Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2056(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0200/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0200/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/06/2010 - 8.7

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0218

Hyväksytyt tekstit
PDF 190kWORD 34k
Keskiviikko 16. kesäkuuta 2010 - Strasbourg
Esitys lisätalousarvioksi nro 4/2010: Pääluokka III – Komissio (vuoden 2009 ylijäämä)
P7_TA(2010)0218A7-0200/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. kesäkuuta 2010 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2010 varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka III – Komissio (10930/2010 – C7-0153/2010 – 2010/2056(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 310 ja 314 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 106 a artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) (’varainhoitoasetus’) ja erityisesti sen 15 artiklan 3 kohdan ja 37 ja 38 artiklan,

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2009 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2010(2),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–  ottaa huomioon komission 16. huhtikuuta 2010 tekemän lisätalousarvioesityksen nro 4 vuoden 2010 yleiseen talousarvioon (KOM(2010)0169),

–  ottaa huomioon neuvoston 11. kesäkuuta 2010 vahvistaman kannan lisätalousarvioesitykseen nro 4/2010 (10930/2010 - C7-0153/2010),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 75 b ja 75 e artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0200/2010),

A.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 4/2010 tarkoituksena on sisällyttää vuoden 2010 talousarvioon varainhoitovuoden 2009 ylijäämä, joka on 2 253 591 199,37 euroa,

B.  ottaa huomioon, että ylijäämä muodostui pääasiassa ennakoitua suuremmista tuloista (400 703 258 euroa), ennakoitua pienemmistä menoista (1 667 346 181 euroa) ja valuuttakurssimuutosten positiivisesta saldosta (185 541 760 euroa),

C.  ottaa huomioon, että otsakkeessa 1 maksumäärärahoja jäi vuonna 2009 käyttämättä 451 miljoonaa euroa, otsakkeessa 2 käyttämättä jäi 244 miljoonaa euroa, otsakkeessa 3 käyttämättä jäi 106 miljoonaa euroa, otsakkeessa 4 käyttämättä jäi 603 miljoonaa euroa ja otsakkeessa 5 käyttämättä jäi 263 miljoonaa euroa,

D.  ottaa huomioon, että talousarvion erittäin niukan liikkumavaran ja uusien rahoitustarpeiden yhteisvaikutus vaarantaa olemassa olevat poliittiset tavoitteet samalla kun määrärahojen käyttöaste jää huomattavan alhaiseksi EU:n toimintalinjojen toteutuksen kustannuksella,

E.  toteaa, että vuoden 2009 määrärahojen vajaakäyttöä arvioitaessa olisi otettava huomion lisätalousarvioesitys nro 4/2010 ja lisätalousarvio nro 10/2009,

1.  panee merkille lisätalousarvioesityksen nro 4/2010, jossa keskitytään pelkästään ottamaan talousarvioon varainhoitovuoden 2009 ylijäämä varainhoitoasetuksen 15 artiklan mukaisesti;

2.  korostaa, että lisätalousarvioesitykseen nro 4/2010 sisältyvien määrärahojen lisäksi määrärahoja jäi käyttämättä vuoden 2009 talousarviosta enemmänkin, yhteensä yli 5 000 000 000 euroa, kun myös lisätalousarvio nro 10/2009 otetaan huomioon; varoittaa siksi, että vuoden lopussa on annetut lisätalousarviot, joilla vähennetään maksumäärärahojen tasoa samaan aikaan kun vastaavasti jäsenvaltioiden yhteistä osuutta EU:n talousarvion rahoittamisesta pienennetään, antavat vääristyneen kuvan talousarvion toteutuksesta;

3.  hyväksyy neuvoston kannan lisätalousarvioesitykseen nro 4/2010 sellaisenaan ja kehottaa puhemiestä julistamaan lisätalousarvion nro 2/2010 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUVL L 64, 12.3.2010.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö