Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0135(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0182/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0182/2010

Συζήτηση :

PV 14/06/2010 - 23
CRE 14/06/2010 - 23

Ψηφοφορία :

PV 16/06/2010 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0217

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 272kWORD 45k
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
Υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία από 1ης Ιανουαρίου 2011 *
P7_TA(2010)0217A7-0182/2010

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υιοθέτηση από την Εσθονία του ευρώ από 1ης Ιανουαρίου 2011 (COM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2010)0239),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σύγκλισης της Επιτροπής 2010 για την Εσθονία (CΟΜ(2010)0238) και την έκθεση σύγκλισης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του Μαΐου 2010,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τη διεύρυνση της ευρωζώνης(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2008(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2010 επί της έκθεσης για την Ετήσια Δήλωση του 2009 για την Ευρωζώνη και τα Δημόσια Οικονομικά(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την ΟΝΕ@10: Τα πρώτα δέκα έτη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και οι μελλοντικές προκλήσεις(4) (ψήφισμα σχετικά με την ΟΝΕ@10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Ιουνίου 2007 σχετικά με τη βελτίωση της μεθόδου διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διαδικασίες διεύρυνσης της ζώνης του ευρώ(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2003 σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του άρθρου 10, παράγραφος 2 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(6),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2003/223/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 2003, περί τροποποιήσεως του άρθρου 10, παράγραφος 2 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 140, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0131/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A7-0182/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 140, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει την επίτευξη υψηλού βαθμού σταθερής σύγκλισης, με γνώμονα την πλήρωση των ακόλουθων κριτηρίων από κάθε κράτος μέλος: την επίτευξη υψηλού βαθμού σταθερότητας τιμών· τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών· την τήρηση των κανονικών περιθωρίων διακύμανσης που προβλέπονται από τον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών· και τη διάρκεια της σύγκλισης που θα έχει επιτευχθεί από το κράτος μέλος και της συμμετοχής του στον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος, αντανακλώμενη στα επίπεδα των μακροπρόθεσμων επιτοκίων,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εσθονία έχει συμμορφωθεί με τα κριτήρια του Μάαστριχτ σύμφωνα με το άρθρο 140, παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο (αριθ. 13) σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης που παρατίθεται ως παράρτημα στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΛΕΕ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εισηγητής επισκέφθηκε την Εσθονία για να αξιολογήσει τον βαθμό ετοιμότητας της χώρας για είσοδο στην ευρωζώνη,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αναφέρει ότι η EUROSTAT, σε στενή συνεργασία με την στατιστική υπηρεσία της Εσθονίας, έχει εξετάσει την ποιότητα όλων των σχετικών στοιχείων που διαβιβάζουν οι εσθονικές αρχές,

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης του ευρώ από την Εσθονία την 1η Ιανουαρίου 2011·

3.  επισημαίνει ότι η αξιολόγηση της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που επηρέασε αρνητικά τις προοπτικές για ονομαστική σύγκλιση πολλών άλλων κρατών μελών·

4.  τονίζει ότι η Εσθονία πληροί τα κριτήρια, μετά από τις αποφασιστικές, αξιόπιστες και συνεχείς προσπάθειες της Εσθονικής Κυβέρνησης και του λαού της Εσθονίας·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για τις διαφορές μεταξύ των εκθέσεων σύγκλισης της Επιτροπής και της ΕΚΤ, όσον αφορά τη βιωσιμότητα της σταθερότητας των τιμών·

6.  τονίζει ότι, στην έκθεση σύγκλισης 2010, η ΕΚΤ διαπιστώνει ότι η διατήρηση της σύγκλισης των ποσοστών πληθωρισμού, μετά την λήξη της τρέχουσας οικονομικής προσαρμογής, θα είναι εξαιρετικά δύσκολη·

7.  καλεί την εσθονική κυβέρνηση να συνεχίσει την προσεκτική της δημοσιονομική πολιτική, καθώς και τις άλλες της πολιτικές που είναι προσανατολισμένες προς τη σταθερότητα, ενόψει των μελλοντικών μακροοικονομικών ανισορροπιών και των κινδύνων που συνδέονται με τη σταθερότητα των τιμών·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν σαφή, ανεξάρτητα, ενημερωμένα, αξιόπιστα και υψηλής ποιοτικής αξίας στοιχεία στην Επιτροπή ώστε να μπορεί να αξιολογεί τη συμμόρφωση με τα κριτήρια του Μάαστριχτ·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να προσομοιώσει τις συνέπειες της δέσμης μέτρων διάσωσης της ζώνης του ευρώ επί του εσθονικού προϋπολογισμού, όταν η χώρα καταστεί μέλος της ευρωζώνης, και, ως εκ τούτου, μέλος της ομάδας εγγύησης των πακέτων διάσωσης·

10.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΚΤ να εξετάσουν όλες τις πτυχές όταν θα προτείνουν την τελική συναλλαγματική ισοτιμία της εσθονικής κορόνας·

11.  καλεί τις εσθονικές αρχές να επιταχύνουν τις πρακτικές προετοιμασίες για να εξασφαλίσουν μια ομαλή διαδικασία μετάβασης· καλεί την Εσθονική Κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι η καθιέρωση του ευρώ δεν θα οδηγήσει σε ’καλυμμένες’ αυξήσεις των τιμών·

12.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΚΤ να αναφέρουν στο Κοινοβούλιο τα εξεταζόμενα μέτρα προς ελαχιστοποίηση του πληθωρισμού στοιχείων του ενεργητικού, ως συνέπεια των χαμηλών επιτοκίων·

13.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

14.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην Ευρωομάδα, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 298 Ε, 8.12.2006, σ. 249.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0090.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0072.
(4) ΕΕ C 16 E, 22.1.2010, σ. 8.
(5) ΕΕ C 146 Ε, 12.6.2008, σ. 251.
(6) ΕΕ C 61 Ε, 10.3.2004, σ. 374.
(7) ΕΕ L 83, 1.4.2003, σ. 66.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου