Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2008(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0187/2010

Predkladané texty :

A7-0187/2010

Rozpravy :

PV 14/06/2010 - 25
CRE 14/06/2010 - 25

Hlasovanie :

PV 15/06/2010 - 7.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0206

Prijaté texty
PDF 162kWORD 88k
Utorok, 15. júna 2010 - Štrasburg
Trhy s derivátmi: budúce politické opatrenia
P7_TA(2010)0206A7-0187/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. júna 2010 o trhoch s derivátmi: budúce politické opatrenia (2010/2008(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Opatrenia na zabezpečenie efektívnych, bezpečných a zdravých trhov s derivátmi: budúce politické opatrenia (KOM(2009)0563 a KOM(2009)0332),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o európskom finančnom dohľade (KOM(2009)0252),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Komisie o makroprudenciálnom dohľade nad finančným systémom na úrovni Spoločenstva a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (KOM(2009)0499),

–  so zreteľom na návrhy Komisie na zmenu smerníc o kapitálových požiadavkách (2006/48/ES a 2006/49/ES),

–  so zreteľom na oznámenie a odporúčanie Komisie o politikách odmeňovania v odvetví finančných služieb (KOM(2009)0211),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. septembra 2008 s odporúčaniami pre Komisiu o zaisťovacích fondoch a private equity(1),

–  so zreteľom na uznesenia samitu G20 v Pittsburghu z 24. a 25. septembra 2009, v ktorom sa uvádza, že ’všetky štandardizované mimoburzové derivátové zmluvy by mali byť obchodované na burzách alebo platformách pre elektronické obchodovanie’, a na súčasný rozvoj vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa derivátov v Európe, Spojených štátoch a Ázii,

–  so zreteľom na prácu fóra regulačných orgánov pre mimoburzové deriváty pri zavádzaní celosvetovo konzistentných štandardov vykazovania údajov pre registre transakcií,

–  so zreteľom na odporúčanie orgánov CESR-ERGEG Európskej komisii v súvislosti s 3. balíkom predpisov o vnútornom trhu s energiou (Ref.: CESR/08-739, E08-FIS-07-04),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre rozvoj (A7-0187/2010),

A.  keďže hoci derivátové nástroje môžu zohrávať užitočnú úlohu z hľadiska umožnenia prevodu rizika v hospodárstve, podstatne sa líšia v závislosti od typu produktu a triedy podkladových aktív vo vzťahu k typu rizika, spôsobu fungovania a hospodárskemu subjektu, a keďže nedostatočná transparentnosť a regulácia derivátových trhov ešte zhoršila finančnú krízu,

B.  keďže pre podniky je nevyhnutné, aby mohli aj v budúcnosti na vlastnú zodpovednosť cielene a výhodne usmerňovať riziká spojené s podnikateľskou činnosťou, a so zreteľom na to, že vzhľadom na špecifickosť malých a stredných podnikov vo vzťahu k bilaterálnym derivátom by zodpovednosť za riziko mali niesť podniky,

C.  keďže sa za posledné desaťročie niekoľkonásobne zvýšil objem celosvetovo obchodovaných derivátov a tým výrazne pokročilo aj oddelenie hospodárskej činnosti od produktov finančných trhov,

D.  keďže by sa mal vytvoriť základ medzinárodnej spolupráce s cieľom riadiť medzinárodne obchodovateľné deriváty, aby sa dosiahlo aspoň uzatvorenie dohôd o medzinárodných normách a o výmene informácií medzi zúčtovacími strediskami zmluvných strán (CCP),

E.  keďže koncom júna 2009 predstavoval nominálny objem všetkých typov zmlúv OTC 605 biliónov USD, hrubá trhová hodnota, ktorá je meradlom trhového rizika, 25 biliónov USD a hrubá úverová angažovanosť, ktorá zohľadňuje aj dvojstranné zmluvy o vzájomnom započítavaní, 3,7 bilióna USD, a so zreteľom na skutočnosť, že v kontexte príliš silného multiplikačného účinku, podkapitalizovaného bankového systému a strát vyplývajúcich zo štruktúrovaných finančných aktív OTC deriváty prispeli k vzájomnej závislosti medzi veľkými účastníkmi trhu, aj keď ide o regulované subjekty,

F.  keďže hromadný nárast obchodovaného objemu viedol v uplynulých rokoch k väčšej miere preberania rizika bez skutočných investícií do základného nástroja, a tým k výraznému multiplikačnému účinku,

G.  keďže OTC deriváty sú stále komplikovanejšie a riziko zmluvnej strany nie je vždy správne vyhodnotené a ocenené, a keďže existujú značné nedostatky v organizácii trhov s derivátmi a ich transparentnosti, čo vyžaduje ďalšiu štandardizáciu právnych podmienok a hospodárskych účelov nástrojov,

H.  keďže regulácia centrálnych zúčtovacích stredísk zmluvných strán (CCP) musí zaručiť nediskriminačný prístup obchodných miest s cieľom zaručiť spravodlivé a účinné fungovanie trhov,

I.  keďže pri OTC transakciách nie je vyjasnená totožnosť zainteresovaných subjektov/strán a veľkosť ich expozície,

J.  keďže mnohé trhy s OTC derivátmi, a najmä trh so swapmi na úverové zlyhanie, má vysokú úroveň koncentrácie niekoľkých veľkých spoločností, ktoré dominujú trhu,

K.  keďže nedávne udalosti súvisiace so swapmi na úverové zlyhanie štátneho dlhu, ktoré používali finančné špekulanti, viedli k neodôvodene vysokým úverovým prirážkam viacerých štátov; keďže tieto udalosti a postupy zdôraznili potrebu väčšej transparentnosti trhu a posilnenia európskej regulácie obchodovania so swapmi na úverové zlyhanie, najmä so swapmi súvisiacimi s vládnymi dlhmi,

L.  keďže orgány dohľadu musia mať neobmedzený prístup k príslušným údajom registra a registre musia konsolidovať údaje o obchodoch a pozíciách v celosvetovom meradle podľa triedy aktív, aby registre transakcií mohli zohrávať hlavnú úlohu pri zaručovaní transparentnosti orgánov dohľadu na trhoch s derivátmi,

M.  keďže Európsky parlament privítal zmenu spôsobu myslenia Komisie smerom k lepšej regulácii trhov s OTC derivátmi, ktorá upustila od prevládajúceho názoru, že deriváty nie je nutné ďalej regulovať, pretože s nimi narábajú odborníci a špecialisti; žiada preto, aby legislatíva v budúcnosti zabezpečila nielen transparentnosť trhov s derivátmi, ale aj rozumnú reguláciu,

N.  keďže Európa musí vytvoriť komplexnú stratégiu na kolateralizáciu trhov s derivátmi, ktorá musí zohľadňovať osobitnú situáciu obchodných koncových užívateľov v porovnaní s najvýznamnejšími účastníkmi a finančnými inštitúciami na trhu,

O.  keďže veľká časť derivátov, ktoré používajú nefinanční koneční užívatelia, zahŕňa čiastočné systémové riziko, ktoré sa podstupuje individuálne, a väčšinou slúži len na hedžovanie skutočných transakcií, keďže nefinančné inštitúcie sú firmy, ktoré nepatria do pôsobnosti smernice o trhoch s finančnými nástrojmi MiFID, ako napr. letecké spoločnosti, výrobcovia automobilov a obchodníci s komoditami, ktorí nespôsobili systémové riziko pre finančný trh, ani neboli vo veľkej miere krízou na finančnom trhu bezprostredne postihnuté,

P.  keďže odolné trhy s derivátmi vyžadujú komplexnú politiku zabezpečovania kolaterálom, ktorá zahŕňa centrálne aj bilaterálne zúčtovacie opatrenia,

Q.  keďže malým a stredným podnikom, ktoré využívajú derivátové nástroje výlučne na zaistenie svojho rizika pri vykonávaní hlavnej podnikateľskej činnosti, by mali byť udelené výnimky zo zúčtovania a kolateralizácie kapitálových požiadaviek, ak rozsah používania niektorých derivátov nepredstavuje systémové riziko (pod požiadavkou, že Komisia bude túto výnimku pravidelne kontrolovať) a objem a povaha transakcií je pomerná a primeraná s ohľadom na skutočné riziká, ktorým čelia koneční užívatelia; so zreteľom na skutočnosť, že aj v oblasti prispôsobených zmlúv je potrebné zabezpečiť minimálne normy, ktoré sa týkajú najmä zabezpečenia derivátov a kapitálových požiadaviek,

R.  keďže produkty OTC derivátov potrebujú proporčnú reguláciu, ak ich používajú nefinanční koneční užívatelia, ale keďže registrom transakcií je potrebné poskytovať aspoň podrobné údaje o transakciách,

S.  keďže so swapmi na úverové zlyhanie (CDS), ktoré sú finančnými poistnými produktmi, sa v súčasnosti obchoduje bez riadnej regulácie,

T.  so zreteľom na odporúčanie orgánu CESR-ERGEG Európskej komisii v súvislosti s 3. balíkom o vnútornom trhu s energiou (Ref.: CESR/08-739, E08-FIS-07-04), ktoré odporúča vytvoriť prispôsobené režimy integrity trhu a transparentnosti pre trhy s elektrickou energiou a plynom,

U.  keďže súčasťou ohlásených opatrení bude intenzívna, globálna spolupráca s členmi skupiny G20 a orgánmi USA s cieľom čo najviac zabrániť možnostiam regulačnej arbitráže medzi krajinami a podporiť výmenu informácií,

V.  keďže systémové riziko súvisiace so zúčtovacími strediskami vyžaduje robustné normy regulácie a dohľadu a neobmedzený prístup regulátorov k informáciám o transakciách,

W.  keďže ceny derivátových produktov by mali primerane zodpovedať rizikám a keďže náklady spojené s budúcou infraštruktúrou trhu by mali niesť jeho účastníci,

X.  keďže nedávne dramatické zvýšenie výnosov štátnych dlhopisov niektorých krajín eurozóny na neudržateľnú úroveň ukázalo problematické hospodárske prínosy zmlúv CDS založených na štátnom dlhu, a jasne dokazuje potrebu posilniť finančnú stabilitu a transparentnosť trhu požadovaním informovania regulačných a dozorných orgánov a zákazu špekulatívnych obchodov s CDS na štátny dlh,

Y.  konštatuje, že všetky transakcie s derivátmi denominovanými v jednej z mien EÚ, ktoré sa týkajú podkladového subjektu z EÚ a ktorých zmluvnou stranou je finančná inštitúcia EÚ, by mali byť zúčtované, ak spĺňajú kritériá, a nahlásené v zúčtovacích strediskách a registroch, ktoré sa nachádzajú v EÚ, majú oprávnenie a spadajú pod dohľad EÚ a podliehajú európskym právnym predpisom o ochrane údajov, konštatuje, že pripravované nové nariadenie by malo ustanoviť jasné kritériá na posúdenie ekvivalentnosti CCP a registrov v tretích krajinách v prípade obchodov, ktoré neboli zúčtované alebo oznámené v EÚ,

1.  víta iniciatívu Komisie, aby boli deriváty a najmä OTC deriváty podrobené prísnejšej regulácii, s cieľom znížiť vplyv rizika trhov s mimoburzovými derivátmi na celkovú stabilitu finančných trhov a podporuje požiadavky, aby sa v budúcnosti pri obchodovaní s derivátmi uzatvárali štandardizované zmluvy (o. i. prostredníctvom regulačných stimulov v smernici o kapitálových požiadavkách týkajúcich sa prevádzkového rizika), využívali registre transakcií a centrálne ukladanie dát, posilnili ústredné zúčtovacie strediská a využívanie organizovaných miest obchodovania;

2.  víta súčasnú činnosť fóra regulačných orgánov OTC (ORF) v reakcii na výzvu G20 na prijatie ďalších krokov na zvýšenie transparentnosti a odolnosti trhov s OTC derivátmi;

3.  vyzýva na väčšiu transparentnosť predobchodných transakcií pre všetky nástroje, ktoré spĺňajú podmienky na rozsiahle využívanie organizovaných obchodných systémov, a na zvýšenie poobchodnej transparentnosti prostredníctvom podávania správ o všetkých transakciách registru, čo bude výhodné pre regulačné orgány aj investorov;

4.  podporuje požiadavku, aby sa v budúcnosti zaviedlo zúčtovanie prostredníctvom CCP medzi finančnými inštitúciami pre všetky vhodné derivátové produkty s cieľom dosiahnuť lepšie vyhodnotenie rizika zmluvnej strany, a podporuje zámer obchodovať v budúcnosti na organizovaných trhoch s čo najväčším počtom vhodných derivátových produktov; vyzýva na ustanovenie stimulov, ktoré podporia obchodovanie so zúčtovateľnými derivátmi na miestach obchodovania regulovaných smernicou o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID), t. j. na regulovaných trhoch a multilaterálnych systémoch obchodovania (MTF); konštatuje, že jedným z kritérií na zúčtovanie musí byť likvidita;

5.  žiada, aby v budúcnosti ceny derivátov poskytovali lepší obraz o možnom riziku a aby náklady spojené s budúcou infraštruktúrou trhu niesli jeho účastníci, a nie daňoví poplatníci;

6.  domnieva sa, že na zabezpečenie osobitných rizík sú potrebné individuálne deriváty a preto odmieta prípadný tlak na štandardizáciu všetkých derivátov;

7.  vyzýva Komisiu, aby použila diferencovaný prístup k rôznym typom dostupných derivátových produktov s ohľadom na rozdielne profily rizika, rozsah využitia na legitímne účely zabezpečenia a úlohu vo finančnej kríze;

8.  konštatuje, že treba rozlišovať medzi derivátmi ako nástrojmi na riadenie rizika na zaistenie reálneho podkladového rizika, ktorému je užívateľ vystavený, a čisto špekulatívnymi derivátmi, a vidí problémy vymedzovania v súvislosti s neexistenciou dostatočných dát a konkrétnych údajov o obchodovaní s mimoburzovými derivátmi;

9.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala spôsoby na podstatné zníženie celkového objemu derivátov, aby bol objem úmerný k cenným papierom, s cieľom vyhnúť sa narušeniu cenových signálov a znížiť riziko voči integrite trhov a obmedziť systémové riziko;

10.  domnieva sa, že je dôležité venovať osobitnú pozornosť podnikovým derivátom, ktorých zmluvnou stranou je finančná inštitúcia, s cieľom zabrániť zneužitiu týchto zmlúv nie ako nástrojov podnikového rizika, ale ako nástrojov finančného trhu;

11.  žiada posilnenie riadenia rizík a transparentnosti ako rozhodujúcich nástrojov na dosiahnutie zvýšenej istoty na finančných trhoch bez toho, aby sa zanedbala individuálna zodpovednosť za preberanie rizika;

12.  konštatuje, že na zaistenie rizika typického pre daný podnik sú potrebné prispôsobené deriváty, aby ich bolo možné využívať ako účinné nástroje na riadenie rizika prispôsobené konkrétnym požiadavkám;

13.  vyzýva Komisiu, aby posilnila normy pre bilaterálne riadenie rizika ako súčasť pripravovaných právnych predpisov o centrálnom zúčtovaní;

14.  zastáva názor, že riziko zmluvnej strany možno zmierniť prostredníctvom zúčtovania, prispôsobenia kapitálových požiadaviek a iných regulačných nástrojov; podporuje Komisiu v jej návrhu na prísnejšie kapitálové požiadavky pri bilaterálnych zmluvách o derivátoch, ktoré nie sú vhodné na centrálne zúčtovanie na základe prístupu primeraného k riziku, a berie do úvahy účinky započítavania, zabezpečenia, počiatočnej marže, denného urovnania portfólií, denného stanovovania marží, automatizovaných pohybov zabezpečenia a iných techník pre bilaterálne riadenie rizika zmluvnej strany na zníženie rizika zmluvnej strany;

15.  žiada, aby deriváty, ktoré nezodpovedajú požiadavkám IFRS 39, na základe čoho neboli vyhodnotené audítorom po prekročení prahovej hodnoty stanovenej Komisiou, museli podliehať centrálnemu zúčtovaciemu stredisku v rámci CCP; ďalej žiada, aby sa na účel lepšieho vymedzenia preskúmalo, či okrem toho nefinančný podnik po predložení nezávislého posúdenia zmlúv o mimoburzových derivátoch prostredníctvom audítora môže aj naďalej uzatvárať bilaterálne zmluvy;

16.  vyzýva Komisiu, aby udelila silnejšiu úlohu pri schvaľovaní európskych zúčtovacích stredísk Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) a považuje za užitočné, aby dohľad nad nimi vykonával jeden orgán, okrem iného pre zhromažďovanie odborných znalostí dohľadu v rámci jedného orgánu a preto, že riziko súvisiace s CCP bude cezhraničné;

17.  domnieva sa, že prístup CPP k peniazom centrálnej banky účinne prispieva k bezpečnosti a integrite zúčtovania;

18.  trvá na tom, že CCP nesmú byť organizované výlučne užívateľmi, že ich systémy riadenia rizík si nesmú navzájom konkurovať, a že je potrebné uvažovať o regulácii nákladov na zúčtovanie; vyzýva Komisiu, aby túto skutočnosť zohľadnila vo svojom legislatívnom návrhu a aby pre zúčtovacie strediská stanovila prísne pravidlá riadenia a vlastníctva, o. i. čo sa týka nezávislosti riaditeľov, členstva a dohľadu regulačných orgánov;

19.  konštatuje, že spoločné technické normy týkajúce sa otázok ako výpočtu marže a protokolov na výmenu informácií budú tvoriť dôležitú súčasť pri zabezpečovaní spravodlivého a nediskriminačného prístupu oprávnených miest obchodovania do CCP; ďalej konštatuje, že Komisia musí venovať pozornosť možnému vývoju technologických zmien, diskriminačným praktikám a prekážkam pracovného postupu, ktoré škodia hospodárskej súťaži;

20.  žiada, aby uplatňovanie pravidiel podnikania a prístupu, ktorými sa riadia CCP, zabezpečovalo nediskriminačný prístup miest obchodovania, pričom otázky, ktoré treba riešiť, zahŕňajú diskriminačné cenové praktiky;

21.  podporuje zavedenie registra všetkých derivátových položiek, pokiaľ možno rozdelených podľa triedu aktív a riadeného a kontrolovaného orgánom ESMA; ďalej žiada, aby mal ESMA s cieľom predchádzať narušeniu hospodárskej súťaže v prípade sporu právo rozhodovania a aby stanovil záväzné pravidlá postupu zamerané na jednotný výklad v členských štátoch; žiada Komisiu, aby zabezpečila, že vnútroštátne orgány dohľadu budú mať v reálnom čase prístup do registra k údajom o účastníkoch trhu so sídlom v rámci ich jurisdikcie, k údajom týkajúcim sa možného vznikajúceho systémového rizika v ich jurisdikcii, ako aj prístup k súhrnným údajom údajov vrátane tých, ktoré sú uložené v registroch tretích krajín; konštatuje, že služby poskytované registrami by mali byť transparentne oceňované s ohľadom na ich úžitkovú funkciu;

22.  vyzýva Komisiu, aby pre všetky derivátové produkty v súlade s normami, ktoré sa vypracúvajú na medzinárodnej úrovni, vypracovala štandardy hlásenia a zabezpečila ich zasielanie do centrálneho registra transakcií, CCP, burzám a finančným inštitúciám, kde si údaje v prípade žiadosti môže vyhľadať orgán ESMA, ako aj národné regulačné úrady a výbor ESRB;

23.  vyzýva Komisiu, aby vyvinula opatrenia na zabezpečenie toho, aby regulačné orgány mohli stanovovať hranice pozícií s cieľom predchádzať neprimeranej volatilite cien a špekulatívnym bublinám;

24.  žiada Komisiu, aby zabezpečila najmä to, že sa oceňovanie všetkých derivátov, ktoré nie sú obchodované na burze, bude vykonávať nezávisle a transparentným spôsobom s cieľom zabrániť konfliktu záujmov;

25.  považuje za nevyhnutné, aby boli v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi starostlivo objasnené všetky technické detaily, najmä pokiaľ ide o normy a rozlišovanie produktov finančného a nefinančného trhu, a víta, že Komisia sa už tejto úlohy zhostila; vyzýva Komisiu na včasnú spoluprácu s Radou a Európskym parlamentom;

26.  podporuje Komisiu v jej úmysle zriadiť CCP v rámci dohodnutých európskych noriem pod dohľadom ESMA; žiada, aby kľúčoví účastníci trhu nemali rozhodný vplyv na správu a riadenie rizika CCP, ale boli zastúpení v rade pre riadenie rizika; domnieva sa, že by sa okrem toho mali navrhnúť mechanizmy, ktoré užitočne prispejú k procesu riadenia rizika;

27.  trvá na tom, že sú potrebné regulačné normy na zabezpečenie odolnosti CCP voči širokému spektru rizík vrátane zlyhania viacerých účastníkov, náhlemu predaju finančných zdrojov a rýchlemu zníženiu trhovej likvidity;

28.  zastáva názor, že o definícii tried derivátov, vybudovaní CCP, registri transparentnosti, kapitálových požiadavkách, vytvorení nezávislých miest obchodovania resp. využívaní existujúcich búrz, osobitných podmienkach pre MSP a všetkých technických podrobnostiach je nutné rozhodovať v úzkej spolupráci s národnými regulačnými úradmi, medzinárodnými inštitúciami a budúcim európskym orgánom dohľadu ESMA;

29.  z tohto dôvodu žiada pravidlá podnikateľského správania a potrebné záväzné normy na vytvorenie rozhodovacích procesov (za účasti používateľov) a systémov riadenia rizika CCP; podporuje zámer Komisie predložiť nariadenie na reguláciu zúčtovacích stredísk;

30.  podporuje Komisiu v jej úmysle stanoviť výnimky a miernejšie kapitálové požiadavky pre bilaterálne deriváty malých a stredných podnikov, pokiaľ sa hedžuje podkladové riziko, v súvahe týchto malých a stredných podnikov netvoria deriváty významnú časť a derivované pozície nevytvárajú systémové riziko;

31.  žiada, aby boli swapy na úverové zlyhanie prednostne podrobené nezávislému centrálnemu zúčtovaniu a aby čo najviac druhov derivátov prechádzalo centrálne cez CCP; domnieva sa, že jednotlivé druhy derivátov s kumulatívnym rizikom by sa mali povoľovať v prípade potreby podmienene, alebo v jednotlivých prípadoch dokonca zakázať; domnieva sa, že by sa mal požadovať dostatočný kapitál a rezervy na krytie swapov na úverové zlyhanie v prípade úverovej udalosti;

32.  vyzýva Komisiu, aby urýchlene a dôkladne preskúmala úroveň koncentrácie na trhoch s mimoburzovými derivátmi, a to najmä pri swapoch na úverové zlyhanie, s cieľom zaručiť, aby neexistovalo riziko trhovej manipulácie alebo konfliktu záujmov;

33.  vyzýva Komisiu, aby predložila príslušné legislatívne návrhy na reguláciu finančných transakcií, ktoré zahŕňajú nekrytý predaj derivátov s cieľom zabezpečiť finančnú stabilitu a transparentnosť cien; domnieva sa, že dovtedy by sa swapy na úverové zlyhanie (CDS) mali spracovávať prostredníctvom európskych CCP s cieľom zmierniť riziko zmluvnej strany, zvýšiť transparentnosť a znížiť celkové riziko;

34.  požaduje, aby ochrana swapov na úverové zlyhanie bola splatná až po predložení a doložení podkladovej dlhopisovej expozície a obmedzená sumou tejto expozície;

35.  zastáva názor, že všetky finančné deriváty, ktoré sa týkajú verejných financií v EÚ (vrátane vládneho dlhu členských štátov a súvah miestnej správy), musia byť štandardizované a obchodované na burze alebo inej regulovanej obchodnej platforme s cieľom podporiť verejnú transparentnosť trhu s derivátmi;

36.  žiada o zákaz obchodovania so swapmi úverového zlyhania bez podkladového úveru, ktoré predstavujú čisté špekulatívne obchodovanie so stávkami na úverové zlyhanie, čo vedie k umelému predraženiu poistenia úverového zlyhania a v dôsledku toho môže viesť k posilneniu systémových rizík prostredníctvom skutočného úverového zlyhania; žiada minimálne stanovenie dlhšej lehoty držania v prípade predaja cenných papierov a derivátov nakrátko; vyzýva Komisiu, aby posúdila horné hranice rizika pre deriváty a najmä pre swapy na úverové zlyhanie, a aby sa na nich dohodla s medzinárodnými partnermi;

37.  domnieva sa, že Komisia by mala prešetriť použitie limitov na pozície na boj proti manipulácii s trhom, najmä v čase, keď sa zmluva blíži k dátumu vypršania (stlačenie a skúpenie); konštatuje, že limity pre pozície by sa mali vnímať ako dynamické regulačné nástroje, nie ako absolútne nástroje, a v prípade potreby by ich mali používať vnútroštátne orgány dohľadu podľa pokynov stanovených orgánom ESMA;

38.  žiada, aby všetky derivátové pozície finančných alebo nefinančných inštitúcií nad určitú hranicu (ktorú stanoví ESMA) boli centrálne zúčtované v CCP;

39.  žiada, aby plánované regulácia derivátov zahŕňala pravidlá týkajúce sa zákazu čisto špekulatívneho obchodovania s komoditami a poľnohospodárskymi výrobkami a stanovenie prísnych limitov pozícií najmä pokiaľ ide o ich možný vplyv na cenu základných potravinových komodít v rozvojových krajinách a kvóty emisií skleníkových plynov; žiada, aby ESMA a príslušné orgány mali právomoc efektívne riešiť dysfunkcie na trhoch s derivátmi, napr. dočasným zákazom nekrytého predaja swapov na úverové zlyhanie alebo požadovaním fyzického splatenia derivátov a stanovením limitov pre pozície s cieľom zabrániť najmä prehnanej koncentrácii obchodníkov na tých istých trhových segmentoch;

40.  žiada, aby všetky budúce legislatívne návrhy o trhoch s derivátmi dodržiavali funkčný prístup, podľa ktorého budú podobné činnosti predmetom rovnakých alebo podobných pravidiel;

41.  zdôrazňuje potrebu európskej regulácie derivátov a vyzýva Komisiu, aby čo najviac koordinovala postup s európskymi partnermi na dosiahnutie pokiaľ možno jednotného a medzinárodne dohodnutého regulačného systému; zdôrazňuje, že je dôležité zabrániť regulačnej arbitráži v dôsledku nedostatočnej koordinácie;

42.  žiada o podporu iniciatív v odvetví a uznanie ich hodnoty, pretože v niektorých prípadoch môžu byť rovnako vhodné ako doplnkové legislatívne opatrenia a dopĺňať ich;

43.  žiada o súdržný prístup v rámci Európy s cieľom využiť silné stránky každého finančného centra a využiť krízu na posunutie sa k integrácii a rozvoju efektívnejšieho európskeho finančného trhu;

44.  víta zámer Komisie predložiť návrhy právnych predpisov týkajúcich sa zúčtovacích stredísk a registra transakcií už v polovici roku 2010 a včas prerokovať technické detaily so všetkými inštitúciami na národnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ, a najmä so zákonodarnými orgánmi – Radou a Európskym parlamentom;

45.  víta zámer Komisie predložiť legislatívne návrhy o swapoch na úverové zlyhanie;

46.  zdôrazňuje dôležitosť pravidelného hodnotenia efektívnosti budúcich právnych predpisov v súčinnosti so všetkými aktérmi trhu a tiež v prípade potreby prispôsobenia textov právnych predpisov;

47.  žiada o čo najskoršie vykonanie tohto uznesenia;

48.  konštatuje, že nielen pre obchodovanie s komoditami a poľnohospodárskymi výrobkami, ale aj s kvótami emisií skleníkových plynov, je potrebné zabezpečiť, aby tento trh fungoval transparentným spôsobom a aby sa zabránilo špekuláciám; v tejto súvislosti žiada preskúmať hornú hranicu rizika pre jednotlivé produkty;

49.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade, vnútroštátnym regulačným orgánom a Európskej centrálnej banke.

(1) Ú. v. EÚ C 8 E, 14.1.2010, s. 26.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia