Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2224(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0154/2010

Predkladané texty :

A7-0154/2010

Rozpravy :

PV 14/06/2010 - 26
CRE 14/06/2010 - 26

Hlasovanie :

PV 15/06/2010 - 7.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0207

Prijaté texty
PDF 255kWORD 104k
Utorok, 15. júna 2010 - Štrasburg
'Internet vecí’
P7_TA(2010)0207A7-0154/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. júna 2010 o ’internete vecí’ (2009/2224(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 18. júna 2009 o internete vecí – akčnom pláne pre Európu (KOM(2009)0278),

–  so zreteľom na pracovný program, ktorý 27. novembra 2009 predstavilo španielske predsedníctvo EÚ, a najmä na cieľ vyvinúť internet budúcnosti,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. januára 2009 s názvom Investície do budúcej Európy (KOM(2009)0036),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie o vykonávaní zásad ochrany súkromia a údajov v aplikáciách podporovaných rádiofrekvenčnou identifikáciou (K(2009)3200),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúcu sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií,

–  so zreteľom na Plán hospodárskej obnovy Európy pre rýchlejší návrat k hospodárskemu rastu (KOM(2008)0800),

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku o novej digitálnej agende pre Európu: 2015.eu(1),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre právne veci(A7-0154/2010),

A.  vzhľadom na rýchly rozvoj internetu v ostatných 25 rokoch a na predpovede do budúcnosti, čo sa týka jeho šírenia v dôsledku rozšírenia širokého pásma a úrovne nových aplikácií,

B.  keďže internet vecí dokáže splniť očakávania spoločnosti a občanov a keďže je potrebný výskum s cieľom porozumieť, aké sú tieto očakávania a v ktorých oblastiach môžu citlivé informácie a obavy o súkromie osôb blokovať aplikácie,

C.  keďže informačné a komunikačné technológie (IKT) sú dôležité, pretože podporujú sociálny rozvoj, hospodársky rast a podnecujú výskum a inovácie v rámci verejných aj súkromných európskych subjektov,

D.  keďže EÚ by mala stanoviť spoločný referenčný rámec, ktorý by upravoval a posilňoval pravidlá pre správu systému, dôvernosť, bezpečnosť informácií, etickú správu, ochranu súkromia, zhromažďovanie a uchovávanie osobných údajov, ako aj informovanie spotrebiteľov,

E.  keďže pojem internet vecí označuje všeobecnú koncepciu predmetov (elektronických artefaktov aj predmetov každodenného používania), ktoré možno na diaľku prostredníctvom internetu čítať, adresovať, rozoznať, lokalizovať, riadiť alebo kontrolovať,

F.  keďže v nadchádzajúcich rokoch sa očakáva rýchly vývoj internetu vecí, ktorý si preto vyžaduje bezpečnú, transparentnú a multilaterálnu správu,

G.  keďže prepojením so svetom fyzických predmetov presiahne internet budúcnosti súčasné tradičné hranice virtuálneho sveta,

H.  vzhľadom na výhody technológie rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID) a iných technológií súvisiacich s internetom vecí v porovnaní s čiarovými kódmi a magnetickými prúžkami a na nespočetné množstvo spôsobov ich využitia, ktoré je možné prepojiť s inými sieťami, napr. mobilnými telefónnymi sieťami, a ktoré sa po prepojení so senzormi na meranie prvkov ako zemepisná poloha (napr. satelitným systémom Galileo), teplota, svetlo, tlak a gravitačné sily môžu ďalej vyvíjať; keďže rozsiahle zavedenie čipov RFID by malo výrazne znížiť ich jednotkovú cenu, ako aj náklady na príslušné čítacie zariadenia,

I.  keďže technológiu RFID možno chápať ako katalyzátor a akcelerátor hospodárskeho rozvoja priemyslu informačných a komunikačných technológií,

J.  keďže technológia RFID a iné technológie súvisiace s internetom vecí sa už používajú v oblasti výroby, logistiky a dodávateľských reťazcov, prinášajú výhody týkajúce sa identifikácie a vysledovateľnosti výrobkov a predstavujú sľubný potenciál na rozvoj v mnohých ďalších oblastiach, ako je zdravotníctvo, doprava a energetická účinnosť, životné prostredie, maloobchod a boj proti falšovaniu,

K.  keďže v prípade všetkých systémov elektronického zdravotníctva si návrh, vývoj a vykonávanie systémov s využitím technológie RFID vyžaduje priame zapojenie zdravotníckych pracovníkov, pacientov a príslušných výborov (napr. pre ochranu osobných údajov a etiku),

L.  keďže technológia RFID môže pomôcť zvýšiť energetickú účinnosť a znížiť emisie skleníkových plynov a ponúka možnosť výpočtu emisií CO2 na výrobnej úrovni,

M.  vzhľadom na výhody, ktoré môžu technológia RFID a iné technológie súvisiace s internetom vecí priniesť občanom z hľadiska kvality života, bezpečnosti, ochrany a blahobytu, ak sa budú náležite spravovať aspekty súvisiace s ochranou súkromia a osobných údajov,

N.  keďže je potrebné vytvoriť udržateľné, energeticky účinné komunikačné normy, ktoré sa zamerajú na zabezpečenie a ochranu súkromia a budú využívať kompatibilné alebo totožné protokoly na rôznych frekvenciách,

O.  keďže všetky predmety nášho každodenného života (predplatený cestovný lístok, oblečenie, mobilný telefón, auto atď.) by mohli byť napokon vybavené čipom RFID, ktorý sa vďaka svojmu mnohonásobnému uplatneniu veľmi rýchlo stane významným ekonomickým nástrojom,

P.  keďže internet vecí umožní prepojenie miliónov strojov, ktoré budú prostredníctvom bezdrôtových technológií v kombinácii s logickými a fyzickými protokolmi adries schopné spolu komunikovať a vzájomne na seba pôsobiť; keďže internet vecí by mal umožniť priamo a jednoznačne identifikovať číselné jednotky a predmety prostredníctvom systémov elektronickej identifikácie a bezdrôtových mobilných zariadení, aby sa údaje, ktoré obsahujú, mohli vyberať, ukladať, prenášať a nepretržite spracovávať,

Q.  keďže zmenšovanie rozmerov produktov používané v oblasti internetu vecí predstavuje technologické problémy, ako sú zabudovanie elektroniky, senzorov, napájacieho systému a prenosového systému technológie RFID do čipu, ktorý meria len niekoľko milimetrov,

R.  keďže napriek tomu, že v budúcnosti bude uplatnenie čipov RFID ešte rôznorodejšie, táto technológia vyvoláva nové otázky v oblasti ochrany osobných údajov, pričom na prvom mieste figuruje ich neviditeľnosť, resp. takmer neviditeľnosť,

S.  keďže priemyselné normy sú veľmi dôležité, keďže normalizácia RFID potrebuje dozrieť a keďže mandát na normu pre technológiu RFID pridelený v roku 2009 spoločne Európskemu výboru pre normalizáciu (CEN) a Európskemu inštitútu pre telekomunikačné normy (ETSI) preto prispeje k inovatívnejším produktom a službám s využitím technológie RFID,

T.  keďže je dôležité zvyšovať informovanosť európskych občanov o nových technológiách a ich využití vrátane ich sociálneho a environmentálneho vplyvu a podporovať digitálnu gramotnosť a elektronické zručnosti spotrebiteľov,

U.  keďže vývoj internetu vecí by mal byť otvorený a prístupný pre všetkých občanov EÚ a mali by ho podporovať účinné politiky s cieľom preklenúť digitálnu priepasť v EÚ a naučiť väčší počet občanov elektronickým zručnostiam a zlepšiť znalosť ich digitálneho okolia,

V.  keďže je nevyhnutné posilniť výhody technológií súvisiacich s internetom vecí účinným zabezpečením, ktoré je podstatnou črtou každého rozvoja, pri ktorom dochádza k riziku ohrozenia bezpečnosti osobných údajov a dôvery verejnosti v tých, ktorí týmito údajmi disponujú,

W.  keďže sociálny vplyv vývoja internetu vecí nie je známy a môže rozšíriť súčasné digitálne rozdiely alebo vytvoriť nové,

1.  víta oznámenie Komisie a v zásade súhlasí s usmerneniami akčného plánu, ktorého cieľom je podpora internetu vecí;

2.  zastáva názor, že šírenie internetu vecí umožní lepšiu interakciu medzi ľuďmi a vecami a medzi samotnými vecami, čo môže občanom EÚ priniesť obrovské výhody, ak sa zabezpečí bezpečnosť, ochrana údajov a súkromia;

3.  podobne ako Komisia považuje za potrebné venovať pozornosť bezpečnosti, zabezpečeniu, ochrane osobných údajov a súkromia občanov, ako aj správe internetu vecí, keďže rešpektovanie súkromia a ochrany osobných údajov, ale aj otvorenosť a interoperabilita sú jedinými spôsobmi, ako internet vecí môže získať širšie prijatie v spoločnosti; vyzýva Komisiu, aby podnecovala všetky európske aj medzinárodné zúčastnené strany k riešeniu hrozieb súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby podnecovala členské štáty k uplatňovaniu všetkých existujúcich medzinárodných opatrení kybernetickej bezpečnosti vrátane Dohovoru Rady Európy o počítačovej kriminalite;

4.  je hlboko presvedčený, že ochrana súkromia je základnou hodnotou a všetci používatelia by mali mať kontrolu nad svojimi osobnými údajmi; žiada preto prispôsobenie smernice o ochrane údajov súčasnému digitálnemu prostrediu;

5.  oceňuje skutočnosť, že Komisia včas reaguje na nový vývoj v tomto odvetví, čím umožňuje včasné stanovenie pravidiel v rámci politického systému;

6.  zdôrazňuje, že podmienkou podpory technológie je zavedenie právnych ustanovení na posilnenie dodržiavania základných hodnôt a ochrany osobných údajov a súkromného života;

7.  zdôrazňuje, že otázky bezpečnosti a ochrany súkromia treba riešiť pripravovanými normami, v ktorých sa musia vymedziť rôzne bezpečnostné prvky na zabezpečenia dôvernosti, integrity alebo dostupnosti služieb;

8.  vyzýva Komisiu, aby koordinovala svoju činnosť v oblasti internetu vecí so svojou celkovou prácou na digitálnej agende;

9.  vyzýva Komisiu, aby vykonala posúdenie vplyvu využívania súčasnej infraštruktúry internetovej siete pre aplikácie a hardvér internetu vecí so zameraním na preťaženie siete a bezpečnosť údajov s cieľom zistiť, či aplikácie a hardvéry internetu vecí sú kompatibilné a primerané;

10.  zastáva názor, že vývoj internetu vecí a súvisiacich aplikácií bude mať v nadchádzajúcich rokoch významný vplyv na každodenný život európskych občanov a na ich zvyky, čo povedie k rozsiahlym hospodárskym a sociálnym zmenám;

11.  domnieva sa, že je potrebné vybudovať otvorený internet vecí a vyhnúť sa hneď na začiatku riziku jeho nerovnomerného rozvoja, šírenia a používania na úrovni členských štátov aj na regionálnej úrovni; konštatuje, že oznámenie Komisie nezohľadňuje dostatočne tieto otázky, ktoré by sa optimálne mali riešiť pred ďalším vývojom internetu vecí;

12.  vyzýva Komisiu, aby pri plánovaní IKT a internetu vecí zohľadňovala menej rozvinuté regióny EÚ; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili spolufinancovanie uskutočňovania týchto technológií a ďalších projektov v oblasti IKT v takýchto regiónoch, aby sa tak zabezpečila ich účasť a zabránilo sa ich vylúčeniu zo spoločných európskych podnikov;

13.  zdôrazňuje, že hoci môže byť používanie čipov RFID účinné v boji proti falšovaniu, pri únosoch bábätiek z novorodeneckých oddelení, pri identifikácii zvierat a ďalších iných oblastiach, zároveň môže predstavovať nebezpečenstvo a vytvoriť etické problémy pre jednotlivcov a spoločnosť, pred ktorými sa budeme musieť naučiť chrániť;

14.  zdôrazňuje, že je dôležité študovať sociálne, etické a kultúrne vplyvy internetu vecí v súvislosti s potenciálne ďalekosiahlou premenou civilizácie, ktorú spôsobia tieto technológie; považuje preto za dôležité, aby sociálno-hospodársky výskum a politická diskusia o internete vecí išli ruka v ruke s technologickým výskumom a jeho napredovaním, a vyzýva Komisiu, aby zostavila skupinu odborníkov s cieľom hĺbkového posúdenia týchto aspektov a navrhla etický rámec pre vývoj súvisiacich technológií a aplikácií;

15.  poznamenáva, že technológiu RFID a iné technológie súvisiace s internetom vecí na inteligentné označovanie výrobkov a spotrebného tovaru a na komunikáciu medzi vecami a ľuďmi možno využívať všade a že táto technológia je v praxi tichá a nenápadná; žiada preto, aby Komisia takúto technológiu podrobila ďalším dôkladnejším hodnoteniam, najmä z hľadiska:

   vplyvu rádiových vĺn a iných prostriedkov využívaných identifikačnými technológiami na ľudské zdravie;
   vplyvu čipov a ich recyklácie na životné prostredie;
   ochrany súkromia používateľov a ich dôvery;
   zvýšeného rizika v oblasti kybernetickej bezpečnosti;
   prítomnosti inteligentných čipov v konkrétnych výrobkoch;
   práva na mlčanie čipov, ktoré poskytne používateľovi právomoci a kontrolu;
   záruk pre verejnosť v súvislosti s ochranou zhromažďovania a spracúvania osobných údajov;
   vývoja ďalšej sieťovej štruktúry a infraštruktúry pre aplikácie a hardvér internetu vecí;
   zabezpečenia najlepšej možnej ochrany pred všetkými druhmi kybernetických útokov online občanom a podnikom v EÚ;
   vplyvu elektromagnetických polí na zvieratá, najmä na vtáky v mestách;
   harmonizácie regionálnych noriem;
   vypracovania otvorených technologických noriem a interoperability rôznych systémov;
  

a aby sa prípadne táto technológia upravila osobitnými právnymi predpismi na európskej úrovni;

16.  zdôrazňuje, že spotrebiteľ má právo na súkromie podľa svojho rozhodnutia (opt-in) a/alebo ochranu súkromia už v štádiu návrhu (privacy by design), najmä prostredníctvom automatického vypnutia identifikátora na mieste predaja, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s opakom; poukazuje v tejto súvislosti na stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov; upozorňuje, že súkromie a bezpečnosť sa musia zohľadňovať v čo najskoršom štádiu vývoja a zavádzania technológií internetu vecí; zdôrazňuje, že aplikácie technológie RFID sa musia používať v súlade s pravidlami ochrany súkromia a údajov zakotvenými v článkoch 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie; vyzýva Komisiu, aby uvažovala o práve občanov vybrať si produkty nevybavené internetom vecí alebo odpojiť sa kedykoľvek od internetovej siete;

17.  poznamenáva, že kým pasívne RFID identifikátory majú obmedzený dosah, aktívne RFID identifikátory môžu prenášať údaje na oveľa väčšie vzdialenosti; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že sa musia stanoviť jasné usmernenia pre každý individuálny typ RFID;

18.  vyzýva Komisiu, aby objasnila otázku vlastníctva a kontroly automaticky zhromažďovaných a strojovo interpretovaných údajov;

19.  vyzýva výrobcov, aby zabezpečili právo na mlčanie čipu výrobou RFID identifikátorov, ktoré budú odstrániteľné alebo ich spotrebiteľ bude môcť po kúpe iným jednoduchým spôsobom vypnúť; zdôrazňuje, že spotrebiteľ musí byť informovaný o prítomnosti pasívnych či aktívnych RFID identifikátorov, o čítacom rozsahu, druhu prijímaných alebo vysielaných údajov, ktoré zariadenia prenášajú, a o použití týchto údajov a že tieto informácie musia byť jasne označené na každom balení a podrobnejšie vysvetlené v každej dokumentácii;

20.  vyzýva prevádzkovateľov aplikácií RFID, aby podnikli všetky primerané kroky s cieľom zabezpečiť, aby sa údaje žiadnym spôsobom, ktorý by mohli využívať prevádzkovatelia aplikácií RFID alebo iné osoby, nevzťahovali na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, pokiaľ sa tieto údaje nebudú spracúvať v súlade s platnými zásadami a právnymi predpismi o ochrane údajov;

21.  zdôrazňuje, že vzhľadom na to, že čipy upevnené na maloobchodných výrobkoch nie sú určené na použitie mimo maloobchodných predajní, malo by byť možné vybaviť ich už pri výrobe technickými zariadeniami, ktoré zaručia ich deaktiváciu, a tým obmedzia uchovávanie údajov;

22.  domnieva sa, že spotrebitelia by mali mať možnosť pripojiť sa na internet vecí alebo sa od neho odpojiť vrátane možnosti odpojiť jednotlivé technológie internetu vecí bez odpojenia ďalších aplikácií alebo zariadenia ako takého;

23.  zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť do všetkých technológií internetu vecí čo najvyššiu úroveň bezpečnosti zariadenia a bezpečné vysielacie systémy, aby sa zabránilo podvodom a umožnilo riadne overenie identity zariadenia a jeho autorizácia; poukazuje na možné podvody s identifikáciou a produktmi klonovaním identifikátorov internetu vecí alebo zachytávaním vymieňaných údajov; vyzýva preto Komisiu, aby zabezpečila vývoj transparentného systému internetu vecí, ktorý zohľadní najmä tieto aspekty:

   jasné upozornenie na prítomnosť prostriedkov umožňujúcich identifikáciu a vysledovateľnosť;
   bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie prístupu k údajom len oprávneným používateľom;
   možnosť pre spotrebiteľov a príslušné orgány kontrolovať spoľahlivosť údajov a fungovania systému;

24.  považuje za prioritné zabezpečiť na európskej úrovni globálny regulačný rámec a stanoviť konkrétne lehoty s cieľom podnietiť a uľahčiť verejné a súkromné investície do odvetvia internetu vecí a inteligentných sietí potrebných na podporu vývoja nových technológií;

25.  poznamenáva, že hoci zariadenia RFID sú dôležité, aj iné technológie sú súčasťou internetu vecí; zdôrazňuje, že výskum týkajúci sa otázok financovania a správy by sa mal zamerať aj na tieto technológie;

26.  vyzýva Komisiu, aby zvážila použitie aplikácií internetu vecí na dosiahnutie pokroku vo viacerých prebiehajúcich iniciatívach EÚ, ako napr. IKT pre energetickú účinnosť, inteligentné meranie odberu, energetické označovanie, energetická hospodárnosť budov, ochrana pred falšovaním liekov a iných produktov;

27.  vyzýva Komisiu, aby monitorovala nové možné hrozby vyplývajúce zo zraniteľnosti úzko prepojených systémov;

28.  vyzýva Komisiu, aby vynaložila ďalšie úsilie a zabezpečila, aby technológie súvisiace s internetom vecí zahŕňali požiadavky používateľov (napr. možnosť deaktivovať vysledovateľnosť) a dodržiavali práva a slobody jednotlivcov; pripomína v tejto súvislosti rozhodujúcu úlohu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA), pokiaľ ide o bezpečnosť sietí a informácií, teda aj internetu vecí, čo umožní posilnenie prijatia a dôvery zo strany spotrebiteľov;

29.  zastáva názor, že vývoj nových aplikácií a samotné fungovanie a obchodný potenciál internetu vecí bude závisieť od toho, v akej miere budú európski spotrebitelia dôverovať tomuto systému, a zdôrazňuje, že dôvera vzniká, keď sa objasnia pochybnosti o možnom ohrození súkromia a zdravia;

30.  zdôrazňuje, že táto dôvera sa musí zakladať na jasnom právnom rámci obsahujúcom pravidlá upravujúce kontrolu, zhromažďovanie, spracúvanie a používanie údajov zozbieraných a prenášaných prostredníctvom internetu vecí a druhy potrebného súhlasu spotrebiteľov;

31.  domnieva sa, že internet vecí prináša mnoho výhod pre ľudí so zdravotným postihnutím a môže byť cestou k naplneniu potrieb starnúceho obyvateľstva a poskytovaniu účinných služieb starostlivosti; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že táto technológia môže pomôcť nevidiacim a čiastočne zrakovo postihnutým osobám lepšie vnímať okolie prostredníctvom elektronických prístrojov; zdôrazňuje však, že je potrebné prijať opatrenia na zabezpečenie ochrany súkromia, jednoduchej inštalácie a obsluhy, ako aj poskytovania informácií o takýchto službách spotrebiteľom;

32.  zdôrazňuje, že následné náklady, ako sú spotreba energie aplikácie a využívania vecí, musia byť pre spotrebiteľa transparentné;

33.  domnieva sa, že internet vecí a projekty IKT si vo všeobecnosti vyžadujú rozsiahle informačné kampane s cieľom vysvetliť občanom účely ich realizácie; zdôrazňuje, že informovanie a vzdelávanie spoločnosti o možných použitiach a jasných výhodách technológií ako RFID je kľúčové, aby sa zabránilo nesprávnej interpretácii tohto projektu a aby pritiahol podporu občanov; zdôrazňuje, že používatelia potrebujú získať elektronické zručnosti potrebné na pochopenie týchto nových technológií a musia byť motivovaní a schopní správne ich využívať, aby bolo možné naplno využívať internet vecí v prospech jednotlivcov aj spoločnosti;

34.  poznamenáva, že internet vecí povedie k zhromažďovaniu skutočne obrovského množstva údajov; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby predložila návrh na prispôsobenie európskej smernice o ochrane údajov s cieľom zahrnúť údaje zhromaždené a prenášané v rámci internetu vecí;

35.  domnieva sa, že by sa mala prijať všeobecná zásada, podľa ktorej by sa technológie internetu vecí navrhovali tak, aby zhromažďovali a využívali len úplne minimálne množstvo údajov potrebných na vykonávanie svojich funkcií a aby nemohli zhromažďovať žiadne ďalšie údaje;

36.  žiada, aby sa významné množstvo údajov prenášaných v rámci internetu vecí pred prenosom anonymizovalo s cieľom zabezpečiť ochranu súkromia;

37.  upozorňuje Komisiu na to, že ostatné časti sveta, najmä Ázia, napredujú v tomto odvetví rýchlejšie, a preto bude potrebné pri vypracúvaní predpisov platných pre politický systém a technických noriem pre internet vecí uplatňovať proaktívny prístup a úzko spolupracovať s celým svetom;

38.  zdôrazňuje, že pre oživenie európskeho hospodárstva je potrebné investovať do nových informačných a komunikačných technológií s cieľom napomáhať hospodársky rast sprístupnením nových systémov a aplikácií čoraz väčšiemu počtu občanov a európskych podnikov; zdôrazňuje, že Európa by mala byť na špici vývoja internetových technológií; navrhuje, aby sa v nasledujúcom finančnom výhľade zdvojnásobil rozpočet EÚ na výskum IKT  a zoštvornásobil rozpočet na zavádzanie IKT;

39.  zdôrazňuje, že výskum bude mať rozhodujúcu úlohu pri vytváraní hospodárskej súťaže medzi poskytovateľmi výpočtovej kapacity, ktorá je nevyhnutná na to, aby aplikácie internetu vecí fungovali v reálnom čase;

40.  vyzýva Komisiu, aby aj naďalej a vo väčšej miere financovala výskumné projekty siedmeho rámcového programu v oblasti internetu vecí, a posilnila tak európske odvetvie IKT, a schvaľuje využívanie rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inováciu na podporu šírenia internetu vecí; žiada najmä o vypracovanie pilotných projektov, ktoré môžu mať okamžitý pozitívny vplyv na každodenný život európskych občanov v oblastiach elektronického zdravotníctva, elektronického vzdelávania, elektronického obchodovania, elektronického prístupu a energetickej účinnosti; vyjadruje však znepokojenie nad byrokraciou spojenou s rámcovým programom a vyzýva Komisiu, aby ju eliminovala prepracovaním procesov rámcového programu a vytvorením výboru používateľov;

41.  domnieva sa, že internet vecí má významný potenciál z hľadiska rozvoja hospodárstva a výroby, zlepšovania kvality služieb, optimalizácie logistických a distribučných reťazcov podnikov, riadenia inventáru a vytvárania nových pracovných príležitostí a možností podnikania;

42.  vyzýva Komisiu, aby posúdila akýkoľvek vplyv, ktorý by mohla mať ňou navrhovaná stratégia na produktivitu a konkurencieschopnosť európskych podnikov na medzinárodnom trhu;

43.  domnieva sa, že internet vecí môže prispieť k uľahčeniu obchodných tokov medzi EÚ a tretími krajinami rozšírením trhov a poskytnutím záruky kvality výrobkov, s ktorými sa obchoduje;

44.  zdôrazňuje, že technológia RFID umožní európskemu priemyslu na jednej strane kontrolovať objem tovaru, ktorý je v obehu (t. j. iba nevyhnutnú produkciu, ide teda zároveň o ochranu životného prostredia), a na druhej strane účinne bojovať proti pirátstvu a falšovaniu, keďže bude zabezpečená vysledovateľnosť príslušného tovaru;

45.  domnieva sa, že zavedením nových technológií do výrobných procesov sa zefektívni využívanie zdrojov a zvýši konkurencieschopnosť spotrebiteľského tovaru na trhu;

46.  zdôrazňuje, že v súvislosti s internetom vecí je potrebný intenzívny medzinárodný dialóg a spoločné akčné plány; vyzýva Komisiu, aby preskúmala vplyv internetu vecí na medzinárodný obchod;

47.  súhlasí so zámerom Komisie pokračovať v monitorovaní a vyhodnocovaní potreby ďalších harmonizovaných frekvenčných pásiem na osobitné účely internetu vecí s prihliadnutím na rôzne charakteristiky a schopnosti rôznych elektromagnetických frekvenčných pásiem, a preto vyzýva Komisiu, aby pri stanovovaní cieľov EÚ v oblasti koordinácie a harmonizácie prostredníctvom viacročných programov politiky rádiového frekvenčného spektra zohľadnila potreby internetu vecí; zdôrazňuje, že tieto pásma by mali zostať vo verejnom vlastníctve a ich využitie by sa malo regulovať tak, aby sa podporil rozsiahlejší technologický výskumu a rozvoj v tejto oblasti a napomohlo ich financovanie; domnieva sa, že nelicencované frekvenčné pásma by mali umožniť rozvoj používania nových technológií a služieb (bezdrôtové siete) na podporu inovácie;

48.  zdôrazňuje nebezpečenstvo právnej neistoty v prípade internetového oblaku počítačov;

49.  domnieva sa, že zapojenie všetkých politických úrovní (EÚ, vnútroštátnej aj regionálnej) je nevyhnutým predpokladom pre účinný rozvoj a zavedenie internetu vecí; zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú budú zohrávať regionálne a miestne orgány v rozvoji internetu vecí tým, že ho posunú za hranice čisto súkromnej sféry; pripomína tiež, že ho budú môcť rozsiahlo využívať aj miestne orgány, napríklad pri organizácii verejnej dopravy, zbere odpadu, výpočte úrovne znečistenia a riadení dopravy; vyzýva Komisiu, aby pri svojej činnosti v oblasti internetu vecí konzultovala so všetkými politickými úrovňami v duchu viacúrovňovej správy;

50.  poznamenáva, že informácie poskytované technológiami internetu vecí musia byť vysledovateľné, overiteľné a opraviteľné v prípade zlyhania systému, ktorý je na nich založený; zdôrazňuje, že keďže sú tieto technológie súčasťou bezpečnostných systémov, ako je riadenie premávky alebo regulácia teploty, nesprávne informácie môžu ohroziť život;

51.  zdôrazňuje, že nové technológie sú kľúčové pre zjednodušenie prepravných reťazcov, zvyšovanie kvality a efektivity dopravy, podporu rozvoja inteligentných dopravných systémov a uľahčenie vytvárania zelených koridorov a že technológia RFID môže ponúknuť inovatívne spôsoby vykonávania obchodných operácií, pričom sa zároveň zvýši spokojnosť zákazníkov;

52.  domnieva sa, že využívanie internetu vecí v prírode môže prispieť k rozvoju ekologických technológií, účinnejšiemu využívaniu energie, a teda aj k lepšej ochrane životného prostredia, a môže zlepšiť vzťah medzi IKT a životným prostredím;

53.  vyzýva Komisiu, aby sa v záujme uľahčenia interoperability a otvorenej, transparentnej a technologicky neutrálnej infraštruktúry zasadila o stanovenie spoločných medzinárodných noriem týkajúcich sa normalizácie RFID a iných technológií internetu vecí a ich aplikácií; zdôrazňuje, že bez jasných a uznávaných noriem vo svete internetu, ako napr. TCP5/IP6, sa nemôže dosiahnuť globálne rozšírenie internetu vecí nad rámec riešení RFID;

54.  súhlasí s návrhom urýchlene prijať verziu 6 internetového protokolu (IPv6) ako základu pre budúce rozširovanie a zjednodušovanie siete;

55.  víta zámer Komisie predložiť v roku 2010 oznámenie o bezpečnosti, súkromí a dôvere v informačnej spoločnosti; zdôrazňuje význam tohto oznámenia a navrhovaných opatrení na posilnenie predpisov, ktoré sa týkajú aspektov súvisiacich s bezpečnosťou informácií, súkromím a ochranou osobných údajov; vyzýva Komisiu, aby aktívne zaangažovala všetky príslušné zúčastnené strany vrátane agentúry ENISA a Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov;

56.  domnieva sa, že v procese rozvoja internetu vecí je dôležité zabezpečiť ochranu všetkých základných práv, nielen súkromia;

57.  domnieva sa, že v súvislosti s internetom vecí by Komisia mala vydať odporúčania týkajúce sa úloh a povinností agentúr pôsobiacich v oblasti verejnej správy, legislatívy a presadzovania práva;

58.  vyzýva Komisiu, aby pozorne dohliadala na uplatňovanie predpisov, ktoré v tejto oblasti už boli prijaté na európskej úrovni, a aby do konca roka predložila harmonogram pokynov, ktoré zamýšľa navrhnúť na úrovni EÚ na posilnenie bezpečnosti internetu vecí a aplikácií RFID;

59.  žiada Komisiu, aby začala sociálny dialóg o internete vecí a poskytla informácie o pozitívnom a negatívnom vplyve nových technológií na každodenný život; vyzýva preto Komisiu, aby iniciovala proaktívne konzultácie s európskym priemyselným odvetvím a povzbudila toto odvetvie, aby prevzalo vedúcu úlohu pri vytváraní a navrhovaní inovatívnych, normalizovaných a interoperabilných technológií;

60.  vyzýva Komisiu, aby do akčného plánu pre internet vecí v dostatočnej miere zahrnula aj malé a stredné podniky (MSP);

61.  vyzýva tiež Komisiu, aby pravidelne informovala Európsky parlament o vývoji dialógu s prevádzkovateľmi v tomto odvetví a so zúčastnenými stranami, ako aj o iniciatívach, ktoré má v úmysle prijať;

62.  domnieva sa, že Komisia by mala preskúmať možnosti ďalšieho zníženia nákladov na dátový roaming;

63.  zdôrazňuje, že správa internetu vecí musí minimalizovať byrokraciu a zapájať do rozhodovacieho procesu všetky príslušné zúčastnené strany, a preto žiada o dôkladnú a primeranú reguláciu na úrovni EÚ;

64.  vyzýva Komisiu, aby aktívne prispela k vymedzeniu a stanoveniu zásad a pravidiel riadenia internetu vecí spolu so svojimi obchodnými partnermi na medzinárodných fórach, ako je Svetová obchodná organizácia;

65.  vyzýva Komisiu, aby objasnila, ktoré aspekty správy internetu považuje v súčasnosti za potrebné regulovať v súvislosti s internetom vecí, a akým systémom bude schopná zabezpečiť všeobecný verejný záujem;

66.  vyzýva preto Komisiu, aby analyzovala otázky týkajúce sa správy internetu vecí s pomocou prevádzkovateľov v rámci tohto odvetvia; považuje tiež za podstatné analyzovať aspekty týkajúce sa bezpečnostných systémov Wi-Fi;

67.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) 2009/2225(INI), Del Castillovej správa, A7-0066/2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia