Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2070(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0096/2010

Pateikti tekstai :

A7-0096/2010

Debatai :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsavimas :

PV 19/05/2010 - 6.6
CRE 19/05/2010 - 6.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 16/06/2010 - 8.8
CRE 16/06/2010 - 8.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0180
P7_TA(2010)0219

Priimti tekstai
PDF 304kWORD 66k
Trečiadienis, 2010 m. birželio 16 d. - Strasbūras
2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Taryba
P7_TA(2010)0219A7-0096/2010

2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, II skirsnis – Taryba(1) (C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą(2),

–  atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas (I tomas) (C7–0174/2009)(3),

–  atsižvelgdamas į Tarybos metinę 2008 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2008 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su audituotų institucijų atsakymais(4),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(5),

–  atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnio 10 dalį, 274, 275 ir 276 straipsnius ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį, 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(6), ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Tarybos generalinio sekretoriaus – vyriausiojo įgaliotinio bendrajai užsienio ir saugumo politikai sprendimą Nr. 190/2003 dėl Tarybos narių įgaliotų atstovų kelionių išlaidų apmokėjimo(7),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(8) (TIS),

–  atsižvelgdamas į savo 2009 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl 2007 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, II skirsnis – Taryba(9),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7–0096/2010),

A.  kadangi Taryba, kuriai atstovauja pirmininkaujanti Ispanija, susitarė iš naujo įvertinti 1970 m. neoficialų susitarimą,

B.  kadangi piliečiai turi teisę žinoti, kaip leidžiamos lėšos, gautos iš jų sumokėtų mokesčių, ir kaip naudojamasi politiniams organams suteiktais įgaliojimais(10),

C.  kadangi 1999 m. birželio 3–4 d. Kelne vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadose numatyta suteikti Tarybai operatyvinių pajėgumų stiprinant bendrąją Europos saugumo ir gynybos politiką (BESGP),

D.  kadangi pagal 2004 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimą 2004/197/BUSP(11) nustatytas karinio ar gynybinio pobūdžio ES operacijų bendrųjų išlaidų finansavimo administravimo mechanizmas, vadinamas ATHENA, ir kadangi šis sprendimas kartu su 2004 m. balandžio 28 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimu 2004/582/EB dėl ATHENA suteiktų privilegijų ir imunitetų(12) suteikia ATHENA privilegijų ir imunitetų ir suteikia operatyvinių galių Tarybai,

E.  kadangi 2000 m. vasario 28 d. Tarybos sprendime 2000/178/BUSP dėl taisyklių, taikomų nacionaliniams karo srities ekspertams, komandiruotiems į Tarybos Generalinį sekretoriatą pereinamuoju laikotarpiu(13), ir 2001 m. sausio 22 d. Tarybos sprendime 2001/80/BUSP dėl Europos Sąjungos karinio štabo įsteigimo(14) nurodyta, kad išlaidos, susijusios su karo srities ekspertų komandiruotėmis, priskiriamos Tarybos biudžetui,

1.  pažymi, kad 2008 m. Tarybos turėti įsipareigojimų asignavimai iš viso sudarė 743 mln. EUR (2007 m. – 650 mln. EUR), iš kurių 93,31 proc. buvo panaudota, o tai yra daug daugiau negu 2007 m. (81,89 proc.), bet vis dėlto mažiau už kitų institucijų vidurkį (95,67 proc.);

2.  atsižvelgdamas į problemas, su kuriomis buvo susidurta 2007 ir 2008 biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrų metu, dar kartą patvirtina savo poziciją, išreikštą 2002 m. balandžio 25 d. sprendime dėl 2000 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo (15), kad ’[...] Europos Parlamentas ir Taryba anksčiau netikrindavo savo atitinkamų biudžeto skirsnių įgyvendinimo; mano, kad atsižvelgiant į tai, kad išlaidos vis dažniau skiriamos iš Tarybos administracinio biudžeto finansuojamai veiklai užsienio reikalų, saugumo ir gynybos bei teisingumo ir vidaus reikalų srityse, turėtų būti patikslinta šio susitarimo aprėptis, kad būtų matyti skirtumas tarp įprastų administracinių išlaidų ir veiklos šiose naujose politikos srityse išlaidų’;

3.  mano, kad, atsižvelgiant į administracinių išlaidų apimties didėjimą, ypač dėl galimų veiklai skiriamų išlaidų, Tarybos išlaidos turėtų būti tikrinamos tokiu pat būdu, kaip ir kitų ES institucijų išlaidos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnyje numatytą biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą;

4.  Toks tikrinimas grindžiamas šiais visų institucijų pateiktais rašytiniais dokumentais:

   ankstesnių finansinių metų biudžeto vykdymo ataskaitomis,
   finansine turto ir įsipareigojimų ataskaita,
   metine biudžeto ir finansinio valdymo veiklos ataskaita,
   vidaus auditoriaus metine ataskaita,
  

taip pat žodiniu pranešimu per komiteto, atsakingo už biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, posėdį;

5.  tikisi, kad ateityje plenarinio posėdžio metu vykstančiose diskusijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalyvaus visų institucijų tinkamo lygmens atstovai;

6.  atmeta Tarybos teiginį, kad tai, jog Parlamentas ir Taryba praeityje netikrindavo savo atitinkamų biudžeto skirsnių įgyvendinimo, buvo neoficialaus susitarimo išdava (į 1970 m. balandžio 22 d. Tarybos posėdžio protokolą įtraukta rezoliucija); mano, kad neoficialus susitarimas nėra įpareigojantis dokumentas ir kad Taryba jį aiškina pernelyg plačiai;

7.  mano, kad biudžeto rengimas ir biudžeto įvykdymo patvirtinimas yra dvi skirtingos procedūros ir kad dėl Tarybos ir Parlamento neoficialaus susitarimo, susijusio su atitinkamų jų biudžeto skyrių rengimu, Taryba neturi būti atleista nuo atsakomybės visapusiškai atsiskaityti visuomenei už jai patikėtas lėšas;

8.  mano, kad 2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra vykdoma itin svarbiu laikotarpiu, kai siekiant per visišką skaidrumą užtikrinti patikimumą reikia aiškiai išdėstyti oficialų susitarimą dėl biudžeto įvykdymo tvarkos naujai Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT), ir ragina Tarybą užtikrinti, kad iki 2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros pabaigos Parlamentui būtų pateikti konkretūs, išsamūs ir visapusiški EIVT personalo įdarbinimo, organizavimo ir kontrolės struktūros planai, įskaitant ES karinį štabą, Situacijų centrą, Tarybos Generalinio sekretoriato Krizių valdymo ir planavimo direktoratą, civilinius planavimo ir vykdymo pajėgumus bei visus generalinio sekretoriato darbuotojus, dirbančius užsienio ir saugumo politikos srityje; šiuose planuose turėtų būti aiškiai nurodyta, kiek ketinama didinti darbuotojų skaičių ir kaip juos paskirstyti, taip pat poveikis biudžetui; taip pat ragina Tarybą nedelsiant pradėti derybas su biudžeto valdymo institucija remiantis pateiktais pasiūlymais;

9.  pabrėžia, kad į šių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo suteikimą nebus galima atsižvelgti suteikiant biudžeto įvykdymo patvirtinimą ateinančiai metais, nebent Taryba padarytų didelę pažangą susirūpinimą keliančiose srityse, kurias Parlamentas nurodė savo 2009 m. lapkričio 25 d. rezoliucijos 5 dalyje;

10.  pakartoja, kad Taryba turėtų dalyvauti kiekvienais metais Parlamente pristatant Audito Rūmų metinę ataskaitą ir diskusijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

11.  ragina Tarybą kartu su Europos Parlamentu, kaip bendrai biudžetą valdančias institucijas, siekiant tobulinti keitimąsi informacija apie jų atitinkamus biudžetus pradėti taikyti metinę procedūrą, susijusią su biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra; taikant šią procedūrą, Tarybos pirmininkas ir Tarybos generalinis sekretorius oficialiai susitiktų su Biudžeto kontrolės komitetu arba jo delegacija, sudaryta iš komiteto pirmininko, koordinatorių ir pranešėjo, siekiant suteikti visą reikalingą informaciją, susijusią su Tarybos biudžeto įvykdymu; taip pat siūlo, kad kompetentingo komiteto pirmininkas nuolat ir tinkamai suteiktų komitetui visą informaciją, susijusią su minėtomis diskusijomis;

12.  ragina ES pirmininkaujančią Ispaniją peržiūrėti neoficialų susitarimą dėl Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo; ragina į finansinio reglamento peržiūrą įtraukti su tuo susijusį įsipareigojimą, kuris galiotų iki naujo finansinio laikotarpio po 2013 m. pradžios; atitinkamas diskusijas ragina užbaigti iki 2010 m. spalio 15 d.;

13.  primena Tarybai savo poziciją, išreikštą 2007 m. balandžio 24 d. rezoliucijos(16) dėl 2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo 12 dalyje: ’ragina suteikti kuo daugiau skaidrumo bendrajai užsienio ir saugumo politikai (BUSP); prašo Tarybą užtikrinti, kad, atsižvelgiant į [...] Tarpinstitucinio susitarimo [...] 42 punktą, BUSP veiklos išlaidos nebūtų įtrauktos į Tarybos biudžetą; ketina imtis būtinų priemonių, jei būtų nesilaikoma šio susitarimo’;

14.  pripažįsta tai, kad Taryba numatė įvairius konsultavimosi su Parlamentu ir jo informavimo apie BUSP plėtrą būdus; tačiau mano, kad Tarybos metiniame pranešime dėl pagrindinių BUSP aspektų ir esminių pasirinkimų, teikiamame Parlamentui taikant TIS 43 punktą, aprašomos tik BUSP bendrosios pozicijos, bendri veiksmai ir įgyvendinimo sprendimai ir kad ateinančiais metais turėtų būti pateikta daugiau informacijos, reikalingos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrai atlikti;

15.  dar kartą pakartoja savo prašymą Tarybai pateikti išsamią informaciją apie išlaidų pagal 3 išlaidų kategoriją (išlaidų, atsirandančių institucijai vykdant konkrečias savo užduotis) pobūdį, kad Parlamentas galėtų nustatyti, ar visos išlaidos atitinka TIS ir ar šios išlaidos neskiriamos veiklai finansuoti;

16.  išreiškia susirūpinimą dėl skaidrumo stokos veiklos išlaidų požiūriu, ypač atsižvelgiant į specialiųjų įgaliotinių vykdomas misijas, ir ragina išsamiai nurodyti specialiesiems įgaliotiniams ir jų misijoms skirto biudžeto išlaidų paskirstymą ir paskelbti jį internete;

17.  pageidautų sužinoti iš Audito Rūmų, kodėl jų 2008 m. metinėje ataskaitoje kalbant apie Tarybą nėra minimos neišspręstos problemos, kaip nurodyta minėtoje 2009 m. lapkričio 25 d. Parlamento rezoliucijoje;

18.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų 2008 m. metinės ataskaitos 11.10 dalyje pateikiamą pastabą dėl to, kad nuolat (2005–2008 m.) į su saugios Europos automatinių pranešimų mainų sistemos (SESAME) projektu susijusį biudžetą įrašant per didelius asignavimus nesilaikoma Finansinio reglamento 5 straipsnio 3 dalies nuostatų; atkreipia dėmesį į Tarybos atsakymą ir jos ketinimą pagerinti svarbių IT projektų valdymo struktūrų koordinavimą;

19.  palankiai vertina Tarybos vidaus audito tarnybos 2008 m. atliktus auditus (aštuonis finansų auditus ir vieną mišrų auditą) ir tai, kad jų metu pateikta daug rekomendacijų, kurios buvo priimtos; tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai šiuo klausimu pateiktas pranešimas buvo tik bendro pobūdžio, ir prašo pateikti išsamesnės informacijos apie tai, kaip įgyvendinamos audito rekomendacijos;

20.  džiaugiasi tuo, kad taikoma nauja integruota valdymo ir finansų kontrolės sistema (SAP), kuri veikia nuo 2008 m. sausio 1 d. ir kuri trims ją taikančioms institucijoms (Tarybai, Audito Rūmams ir Teisingumo Teismui) suteikė galimybę sutaupyti biudžeto lėšų ir padidinti veiklos efektyvumą;

21.  džiaugiasi pasiekimais, padarytais stiprinant organizaciją po ES plėtros, įvykusios 2004 m. ir 2007 m., ypač tuo, kad centralizuoti vertimo raštu skyriai ir įdarbinti pareigūnai iš naujųjų valstybių narių; taip pat palankiai vertina tai, kad nustatyta lankstaus darbo laiko sistema, kuri padeda geriau derinti profesinę veiklą ir asmeninį gyvenimą; tačiau atkreipia dėmesį į žemą personalo plane numatytų etatų užimtumo lygį (vidutiniškai 90 proc., 2007 m. – 86 proc.);

22.  atkreipia dėmesį į tai, kad dėl bendrai nepanaudotų biudžeto lėšų (85,7 proc. panaudojimo lygis) buvo įmanoma itin padidinti išankstinius mokėjimus, skirtus pastatui Residence Palace finansuoti, (70 mln. EUR vietoje numatytų 15 mln. EUR siekiant sumažinti galutinę įsigijimo kainą) ir ragina būsimose metinėse ataskaitose pateikti detales apie pastatų politiką, kad vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą būtų galima atlikti tinkamą tikrinimą;

23.  mano, kad metinis biudžetas, skiriamas nuolatiniam Europos Vadovų Tarybos Pirmininkui, turėtų būti atskirtas nuo Tarybos biudžeto ir nuo 2012 m. pateikiamas kaip naujas biudžeto skirsnis;

24.  teigiamai vertina Tarybai pirmininkaujančios Ispanijos pastangas išaiškinti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą patikslinant, kad dėl Tarybos administracinio biudžeto turi būti visiškai atsiskaitoma Parlamentui, ir ragina ateityje pirmininkausiančias valstybes tvirtai įsipareigoti tęsti šią veiklą laikantis tokio paties požiūrio.

(1) Priimti tekstai, 2010 5 19, P7_TA(2010)0180.
(2) OL L 71, 2008 3 14.
(3) OL C 273, 2009 11 13, p. 1.
(4) OL C 269, 2009 11 10, p. 1.
(5) OL C 273, 2009 11 13, p. 122.
(6) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(7) 2002 m. liepos 22 d. sprendimas, susijęs su Tarybos darbo tvarkos taisyklėmis (OL L 230, 2002 8 28, p. 7).
(8) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(9) OL L 19, 2010 1 23, p. 9.
(10) Europos skaidrumo iniciatyva.
(11) OL L 63, 2004 2 28, p. 68.
(12) OL L 261, 2004 8 6, p. 125.
(13) OL L 57, 2000 3 2, p. 1.
(14) OL L 27, 2001 1 30, p. 7.
(15) OL L 158, 2002 6 17, p. 66.
(16) OL L 187, 2008 7 15, p. 21.

Teisinė informacija - Privatumo politika