Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2070(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0096/2010

Ingivna texter :

A7-0096/2010

Debatter :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Omröstningar :

PV 19/05/2010 - 6.6
CRE 19/05/2010 - 6.6
Röstförklaringar
PV 16/06/2010 - 8.8
CRE 16/06/2010 - 8.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0180
P7_TA(2010)0219

Antagna texter
PDF 245kWORD 50k
Onsdagen den 16 juni 2010 - Strasbourg
Ansvarsfrihet för 2008: rådet
P7_TA(2010)0219A7-0096/2010

Europaparlamentets resolution av den 16 juni 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt II – rådet(1) (C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008(2),

–  med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2008 – Volym I (C7-0174/2009)(3),

–  med beaktande av rådets årsrapport om internrevisioner som genomförts under 2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2008, samt de granskade institutionernas svar(4),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(5),

–  med beaktande av artiklarna 272.10, 274, 275 och 276 i EG-fördraget, samt artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–  med beaktande av beslut nr 190/2003 från rådets generalsekreterare/den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken om ersättning för reseutgifter för rådsmedlemmarnas delegater(7),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(8),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2009 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007, avsnitt II – rådet(9),

–  med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0096/2010), och av följande skäl:

A.  Rådet, representerat av det spanska ordförandeskapet, har samtyckt till att göra en ny bedömning av det så kallade Gentlemen's agreement, som härrör från 1970.

B.  Medborgarna har rätt att få veta hur deras skattepengar spenderas och hur den makt som anförtros de politiska organen hanteras(10).

C.  I slutsatserna från Europeiska rådets möte i Köln den 3–4 juni 1999 angavs planer på att ge rådet operativa befogenheter inom området för en förstärkt gemensam europeisk säkerhets- och försvarspolitik (GESFP).

D.  Genom rådets beslut 2004/197/GUSP(11) av den 23 februari 2004 inrättades en mekanism för att förvalta finansieringen av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser, kallad Athena, och genom detta beslut och beslutet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 28 april 2004 om privilegier och immunitet för Athena(12), beviljas privilegier och immunitet till Athena och ges operativa befogenheter till rådet.

E.  Rådets beslut 2000/178/GUSP av den 28 februari 2000 om de regler som ska gälla för utstationerade militära nationella experter vid rådets generalsekretariat under den interimistiska perioden(13) och rådets beslut 2001/80/GUSP av den 22 januari 2001 om inrättande av Europeiska unionens militära stab(14) specificerar att utgifter till följd av utstationering av militära experter belastar rådets budget.

1.  Europaparlamentet konstaterar att rådet under 2008 hade tillgång till åtagandebemyndiganden som uppgick till sammanlagt 743 miljoner EUR (2007: 650 miljoner EUR), med en utnyttjandegrad på 93,31 procent, vilket är betydligt högre än under 2007 (81,89 procent), men fortfarande lägre än genomsnittet för de övriga institutionerna (95,67 procent).

2.  Mot bakgrund av de problem som uppstod i samband med 2007 och 2008 års ansvarsfrihetsförfaranden upprepar Europaparlamentet sin ståndpunkt i beslutet av den 25 april 2002 om ansvarsfrihet för budgetåret 2000(15) att ’[...] Europaparlamentet och rådet [har] tidigare inte granskat genomförandet av varandras avsnitt i budgeten; [Parlamentet] anser mot bakgrund av att utgifterna i allt högre grad är driftsutgifter, vilka finansieras från rådets administrativa budget, på områdena utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt rättsliga och inrikes frågor, att räckvidden för detta arrangemang bör tydliggöras i syfte att skilja på traditionella administrativa utgifter och driftsutgifter inom dessa nya politikområden’.

3.  Europaparlamentet anser, mot bakgrund av att de administrativa utgifterna ökar och i synnerhet eftersom driftsutgifter kan förekomma, att rådets utgifter borde granskas på samma sätt som andra EU-institutioners, såsom en del av ansvarsfrihetsförfarandet enligt artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  En sådan granskning ska baseras på följande skriftliga handlingar som ska inlämnas av samtliga institutioner:

   räkenskaperna för det föregående budgetåret som hänför sig till genomförandet av budgeten,
   en redovisning av tillgångar och skulder,
   en årlig verksamhetsrapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen,
   internrevisorns årsrapport,
  

samt en muntlig redogörelse vid ett sammanträde i det utskott som är ansvarigt för ansvarsfrihetsförfarandet.

5.  Europaparlamentet förväntar sig att samtliga institutioner, med företrädare på lämplig nivå, i framtiden ska vara närvarande under plenarsammanträdesdebatten om ansvarsfrihet.

6.  Europaparlamentet tillbakavisar rådets antydan om att det faktum att parlamentet och rådet tidigare inte har granskat genomförandet av varandras avsnitt i budgeten var ett resultat av ett Gentlemen's agreement (resolution tagen till protokollet från rådets möte den 22 april 1970). Parlamentet anser inte att detta Gentlemen's agreement är bindande och att rådets tolkning av dokumentet är alltför bred.

7.  Europaparlamentet anser att upprättandet av budgeten och beviljandet av ansvarsfrihet för budgeten är två skilda förfaranden, och att Gentlemen's agreement mellan parlamentet och rådet om upprättandet av deras respektive avsnitt i budgeten inte får innebära att rådet frikänns från att vara fullständigt redovisningsansvarigt inför allmänheten för de medel som rådet förfogar över.

8.  Europaparlamentet anser att ansvarsfrihetsförfarandet för 2008 sker vid en avgörande tidpunkt då ett formellt avtal om ansvarsfrihetsförfarandet för den nya europeiska avdelningen för yttre åtgärder tydligt ska fastställas för att trovärdighet ska kunna garanteras genom fullständig transparens, och parlamentet uppmanar rådet att, innan ansvarsfrihetsförfarandet för 2008 avslutas, se till att inför parlamentet lägga fram konkreta, detaljerade och heltäckande planer för den nya avdelningens personal-, organisations- och kontrollstrukturer, inbegripet EU:s militära stab, lägescentralen, generalsekretariatets direktorat för krishantering och planering, den civila planerings- och ledningskapaciteten samt personal vid generalsekretariatet som arbetar med utrikes- och säkerhetspolitik, där det särskilt framgår hur personalstyrkan ska utökas och fördelas samt förutsedda budgetkonsekvenser, och att omedelbart delta i förhandlingarna med budgetmyndigheten på grundval av framlagda förslag.

9.  Europaparlamentet betonar att detta års beslut att bevilja ansvarsfrihet inte kan tas med i beräkningen när man beslutar om ansvarsfrihet under kommande år, om inte rådet gör en allvarlig uppryckning inom de områden som ger anledning till oro, vilka nämns i punkt 5 i parlamentets resolution av den 25 november 2009.

10.  Europaparlamentet upprepar att rådet bör närvara i parlamentet när revisionsrättens årsrapport presenteras varje år och i samband med debatten om ansvarsfrihet.

11.  Europaparlamentet uppmanar rådet och parlamentet att i sin egenskap av gemensamma budgetmyndigheter upprätta ett årligt förfarande inom ansvarsfrihetsförfarandet i syfte att förbättra utbytet av information om deras respektive budgetar. Enligt detta förfarande bör rådets ordförande och generalsekreterare sammanträda officiellt med budgetkontrollutskottet eller en delegation från utskottet som utgörs av ordföranden, samordnarna och föredraganden, i syfte att tillhandahålla all information som behövs när det gäller genomförandet av rådets budget. Parlamentet föreslår dessutom att ordföranden i det ansvariga utskottet regelbundet och på lämpligt sätt informerar utskottet om dessa diskussioner.

12.  Europaparlamentet uppmanar det spanska ordförandeskapet att se över de informella arrangemang som gäller för ansvarsfriheten för rådets budget, och begär att ett åtagande i detta avseende införs i översynen av budgetförordningen så att det finns på plats när nästa finansieringsperiod efter 2013 inleds, samt uppmanar till att diskussioner slutförs före den 15 oktober 2010.

13.  Europaparlamentet påminner rådet om sin ståndpunkt i punkt 12 i resolutionen av den 24 april 2007(16) om ansvarsfriheten för budgetåret 2005: ’Europaparlamentet uppmanar till största möjliga öppenhet inom området för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP). Parlamentet uppmanar rådet att säkerställa att det i enlighet med punkt 42 i det interinstitutionella avtalet [...] inte förekommer några driftsutgifter inom GUSP-området i rådets budget. Parlamentet förbehåller sig möjligheten att i förekommande fall vidta nödvändiga åtgärder i händelse av överträdelse av detta avtal’.

14.  Europaparlamentet tillstår att rådet har föreskrivit olika former för att rådfråga och hålla parlamentet informerat om utvecklingen av Gusp. Parlamentet anser dock att rådets årliga rapport om de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen på Gusp-området, som överlämnas till parlamentet i enlighet med punkt 43 i det interinstitutionella avtalet, begränsas till en beskrivning av gemensamma ståndpunkter, gemensamma åtgärder och genomförandebeslut på GUSP-området, och att mer omfattande information bör lämnas under de kommande åren när det gäller förfarandet för ansvarsfrihet.

15.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till rådet att ange detaljerad information om vad för sorts utgifter det rör sig om inom avdelning 3 (Utgifter på grund av särskilda uppgifter som institutionen utför), så att parlamentet kan kontrollera att alla utgifter är förenliga med det interinstitutionella avtalet och att inga driftsutgifter förekommer.

16.  Parlamentet är oroat över bristen på transparens i fråga om verksamheters kostnader, i synnerhet kostnaderna för de särskilda representanternas tjänsteresor, och begär att en detaljerad analys av de särskilda representanternas utgifter och budgeten för deras tjänsteresor offentliggörs på Internet.

17.  Europaparlamentet frågar revisionsrätten varför den i sin årsrapport för budgetåret 2008 om rådet inte nämner de ännu ej lösta problem som parlamentet framhöll i ovan nämnda resolution av den 25 november 2009.

18.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens iakttagelse i punkt 11.10 i årsrapporten för 2008 om bristen på efterlevnad av artikel 5.3 i budgetförordningen vid den kontinuerliga (2005–2008) överbudgeteringen i fråga om Sesame-projektet (Secured European System of Automatic Messaging). Parlamentet noterar rådets svar och dess avsikter att förbättra samordningen beträffande strukturer för styrning av större IT-projekt.

19.  Europaparlamentet välkomnar de revisioner som gjorts av rådets internrevisionsenhet under 2008 (åtta finansiella revisioner och en kombinerad revision), liksom det avsevärda antalet rekommendationer i dessa som rådet har accepterat. Parlamentet påpekar dock att den not om ärendet som överlämnats till den ansvarsbeviljande myndigheten var väldigt allmänt hållen, och efterfrågar därför mer detaljerad information om genomförandet av revisionsrekommendationerna.

20.  Europaparlamentet välkomnar det nya integrerade systemet för förvaltning och finansiell kontroll som är i bruk sedan den 1 januari 2008 och som har lett till budgetbesparingar och effektivitetsvinster för de tre deltagande institutionerna (rådet, revisionsrätten och domstolen).

21.  Europaparlamentet välkomnar framgångarna med att konsolidera organisationen efter EU:s utvidgningar 2004 och 2007, främst centraliseringen av översättningsenheterna och rekryteringen av tjänstemän från de nya medlemsstaterna. Parlamentet välkomnar också införandet av ett flexibelt arbetstidssystem, vilket bidrar till en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv. Parlamentet noterar emellertid samtidigt den låga andelen tjänster i tjänsteförteckningen som har tillsatts (i genomsnitt 90 procent, (2007: 86 procent)).

22.  Europaparlamentet noterar att den avsevärda ökningen av förskottsutbetalningar för Résidence Palace (70 miljoner EUR i stället för 15 miljoner EUR som hade förutsetts, i syfte att därmed sänka den totala förvärvskostnaden) möjliggjordes av det övergripande underutnyttjandet av budgeten (genomförandegrad 85,7 procent), och efterfrågar en detaljerad analys av fastighetspolitiken i framtiden, vilken möjliggör en grundlig granskning under ansvarsfrihetsförfarandet.

23.  Europaparlamentet anser att den årliga budgeten för Europeiska rådets ständiga ordförande bör åtskiljas från rådets budget och läggas fram som ett nytt budgetavsnitt från och med 2012.

24.  Europaparlamentet välkomnar det spanska ordförandeskapets löften om att klargöra ansvarsfrihetsförfarandet så att fullständig redovisningsskyldighet uppvisas gentemot parlamentet när det gäller rådets administrativa budget, och efterfrågar ett beslutsamt åtagande från de kommande ordförandeskapen om att fortsätta detta arbete i samma anda.

(1) Antagna texter, 19.5.2010, P7_TA(2010)0180.
(2) EUT L 71, 14.3.2008.
(3) EUT C 273, 13.11.2009, s. 1.
(4) EUT C 269, 10.11.2009, s. 1.
(5) EUT C 273, 13.11.2009, s. 122.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Beslut till följd av rådets arbetsordning av den 22 juli 2002 (EGT L 230, 28.8.2002, s. 7).
(8) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(9) EUT L 19, 23.1.2010, s. 9.
(10) Europeiska öppenhetsinitiativet.
(11) EUT L 63, 28.2.2004, s. 68.
(12) EUT L 261, 6.8.2004, s. 125.
(13) EGT L 57, 2.3.2000, s. 1.
(14) EGT L 27, 30.1.2001, s. 7.
(15) EGT L 158, 17.6.2002, s. 66.
(16) EUT L 187, 15.7.2008, s. 21.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy