Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2229(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0185/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0185/2010

Keskustelut :

PV 14/06/2010 - 27
CRE 14/06/2010 - 27

Äänestykset :

PV 15/06/2010 - 7.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0208

Hyväksytyt tekstit
PDF 150kWORD 78k
Tiistai 15. kesäkuuta 2010 - Strasbourg
Internetin hallinto tästä eteenpäin
P7_TA(2010)0208A7-0185/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. kesäkuuta 2010 internetin hallinnosta tästä eteenpäin (2009/2229(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission tiedonannon ’Internetin hallinto tästä eteenpäin’ (KOM(2009)0277),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon ’Euroopan suojaaminen laajoilta tietoverkkohyökkäyksiltä ja -häiriöiltä: valmiuden, turvallisuuden ja sietokyvyn parantaminen’ (KOM(2009)0149),

–  ottaa huomioon 14. lokakuuta 1998 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta ’Maailmanlaajuistuminen ja tietoyhteiskunta: Vahvemman kansainvälisen koordinaation tarve’(1),

–  ottaa huomioon 19. helmikuuta 2001 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta ’Internetin organisaatio ja hallinto – Kansainväliset ja eurooppalaiset poliittiset näkökohdat 1998−2000’(2),

–  ottaa huomioon 2. huhtikuuta 2001 antamansa päätöslauselman Internetin toisesta sukupolvesta: Euroopan unionin tutkimusaloitteen tarve(3),

–  ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman tietoyhteiskunnasta(4),

–  ottaa huomioon 15. joulukuuta 2005 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksista ja lehdistönvapaudesta Tunisiassa sekä Tunisiassa pidetyn tietoyhteiskuntahuippukokouksen arvioinnista(5),

–  ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman sananvapaudesta Internetissä(6),

–  ottaa huomioon 17. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman toisesta Internetin hallintoa käsittelevästä foorumista, joka pidettiin Rio de Janeirossa 12.–15. marraskuuta 2007(7),

–  ottaa huomioon 26. maaliskuuta 2009 antamansa suosituksen neuvostolle turvallisuuden ja perusvapauksien vahvistamisesta internetissä(8),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A7-0185/2010),

A.  katsoo, että internet on ratkaisevan tärkeä globaali viestintäväline ja sillä on valtava vaikutus yhteiskuntaan,

B.  ottaa huomioon, että internetin hallinnon yhteydessä käsitellään kysymyksiä, jotka koskevat perusoikeuksien ja -vapauksien suojelua ja takaamista, internetin käyttömahdollisuuksia ja käyttöä sekä sen haavoittuvuutta tietoverkkohyökkäyksille jne.,

C.  katsoo, että tietoverkkorikollisuus muodostaa kasvavan uhan tieto- ja viestintätekniikasta riippuvaisille yhteiskunnille, ja ottaa huomioon, että yllyttäminen terroritekoihin, viharikokset ja lapsipornografia ovat lisääntyneet ja ovat vaaraksi yksittäisille ihmisille, lapset mukaan lukien,

D.  katsoo, että tietoverkkorikollisuuden, tuomioistuinten toimivallan internetiä koskevissa asioissa ja tietotekniikan etäresurssipalvelujen liittymäkohdalla on suuri merkitys Euroopan tasolla, sillä se muodostaa uuden näkökulman internetin hallintoon,

E.  ottaa huomioon, että internetin hallinnon yhteydessä käsitellään internet-osoitteita ja muita pääasiassa teknisiä aiheita, ja että näillä aloilla toimivista yhteisöistä voidaan mainita esimerkkeinä muun muassa internetin nimi- ja osoitejärjestelmää hallinnoiva ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), internetin osoitejärjestelmäviranomainen IANA (Internet Assigned Numbers Authority) ja internetin perustekniikkaa kehittävä IETF-yhteisö (Internet Engineering Task Force) sekä alueelliset internetrekisterinpitäjät RIR:t (Regional Internet Registries),

F.  ottaa huomioon, että yksityisellä sektorilla on tähän asti ollut myönteinen johtava rooli internetin hallinnon yhteydessä; katsoo kuitenkin, että julkisten toimijoiden asemaa olisi lujitettava yleisstrategian määrittelyssä,

G.  katsoo, että hallitukset ovat tärkeässä asemassa, kun on kyse hallinnon laajemmista näkökohdista, jotka koskevat yleisen edun puolustamista erityisesti perusoikeuksien ja -vapauksien suojaamiseksi ja takaamiseksi, sekä internetin turvallisuudesta, toimintakyvystä ja häiriönkestävyydestä, kun taas yksityisellä sektorilla on keskeinen asema tarvittavien investointien tekemisessä sekä asiantuntemuksen tarjoamisessa ja yrittäjyyden edistämisessä,

H.  pitää maailmanlaajuista internetin hallintoa käsittelevää foorumia (Internet Governance Forum, IGF) sekä kansallisia ja alueellisia foorumeja tärkeinä areenoina, joilla eri sidosryhmät voivat käydä vuoropuhelua internetiä koskevista periaatteista,

I.  katsoo, että Euroopan parlamentti ja muut Euroopan unionin toimielimet ovat jo pitkään sitoutuneet internetiin, sillä se on kaikille kuuluva globaali yhteinen hyödyke,

1.  katsoo, että internet on globaali yhteinen hyödyke, ja sellaisena sitä olisi hallittava yhteisen edun mukaisesti;

2.  tunnustaa internetin tärkeyden ilmaisunvapauden, kulttuurisen monimuotoisuuden, tiedotusvälineiden moninaisuuden ja demokraattisen kansalaisuuden toteutumiselle sekä koulutukselle ja tiedonsaannille, ja katsoo internetin olevan siten yksi tärkeimmistä demokraattisia arvoja koko maailmassa edistävistä tekijöistä;

3.  muistuttaa, että internetistä on tullut välttämätön työkalu demokraattisten aloitteiden edistämisessä, poliittisessa keskustelussa, digitaalisen lukutaidon sekä tiedon levittämisessä; palauttaa mieliin, että internetin käyttömahdollisuus riippuu monien muiden perusoikeuksien toteutumisesta, mutta toisaalta takaa niiden toteutumisen; näihin oikeuksiin sisältyy esimerkiksi yksityiselämän kunnioittaminen, tietosuoja, mielipiteen-, sanan- ja yhdistymisvapaus, lehdistönvapaus, oikeus ilmaista poliittisia mielipiteitä, oikeus osallistua poliittiseen toimintaan, syrjintäkielto ja oikeus koulutukseen sekä kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus; korostaa, että toimielimillä ja sidosryhmillä kaikilla tasoilla on yleinen velvollisuus avustaa sen varmistamisessa, että kaikki voivat käyttää oikeuttaan olla osallisena tietoyhteiskunnassa, ottaen erityisesti huomioon ikäihmiset, joilla on muita enemmän ongelmia tottua uusien teknologioiden käyttöön, ja käydä samalla käsiksi uuteen kaksitahoiseen haasteeseen, jonka muodostavat digitaalinen lukutaidottomuus ja demokratian ulkopuolelle jääminen sähköisten viestintävälineiden aikakaudella;

4.  korostaa erityisesti, että on vahvistettava alhaalta ylös -lähestymistapojen ja sähköisen demokratian kehitystä ja varmistettava samalla asianmukaisten suojatoimien luominen jotta vapaa pääsy internetiin ja yksityiselämän suoja olisivat todellisia eivätkä jäisi näennäisiksi, sillä alalla voi kehittyä uusia, julkisten tai yksityisten toimijoiden harjoittaman seurannan, valvonnan ja sensuurin muotoja;

5.  korostaa, että Euroopan kulttuuriperintöä on suojeltava ja markkinoitava myös internetin avulla; katsoo, että internet on ratkaisevassa asemassa, kun kannustetaan innovointeihin ja kavennetaan Euroopan ja muun maailman välistä digitaalista, sosiaalista ja kulttuurista kuilua; pitää myönteisenä, että komissio tiedostaa digitaalisen kuilun kaventamisen ja internetin hallinnon kehitysnäkökohtien merkityksen; katsoo kuitenkin, että on keskityttävä myös kehittyneen ja kehittyvän maailman lukuisiin vanhuksiin, jotka tuntevat usein jääneensä jälkeen uudessa verkkomaailmassa; katsoo, että internet voi olla tehokas yhteiskunnallista osallisuutta voimistava väline ja että vanhuksemme on otettava siihen mukaan; kehottaa toteuttamaan toimia internetin tarjoamien resurssien käyttöä ja kyseisten resurssien valintakriteereitä koskevan koulutuksen edistämiseksi;

6.  toteaa, että kansalaisten, kuluttajien, yritysten ja viranomaisten lisääntynyt internetin käyttö tarkoittaa, että tästä viestintävälineestä on tulossa yksi EU:n sisämarkkinoiden toteuttamisen perusvälineistä; korostaa tässä yhteydessä, että internetissä tarvitaan asianmukaista kuluttajansuojaa sekä immateriaalioikeuksien haltijoiden suojaa; korostaa myös, että internetin käyttäjien kansalaisoikeudet ja -vapaudet on taattava; tunnustaa internetin merkityksen välineenä, jonka avulla tiedotetaan kuluttajien oikeuksista ja edistetään niitä;

7.  painottaa, että internetin hallinnon olisi helpotettava verkkokauppaa ja rajatylittäviä liiketoimia hajauttamalla itsesääntelyyn, erityisesti uusien kilpailijoiden pääsyehtojen asettamiseen, liittyviä tehtäviä;

8.  vaatii, että uusissa jäsenvaltioissa, etenkin maaseutualueilla, ja kehitysmaissa helpotetaan internetiin pääsyä ja kehitetään internetiä ja Euroopan unionin rahoittamien ohjelmien välityksellä; vaatii lisäksi, että näille maille annetaan enemmän vaikutusvaltaa internetin hallintoa koskevan politiikan valmistelussa;

9.  katsoo, että internetin säilyttämiseksi jatkossakin globaalina yhteisenä hyödykkeenä EU:n edun mukaisesti internetin hallinnon olisi perustuttava laaja-alaiseen, tasapainoiseen julkisen ja yksityisen sektorin malliin, jossa vältetään minkään yksittäisen yhteisön tai yhteisöjen ylivaltaa ja valtion tai ylikansallisten viranomaisten pyrkimyksiä valvoa tiedon kulkua internetissä, ja olisi toimittava vuorovaikutuksessa internetin hallintoa koskevien sidosryhmäprosessien kanssa, sillä nämä tarjoavat edelleen tehokkaan mekanismin maailmanlaajuisen yhteistyön edistämiseksi;

10.  korostaa, että arvot, joille unioni rakentuu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan mukaisesti, ovat Euroopan unionin keskeisiä perusarvoja ja päämääriä; kehottaakin Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki internetin hallintoon liittyvät toimet noudattavat näitä arvoja ja päämääriä, erityisesti niillä maailmanlaajuista internetin hallintoa käsittelevillä foorumeilla, joihin osallistuu maita, joiden arvot poikkeavat huomattavasti eurooppalaisista; katsoo, että konfliktien välttämiseksi olisi lisättävä internetin sääntelystä käytävää kansainvälistä vuoropuhelua kyseisten maiden kanssa;

11.  katsoo, että hallitusten olisi keskityttävä aiheisiin, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä internetiä koskevan globaalin yleisen politiikan kannalta, sillä yksityisen sektorin johtoaseman on perustuttava yhteiskuntapoliittisten periaatteiden ja voimassa olevan lainsäädännön noudattamiseen, ja muuten noudatettava puuttumattomuuden periaatetta, paitsi silloin, kun tämä on välttämätöntä poikkeusoloissa, ja katsoo, että hallitusten toimissa olisi tällöinkin noudatettava keskeisiä ihmisoikeuksia ja suhteellisuusperiaatetta;

12.  katsoo, että hallitusten olisi vältettävä puuttumista internetin jokapäiväiseen hallinnointiin, pidättäydyttävä haittaamasta innovointia ja kilpailukykyä tarpeettomilla, työläillä ja rajoittavilla säädöksillä ja että niiden ei pidä yrittää valvoa asioita, jotka ovat ja joiden olisi jatkossakin oltava kaikille kuuluvaa yhteistä omaisuutta;

13.  vaatii, että hallitusten olisi pidättäydyttävä asettamasta rajoituksia internetin käyttömahdollisuuksille sensuurin, sulkemisen, suodattamisen, tai muin keinoin ja vaatimasta tätä yksityisiltä yhteisöiltä; vaatii turvaamaan avoimen internetin, jossa käyttäjillä on oikeus saada ja välittää tietoa tai käyttää valitsemiaan sovelluksia ja palveluja sähköisen viestinnän uudistetun sääntelykehyksen mukaisesti;

14.  korostaa, että mahdolliset välttämättömiksi katsotut keinot olisi rajoitettava kaikkein välttämättömimpään demokraattisessa yhteiskunnassa ja että niiden olisi perustuttava lainsäädäntöön ja oltava tehokkaita ja oikeasuhteisia; korostaa, että on taattava alaikäisten suojelu ja pyytää jäsenvaltioita myös ryhtymään toimiin, esimerkiksi käyttäen direktiivin 2002/22/EY, direktiivin 2002/58/EY ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 25. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/136/EY (kansalaisten oikeuksia koskeva direktiivi)(9) mukaista yleiseen etuun liittyvän tiedon jakamisjärjestelmää, jotta alaikäiset voivat käyttää internetiä ja verkkotietopalveluja vastuullisesti ja voidaan lisätä heidän tietoisuuttaan uusien palvelujen mahdollisista uhista;

15.  pyytää tekemään lisää aloitteita lasten turvallisen internetin käytön parantamiseksi, parhaiden käytäntöjen levittämiseksi maailmanlaajuisesti ja verkossa olevan haitallisen ja laittoman sisällön ja etenkin internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuntaan tähtäävän kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseksi;

16.  ottaa huomioon myös erityisen tarpeen suojella heikommassa asemassa olevia henkilöitä, erityisesti lapsia, julkisen ja yksityisen sektorin sidosryhmien yhteisellä toiminnalla; korostaa, että tietoverkkorikollisuuden ja lapsipornon torjumiseksi rikollinen sisältö on tuhottava materiaalin alkulähteellä ennen kuin harkitaan verkkosivustojen sulkemisesta;

17.  katsoo, että komission vahvistamien hallintoperiaatteiden lisäksi hallitusten olisi pantava täytäntöön seuraavat lisäperiaatteet:

   i) avoimuus, monenvälisyys, demokratia ja perusoikeuksien ja -vapauksien suojelu siten, että noudatetaan EU:n vähimmäisvaatimuksia,
   ii) avoimen, yhteentoimivan, tietystä tekniikasta riippumattoman ja päästä päähän toimivan internetin infrastruktuurin kunnioittaminen,
   iii) kaikille kuuluvia internet-lähteitä päivittäin hallinnoivien yksityisen sektorin yhteisöjen ulkoinen julkinen vastuuvelvollisuus,
   iv) maailmanlaajuisen internetin hallinnon edistäminen internetin hallinnoinnissa siten, että toimitaan vuorovaikutuksessa ja kannustetaan entisestään sidosryhmäprosesseja, sekä kehitysmaiden osallistumisen lisääminen,
   v) globaalin internetin loukkaamattomuuden ja tiedonvälityksen vapauden suojelu niin, että vältetään kaikenlaisia alueellisia toimenpiteitä, kuten IP-osoitteiden tai verkkotunnusten menettämistä kolmansissa maissa;

18.  painottaa, että EU:n olisi pantava internetin hallinnoinnin perusperiaatteet täytäntöön yhtenäisesti ja puolustettava kantaansa päättäväisesti kansainvälisissä yhteyksissä ja kahdenvälisissä suhteissa;

19.  panee tyytyväisenä merkille puheenjohtajavaltio Espanjan Granadan strategiaan sisältyvät internetin hallinnointia koskevat näkökohdat sekä parlamentin mietintöön ’Euroopan uudesta digitaalisesta asialistasta: 2015.eu(10)’ sisältyvät kohdat, jotka koskevat kansalais- ja kuluttajaoikeuksia digitaalisessa ympäristössä käsittelevän eurooppalaisen peruskirjan laatimista sekä ns. viidennen vapauden, joka mahdollistaa sisällön ja tiedon vapaan liikkuvuuden, kehittämistä;

20.  panee merkille Yhdysvaltain hallituksen uuden lähestymistavan ’Internet Policy 3.0’, josta tiedotettiin 24. helmikuuta 2010;

21.  korostaa, että EU:n olisi käsiteltävä kolmea ratkaisevan tärkeää yleistä etua koskevaa kysymystä, jotka ovat

   i) internetin infrastruktuurin suojelu, jotta voidaan turvata avoimuus, saatavuus, turvallisuus ja kyky kestää hyökkäyksiä,
   ii) Euroopan riippuvuus vallitsevista markkinaratkaisuista sekä tähän liittyvät riskit yleiselle turvallisuudelle, sekä
   iii) henkilötietojen ja yksityisyyden suoja, erityisesti tehokkaiden kansainvälisten riitojenratkaisumekanismien kehittäminen; kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen tietosuojadirektiivin mukauttamiseksi nykyiseen digitaalisen ympäristöön;

22.  kehottaa jäsenvaltioita yhteistyössä komission kanssa varmistamaan internetin infrastruktuurin suojelun siten, että uhkiin ja iskuihin sovelletaan yhdenmukaista EU:n lähestymistapaa ja saatetaan päätökseen kansallisten kriisiryhmien ja niiden välisten yhteistyömekanismien perustaminen;

23.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toimimaan tehokkaammin parantaakseen verkkoavaruuden turvallisuutta Euroopan unionissa ja osallistuakseen näitä kysymyksiä koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön tarkoituksenmukaisella tavalla ja korostaa, että tarvitaan toimintatapa, jossa on mukana monia eri sidosryhmiä, jotka ovat keskenään yhdenvertaisia, ja jossa vahvistetaan kunkin sidosryhmän selkeät vastuut ja velvoitteet, jotta tietoverkkorikollisuutta ja etäresurssipalveluja voitaisiin ymmärtää paremmin ja lisätä tietoisuutta niistä;

24.  korostaa turvallisuuden merkitystä sähköisten palvelujen, erityisesti sähköisten allekirjoitusten, yhteydessä sekä sitä, että on tarpeen luoda yleiseurooppalaisella tasolla julkisen avaimen infrastruktuuri (PKI), ja kehottaa komissiota perustamaan validointiviranomaisten eurooppalaisen portaalin, jolla varmistetaan sähköisten allekirjoitusten rajatylittävä yhteentoimivuus ja parannetaan internetissä suoritettujen maksujen turvallisuutta;

25.  kehottaa komissiota tarjoamaan selkeitä ohjeita jäsenvaltioille, jotka eivät ole ratifioineet ja panneet täytäntöön tietoverkkorikollisuutta koskevaa Euroopan neuvoston yleissopimusta, jotta kaikki jäsenvaltiot saataisiin mukaan torjumaan yhdessä tietoverkkorikollisuutta ja roskapostia, lisäämään käyttäjien luottamusta ja suojaamaan Euroopan unionin verkkoavaruus kaikenlaisilta rikoksilta ja hyökkäyksiltä; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan ja panemaan täytäntöön tietoverkkorikollisuutta koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen;

26.  kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan ja panemaan täytäntöön terrorismin ennaltaehkäisemistä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen, joka antaisi mahdollisuuden kehittää perustan kansainväliselle yhteistyölle, jotta voidaan torjua internetin käyttöä terroristisiin tarkoituksiin tietokonejärjestelmiin suunnattujen ja niiden avulla toteutettujen kansallista ja yleistä turvallisuutta tai taloudellista hyvinvointia uhkaavien laajamittaisten iskujen muodossa;

27.  suosittaa lisäksi, että komission ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä lisäämään internetin turvallisuutta ja vakautta toimenpiteillä, joilla lisätään verkon ja järjestelmän monipuolisuutta siten, että noudatetaan kilpailulainsäädäntöä, EU:n vaatimuksia ja hankintapolitiikkaa sekä siten, että

   i) tuetaan ICANNin työtä verkkotunnusjärjestelmän turvallisuuden ja vakauden hyväksi,
   ii) tuetaan työtä oikeudellisen kehyksen ja kansallisen koordinaation parantamiseksi kansainvälisissä foorumeissa, esimerkiksi taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä OECD:ssä, Yhdistyneissä Kansakunnissa ja Euroopan neuvostossa;

28.  korostaa, että internetin sosiaalisten verkostojen menestys yhdessä sen muistiteknisen ja tietojenkäsittelykapasiteetin kanssa synnyttää tietojen säilyttämiseen ja arkistoitujen tietojen käyttöön liittyviä ongelmia; pahoittelee tähän liittyen, ettei internetissä ole toistaiseksi ’oikeutta unohtamiseen’;

29.  korostaa, että käyttäjien yksityisyyden suojaamisen ja henkilötietojen tallentamisen välille on löydettävä sopiva tasapaino;

30.  pahoittelee, että internet-verkostojen lisääntyvään käyttöön ei vielä liity sääntöjä, joiden avulla käyttäjät voisivat hallinnoida verkostoihin luovuttamiaan henkilötietoja;

31.  toteaa, että avoin ja vastuuntuntoinen internetin hallinto saattaa olla merkittävässä asemassa kun valvotaan, miten hakukoneet käsittelevät tietoja maailmanlaajuisesti;

32.  kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma II) 11. heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 864/2007(11) soveltamisalan laajentamisesta siten, että se kattaisi myös henkilötietojen ja yksityisyyden suojan loukkaukset, ja kehottaa neuvostoa antamaan luvan neuvotteluihin sellaisen kansainvälisen sopimuksen tekemiseksi, joka antaa EU:n kansalaisille todellisen oikeussuojan henkilötietojen ja yksityisyyden suojasta annetussa EU:n lainsäädännössä taattujen oikeuksien rikkomista vastaan;

33.  kannattaa sellaisen sisäänrakennetun yksityisyyden suojan periaatteen edistämistä, jonka mukaan yksityisyyttä koskevat vaatimukset ja tietosuojavaatimukset olisi otettava käyttöön mahdollisimman pian uuden teknologian elinkaaren aikana ja jolla taataan kansalaisille turvallinen ja käyttäjäystävällinen ympäristö;

34.  huomauttaa, että verkkosivustojen varmenteet ovat käymässä välttämättömiksi, jotta voidaan parantaa kuluttajien luottamusta verkossa tarjolla olevan tiedon ja palvelujen käyttöön;

35.  korostaa, että EU:n toimielinten, yksiköiden ja jäsenvaltioiden olisi koordinoitava internetin hallintoa koskevat toimintalinjansa aihetta käsittelevissä kansainvälisissä elimissä, joista voidaan mainita esimerkkeinä internetin nimi ja osoitejärjestelmää hallinnoiva ICANN ja sen neuvoa-antavat elimet, myös hallitusten neuvoa-antava komitea GAC;

36.  korostaa Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto ENISAn tehtävää yhtenäisen eurooppalaisen tietoalueen luomisessa; panee merkille, että ENISA voi olla merkittävässä asemassa, erityisesti kun on kyse tietoturvaa koskevien ongelmien ehkäisemisestä, niihin puuttumisesta ja niihin vastaamisesta, ja panee tyytyväisenä merkille komission tulevan ehdotuksen ENISAn nykyaikaistamisesta;

37.  korostaa, että ENISAn tehokkuutta on lisättävä edelleen siten, että

   kartoitetaan tutkimuksen painopisteet Euroopan tasolla aloilla, jotka koskevat verkottumisen häiriönsietokykyä sekä verkko- ja tietoturvaa, ja toimitetaan tietoa teollisuuden tarpeista mahdollisille tutkimuslaitoksille,
   kiinnitetään päätöksentekijöiden huomio uusiin teknologioihin turvallisuuteen liittyvillä aloilla,
   kehitetään foorumeita, joilla voidaan vaihtaa tietoja ja tarjota tukea jäsenvaltioille;

38.  korostaa, että ENISAn tuki keskittyy niihin jäsenvaltioihin, jotka tätä erityisesti tarvitsevat, ja suosittelee, että ENISAn olisi jatkettava sellaisten foorumien kehittämistä, joilla jäsenvaltiot voivat vaihtaa tietoja keskenään ja muiden kanssa;

39.  katsoo, että komissio on keskeisessä asemassa kaikkien EU:n sisäistä organisaatiota koskevien aloitteiden tekemisessä ja koordinoimisessa, jotta voidaan varmistaa yhdenmukainen EU:n lähestymistapa, myös internetin hallintofoorumin IGF:n yhteydessä;

40.  ehdottaa, että komission olisi kehitettävä valmiuksia eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan aidolle edustukselle internetin hallintoa käsittelevissä kansainvälisissä foorumeissa sekä internet-standardeja pohtivissa järjestöissä tai yhteenliittymissä;

41.  pyytää komissiota helpottamaan yhtenäisen ja kattavan EU:n lähestymistavan hyväksymistä internetin hallintoa käsittelevässä foorumissa ja muissa merkittävissä internetin hallinnointia käsittelevissä tapahtumissa siten, että se esittää EU:n kantaa koskevan asiakirjaluonnoksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle keskusteltavaksi hyvissä ajoin ennen kutakin tapahtumaa;

42.  tukee internetin hallintofoorumin mallin jatkamista ja kehittämistä maailmanlaajuisella, alueellisella – EuroDIG mukaan luettuna – ja kansallisella tasolla siten, että säilytetään sen tärkeimmät ominaispiirteet vapaaehtoisena prosessina, jossa on mukana monia eri sidosryhmiä ja joka on jatkossakin avoin paikka vuoropuhelulle ja parhaiden toimintatapojen vaihtamiselle hallitusten, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin välillä ja demokraattisen osallistumisen uusi muoto;

43.  tähdentää, miten tärkeää on saada aasialaiset toimijat mukaan internetin hallintoa koskeviin neuvotteluihin, kun otetaan huomioon aasialaisten markkinoiden erityisluonne;

44.  tähdentää myös, että loppukäyttäjät on saatava mukaan hallintomallin kehittämiseen, jolloin on painotettava korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla;

45.  suosittaa internetin hallintofoorumin parantamista seuraavilla tavoilla:

   i) lisätään kehitysmaiden osallistumista ja kiinnitetään huomiota niiden osallistumisen rahoittamiseen,
   ii) lisätään näkyvyyttä tiedotusvälineissä,
   iii) tehostetaan kokousten järjestämistä esimerkiksi siten, että vähennetään samanaikaisesti pidettävien kokousten määrää, perustetaan pysyvä foorumi kaikkien osallistumisen helpottamiseksi ja lisätään monikielisyyttä,
   iv) parannetaan koordinointia ja yhteistyötä maailmanlaajuisten, alueellisten ja kansallisten internetin hallinnointia käsittelevien foorumien välillä ja
   v) syvennetään Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien yhteistyötä siten, että käytetään kaikkia saatavilla olevia teknisiä keinoja, kuten videokonferensseja sekä kansanedustuslaitosten välistä EU-tiedon foorumia IPEXiä;

46.  tukee komission sekä puheenjohtajavaltioiden Espanjan ja Belgian työtä Vilnassa syyskuussa 2010 järjestettävän internetin hallintofoorumin yhteydessä ja kehottaa lisäämään Euroopan parlamentin osallistumista;

47.  tukee yleisesti ottaen komission kantaa, joka puoltaa nykyistä yksityisen sektorin johtoasemaan perustuvaa internetin nimi- ja osoitejärjestelmää hallinnoivan ICANNin hallintomallia;

48.  antaa arvoa sille, että ICANN on onnistunut takaamaan verkkotunnusjärjestelmän vakauden;

49.  kannustaa jatkamaan ICANNin äskettäin käynnistämää prosessia verkkotunnusten merkitsemiseksi muilla kuin latinalaisilla aakkosilla;

50.  edellyttää, että kulttuurialan järjestöille, radio- ja tv-asemille, tiedotusvälineille ja taiteilijoille luodaan uusi yleinen verkko-osoite, esimerkiksi ’.culture’ tai ’.art’;

51.  edellyttää verkkotunnuksia rekisteröiviltä ja jakavilta yksityisiltä yrityksiltä suurempaa vastuuvelvollisuutta, sillä ne tuottavat palvelua, josta yhteiskunta on tullut laajalti riippuvaiseksi; katsoo, että tähän liittyen on tarpeen luoda yhteiset kriteerit, jotta avoimuus paranisi ja jotta nämä yritykset ottaisivat enemmän vastuuta;

52.  kehottaa .eu-verkkotunnusten rekisteristä vastaavaa EURidia käymään kattavan tiedotusväline- ja internetkampanjan, jolla edistetään .eu-verkkotunnusta jäsenvaltioissa ja helpotetaan Euroopan unionin arvoihin, ominaispiirteisiin ja politiikkoihin perustuvan eurooppalaisen verkkoympäristön kehittämistä;

53.  korostaa hallitusten neuvoa-antavan komitean GACin merkitystä ICANNin poliittisessa päätöksenteossa ja suosittaa lisäämään GACin tehokkuutta muun muassa siten, että perustetaan sihteeristö, jolla on asianmukaiset tukivoimavarat, ja pitää tärkeänä, että kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat aktiivisesti mukana komitean työssä;

54.  katsoo, että ICANNia olisi parannettava siten, että

   i) arvioidaan nykyisten riitojenratkaisumekanismien (riippumattoman tarkastusryhmän ja ICANNin oikeusasiamiehen) tehokkuutta ja samalla otetaan käyttöön vaihtoehtoinen ulkoinen riitojenratkaisumekanismi, joka mahdollistaa sen, että osapuolet voivat tarkistaa ICANNin päätöksiä tehokkaasti, riippumattomasti, hyvissä ajoin ja kohtuullisin kustannuksin,
   ii) toteutetaan asteittain monipuolinen rahoituslähteiden järjestelmä siten, että yksittäiseltä yhteisöltä tai sektorilta tulevalle rahoitukselle asetetaan katto, jotta voidaan välttää minkään yksittäisen yhteisön tai yhteisöjen asiaton vaikuttaminen ICANNin toimintaan,
   iii) kaikki asianomaiset osapuolet ovat asianmukaisesti edustettuina ICANNissa,
   iv) varmistetaan, että ICANNin johtokunnassa ja ylimmässä johtoportaassa on edustettuina eri etunäkökohtia ja alueita,
   v) käytetään kohtuullinen osa sen vararahastosta siihen, että edistetään kansalaisyhteiskunnan (erityisesti kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnan) osallistumista internetin hallintoa käsitteleviin foorumeihin;

55.  tukee komission näkemystä, että internetin osoitejärjestelmäviranomaisen IANAn järjestelyihin olisi sisällyttävä monenvälisen vastuuvelvollisuuden mekanismeja, ja vahvistaa, että tulevaisuudessa mikään yksittäinen hallitus ei saisi käyttää määräysvaltaa IANAssa vaan tämän tehtävän kansainvälisyyttä olisi lisättävä vähitellen siten, että päästään monenväliseen valvontaan;

56.  katsoo, että vuoden 2009 uusi vahvistettu sitoumus voi olla myönteinen perusta ICANNin tulevalle kehitykselle, ja korostaa, että

   i) EU:n, lähinnä komission, olisi toimittava aktiivisesti täytäntöönpanon yhteydessä, myös tarkastusryhmissä, ja varmistettava, että näiden ryhmien jäsenet ovat riippumattomia, heillä ei ole eturistiriitoja ja he edustavat eri alueita,
   ii) ICANNin olisi pantava täytäntöön tarkastusryhmien suositukset sen jälkeen, kun niitä on kommentoitu julkisesti, ja ilmoitettava syyt, ellei se pane suosituksia täytäntöön;

57.  pyytää komissiota toimittamaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain selvityksen edellisen vuoden aikana järjestetyistä internetin hallinnointiin liittyvistä tapahtumista siten, että ensimmäinen selvitys toimitetaan maaliskuuhun 2011 mennessä;

58.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioille.

(1) EYVL C 104, 14.4.1999, s. 128.
(2) EYVL C 343, 5.12.2001, s. 286.
(3) EYVL C 27 E, 31.1.2002, s. 84.
(4) EUVL C 133 E, 8.6.2006, s. 140.
(5) EUVL C 286 E, 23.11.2006, s. 495.
(6) EUVL C 303 E, 13.12.2006, s. 879.
(7) EUVL C 41 E, 19.2.2009, s. 80.
(8) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0194.
(9) EUVL L 337, 18.12.2009, s. 11.
(10) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0133.
(11) EUVL L 199, 31.7.2007, s. 40.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö