Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2070(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0096/2010

Indgivne tekster :

A7-0096/2010

Forhandlinger :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Afstemninger :

PV 19/05/2010 - 6.6
CRE 19/05/2010 - 6.6
Stemmeforklaringer
PV 16/06/2010 - 8.8
CRE 16/06/2010 - 8.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0180
P7_TA(2010)0219

Vedtagne tekster
PDF 61kWORD 63k
Onsdag den 16. juni 2010 - Strasbourg
Decharge 2008: Rådet
P7_TA(2010)0219A7-0096/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 16. juni 2010 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, Sektion II - Rådet(1) (C7-0174/2009 - 2009/2070(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008(2),

–  der henviser til De Europæiske Fællesskabers endelige årsregnskab for regnskabsåret 2008 - Bind I (C7-0174/2009)(3),

–  der henviser til Rådets årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2008,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2008 med institutionernes svar(4),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. EF-traktatens artikel 248(5),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 272, stk. 10, og artikel 274, 275 og 276, samt til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6), særlig artikel 50, 86, 145, 146 og 147,

–  der henviser til afgørelse nr. 190/2003 truffet af Rådets generalsekretær/den højtstående repræsentant om refusion af rejseudgifter for medlemmer af rådsmedlemmernes delegationer(7),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (IIA)(8),

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2009 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af EU's almindelige budget for regnskabsåret 2007, sektion II - Rådet(9),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0096/2010),

A.  der henviser til, at Rådet, repræsenteret ved det spanske formandskab, har indvilliget i at tage den såkaldte gentlemanaftale, der stammer helt tilbage fra 1970, op til fornyet vurdering,

B.  der henviser til, at borgerne har ret til at vide, hvordan deres skatter bruges, og hvordan de politiske organers beføjelser håndteres(10),

C.  der henviser til, at der i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Köln den 3. og 4. juni 1999 tilskyndes til at give Rådet kapacitet til at handle med henblik på at styrke den fælles europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (FESFP),

D.  der henviser til, at der med Rådets afgørelse 2004/197/FUSP(11) af 23. februar 2004 blev oprettet en mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet, benævnt Athena, og at denne afgørelse sammen med afgørelse 2004/582/EF truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 28. april 2004, om privilegier og immuniteter for Athena(12), tildeler den privilegier og immuniteter og giver Rådet kapacitet til at handle,

E.  der henviser til, at det fastsættes i Rådets afgørelse 2000/178/FUSP af 28. februar 2000 om ordningen for nationale eksperter på det militære område, som udstationeres ved Generalsekretariatet for Rådet i en overgangsperiode(13), og Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab(14), at udgifter hidrørende fra udstationering af militære eksperter afholdes over Rådets budget,

1.  bemærker, at Rådets disponible forpligtelsesbevillinger i 2008 beløb sig til i alt 743 mio. EUR (2007: 650 mio. EUR) med en udnyttelsesgrad på 93,31 %, hvilket er væsentligt højere end i 2007 (81,89 %), men stadig under gennemsnittet for de øvrige institutioner (95,67 %);

2.  bekræfter under henvisning til problemerne i forbindelse med dechargeproceduren for 2007 og 2008 den holdning, det gav udtryk for i sin beslutning af 25. april 2002 om decharge for regnskabsåret 2000, hvori det henviser til, at ’[...] Parlamentet og Rådet ikke tidligere har foretaget en kritisk gennemgang af gennemførelsen af deres respektive sektioner i budgettet; henviser til, at de udgifter, der finansieres over Rådets driftsbudget på det udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske område og på området retlige og indre anliggender, i stadig stigende grad antager form af aktionsudgifter, og mener, at de pågældende bestemmelser derfor bør afklares med henblik på at sondre mellem traditionelle driftsudgifter og udgifter til aktioner på disse nye politikområder’(15);

3.  mener i betragtning af stigningerne i de administrative udgifter og navnlig på grund af en eventuel forekomst af aktionsudgifter, at Rådets udgifter burde gennemgås på samme måde som de øvrige institutioners som led i dechargeproceduren i artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  mener, at en sådan gennemgang skal være baseret på følgende skriftlige dokumenter, som forelægges af alle institutioner:

   regnskabet for det foregående regnskabsår, som viser budgettets gennemførelse
   en oversigt over aktiver og passiver
   en årlig aktivitetsrapport om den budgetmæssige og finansielle forvaltning
   den interne revisors årsberetning
  

samt en mundtlig redegørelse på mødet i det udvalg, der er ansvarligt for dechargeproceduren;

5.  forventer, at alle institutioner fremover vil være repræsenteret på passende niveau på plenarmødet under forhandlingerne om decharge;

6.  afviser Rådets påstand om, at det skyldes en gentlemanaftale (beslutning registreret i Rådets protokol for mødet den 22. april 1970), at Parlamentet og Rådet ikke tidligere har foretaget en kritisk gennemgang af gennemførelsen af deres respektive sektioner i budgettet; anser ikke gentlemanaftalen for at være et bindende dokument, og mener, at Rådet fortolker det alt for bredt;

7.  mener, at udarbejdelsen af budgettet og decharge for budgettet er to særskilte procedurer, og at gentlemanaftalen mellem og Rådet og Parlamentet om udarbejdelsen af deres respektive sektioner af budgettet ikke må fritage Rådet for ansvaret for fuldt ud at stå til regnskab over for offentligheden for de midler, der stilles til dets rådighed;

8.  mener, at dechargen for 2008 finder sted på et afgørende tidspunkt, hvor en formel aftale om dechargeproceduren for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-udenrigstjenesten) skal udformes klart for at sikre troværdigheden gennem fuld gennemsigtighed, og opfordrer Rådet til at sikre, at det før afslutningen af dechargeproceduren for 2008 fremsender konkrete, detaljerede og altomfattende planer til Parlamentet for bemanding, organisationsstruktur og kontrolstruktur for EU-udenrigstjenesten, herunder for EU's militære personale, GSR's Direktorat for Krisestyring og Planlægning, Den Civile Planlægnings- og Gennemførelseskapacitet og det personale i Generalsekretariatet, der beskæftiger sig med udenrigs- og sikkerhedspolitik, som navnlig viser stigninger i og fordeling af personale og de forventede virkninger for budgettet, og til omgående at deltage i forhandlingerne med budgetmyndigheden på grundlag af de fremsendte forslag;

9.  understreger, at dette års meddelelse af decharge ikke må ses som udtryk for, at der også vil blive meddelt decharge i årene fremover, medmindre Rådet gør betydelige fremskridt på de områder, der er omhandlet i punkt 5 i Parlamentets ovennævnte beslutning af 25. november 2009;

10.  gentager, at Rådet hvert år bør være til stede i Parlamentet under fremlæggelsen af Revisionsrettens årsberetning og debatten om decharge for budgettets gennemførelse;

11.  opfordrer Rådet til sammen med Europa-Parlamentet, i de to institutioners egenskab af budgetmyndighed - med henblik på at forbedre informationsudvekslingen om de respektive budgetter - at fastlægge en årlig procedure inden for rammerne af dechargeproceduren; mener, at Rådets formandskab, ledsaget af Rådets generalsekretær, i henhold til denne procedure officielt skal mødes med Budgetkontroludvalget eller en delegation heraf bestående af formanden, koordinatorerne og ordføreren, med henblik på at give alle de nødvendige oplysninger vedrørende gennemførelsen af Rådets budget; foreslår desuden, at formanden for det kompetente udvalg systematisk og på en passende måde informerer nævnte udvalg om disse drøftelser;

12.  tilskynder det spanske formandskab til at foretage en revision af den uformelle ordning for decharge for gennemførelsen af Rådets budget, og opfordrer til, at en sådan aftale indgår i revisionen af finansforordningen og er på plads inden den nye finansieringsperiode efter 2013, og opfordrer til, at drøftelserne afsluttes inden den 15. oktober 2010;

13.  minder Rådet om den holdning, det gav udtryk for i punkt 12 i beslutningen af 24. april 2007(16) om decharge for regnskabsåret 2005, hvori det: 'kræver den størst mulige åbenhed inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP); anmoder Rådet om at sikre, at der ifølge punkt 42 i den interinstitutionelle aftale [...] ikke må forekomme nogen aktionsbevillinger inden for området FUSP i Rådets budget; forbeholder sig ret til i tilfælde af en overtrædelse af aftalen at træffe de nødvendige forholdsregler’;

14.  anerkender, at Rådet har stillet forskellige formater for høring og information vedrørende udviklingen af FUSP til Parlamentets disposition; mener imidlertid, at årsrapporten fra Rådet vedrørende de vigtigste aspekter og de grundlæggende valg inden for FUSP, som forelægges for Parlamentet i medfør af punkt 43 i IIA, er begrænset til en beskrivelse af FUSP's fælles holdninger, fælles aktioner og gennemførelsesafgørelser, men at der i årene fremover bør forelægges mere omfattende informationer i dechargesammenhæng;

15.  gentager sit krav om, at Rådet angiver udgifternes præcise karakter, inden for afsnit 3 (Udgifter ved institutionens udførelse af særlige opgaver), for at give Parlamentet mulighed for i overensstemmelse med IIA at kontrollere, om nogle af udgifterne er aktionsudgifter;

16.  er bekymret over den manglende gennemsigtighed i de afholdte udgifter til aktiviteterne, navnlig de særlige repræsentanters missioner, og anmoder om en detaljeret opgørelse af de særlige repræsentanters udgifter og budgettet for deres missioner til offentliggørelse på internettet;

17.  spørger Revisionsretten, hvorfor de uløste problemer, som blev påpeget i Parlamentets ovennævnte beslutning af 25. november 2009, ikke nævnes i årsberetningen for 2008 vedrørende Rådet;

18.  noterer sig Revisionsrettens bemærkning i punkt 11.10 i årsberetningen for 2008 om manglende overholdelse af finansforordningens artikel 5, stk. 3, hvad angår den vedvarende (2005-2008) overbudgettering af SESAME-systemet (Secured European System for Automatic Messaging); bemærker Rådets svar, og at det har til hensigt at forbedre koordineringen af strukturerne for styring af større it-projekter;

19.  bifalder de revisioner, Rådets interne revisionstjeneste har gennemført i 2008 (8 finansielle revisioner og 1 blandet revision), samt den betragtelige andel af anbefalinger, der er blevet accepteret; understreger dog, at det notat om dette spørgsmål, der fremsendtes til dechargemyndigheden, var af ret generel natur, og anmoder om mere detaljerede informationer om gennemførelsen af revisionshenstillinger;

20.  glæder sig over det nye integrerede system for forvaltning og finanskontrol (SAP), som har været anvendt siden den 1. januar 2008, og som indebærer betydelige budgetbesparelser og effektivitetsgevinster i de tre involverede institutioner (Rådet, Revisionsretten og Domstolen);

21.  glæder sig over resultaterne i forbindelse med konsolideringen af organisationen efter EU-udvidelserne i 2004 og 2007, navnlig centraliseringen af oversættelsesenhederne og ansættelsen af tjenestemænd fra de nye medlemsstater; glæder sig endvidere over indførelsen af en flekstidsordning, der bidrager til en bedre balance mellem arbejds- og privatliv; bemærker dog den lave besættelsesgrad for stillinger på stillingsfortegnelsen (i gennemsnit 90 %; i 2007: 86 %);

22.  bemærker, at den voldsomme stigning i forskudsbetalinger for Residence Palace (70 mio. EUR i stedet for de forventede 15 mio. EUR med det formål at sikre en efterfølgende reduktion af den samlede købesum) var mulig på grund af den globale underudnyttelse af budgettet (udnyttelsesgrad på 85,7 %) og kræver, at bygningspolitikken fremgår af de fremtidige årsberetninger, så der kan foretages en egentlig kontrol under dechargeproceduren;

23.  er af den opfattelse, at det årlige budget for Det Europæiske Råds faste formand bør skilles ud fra Rådets budget og fra og med 2012 opstilles i en ny budgetsektion;

24.  glæder sig over det spanske formandskabs initiativer med henblik på at skabe klarhed omkring dechargeproceduren, så det fremgår, at Rådet i fuld udstrækning skal stå til regnskab over for Parlamentet for sit administrative budget, og anmoder om, at de kommende formandskaber forpligter sig til at fortsætte dette arbejde i samme ånd.

(1) Vedtagne tekster af 19.5.2010, P7_TA(2010)0180.
(2) EUT L 71 af 14.3.2008.
(3) EUT C 273 af 13.11.2009, s.1.
(4) EUT C 269 af 10.11.2009, s. 1.
(5) EUT C 273 af 13.11.2009, s. 122.
(6) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(7) Afgørelse baseret på Rådets forretningsorden af 22. juli 2002 (EFT L 230 af 28.8.2002, s. 7).
(8) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(9) EUT L 19 af 23.1.2010, s. 9.
(10) Det europæiske åbenhedsinitiativ.
(11) EUT L 63 af 28.2.2004, s. 68.
(12) EUT L 261 af 6.8.2004, s. 125.
(13) EFT L 57 af 2.3.2000, s. 1.
(14) EFT L 27 af 30.1.2001, s. 7.
(15) EFT L 158 af 17.6.2002, s. 66.
(16) EUT L 187 af 15.7.2008, s. 21.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik