Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2056(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0200/2010

Ingivna texter :

A7-0200/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/06/2010 - 8.7

Antagna texter :

P7_TA(2010)0218

Antagna texter
PDF 200kWORD 33k
Onsdagen den 16 juni 2010 - Strasbourg
Förslag till ändringsbudget nr 4/2010: Avsnitt III – Kommissionen (2009 års överskott)
P7_TA(2010)0218A7-0200/2010

Europaparlamentets resolution av den 16 juni 2010 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2010 för budgetåret 2010, avsnitt III – kommissionen (10930/2010 – C7-0153/2010 – 2010/2056(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 310 och 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i Euratomfördraget,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1) (budgetförordningen), särskilt artiklarna 15.3, 37 och 38,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010, slutgiltigt antagen den 17 december 2009(2),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 4 till 2010 års allmänna budget som kommissionen lade fram den 16 april 2010 (KOM(2010)0169),

–  med beaktande av rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 4/2010 som fastställdes den 11 juni 2010 (10930/2010 – C7-0153/2010),

–  med beaktande artikel 75b och 75e i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0200/2010), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget 4/2010 syftar till att i budgeten för 2010 föra in överskottet från budgetåret 2009 vilket uppgår till 2 253 591 199,37 EUR.

B.  Överskottet består till största delen av större inkomster än förutsett på 400 703 258 EUR och lägre utgifter än förutsett på 1 667 346 181 EUR samt positiva växelkursskillnader på 185 541 760 EUR.

C.  I rubrik 1 uppgick underutnyttjandet av betalningsbemyndiganden 2009 till 451 miljoner EUR, i rubrik 2 till 244 miljoner EUR, i rubrik 3 till 106 miljoner EUR, i rubrik 4 till 603 miljoner EUR och i rubrik 5 till 263 miljoner EUR.

D.  Den kombinerade effekten av mycket snäva budgetmarginaler och de uppkomna finansiella behoven äventyrar de gällande politiska prioriteringarna samtidigt som ett avsevärt underutnyttjande av medlen försvårar genomförandet av EU:s politik.

E.  Vid beräkningen av underutnyttjandet av budgetmedlen 2009 bör man ta hänsyn till både förslaget till ändringsbudget nr 4/2010 och ändringsbudget nr 10/2009.

1.  Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 4/2010 som uteslutande handlar om införandet i budgeten av överskottet för 2009, i enlighet med artikel 15 i budgetförordningen.

2.  Europaparlamentet understryker att det aktuella underutnyttjandet av medel i budgeten för 2009 inte är begränsat till det överskott som presenteras i förslaget till ändringsbudget nr 4/2010, utan uppgår till mer än 5 000 000 000 EUR om man också tar hänsyn till ändringsbudget nr 10/2009. Parlamentet varnar därför för att ändringsbudgetarna i slutet av året, vilka minskar nivån på betalningsbemyndigandena samtidigt som de minskar det totala bidraget från medlemsstaterna till finansieringen av EU:s budget i motsvarande grad, ger en snedvriden bild av budgetgenomförandet.

3.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 4/2010 utan ändringar och uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 2/2010 slutgiltigt antagen samt att se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 64, 12.3.2010.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy