Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2056(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0200/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0200/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/06/2010 - 8.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0218

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 264kWORD 40k
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2010: Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή
P7_TA(2010)0218A7-0200/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή (10930/2010 – C7-0153/2010 – 2010/2056(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 310 και 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης Ευρατόμ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1)(’ο δημοσιονομικός κανονισμός’), και ιδίως τα άρθρα 15, παράγραφος 3, 37 και 38 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 17 Δεκεμβρίου 2009(2),

–  έχοντας υπόψη την διοργανική συμφωνία, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 επί του γενικού προϋπολογισμού για το 2010, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή στις 16 Απριλίου 2010 (COM(2010)0169),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2010, στην οποία κατέληξε στις 11 Ιουνίου 2010 (10930/2010 – C7-0153/2010),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 75β και 75ε του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0200/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2010 αποσκοπεί στην εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2009 στο προϋπολογισμό του 2010, πλεόνασμα που ανέρχεται στο ποσό των 2 253 591 199,37 EUR,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια στοιχεία αυτού του πλεονάσματος είναι η εγγραφή ποσού εσόδων μεγαλυτέρου κατά 400 703 258 EUR, η πραγματοποίηση χαμηλότερων του αναμενομένου δαπανών κατά 1 667 346 181 EUR, και θετικό ισοζύγιο νομισματικής ισοτιμίας κατά 185 541 760 EUR,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελλιπής εκτέλεση των πιστώσεων πληρωμών για το 2009 ανήλθε στα 451 εκατομμύρια EUR για τον τομέα 1, στα 244 εκατομμύρια EUR για τον τομέα 2, στα 106 εκατομμύρια EUR για τον τομέα 3, στα 603 εκατομμύρια EUR για τον τομέα 4 και στα 263 εκατομμύρια EUR για τον τομέα 5,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνδυασμός εξαιρετικά ανελαστικών δημοσιονομικών περιθωρίων και νεοεμφανιζόμενων οικονομικών αναγκών καταλήγει να θέτει σε κίνδυνο υφιστάμενες πολιτικές προτεραιότητες, ενώ ταυτόχρονα η σοβαρή υποχρησιμοποίηση πόρων υπονομεύει την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπολογισμός της ελλιπούς εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2009 πρέπει να λάβει υπόψη αμφότερους το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2010 και τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 10/2009,

1.  σημειώνει ότι αποκλειστικός σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2010 είναι η εγγραφή στον προϋπολογισμό του πλεονάσματος του 2009, σύμφωνα με το άρθρο 15 του δημοσιονομικού κανονισμού·

2.  επισημαίνει ότι το πραγματικό εύρος της ελλιπούς εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2009 δεν περιορίζεται στο πλεόνασμα που εμφανίζεται στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2010 αλλά ανέρχεται σε ποσό μεγαλύτερο των 5 000 000 000 EUR, λαμβανομένου επίσης υπόψη του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2009· προειδοποιεί επομένως ότι οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί του τέλους του έτους, οι οποίοι μειώνουν το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών και συνεπώς μειώνουν αντιστοίχως και τη συνολική συνεισφορά των κρατών μελών στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, δίνουν στρεβλή εικόνα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού·

3.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2010 χωρίς τροποποίηση και αναθέτει στον Πρόεδρό του να κηρύξει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2010 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1
(2) ΕΕ L 64, 12.3.2010.
(3) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου