Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2070(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0096/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0096/2010

Συζήτηση :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Ψηφοφορία :

PV 19/05/2010 - 6.6
CRE 19/05/2010 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/06/2010 - 8.8
CRE 16/06/2010 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0180
P7_TA(2010)0219

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 380kWORD 82k
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2008: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Συμβούλιο
P7_TA(2010)0219A7-0096/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασής του σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα II – Συμβούλιο(1) (C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008(2),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2008 – Τόμος I (C7-0174/2009)(3),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2008,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, που παρέχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 272, παράγραφος 10, τα άρθρα 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ, το άρθρο 314, παράγραφος 10, καθώς και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6) και ιδίως τα άρθρα 50, 86, 145, 146 και 147,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 190/2003 του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου/Υπάτου Εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας σχετικά με την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου των αντιπροσώπων των μελών του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΔΣ)(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2009 με παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, Τμήμα II – Συμβούλιο(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A7-0096/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο, εκπροσωπούμενο από την ισπανική προεδρία, συμφώνησε να αξιολογήσει εκ νέου την υποτιθέμενη συμφωνία κυρίων που χρονολογείται από το 1970,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ’οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πώς δαπανώνται οι φόροι που πληρώνουν και πώς διαχειρίζονται οι πολιτικοί φορείς την εξουσία που τους ανατίθεται’(10),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κολωνίας στις 3 και 4 Ιουνίου 1999, προβλέπεται να αποκτήσει το Συμβούλιο επιχειρησιακό δυναμικό, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΕΠΑΑ),

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 2004/197/ΚΕΠΠΑ(11) του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2004 προβλέπει τη δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης της χρηματοδότησης των κοινών εξόδων των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας, με την επωνυμία ΑΘΗΝΑ, και ότι η απόφαση αυτή, σε συνδυασμό με την απόφαση 2004/582/ΕΚ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2004, σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες που χορηγούνται στον μηχανισμό ΑΘΗΝΑ(12), παρέχει προνόμια και ασυλίες στο μηχανισμό ΑΘΗΝΑ και δίδει επιχειρησιακή εξουσία στο Συμβούλιο,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 2000/178/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2000 σχετικά με το καθεστώς των εθνικών εμπειρογνωμόνων σε στρατιωτικά θέματα οι οποίοι αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου κατά τη μεταβατική περίοδο(13) και η απόφαση του Συμβουλίου 2001/80/ΚΕΠΠΑ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(14) ορίζουν ότι οι δαπάνες που αφορούν την απόσπαση στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου,

1.  σημειώνει ότι, το 2008, το Συμβούλιο διέθετε πιστώσεις υποχρεώσεων που ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των 743 εκατ. EUR (2007: 650 εκατ. EUR), με ποσοστό εκτέλεσης 93,31%, σημαντικά υψηλότερο του 2007 (81,89%), αλλά πάντα κατώτερο του μέσου όρου των άλλων οργάνων (95,67%)·

2.  δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετώπισε στις διαδικασίες απαλλαγής για το 2007 και το 2008, επαναβεβαιώνει τη θέση που έλαβε στην απόφασή του της 25ης Απριλίου 2002 για τη χορήγηση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2000(15), σύμφωνα με την οποία ’[...] παραδέχεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν εξέταζαν στο παρελθόν λεπτομερώς την εκτέλεση των τμημάτων του προϋπολογισμού που τα αφορούν· φρονεί ότι, λαμβανομένης υπόψη της αύξησης των δαπανών λειτουργικού χαρακτήρα, οι οποίες χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του διοικητικού προϋπολογισμού του Συμβουλίου στους τομείς των εξωτερικών υποθέσεων, της ασφάλειας και της αμυντικής πολιτικής, καθώς και της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, θα ήταν σκόπιμο να προσδιοριστεί με σαφήνεια η εμβέλεια αυτής της ρύθμισης, προκειμένου να διαφοροποιηθούν οι παραδοσιακές διοικητικές δαπάνες από τις δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες σε αυτούς τους νέους τομείς πολιτικής

3.  θεωρεί ότι, έχοντας υπόψη τις αυξήσεις σε διοικητικές δαπάνες και ιδίως λόγω της πιθανής παρουσίας δαπανών επιχειρησιακού χαρακτήρα, οι δαπάνες του Συμβουλίου πρέπει να ελέγχονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως εκείνες των άλλων οργάνων της ΕΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής που προβλέπεται από το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  θεωρεί ότι ο έλεγχος αυτός βασίζεται στα ακόλουθα έγγραφα που υποβάλλουν όλα τα όργανα:

   λογαριασμούς του προηγούμενου οικονομικού έτους που σχετίζονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού,
   δημοσιονομικό δελτίο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού,
   ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για τον προϋπολογισμό τους και τη δημοσιονομική τους διαχείριση,
   ετήσια έκθεση του εσωτερικού λογιστικού ελεγκτή,
  

καθώς και σε προφορική παρουσίαση στη συνεδρίαση της αρμόδιας για τη διαδικασία απαλλαγής κοινοβουλευτικής επιτροπής·

5.  αναμένει μελλοντικά στη συζήτηση για την απαλλαγή στην ολομέλεια να είναι παρόντα όλα τα όργανα, εκπροσωπούμενα στο κατάλληλο επίπεδο·

6.  απορρίπτει την άποψη του Συμβουλίου ότι το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν εξέταζαν στο παρελθόν λεπτομερώς την εκτέλεση των τμημάτων του προϋπολογισμού που τα αφορούσαν ήταν το αποτέλεσμα ’συμφωνίας κυρίων’ (ψήφισμα που κατεγράφη στα πρακτικά της συνεδρίασης του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 1970)· θεωρεί τη συμφωνία κυρίων μη δεσμευτικό έγγραφο και την ερμηνεία που δίδει σε αυτή το Συμβούλιο υπερβολικά ευρεία·

7.  θεωρεί ότι η κατάρτιση του προϋπολογισμού και η απαλλαγή για τον προϋπολογισμό αποτελούν δύο χωριστές διαδικασίες και ότι η ’συμφωνία κυρίων’ μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την κατάρτιση των αντίστοιχων τμημάτων τους στον προϋπολογισμό δεν πρέπει να απαλλάσσει το Συμβούλιο από την ευθύνη του να αποδίδει πλήρη λογαριασμό στους πολίτες για τα κονδύλια που του διατίθενται·

8.  εκτιμά ότι η απαλλαγή του 2008 λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη στιγμή, όταν πρέπει να οριστεί με σαφήνεια μία επίσημη συμφωνία για τη διαδικασία απαλλαγής για τη νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία χάρη στην πλήρη διαφάνεια, και καλεί το Συμβούλιο να εξασφαλίσει την υποβολή στο Κοινοβούλιο, πριν από τη λήξη της διαδικασίας απαλλαγής για το 2008, συγκεκριμένων, λεπτομερών και ολοκληρωμένων σχεδίων για τη στελέχωση και την οργανωτική και ελεγκτική διάρθρωση της ΕΥΕΔ, περιλαμβανομένων του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ, του Κέντρου Επιχειρήσεων, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων και Προγραμματισμού της ΓΓΣ, της Μη Στρατιωτικής Δυνατότητας Προγραμματισμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων, καθώς και όλου του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας που εργάζεται στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στα οποία θα εμφαίνονται ειδικότερα η αύξηση και η κατανομή του προσωπικού και οι προβλεπόμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις, και να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις με την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή με βάση τις υποβληθείσες προτάσεις·

9.  τονίζει ότι η χορήγηση απαλλαγής του παρόντος έτους δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη χορήγηση απαλλαγής τα προσεχή έτη, εκτός εάν το Συμβούλιο σημειώσει αξιόλογη πρόοδο στους τομείς ανησυχίας στους οποίους παραπέμπει η παράγραφος 5 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009·

10.  επαναλαμβάνει ότι το Συμβούλιο πρέπει κάθε χρόνο να είναι παρόν στο Κοινοβούλιο για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και για τη συζήτηση για τη χορήγηση απαλλαγής για τον προϋπολογισμό·

11.  καλεί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, υπό την ιδιότητά τους ως αρμόδιες επί του προϋπολογισμού αρχές, να ορίσουν μια ετήσια διαδικασία, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, με στόχο τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους· σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, θα πραγματοποιεί επίσημη συνεδρίαση με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ή αντιπροσωπεία αυτής της επιτροπής την οποία θα απαρτίζουν ο πρόεδρος, οι συντονιστές και ο εισηγητής, προκειμένου να παράσχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου· προτείνει, εξάλλου, ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής να ενημερώνει συστηματικά και με τον κατάλληλο τρόπο την εν λόγω επιτροπή για την πρόοδο των συγκεκριμένων συζητήσεων·

12.  ενθαρρύνει την Ισπανική Προεδρία να επανεξετάσει τον άτυπο διακανονισμό που διέπει την απαλλαγή για τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου, και ζητεί να περιληφθεί σχετική δέσμευση στην αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανονισμών, ούτως ώστε να τεθεί σε εφαρμογή με την έναρξη της νέας δημοσιονομικής περιόδου μετά το 2013, ενώ οι συζητήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου 2010·

13.  υπενθυμίζει στο Συμβούλιο τη θέση που διατύπωσε στην παράγραφο 12 του ψηφίσματός του της 24ης Απριλίου 2007(16) για τη χορήγηση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2005, η οποία ανέφερε τα εξής: ’ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια στον τομέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)· καλεί το Συμβούλιο να εξασφαλίσει, σύμφωνα με την παράγραφο 42 της Διοργανικής Συμφωνίας [...], τη μη εγγραφή στον προϋπολογισμό του Συμβουλίου επιχειρησιακών δαπανών στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ· διατηρεί το δικαίωμα να λάβει, αν χρειασθεί, όλα τα αναγκαία μέτρα, σε περίπτωση παραβίασης της Συμφωνίας’·

14.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει προβλέψει διάφορες διαδικασίες για να ζητεί τη γνώμη του Κοινοβουλίου και να το ενημερώνει σχετικά με τις εξελίξεις της ΚΕΠΠΑ· θεωρεί, ωστόσο, ότι η ετήσια έκθεση του Συμβουλίου σχετικά με τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ, που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο κατ’ εφαρμογήν του σημείου 43 της διοργανικής συμφωνίας, περιορίζεται σε μια περιγραφή κοινών θέσεων της ΚΕΠΠΑ, κοινών δράσεων και εκτελεστικών αποφάσεων και ότι τα προσεχή έτη πρέπει να παρέχονται εκτενέστερες πληροφορίες για τη διαδικασία απαλλαγής·

15.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Συμβούλιο να του παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη φύση των δαπανών, στα πλαίσια του Τίτλου 3 (Δαπάνες που απορρέουν από τις δράσεις του οργάνου σε ειδικές αποστολές), ούτως ώστε να δώσει τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να εξακριβώσει εάν όλες οι δαπάνες είναι σύμφωνες με τη διοργανική συμφωνία και ότι καμία από αυτές δεν είναι επιχειρησιακής φύσεως·

16.  ανησυχεί για την έλλειψη διαφάνειας του κόστους που προκύπτει από τις δραστηριότητες, ιδίως τις αποστολές που πραγματοποιούνται από τους ειδικούς αντιπροσώπους, και ζητεί να δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο λεπτομερής ανάλυση των δαπανών των ειδικών αντιπροσώπων και του προϋπολογισμού των αποστολών τους·

17.  ερωτά το Ελεγκτικό Συνέδριο για ποιο λόγο, στην ετήσια έκθεσή του για το 2008 σχετικά με το Συμβούλιο, δεν γίνεται μνεία στα μη επιλυθέντα προβλήματα, όπως τονίζεται στο προαναφερθέν ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009·

18.  επισημαίνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην παράγραφο 11.10 της ετήσιας έκθεσής του για το 2008 σχετικά με την έλλειψη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού όσον αφορά στη συνεχιζόμενη (2005-2008) εγγραφή υπερβολικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό για το SESAME (Secured European System for Automatic Messaging)· λαμβάνει γνώση της απάντησης του Συμβουλίου και της πρόθεσής του να βελτιώσει το συντονισμό των δομών διαχείρισης μείζονων έργων που βασίζονται στην τεχνολογία των πληροφοριών·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τους λογιστικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου του Συμβουλίου το 2008 (οκτώ δημοσιονομικοί έλεγχοι και ένας μικτός έλεγχος), καθώς και για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των συστάσεων έγιναν αποδεκτές· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το σημείωμα για το θέμα αυτό που υποβλήθηκε στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ήταν μάλλον γενικού χαρακτήρα και ζητεί λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του λογιστικού ελέγχου·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και δημοσιονομικού ελέγχου (SAP) που λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2008 και επέτρεψε την πραγματοποίηση δημοσιονομικών εξοικονομήσεων και βελτιώσεων στην αποτελεσματικότητα και για τα τρία συμμετέχοντα όργανα (Συμβούλιο, Ελεγκτικό Συνέδριο και Δικαστήριο)·

21.  επιδοκιμάζει τα αποτελέσματα σε σχέση με την ενοποίηση της οργάνωσης μετά τις διευρύνσεις της ΕΕ το 2004 και το 2007, και συγκεκριμένα την κεντρική οργάνωση των μεταφραστικών τμημάτων και την πρόσληψη υπαλλήλων από τα νέα κράτη μέλη· χαιρετίζει επίσης την καθιέρωση του ευέλικτου ωραρίου εργασίας, το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη εξισορρόπηση εργασίας και ιδιωτικής ζωής· σημειώνει, ωστόσο, το χαμηλό βαθμό πλήρωσης των θέσεων στο οργανόγραμμα (κατά μέσο όρο 90%· το 2007, 86%)·

22.  λαμβάνει γνώση της αξιοσημείωτης αύξησης στις προκαταβολές για το κτίριο Residence Palace (70 εκατομμύρια EUR αντί των προβλεπόμενων 15 εκατομμυρίων EUR, με στόχο την επακόλουθη μείωση του συνολικού κόστους της αγοράς) που κατέστη δυνατή λόγω της συνολικής υποχρησιμοποίησης του προϋπολογισμού (ποσοστό εκτέλεσης 85,7%) και ζητεί στις μελλοντικές ετήσιες εκθέσεις να αναλύεται λεπτομερώς η πολιτική ακινήτων ώστε να καθίσταται εφικτός ο ουσιαστικός έλεγχος στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής·

23.  εκτιμά ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός για το μόνιμο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει να είναι χωριστός από τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου και να υποβάλλεται ως ένα τμήμα του προϋπολογισμού από το 2012·

24.  χαιρετίζει την εκ μέρους της ισπανικής προεδρίας ανάληψη της υποχρέωσης να καταστεί σαφέστερη η διαδικασία απαλλαγής ώστε να υπάρχει πλήρης λογοδοσία για το διοικητικό προϋπολογισμό του Συμβουλίου στο Κοινοβούλιο και ζητεί να υπάρξει ισχυρή δέσμευση από τις επόμενες προεδρίες ότι θα συνεχίσουν το έργο αυτό στο ίδιο πνεύμα.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 19.5.2010, P7_TA(2010)0180.
(2) ΕΕ L 71, 14.3.2008.
(3) ΕΕ C 273, 13.11.2009, σ. 1.
(4) ΕΕ C 269, 10.11.2009, σ. 1.
(5) ΕΕ C 273, 13.11.2009, σ. 122.
(6) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(7) Απόφαση που απορρέει από τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2002 (ΕΕ L 230, 28.8.2002, σ. 7).
(8) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(9) ΕΕ L 19, 23.1.2010, σ. 9.
(10) Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια.
(11) ΕΕ L 63, 28.2.2004, σ. 68.
(12) ΕΕ L 261, 6.8.2004, σ. 125.
(13) ΕΕ L 57, 2.3.2000, σ. 1.
(14) ΕΕ L 27, 30.1.2001, σ. 7.
(15) ΕΕ L 158, 17.6.2002, σ. 66.
(16) ΕΕ L 187, 15.7.2008, σ. 21.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου