Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/2070(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0096/2010

Predložena besedila :

A7-0096/2010

Razprave :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Glasovanja :

PV 19/05/2010 - 6.6
CRE 19/05/2010 - 6.6
Obrazložitev glasovanja
PV 16/06/2010 - 8.8
CRE 16/06/2010 - 8.8
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0180
P7_TA(2010)0219

Sprejeta besedila
PDF 290kWORD 63k
Sreda, 16. junij 2010 - Strasbourg
Razrešnica za leto 2008: Svet
P7_TA(2010)0219A7-0096/2010

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. junija 2010 s pripombami, ki so sestavni del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, oddelek II – Svet(1) (C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008(2),

–  ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskih skupnosti za proračunsko leto 2008 – zvezek I (C7–0174/2009)(3),

–  ob upoštevanju letnega poročila Sveta organu, pristojnem za podeljevanje razrešnice, o notranjih revizijah, opravljenih leta 2008,

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2008 z odgovori institucij(4),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo Računsko sodišče predloži v skladu s členom 248 Pogodbe ES(5),

–  ob upoštevanju členov 272(10), 274, 275 in 276 Pogodbe ES ter členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(6), zlasti členov 50, 86, 145, 146 in 147 te uredbe,

–  ob upoštevanju sklepa generalnega sekretarja Sveta/visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko št. 190/2003 o povračilu potnih stroškov predstavnikom članov Sveta(7),

–  ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(8),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2009 s pripombami, ki so sestavni del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007, oddelek II – Svet(9),

–  ob upoštevanju člena 77 in priloge VI Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7–0096/2010),

A.  ker je Svet, ki ga predstavlja špansko predsedstvo, privolil v ponovno oceno domnevnega prijateljskega sporazuma, ki je nastal leta 1970,

B.  ker ’imajo državljani pravico vedeti, kako se porabijo njihovi davki in kako se izvajajo pristojnosti, ki so zaupane političnim organom’(10),

C.  ker je bilo v sklepih Evropskega sveta iz Kölna 3. in 4. junija 1999 predvideno, da se Svetu dodelijo operativne zmogljivosti na področju okrepljene skupne evropske varnostne in obrambne politike (SEVOP),

D.  ker je bil s Sklepom Sveta 2004/197/SZVP(11) z dne 23. februarja 2004 vzpostavljen mehanizem ATHENA za upravljanje financiranja skupnih stroškov operacij Evropske unije, ki so vojaškega ali obrambnega pomena, in ker ta sklep skupaj s Sklepom 2004/582/ES predstavnikov vlad držav članic z zasedanja Sveta 28. aprila 2004 o privilegijih in imuniteti, zagotovljenih mehanizmu ATHENA(12), slednjemu dodeljuje privilegije in imunitete, Svetu pa daje operativna pooblastila,

E.  ker Sklep Sveta 2000/178/SZVP z dne 28. februarja 2000 o pravilih za nacionalne strokovnjake na vojaškem področju, dodeljene generalnemu sekretariatu Sveta, v začasnem obdobju(13), in Sklep Sveta 2001/80/SZVP z dne 22. januarja 2001 o ustanovitvi Vojaškega štaba Evropske unije(14) določata, da odhodki, ki nastanejo ob napotitvi vojaških strokovnjakov iz držav članic, bremenijo proračun Sveta,

1.  ugotavlja, da je imel Svet leta 2008 na voljo sredstva za prevzem obveznosti v višini 743 000 000 EUR (2007: 650 000 000 EUR), s stopnjo izkoriščenosti 93,31 %, ki je precej višja kot v letu 2007 (81,89 %), vendar še vedno pod povprečjem drugih institucij (95,67 %);

2.  glede na težave, ki so se pojavile v postopkih podelitve razrešnice za leti 2007 in 2008, znova potrjuje svoje stališče iz resolucije z dne 25. aprila 2002 o podelitvi razrešnice za proračunsko leto 2000(15), da ’[...] Evropski parlament in Svet v preteklosti nista pregledovala izvrševanja ustreznih oddelkov proračuna; meni, da bi bilo treba z ozirom na čedalje bolj operativno naravo odhodkov, financiranih iz upravnega proračuna Sveta, na področjih zunanjih zadev, varnostne in obrambne politike ter pravosodja in notranjih zadev razjasniti področje uporabe te ureditve, da bi se razlikovalo med tradicionalnimi upravnimi odhodki in operacijami s področja novih politik’;

3.  meni, da bi bilo treba glede na povečanje upravnih odhodkov, zlasti glede na to, da se bodo verjetno pojavili odhodki operativne narave, odhodke Sveta pregledati na enak način kot odhodke drugih institucij EU, torej v okviru postopka za podelitev razrešnice v skladu s členom 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  Meni, da bi moral ta pregled temeljiti na naslednjih pisnih dokumentih, ki so jih predložile vse institucije:

   poročilo o izvrševanju proračuna za predhodno proračunsko leto,
   izkaz stanja sredstev in obveznosti,
   letno poročilo o dejavnosti glede njihovega proračuna in finančnega upravljanja,
   letno poročilo notranjega revizorja,
  

kot tudi na ustni predstavitvi, ki poteka na seji odbora, pristojnega za postopek razrešnice;

5.  pričakuje, da bodo v prihodnje med razpravo o razrešnici na plenarnem zasedanju prisotne vse institucije in bodo zastopane na ustrezni ravni;

6.  zavrača mnenje Sveta, da je dejstvo, da Parlament in Svet v preteklosti nista pregledovala izvrševanja svojih oddelkov proračuna, rezultat prijateljskega sporazuma (resolucija, zabeležena v zapisniku seje Sveta z dne 22. aprila 1970); meni, da prijateljski sporazum ni zavezujoč dokument in mu Svet pripisuje prevelik pomen;

7.  meni, da sta priprava proračuna in podelitev razrešnice za izvrševanje proračuna dva ločena postopka ter da prijateljski sporazum med Svetom in Parlamentom glede priprave njunih oddelkov proračuna ne sme razbremeniti Sveta odgovornosti, da mora v celoti odgovarjati javnosti za sredstva, ki so mu dana na razpolago;

8.  meni, da postopek razrešnice za leto 2008 poteka v odločilnem trenutku, ko je treba sprejeti jasen uradni dogovor o postopku razrešnice za novo Evropsko službo za zunanje delovanje (EEAS), da bi s popolno preglednostjo zagotovili verodostojnost; zato poziva Svet, naj pred zaključkom postopka razrešnice za leto 2008 zagotovi, da se Parlamentu predložijo konkretni, natančni in vseobsegajoči načrti za kadrovsko, organizacijsko in nadzorno strukturo EEAS, vključno z vojaškim osebjem EU, centrom za spremljanje razmer, Direktoratom Generalnega sekretarja Sveta za krizno upravljanje in načrtovanje, civilnimi zmogljivostmi za načrtovanje in izvajanje operacij, ter vsem osebjem Generalnega sekretariata, ki se ukvarja z zunanjo in varnostno politiko, iz katerih je razvidno zlasti povečanje in dodeljevanje osebja ter zagotovljena proračunska sredstva; poleg tega poziva Svet, da se nemudoma vključi v pogajanja s proračunskim organom na podlagi predloženih predlogov;

9.  poudarja, da dejstvo, da je bila razrešnica letos podeljena, še ni nobeno zagotovilo, da bo podeljena tudi v prihodnjih letih, če Svet ne bo dosegel občutnega napredka na spornih področjih, omenjenih v odstavku 5 resolucije Parlamenta z dne 25. novembra 2009;

10.  ponavlja, da bi Svet moral vsako leto biti prisoten na Parlamentu med predstavitvijo letnega poročila Računskega sodišča in razpravo o podelitvi razrešnice za izvrševanje proračuna;

11.  poziva Svet in Evropski parlament v njuni vlogi skupnega proračunskega organa, da določita letni postopek v okviru postopka razrešnice, da bi izboljšala izmenjavo informacij o svojih proračunih; v skladu s tem postopkom bi se predsednik Sveta skupaj z generalnim sekretarjem Sveta uradno sestal z Odborom za proračunski nadzor ali njegovo delegacijo, sestavljeno iz predsednika, koordinatorjev in poročevalca, da bi zagotovili vse potrebne informacije glede izvrševanja proračuna Sveta; predlaga tudi, da bi moral predsednik pristojnega odbora redno in v ustrezni obliki odboru posredovati informacije v zvezi s temi razpravami;

12.  spodbuja špansko predsedstvo, da pregleda neuradni sporazum o razrešnici za proračun Sveta in poziva, da se ta obveza vključi v ponovni pregled finančne uredbe, da bo izpolnjena v začetku novega obdobja financiranja po letu 2013 ter poziva, naj se razprave začnejo pred 15. oktobrom 2010;

13.  opozarja Svet na svoje stališče iz odstavka 12 resolucije z dne 24. aprila 2007(16) o podelitvi razrešnice za proračunsko leto 2005, in sicer: ’poziva k čim večji preglednosti na področju skupne zunanje in varnostne politike; od Sveta zahteva, da v skladu s točko 42 medinstitucionalnega sporazuma [...] zagotovi, da se v njegovem proračunu ne pojavijo nikakršni odhodki iz poslovanja za skupno zunanjo in varnostno politiko; si pridržuje pravico, da po potrebi sprejme potrebne ukrepe, če se krši sporazum’;

14.  priznava, da je Svet vzpostavil različne mehanizme za posvetovanje in obveščanje Parlamenta o razvoju dogodkov na področju skupne zunanje in varnostne politike; ne glede na to meni, da je letno poročilo Sveta o glavnih vidikih in temeljnih usmeritvah skupne zunanje in varnostne politike, ki se Parlamentu posreduje v skladu s točko 43 medinstitucionalnega sporazuma, v svojem obsegu omejeno na opis skupnih stališč, skupnih ukrepov in izvedbenih sklepov skupne zunanje in varnostne politike, ter je treba v prihodnjih letih zagotoviti obsežnejše informacije o postopku za podelitev razrešnice;

15.  ponovno opozarja na svojo zahtevo, da Svet v okviru naslova 3 (Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija) zagotovi natančne informacije o naravi stroškov, da bo Parlament lahko preveril, ali so vsi odhodki v skladu z medinstitucionalnim sporazumom in ali ni nobenih odhodkov operativne narave;

16.  je zaskrbljen glede pomanjkanja preglednosti stroškov, nastalih zaradi dejavnosti, zlasti misij, ki jih izvajajo posebni predstavniki, in zahteva objavo natančne razčlenitve izdatkov posebnih predstavnikov in njihovega proračuna za misije v internetu;

17.  sprašuje Računsko sodišče, zakaj v svojem Letnem poročilu za leto 2008 o Svetu nikjer ne omenja nerešenih težav, kakor je poudarjeno v zgoraj omenjeni resoluciji Parlamenta s 25. novembra 2009;

18.  opozarja na pripombo iz odstavka 11.10 letnega poročila Računskega sodišča za leto 2008 o pomanjkljivem upoštevanju določb člena 5(3) finančne uredbe glede stalno prevelikega proračuna (2005–2008) varnega evropskega sistema samodejnih sporočil (SESAME); je seznanjen z odgovorom Sveta in njegovo namero, da izboljša usklajevanje struktur za upravljanje velikih projektov informacijske tehnologije;

19.  pozdravlja revizije, ki jih je v letu 2008 opravila služba za notranjo revizijo Sveta (osem finančnih in ena mešana revizija), kot tudi dejstvo, da je Svet sprejel velik del priporočil teh revizij; vendar poudarja, da je bila opomba o tem vprašanju, ki je bila predložena organu za razrešnico, precej splošnega značaja, in zahteva podrobnejše informacije o izvrševanju revizijskih priporočil;

20.  pozdravlja, da od 1. januarja 2008 deluje nov integrirani sistem za upravljanje in finančni nadzor (SAP), ki je trem vključenim institucijam (Svetu, Računskemu sodišču in Sodišču Evropskih skupnosti) omogočil precejšen prihranek proračunskih sredstev in povečanje učinkovitosti;

21.  pozdravlja dosežke v zvezi z utrditvijo organizacije po širitvah EU leta 2004 in 2007, zlasti centralizacijo prevajalskih oddelkov in zaposlovanje uradnikov iz novih držav članic; pozdravlja tudi uvedbo sistema s prilagodljivim delovnim časom, ki prispeva k boljšemu ravnotežju med poklicnim in zasebnim življenjem; ne glede na to ugotavlja nizko stopnjo zasedenosti delovnih mest v kadrovskem načrtu (v povprečju 90 %; v letu 2007 – 86 %);

22.  ugotavlja, da so precejšnje povečanje predplačil za stavbo Residence Palace (70 milijonov EUR namesto predvidenih 15 milijonov z namenom, da se kasneje zmanjšajo skupni stroški nakupa) omogočila skupna neporabljena proračunska sredstva (stopnja izvrševanja 85,7 %) in poziva k podrobni opredelitvi nepremičninske politike v prihodnjih letnih poročilih, kar bo omogočilo pravilen pregled v postopku podelitve razrešnice;

23.  izraža mnenje, da je treba letni proračun stalnega predsednika Evropskega sveta ločiti od proračuna Sveta in ga od leta 2012 predstavljati kot nov proračunski oddelek;

24.  pozdravlja prizadevanje španskega predsedstva, ki prispeva k pojasnjevanju postopka za podelitev razrešnice in hoče pokazati, da je Svet za svoj upravni proračun v celoti odgovoren Parlamentu, prav tako poziva, naj se prihodnja predsedstva odločno zavežejo k nadaljevanju tega prizadevanja v istem duhu.

(1) Sprejeta besedila, 19.5.2010, P7_TA(2010)0180.
(2) UL L 71, 14.3.2008.
(3) UL C 273, 13.11.2009, str. 1.
(4) UL C 269, 10.11.2009, str. 1.
(5) UL C 273, 13.11.2009, str. 122.
(6) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(7) Sklep, izhajajoč iz poslovnika Sveta, z dne 22. julija 2002 (UL L 230, 28.8.2002, str. 7).
(8) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(9) UL L 19, 23.1.2010, str. 9.
(10) Pobuda za preglednost v Evropi
(11) UL L 63, 28.2.2004, str. 68.
(12) UL L 261, 6.8.2004, str. 125.
(13) UL L 57, 2.3.2000, str. 1.
(14) UL L 27, 30.1.2001, str. 7.
(15) UL L 158, 17.6.2002, str. 66.
(16) UL L 187, 15.7.2008, str. 21.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov