Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2056(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0200/2010

Pateikti tekstai :

A7-0200/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/06/2010 - 8.7

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0218

Priimti tekstai
PDF 275kWORD 36k
Trečiadienis, 2010 m. birželio 16 d. - Strasbūras
Taisomojo biudžeto Nr. 4/2010 projektas. III skirsnis. Komisija (2009 m. perviršis)
P7_TA(2010)0218A7-0200/2010

2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2010 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 4/2010 projekto. III skirsnis. Komisija (10930/2010 – C7-0153/2010 – 2010/2056(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 310 ir 314 straipsnius ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento(1) (Finansinis reglamentas), ypač į jo 15 straipsnio 3 dalį ir į 37 bei 38 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 17 d. patvirtintą Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrąjį biudžetą(2),

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 4 projektą, kurį Komisija pateikė 2010 m. balandžio 16 d. (COM(2010)0169),

–  atsižvelgdamas į Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 4/2010 projekto, priimtą 2010 m. birželio 11 d. (10930/2010 – C7-0153/2010),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75b ir 75e straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7–0200/2010),

A.  kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 4/2010 projektą siekiama 2009 finansinių metų biudžeto perteklių, kuris siekia 2 253 591 199,37 EUR, įtraukti į 2010 m. biudžetą,

B.  kadangi pagrindiniai šio perviršio elementai yra užfiksuotos 400 703 258 EUR per didelės pajamos, nepanaudota išlaidoms numatyta 1 667 346 181 EUR suma ir teigiami valiutos keitimo kurso skirtumai, kurie sudarė 185 541 760 EUR,

C.  kadangi 2009 m. nepanaudotų mokėjimų asignavimų suma pagal 1 išlaidų kategoriją siekė 451 mln. EUR, pagal 2 išlaidų kategoriją – 244 mln. EUR, pagal 3 išlaidų kategoriją – 106 mln. EUR, pagal 4 išlaidų kategoriją – 603 mln. EUR ir pagal 5 išlaidų kategoriją – 263 mln. EUR,

D.  kadangi bendras griežtai ribojamų biudžeto maržų ir atsirandančių finansinių reikmių poveikis gali sukelti grėsmę nustatytiems politikos prioritetams, o dėl didelio lėšų nepanaudojimo masto tuo pat metu lėčiau įgyvendinama ES politika,

E.  kadangi apskaičiuojant nepanaudotas 2009 m. biudžeto lėšas reikėtų atsižvelgti į Taisomojo biudžeto Nr. 4/2010 projektą ir į Taisomąjį biudžetą Nr. 10/2009,

1.  atsižvelgia į tai, kad rengiant Taisomojo biudžeto Nr. 4/2010 projektą siekiama vien tik įtraukti 2009 m. susidariusį perteklių pagal Finansinio reglamento 15 straipsnį;

2.  pabrėžia, kad faktinės nepanaudotos 2009 m. biudžeto lėšos neapsiriboja Taisomojo biudžeto Nr. 4/2010 projekte nurodytu pertekliumi, bet, atsižvelgus į Taisomąjį biudžetą Nr. 10/2009, sudaro daugiau negu 5 000 000 000 EUR; taigi įspėja, kad metų pabaigoje rengiami taisomieji biudžetai, kurie sumažina mokėjimų asignavimų lygį ir tuo pat metu sumažina bendrą valstybių narių indėlį finansuojant ES biudžetą, pateikia iškreiptą biudžeto įgyvendinimo vaizdą;

3.  pritaria Tarybos pozicijai dėl Taisomojo biudžeto Nr. 4/2010 projekto be pakeitimų ir paveda Pirmininkui pranešti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 2/2010 galutinai patvirtintas, bei pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4.  paveda Pirmininkui perduoti šia rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(2) OL L 64, 2010 3 12.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika