Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0085(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0176/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0176/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/06/2010 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0215

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 260kWORD 33k
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
Θέσπιση του καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (IRENA) ***
P7_TA(2010)0215A7-0176/2010

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (IRENA) (08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Έγκριση - επαναλαμβανόμενη παραπομπή)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (IRENA) (08612/2010),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0326),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 20ής Οκτωβρίου 2009(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο ’Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων’ (COM(2009)0665 και COM(2010)0147),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 194, παράγραφος 2, και το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία το Συμβούλιο ζήτησε την έγκριση του Κοινοβουλίου (C7-0109/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59, παράγραφος 3, το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0176/2010),

1.  εγκρίνει τη θέσπιση του καταστατικού·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0030.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου