Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2229(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0185/2010

Indgivne tekster :

A7-0185/2010

Forhandlinger :

PV 14/06/2010 - 27
CRE 14/06/2010 - 27

Afstemninger :

PV 15/06/2010 - 7.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0208

Vedtagne tekster
PDF 58kWORD 86k
Tirsdag den 15. juni 2010 - Strasbourg
Forvaltning af internettet - de næste skridt
P7_TA(2010)0208A7-0185/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 15. juni 2010 om forvaltning af internettet - de næste skridt (2009/2229(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om forvaltning af Internettet - de næste skridt (KOM(2009)0277),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om beskyttelse mod storstilede cyberangreb og sammenbrud: øget beredskab, sikkerhed og robusthed (KOM(2009)0149),

–  der henviser til sin beslutning af 14. oktober 1998 om globaliseringen og informationssamfundet: ’Der må stærkere international samordning til’(1),

–  der henviser til sin beslutning af 19. februar 2001 om Internettets organisation og administration - politiske aspekter på internationalt og europæisk plan 1998-2000(2),

–  der henviser til sin beslutning af 2. april 2001 om den næste generation af Internet: nødvendigheden af et EU-forskningsinitiativ(3),

–  der henviser til sin beslutning af 23. juni 2005 om informationssamfundet(4),

–  der henviser til sin beslutning af 15. december 2005 om menneskerettigheder og pressefrihed i Tunesien og om verdenstopmødet om informationssamfundet i Tunesien(5),

–  der henviser til sin beslutning af 6. juli 2006 om ytringsfrihed på internettet(6),

–  der henviser til sin beslutning af 17. januar 2008 om det andet Internet Governance Forum i Rio de Janeiro den 12.-15. november 2007(7),

–  der henviser til sin henstilling til Rådet af 26. marts 2009 om styrkelse af sikkerheden og de grundlæggende frihedsrettigheder på internettet(8),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Kultur- og Uddannelsesudvalget, Retsudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0185/2010),

A.  der henviser til, at internettet er et særlig vigtigt globalt kommunikationsmiddel med en kolossal indvirkning på samfundet som helhed,

B.  der henviser til, at forvaltning af internettet omfatter spørgsmål, der bl.a. er knyttet til beskyttelse og sikring af de grundlæggende rettigheder og friheder, adgangen til og anvendelsen af internettet og dets sårbarhed over for cyberangreb osv.,

C.  der henviser til, at cyberkriminalitet udgør en stigende trussel for de samfund, der er afhængige af IKT, og at tilskyndelser til terrorangreb, hadekriminalitet og børnepornografi er steget og bringer borgerne, herunder børn, i fare,

D.  der henviser til, at krydsfeltet mellem cyberkriminalitet, internetjurisdiktion og cloud computing som et nyt aspekt inden for forvaltning af internettet på EU-plan er særdeles vigtigt,

E.  der henviser til, at forvaltning af internettet vedrører tildelingen af adresser og andre spørgsmål af fortrinsvis teknisk karakter på områder, hvor Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), Internet Assigned Numbers Authority (IANA), Internet Engineering Task Force (IETF), de regionale internetregistre (Regional Internet Registries) og andre organer opererer,

F.  der henviser til, at det hidtil har været den private sektor, der har spillet rollen som primus motor i internetforvaltningen, men at man i forbindelse med fastlæggelsen af en global strategi også bør styrke de offentlige aktørers rolle,

G.  der henviser til, at regeringerne har et afgørende ansvar dels for den bredere forvaltning i forbindelse med varetagelse af offentlighedens interesser, navnlig med henblik på at beskytte og sikre de grundlæggende rettigheder og friheder, dels for internettets sikkerhed, integritet og robusthed, mens den private sektor har et afgørende ansvar for at tilvejebringe den nødvendige investering, den nødvendige ekspertise og det nødvendige iværksætterinitiativ,

H.  der henviser til, at det internationale Internet Governance Forum (IGF) og forskellige nationale og regionale fora er vigtige for dialogen mellem en lang række interessenter om internetpolitik,

I.  der henviser til, at Europa-Parlamentet og de øvrige europæiske institutioner over lang tid har udvist engagement i udbredelsen af internettet som et frit tilgængeligt globalt fælles gode,

1.  mener, at internettet er et globalt fælles gode, og at det som sådan bør forvaltes i almenhedens interesse;

2.  erkender, at internettet er afgørende for den praktiske udøvelse af ytringsfriheden, kulturel mangfoldighed, mediepluralisme, demokratisk medborgerskab samt for uddannelse og adgang til information og på denne måde udgør en af de vigtigste motorer bag udbredelsen af de demokratiske værdier i verden;

3.  minder om, at internettet er blevet et uundværligt redskab til fremme af demokratiske initiativer, politisk debat, digitale færdigheder og formidling af viden; gentager, at adgang til internettet både sikrer og er afhængigt af udøvelsen af en række afgørende grundlæggende rettigheder, som omfatter, men ikke er begrænset til, respekten for privatlivets fred, beskyttelse af personoplysninger, ytringsfrihed, talefrihed og foreningsfrihed, pressefrihed, frihed til politisk meningsudveksling og deltagelse, ikke-forskelsbehandling, uddannelse samt kulturel og sproglig mangfoldighed; understreger, at institutioner og berørte parter på alle niveauer derfor har et generelt ansvar for at bidrage til at sikre, at alle kan udøve deres ret til at deltage i informationssamfundet, især ældre mennesker, som har sværere ved at lære de nye teknologier, og samtidig tackle de to udfordringer, som e-analfabetisme og den demokratiske udstødelse i den elektroniske alder udgør;

4.  understreger navnlig behovet for at fremme udviklingen af ’bottom-up-tilgange’ og e-demokrati, samtidig med at det sikres, at der træffes væsentlige sikringsforanstaltninger over for nye metoder til overvågning, kontrol og censur foretaget af offentlige eller private aktører, således at fri adgang til internettet og beskyttelse af privatlivet er en realitet og ikke en illusion;

5.  understreger behovet for at beskytte og fremme den europæiske kulturarv, herunder gennem internettet; mener, at internettet spiller en afgørende rolle i forbindelse med at fremme innovation og mindske den digitale, sociale og kulturelle kløft i forhold til andre dele af verden; glæder sig over, at Kommissionen forstår betydningen af at ’bygge bro over den digitale kløft’ samt de udviklingsspørgsmål, der ligger i forvaltningen af internettet; mener imidlertid, at der også skal fokuseres på de mange ældre borgere i både de udviklede lande og udviklingslandene, som ofte føler, at de er koblet af denne nye onlineverden; mener også, at internettet kan være et effektivt værktøj til social integration, og at vores ældre borgere skal inddrages; opfordrer indtrængende til, at der træffes foranstaltninger til at fremme uddannelse i udnyttelsen af internettets ressourcer og fastlæggelse af kriterier for, hvordan disse ressourcer udnyttes;

6.  anerkender, at den intensiverede brug af internettet blandt borgere, forbrugere, virksomheder og myndigheder antyder, at dette kommunikationsmiddel er ved at blive et af de grundlæggende elementer i etableringen af det indre marked inden for EU; understreger i denne sammenhæng behovet for hensigtsmæssig forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder på internettet; understreger endvidere, at internetbrugernes borgerlige rettigheder og friheder skal sikres; anerkender betydningen af internettet som et middel til oplysning og fremme af forbrugerrettigheder;

7.  fremhæver, at virksomheder, der beskæftiger sig med internetforvaltning, skal lette e-handel og grænseoverskridende transaktioner ved at decentralisere de selvregulerende roller, særligt ved fastsættelse af betingelser for nye konkurrenter;

8.  opfordrer til lettere adgang til og udvikling af internettet i nye medlemsstater, især i landdistrikterne og i udviklingslandene via programmer finansieret af EU; opfordrer endvidere til, at disse lande skal have større indflydelse i udformningen af retningslinjer vedrørende internetforvaltning;

9.  mener, at forvaltning af internettet bør baseres på en bred, afbalanceret offentlig-privat samarbejdsmodel med henblik på EU's interesse i at bevare internettet som et globalt fælles gode, så det dermed undgås, at individuelle enheder eller sammenslutninger af enheder opnår en dominerende stilling, og at staten eller supranationale myndigheder forsøger at kontrollere informationsstrømmen på internettet, samtidig med at der arbejdes med processer inden for forvaltning af internettet, hvori flere berørte parter inddrages, og som fortsat udgør en effektiv mekanisme til fremme af det globale samarbejde;

10.  understreger, at de værdier, som EU bygger på, som udtrykt i EU-traktatens artikel 2, er EU's kerneværdier og endelige mål; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at alle aktiviteter, som vedrører forvaltning af internettet, er i overensstemmelse med disse værdier og mål, især i de globale internetforvaltningsfora, hvor der deltager lande med værdier, som afviger markant fra de europæiske værdier; mener, at man for at undgå en konflikt bør udvide den internationale dialog med disse lande, for så vidt angår internetlovgivning;

11.  mener, at regeringerne bør rette fokus mod spørgsmål, der er afgørende for en global forvaltningspolitik for internettet, da den private sektors ledende rolle skal være baseret på respekt for de forvaltningspolitiske principper og den eksisterende lovgivning, og i øvrigt bør undgå at gribe ind, undtagen hvis det er nødvendigt under ganske særlige omstændigheder, og at deres foranstaltninger selv under disse omstændigheder bør være i overensstemmelse med de grundlæggende menneskerettigheder og proportionalitetsprincippet;

12.  mener, at regeringerne bør undgå at gribe ind i den daglige forvaltning af internettet, holde sig fra at indføre unødig, tung og restriktiv regulering til skade for nyskabelser og konkurrence og ikke bør forsøge at kontrollere, hvad der er og bør være den globale offentligheds ejendom;

13.  opfordrer regeringerne til at afholde sig fra at indføre begrænsninger i adgangen til internettet gennem censur, blokering, filtrering mv. eller kræve, at private virksomheder indfører begrænsninger; insisterer på at sikre et åbent internet, hvor brugerne har adgang til og kan distribuere oplysninger eller køre applikationer og tjenester efter eget valg, som fastsat i den reformerede lovramme vedrørende elektronisk kommunikation;

14.  understreger, at alle begrænsninger, der vurderes som ufravigelige, bør indskrænkes til det absolut nødvendige i et demokratisk samfund, bør være baseret på lovgivning og være effektive og rimelige; understreger endvidere, at mindreårige skal sikres beskyttelse, og opfordrer medlemsstaterne til dels at træffe foranstaltninger, f.eks. ved at gøre brug af bestemmelserne om underretning af offentligheden i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009 om ændring af direktiv 2002/22/EF, direktiv 2002/58/EF og forordning (EF) nr. 2006/2004 om brugerrettigheder (direktivet om borgerlige rettigheder)(9), som giver mindreårige mulighed for at benytte internettet og online-oplysningstjenester på en ansvarlig måde, dels at øge bevidstheden om potentielle trusler ved nye tjenester;

15.  opfordrer til flere initiativer med henblik på at styrke børns muligheder for at udforske internettet på en sikker måde, udbrede bedste praksis på verdensplan og styrke det internationale samarbejde i kampen mod skadeligt og ulovligt indhold på nettet, især med hensyn til seksuelt misbrug af børn over internettet;

16.  tager ligeledes højde for det særlige behov for at beskytte sårbare personer, navnlig mindreårige, gennem en fælles indsats fra berørte parter i såvel den offentlige som den private sektor; gentager, at kriminelt indhold som led i bekæmpelse af cyberkriminalitet og børnepornografi bør slettes ved kilden, inden det overvejes, om hjemmesider skal blokeres;

17.  mener, at regeringerne ved siden af de principper for forvaltning af internettet, som Kommissionen har foreslået, også bør gennemføre følgende principper om:

   i) åbenhed, flersidighed, demokrati og beskyttelse af de grundlæggende rettigheder og friheder under overholdelse af EU-standarder
   ii) respekt for en internetinfrastruktur, som er åben, interoperabel, teknologisk neutral og gennemgående
   iii) ekstern offentlig ansvarlighed i de virksomheder i den private sektor, der fra dag til dag forvalter de globale internetressourcer
   iv) fremme af global forvaltning af internettet gennem samspil med og yderligere tilskyndelse til inddragelse af en række berørte parter i processer, der også imødekommer behovet for at øge udviklingslandenes deltagelse
   v) beskyttelse af det globale internets og kommunikationsfrihedens integritet ved at forhindre regionale foranstaltninger, såsom ophævelse af IP-adresser eller domænenavne i tredjelande;

18.  understreger, at EU bør sørge for fælles gennemførelse af de grundlæggende principper for forvaltning af internettet og gå i brechen for disse i internationale fora og bilaterale forbindelser;

19.  glæder sig over aspekterne vedrørende forvaltning af internettet i det spanske formandskabs Granadastrategi samt bestemmelserne i Parlamentets betænkning om en ny digital dagsorden for Europa: 2015.eu(10) med sigte på udarbejdelse af et europæisk charter om borgeres og forbrugeres rettigheder i det digitale miljø og udvikling af en femte frihed, der muliggør fri udbredelse af indhold og viden;

20.  bemærker den amerikanske regerings nye internetpolitik 3.0, der blev offentliggjort den 24. februar 2010;

21.  understreger, at EU bør tage tre afgørende spørgsmål vedrørende offentlig forvaltning op til behandling:

   i) beskyttelse af internetinfrastrukturen for at sikre åbenhed, tilgængelighed, sikkerhed og modstandsdygtighed mod cyberangreb
   ii) EU's afhængighed af dominerende markedsløsninger og tilknyttede risici for den offentlige sikkerhed, og
   iii) data- og privatlivsbeskyttelse, navnlig med hensyn til etableringen af effektive internationale mekanismer til bilæggelse af tvister; opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag om tilpasning af databeskyttelsesdirektivet til det aktuelle digitale miljø;

22.  opfordrer medlemsstaterne til i samarbejde med Kommissionen at sikre beskyttelse af internetinfrastrukturen mod trusler og angreb gennem en fælles EU-tilgang og fuldføre oprettelsen af nationale nødberedskaber og samarbejdsmekanismer mellem disse;

23.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at optrappe deres indsats med henblik på at øge sikkerheden i cyberspace i EU samt at tage tilstrækkelig del i det internationale samarbejde om dette spørgsmål, og understreger behovet for en strategi, der inddrager flere berørte parter, for at tilvejebringe en bedre forståelse for og bevidsthed om jurisdiktion i forbindelse med cyberkriminalitet og om cloud computing baseret på en ligelig fordeling og fastsættelse af klare forpligtelser og ansvarsområder for hver af de berørte parter;

24.  understreger betydningen af sikkerhed i forbindelse med elektroniske tjenester, navnlig elektroniske signaturer, samt af behovet for at etablere Public Key Infrastructure (PKI) på fælleseuropæisk plan, og opfordrer Kommissionen til at etablere en gateway for europæiske valideringsmyndigheder for at sikre elektroniske signaturers grænseoverskridende operabilitet og øge sikkerheden for transaktioner, som foretages over internettet;

25.  opfordrer Kommissionen til at fastlægge klare retningslinjer for medlemsstater, som ikke har ratificeret og gennemført Europarådets konvention om cyberkriminalitet, så alle medlemsstater engageres i et samarbejde om at bekæmpe cyberkriminalitet og spam, med henblik på at øge brugernes tillid og sikre EU's cyberspace mod alle former for kriminalitet og lovovertrædelser; opfordrer indtrængende alle medlemsstater til at ratificere og gennemføre Europarådets konvention om cyberkriminalitet;

26.  opfordrer alle medlemsstater til at ratificere og gennemføre Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme, hvilket vil skabe mulighed for at udvikle et grundlag for internationalt samarbejde om bekæmpelse af terroristers brug af internettet i form af omfattende angreb på og via computersystemer, som truer den nationale sikkerhed, den offentlige sikkerhed eller den økonomiske velfærd;

27.  anbefaler desuden, at Kommissionen og medlemsstaterne arbejder hen imod øget internetsikkerhed og -stabilitet gennem foranstaltninger, der har til formål at øge netværks- og systemdiversiteten gennem anvendelse af konkurrenceregler, EU-standarder og indkøbspolitik, samt ved at:

   i) støtte ICANN's arbejde for domænenavnsystemets sikkerhed og stabilitet
   ii) støtte arbejdet i internationale fora, såsom Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, De Forenede Nationer og Europarådet, for bedre lovgivningsmæssige rammer og national koordinering;

28.  påpeger, at de sociale netværks succes sammenholdt med internettets tekniske kapacitet (hukommelse og databehandling) bl.a. rejser spørgsmålet om disse arkiverede datas lagring og udnyttelse; beklager i denne forbindelse det faktum, at der endnu ikke eksisterer et ’krav om sletning’ på internettet;

29.  understreger behovet for at finde en passende balance mellem beskyttelsen af brugernes privatliv og registreringen af personoplysninger;

30.  beklager, at den stigende brug af netværk på internettet endnu ikke er blevet ledsaget af regler, der gør det muligt for brugerne at forvalte de persondata, de betror disse netværk;

31.  bemærker, at gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af internettet kan spille en vigtig rolle i forbindelse med kontrollen med, hvordan søgemaskiner håndterer information på verdensplan;

32.  opfordrer Kommissionen til at fremlægge et forslag om udvidelse af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 864/2007 af 11. juli 2007 om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontraktforhold (Rom II-forordningen)(11), således at den kommer til at omfatte krænkelser af databeskyttelsen og privatlivets fred, og opfordrer Rådet til at godkende forhandlinger med henblik på at indgå en international aftale, der gør det muligt for EU-borgere at kræve erstatning, hvis deres rettigheder med hensyn til databeskyttelse og privatlivets fred krænkes i henhold til EU-retten;

33.  støtter fremme af princippet om indbygget databeskyttelse (’privacy by design’), hvorefter krav om beskyttelse af privatlivet og databeskyttelse bør indføres så tidligt som muligt i det forløb, der fører til udvikling af ny teknologi, hvorved borgernes sikres et sikkert og brugervenligt miljø;

34.  påpeger, at det er ved at blive nødvendigt med sikkerhedscertificering af hjemmesider for at øge forbrugernes tillid med hensyn til at bruge onlineoplysninger og -tjenester;

35.  understreger, at EU-institutioner og -organer samt medlemsstaterne bør samordne deres tilgang til forvaltning af internettet i de forskellige internationale organer, som har med dette at gøre, såsom ICANN og dettes rådgivende organer, herunder det mellemstatslige rådgivningsudvalg (GAC);

36.  understreger den rolle, som Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) spiller i forbindelse med etableringen af et europæisk samarbejdsområde for information; bemærker endvidere, at ENISA kan spille en vigtig rolle, navnlig i forbindelse med forebyggelse, imødegåelse og håndtering af problemer med net- og informationssikkerhed, og glæder sig over Kommissionens kommende forslag om modernisering af ENISA;

37.  understreger behovet for yderligere at øge ENISA's effektivitet ved at:

   identificere forskningsprioriteringerne på EU-plan på områderne netværkselasticitet og net- og informationssikkerhed samt tilbyde viden om industriens behov til potentielle forskningsinstitutioner
   gøre beslutningstagere opmærksomme på ny teknologi på sikkerhedsrelaterede områder
   etablere fora for udveksling af oplysninger og ydelse af støtte til medlemsstater;

38.  understreger, at ENISA's støtte er rettet mod medlemsstater med særlige behov, og anbefaler, at ENISA fortsat etablerer fora for udveksling af oplysninger mellem medlemsstater og andre aktører;

39.  mener, at Kommissionen spiller en afgørende rolle i forbindelse med iværksættelsen og koordinationen af alle aspekter vedrørende den interne organisation i EU med henblik på at sikre en sammenhængende EU-tilgang, herunder i IGF;

40.  foreslår, at Kommissionen opbygger kapacitet som sikrer, at et egentligt europæisk civilsamfund er repræsenteret i internationale fora for forvaltning af internettet samt i internetstandardorganisationer eller -konsortier;

41.  anmoder Kommissionen om at lette vedtagelsen af en sammenhængende og omfattende EU-strategi i IGF og i forbindelse med andre store begivenheder vedrørende forvaltning af internettet ved i god tid inden sådanne begivenheder at forelægge et udkast til EU's holdning for Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på drøftelse;

42.  støtter den fortsatte udvikling af IGF-modellen på globalt, regionalt (herunder EuroDIG) og nationalt plan ved at bevare dennes væsentligste egenskab som en ikkebindende proces med deltagelse af flere berørte parter samt ved at forblive et åbent forum for dialog og udveksling af bedste praksis mellem regeringer, civilsamfund og den private sektor og en ny form for deltagelsesdemokrati;

43.  fremhæver vigtigheden af at inddrage asiatiske aktører i drøftelserne om forvaltning af internettet, idet der tages højde for det asiatiske markeds særpræg;

44.  understreger behovet for også at inddrage slutbrugerne i processen med at skabe en forvaltningsmodel, idet der lægges vægt på samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv på lokalt, regionalt og nationalt plan;

45.  henstiller, at IGF forbedres gennem:

   i) øget deltagelse af udviklingslandene, idet der lægges særlig vægt på at finansiere deres deltagelse
   ii) bedre synlighed i medierne
   iii) mere effektiv tilrettelæggelse af møder, f.eks. ved at begrænse antallet af møder, der finder sted på samme tid, fastlægge en stabil platform, der kan fremme den globale deltagelse, og styrke flersprogethed
   iv) bedre koordinering af og samarbejde mellem globale, regionale og nationale fora for forvaltning af internettet
   v) udvidet samarbejde mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter ved brug af alle de teknologiske midler, der er til rådighed, såsom videokonferencer og det mellemparlamentariske EU-informationsudveksling (IPEX);

46.  støtter Kommissionens og det spanske og belgiske formandskabs indsats i forbindelse med afholdelsen af IGF-mødet i september 2010 i Vilnius og slår til lyd for øget deltagelse fra Europa-Parlamentets side;

47.  støtter generelt Kommissionens positive holdning til ICANN's nuværende forvaltningsmodel, som er baseret på den private sektors ledende rolle;

48.  anerkender, at det er lykkedes for ICANN at sikre domænenavnesystemets stabilitet;

49.  støtter fortsættelsen af ICANN's nystartede proces med at tildele domænenavne ved brug af andre alfabeter end det latinske alfabet;

50.  kræver et nyt generisk topdomæne for kulturelle organisationer, centre og medier samt kunstnere, f.eks. ’.culture’ eller ’.art’;

51.  opfordrer til større ansvarlighed blandt private virksomheder, der registrerer og sælger domænenavne, og som udfører en tjeneste, som samfundet i høj grad er blevet afhængig af; anser det i denne forbindelse for hensigtsmæssigt at indføre fælles kriterier med henblik på at øge gennemsigtigheden og sikre, at ovennævnte virksomheder påtager sig deres øgede ansvar;

52.  opfordrer .eu registrar EURid til at gennemføre en grundig medie- og onlinekampagne, promovere domænet .eu i medlemsstaterne og fremme udviklingen af et europæisk onlinemiljø på baggrund af EU's værdier, særlige kendetegn og politikker;

53.  fremhæver betydningen af GAC for ICANN's beslutningstagningsproces og anbefaler, at GAC's effektivitet styrkes, bl.a. gennem etablering af et sekretariat med en passende støttekapacitet; finder det vigtigt, at alle EU medlemsstater deltager aktivt i dette udvalgs arbejde;

54.  mener, at ICANN bør forbedres gennem:

   i) indførelse - baseret på en gennemgang af de eksisterende tvistbilæggelsesordningers effektivitet (et uafhængigt evalueringspanel og en ICANN-ombudsmand) - af en alternativ, ekstern mekanisme til bilæggelse af tvister, der gør det muligt for de berørte parter på effektiv, neutral, hurtig og økonomisk overkommelig vis at gennemgå ICANN's afgørelser
   ii) en gradvis indførelse af en diversificeret finansieringsstruktur med et maksimumbeløb for finansieringen fra en enkelt virksomhed eller sektor for at forhindre, at en enkelt virksomhed eller gruppe af virksomheder får utilbørlig indflydelse på ICANN's aktiviteter
   iii) passende repræsentation af alle berørte parter i ICANN
   iv) sikring af, at flere berørte parter og regioner er repræsenteret i ICANN's bestyrelse og øverste ledelse;
   v) anvendelse af en rimelig del af ICANN's reservefond til at fremme det civile samfunds (navnlig udviklingslandenes) deltagelse i fora for forvaltning af internettet

55.  støtter Kommissionens holdning med hensyn til, at IANA-ordningerne bør omfatte mekanismer til sikring af multilateral ansvarlighed, og bekræfter, at ingen enkelt regering bør have en dominerende position inden for IANA, men at denne i stedet skal gøres til genstand for en progressiv internationalisering, der fører til multilateralt tilsyn;

56.  mener, at den bekræftelse af tilsagn, der fandt sted i 2009, kan udgøre et positivt grundlag for den videre udvikling af ICANN, idet det fremhæves, at:

   i) EU, hovedsagelig via Kommissionen, bør spille en aktiv rolle i forbindelse med gennemførelsen heraf, bl.a. ved hjælp af evalueringspaneler og ved at sikre, at medlemmerne af disse paneler er uafhængige, ikke har nogen interessekonflikter, og at de repræsenterer forskellige regioner
   ii) evalueringspanelernes henstillinger bør følges af ICANN, efter at de har været fremlagt i offentlige høringer, og det skal begrundes, hvis ICANN ser bort fra henstillingerne;

57.  anmoder Kommissionen om årligt at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om det forløbne års begivenheder på internetforvaltningsområdet, og henviser til, at den første af disse rapporter forelægges inden marts 2011;

58.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne.

(1) EFT C 104 af 14.4.1999, s. 128.
(2) EFT C 343 af 5.12.2001, s. 286.
(3) EFT C 27 E af 31.1.2002, s. 84.
(4) EUT C 133 E af 8.6.2006, s. 140.
(5) EUT C 286 E af 23.11.2006, s. 495.
(6) EUT C 303 E af 13.12.2006, s. 879.
(7) EUT C 41 E af 19.2.2009, s. 80.
(8) Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0194.
(9) EUT L 337 af 18.12.2009, s. 11.
(10) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0133.
(11) EUT L 199 af 31.7.2007, s. 40.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik