Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0066(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0194/2010

Predkladané texty :

A7-0194/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/06/2010 - 8.5
CRE 16/06/2010 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0216

Prijaté texty
PDF 215kWORD 47k
Streda, 16. júna 2010 - Štrasburg
Posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku ***
P7_TA(2010)0216A7-0194/2010

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. júna 2010 k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku (09898/2/2010 – C7-0145/2010– 2010/0066(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku (09898/2/2010),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 329 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0145/2010),

–  so zreteľom na článok 74g a článok 81 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre právne veci (A7-0194/2010),

A.  keďže Komisia 17. júla 2006 schválila návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2201/2003, pokiaľ ide o súdnu právomoc, a ktorým sa zavádzajú pravidlá týkajúce sa rozhodného práva v manželských veciach (tzv. nariadenie Rím III) (KOM(2006)0399),

B.  keďže návrh vychádzal z článku 61 písm. c) a článku 67 ods. 1 Zmluvy o ES, na základe ktorých sa vyžadovalo jednomyseľné schválenie v Rade,

C.  keďže Európsky parlament, postupujúc na základe konzultačného postupu, schválil 21. októbra 2008 návrh Komisie v znení zmien a doplnení(1),

D.  keďže už v polovici roku 2008 bolo jasné, že niektoré členské štáty majú osobitné problémy, ktoré im bránili v schválení navrhovanej právnej úpravy; keďže najmä jeden členský štát nedokázal akceptovať, že jeho súdy by mohli mať povinnosť uplatňovať cudzie rozvodové právo, ktoré považuje za reštriktívnejšie než vlastné rozvodové právo, a praje si i naďalej uplatňovať vlastné hmotné právo na každý návrh na rozvod podaný na jeho súdy; keďže na druhej strane veľká väčšina členských štátov zastávala názor, že pravidlá o rozhodnom práve sú podstatným prvkom navrhovaného nariadenia a že v dôsledku uplatňovania týchto pravidiel by v niektorých prípadoch museli súdy uplatňovať cudzie právo,

E.  keďže Rada na svojom zasadnutí 5. a 6. júna 2008 dospela k záveru, že ’neexistuje jednomyseľnosť, pokiaľ ide o pokračovanie v prijímaní navrhnutého nariadenia, a že existujú neprekonateľné problémy, ktoré teraz i v dohľadnej budúcnosti znemožňujú prijať rozhodnutie, ktoré si vyžaduje jednomyseľnosť’, a že ’ciele navrhovaného nariadenia nie je možné dosiahnuť v rámci primeraného obdobia uplatnením príslušných ustanovení zmlúv’,

F.  keďže podľa článku 20 Zmluvy o Európskej únii môže minimálne deväť členských štátov medzi sebou nadviazať posilnenú spoluprácu v rámci iných ako výlučných právomocí Únie, pričom budú využívať jej inštitúcie a vykonávať tieto právomoci uplatňovaním príslušných ustanovení zmlúv, v medziach a podľa postupov ustanovených v tomto článku a v článkoch 326 až 334 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

G.  keďže doposiaľ štrnásť členských štátov(2) prejavilo záujem nadviazať medzi sebou posilnenú spoluprácu v oblasti rozhodného práva v manželských veciach,

H.  keďže Európsky parlament preveril súlad s článkom 20 Zmluvy o Európskej únii a článkami 326 až 334 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

I.  keďže takáto posilnená spolupráca sa môže považovať za spoluprácu rozširujúcu ciele Únie, ochraňujúcu jej záujmy a posilňujúcu jej integračný proces v zmysle článku 20 Zmluvy o Európskej únii, so zreteľom na široké konzultácie so zainteresovanými stranami, ktoré Komisia uskutočnila v rámci posudzovania vplyvu v súvislosti so zelenou knihou (KOM(2005)0082), vysokým počtom ’medzinárodných’ manželstiev a približne 140 000 ’medzinárodnými’ rozvodmi v Únii v roku 2007, pričom netreba zabúdať, že dve z krajín, ktoré sa mienia zapojiť do posilnenej spolupráce, Nemecko a Francúzsko, majú najvyšší podiel v celkovom množstve ’medzinárodných rozvodov’ v uvedenom roku,

J.  keďže harmonizácia kolíznych noriem uľahčí vzájomné uznávanie rozsudkov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, pretože sa posilní vzájomná dôvera; keďže v súčasnosti existuje v členských štátoch zúčastňujúcich sa justičnej spolupráce v občianskych veciach 26 rozličných súborov kolíznych noriem v oblasti rozvodov a nadviazaním posilnenej spolupráce v tejto oblasti by sa tento počet znížil na 13, čím by sa umožnila väčšia harmonizácia pravidiel medzinárodného práva súkromného a posilnil by sa integračný proces,

K.  keďže z predchádzajúcich iniciatív v tejto oblasti jasne vyplýva, že navrhované riešenie sa predkladá ako posledná možnosť a že ciele takejto spolupráce nie je možné splniť v primeranom čase; keďže najmenej deväť členských štátov sa mieni tejto spolupráce zúčastniť; keďže teda požiadavky obsiahnuté v článku 20 Zmluvy o Európskej únii sú splnené,

L.  keďže sú splnené aj požiadavky článkov 326 až 334 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

M.  keďže najmä posilnená spolupráca v tejto oblasti je v súlade so zmluvami a právom Únie, keďže nemá vplyv na acquis, pretože jediné pravidlá Únie v tejto oblasti sa týkajú jurisdikcie a uznávania a vykonávania rozsudkov a nie rozhodného práva; keďže to nespôsobí žiadnu diskrimináciu z dôvodov štátnej príslušnosti v rozpore s článkom 18 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pretože navrhované kolízne normy sa budú uplatňovať na všetky strany pred súdmi v zúčastnených členských štátoch bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo bydlisko,

N.  keďže posilnená spolupráca nenaruší vnútorný trh, ani sociálnu a územnú súdržnosť a nebude predstavovať prekážku alebo diskrimináciu v obchode medzi členskými štátmi, ani nenaruší hospodársku súťaž; keďže, práve naopak, podporí správne fungovanie vnútorného trhu odstránením všetkých prekážok voľného pohybu osôb a jednotlivcom a odborníkom z praxe v zúčastnených členských štátoch uľahčí situáciu bez toho, aby spôsobila akúkoľvek diskrimináciu medzi občanmi,

O.  keďže posilnená spolupráca bude v súlade s právami, právomocami a povinnosťami nezúčastnených členských štátov, pretože tie si ponechajú v platnosti predpisy medzinárodného súkromného práva v tejto oblasti, keďže neexistujú žiadne medzinárodné dohody medzi zúčastnenými a nezúčastnenými členskými štátmi, ktoré by boli v dôsledku posilnenej spolupráce porušené; a keďže táto spolupráca nebude v rozpore s Haagskymi dohovormi o rodičovských právach a povinnostiach a vyživovacej povinnosti,

P.  keďže článok 328 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie stanovuje, že posilnená spolupráca je otvorená všetkým členským štátom, ktoré sa na jej chcú zúčastniť,

Q.  keďže článok 333 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie umožňuje Rade (alebo, presnejšie, členom Rady zastupujúcim členské štáty, ktoré sa zúčastňujú posilnenej spolupráce) prijať rozhodnutie ustanovujúce, že sa bude uznášať podľa riadneho legislatívneho postupu, namiesto mimoriadneho legislatívneho postupu stanoveného v článku 81 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na základe ktorého sa Rada s Európskym parlamentom len poradí,

1.  udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady;

2.  vyzýva Radu, aby prijala rozhodnutie podľa článku 333 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorom uvedie, že pokiaľ ide o návrh nariadenia Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku, bude postupovať v súlade s riadnym legislatívnym postupom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 15 E, 21.1.2010, s. 128.
(2) Belgicko, Bulharsko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Rakúsko, Portugalsko, Rumunsko a Slovinsko.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia