Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0135(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0182/2010

Predkladané texty :

A7-0182/2010

Rozpravy :

PV 14/06/2010 - 23
CRE 14/06/2010 - 23

Hlasovanie :

PV 16/06/2010 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0217

Prijaté texty
PDF 210kWORD 45k
Streda, 16. júna 2010 - Štrasburg
Prijatie eura Estónskom od 1. januára 2011 *
P7_TA(2010)0217A7-0182/2010

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. júna 2010 o návrhu rozhodnutia Rady o prijatí eura Estónskom od 1. januára 2011 (KOM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2010)0239),

–  so zreteľom na časť správy Komisie o konvergencii za rok 2010 (KOM(2010)0238) týkajúcu sa Estónska a na správu Európskej centrálnej banky (ECB) o konvergencii z mája 2010,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2006 o rozširovaní eurozóny(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. marca 2010 o výročnej správe ECB za rok 2008(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. marca. 2010 o správe o výročnom vyhlásení o eurozóne za rok 2009 a verejných financiách(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. novembra 2008 o EMU@10: prvých desať rokov existencie Hospodárskej a menovej únie a výzvy do budúcnosti(4) (uznesenie o EMU@10),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 20. júna 2007 o zlepšení spôsobu konzultácie s Parlamentom v postupoch týkajúcich sa rozšírenia eurozóny(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2003 o odporúčaní Európskej centrálnej banky k návrhu rozhodnutia Rady o zmene článku 10.2 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky(6),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2003/223/ES z 21. marca 2003 o zmene a doplnení článku 10.2 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky(7),

–  so zreteľom na článok 140 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0131/2010),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0182/2010),

A.  keďže v článku 140 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa dosiahnutie vysokého stupňa udržateľnej konvergencie definuje vzhľadom na plnenia nasledujúcich kritérií členskými štátmi: dosiahnutie vysokého stupňa cenovej stability, udržanie stability stavu štátnych finančných prostriedkov; sledovanie normálneho fluktuačného rozpätia stanoveného mechanizmom výmenných kurzov; a stálosť konvergencie dosiahnutej členským štátom a jeho účasti v mechanizme výmenných kurzov Európskeho menového systému, ktorá sa odráža v dlhodobých úrovniach úrokovej miery,

B.  keďže Estónsko splnilo maastrichtské kritériá v súlade s článkom 140 ods. 1 ZFEÚ a v súlade s Protokolom (č. 13) o konvergenčných kritériách, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a ZFEÚ,

C.  keďže spravodajca navštívil Estónsko, aby posúdil jeho pripravenosť na vstup do eurozóny,

D.  keďže Komisia uviedla, že EUROSTAT v úzkej spolupráci s estónskym štatistickým úradom preskúmal kvalitu všetkých príslušných údajov predložených estónskymi orgánmi,

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  súhlasí s tým, aby Estónsko prijalo euro k 1. januáru 2011;

3.  konštatuje, že hodnotenie Komisie a Európskej centrálnej banky (ECB) sa uskutočnilo v podmienkach globálnej finančnej, hospodárskej a sociálnej krízy, ktorá ovplyvnila vyhliadky na nominálnu konvergenciu mnohých ostatných členských štátov;

4.  konštatuje, že Estónsko splnilo kritériá vďaka rozhodnému, dôveryhodnému a trvalému úsiliu estónskej vlády a estónskeho ľudu;

5.  vyjadruje znepokojenie nad rozpormi medzi správami Komisie a ECB o konvergencii v otázke udržateľnosti cenovej stability;

6.  konštatuje, že v správe ECB o konvergencii na rok 2010 sa udržanie inflačnej konvergencie po skončení súčasného ekonomického prispôsobenia označuje za veľmi problematické;

7.  vyzýva estónsku vládu, aby vzhľadom na budúcu makroekonomickú nerovnováhu a riziká týkajúce sa cenovej stability zachovala svoj opatrný postoj vo fiškálnej politike;

8.  vyzýva členské štáty, aby Komisii umožnili posúdiť súlad s maastrichtskými kritériami na základe jasných, nezávislých, aktuálnych, spoľahlivých a vysoko kvalitných údajov;

9.  žiada Komisiu, aby vykonala simuláciu účinku záchranného balíka eurozóny na estónsky rozpočet, keď Estónsko vstúpi do eurozóny a stane sa členom skupiny, ktorá ručí za záchranné fondy;

10.  vyzýva Komisiu a ECB, aby pri odporúčaní konečného výmenného kurzu estónskej koruny zvážili všetky aspekty;

11.  vyzýva estónske orgány, aby urýchlili praktické prípravy na zabezpečenie hladkého procesu prechodu; vyzýva vládu Estónska, aby zabezpečila, že prijatie eura nebude použité na skryté zvyšovanie cien;

12.  vyzýva Komisiu a ECB, aby informovali Európsky parlament o krokoch, ktoré zvažujú prijať s cieľom minimalizovať nadhodnotenie aktív ako následok nízkych úrokových sadzieb;

13.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

14.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

15.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii, Európskej centrálnej banke, euroskupine a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 298 E, 8.12.2006, s. 249.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2010)0090.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2010)0072.
(4) Ú. v. EÚ C 16 E, 22.1.2010, s. 8.
(5) Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 251.
(6) Ú. v. EÚ C 61 E, 10.3.2004, s. 374.
(7) Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2003, s. 66.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia