Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2070(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0096/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0096/2010

Keskustelut :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Äänestykset :

PV 19/05/2010 - 6.6
CRE 19/05/2010 - 6.6
Äänestysselitykset
PV 16/06/2010 - 8.8
CRE 16/06/2010 - 8.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0180
P7_TA(2010)0219

Hyväksytyt tekstit
PDF 213kWORD 53k
Keskiviikko 16. kesäkuuta 2010 - Strasbourg
Vastuuvapaus 2008: Neuvosto
P7_TA(2010)0219A7-0096/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. kesäkuuta 2010, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008, pääluokka II – Neuvosto(1) (C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2008(2),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2008 – Nide I (C7-0174/2009)(3),

–  ottaa huomioon neuvoston vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2008 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 ja toimielinten vastaukset(4),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(5),

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(6) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan neuvoston pääsihteerin päätöksen N:o 190/2003 neuvoston jäsenvaltioiden valtuuskuntien jäsenten matkakulujen korvaamisesta(7),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(8),

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2009 antamansa päätöslauselman, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007, pääluokka II – Neuvosto(9),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0096/2010),

A.  ottaa huomioon, että neuvosto, jota edustaa puheenjohtajavaltio Espanja, on myöntynyt arvioimaan uudelleen vuonna 1970 väitetysti tehtyä herrasmiessopimusta,

B.  ottaa huomioon, että kansalaisilla on oikeus tietää, mihin heidän maksamansa verot menevät ja miten poliittiset elimet käyttävät niille uskottua valtaa(10),

C.  ottaa huomioon, että Kölnissä 3. ja 4. kesäkuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä neuvostolle annetaan operationaaliset valmiudet Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) vahvistamiseksi,

D.  ottaa huomioon, että 23. helmikuuta 2004 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2004/197/YUTP(11) perustettiin hallinnointijärjestelmä (Athene) Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoittamiseksi, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla, ja että tällä päätöksellä sekä neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista 28. huhtikuuta 2004 tekemällä päätöksellä 2004/582/EY(12) myönnetään Athene-järjestelmälle erioikeuksia ja vapauksia sekä neuvostolle operationaalisia toimivaltuuksia,

E.  ottaa huomioon, että neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviin kansallisiin sotilasalan asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä 28. helmikuuta 2000 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2000/178/YUTP(13) sekä Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamisesta 22. tammikuuta 2001 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2001/80/YUTP(14) säädetään, että sotilasasiantuntijoiden palvelukseen siirtämisestä aiheutuvat kulut otetaan neuvoston talousarvioon,

1.  panee merkille, että vuonna 2008 neuvostolla oli käytettävissään maksusitoumusmäärärahoja yhteensä 743 miljoonaa euroa (2007: 650 miljoonaa euroa), joiden käyttöaste oli 93,31 prosenttia, mikä on selvästi enemmän kuin vuonna 2007 (81,89 prosenttia) mutta alittaa edelleen muiden toimielinten keskiarvon (95,67 prosenttia);

2.  toistaa vuosien 2007 ja 2008 vastuuvapausmenettelyihin liittyneiden ongelmien vuoksi 25. huhtikuuta 2002 tekemässään päätöksessä vastuuvapaudesta talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2000(15) ilmaisemansa kannan, jonka mukaan ’[...] Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät ole aiemmin kommentoineet toistensa talousarvioiden pääluokkien toteutusta; katsoo, että koska neuvoston hallintobudjetista rahoitettavat menot ovat enenevässä määrin luonteeltaan toiminnallisia ulkoasioiden, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä oikeus- ja sisäasioiden aloilla, tämän järjestelyn soveltamisalaa olisi selkeytettävä erottamalla perinteiset hallintomenot toimintamenoista näiden uusien politiikkojen aloilla’;

3.  katsoo, että koska hallintomenot ovat lisääntyneet ja etenkin koska menot voivat olla luonteeltaan toimintamenoja, neuvoston menoja olisi valvottava samalla tavoin kuin muidenkin unionin toimielinten menoja osana vastuuvapausmenettelyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan mukaisesti;

4.  esittää, että valvonta perustuu seuraaviin kaikkien toimielinten toimittamiin kirjallisiin asiakirjoihin:

   edellisen varainhoitovuoden talousarvion toteuttamista koskevat tilit
   tase, johon on merkitty varat ja vastuut
   toimielimen talousarviota ja varainhoitoa koskeva vuosikertomus
   toimielimen sisäisen tarkastajan vuosikertomus
  

sekä näiden lisäksi vastuuvapausmenettelystä vastaavan valiokunnan kokouksessa suullisesti annettuun selvitykseen;

5.  katsoo, että kaikkien toimielinten on vastedes osallistuttava asianmukaisella tasolla edustettuina vastuuvapauden myöntämistä koskevaan täysistuntokeskusteluun;

6.  ei hyväksy neuvoston lausumaa, jonka mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät ole aiemmin kommentoineet toistensa talousarvioiden pääluokkien toteutusta ns. herrasmiessopimuksen vuoksi (neuvoston 22. huhtikuuta 1970 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan kirjattu päätöslauselma); katsoo, ettei herrasmiessopimus ole sitova asiakirja ja että neuvosto tulkitsee sitä liian laajentavasti;

7.  katsoo, että talousarvion valmistelu ja vastuuvapauden myöntäminen talousarvion toteuttamisesta ovat kaksi erillistä menettelyä ja että parlamentin ja neuvoston herrasmiessopimus toistensa talousarvioiden pääluokkien laatimisesta ei saa vapauttaa neuvostoa täydestä tilivelvollisuudesta kansalaisia kohtaan sen käytettävissä olevien varojen osalta;

8.  katsoo, että vuoden 2008 vastuuvapausmenettely osuu ratkaisevaan ajankohtaan, jolloin on laadittava selkeä ja virallinen sopimus uuteen Euroopan ulkosuhdehallintoon sovellettavasta vastuuvapausmenettelystä, jotta pystytään varmistamaan uskottavuus täydellisen seurattavuuden kautta, ja kehottaa neuvostoa huolehtimaan siitä, että se toimittaa parlamentille ennen vuoden 2008 vastuuvapausmenettelyn päättymistä Euroopan ulkosuhdehallinnon henkilöstöä, organisaatiota ja valvontarakenteita koskevat konkreettiset, yksityiskohtaiset ja kattavat suunnitelmat, jotka kattavat muun muassa myös EU:n sotilashenkilöstön, tilannekeskuksen, neuvoston pääsihteeristön kriisinhallinta- ja suunnittelulinjan, siviilialan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan parissa työskentelevän pääsihteeristön henkilöstön ja joista käy ilmi erityisesti henkilöstön määrän kasvu ja jakautuminen sekä talousarviovaikutukset, ja osallistumaan välittömästi budjettivallan käyttäjän kanssa ehdotusten perusteella käytäviin neuvotteluihin;

9.  korostaa, että tämän vuoden vastuuvapauden myöntämistä ei voida ottaa huomioon myönnettäessä vastuuvapautta tulevina vuosina, ellei neuvosto saavuta huomattavaa edistystä 25. marraskuuta 2009 annetun parlamentin päätöslauselman 5 kohdassa mainituilla aloilla;

10.  toistaa näkemyksensä, että neuvoston olisi oltava läsnä parlamentissa tilintarkastustuomioistuimen esitellessä kerran vuodessa vuosikertomuksensa ja vuosittaisessa keskustelussa talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä;

11.  pyytää neuvostoa ja Euroopan parlamenttia budjettivallan käyttäjinä luomaan vastuuvapausmenettelyn yhteyteen vuotuisen menettelyn, jonka tarkoituksena on parantaa tiedonvaihtoa niiden talousarvioista; ehdottaa, että osana tätä menettelyä neuvoston puheenjohtaja yhdessä neuvoston pääsihteerin kanssa tapaa virallisesti talousarvion valvontavaliokunnan tai sen puheenjohtajasta, koordinaattoreista ja esittelijästä koostuvan valtuuskunnan antaakseen tarvittavat tiedot neuvoston talousarvion toteuttamisesta; ehdottaa myös, että asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja antaa valiokunnalle säännöllisesti ja asianmukaisessa muodossa tietoja kyseisistä keskusteluista;

12.  kehottaa puheenjohtajavaltiota Espanjaa tarkastelemaan uudelleen neuvoston talousarvion toteuttamista koskevaa vastuuvapauteen sovellettavaa epävirallista järjestelyä ja kehottaa tekemään asiaa koskevan sitoumuksen varainhoitoasetusta tarkistettaessa, niin että se on voimassa uuden varainhoitokauden alkaessa vuoden 2013 jälkeen; kehottaa saattamaan keskustelut päätökseen 15. lokakuuta 2010 mennessä;

13.  palauttaa neuvoston mieleen varainhoitovuoden 2005 vastuuvapaudesta 24. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman(16) 12 kohdassa ilmaisemansa kannan, jonka mukaan se ’kehottaa toimimaan mahdollisimman avoimesti yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) alalla; pyytää neuvostoa varmistamaan, että noudatetaan [toimielinten välisen] sopimuksen 42 kohtaa niin, ettei YUTP:n toimintamenoja esitetä neuvoston talousarviossa; pidättää itsellään oikeuden ryhtyä tarvittaviin toimiin, jos sopimusta rikotaan’;

14.  myöntää, että neuvosto on ottanut käyttöön useita välineitä, joiden avulla parlamenttia voidaan kuulla ja sille voidaan tiedottaa YUTP:n kehityksestä; katsoo kuitenkin, että neuvoston parlamentille toimielinten välisen sopimuksen 43 kohdan mukaisesti toimittama vuotuinen selvitys YUTP:n tärkeimmistä näkökohdista ja perusvalinnoista rajoittuu YUTP:n yhteisten kantojen, yhteisten toimien ja soveltamispäätösten kuvaamiseen ja että tulevina vuosina vastuuvapausmenettelyä varten olisi esitettävä enemmän tietoa;

15.  vaatii edelleen neuvostoa antamaan yksityiskohtaista tietoa menojen luonteesta neuvostoa koskevan pääluokan osastossa 3 (Toimielimen erikoistehtävistä aiheutuvat menot), jotta parlamentti voisi tarkistaa, että kaikki menot ovat toimielinten välisen sopimuksen mukaisia eivätkä mitkään menot ole luonteeltaan toimintamenoja;

16.  on huolestunut siitä, että unionin erityisedustajien toiminnasta ja erityisesti virkamatkoista aiheutuvien kustannusten seurattavuus on heikko, ja pyytää esittämään internetissä julkaistavan yksityiskohtaisen erittelyn erityisedustajien menoista ja heidän virkamatkabudjetistaan;

17.  kysyy tilintarkastustuomioistuimelta, miksi sen vuosikertomuksessa varainhoitovuodelta 2008 ei neuvoston osalta ole mitään mainintaa ongelmista, jotka ovat edelleen ratkaisematta, kuten huomautettiin edellä mainitussa, 25. marraskuuta 2009 annetussa parlamentin päätöslauselmassa;

18.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuotta 2008 koskevan vuosikertomuksen 11.10 kohdassa esitetyn huomautuksen, jonka mukaan Secured European System of Automatic Messaging -järjestelmään (SESAME) varattiin jatkuvasti (vuosina 2005–2008) liikaa määrärahoja varainhoitoasetuksen 5 artiklan 3 kohdan vastaisesti; panee merkille neuvoston vastauksen ja sen aikomuksen parantaa suurten tietotekniikkahankkeiden hallinnointirakenteiden koordinointia;

19.  panee tyytyväisenä merkille neuvoston sisäisen tarkastuksen yksikön vuonna 2008 tekemät tarkastukset (kahdeksan tilintarkastusta ja yksi yhdistetty tarkastus) sekä sen, että huomattava osa niissä esitetyistä suosituksista on hyväksytty; panee kuitenkin merkille, että vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tästä asiasta toimitettu muistio oli varsin yleisluonteinen, ja pyytää entistä yksityiskohtaisempia tietoja tarkastusten suositusten toteuttamisesta;

20.  suhtautuu myönteisesti uuteen yhdennettyyn hallinto- ja varainhoidon valvontajärjestelmään (SAP), joka on ollut käytössä 1. tammikuuta 2008 lähtien ja joka on tuonut säästöjä ja lisännyt tehokkuutta mukana olevissa kolmessa toimielimessä (neuvosto, tilintarkastustuomioistuin ja tuomioistuin);

21.  pitää myönteisenä, että organisaatiota on pystytty lujittamaan vuosina 2004 ja 2007 toteutettujen laajentumisten jälkeen ja että etenkin uusien jäsenvaltioiden käännösyksikköjä ja virkamiesten palvelukseenottoa on keskitetty; pitää myönteisenä myös joustavan työajan käyttöönottoa, jolloin on voitu parantaa työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista; panee kuitenkin merkille henkilöstötaulukon mukaisten toimien alhaisen täyttöasteen (keskimäärin 90 prosenttia; vuonna 2007 vastaava luku oli 86 prosenttia);

22.  panee merkille, että Residence Palace -rakennuksen ennakkomaksuja voitiin lisätä tuntuvasti (70 miljoonaa euroa suunniteltujen 15 miljoonan euron sijaan, jolloin hankinnasta aiheutuvat kokonaiskulut alenevat selvästi), sillä määrärahoja käytettiin yleisesti ennakoitua vähemmän (85,7 prosentin toteutusaste), ja kehottaa antamaan tulevissa vuosikertomuksissa yksityiskohtaisia tietoja kiinteistöpolitiikasta, jotta sitä voidaan valvoa asianmukaisesti vastuuvapausmenettelyssä;

23.  katsoo, että Eurooppa-neuvoston pysyvän puheenjohtajan vuotuinen talousarvio olisi erotettava neuvoston talousarviosta ja esitettävä talousarvion uutena pääluokkana vuodesta 2012 alkaen;

24.  pitää myönteisinä Espanjan puheenjohtajavaltion toimia vastuuvapausmenettelyn selkeyttämiseksi siten, että käy ilmi neuvoston täysimääräinen vastuu parlamentille hallintoaan koskevasta talousarviosta, ja pyytää tulevia puheenjohtajavaltioita sitoutumaan voimakkaasti tämän työn jatkamiseen samassa hengessä.

(1) Hyväksytyt tekstit, 19.5.2010, P7_TA(2010)0180.
(2) EUVL L 71, 14.3.2008.
(3) EUVL C 273, 13.11.2009, s. 1.
(4) EUVL C 269, 10.11.2009, s. 1.
(5) EUVL C 273, 13.11.2009, s. 122.
(6) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Neuvoston 22. heinäkuuta 2002 vahvistamasta työjärjestyksestä johtuva päätös (EYVL L 230, 28.8.2002, s. 7).
(8) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(9) EUVL L 19, 23.1.2010, s. 9.
(10) Euroopan avoimuusaloite.
(11) EUVL L 63, 28.2.2004, s. 68.
(12) EUVL L 261, 6.8.2004, s. 125.
(13) EYVL L 57, 2.3.2000, s. 1.
(14) EYVL L 27, 30.1.2001, s. 7.
(15) EYVL L 158, 17.6.2002, s. 66.
(16) EUVL L 187, 15.7.2008, s. 21.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö