Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2224(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0154/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0154/2010

Συζήτηση :

PV 14/06/2010 - 26
CRE 14/06/2010 - 26

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2010 - 7.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0207

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 341kWORD 116k
Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
Το Διαδίκτυο των πραγμάτων
P7_TA(2010)0207A7-0154/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με το Διαδίκτυο των πραγμάτων (2009/2224(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με το Διαδίκτυο των πραγμάτων – Ένα σχέδιο δράσης για την Ευρώπη (COM(2009)0278),

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας που υπεβλήθη από την ισπανική προεδρία της ΕΕ την 27η Νοεμβρίου 2009, και συγκεκριμένα το στόχο που αφορά τη μελλοντική ανάπτυξη του Διαδικτύου,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2009, με τίτλο ’Επενδύοντας σήμερα για την Ευρώπη του αύριο’ (COM(2009)0036),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των αρχών για το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις εφαρμογές που υποστηρίζονται από ραδιοσυχνική αναγνώριση (C(2009)3200),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας για μια ταχύτερη επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη (COM(2008)0800),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με ένα νέο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2015.eu(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0154/2010),

Α.  επισημαίνοντας ότι η ταχεία ανάπτυξη του Διαδικτύου κατά τα τελευταία 25 έτη και των προοπτικών, είτε πρόκειται για τη διάδοση, χάρη στην επέκταση του ευρυζωνικού δικτύου, είτε για νέες εφαρμογές,

Β.  επισημαίνοντας ότι για να είναι το Διαδίκτυο των πραγμάτων σε θέση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της κοινωνίας και των πολιτών, καθώς και ότι χρειάζεται έρευνα προκειμένου να κατανοήσουμε ποιες είναι αυτές οι προσδοκίες και σε ποιες περιπτώσεις οι ευαισθησίες και η ανησυχία για την προστασία της προσωπικής ζωής και των προσωπικών πληροφοριών ενδέχεται να παρακωλύουν τις εφαρμογές,

Γ.  επισημαίνοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την προώθηση της κοινωνικής εξέλιξης, της οικονομικής ανάπτυξης και την τόνωση της έρευνας, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας των ευρωπαϊκών δημοσίων και ιδιωτικών φορέων,

Δ.  επισημαίνοντας ότι η Ένωση πρέπει να εφοδιαστεί με ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για την οριοθέτηση και την ενίσχυση των κανόνων για τη διακυβέρνηση του συστήματος, την εμπιστευτικότητα, την ασφάλεια των πληροφοριών, την ηθική διαχείριση, το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, τη συλλογή και την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων καθώς και την ενημέρωση των καταναλωτών,

Ε.  επισημαίνοντας ότι ο όρος ’Διαδίκτυο των πραγμάτων’ αναφέρεται στη γενική έννοια των αντικειμένων (τόσο των ηλεκτρονικών τεχνουργημάτων όσο και των αντικειμένων καθημερινής χρήσης) που μπορούν να αναγνωσθούν, να αναγνωρισθούν, να προσπελασθούν, να εντοπισθούν ή/και να ελεγχθούν από απόσταση μέσω του Διαδικτύου,

ΣΤ.  επισημαίνοντας την προσδοκώμενη ταχεία εξέλιξη του Διαδικτύου των πραγμάτων κατά τα προσεχή έτη, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη ασφαλούς, διαφανούς και πολυμερούς διακυβέρνησης,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διαδίκτυο του μέλλοντος θα υπερβαίνει τα σημερινά παραδοσιακά όρια του εικονικού κόσμου, μέσω της σύνδεσής του με τον κόσμο των υλικών αντικειμένων,

Η.  επισημαίνοντας τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας της ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) και άλλων τεχνολογιών που σχετίζονται με το Διαδίκτυο των πραγμάτων, έναντι των ραβδοκωδίκων και των μαγνητικών ταινιών, αλλά και πολύ περισσότερες εφαρμογές, που μπορούν να διασυνδεθούν με άλλα δίκτυα, όπως αυτά της κινητής τηλεφωνίας, και να αναπτυχθούν περαιτέρω όταν θα έχει δημιουργηθεί η διασύνδεση με αισθητήρες για τη μέτρηση στοιχείων, όπως ο γεωεντοπισμός (π.χ. το δορυφορικό σύστημα Galileo), η θερμοκρασία, η φωτεινότητα, η πίεση ή οι δυνάμεις επιτάχυνσης, επισημαίνοντας ότι η διάδοση των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων RFID σε μεγάλη κλίμακα θα έπρεπε να μειώσει σημαντικά το κόστος μονάδος καθώς και το κόστος των αντίστοιχων συσκευών ανάγνωσης,

Θ.  επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία RFID μπορεί να θεωρηθεί ότι δρα καταλυτικά και επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη της βιομηχανίας πληροφορίας και επικοινωνιών,

Ι.  εκτιμώντας ότι οι ήδη χρησιμοποιούμενες εφαρμογές RFID και άλλων τεχνολογιών σχετικών με το Διαδίκτυο των πραγμάτων, στους τομείς της παραγωγής, της επιμελητείας και της αλυσίδας εφοδιασμού, προσφέρουν πλεονεκτήματα όσον αφορά τον εντοπισμό και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν αξιόλογο δυναμικό ανάπτυξης και σε άλλους τομείς, όπως της υγείας, των μεταφορών και της ενεργειακής αποδοτικότητας, του περιβάλλοντος και του λιανικού εμπορίου, καθώς και στην καταπολέμηση της παραχάραξης,

ΙΑ.  επισημαίνοντας ότι, όπως συμβαίνει με όλα τα συστήματα ’ηλεκτρονικής υγείας’, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση συστημάτων που βασίζονται στις τεχνολογίες RFID απαιτούν την άμεση συμμετοχή των επαγγελματιών της υγειονομικής περίθαλψης, των ασθενών και σχετικών επιτροπών (προστασίας προσωπικών δεδομένων και ηθικών ζητημάτων, για παράδειγμα),

ΙΒ.  επισημαίνοντας ότι οι τεχνολογίες RFID μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και μπορούν να προσφέρουν συστήματα υπολογισμού του άνθρακα σε επίπεδο προϊόντος,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα που η τεχνολογία RFID και άλλες τεχνολογίες σχετικές με το Διαδίκτυο των πραγμάτων μπορούν να προσφέρουν στους πολίτες σε θέματα ποιότητας της ζωής, ασφάλειας και ευημερίας, υπό την προϋπόθεση της ορθής διαχείρισης των θεμάτων που συνδέονται με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων,

ΙΔ.  επισημαίνοντας ότι υπάρχει ανάγκη για βιώσιμα, ενεργειακά αποδοτικά πρότυπα επικοινωνίας που θα επικεντρώνονται στην ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής και θα χρησιμοποιούν συμβατά ή ταυτόσημα πρωτόκολλα σε διαφορετικές συχνότητες,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα αντικείμενα της καθημερινής ζωής μας (κάρτα συγκοινωνιών, ρούχα, κινητό τηλέφωνο, αυτοκίνητο) θα μπορούσαν τελικά να εφοδιασθούν με ολοκληρωμένο κύκλωμα RFID, το οποίο θα αποκτήσει πολύ γρήγορα μείζονα οικονομική σημασία, δεδομένων των πολλαπλών εφαρμογών του,

ΙΣΤ.  επισημαίνοντας ότι το Διαδίκτυο των πραγμάτων θα επιτρέψει να τεθούν σε δίκτυο δισεκατομμύρια μηχανές, που θα είναι ικανές να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν μέσω ασύρματων τεχνολογιών, συνδυασμένων με πρωτόκολλα λογικής και φυσικής προσπέλασης, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διαδίκτυο των πραγμάτων θα πρέπει να επιτρέπει, μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής αναγνώρισης και ασύρματων φορητών συσκευών, την άμεση και ασφαλή αναγνώριση ψηφιακών οντοτήτων και υλικών αντικειμένων, προκειμένου να μπορεί να γίνεται ανάκτηση, αποθήκευση, διαβίβαση και συνεχής επεξεργασία των σχετικών δεδομένων,

ΙΖ.  επισημαίνοντας τις τεχνολογικές προκλήσεις που παρουσιάζει η σμίκρυνση των προϊόντων του Διαδικτύου των πραγμάτων, όπως η ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής, των αισθητήρων και του συστήματος τροφοδοσίας και μετάδοσης μέσω RFID σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα μεγέθους λίγων χιλιοστών,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει ακόμη πιο διαφοροποιημένες εφαρμογές των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων RFID, ωστόσο η συγκεκριμένη τεχνολογία θέτει νέα προβλήματα σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτά τα ολοκληρωμένα κυκλώματα είναι τελείως ή σχεδόν τελείως αόρατα,

ΙΘ.  επισημαίνοντας ότι τα πρότυπα της βιομηχανίας είναι πολύ σημαντικά, ότι η τυποποίηση της τεχνολογίας RFID πρέπει να ωριμάσει, καθώς και ότι η εντολή για τα πρότυπα των τεχνολογιών της RFID, που ανατέθηκε από κοινού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) (ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης) το 2009, θα συμβάλει στη δημιουργία περισσότερο καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των τεχνολογιών της RFID,

Κ.  επισημαίνοντας την ιδιαίτερη σημασία της ευαισθητοποίησης των ευρωπαίων πολιτών στις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους, περιλαμβανομένων των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους, και της προώθησης του ψηφιακού γραμματισμού και των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων μεταξύ των καταναλωτών,

ΚΑ.  επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη του Διαδικτύου των πραγμάτων πρέπει να είναι προσβάσιμη για όλους τους πολίτες της ΕΕ και να υποστηρίζεται από αποτελεσματικές πολιτικές που στοχεύουν στην κάλυψη του ψηφιακού χάσματος στο εσωτερικό της ΕΕ, παρέχοντας σε περισσότερους πολίτες ηλεκτρονικές δεξιότητες και γνώση του ψηφιακού τους περιβάλλοντος,

ΚΒ.  επισημαίνοντας ότι τα οφέλη των τεχνολογιών που σχετίζονται με το Διαδίκτυο των πραγμάτων πρέπει να ενισχυθούν μέσω της αποτελεσματικής προστασίας, η οποία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό κάθε εξέλιξης που εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και για την εμπιστοσύνη των πολιτών σε εκείνους που κατέχουν πληροφορίες για αυτούς,

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές συνέπειες της ανάπτυξης του Διαδικτύου των πραγμάτων είναι άγνωστες και ενδέχεται να διευρύνουν το σημερινό ή να δημιουργήσουν ένα νέο ψηφιακό χάσμα,

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής και εγκρίνει, κατ’ αρχήν, τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης για την προώθηση του Διαδικτύου των πραγμάτων·

2.  έχει την άποψη ότι η διάδοση του ´Ιντερνετ των πραγμάτων θα επιτρέψει την βελτίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των προσώπων και των πραγμάτων και μεταξύ των ίδιων των πραγμάτων που μπορεί να αποφέρει τεράστια οφέλη στους πολίτες της ΕΕ, με την προϋπόθεση ότι θα γίνουν σεβαστές η ασφάλεια, η προστασία των δεδομένων και η ιδιωτική ζωή·

3.  συμμερίζεται την ιδιαίτερη προσοχή που αποδίδει η Επιτροπή στην ασφάλεια, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των πολιτών, καθώς και την διακυβέρνηση του Διαδικτύου των πραγμάτων, διότι ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και ο ανοιχτός χαρακτήρας και η διαλειτουργικότητα, αποτελούν τον μοναδικό τρόπο να αποκτήσει το Διαδίκτυο των πραγμάτων ευρύτερη κοινωνική αποδοχή· ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο να αντιμετωπίσουν τις απειλές που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν όλες τις υπάρχουσες διεθνείς διατάξεις ασφαλείας στον κυβερνοχώρο, περιλαμβανομένης της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο·

4.  πιστεύει ακράδαντα ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής συνιστά βασική αξία και ότι όλοι οι χρήστες πρέπει να έχουν έλεγχο επί των προσωπικών τους δεδομένων· ζητεί ως εκ τούτου την προσαρμογή της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο τρέχον ψηφιακό περιβάλλον·

5.  εκτιμά το γεγονός ότι η Επιτροπή αντιδρά έγκαιρα στις νέες εξελίξεις στον εν λόγω τομέα, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα στο πολιτικό σύστημα να θεσπίσει κανόνες σε πρώιμο στάδιο·

6.  τονίζει ότι προϋπόθεση για την προώθηση της τεχνολογίας αποτελεί η εισαγωγή νομικών διατάξεων που θα ενισχύσουν τον σεβασμό για τις θεμελιώδεις αξίες και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής·

7.  τονίζει ότι τα ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής πρέπει να αντιμετωπισθούν μέσω των επικείμενων προτύπων που πρέπει να καθορίσουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ασφαλείας που θα εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών·

8.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει το έργο της σε ό,τι αφορά το Διαδίκτυο των πραγμάτων με το γενικότερο έργο της σε ό,τι αφορά την ψηφιακή ατζέντα·

9.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει αξιολόγηση των επιπτώσεων της χρήσης της τρέχουσας υποδομής δικτύου του ’Ιντερνετ’ για τις εφαρμογές και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του Διαδικτύου των πραγμάτων, σε σχέση με τη συμφόρηση του δικτύου και την ασφάλεια των δεδομένων, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν οι εφαρμογές και ο εξοπλισμός του Διαδικτύου των πραγμάτων είναι συμβατές και κατάλληλες·

10.  εκτιμά ότι, κατά τα προσεχή έτη, η ανάπτυξη του Διαδικτύου των πραγμάτων και των σχετικών με αυτό εφαρμογών θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των ευρωπαίων πολιτών και τις συνήθειές τους, επιφέροντας ευρύ φάσμα οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών·

11.  εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να δομηθεί ένα Διαδίκτυο των πραγμάτων χωρίς αποκλεισμούς, αποφεύγοντας εξ αρχής τον κίνδυνο, τόσο σε επίπεδο κράτους μέλους όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, μιας άνισης ανάπτυξης, διάδοσης και χρήσης των τεχνολογιών του Διαδικτύου των πραγμάτων· επισημαίνει ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τα ζητήματα αυτά, τα οποία θα ήταν καλύτερο να αντιμετωπισθούν προτού το Διαδίκτυο των πραγμάτων εξελιχθεί περαιτέρω·

12.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της Ένωσης κατά τον σχεδιασμό των ΤΠΕ και του Διαδικτύου των πραγμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν κεφάλαια για την εξασφάλιση της συγχρηματοδότησης στην εφαρμογή των εν λόγω τεχνολογιών και άλλων έργων στον τομέα των ΤΠΕ στις περιφέρειες αυτές, προκειμένου να διασφαλίσουν τη συμμετοχή τους και να αποτρέψουν τον αποκλεισμό τους από κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες·

13.  υπογραμμίζει ότι η χρήση των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων RFID μπορεί μεν να είναι αποτελεσματική στην καταπολέμηση των απομιμήσεων, των απαγωγών βρεφών από μαιευτήρια και την αναγνώριση ζώων, καθώς και σε μια σειρά άλλων περιπτώσεων, αλλά μπορεί επίσης να αποδειχτεί επικίνδυνη και να θέσει ζητήματα δεοντολογίας για τους πολίτες και την κοινωνία, σε σχέση με τα οποία πρέπει να διαμορφωθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις·

14.  τονίζει τη σημασία της μελέτης των κοινωνικών, ηθικών και πολιτισμικών συνεπειών του Διαδικτύου των πραγμάτων, ενόψει της ενδεχόμενης εκτεταμένης πολιτισμικής μεταμόρφωσης που θα προκαλέσουν αυτές οι τεχνολογίες· εκτιμά, συνεπώς, ότι είναι σημαντικό η κοινωνικοοικονομική έρευνα και ο πολιτικός διάλογος σχετικά με το Διαδίκτυο των πραγμάτων να συμβαδίζουν με την πρόοδο της τεχνολογικής έρευνας και καλεί την Επιτροπή να συστήσει επιτροπή εμπειρογνωμόνων η οποία να αξιολογήσει σε βάθος τις πτυχές αυτές και να προτείνει ένα ηθικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των σχετικών τεχνολογιών και εφαρμογών·

15.  παρατηρεί ότι η τεχνολογία της RFID και άλλες τεχνολογίες που συνδέονται με το Διαδίκτυο των πραγμάτων, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την έξυπνη σήμανση των προϊόντων και των καταναλωτικών αγαθών, και για συστήματα επικοινωνίας μεταξύ πραγμάτων και ανθρώπων, μπορούν να χρησιμοποιούνται παντού και είναι ουσιαστικά αόρατες και αθόρυβες· ζητεί, κατά συνέπεια, η τεχνολογία αυτή να αποτελέσει αντικείμενο προσεκτικότερης αξιολόγησης από πλευράς της Επιτροπής, η οποία να καλύπτει, συγκεκριμένα:

   τις επιπτώσεις των ραδιοσυχνοτήτων και άλλων μέσων που διευκολύνουν τις τεχνολογίες αναγνώρισης στην υγεία·
   τις επιπτώσεις στο περιβάλλον των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και της ανακύκλωσής τους·
   την ιδιωτική ζωή και την εμπιστοσύνη των χρηστών·
   τους αυξημένους κινδύνους ασφαλείας στον κυβερνοχώρο·
   την παρουσία έξυπνων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σε συγκεκριμένα προϊόντα·
   το δικαίωμα στη σίγαση των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, που παρέχει εξουσία και έλεγχο στους χρήστες·
   τις εγγυήσεις για τους πολίτες, όσον αφορά την προστασία κατά τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων·
   την ανάπτυξη μιας πρόσθετης δομής και υποδομής δικτύου για τις εφαρμογές και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του Διαδικτύου των πραγμάτων·
   τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής προστασίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ από κάθε είδους επιγραμμική επίθεση στον κυβερνοχώρο·
   τις επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στα ζώα, και ιδίως στα πτηνά, στις πόλεις·
   την εναρμόνιση των περιφερειακών προτύπων·
   την ανάπτυξη ανοιχτών τεχνολογικών προτύπων και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων συστημάτων·
  

καθώς και, ενδεχομένως, κάποια ειδική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

16.  τονίζει ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής μέσω προαιρετικής συμμετοχής ή/και της εκ κατασκευής προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ιδίως με τη χρήση της αυτόματης απενεργοποίησης των ετικετών στο σημείο πώλησης, εκτός εάν οι καταναλωτές συμφωνήσουν ρητά για το αντίθετο· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τη γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, τονίζει ότι, κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των τεχνολογιών που σχετίζονται με το Διαδίκτυο των πραγμάτων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, το νωρίτερο δυνατό, τα ζητήματα που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια· υπογραμμίζει ότι οι εφαρμογές της τεχνολογίας της RFID πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες περί σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να κάνει σεβαστό το δικαίωμα των πολιτών να επιλέγουν προϊόντα που δεν είναι εφοδιασμένα με τεχνολογίες του Διαδικτύου των πραγμάτων, ή να μπορούν να τα αποσυνδέουν ανά πάσα στιγμή από το δικτυακό περιβάλλον τους·

17.  σημειώνει ότι ενώ οι παθητικές τεχνολογίες RFID έχουν περιορισμένο εύρος, οι ενεργητικές συσκευές RFID μπορούν να μεταδίδουν δεδομένα σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις· τονίζει ότι εν προκειμένω πρέπει να θεσπισθούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για κάθε μεμονωμένο τύπο τεχνολογίας RFID·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει σε ποιον ανήκουν τα δεδομένα που συλλέγονται και ερμηνεύονται αυτομάτως και ποιος τα ελέγχει·

19.  καλεί τους κατασκευαστές να διασφαλίσουν το δικαίωμα τ στη σίγαση των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων κάνοντας τις συσκευές RFID αφαιρέσιμες ή άλλως εύκολα απενεργοποιήσιμες από τον καταναλωτή μετά την αγορά· τονίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται για την παρουσία παθητικών ή ενεργητικών συσκευών RFID, την εμβέλεια ανάγνωσής τους, το είδος των δεδομένων που διαβιβάζονται -είτε προς είτε από τη συσκευή- και τη χρήση των δεδομένων αυτών, καθώς και ότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στις συσκευασίες και να επεξηγούνται με περισσότερες λεπτομέρειες στα πληροφοριακά φυλλάδια·

20.  καλεί τους φορείς εκμετάλλευσης εφαρμογών RFID να λάβουν όλα τα εύλογα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα δεν σχετίζονται με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο με οποιαδήποτε μέσα που ενδεχομένως χρησιμοποιούνται είτε από τον φορέα εκμετάλλευσης εφαρμογών RFID είτε από άλλο πρόσωπο, εκτός εάν η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι συμβατή προς τις ισχύουσες αρχές και τους νομικούς κανόνες περί προστασίας δεδομένων·

21.  υπογραμμίζει ότι, στο βαθμό που τα ολοκληρωμένα κυκλώματα στα προς λιανική πώληση προϊόντα δεν προβλέπεται να έχουν εφαρμογές πέρα από το σημείο πώλησης, θα πρέπει να είναι δυνατόν να ενσωματώνονται σε αυτά, κατά την κατασκευή τους, τεχνικές διατάξεις που να διασφαλίζουν την απενεργοποίησή τους και, με τον τρόπο αυτό, να περιορίζουν τη διατήρηση των δεδομένων·

22.  θεωρεί ότι πρέπει να δίνεται στους καταναλωτές η δυνατότητα να επιλέξουν εάν θα συμμετάσχουν ή όχι στο Διαδίκτυο των πραγμάτων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αυτοεξαίρεσης από μεμονωμένες τεχνολογίες του Διαδικτύου των πραγμάτων χωρίς την απενεργοποίηση άλλων εφαρμογών ή μίας ολόκληρης συσκευής·

23.  τονίζει την ανάγκη κάθε τεχνολογία στο πλαίσιο του Διαδικτύου των πραγμάτων να περιλαμβάνει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των συσκευών και τα πλέον ασφαλή συστήματα μετάδοσης προκειμένου να αποφεύγεται η εξαπάτηση και να επιτρέπεται η κατάλληλη επαλήθευση της ταυτότητας και εξουσιοδότηση των συσκευών· επισημαίνει τις δυνατότητες εξαπάτησης όσον αφορά την ταυτότητα των χρηστών και των προϊόντων, μέσω της κλωνοποίησης των ετικετών του Διαδικτύου των πραγμάτων ή της υποκλοπής των δεδομένων που ανταλλάσσονται· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ανάπτυξη ενός διαφανούς συστήματος Διαδικτύου των πραγμάτων που θα λαμβάνει υπόψη, ιδίως, τα εξής:

   σαφής αναφορά της παρουσίας μέσων διευκόλυνσης του εντοπισμού και της ανιχνευσιμότητας·
   μέτρα ασφαλείας που διασφαλίζουν ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα·
   παροχή δυνατότητας στους καταναλωτές και στις απονέμουσες αρχές να ελέγχουν την αναγνωσιμότητα των δεδομένων και τη λειτουργία του συστήματος·

24.  εκτιμά ως θέμα προτεραιότητας να δημιουργηθεί ένα συνολικό κανονιστικό πλαίσιο και να οριστούν συγκεκριμένες προθεσμίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση και τη διευκόλυνση των δημόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων όσον αφορά το Διαδίκτυο των πραγμάτων και τα ευφυή δίκτυα που είναι αναγκαία για την υποστήριξη της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών·

25.  επισημαίνει ότι, ενώ οι τεχνολογίες της RFID είναι σημαντικές, και άλλες τεχνολογίες αποτελούν επίσης τμήμα του Διαδικτύου των πραγμάτων· τονίζει ότι η έρευνα σε σχέση με ζητήματα χρηματοδότησης και διακυβέρνησης πρέπει να κατευθυνθεί και προς τις τεχνολογίες αυτές·

26.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη χρήση των εφαρμογών του Διαδικτύου των πραγμάτων για την προώθηση διαφόρων πρωτοβουλιών της ΕΕ που είναι σε εξέλιξη, όπως οι ’ΤΠΕ για ενεργειακή απόδοση’, οι ’έξυπνοι μετρητές’, η ’ενεργειακή σήμανση’, η ’ενεργειακή απόδοση των κτιρίων’, η ’προστασία από παραποιημένα φαρμακευτικά και άλλα προϊόντα’, κτλ·

27.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί πιθανές νέες απειλές που θέτει ο ευπρόσβλητος χαρακτήρας των στενά διασυνδεδεμένων συστημάτων·

28.  καλεί την Επιτροπή να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι οι τεχνολογίες που συνδέονται με το Διαδίκτυο των πραγμάτων περιλαμβάνουν απαιτήσεις χρήστη (π.χ. επιλογή απενεργοποίησης της ανιχνευσιμότητας) και σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών και, κατά συνέπεια, του Διαδικτύου των πραγμάτων, γεγονός που θα επιτρέψει την ενίσχυση της αποδοχής και της εμπιστοσύνης από την πλευρά των καταναλωτών·

29.  φρονεί ότι η ανάπτυξη νέων εφαρμογών και η ίδια η λειτουργία και το επιχειρηματικό δυναμικό του Διαδικτύου των πραγμάτων θα εξαρτηθούν από την εμπιστοσύνη που θα επιδείξουν οι ευρωπαίοι καταναλωτές στο σύστημα αυτό, και επισημαίνει το γεγονός ότι εμπιστοσύνη υπάρχει όταν αίρονται οι αμφιβολίες σχετικά με πιθανές απειλές για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την υγεία·

30.  τονίζει ότι αυτή η εμπιστοσύνη πρέπει να βασίζεται σε ένα σαφές νομικό πλαίσιο το οποίο θα περιλαμβάνει κανόνες που θα διέπουν τον έλεγχο, τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των δεδομένων που συλλέγονται και μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου του πραγμάτων, καθώς και τους τύπους συναίνεσης που απαιτούνται από τους καταναλωτές·

31.  θεωρεί ότι το Διαδίκτυο των πραγμάτων περιλαμβάνει πολλά οφέλη για τα άτομα με αναπηρίες και μπορεί να αποτελέσει μέσο κάλυψης των αναγκών ενός γηράσκοντος πληθυσμού, παρέχοντας χρήσιμες υπηρεσίες περίθαλψης· επισημαίνει εν προκειμένω ότι με τη βοήθεια αυτής της τεχνολογίας, οι τυφλοί και τα άτομα με προβλήματα όρασης μπορούν να αντιλαμβάνονται καλύτερα το περιβάλλον τους μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών βοηθημάτων· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να διασφαλισθεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής, η εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία, καθώς και η διάθεση πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά με τις υπηρεσίες αυτές·

32.  τονίζει ότι είναι αναγκαία η διαφάνεια των οικονομικών επιπτώσεων για τον χρήστη σε σχέση, για παράδειγμα, με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από την εφαρμογή και τη χρήση των πραγμάτων·

33.  θεωρεί ότι τα έργα που αφορούν το Διαδίκτυο των πραγμάτων και τις ΤΠΕ απαιτούν εν γένει ευρείες εκστρατείες πληροφόρησης για να εξηγηθεί στους πολίτες ο σκοπός της υλοποίησής τους· τονίζει ότι η ενημέρωση και η εκπαίδευση της κοινωνίας, όσον αφορά τις δυνητικές χρήσεις και τα σαφή οφέλη που προσφέρουν τεχνολογίες όπως η RFID, έχουν καίρια σημασία για την αποφυγή της παρερμηνείας τους, που θα είχε ως συνέπεια τη μη υποστήριξή τους από τους πολίτες· τονίζει ότι, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το Διαδίκτυο των πραγμάτων, τόσο για ατομικό όσο και για συλλογικό όφελος, οι χρήστες πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να μπορούν να κατανοήσουν αυτές τις νέες τεχνολογίες και πρέπει να έχουν κίνητρα και να είναι σε θέση να τις χρησιμοποιήσουν κατάλληλα·

34.  επισημαίνει ότι το Διαδίκτυο των πραγμάτων θα οδηγήσει σε μια συλλογή πραγματικά τεράστιων όγκων δεδομένων· εν προκειμένω, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την προσαρμογή της οδηγίας περί της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό να εξετασθεί το ζήτημα των δεδομένων που συλλέγονται και μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου των πραγμάτων·

35.  θεωρεί ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια γενική αρχή σύμφωνα με την οποία ο σχεδιασμός των τεχνολογιών του Διαδικτύου των πραγμάτων θα πρέπει να αποσκοπεί αποκλειστικά στη συγκέντρωση και χρησιμοποίηση του απολύτως ελάχιστου όγκου δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους, ενώ θα πρέπει να αποτρέπεται η συγκέντρωση τυχόν συμπληρωματικών δεδομένων·

36.  ζητεί ένα σημαντικό μέρος των δεδομένων που ανταλλάσσονται μέσω του Διαδικτύου των πραγμάτων να καθίσταται ανώνυμο προτού μεταδοθεί, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικής ζωής·

37.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι άλλα μέρη του κόσμου, και συγκεκριμένα η Ασία, αναπτύσσονται ταχύτερα στον τομέα αυτόν, και ότι είναι συνεπώς σκόπιμο να υιοθετηθεί μια δυναμική προσέγγιση και να διασφαλιστεί η στενή συνεργασία με τον υπόλοιπο κόσμο κατά την επεξεργασία κανόνων για το πολιτικό σύστημα και τη θέσπιση των τεχνικών προτύπων για το Διαδίκτυο των πραγμάτων·

38.  υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να ανακάμψει η ευρωπαϊκή οικονομία, είναι σκόπιμο να γίνουν επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών , ώστε να τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη χάρη στη διευκόλυνση της πρόσβασης διαρκώς περισσότερων ευρωπαίων πολιτών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε νέα συστήματα και νέες εφαρμογές· επισημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στην αιχμή της εξέλιξης των τεχνολογιών του Διαδικτύου· προτείνει τον διπλασιασμό του προϋπολογισμού της έρευνας για τις ΤΠΕ στην ΕΕ και τον τετραπλασιασμό του προϋπολογισμού στήριξης των ΤΠΕ στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές·

39.  υπογραμμίζει ότι η έρευνα θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στη δημιουργία ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων της υπολογιστικής ισχύος που απαιτείται ούτως ώστε οι εφαρμογές του Διαδικτύου των πραγμάτων να λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο·

40.  καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει και να αυξήσει τη χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων του έβδομου προγράμματος πλαισίου στον τομέα του Διαδικτύου των πραγμάτων, ώστε να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή πτυχή των ΤΠΕ, και εγκρίνει τη χρησιμοποίηση του προγράμματος πλαισίου για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (ΡΙC) για την προώθηση της διάδοσής του· ειδικότερα, ζητεί την ανάπτυξη πιλοτικών έργων που μπορούν να έχουν άμεσα θετικά αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή των ευρωπαίων πολιτών στους τομείς της ηλεκτρονικής υγείας, της ηλεκτρονικής μάθησης, του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας και της ενεργειακής απόδοσης)· ανησυχεί, ωστόσο, για το γραφειοκρατικό βάρος που σχετίζεται με το πρόγραμμα πλαίσιο και καλεί την Επιτροπή να το εξαλείψει, αναδιοργανώνοντας τις διαδικασίες του ΠΠ και δημιουργώντας ένα συμβούλιο χρηστών·

41.  εκτιμά ότι το Διαδίκτυο των πραγμάτων διαθέτει σημαντικό δυναμικό στο επίπεδο της ανάπτυξης της οικονομίας και της παραγωγής, της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών και της βελτίωσης των επιχειρηματικών αλυσίδων εφοδιασμού και διανομής, της διαχείρισης αποθήκης και της δημιουργίας νέων δυνατοτήτων στο επίπεδο της απασχόλησης και των επιχειρηματικών ευκαιριών·

42.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση του όποιου αντικτύπου αναμένεται να έχει η στρατηγική που προτείνει επί της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην διεθνή αγορά·

43.  κρίνει ότι το Διαδίκτυο των Πραγμάτων δύναται να συμβάλει στη διευκόλυνση των εμπορικών ροών μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών, μέσω της διεύρυνσης των αγορών και της εξασφάλισης ποιοτικών εχεγγύων για τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου·

44.  τονίζει ότι οι τεχνολογίες της RFID θα επιτρέψουν, αφενός, στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες να ελέγχουν τον όγκο των αγαθών που κυκλοφορούν (δηλαδή να παράγουν μόνο εφόσον είναι αναγκαίο, πράγμα που έχει ως συνέπεια και την προστασία του περιβάλλοντος) και θα προσφέρουν, αφετέρου, ένα αποτελεσματικό μέσο καταπολέμησης της πειρατείας και της παραποίησης, καθώς θα διασφαλίζεται η ανίχνευση των εν λόγω αγαθών·

45.  εκτιμά ότι, χάρη στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στις παραγωγικές διαδικασίες, θα αυξηθεί η απόδοση των πόρων και η ανταγωνιστικότητα των καταναλωτικών αγαθών στην αγορά·

46.  τονίζει ότι χρειάζεται εντατικός διεθνής διάλογος και κοινά σχέδια δράσης όσον αφορά το Διαδίκτυο των πραγμάτων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις επιπτώσεις του Διαδικτύου των πραγμάτων στο διεθνές εμπόριο·

47.  εγκρίνει την πρόθεση της Επιτροπής να συνεχίσει να εποπτεύει και να αξιολογεί την ανάγκη πρόσθετων εναρμονισμένων φασμάτων όσον αφορά ειδικές χρήσεις του Διαδικτύου των πραγμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των διαφόρων ζωνών ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων και καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή, κατά τη χάραξη των στόχων συντονισμού και εναρμόνισης της Ένωσης μέσω των πολυετών προγραμμάτων πολιτικής ραδιοφάσματος, να λάβει υπόψη τις ανάγκες του Διαδικτύου των πραγμάτων· τονίζει ότι αυτού του είδους τα φάσματα πρέπει να παραμείνουν δημόσια και ότι η χρήση τους πρέπει να ρυθμίζεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να συμβάλλει στην ενθάρρυνση και στη χρηματοδότηση περαιτέρω τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης στον εν λόγω τομέα· πιστεύει ότι το μη αδειοδοτημένο φάσμα πρέπει να χρησιμεύσει, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών (ασύρματης δικτύωσης), ως μέσο διευκόλυνσης της καινοτομίας·

48.  τονίζει τον κίνδυνο νομικής αβεβαιότητας στην περίπτωση των νεφελοειδών υπολογιστικών συστημάτων·

49.  πιστεύει ότι η συμμετοχή σε όλα τα πολιτικά επίπεδα (ΕΕ, εθνικό και περιφερειακό) αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την αποτελεσματική ανάπτυξη και υποστήριξη του Διαδικτύου των πραγμάτων· υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο που θα διαδραματίσουν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές στην ανάπτυξη του Διαδικτύου των πραγμάτων, ώστε αυτό να υπερβεί την αποκλειστικώς ιδιωτική πλευρά του· υπενθυμίζει επίσης ότι οι τοπικές αρχές θα μπορούν να κάνουν ευρεία χρήση, όπως, παραδείγματος χάρη, στην οργάνωση των δημόσιων μεταφορών, τη συλλογή των απορριμμάτων, τον υπολογισμό των επιπέδων ρύπανσης και τη διαχείριση της κυκλοφορίας· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε διαβουλεύσεις, σε όλα τα πολιτικά επίπεδα, στο πλαίσιο του έργου της σχετικά με το Διαδίκτυο των πραγμάτων, σε πνεύμα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

50.  επισημαίνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των τεχνολογιών του Διαδικτύου των πραγμάτων πρέπει να είναι ανιχνεύσιμες, επαληθεύσιμες και να επιδέχονται διόρθωση, σε περίπτωση βλάβης ενός συστήματος που βασίζεται σε αυτό· τονίζει ότι, καθώς οι τεχνολογίες αυτές περιλαμβάνονται σε συστήματα ασφαλείας, όπως ο έλεγχος της κυκλοφορίας ή η ρύθμιση της θερμοκρασίας, η λανθασμένη πληροφόρηση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ζωές·

51.  τονίζει ότι οι νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην απλοποίηση των αλυσίδων μεταφορών, τη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των μεταφορών, την υποστήριξη της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων μεταφοράς και τη δημιουργία πράσινων διαδρόμων, και ότι οι τεχνολογίες RFID μπορούν να προσφέρουν καινοτόμους τρόπους ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αυξάνοντας παράλληλα την ικανοποίηση των πελατών·

52.  εκτιμά ότι η χρησιμοποίηση του Διαδικτύου των πραγμάτων στη φύση μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών, με τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και, ως εκ τούτου, την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τη βελτίωση της σχέσης μεταξύ των ΤΠΕ και του περιβάλλοντος·

53.  ζητεί από την Επιτροπή να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να ορισθούν σε διεθνές επίπεδο κοινοί κανόνες όσον αφορά την τυποποίηση της τεχνολογίας της RFID και άλλων τεχνολογιών του Διαδικτύου των πραγμάτων και των εφαρμογών τους, με σκοπό τη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας και τη διαμόρφωση μιας ανοικτής, διαφανούς και τεχνολογικά ουδέτερης υποδομής· τονίζει ότι, χωρίς σαφή και αναγνωρισμένα πρότυπα, όπως το TCP5/IP6 στον κόσμο του Διαδικτύου, η επέκταση του Διαδικτύου των πραγμάτων πέραν των εφαρμογών RFID δεν μπορεί να λάβει παγκόσμιο χαρακτήρα·

54.  υποστηρίζει την πρόταση να εγκριθεί, το συντομότερο δυνατό, η έκδοση 6 του πρωτοκόλλου Διαδίκτυο (IPv6), με βάση την οποία θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον η ανάπτυξη και απλοποίηση του Διαδικτύου·

55.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να παρουσιάσει, εντός του 2010, μια ανακοίνωση σχετικά με την ασφάλεια, το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την εμπιστοσύνη στην κοινωνία της πληροφορίας· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία της ανακοίνωσης αυτής και των προτεινόμενων μέτρων προκειμένου να ενισχυθούν οι κανόνες που αφορούν τα θέματα της ασφάλειας των πληροφοριών, της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, όπου περιλαμβάνονται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων·

56.  πιστεύει πως είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα, και όχι μόνο ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής, θα προστατεύονται κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του Διαδικτύου του πραγμάτων·

57.  θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε συστάσεις όσον αφορά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των δημοσίων διοικητικών και νομοθετικών οργάνων και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, σε σχέση με το Διαδίκτυο των πραγμάτων·

58.  ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει επιμελώς για την ορθή εφαρμογή των ρυθμίσεων που έχουν ήδη εγκριθεί επί του θέματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να παρουσιάσει, μέχρι το τέλος του έτους, ένα χρονοδιάγραμμα ως προς τις κατευθύνσεις που σκοπεύει να προτείνει σε επίπεδο ΕΕ για την ενίσχυση της ασφάλειας του Διαδικτύου των πραγμάτων και των εφαρμογών της RFID·

59.  ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει κοινωνικό διάλογο όσον αφορά το Διαδίκτυο των πραγμάτων και να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει διαβουλεύσεις με την ευρωπαϊκή βιομηχανία και να την ενθαρρύνει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον σχεδιασμό και την πρόταση καινοτόμων, τυποποιημένων και διαλειτουργικών τεχνολογιών·

60.  καλεί την Επιτροπή να εντάξει τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στο σχέδιο δράσης για το Διαδίκτυο των πραγμάτων·

61.  καλεί επίσης την Επιτροπή να το ενημερώνει τακτικά σχετικά με την εξέλιξη του διαλόγου που διεξάγεται με τους φορείς του τομέα και με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και σχετικά με τις πρωτοβουλίες που σκοπεύει να αναλάβει·

62.  θεωρεί ότι η Επιτροπή οφείλει να εξετάσει την πιθανότητα περαιτέρω μείωσης του κόστους της περιαγωγής για δεδομένα·

63.  τονίζει ότι η διακυβέρνηση του Διαδικτύου των πραγμάτων πρέπει να διατηρεί τον διοικητικό φόρτο σε ένα ελάχιστο επίπεδο και να εντάσσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και ζητεί, κατά συνέπεια, συγκεκριμένες και επαρκείς ρυθμίσεις σε επίπεδο ΕΕ·

64.  καλεί την Επιτροπή να συμβάλει ενεργώς στον προσδιορισμό και στον καθορισμό αρχών και κανόνων για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου των πραγμάτων με τους εμπορικούς εταίρους της σε διεθνή φόρουμ, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου·

65.  ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει τις πτυχές της διακυβέρνησης του Διαδικτύου που πιστεύει ότι πρέπει να υπαχθούν σε ρύθμιση σήμερα σε σχέση με το Διαδίκτυο των πραγμάτων, καθώς και το σύστημα μέσω του οποίου μπορεί να διασφαλισθεί το γενικό δημόσιο συμφέρον·

66.  ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να αναλύσει τα προβλήματα που συνδέονται με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου των πραγμάτων με τη βοήθεια των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα· θεωρεί επίσης απαραίτητη την ανάλυση των πτυχών που αφορούν τα συστήματα ασφαλείας ασύρματων δικτύων Wi-Fi·

67.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) 2009/2225(INI), έκθεση Del Castillo, A7-0066/2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου