Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2056(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0200/2010

Esitatud tekstid :

A7-0200/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/06/2010 - 8.7

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0218

Vastuvõetud tekstid
PDF 193kWORD 32k
Kolmapäev, 16. juuni 2010 - Strasbourg
Paranduseelarve nr 4/2010 projekt: III jagu - Komisjon (2009. aasta ülejääk)
P7_TA(2010)0218A7-0200/2010

Euroopa Parlamendi 16. juuni 2010. aasta resolutsioon nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2010. aasta paranduseelarve nr 4/2010 projekti kohta, III jagu – Komisjon (10930/2010 – C7-0153/2010 – 2010/2056(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 310 ja 314 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 106a;

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(1), eriti selle artikli 15 lõiget 3 ning artikleid 37 ja 38;

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 17. detsembril 2009. aastal(2);

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3);

–  võttes arvesse 2010. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 4, mille komisjon esitas 16. aprillil 2010 (KOM(2010)0169);

–  võttes arvesse nõukogu 11. juuni 2010. aasta seisukohta paranduseelarve nr 4/2010 projekti kohta (10930/2010 - C7-0153/2010);

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 75b ja 75e;

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0200/2010),

A.  arvestades, et paranduseelarve nr 4/2010 projekti eesmärk on kanda 2010. aasta eelarvesse 2009. aasta eelarve ülejääk summas 2 253 591 199,37 eurot;

B.  arvestades, et selle ülejäägi moodustavad peamiselt kavandatust suuremad tulud (400 703 258 eurot), kavandatust väiksemad kulud (1 667 346 181 eurot) ja vahetuskursi muutuste positiivne saldo (185 541 760 eurot);

C.  arvestades, et 2009. aastal jäi maksete assigneeringutest rubriigis 1 kasutamata 451 miljonit eurot, rubriigis 2 244 miljonit eurot, rubriigis 3 106 miljonit eurot, rubriigis 4 603 miljonit eurot ja rubriigis 5 263 miljonit eurot;

D.  arvestades, et väga väikse eelarvevaru ja suureneva rahavajaduse koosmõju võib seada ohtu praegused poliitilised prioriteedid ja vahendite märkimisväärne alakasutus pidurdab ELi poliitika elluviimist;

E.  arvestades, et 2009. aasta eelarvest kasutamata jäänud vahendite summa arvutamisel tuleks arvesse võtta paranduseelarve nr 4/2010 projekti ja paranduseelarvet 10/2009,

1.  võtab teadmiseks paranduseelarve nr 4/2010 projekti, mille eesmärk on üksnes kanda 2009. aasta ülejääk eelarvesse vastavalt finantsmääruse artiklile 15;

2.  rõhutab, et 2009. aasta eelarve tegelikku alatäitmist ei kajasta mitte ainult paranduseelarve nr 4/2010 projektis kajastatud ülejääk, vaid koos paranduseelarvega nr 10/2009 ulatub summa üle 5 000 000 000 euro; hoiatab seetõttu, et aasta lõpus vastuvõetavad paranduseelarved, millega vähendatakse täitmata maksete assigneeringute summat, vähendades ühtlasi vastavalt liikmesriikide üldpanust ELi eelarve rahastamisse, annavad eelarve täitmisest moonutatud pildi;

3.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve nr 4/2010 projekti kohta muutmata kujul heaks ning teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 2/2010 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(2) ELT L 64, 12.3.2010.
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika