Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0066(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0194/2010

Pateikti tekstai :

A7-0194/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/06/2010 - 8.5
CRE 16/06/2010 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0216

Priimti tekstai
PDF 208kWORD 47k
Trečiadienis, 2010 m. birželio 16 d. - Strasbūras
Leidimas taikyti tvirtesnį bendradarbiavimą teisės, taikytinos santuokos nutraukimui ir gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymui, srityje ***
P7_TA(2010)0216A7-0194/2010

2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje, projekto (09898/2/2010 – C7-0145/2010 – 2010/0066(NLE))

(Pritarimas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje, projektą (09898/2/2010),

–  atsižvelgdamas į Tarybos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 329 straipsnio 1 dalį pateiktą prašymą duoti pritarimą (C7–0145/2010),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 74g straipsnį ir 81 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto rekomendaciją (A7–0194/2010),

A.  kadangi 2006 m. liepos 17 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir nustatančio taikytinos teisės taisykles bylose, susijusiose su santuoka (’Roma III’) (COM(2006)0399),

B.  kadangi minėtasis pasiūlymas buvo grindžiamas EB sutarties 61 straipsnio c punktu ir 67 straipsnio 1 dalimi, pagal kuriuos Tarybos sprendimas turėjo būti priimtas vienbalsiai,

C.  kadangi 2008 m. spalio 21 d. Parlamentas, laikydamasis konsultavimosi procedūros, pritarė Komisijos pasiūlymui su pakeitimais(1),

D.  kadangi jau 2008 m. viduryje paaiškėjo, kad kai kurios valstybės narės susidūrė su konkrečiomis problemomis, dėl kurių joms buvo neįmanoma priimti pasiūlytą reglamentą; kadangi ypač viena valstybė narė negalėjo pritarti tam, kad jos teismai turėtų taikyti santuokos nutraukimą reglamentuojančią užsienio teisę, kurią ji laikė labiau suvaržančia nei santuokos nutraukimą reglamentuojanti nacionalinė teisė, ir pageidavo toliau taikyti savo materialinę teisę visose jos teismuose nagrinėjamose santuokos nutraukimo bylose; kadangi didžioji dalis kitų valstybių narių laikėsi nuomonės, kad taisyklės dėl taikytinos teisės sudarė esminę siūlomo reglamento dalį ir kad laikantis minėtųjų taisyklių kai kuriais atvejais teismai turėtų taikyti užsienio teisę,

E.  kadangi 2008 m. birželio 5–6 d. posėdyje Taryba padarė išvadą, kad ’dėl pasiūlyto reglamento priėmimo nėra vieningos nuomonės ir kad dėl neįveikiamų sunkumų nei tuo metu, nei artimoje ateityje visiška vienybė neįmanoma’ ir kad ’pasiūlyto reglamento tikslai negali būti pasiekti taikant atitinkamas Sutarčių nuostatas per pagrįstą laiką’,

F.  kadangi laikantis Europos Sąjungos sutarties 20 straipsnio, siekdamos tarpusavyje nustatyti tvirtesnį bendradarbiavimą srityse, kurios nepriklauso išimtinei Sąjungos kompetencijai, mažiausiai devynios valstybės narės gali pasinaudoti Sąjungos institucijomis ir įgyvendinti savo kompetenciją taikydamos atitinkamas Sutarčių nuostatas tokiu mastu ir tokia tvarka, kaip nustatyta šiame straipsnyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 326–334 straipsniuose,

G.  kadangi šiandien keturiolika valstybių narių(2) yra pareiškusios ketinimą tarpusavyje pradėti tvirtesnį bendradarbiavimą santuokos nutraukimui taikytinos teisės srityje,

H.  kadangi Parlamentas patikrino atitiktį Europos Sąjungos sutarties 20 straipsniui ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 326–334 straipsniams,

I.  kadangi ypač dėl šio tvirtesnio bendradarbiavimo gali būti intensyviau siekiama Sąjungos tikslų, apsaugomi jos interesai ir stiprinamas jos integracijos procesas pagal Europos Sąjungos sutarties 20 straipsnį, atsižvelgiant į išsamias Komisijos konsultacijas su suinteresuotomis šalimis siekiant parengti poveikio vertinimą, susijusį su Žaliąja knyga (COM(2005)0082), didelį tarptautinių santuokų skaičių ir maždaug 140 000 tarptautinių santuokų nutraukimo atvejų Sąjungoje 2007 m., turint mintyje, kad minėtaisiais metais dviejuose iš šių šalių, kurios rengiasi tvirčiau bendradarbiauti, būtent Vokietijoje ir Prancūzijoje, buvo užfiksuotas didžiausias naujų tarptautinės santuokos nutraukimo atvejų skaičius,

J.  kadangi suderinus įstatymų kolizijos taisykles palengvinamas teismų sprendimų tarpusavio pripažinimas laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, nes bus sustiprintas tarpusavio pasitikėjimas; kadangi šiuo metu valstybėse narėse, dalyvaujančiose teisminiame bendradarbiavime civilinėse bylose, galioja 26 skirtingi santuokos nutraukimui taikomų įstatymų kolizijos taisyklių rinkiniai, o pradėjus tvirtesnį bendradarbiavimą šioje srityje šis skaičius sumažėtų iki 13, taigi būtų geriau suderintos tarptautinės privatinės teisės taisyklės ir stiprinamas integracijos procesas,

K.  kadangi, atsižvelgus į ankstesnius įvykius siekiant įgyvendinti šią iniciatyvą, aiškiai matoma, kad siūlomas sprendimas pateikiamas kaip paskutinė išeitis ir kad bendradarbiavimo tikslų negalima pasiekti per pagrįstą laikotarpį; kadangi bent devynios valstybės narės ketina tvirčiau bendradarbiauti; kadangi įvykdomi Europos Sąjungos sutarties 20 straipsnio reikalavimai,

L.  kadangi taip pat įvykdomi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 326–334 straipsnių reikalavimai,

M.  kadangi pradedant tvirtesnį bendradarbiavimą būtent šioje srityje laikomasi sutarčių ir Sąjungos teisės, nes nedaromas poveikis acquis, kadangi vienintelės Sąjungos taisyklės taikomos šioje srityje yra susijusios su jurisdikcija ir teismų sprendimų pripažinimu ir vykdymu, o ne su taikytina teise; kadangi pradedant tvirtesnį bendradarbiavimą nebus diskriminuojama dėl pilietybės ir nebus prieštaraujama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 18 straipsnio nuostatoms, nes pasiūlytos įstatymų kolizijos taisyklės bus taikomos visoms šalims nepaisant jų pilietybės arba gyvenamosios vietos, kai ieškinys nagrinėjamas dalyvaujančių valstybių narių teismuose,

N.  kadangi dėl tvirtesnio bendradarbiavimo nebus daromas neigiamas poveikis vidaus rinkai arba socialinei ir teritorinei sanglaudai ir nebus sudaroma kliūčių valstybių narių prekybai arba diskriminuojama prekiaujant, taip pat nebus iškraipoma konkurencija; kadangi pradėjus tvirtesnį bendradarbiavimą bus sudarytos palankesnės sąlygos tinkamam vidaus rinkos veikimui ir panaikintos galimos kliūtys laisvam asmenų judėjimui, taip pat suteikta daugiau paprastumo asmenims ir specialistams dalyvaujančiose valstybėse narėse, nesudarant sąlygų piliečių diskriminacijai,

O.  kadangi pradėjus tvirtesnį bendradarbiavimą bus gerbiamos nedalyvaujančių valstybių narių teisės, kompetencija ir įsipareigojimai, nes jos toliau taikys savo tarptautinės privatinės teisės taisykles šioje srityje; kadangi nesudaryta dalyvaujančių ir nedalyvaujančių valstybių narių tarptautinių susitarimų, kurie būtų pažeisti pradėjus tvirtesnį bendradarbiavimą; ir kadangi tvirtesnis bendradarbiavimas neprieštarauja Hagos konvencijoms dėl tėvų pareigų ir išlaikymo prievolių,

P.  kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 328 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad tvirtesnis bendradarbiavimas atviras visoms dalyvauti norinčioms valstybėms narėms bet kuriuo metu,

Q.  kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 333 straipsnio 2 dalyje Tarybai (arba, tiksliau, toms Tarybos narėms, kurios atstovauja tvirčiau bendradarbiaujančioms valstybėms narėms) suteikiama galimybė priimti sprendimą, kuriame numatoma, kad ji veiks pagal įprastą teisėkūros procedūrą, o ne pagal specialią teisėkūros procedūrą, kuri nurodoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 3 dalyje ir pagal kurią su Parlamentu tik konsultuojamasi,

1.  pritaria Tarybos sprendimo projektui;

2.  ragina Tarybą priimti sprendimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 333 straipsnio 2 dalį, kuriame būtų numatoma, kad pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo pradedamas tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje, atveju Taryba veiks pagal įprastą teisėkūros procedūrą;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 15 E, 2010 1 21, p. 128.
(2) Belgija, Bulgarija, Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Latvija, Liuksemburgas, Vengrija, Malta, Austrija, Portugalija, Rumunija ir Slovėnija.

Teisinė informacija - Privatumo politika