, ktoré majú čeliť migračným javom, s cieľom zlepšiť riadenie zákonnej migrácie, spomaliť príliv nezákonnej migrácie a optimalizovať účinky migrácie na rozvoj;

68.  pripomína svoju podporu zásade finančnej pomoci hlavným dodávateľom banánov spomedzi krajín AKT, ale znova opakuje, že je rozhodne proti tomu, aby sa sprievodné opatrenia týkajúce sa banánov financovali prostredníctvom rezervy; pripomína, že obmedzená rezerva v okruhu neumožňuje financovať také opatrenia, ktoré neboli stanovené v čase schvaľovania VFR v roku 2006; rovnako rozhodne je proti akýmkoľvek presunom prostriedkov z jestvujúcich nástrojov v rámci okruhu 4, ktoré by ohrozili existujúce priority; preto vyjadruje odmietavé stanovisko k návrhu obsiahnutému v návrhu rozpočtu presunúť na tento účel 13 miliónov EUR z DCI a 5 miliónov EUR z finančného nástroja civilnej ochrany;

69.  víta návrh na zmenu a doplnenie nariadenia, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami (ICI+), rozhodne však odmieta financovanie z rozpočtových prostriedkov, ktoré sa majú používať v rámci DCI; zdôrazňuje, že prostriedky vyčlenené na rozvojovú spoluprácu musia byť zamerané na zmierňovanie chudoby; je nanajvýš nespokojný s tým, že z rozpočtových prostriedkov v celkovej výške 70,6 milióna EUR vyčlenených v návrhu rozpočtu na tento nový nástroj sa 45 miliónov EUR použilo z DCI;

70.  opätovne zdôrazňuje svoj zámer poskytnúť Európskej službe pre vonkajšiu činnosť administratívne nástroje potrebné na splnenie jej úloh; zdôrazňuje však, že prideľovanie nových zdrojov na začleňovanie pracovníkov pochádzajúcich z diplomatických služieb členských štátov a náklady na potrebnú infraštruktúru by mali byť spojené s primeraným zvýšením rozpočtu EÚ týkajúceho sa vonkajšej činnosti;

71.  víta zvýšenie rozpočtových prostriedkov na SZBP na 327,4 mil. EUR (vo viazaných RP), ako sa stanovuje vo finančnom plánovaní a v súlade s čoraz ambicióznejšou úlohou, ktorú chce EÚ zohrávať v oblastiach prechádzajúcich stabilizačným procesom alebo zasiahnutých konfliktami a krízami; berie na vedomie uprázdnenie rozpočtového riadku pre osobitných zástupcov EÚ, ako bolo stanovené v súvislosti s vytvorením ESVČ, a pripomína, že osobitné ustanovenia v MID týkajúce sa SZBP sa budú musieť výrazne prehodnotiť v rámci rokovaní o revidovanej MID a prijímania návrhu týkajúceho sa ESVČ;

72.  berie na vedomie navrhované zvýšenie v návrhu rozpočtu na rok 2011 v porovnaní s rozpočtom na rok 2010 v rozpočtovom riadku pre makrofinančnú pomoc (01 03 02); pripomína, že mobilizácia tohto nástroja pre ktorúkoľvek tretiu krajinu spadá pod riadny legislatívny postup, a žiada Komisiu, aby podrobnejšie vysvetlila zvýšenie prostriedkov, ktoré navrhuje;

73.  víta vytvorenie prípravnej akcie týkajúcej sa Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc, ktoré vyplýva z nadobudnutia platnosti ZFEÚ (článok 214) a v súlade s Európskym rokom dobrovoľníctva v roku 2011;

Okruh 5

74.  berie na vedomie, že celkové administratívne výdavky pre všetky inštitúcie sa odhadujú na úrovni 8 266,6 milióna EUR, čo znamená zvýšenie o 4,5 %, a rezerva predstavuje 149 miliónov EUR;

75.  zdôrazňuje, že návrhy odhadov každej inštitúcie spolu s opravnými rozpočtami predloženými v roku 2010 by mali zohľadniť všetky dodatočné potreby spojené s nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, najmä pokiaľ ide o Európsky parlament, Radu, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov; v tejto súvislosti pripomína spoločné vyhlásenie z novembra 2009 týkajúce sa okruhu 5, v ktorom boli inštitúcie vyzvané, aby vyvinuli čo najväčšie úsilie v záujme financovania administratívnych potrieb v súvislosti s odmeňovaním ich zamestnancov v rámci rozpočtových prostriedkov plánovaných v príslušných oddieloch rozpočtu na rok 2010;

76.  berie na vedomie zvýšenie podielu Komisie na administratívnom rozpočte o 2,9 %; konštatuje však, že nie všetky náklady spojené s fungovaním a zriadením ESVČ sú v tejto fáze zahrnuté; zastáva názor, že všetky ďalšie požiadavky v tejto súvislosti by nemali negatívne vplývať na súčasné činnosti inštitúcií; rozhodne preto zdôrazňuje, že je potrebné dosiahnuť účinnú štruktúru s jasným vymedzením zodpovedností s cieľom zabrániť akémukoľvek prekrývaniu úloh a tomu, aby sa z rozpočtu hradili zbytočné (administratívne) náklady, čo by inak mohlo ďalej zhoršiť finančnú situáciu v tomto okruhu;

77.  súhlasí s prístupom Komisie, že úprava platov o 3,7 % navrhnutá v roku 2009, ktorej splatenie v plnej výške by mohlo nastať, ak by Súdny dvor rozhodol v prospech Komisie, by sa mala zahrnúť do rozpočtu ako predbežné opatrenie; berie na vedomie, že aj v prípade, keď sa za základ pre budúcnosť bude považovať táto vysoká úroveň, plánovaná úprava platov ku koncu roka 2010 sa stále odhaduje na úrovni 2,2 % v kontexte hospodárskej a sociálnej krízy a potom sa zníži na 1,3 % ku koncu roka 2011; žiada Komisiu, aby odôvodnila svoje výpočty;

78.  uznáva snahy Komisie nepožadovať žiadne dodatočné pracovné miesta, ale s nedôverou posudzuje jej záväzok, že všetky svoje potreby vrátane potrieb týkajúcich sa nových priorít a nadobudnutia platnosti ZFEÚ splní iba prostredníctvom vnútorného presunu existujúcich ľudských zdrojov;

79.  je hlboko znepokojený nad skutočnosťou, že vo všeobecnosti viedla tendencia Komisie využívať externých dodávateľov spolu s prevodom pracovných miest do rozpočtových prostriedkov pre zmluvných zamestnancov k situácii, keď sa čoraz väčší počet zamestnancov EÚ nezobrazuje v plánoch pracovných miest inštitúcií, ako ich schválil rozpočtový orgán, ani ich platy nie sú hradené z okruhu 5; zastáva preto názor, že zmeny počtu zamestnancov Komisie by sa mali posudzovať nielen na základe pracovných miest uvedených v pláne pracovných miest, ale aj na základe ostatných zamestnancov vrátane zamestnancov výkonných a decentralizovaných agentúr, kde boli úlohy takýchto zamestnancov presunuté z Komisie; domnieva sa, že prevod pracovných miest v pláne pracovných miest na pracovné miesta externých zamestnancov, hoci vytvára úspory platov, pravdepodobne bude mať vplyv na kvalitu a nezávislosť európskej verejnej služby;

80.  berie na vedomie zníženie rozpočtu EPSO o 13 %, čo súvisí s nižšou úrovňou výdavkov na výberové konania vyplývajúcou z nového systému, ktorý bol navrhnutý v rámci programu rozvoja úradu EPSO, no trvá na tom, že toto zníženie by nemalo byť na úkor kvality, transparentnosti, spravodlivosti, nestrannosti a mnohojazyčného charakteru všetkých výberových konaní EÚ; pripomína úradu EPSO, že podľa nariadenia (ES) 45/2001 majú uchádzači neodvolateľné právo na prístup k svojim osobným údajom vrátane otázok a odpovedí, a vyzýva úrad EPSO, aby im toto právo zaručil; v tejto súvislosti očakáva od Komisie spoľahlivé záruky;

81.  víta skutočnosť, že Komisia splnila svoje celkové ciele týkajúce sa prijímania štátnych príslušníkov nových členských štátov do služobného pomeru, ako aj jej záväzok dôsledne a pravidelne monitorovať prijímanie zamestnancov do služobného pomeru pre EÚ-12 s cieľom zabezpečiť splnenie cieľov v oblasti prijímania zamestnancov a vyvážené zastúpenie štátnych príslušníkov EÚ-2 a EÚ-10 v každej funkčnej skupine;

82.  berie na vedomie zvýšené výdavky na dôchodky a na európske školy s ohľadom na generačnú zmenu v inštitúciách EÚ vyplývajúcu z vlny úradníkov narodených v 50. rokoch minulého storočia, ktorí odišli do dôchodku, a s prijímaním nových zamestnancov; očakáva od Komisie, že predloží podrobnejšiu analýzu dlhodobých dôsledkov tohto procesu;

83.  žiada Komisiu, aby v poznámkach k príslušným rozpočtovým riadkom uviedla sumy zapísané do rozpočtu pre všetky stavebné projekty, ktoré majú značné finančné dôsledky na rozpočet a o ktorých treba konzultovať s rozpočtovým orgánom podľa článku 179 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

Pilotné projekty a prípravné akcie

84.  pripomína, že v súlade s bodom 46 písm. a) MID by Komisia mala uviesť viacročné odhady a rozpätia v rámci oprávnených stropov;

85.  zdôrazňuje význam pilotných projektov a prípravných akcií ako kľúčových nástrojov na vymedzovanie politických priorít a na prípravu podmienok pre nové iniciatívy, z ktorých sa môžu stať akcie a programy EÚ zlepšujúce život občanov EÚ; potvrdzuje preto už v tejto fáze postupu, že je odhodlaný využiť všetky dostupné prostriedky na zabezpečenie prijatia svojich návrhov týkajúcich sa pilotných projektov a prípravných akcií v rámci rozpočtu na rok 2011;

86.  pripomína, že pilotné projekty a prípravné akcie, ktoré boli schválené v rozpočte na rok 2010, predstavovali celkovú sumu 103,25 milióna EUR viazaných rozpočtových prostriedkov vo všetkých okruhoch; zdôrazňuje, že keby rozpočtový orgán schválil na rok 2011 pilotné projekty a prípravné akcie s podobnou úrovňou financovania a s podobným rozčlenením medzi jednotlivými okruhmi, 56 % rezervy v okruhu 1a (a 33 % rezervy v okruhu 1b, 59 % v okruhu 3b a 37 % v okruhu 4) by už bolo využitých, hoci celková suma vyčlenená na tento účel v rozpočte na rok 2010 ani nedosiahla maximálne sumy, ktoré umožňuje MID (103,25 milióna EUR oproti 140 miliónom EUR);

87.  zamýšľa postúpiť Komisii, ako je stanovené v prílohe II časti D MID, prvý predbežný zoznam možných pilotných projektov a prípravných akcií pre rozpočet na rok 2011, aby Komisia mohla prispieť k definícii celkového a vyváženého konečného súboru v tejto súvislosti, ktorú vypracoval Európsky parlament; očakáva, že Komisia predloží dôsledne odôvodnenú analýzu indikatívnych návrhov Európskeho parlamentu; zdôrazňuje, že tento prvý predbežný zoznam nebráni formálnemu predloženiu a prijatiu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov týkajúcich sa pilotných projektov a prípravných akcií počas čítania rozpočtu v Európskom parlamente;

Agentúry

88.  víta celkovú stabilizáciu výdavkov z rozpočtu EÚ na decentralizované agentúry vo výške 679,2 milióna EUR; uvedomuje si skutočnosť, že zriadenie nových agentúr si vyžaduje zodpovedajúce finančné prostriedky navrhované pre päť nových agentúr(8) a tri agentúry, ktoré sú vo fáze zriaďovania(9); zdôrazňuje, že ak by sa úlohy decentralizovaných agentúr (vrátane orgánov finančného dohľadu) zvýšili v porovnaní s pôvodným návrhom, príslušné vyčlenenie rozpočtových prostriedkov by sa mali primerane upraviť; v súvislosti s pripísanými príjmami agentúr závislých od poplatkov, neschvaľuje prístup Komisie v podobe umelého navyšovania rezervy;

89.  berie na vedomie, že spomedzi 258 nových pracovných miest uvedených v pláne pracovných miest pre agentúry bude 231 miest pridelených novým alebo začínajúcim agentúram;

90.  je prekvapený, prečo sa neočakávajú vôbec žiadne pripísané príjmy, ktoré by pochádzali z prebytkov niektorých agentúr, a vyzýva Komisiu, aby aktualizovala navrhovaný príspevok z rozpočtu EÚ vzhľadom na ďalšie informácie, ktoré sa získavajú predovšetkým pri prijímaní konečných účtovných závierok agentúr; zároveň vyjadruje znepokojenie v súvislosti s tým, že niektoré agentúry majú vždy na konci roka prebytky, čo poukazuje na slabé hospodárenie s rozpočtom a hotovosťou a je v rozpore s ustanoveniami rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách;

91.  je presvedčený, že finančný plán pre chemickú agentúru na obdobie 2011 – 2013 je príliš optimistický, a domnieva sa, že samofinancovanie tejto agentúry v roku 2011 je veľmi nerealistické; poukazuje na to, že predpokladaný príjem z poplatkov v roku 2011 vychádza z hodnotení vykonaných v roku 2006; žiada, aby sa pripravili preventívne opatrenia, ktoré by sa uplatnili v prípade potreby;

o
o   o

92.  v súvislosti s procesnými aspektmi zmierovacieho výboru pripomína, že zúčastnené inštitúcie by mali dosiahnuť dohodu v rámci trialógu naplánovaného na júl; trvá na tom, aby sa nadchádzajúce predsedníctvo Rady pre hospodárske a finančné záležitosti, ktoré bude tento rozpočet schvaľovať, zúčastnilo na tomto trialógu; domnieva sa, že osobitný význam v trialógu, ktorý sa má konať 30. júna 2010, predstavujú tieto body:

   rozpočtové dôsledky európskeho mechanizmu finančnej stabilizácie,
   rozpočtové dôsledky stratégie EÚ 2020,
   programy súvisiace s mládežou,
   finančná udržateľnosť a schopnosť financovať okruh 1a vrátane zmien vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy,
   okruh 4 vrátane zriadenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť,
   obmedzené rezervy v NR 2011 a potreba revízie súčasného VFR;

93.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii a Rade.

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Pozri prijaté texty zo 17.12.2009, P7_TA(2009)0115.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2010)0086.
(4) Bez energetických projektov PHOE.
(5) Ako sa uvádza v správe Komisie o fungovaní MID o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2010)0185).
(6) KOM(2010)0160, 16.4.2010.
(7) Ako sa uvádza v správe Komisie o fungovaní medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2010)0185).
(8) Agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti; Európsky podporný úrad pre azyl; Európsky orgán pre bankovníctvo; Európsky orgán pre cenné papiere a trhy; Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov.
(9) Európska agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov; Orgán európskych regulátorov v oblasti elektronickej komunikácie; Európsky inštitút pre rodovú rovnosť.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia