Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0047(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0160/2010

Indgivne tekster :

A7-0160/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/06/2010 - 8.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0213

Vedtagne tekster
PDF 11kWORD 70k
Onsdag den 16. juni 2010 - Strasbourg
Forvaltningsstrukturer for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation ***I
P7_TA(2010)0213A7-0160/2010
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. juni 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation (KOM(2009)0139 - C7-0103/2009 - 2009/0047(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0139),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 156, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0103/2009),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 172 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 15. juli 2009 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra Budgetudvalget (A7-0160/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) EUT C 317 af 23.12.2009, s. 103.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. juni 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-Agentur, om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008
P7_TC1-COD(2009)0047

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 912/2010).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik