Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2008(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0187/2010

Ingediende teksten :

A7-0187/2010

Debatten :

PV 14/06/2010 - 25
CRE 14/06/2010 - 25

Stemmingen :

PV 15/06/2010 - 7.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0206

Aangenomen teksten
PDF 147kWORD 64k
Dinsdag 15 juni 2010 - Straatsburg
Derivatenmarkten: toekomstige beleidsmaatregelen
P7_TA(2010)0206A7-0187/2010

Resolutie van het Europees Parlement van 15 juni 2010 over derivatenmarkten: toekomstige beleidsmaatregelen (2010/2008(INI))

Het Europees Parlement,

–  gezien de mededeling van de Commissie ’Garanderen van efficiënte, veilige en gezonde derivatenmarkten: toekomstige beleidsmaatregelen’ (COM(2009)0563 en COM(2009)0332),

–  gezien de mededeling van de Commissie ’Europees financieel toezicht’ (COM(2009)0252),

–  gezien het voorstel voor een verordening van de Commissie betreffende communautair macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's (COM(2009)0499),

–  gezien de voorstellen van de Commissie tot wijziging van de eigenkapitaalrichtlijnen (2006/48/EG en 2006/49/EG),

–  gezien de mededeling en de aanbeveling van de Commissie betreffende het beloningsbeleid in de financiële-dienstensector (COM(2009)0211),

–  onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 september 2008 met aanbevelingen aan de Commissie inzake hedgefondsen en private equity(1),

–  gezien de besluiten van de G20 in Pittsburg van 24 en 25 september 2009, waarin vermeld werd dat ’alle gestandaardiseerde otc-derivatencontracten op beurzen of elektronische handelsplatforms moeten worden verhandeld’, en de huidige ontwikkeling van de nationale wetgeving in Europa, de VS en Azië op het gebied van de derivaten,

–  gezien de inspanningen van het Forum van toezichthouders op otc-derivaten om wereldwijde uniforme meldnormen voor gegevens voor bewaarplaatsen voor handelsgegevens vast te stellen,

–  gezien de aanbeveling van CEER-ERGEG aan de Europese Commissie met betrekking tot het derde energiepakket (ref.: CESR/08-739, E08-FIS-07-04),

–  gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A7-0187/2010),

A.  overwegende dat financiële derivaten weliswaar een zeer nuttige functie kunnen hebben omdat daarmee de financiële risico's in een economie kunnen worden gespreid maar dat er afhankelijk van productsoort en onderliggende activaklasse grote verschillen zijn ten aanzien van risico's, functioneren en marktdeelnemers, en overwegende dat het ontbreken van transparantie en regelgeving in de derivatenmarkt de financiële crisis heeft verergerd,

B.  overwegende dat ondernemingen de risico's van hun activiteiten ook in de toekomst zelf doelgericht en tegen realistische prijzen moeten kunnen sturen en overwegende dat, rekening houdend met de specifieke kenmerken van kleine en middelgrote ondernemingen, ondernemingen bij bilaterale derivaten verantwoordelijk moeten zijn voor de risico's,

C.  overwegende dat het wereldwijd verhandelde volume aan derivaten de afgelopen tien jaar verveelvoudigd is, waardoor de ontkoppeling van economische activiteiten en financiële producten een grote vlucht heeft genomen,

D.  overwegende dat de basis voor internationale samenwerking gelegd moet worden met het oog op internationaal verhandelde derivaten zodat er minimaal internationale normen en regelingen voor het delen van informatie tussen ctp's ontstaan,

E.  overwegende dat eind juni 2009 de theoretische waarde van alle soorten otc-contracten 605 biljoen USD bedroeg, de brutomarktwaarden, die enigszins de omvang van het marktrisico aangeven, 25 biljoen USD bedroegen en de bruto kredietrisico's, waarbij rekening werd gehouden met bilaterale verrekeningsovereenkomsten, 3,7 biljoen USD bedroegen en overwegende dat in de context van een te grote hefboomwerking, een ondergekapitaliseerd bancair stelsel en de verliezen als gevolg van gestructureerde financiële activa, otc-derivaten hebben bijgedragen aan onderlinge afhankelijkheidsposities van grote marktdeelnemers waaronder zelfs gereguleerde entiteiten,

F.  overwegende het feit dat de enorme groei in verhandelde volumes van de afgelopen jaren heeft geleid tot risicovoller gedrag zonder wezenlijke investeringen in het basisinstrument, en dus een aanzienlijke hefboomwerking tot gevolg heeft gehad,

G.  overwegende dat sommige otc-derivaten steeds ingewikkelder werden en het tegenpartijkredietrisico niet altijd correct beoordeeld en geprijsd werd en overwegende dat de organisatie van de derivatenmarkten buitengewoon zwakke plekken vertoonde en niet transparant was, hetgeen pleit voor verdere standaardisering van de juridische voorwaarden en het economisch doel van instrumenten,

H.  overwegende dat reglementering van centrale clearing via een ctp moet zorgen voor discriminatievrije toegang voor handelsplatforms teneinde de eerlijke en efficiënte werking van markten te verzekeren,

I.  overwegende dat de identiteit van de betrokken actoren/partijen en de omvang van hun risico in de otc-transacties niet duidelijk worden gemaakt,

J.  overwegende dat veel otc-derivatenmarkten, met name de credit default swap-markt, onderhevig zijn aan zeer hoge concentratieniveaus waarbij slechts een paar grote ondernemingen de markt domineren,

K.  overwegende dat de recente gebeurtenissen met betrekking tot credit default swaps voor staatsobligaties waarvan financiële speculanten gebruikmaken ertoe hebben geleid dat diverse nationale spreidingen ongerechtvaardigd hoge niveaus bereikten; overwegende dat die gebeurtenissen en praktijken de noodzaak hebben onderstreept van verdere markttransparantie en meer uitgebreide Europese regelgeving met het oog op de handel in credit default swaps, met name van credit default swaps die verband houden met staatsobligaties,

L.  overwegende dat ten einde mogelijk te maken dat registers voor handelsgegevens een centrale rol spelen bij het verzekeren van transparantie voor toezichthouders in derivatenmarkten, toezichthouders vrije toegang moeten hebben tot de relevante gegevens in deze registers en de registers positie- en handelsgegevens op mondiale basis per activaklasse bij elkaar moeten brengen,

M.  overwegende dat het Parlement de paradigmaverschuiving in de Commissie naar een sterkere reglementering van de derivatenmarkten verwelkomt door af te stappen van het heersende standpunt dat er voor derivaten geen verdere regulering noodzakelijk is, voornamelijk wegens het feit dat zij door deskundigen en specialisten worden gebruikt; verlangt derhalve dat er met toekomstige wetgeving niet alleen wordt gezorgd voor transparantie in de derivatenmarkten maar ook voor deugdelijke regelgeving,

N.  overwegende dat Europa een uitgebreide strategie voor dekking door zekerheden voor derivatenmarkten moet instellen waarbij rekening moet worden gehouden met de unieke situatie van zakelijke eindgebruikers tegenover grote marktdeelnemers en financiële instellingen,

O.  overwegende dat het leeuwendeel van de door niet-financiële eindgebruikers gebruikte derivaten een beperkt systeemrisico loopt dat individueel wordt genomen, en meestal enkel dient ter afdekking van reële transacties, en overwegende dat niet-financiële instellingen ondernemingen zijn die niet onder de werkingssfeer van de MiFID vallen (niet-MiFID-ondernemingen), zoals luchtvaartmaatschappijen, automobielfabrikanten en goederenhandelaren, die noch een systeemrisico voor de financiële markt hebben veroorzaakt, noch wezenlijk door de financiële crisis rechtstreeks zijn getroffen,

P.  overwegende dat veerkrachtige derivatenmarkten een uitgebreid beleid voor dekking door zekerheden vereisen dat zowel centrale als bilaterale clearingregelingen omvat,

Q.  overwegende dat aan kleine en middelgrote ondernemingen die financiële derivaten uitsluitend gebruiken om het risico van hun hoofdactiviteit af te dekken, vrijstellingen moeten worden verleend op het vlak van clearing en zekerheidsstelling voor hun kapitaalbehoeften, mits de mate waarin bepaalde derivaten worden gebruikt geen systeemrisico veroorzaakt (waarbij de eis geldt dat de Commissie deze vrijstelling regelmatig dient te controleren), en dat het volume en de aard van de transacties evenredig zijn aan, en passend voor, de werkelijke risico's voor de eindgebruikers; overwegende het feit dat ook op het gebied van de op maat gesneden contracten minimumnormen nodig zijn die vooral betrekking hebben op de zekerheidstelling van derivaten en kapitaalvereisten,

R.  overwegende dat voor derivaatproducten evenredige regelgeving noodzakelijk is wanneer deze door niet-financiële eindgebruikers worden gebruikt, maar dat als minimumvereiste geldt dat de nodige gedetailleerde transactiegegevens aan de bewaarplaatsen voor handelsgegevens moeten worden verstrekt,

S.  overwegende dat credit default swaps (cds), die financiële verzekeringsproducten zijn, momenteel zonder goede regulering verhandeld worden,

T.  overwegende de aanbeveling van CEER-ERGEG aan de Europese Commissie met betrekking tot het derde energiepakket (ref.: CESR/08-739, E08-FIS-07-04) waarin wordt aanbevolen een op maat gemaakte regeling voor marktintegriteit en transparantie op te stellen voor de elektriciteits- en gasmarkten,

U.  overwegende dat de nauwe en internationale samenwerking met de leden van de G20 en de autoriteiten van de VS die in verband met alle aangekondigde maatregelen is voorgenomen, ook echt wordt gerealiseerd teneinde de mogelijkheden voor regelgevingsarbitrage tussen de landen zo veel mogelijk te vermijden en informatie-uitwisseling te bevorderen,

V.  overwegende dat met het oog op het systeemrisico in verband met clearinginstellingen strikte normen nodig zijn voor regelgeving en toezicht en vrije, directe toegang tot informatie over transacties voor regelgevende instanties,

W.  overwegende dat het noodzakelijk is dat de prijzen van derivaten in overeenstemming worden gebracht met het risico en overwegende dat de kosten van de toekomstige marktinfrastructuur door de marktdeelnemers worden gedragen,

X.  overwegende dat de recente dramatische stijgingen van de rendementen van staatsobligaties in sommige landen van de Eurozone tot een niveau dat op den duur niet houdbaar is de problematische economische stimulansen in verband met de, op staatsobligaties gebaseerde cds-contracten hebben duidelijk gemaakt en duidelijk hebben aangetoond dat de financiële stabiliteit en de transparantie van de markt moeten worden verbeterd door volledige openheid voor regelgevers en toezichthouders te eisen en door de speculatieve handel in cds op basis van staatsobligaties te verbieden,

Y.  merkt op dat alle transacties met derivaatproducten in een EU-valuta, die een onderliggende EU-entiteit betreffen en waarin een Europese financiële instelling partij is, indien deze daarvoor in aanmerking komt, afgewikkeld moeten worden in en gemeld bij clearinginstellingen en bewaarplaatsen die zich in de EU bevinden, in de EU zijn geautoriseerd en waarop in de EU toezicht wordt uitgeoefend, en waarop Europese wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing is; wijst erop dat in toekomstige nieuwe regelgeving duidelijke criteria moeten worden opgenomen voor de beoordeling van de gelijkwaardigheid van ctp's en bewaarplaatsen in derde landen voor transacties die in de EU niet via een clearinginstantie verwerkt of gemeld worden,

1.  is ingenomen met het initiatief van de Commissie om derivaten, en met name otc-derivaten, beter te reguleren teneinde de effecten van de risico's van markten voor otc-derivaten op de stabiliteit van de financiële markten te beperken, en steunt de roep om gestandaardiseerde contracten voor derivaten (onder andere via regelgevingsprikkels in de richtlijn Kapitaalvereisten (RKV) met betrekking tot operationele risico's), het gebruik van bewaarplaatsen voor handelsgegevens en centrale gegevensopslag, het gebruik en de verbetering van centrale clearinginstellingen en het gebruik van georganiseerde handelsplatforms;

2.  is ingenomen met de recente inspanningen van het Forum van toezichthouders op otc-derivaten (ORF) als reactie op de oproep van de G20 tot verdere actie om de transparantie en robuustheid van de otc-derivatenmarkten te vergroten;

3.  dringt aan op meer transparantie vooraf bij transacties voor alle instrumenten die in aanmerking komen voor het uitgebreide gebruik van georganiseerde handelsplatforms evenals voor meer transparantie achteraf via melding van alle transacties bij registers, hetgeen zowel regelgevende instanties als beleggers ten goede komt;

4.  steunt de eis om voortaan voor alle in aanmerking komende derivaatproducten een cts-clearing tussen financiële instellingen verplicht te stellen, zodat een betere risicobeoordeling van het tegenpartijkredietrisico mogelijk wordt, en steunt de doelstelling om zoveel mogelijk in aanmerking komende derivaatproducten op georganiseerde handelsplatforms te verhandelen; dringt aan op het voorzien in prikkels die aanmoedigen tot het verhandelen van derivaten die voor clearing in aanmerking komen op handelsplatforms die gereguleerd worden door MiFID, d.w.z. op gereglementeerde markten en multilaterale handelsfaciliteiten; wijst erop dat liquiditeit een criterium moet zijn om in aanmerking te komen voor clearing;

5.  verlangt dat de prijzen van de derivaten in de toekomst een betere afspiegeling moeten zijn van het risico en dat de kosten van de toekomstige marktinfrastructuur door de marktdeelnemers en niet door de belastingbetaler worden gedragen;

6.  is van mening dat voor de afdekking van bijzondere risico's geïndividualiseerde derivaten noodzakelijk zijn en wijst derhalve een eventuele verplichte standaardisering van alle derivaten af;

7.  verzoekt de Commissie zich van een gedifferentieerde benadering te bedienen voor de vele soorten derivaatproducten die bestaan, rekening houdend met verschillende risicoprofielen, de mate van gebruik voor legitieme dekkingsdoelen en hun rol in de financiële crisis;

8.  stelt vast dat bij reglementering onderscheid moet worden gemaakt tussen derivaten die gebruikt worden als een risicobeheerinstrument ter afdekking van een echt onderliggend risico voor de gebruiker, en derivaten die uitsluitend voor speculatie worden gebruikt en ziet problemen met de afbakening tegen de achtergrond van gebrekkige gegevens en tastbare cijfers met betrekking tot otc-transacties;

9.  verzoekt de Commissie na te gaan of er manieren zijn om het totale volume aan derivaten aanmerkelijk te verminderen, zodat het volume evenredig wordt aan de onderliggende effecten en een vertekening van prijssignalen wordt voorkomen, en om het risico voor de integriteit van de markt te verminderen en het systeemrisico te verkleinen;

10.  acht het van belang dat er specifiek aandacht wordt besteed aan bedrijfsderivaten waarbij een financiële instelling een tegenpartij is, teneinde misbruik van dergelijke contracten als financiële marktinstrumenten in plaats van als bedrijfsrisico te voorkomen;

11.  verlangt dat risicobeheer en transparantie als de belangrijkste instrumenten voor meer zekerheid op de financiële markten worden versterkt, zonder de individuele verantwoordelijkheid bij het aangaan van het risico uit het oog te verliezen;

12.  stelt vast dat op maat gemaakte derivaten noodzakelijk zijn voor de afdekking van bedrijfsspecifieke risico's, en dat deze inzetbaar zijn als efficiënte en aan individuele behoeften aangepaste instrumenten van het risicobeheer;

13.  verzoekt de Commissie de risicobeheernormen voor bilaterale clearing te verbeteren in het kader van de ophanden zijnde wetgeving over centrale clearing;

14.  is van oordeel dat het tegenpartijkredietrisico verminderd kan worden door clearing- en zekerheidsregelingen, aanpassing van de kapitaalvereisten en door andere regelgevingsinstrumenten; steunt de Commissie om financiële instellingen bij bilaterale derivaattransacties die niet in aanmerking komen voor centrale clearing hogere kapitaalvereisten op te leggen op basis van een aanpak die evenredig is aan het risico en rekening houdend met de effecten van verrekening, zekerheidsstelling, aanvangsmarge, dagelijkse portefeuilleafstemming, het dagelijks vaststellen van de hoogte van de margeverplichtingen, geautomatiseerde overdrachten van zekerheden en overige bilaterale technieken voor het beheer van het tegenpartijrisico om het tegenpartijrisico te verminderen;

15.  verlangt dat derivaten die niet aan de IFRS 39-eisen voldoen en niet door een accountant zijn beoordeeld vanaf een door de Commissie vast te stellen drempelwaarde worden onderworpen aan een centrale clearing bij een ctp; verlangt voorts dat met het oog op een betere afbakening wordt nagegaan of een niet-financiële onderneming door overlegging van een onafhankelijke beoordeling door een accountant van een contract voor otc-derivaten bilaterale contracten kan blijven sluiten;

16.  verzoekt de Commissie om de Europese Autoriteit voor effecten en markten (EAEM) een belangrijke rol te laten spelen bij de toelating van Europese clearinginstellingen en acht het wenselijk dat deze Autoriteit daarop ook toezicht uitoefent, omdat daardoor toezichtdeskundigheid in één orgaan wordt samengebracht en omdat het risico met betrekking tot een ctp grensoverschrijdend zal zijn;

17.  is ervan overtuigd dat de toegang van ctp's tot gelden van centrale banken daadwerkelijk bijdraagt aan de veiligheid en integriteit van clearing;

18.  verlangt dat ctp's niet volledig door de gebruikers worden bestuurd, dat hun risicobeheersystemen niet met elkaar mogen concurreren en dat wordt voorzien in toezichtsregelgeving voor clearingkosten; verzoekt de Commissie hiermee rekening te houden in haar wetgevingsvoorstel en regels voor governance en eigendom voor clearinginstellingen vast te stellen, onder meer met betrekking tot de onafhankelijkheid van directeuren, lidmaatschap en streng toezicht door regelgevende instanties;

19.  stelt vast dat gemeenschappelijke technische normen met betrekking tot zulke kwesties als margeberekenings- en informatie-uitwisselingsprotocollen een belangrijk deel zullen uitmaken van het verzekeren van eerlijke en discriminatievrije toegang voor toegelaten handelsplatforms tot ctp's; stelt verder vast dat de Commissie veel aandacht moet besteden aan de mogelijke ontwikkeling van technologische verschillen, discriminerende praktijken en werkstroombelemmeringen die schadelijk zijn voor concurrentie;

20.  dringt aan op regels voor bedrijfsvoering en toegang die van toepassing zijn op ctp's om discriminatievrije toegang voor handelsplatforms te verzekeren, waarbij de kwesties die moeten worden aangepakt onder andere discriminerende prijsbepalingspraktijken zijn;

21.  steunt de invoering van registers voor alle derivaatposities, idealiter onderscheiden naar activaklasse, en gereglementeerd en gecontroleerd onder leiding van de EAEM; verzoekt de vaststelling van bindende procedureregels om concurrentieverstoringen te vermijden en om een gelijke interpretatie in de lidstaten te waarborgen en verlangt voorts dat de EAM bij geschillen het laatste woord heeft; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat nationale toezichtautoriteiten directe toegang hebben tot gefragmenteerde gegevens in registers die verband houden met marktdeelnemers die binnen hun werkgebied gevestigd zijn, en tot gegevens die verband houden met potentiële systeemrisico's die zich binnen hun werkgebied kunnen voordoen, alsmede toegang tot geaggregeerde gegevens van alle registers, waaronder begrepen gegevens die bewaard worden in registers in derde landen; wijst erop dat diensten die door registers verleend worden transparant geprijsd moeten zijn, gezien hun utilitaire functie;

22.  verzoekt de Commissie meldnormen voor alle derivaatproducten op te stellen die overeenkomen met normen die op internationaal niveau worden opgesteld en ervoor te zorgen dat deze worden doorgegeven aan de bewaarplaatsen voor handelsgegevens, ctp's, beurzen en financiële instellingen en de gegevens op afroep beschikbaar te stellen aan de EAM en de nationale regelgevende instanties en de ECSR;

23.  verzoekt de Commissie om beleidsmaatregelen te ontwikkelen die de regelgevende instanties in staat stellen limieten voor posities vast te stellen om onevenredige prijsbewegingen en speculatiezeepbellen tegen te gaan;

24.  vraagt de Commissie er met name op toe te zien dat de waardering van alle derivaten die niet op een beurs verhandeld worden op onafhankelijke wijze en transparant plaatsvindt, waarbij belangenverstrengeling wordt vermeden;

25.  is van oordeel dat alle technische details zorgvuldig moeten worden vastgesteld, in nauwe samenwerking met de nationale regelgevende instanties, vooral op het gebied van de standaarden en het onderscheid tussen financiële en niet-financiële producten, en neemt er met voldoening kennis van dat de Commissie deze taak reeds op zich heeft genomen; verlangt van de Commissie tijdig samenwerking met de Raad en het Parlement;

26.  steunt de Commissie in haar voornemen om ctp's in te voeren waarvoor Europese overeengekomen normen gelden en waarop toezicht wordt uitgeoefend door de EAEM, en eist dat essentiële marktdeelnemers geen overheersende invloed mogen hebben op de governance en het risicobeheer van de ctp maar een plaats moeten krijgen in de risocobeheersraad; is van oordeel dat voorts mechanismen moeten worden voorgesteld om een nuttige bijdrage te leveren aan het risicobeheerproces;

27.  dringt aan op de noodzaak van regelgevingsnormen om te verzekeren dat ctp's voldoende veerkracht behouden voor een breder pakket aan risico's, waaronder tekortkomingen van meerdere deelnemers, plotselinge verkoop van financiële middelen en snelle vermindering van de marktliquiditeit;

28.  is van mening dat het definiëren van de derivaatcategorieën, het opzetten van de ctp's , het transparantieregister, de kapitaaldekking, het creëren van onafhankelijke handelsplatforms en de gebruikmaking van bestaande beurzen, de uitzonderingsregeling voor kmo's en de technische details in nauwe afstemming tussen de nationale regelgevende instanties, internationale instellingen en het toekomstige Europese toezichtsorgaan EAEM hun beslag moeten krijgen;

29.  verlangt derhalve duidelijke gedragsregels en noodzakelijke verplichtende normen voor de opbouw (betrokkenheid van gebruikers), de besluitvormingsprocessen en de risicobeheersystemen van ctp's; steunt het voornemen van de Commissie om een verordening voor de regulering van clearinginstellingen in te dienen;

30.  steunt de Commissie in haar voornemen om uitzonderingen en een geringere kapitaaldekking voor bilaterale derivaten van kmo's toe te staan, als een onderliggend risico wordt afgedekt, derivaten niet van aanmerkelijk belang zijn op de balans van deze kmo's en de afgedekte positie geen systeemrisico's veroorzaakt;

31.  verlangt dat credit default swaps prioriteit krijgen bij een onafhankelijke centrale clearing en dat zo veel mogelijk derivaattypen via ctp's worden afgewikkeld; is van mening dat bepaalde soorten derivaten met cumulerende risico's eventueel alleen onder zekere voorwaarden toegelaten of in bepaalde gevallen zelfs verboden moeten worden; is van oordeel dat met name voldoende kapitaal en reserves vereist moeten worden om de credit default swaps af te dekken in het geval van een kredietkwestie;

32.  verzoekt de Commissie dringend en grondig de concentratieniveaus in de otc-derivatenmarkten te onderzoeken, en met name op het gebied van credit default swaps teneinde het risico van marktmanipulatie of belangenverstrengeling uit te sluiten;

33.  verzoekt de Commissie om met passende wetgevingsvoorstellen te komen voor het reglementeren van de financiële transacties met betrekking tot het ’naakt’ verkopen van derivaten teneinde financiële stabiliteit en prijstransparantie te verzekeren; is van oordeel dat, in afwachting daarvan, credit default swaps via een Europese ctp moeten worden verwerkt om de tegenpartijrisico's te verzachten, de transparantie te verhogen en de algehele risico's te verlagen;

34.  eist dat bescherming voor credit default swaps alleen maar betaald wordt na overlegging en bewijs van een onderliggend obligatierisico en beperkt wordt tot het bedrag van dit risico;

35.  is van mening dat alle financiële derivaten die verband houden met overheidsfinanciën in de EU (waaronder begrepen staatsobligaties van lidstaten en balansen van lokale besturen) gestandaardiseerd moeten worden en op een beurs of een ander gereglementeerd handelsplatform verhandeld moeten worden teneinde de transparantie van de derivatenmarkten voor het publiek te vergroten;

36.  verlangt een verbod op de handel in niet door kredieten gedekte credit default swaps (cds), die pure speculatiehandel is waarbij op kredietverliezen wordt gespeculeerd waardoor de prijs van cds kunstmatig wordt opgedreven en het gevolg is dat de systemische risico's door daadwerkelijke kredietverliezen groter kunnen worden; verlangt op zijn minst de vastlegging van langere vervaltermijnen bij de verkoop van effecten en derivaten vanuit een ongedekte positie; verzoekt de Commissie om een beoordeling te maken van met risico's verband houdende limieten voor derivaten en met name cds en deze met de internationale partners af te stemmen;

37.  is van mening dat de Commissie het gebruik van positielimieten moet onderzoeken teneinde marktmanipulatie te bestrijden, met name op het moment dat een contract bijna afloopt (’squeezes’ en ’corners’); stelt vast dat positielimieten eerder als dynamische regelgevingsinstrumenten moeten worden gezien dan als absolute vereisten en dat ze zodra dat nodig is moeten worden toegepast door nationale toezichthouders aan de hand van richtlijnen die door de EAEM worden vastgesteld;

38.  dringt erop aan dat elke derivatenpositie, ongeacht of deze wordt ingenomen door financiële of niet-financiële instellingen boven een door de EAEM nader te bepalen drempelwaarde centraal via een ctp moet worden afgewikkeld;

39.  verlangt dat de aangekondigde regulering van derivaten voorziet in voorschriften met betrekking tot een verbod op puur speculatieve transacties in grondstoffen en landbouwproducten en in de vaststelling van strenge limieten voor posities, met name met het oog op hun mogelijke gevolgen voor de prijs van eerste levensbehoeften in ontwikkelingslanden en voor emissierechten; dringt erop aan de EAEM en de bevoegde autoriteiten de bevoegdheid te verlenen om verstoringen van de derivatenmarkten effectief te kunnen aanpakken, zoals bijvoorbeeld door het tijdelijk verbieden van ’naakt’ short selling van credit default swaps of door het vereisen van fysieke afwikkeling van derivaten en het instellen van positielimieten om een ongewenste concentratie van handelaren op bepaalde marktsegmenten te voorkomen;

40.  dringt erop aan dat een toekomstig wetgevingsvoorstel over derivatenmarkten een functionele benadering moet volgen waardoor voor vergelijkbare activiteiten dezelfde of vergelijkbare regels gelden;

41.  onderstreept de noodzaak van een Europese reglementering voor derivaten; verzoekt de Commissie de werkzaamheden met de Europese partners zo veel mogelijk internationaal te coördineren teneinde een zo uniform en internationaal mogelijke reglementering te verwezenlijken; onderstreept het belang van het vermijden van regelgevingsarbitrage door niet-afdoende afstemming;

42.  dringt aan op ondersteuning van sectorinitiatieven en erkenning van de waarde daarvan, aangezien deze in bepaalde gevallen even geschikt kunnen zijn als en een aanvulling kunnen vormen op wetgevingsmaatregelen;

43.  dringt aan op een coherente benadering binnen Europa teneinde optimaal rendement te halen uit de sterktes van elk financieel centrum en deze crisis te baat te nemen om een volgende stap te nemen op het gebied van de integratie en ontwikkeling van een efficiënte Europese financiële markt;

44.  juicht het voornemen van de Commissie toe om reeds medio 2010 wetsvoorstellen voor clearinginstellingen en bewaarplaatsen voor handelsgegevens voor te leggen en over de technische details in een vroeg stadium met alle instellingen op nationaal en EU-niveau, met name met de wetgevers Raad en Parlement, van gedachten te wisselen;

45.  is ingenomen met het voornemen van de Commissie om wetgevingsvoorstellen over credit default swaps in te dienen;

46.  onderstreept het belang van een regelmatige evaluatie van de doeltreffendheid van de toekomstige wetgeving, in samenspraak met alle marktdeelnemers, en van het aanpassen van de wettelijke voorschriften, indien nodig;

47.  verzoekt met klem deze resolutie zo snel mogelijk ten uitvoer te leggen;

48.  stelt vast dat ervoor gezorgd moet worden dat de markt voor de handel in niet alleen grondstoffen en landbouwproducten, maar ook in emissierechten transparant functioneert en speculaties op deze markt worden beteugeld; verlangt in dit verband de beoordeling van met risico's verband houdende limieten voor afzonderlijke producten;

49.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de nationale regelgevende instanties en de ECB.

(1) PB C 8 E van 14.1.2010, blz. 26.

Juridische mededeling - Privacybeleid