Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0047(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0160/2010

Teksty złożone :

A7-0160/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/06/2010 - 8.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0213

Teksty przyjęte
PDF 279kWORD 71k
Środa, 16 czerwca 2010 r. - Strasburg
Struktury zarządzania europejskimi programami radionawigacji satelitarnej ***I
P7_TA(2010)0213A7-0160/2010
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wniosku dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0139),

–  uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 156 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7-0103/2009),

–  uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. ’Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych’ (COM(2009)0665),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 172 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 lipca 2009 r.(1),

–  po konsultacjach z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Budżetowej (A7–0160/2010),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania jego stanowiska Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

(1) Dz.U. C 317 z 23.12.2009, s. 103.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 czerwca 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2010 ustanawiającego Agencję Europejskiego GNSS, uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008
P7_TC1-COD(2009)0047

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 912/2010)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności