Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0801(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0198/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0198/2010

Συζήτηση :

PV 14/06/2010 - 22
CRE 14/06/2010 - 22

Ψηφοφορία :

PV 16/06/2010 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0220

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 266kWORD 36k
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
Δικαιώματα διερμηνείας και μετάφρασης στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών ***I
P7_TA(2010)0220A7-0198/2010
Ψήφισμα
 Κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με το σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα σε διερμηνεία και μετάφραση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία μιας ομάδας κρατών μελών (00001/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76, στοιχείο β) και το άρθρο 82, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από το Συμβούλιο (C7-0005/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφοι 3 και 15, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2010)0082), η οποία έχει τον ίδιο νομοθετικό σκοπό,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που απέστειλαν στον Πρόεδρό του τα εθνικά κοινοβούλια όσον αφορά το κατά πόσο η πρωτοβουλία είναι συμβατή με την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 44 και 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0198/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Ιουνίου 2010 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2010/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία
P7_TC1-COD(2010)0801

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2010/64/ΕΕ.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου