Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0195(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0137/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0137/2010

Συζήτηση :

PV 15/06/2010 - 4
CRE 15/06/2010 - 4

Ψηφοφορία :

PV 16/06/2010 - 8.10
CRE 16/06/2010 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0221

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 256kWORD 34k
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
Οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών ***I
P7_TA(2010)0221A7-0137/2010

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0650),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και τα άρθρα 71 και 137, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0354/2008),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο ’Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων’ (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και τα άρθρα 91 και 153, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 2009(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0137/2010),

1.  απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 228, 22.9.2009, σ. 78.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου