Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0135(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0182/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0182/2010

Keskustelut :

PV 14/06/2010 - 23
CRE 14/06/2010 - 23

Äänestykset :

PV 16/06/2010 - 8.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0217

Hyväksytyt tekstit
PDF 198kWORD 39k
Keskiviikko 16. kesäkuuta 2010 - Strasbourg
Euron käyttöönottaminen Virossa 1. tammikuuta 2011 *
P7_TA(2010)0217A7-0182/2010

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. kesäkuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi euron käyttöönotosta Virossa 1. tammikuuta 2011 (KOM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2010)0239),

–  ottaa huomioon komission kertomuksen Viron lähentymiskehityksen arvioinnista 2010 (KOM(2010)0238) sekä Euroopan keskuspankin (EKP) toukokuussa 2010 antaman lähentymisraportin,

–  ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman euroalueen laajentumisesta(1),

–  ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2008(2),

–  ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman euroaluetta ja julkista taloutta koskevasta vuotuisesta lausumasta 2009(3),

–  ottaa huomioon 18. marraskuuta 2008 antamansa päätöslauselman EMU@10: saavutukset ja haasteet talous- ja rahaliiton kymmenen ensimmäisen vuoden jälkeen(4) (päätöslauselma EMU@10),

–  ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman parlamentin kuulemisprosessin parantamisesta euroalueen laajentumisen yhteydessä(5),

–  ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2003 antamansa päätöslauselman EKP:n suosituksesta neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta(6),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. maaliskuuta 2003 tekemän päätöksen 2003/223/EY Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 10.2 artiklan muuttamisesta(7),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 140 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0131/2010),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0182/2010),

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 140 artiklan 1 kohdassa määritellään kestävän lähentymisen korkean tason saavuttaminen viittaamalla siihen, missä määrin kukin jäsenvaltio on täyttänyt seuraavat arviointiperusteet: hintatason korkeatasoisen vakauden toteutuminen, kestävä julkistalouden tilanne, valuuttakurssimekanismissa määrättyjen tavanomaisten vaihteluvälien noudattaminen sekä jäsenvaltion saavuttaman lähentymisen ja jäsenvaltion Euroopan valuuttajärjestelmän valuuttakurssimekanismiin osallistumisen pysyvyys, sellaisena kuin se ilmenee pitkän aikavälin korkokantojen tasossa,

B.  ottaa huomioon, että Viro täyttää Maastrichtin kriteerit SEUT-sopimuksen 140 artiklan 1 kohdan sekä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja SEUT-sopimukseen liitetyn lähentymisperusteita käsittelevän pöytäkirjan (N:o 13) mukaisesti,

C.  ottaa huomioon, että esittelijä on vieraillut Virossa arvioidakseen maan valmiutta liittyä euroalueeseen,

D.  ottaa huomioon komission ilmoittaneen, että Eurostat on tarkastanut tiiviissä yhteistyössä Viron tilastokeskuksen kanssa kaikkien Viron viranomaisten toimittamien asiaa koskevien tietojen laadun,

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  kannattaa euron käyttöönottamista Virossa 1. tammikuuta 2011;

3.  panee merkille, että komissio ja EKP arvioivat tilannetta, kun monien muiden jäsenvaltioiden mahdollisuudet nimelliseen lähentymiseen olivat heikentyneet maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin sekä sosiaalisen kriisin seurauksena;

4.  toteaa, että Viro on täyttänyt kriteerit maan hallituksen ja kansalaisten määrätietoisten, vakuuttavien ja jatkuvien ponnistelujen ansiosta;

5.  on huolissaan eroista, jotka käyvät ilmi komission ja EKP:n lähentymisraporteista tarkasteltaessa hintatason vakauden kestävyyttä;

6.  panee merkille, että EKP:n vuoden 2010 lähentymisraportissa inflaatiotasoa koskevan lähentymiskriteerin täyttäminen katsotaan hyvin haasteelliseksi parhaillaan meneillään olevan talouden sopeutumisen päätyttyä;

7.  kehottaa Viron hallitusta jatkamaan varovaista finanssipolitiikkaansa sekä yleisemmin vakauteen tähtäävää politiikkaansa tulevaa makrotaloudellista epätasapainoa ja hintavakauden vaarantumista ajatellen;

8.  kehottaa jäsenvaltioita antamaan komissiolle luvan arvioida Maastrichtin kriteerien noudattamista tarkkojen, riippumattomien, ajankohtaisten, luotettavien ja korkealaatuisten tietojen pohjalta;

9.  pyytää komissiota simuloimaan euroalueen pelastuspaketin vaikutusta Viron talousarvioon, kun maa on liittynyt euroalueeseen ja siitä on tullut pelastusvarat takaavan ryhmän jäsen;

10.  kehottaa komissiota ja EKP:tä ottamaan huomioon kaikki näkökohdat suosittaessaan lopullista vaihtokurssia Viron kruunulle;

11.  kehottaa Viron viranomaisia nopeuttamaan käytännön valmisteluja sujuvan siirtymisen varmistamiseksi; kehottaa Viron hallitusta varmistamaan, että euron käyttöönoton varjolla ei nosteta hintoja;

12.  kehottaa komissiota ja EKP:tä raportoimaan parlamentille toimista, joita harkitaan matalasta korkotasosta seuraavan omaisuuserien inflaation minimoimiseksi;

13.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

14.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle, Euroopan keskuspankille, euroryhmälle sekä jäsenvaltioiden hallituksille.

(1) EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 249.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0090.
(3) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0072.
(4) EUVL C 16 E, 22.1.2010, s. 8.
(5) EUVL C 146 E, 12.6.2008, s. 251.
(6) EUVL C 61 E, 10.3.2004, s. 374.
(7) EUVL L 83, 1.4.2003, s. 66.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö