Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2056(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0200/2010

Indgivne tekster :

A7-0200/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/06/2010 - 8.7

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0218

Vedtagne tekster
PDF 14kWORD 36k
Onsdag den 16. juni 2010 - Strasbourg
Forslag til ændringsbudget nr. 4/2010: Sektion III - Kommissionen (overskud 2009)
P7_TA(2010)0218A7-0200/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 16. juni 2010 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2010 for regnskabsåret 2010, Sektion III - Kommissionen (10930/2010 - C7-0153/2010 - 2010/2056(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EUF-traktatens artikel 310 og 314 og Euratomtraktatens artikel 106a,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(1) (finansforordningen), særlig artikel 15, stk. 3, og artikel 37 og 38,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, endeligt vedtaget den 17. december 2009(2),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3),

–  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2010 for regnskabsåret 2010, forelagt af Kommissionen den 16. april 2010 (KOM(2010)0169),

–  der henviser til Rådets holdning til ændringsbudget nr. 4/2010, vedtaget den 11. juni 2010 (10930/2010 - C7-0153/2010),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 75b og 75e,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0200/2010),

A.  der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 4/2010 er at opføre overskuddet fra regnskabsåret 2009 på i alt 2 253 591 199,37 EUR på 2010-budgettet,

B.  der henviser til, at hovedelementerne i dette overskud er en overregistrering af indtægter på 400 703 258 EUR, en underudnyttelse af bevillinger på 1 667 346 181 EUR og en positiv saldo for omveksling mellem valutaer på 185 541 760 EUR,

C.  der henviser til, at underudnyttelsen af betalingsbevillinger i 2009 under udgiftsområde 1 udgjorde 451 mio. EUR, under udgiftsområde 2 244 mio. EUR, under udgiftsområde 3 106 mio. EUR, under udgiftsområde 4 603 mio. EUR og under udgiftsområde 5 263 mio. EUR,

D.  der henviser til, at den kombinerede virkning af meget stramme budgetrammer og nye finansielle behov er, at de eksisterende politiske prioriteringer trues, mens et betydeligt underforbrug samtidig begrænser gennemførelsen af EU's politikker,

E.  der henviser til, at beregningen af underudnyttelsen af budgetmidler i 2009 bør tage højde for både forslaget til ændringsbudget nr. 4/2010 og ændringsbudget nr. 10/2009,

1.  tager forslaget til ændringsbudget nr. 4/2010, der udelukkende har til formål at opføre overskuddet fra regnskabsåret 2009 på budgettet i overensstemmelse med finansforordningens artikel 15, til efterretning;

2.  understreger, at den faktiske underudnyttelse af 2009-budgettet ikke er begrænset til det overskud, der fremgår af forslag til ændringsbudget nr. 4/2010, med udgør mere end 5 000 000 000 EUR under hensyntagen til ændringsbudget nr. 10/2009; advarer derfor om, at ændringsbudgettet ved årets udgang, der nedskærer niveauet af betalingsbevillinger og samtidig mindsker medlemsstaternes samlede bidrag til finansiering af EU-budgettet tilsvarende, giver et forvrænget billede af budgetgennemførelsen;

3.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2010 uden ændringer og pålægger sin formand at bekendtgøre, at Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2010 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i EUT;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 64 af 12.3.2010.
(3) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik