Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0070(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0161/2010

Teksty złożone :

A7-0161/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/06/2010 - 8.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0214

Teksty przyjęte
PDF 280kWORD 69k
Środa, 16 czerwca 2010 r. - Strasburg
Europejski program obserwacji Ziemi (GMES) (lata 2011-2013) ***I
P7_TA(2010)0214A7-0161/2010
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego programu obserwacji Ziemi (GMES) i jego początkowych operacji (lata 2011-2013) (COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2009)0223),

–  uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 157 ust. 3 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0037/2009),

–  uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu i Rady zatytułowany ’Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych’ (COM(2009)0665),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 189 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 20 stycznia 2010 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając zobowiązanie podjęte przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 5 maja 2010 r. dotyczące zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Budżetowej i Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7–0161/2010),

1.  w pierwszym czytaniu przyjmuje stanowisko określone poniżej;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania jego stanowiska Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 czerwca 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2010 w sprawie europejskiego programu monitoringu Ziemi (GMES) i jego początkowych operacji (lata 2011-2013)
P7_TC1-COD(2009)0070

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 911/2010)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności