Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0028(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0109/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0109/2010

Συζήτηση :

PV 15/06/2010 - 5
CRE 15/06/2010 - 5

Ψηφοφορία :

PV 16/06/2010 - 8.11
CRE 16/06/2010 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0222

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 897kWORD 546k
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές ***I
P7_TA(2010)0222A7-0109/2010
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές (COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0040),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251 παράγραφος 2 και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0052/2008),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 2008(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0109/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 77, 31.3.2009, σ. 81.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Ιουνίου 2010 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕOΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 94/54/ΕΚ και 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, των οδηγιών 2002/67/ΕΚ και 2004/77/ΕΚ της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής
P7_TC1-COD(2008)0028

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 114,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το άρθρο 169 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι η Ένωση πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών με μέτρα που θεσπίζει σύμφωνα με το άρθρο 114.

(2)  Η ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών ▌τροφίμων είναι θεμελιώδης πτυχή της εσωτερικής αγοράς και συμβάλλει σημαντικά στην υγεία και την ευημερία των πολιτών και διασφαλίζει τα κοινωνικά και οικονομικά τους συμφέροντα. Ο παρών κανονισμός εξυπηρετεί τόσο τα συμφέροντα της εσωτερικής αγοράς με την απλοποίηση της νομοθεσίας, την κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου και τη μείωση της γραφειοκρατίας, όσο και τον πολίτη επιβάλλοντας μια σαφή, κατανοητή και ευανάγνωστη επισήμανση των τροφίμων.

(3)  Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των καταναλωτών και να διασφαλιστεί το δικαίωμά τους για πληροφόρηση, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές είναι κατάλληλα ενημερωμένοι όσον αφορά τα τρόφιμα που καταναλώνουν. Οι αποφάσεις αγοράς μπορούν να επηρεαστούν, μεταξύ άλλων, από υγειονομικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και ηθικούς παράγοντες.

(4)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων(3), προβλέπει ότι είναι γενική αρχή της νομοθεσίας για τα τρόφιμα να παρέχεται βάση για τους καταναλωτές ώστε να επιλέγουν ενημερωμένοι όσον αφορά τα τρόφιμα που καταναλώνουν και να εμποδίζονται τυχόν πρακτικές που μπορεί να παραπλανήσουν τον καταναλωτή.

(5)  Η οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά(4) καλύπτει ορισμένες πτυχές της παροχής πληροφοριών στους καταναλωτές, ειδικότερα με σκοπό την πρόληψη παραπλανητικών ενεργειών και παραλείψεων πληροφόρησης. Οι γενικές αρχές όσον αφορά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές πρέπει να συμπληρωθούν με ειδικούς κανόνες σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.

(6)  Οι κανόνες της Ένωσης σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων που εφαρμόζονται σε όλα τα τρόφιμα περιέχονται στην οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων(5). Οι περισσότερες από τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας χρονολογούνται από το 1978 και, ως εκ τούτου, πρέπει να επικαιροποιηθούν.

(7)  Η οδηγία 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες(6) θεσπίζει κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο και την παρουσίαση των διατροφικών πληροφοριών στα προσυσκευασμένα τρόφιμα. Η αναγραφή των διατροφικών πληροφοριών είναι εθελοντική, εκτός εάν υπάρχει ισχυρισμός επί θεμάτων διατροφής όσον αφορά το τρόφιμο. Οι περισσότερες από τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας χρονολογούνται από το 1990 και, ως εκ τούτου, πρέπει να επικαιροποιηθούν.

(8)  Οι απαιτήσεις γενικής επισήμανσης συμπληρώνονται με διάφορες διατάξεις που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα τρόφιμα σε ιδιαίτερες συνθήκες ή σε ορισμένες κατηγορίες τροφίμων. Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί ειδικοί κανόνες οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα τρόφιμα.

(9)  Μολονότι οι αρχικοί στόχοι και τα βασικά στοιχεία της τρέχουσας νομοθεσίας σχετικά με την επισήμανση εξακολουθούν να ισχύουν, αυτή πρέπει να εξορθολογιστεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευκολότερη εφαρμογή και μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τους ενδιαφερομένους, και να εκσυγχρονιστεί, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες εξελίξεις στον τομέα των πληροφοριών για τα τρόφιμα.

(10)  Υπάρχει δημόσιο ενδιαφέρον όσον αφορά τη σχέση μεταξύ δίαιτας και υγείας και στην επιλογή κατάλληλης διατροφής που να ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες. Η «Λευκή Βίβλος της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2007 για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία» σημείωσε ότι η διατροφική επισήμανση αποτελεί μέθοδο για την πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τη σύνθεση των τροφίμων, και τους βοηθά να επιλέγουν ενημερωμένοι. Οι εκστρατείες εκπαίδευσης και πληροφόρησης που διεξάγουν τα κράτη μέλη συνιστούν σημαντικό μηχανισμό για τη βελτίωση της κατανόησης των διατροφικών πληροφοριών από τους καταναλωτές. Η στρατηγική της Ένωσης για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013 υπογράμμισε ότι η παροχή στους καταναλωτές της δυνατότητας να κάνουν ενημερωμένοι τις επιλογές τους είναι σημαντική τόσο για την αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού όσο και για την ευημερία των καταναλωτών. Η γνώση των βασικών αρχών διατροφής και οι κατάλληλες διατροφικές πληροφορίες στα τρόφιμα θα συμβάλουν σημαντικά στο να μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν τις επιλογές τους ενημερωμένοι. Επιπλέον, είναι λογικό και ορθό να μπορούν οι καταναλωτές στα κράτη μέλη να αξιοποιούν μια ουδέτερη πηγή πληροφοριών προκειμένου να αποσαφηνίζουν ατομικά ζητήματα διατροφής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν αντίστοιχες γραμμές έκτακτης επικοινωνίας, στη χρηματοδότηση των οποίων θα μπορούσε να συμβάλλει ο τομέας των τροφίμων.

(11)  Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και να διασφαλιστεί η ορθολογικότητα και η συνεκτικότητα της εφαρμογής, είναι σκόπιμο να καταργηθούν οι οδηγίες 90/496/ΕΟΚ και 2000/13/ΕΚ και να αντικατασταθούν από έναν ενιαίο κανονισμό, ο οποίος εξασφαλίζει την ασφάλεια τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τη βιομηχανία και μειώνει το διοικητικό φόρτο.

(12)  Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να καταργηθούν και να συμπεριληφθούν στον παρόντα κανονισμό και άλλες οριζόντιες νομοθετικές πράξεις, και συγκεκριμένα: η οδηγία 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 1987 σχετικά με την αναγραφή του ογκομετρικού αλκοολικού τίτλου κατά την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή(7), η οδηγία 94/54/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 1994 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπομένων από την οδηγία 79/112/ΕΟΚ του Συμβουλίου(8), η οδηγία 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 1999 η οποία διέπει τις παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του άρθρου 7 της οδηγίας 79/112/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση των ειδών διατροφής(9), η οδηγία 2002/67/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων που περιέχουν κινίνη και των τροφίμων που περιέχουν καφεΐνη(10), ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη σήμανση των τροφίμων και των συστατικών τροφίμων με προσθήκη φυτοστερόλων, φυτοστερολεστέρων, φυτοστανόλων ή φυτοστανολεστέρων(11) και η οδηγία 2004/77/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση της οδηγίας 94/54/EΚ σχετικά με την επισήμανση ορισμένων τροφίμων που περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ και το μετά αμμωνίου άλας του(12).

(13)  Πρέπει να θεσπιστούν κοινοί ορισμοί, αρχές, απαιτήσεις και διαδικασίες, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ένα σαφές πλαίσιο και μια κοινή βάση για τη λήψη ενωσιακών και εθνικών μέτρων όσον αφορά τις πληροφορίες για τα τρόφιμα.

(14)  Προκειμένου να ακολουθηθεί μια εκτενής και εξελικτική προσέγγιση στις πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές σχετικά με τα τρόφιμα που καταναλώνουν, πρέπει να υπάρξει ένας ευρύς ορισμός της νομοθεσίας σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα, που θα καλύπτει τους κανόνες οριζόντιου ή ειδικού χαρακτήρα, καθώς και ένας ευρύς ορισμός των πληροφοριών και της εκπαίδευσης για τα τρόφιμα, που θα καλύπτει τις πληροφορίες που παρέχονται από μέσα διαφορετικά από την ετικέτα.

(15)  Οι ενωσιακοί κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στις επιχειρήσεις, η έννοια των οποίων υπονοεί κάποια συνέχεια δραστηριοτήτων και έναν ορισμένο βαθμό οργάνωσης. Οι πράξεις όπως η περιστασιακή παράδοση τροφίμων σε τρίτους, το σερβίρισμα γευμάτων και η πώληση τροφίμων από ιδιώτες, π.χ. σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις ή ▌τοπικές δημοτικές πανηγύρεις και συναντήσεις, καθώς και η πώληση τροφίμων στο πλαίσιο διαφόρων μορφών άμεσης εμπορίας γεωργικών προϊόντων, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Για να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) των βιοτεχνιών τροφίμων και του λιανικού εμπορίου τροφίμων, στις οποίες ανήκουν και οι πάροχοι ομαδικής εστίασης, τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα θα πρέπει να εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της υποχρέωσης επισήμανσης.

(16)  Υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται από επιχειρήσεις μεταφορών πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο αυτού του κανονισμού μόνον εφόσον παρέχονται σε συνδέσεις μεταξύ δύο σημείων στο έδαφος της Ένωσης.

(17)  Υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται από κινηματογράφους - εξαιρουμένων των ΜΜΕ - εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού όταν το τρόφιμο συσκευάζεται στο σημείο πώλησης σε τυποποιημένες συσκευασίες η περιεκτικότητα των οποίων είναι προκαθορισμένη και, κατά συνέπεια, η τελική ποσότητα και το περιεχόμενο σε τρόφιμο ή ποτό είναι στοιχεία προσδιορισμένα και μετρήσιμα.

(18)  Η νομοθεσία σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει επίσης να βασίζεται στις απαιτήσεις των καταναλωτών ▌και να μην παρεμποδίζει τις καινοτομίες στον τομέα των τροφίμων. Η δυνατότητα για τις επιχειρήσεις του τομέα των τροφίμων να παρέχουν εθελοντικές πρόσθετες πληροφορίες εγγυάται πρόσθετη ευελιξία.

(19)  Ο ▌λόγος για τον οποίο απαιτείται η αναγραφή υποχρεωτικών πληροφοριών για τα τρόφιμα ▌είναι η παροχή στους καταναλωτές της δυνατότητας να λαμβάνουν συνειδητή απόφαση αγοράς που αντιστοιχεί στις ατομικές τους διαιτητικές επιθυμίες και ανάγκες.

(20)  Για να μπορεί η νομοθεσία σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών για πληροφορίες, και να αποφεύγονται περιττά απορρίμματα συσκευασιών, θα πρέπει η υποχρεωτική επισήμανση των τροφίμων να περιορίζεται σε μια βασική επισήμανση πληροφοριών, οι οποίες αποδειγμένα ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την πλειονότητα των καταναλωτών▌.

(21)  Εντούτοις, οι νέες απαιτήσεις όσον αφορά τις υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα ή οι νέες μορφές παρουσίασης των πληροφοριών για τα τρόφιμα πρέπει να θεσπίζονται, εάν και όταν απαιτούνται, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας, της αναλογικότητας, της διαφάνειας και της αειφορίας.

(22)  Επιπροσθέτως των ήδη υφισταμένων ρυθμίσεων κατά της παραπλανητικής διαφήμισης, οι κανόνες σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα θα πρέπει να απαγορεύουν οιαδήποτε ένδειξη ικανή να παραπλανήσει τον καταναλωτή, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενέργεια, την προέλευση και τη σύνθεση των τροφίμων. Για να είναι αποτελεσματική η εν λόγω απαγόρευση, πρέπει αυτή να επεκταθεί και στη διαφήμιση και την παρουσίαση των τροφίμων.

(23)  Για ορισμένα τρόφιμα υπάρχει ο ισχυρισμός ότι η κατανάλωσή τους έχει θετικές επιδράσεις στη φυσική κατάσταση του οργανισμού. Ο ισχυρισμός αυτός πρέπει να διατυπώνεται με τρόπο που να διασφαλίζει ότι το αποτέλεσμα της χρήσης των εν λόγω προϊόντων είναι μετρήσιμο ή επαληθεύσιμο.

(24)  Προκειμένου να εμποδιστεί ο κατακερματισμός των κανόνων σχετικά με την ευθύνη των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίμων στην περίπτωση εσφαλμένων, παραπλανητικών ή ελλειπουσών πληροφοριών για τα τρόφιμα είναι απαραίτητο να καθορισθούν σαφώς οι ευθύνες των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίμων στον τομέα αυτό. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων, αρμόδιοι για δραστηριότητες λιανικής πώλησης ή διανομής οι οποίες δεν επηρεάζουν τις πληροφορίες για τα τρόφιμα, πρέπει να ενεργούν με ταχύτητα όταν διαπιστώνουν ότι οι πληροφορίες αυτές δεν ανταποκρίνονται στα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό.

(25)  Πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος όλων των υποχρεωτικών πληροφοριών οι οποίες πρέπει ▌να παρέχονται για όλα τα τρόφιμα που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή και τις μονάδες ομαδικής εστίασης. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να διατηρήσει τις πληροφορίες που απαιτούνται ήδη βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας, δεδομένου ότι θεωρούνται, γενικά, πολύτιμο κεκτημένο για την πληροφόρηση των καταναλωτών.

(26)  Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μετάδοση πρόσθετων πληροφοριών στους καταναλωτές, δεδομένου ότι επιτρέπουν την ταχεία και φθηνή ανταλλαγή πληροφοριών. Θα ήταν δυνατόν λόγου χάριν να τεθούν στη διάθεση των καταναλωτών πρόσθετες πληροφορίες μέσω της τοποθέτησης τερματικών στα υπερκαταστήματα, τα οποία, με την ανάγνωση του γραμμωτού κώδικα, θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το προϊόν. Επίσης, θα ήταν δυνατόν να έχουν οι καταναλωτές πρόσβαση σε συμπληρωματικές πληροφορίες μέσω ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.

(27)  Ορισμένα συστατικά ή άλλες ουσίες, όταν χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τροφίμων και εξακολουθούν να υπάρχουν, μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες ή δυσανεξίες και σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορούν ακόμη και να συνιστούν κίνδυνο για την υγεία των εμπλεκόμενων καταναλωτών. Είναι σημαντικό, κατά συνέπεια, να δίνονται πληροφορίες σχετικά με την παρουσία προσθέτων στα τρόφιμα, βοηθητικών μέσων τεχνικής επεξεργασίας και άλλων ουσιών με επιστημονικά τεκμηριωμένη αλλεργιογόνο δράση ή οι οποίες μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο ασθενειών, έτσι ώστε, ιδίως οι καταναλωτές που πάσχουν από τροφικές αλλεργίες ή δυσανεξίες, να μπορούν να επιλέγουν συγκεκριμένα τρόφιμα τα οποία είναι ασφαλή για αυτούς. Ακόμη και ίχνη τέτοιων ουσιών πρέπει επίσης να αναφέρονται, ούτως ώστε τα άτομα που υποφέρουν από σοβαρές αλλεργίες να μπορούν ▌να κάνουν ασφαλείς επιλογές. Προς το σκοπό αυτό πρέπει να θεσπίζονται κοινοί κανόνες.

(28)  Οι ετικέτες των τροφίμων πρέπει να είναι σαφείς και κατανοητές, έτσι ώστε οι καταναλωτές να δύνανται να επιλέγουν εν επιγνώσει τον τρόπο διατροφής τους. Οι μελέτες δείχνουν ότι οι πράγματι ευανάγνωστες ετικέτες αποτελούν σημαντικό στοιχείο στη μεγιστοποίηση της δυνατότητας να επηρεάσουν οι πληροφορίες της ετικέτας τα άτομα που τις διαβάζουν, και ότι οι δυσανάγνωστες πληροφορίες για το προϊόν είναι μια από τις αιτίες που οι καταναλωτές δεν είναι ικανοποιημένοι με τις ετικέτες των τροφίμων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συνεκτιμάται ο συνδυασμός στοιχείων όπως η γραμματοσειρά, το χρώμα και η αντίθεση.

(29)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή των πληροφοριών για τα τρόφιμα, πρέπει να συμπεριληφθείη πώληση τροφίμων ▌εξ αποστάσεως. Μολονότι είναι σαφές ότι τα τρόφιμα που διατίθενται με πώληση εξ αποστάσεως πρέπει να πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις πληροφοριών με εκείνα που πωλούνται στα καταστήματα, πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι σχετικές υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει να είναι επίσης διαθέσιμες πριν πραγματοποιηθεί η αγορά.

(30)  Προκειμένου να παρέχονται στους καταναλωτές πληροφορίες για τα τρόφιμα, οι οποίες απαιτούνται για να κάνουν ενημερωμένοι τις επιλογές τους, τα αλκοολούχα μικτά ποτά πρέπει επίσης να παρέχουν πληροφορίες για τα συστατικά τους.

(31)  Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική στήριξης των κρατών μελών στις προσπάθειές τους να περιορίσουν τις επικίνδυνες και βλαβερές επιπτώσεις της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ(13), τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, τις εργασίες της Επιτροπής και την ανησυχία της κοινής γνώμης για τις επιζήμιες συνέπειες των αλκοολούχων ποτών, ιδίως όσον αφορά τους νέους και ευάλωτους καταναλωτές, η Επιτροπή πρέπει σε συνεργασία με τα κράτη μέλη να θεσπίσει ένα ορισμό για ποτά, όπως τα αλκοολούχα αναψυκτικά («αλκοπόπς») που απευθύνονται ειδικά σε νέους. Λόγω του ότι περιέχουν οινόπνευμα, τα ποτά αυτά πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρότερες απαιτήσεις επισήμανσης και να πωλούνται στα καταστήματα ξεχωριστά από τα απλά αναψυκτικά.

(32)  Είναι επίσης σημαντικό να παρέχονται στους καταναλωτές πληροφορίες για τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά. Υπάρχουν ήδη ειδικοί κανόνες της Ένωσης σχετικά με την επισήμανση του κρασιού. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς(14) παρέχει ένα εξαντλητικό σύνολο τεχνικών προτύπων, τα οποία καλύπτουν πλήρως όλες τις οινολογικές πρακτικές, τις μεθόδους παρασκευής και τα μέσα παρουσίασης και επισήμανσης των κρασιών, εξασφαλίζοντας έτσι ότι καλύπτονται όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής και ότι οι καταναλωτές προστατεύονται και ενημερώνονται δεόντως. Ειδικότερα, ο κανονισμός αυτός περιγράφει με ακριβή και εξαντλητικό τρόπο τις ουσίες οι οποίες πιθανόν χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής, μαζί με τους όρους χρήσης τους, μέσω ενός θετικού καταλόγου οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών. Οιαδήποτε πρακτική δεν περιλαμβάνεται σ' αυτό τον κατάλογο απαγορεύεται. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να εξαιρεθεί το κρασί, σ'αυτό το στάδιο, από την υποχρέωση αναγραφής καταλόγου των συστατικών του και να προβλεφθεί διατροφική δήλωση. Όσον αφορά τη μπίρα και τα οινοπνευματώδη όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των οινοπνευματωδών ποτών(15), και προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνεπής προσέγγιση και συνοχή με τους όρους που έχουν θεσπιστεί για το κρασί, εφαρμόζεται το ίδιο είδος εξαιρέσεων. Εντούτοις, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και μπορεί, αν χρειαστεί, να προτείνει ειδικές απαιτήσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

(33)  Η επισήμανση της χώρας ▌ή του τόπου προέλευσης ενός τροφίμου πρέπει να προβλέπεται υποχρεωτικώς βάσει του άρθρου 9, παράγραφος 1 στοιχείο ια) και σε κάθε περίπτωση που η απουσία της είναι πιθανόν να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον αφορά την πραγματική χώρα ▌ή τον πραγματικό τόπο προέλευσης του συγκεκριμένου προϊόντος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η αναγραφή της χώρας ▌ή του τόπου προέλευσης πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην παραπλανάται ο καταναλωτής και βάσει σαφώς καθορισμένων κριτηρίων, τα οποία εξασφαλίζουν ίσους όρους για τη βιομηχανία και βελτιώνουν την κατανόηση από τους καταναλωτές των πληροφοριών που σχετίζονται με τη χώρα ▌ή τον τόπο προέλευσης ενός τροφίμου. Τα εν λόγω κριτήρια δεν ▌εφαρμόζονται στις ενδείξεις που σχετίζονται με το όνομα ή τη διεύθυνση του υπευθύνου της επιχείρησης τροφίμων.

(34)  Σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων ▌επισημάνουν ότι ένα τρόφιμο κατάγεται από την Ένωση για να επιστήσουν την προσοχή των καταναλωτών στην ποιότητα του προϊόντος τους και στα παραγωγικά πρότυπα της Ένωσης, οι ενδείξεις αυτές πρέπει να συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα κριτήρια. Το ίδιο ισχύει ενδεχομένως για την αναφορά του κράτους μέλους.

(35)  Οι ενωσιακοί μη προτιμησιακοί κανόνες καταγωγής θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(16) και οι διατάξεις εφαρμογής του στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993(17). Ο καθορισμός της χώρας καταγωγής των τροφίμων πρέπει να βασίζεται σ' αυτούς τους κανόνες, τους οποίους το γνωρίζουν καλά οι επιχειρήσεις και οι διοικήσεις, και θα διευκολύνουν εν προκειμένω την εφαρμογή.

(36)  Η διατροφική δήλωση σε ένα τρόφιμο αφορά πληροφορίες σχετικά με την παρουσία ενέργειας και ορισμένων θρεπτικών ουσιών και συστατικών στο τρόφιμο. Η υποχρεωτική παροχή διατροφικών πληροφοριών στο εμπρόσθιο και οπίσθιο μέρος της συσκευασίας πρέπει να υποστηρίζεται με δράσεις των κρατών μελών όπως στο πλαίσιο διατροφικού σχεδίου δράσης που θα αποτελεί μέρος της πολιτικής τους στον τομέα της δημόσιας υγείας το οποίο θα παρέχει ειδικές συστάσεις για τη διατροφική εκπαίδευση του κοινού και να στηρίζει τη συνειδητή επιλογή τροφίμων.

(37)  Η προαναφερθείσα Λευκή Βίβλος της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2007 υπογράμμισε ορισμένα διατροφικά στοιχεία που είναι σημαντικά για τη δημόσια υγεία. Συνεπώς, είναι σκόπιμο οι απαιτήσεις όσον αφορά την υποχρεωτική παροχή των διατροφικών πληροφοριών να ευθυγραμμίζονται με τις συστάσεις της εν λόγω Λευκής Βίβλου.

(38)  Γενικά, οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τη δυνητική συμβολή των αλκοολούχων ποτών στη συνολική τους δίαιτα. Θα ήταν κατά συνέπεια χρήσιμο εάν οι παραγωγοί προέβαιναν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο σε ενέργεια των ▌αλκοολούχων ποτών.

(39)  Για λόγους ασφάλειας δικαίου και συνοχής της ενωσιακής νομοθεσίας, η εθελοντική αναγραφή των ισχυρισμών επί θεμάτων διατροφής ή επί θεμάτων υγείας στις ετικέτες των τροφίμων πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα(18).

(40)  Για να αποφευχθούν περιττές επιβαρύνσεις των παραγωγών τροφίμων και των εμπόρων, είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν ορισμένες κατηγορίες τροφίμων -τα οποία είναι μη επεξεργασμένα ή για τα οποία οι διατροφικές πληροφορίες δεν αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τις αποφάσεις αγοράς των καταναλωτών ή των οποίων η εξωτερική συσκευασία ή η ετικέτα είναι πολύ μικρή προκειμένου να μπορεί να περιλαμβάνεται η υποχρεωτική επισήμανση- από την υποχρεωτική αναγραφή διατροφικής δήλωσης, εκτός εάν η υποχρέωση παροχής αυτών των πληροφοριών προβλέπεται από άλλη ενωσιακή νομοθετική πράξη.

(41)  Για να ανταποκρίνονται στο μέσο καταναλωτή και να εξυπηρετούν τον ενημερωτικό σκοπό για τον οποίο προορίζονται, ▌οι ▌πληροφορίες πρέπει να είναι ευκολονόητες για το μέσο καταναλωτή. Θα ήταν σκόπιμο να παρουσιάζονται οι πληροφορίες στο ίδιο οπτικό πεδίο, για να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές μπορούν να βλέπουν εύκολα τις βασικές διατροφικές πληροφορίες όταν αγοράζουν τρόφιμα▌.

(42)  Οι πρόσφατες εξελίξεις στην έκφραση της διατροφικής δήλωσης, εκτός των 100g/100ml/μερίδα, από ορισμένα κράτη μέλη και οργανώσεις της βιομηχανίας δείχνουν ότι οι καταναλωτές ικανοποιούνται από αυτά τα συστήματα, δεδομένου ότι τους βοηθούν να κάνουν ταχείες επιλογές. Εντούτοις, δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία σε ολόκληρη την Ένωση που να αποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο ο μέσος καταναλωτής κατανοεί και χρησιμοποιεί την εναλλακτική έκφραση των πληροφοριών. Για λόγους συγκρισιμότητας προϊόντων σε διαφορετικά μεγέθη συσκευασιών είναι κατά συνέπεια λογικό, να γίνεται περαιτέρω υποχρεωτικά αναφορά των θρεπτικών ουσιών σε 100g/100ml και αν χρειάζεται, πρόσθετες πληροφορίες ανά μερίδα. Εφόσον το τρόφιμο έχει προσυσκευασθεί ως μεμονωμένη μερίδα, η αναγραφή της διατροφικής δήλωσης ανά μερίδα πρέπει επιπροσθέτως να είναι υποχρεωτική. Προκειμένου να αποφεύγονται παραπλανητικά στοιχεία κατά την αναφορά της μερίδας, θα πρέπει τα μεγέθη των μερίδων να τυποποιηθούν με διαδικασία διαβούλευσης σε επίπεδο Ένωσης.

(43)  Η δήλωση -στο ίδιο οπτικό πεδίο- των ποσοτήτων των διατροφικών στοιχείων και των συγκριτικών δεικτών, σε εύκολα αναγνωρίσιμη μορφή ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν οι διατροφικές ιδιότητες ενός τροφίμου, πρέπει να εξετάζεται στο σύνολό της -ως μέρος της διατροφικής επισήμανσης- και να μην αντιμετωπίζεται ως μια ομάδα ατομικών ισχυρισμών.

(44)  Η εμπειρία δείχνει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι εθελοντικές πληροφορίες για τα τρόφιμα παρέχονται εις βάρος της σαφήνειας των υποχρεωτικών πληροφοριών. Ως εκ τούτου, πρέπει να προβλεφθούν κριτήρια που θα βοηθήσουν τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων και τις εκτελεστικές αρχές να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ της παροχής υποχρεωτικών και εθελοντικών πληροφοριών για τα τρόφιμα.

(45)  Οι πληροφορίες όσον αφορά δυνητικά αλλεργιογόνα είναι επίσης πολύ σημαντικές για αλλεργικά άτομα σε σχέση με τρόφιμα που δεν είναι προσυσκευασμένα και σε σχέση με υπηρεσίες ομαδικής εστίασης. Συνεπώς, οι πληροφορίες αυτές πρέπει πάντα να είναι διαθέσιμες στον καταναλωτή.

(46)  Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να μπορούν να θεσπίζουν διατάξεις διαφορετικές από εκείνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό στον τομέα τον οποίο εναρμονίζει, εκτός εάν υπάρχει σ' αυτόν σχετική ειδική μνεία. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι εθνικές απαιτήσεις επισήμανσης είναι δυνατό να προκαλέσουν παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας στην εσωτερική αγορά, τα κράτη μέλη οφείλουν να αποδεικνύουν ότι τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία και να γνωστοποιούν τις ενέργειες στις προτίθενται να προβούν ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω μέτρα θα εφαρμόζονται με τον λιγότερο περιοριστικό για το εμπόριο τρόπο.

(47)  Οι κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

(48)  Όσον αφορά ορισμένες πτυχές των πληροφοριών για τα τρόφιμα οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη καινοτόμων και σύγχρονων εμπορικών πρακτικών, πρέπει να πραγματοποιηθούν επαρκή πειράματα και έρευνα των καταναλωτών και να παρασχεθούν τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τα βέλτιστα συστήματα. Συνεπώς, σ' αυτές τις περιπτώσεις, η νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει να περιορίζεται στην πρόβλεψη των υποχρεωτικών βασικών απαιτήσεων που καθορίζουν το επίπεδο προστασίας και πληροφόρησης των καταναλωτών, και να επιτρέπει ευελιξία για την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων, με τρόπο που να είναι συμβατή με τις διατάξεις σχετικά με την εσωτερική αγορά.

(49)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι περισσότερες λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα καταρτίζονται και καθιερώνονται με διαλεκτικό τρόπο και προκύπτουν από βέλτιστες πρακτικές, πρέπει να υπάρξουν ευέλικτοι μηχανισμοί, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, βασιζόμενοι στην ανοικτή και διαφανή δημόσια διαβούλευση και στη συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ ενός ευρέος φάσματος αντιπροσωπευτικών ενδιαφερομένων. Οι μηχανισμοί αυτοί μπορεί να οδηγούν στην ανάπτυξη εθνικών μη δεσμευτικών συστημάτων, βάσει εμπεριστατωμένης έρευνας των καταναλωτών και ευρείας διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους. Πρέπει να υπάρξουν μηχανισμοί που θα επιτρέπουν στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν τα τρόφιμα που φέρουν σήμανση η οποία είναι σύμφωνη με το εθνικό σύστημα, όπως μέσω ενός αριθμού ή συμβόλου αναγνώρισης.

(50)  Για να εξασφαλιστεί ένα επίπεδο συνεκτικότητας στα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται στα διάφορα κράτη μέλη, πρέπει να προωθηθούν συνεχείς ανταλλαγές και επιμερισμός των βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών και με την Επιτροπή και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις ανταλλαγές αυτές.

(51)  Τα κράτη μέλη πρέπει να διενεργούν επίσημους ελέγχους για την επιβολή της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων(19).

(52)  Οι αναφορές στην οδηγία 90/496/ΕΟΚ, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα(20) πρέπει να επικαιροποιηθούν, ώστε να ληφθεί υπόψη ο παρών κανονισμός. Επομένως, οι κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(53)  Για να μπορέσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να παρέχουν διατροφικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα τους, η εφαρμογή των μέτρων που θα καταστήσουν υποχρεωτική την παροχή διατροφικών πληροφοριών πρέπει να θεσπιστεί σταδιακά, με εκτενείς μεταβατικές περιόδους, και με πρόσθετη μεταβατική περίοδο η οποία θα προβλέπεται για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

(54)  Φυσικά, είναι δυνατόν και προϊόντα της βιοτεχνίας τροφίμων ή νωπά προϊόντα του λιανικού εμπορίου τροφίμων, τα οποία παρασκευάζονται επιτόπου στα σημεία πώλησής τους, να περιέχουν ουσίες οι οποίες προκαλούν σε ευαίσθητα άτομα αλλεργίες ή δυσανεξίες. Ωστόσο, επειδή ακριβώς μη προσυσκευασμένα προϊόντα πωλούνται σε άμεση επαφή με τον πελάτη, θα πρέπει η αντίστοιχη πληροφορία να διατίθεται, για παράδειγμα, μέσω συνομιλίας κατά τη στιγμή της αγοραπωλησίας ή μέσω μιας εμφανούς πινακίδας στο χώρο πώλησης ή μέσω διατιθέμενου ενημερωτικού υλικού.

(55)  Εφόσον οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, συνεπώς, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων του.

(56)  Η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διενεργεί η Επιτροπή τη δέουσα διαβούλευση κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(57)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής, πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που θα της επιτρέπουν να εγκρίνει τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές ως προς την ανάγνωση του καταλόγου συστατικών που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες, να αποφασίζει ως προς τον προσδιορισμό της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας και να λαμβάνει θέση σχετικά με τις εθνικές διατάξεις που εγκρίνουν τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ, οι κανόνες και οι γενικές αρχές που διέπουν τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή θεσπίζονται εκ των προτέρων βάσει κανονισμού εγκεκριμένου με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Εν αναμονή της έγκρισης του νέου αυτού κανονισμού, και δεδομένης της ανάγκης έγκρισης του παρόντος κανονισμού το ταχύτερο δυνατόν, ο έλεγχος από τα κράτη μέλη πρέπει να ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(21), εξαιρουμένης της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο, η οποία δεν ισχύει, εφόσον οι διατάξεις αυτές εξακολουθούν να συνάδουν με τις τροποποιημένες συνθήκες. Οι αναφορές στις διατάξεις αυτές πρέπει εντούτοις να αντικατασταθούν από αναφορές στους κανόνες και στις αρχές που θεσπίζει ο νέος κανονισμός μόλις ο κανονισμός αυτός τεθεί σε ισχύ,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις γενικές αρχές, απαιτήσεις και ευθύνες που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιμα, και ειδικότερα την επισήμανση των τροφίμων. Καθορίζει τα μέσα για τη διασφάλιση του δικαιώματος των καταναλωτών για πληροφόρηση και τις διαδικασίες για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη παροχής επαρκούς ευελιξίας ώστε να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές εξελίξεις και τις νέες απαιτήσεις πληροφόρησης.

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, όπου ▌αφορούν την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους τελικούς καταναλωτές.

Εφαρμόζεται σε όλα τα προσυσκευασμένα τρόφιμα που προορίζονται για παράδοση στον τελικό καταναλωτή, ▌και στα τρόφιμα που προορίζονται να παραδοθούν στις μονάδες ομαδικής εστίασης.

Δεν εφαρμόζεται σε τρόφιμα στα οποία τίθεται περιτύλιγμα στον τόπο πώλησης πριν την παράδοση στον τελικό καταναλωτή.

Υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται από μεταφορικές επιχειρήσεις εμπίπτουν τότε μόνο στο πεδίου αυτού του κανονισμού, εφόσον προσφέρονται σε συνδέσεις μεταξύ δύο σημείων στο έδαφος της Ένωσης.

3.  Ο παρών κανονισμός ισχύει μόνον για τρόφιμα που παρασκευάζονται στο πλαίσιο επιχειρήσεων, με τρόπο που υπονοεί κάποια συνέχεια δραστηριοτήτων και έναν ορισμένο βαθμό οργάνωσης. Οι πράξεις όπως ο περιστασιακός χειρισμός, το σερβίρισμα και η πώληση τροφίμων από ιδιώτες σε εκδηλώσεις όπως οι φιλανθρωπικές εκδηλώσεις ή οι τοπικές δημοτικές πανηγύρεις και συναντήσεις δεν καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

4.  Τα τρόφιμα που προέρχονται από τρίτες χώρες δεν επιτρέπεται να διανέμονται στην Ένωση εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

5.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των απαιτήσεων επισήμανσης που προβλέπονται στην ειδική ενωσιακή νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα τρόφιμα. Η Επιτροπή δημοσιεύει έως ...(22)κατάλογο όλων των απαιτήσεων επισήμανσης που προβλέπονται σε ειδική νομοθεσία της Ένωσης η οποία εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα τρόφιμα και καθιστά αυτόν τον κατάλογο προσβάσιμο μέσω Διαδικτύου.

Η Επιτροπή υποβάλλει, το αργότερο ...(23)*, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη συμμόρφωση αυτών των ειδικών απαιτήσεων επισήμανσης με τον παρόντα κανονισμό. Εφόσον ενδείκνυται, η Επιτροπή συνοδεύει την έκθεση με σχετική πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

   α) οι ορισμοί «τρόφιμα», «νομοθεσία για τα τρόφιμα», «επιχείρηση τροφίμων», «υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων», «λιανική», «διάθεση στην αγορά» και «τελικός καταναλωτής» του άρθρου 2 και του άρθρου 3 παράγραφοι 1, 2, 3, 7, 8 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002·
   β) οι ορισμοί «μεταποίηση», «μη μεταποιημένα προϊόντα» και «μεταποιημένα προϊόντα» του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχεία ιγ), ιδ) και ιε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων(24)·
   γ) οι ορισμοί «πρόσθετο τροφίμων» και «βοηθητικό μέσο τεχνικής επεξεργασίας» του άρθρου 1 παράγραφος 2 και του άρθρου 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή(25)·
   δ) ο ορισμός «αρτύματα» του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών στον τομέα των αρτυμάτων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα και των βασικών υλικών από τα οποία παρασκευάζονται(26)·
   ε) οι ορισμοί «κρέας» και «μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας» των σημείων 1.1 και 1.14 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης(27)·
   στ) οι ορισμοί «ισχυρισμός», «θρεπτική ουσία», «άλλη ουσία», «ισχυρισμός επί θεμάτων διατροφής» και «ισχυρισμός επί θεμάτων υγείας» του άρθρου 2 παράγραφος 2 σημεία 1 έως 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006.

2.  Εφαρμόζονται επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:

   α) «πληροφορίες για τα τρόφιμα»: πληροφορίες που αφορούν ένα τρόφιμο και διατίθενται στον τελικό καταναλωτή με τη χρήση μιας ετικέτας, άλλου συνοδευτικού υλικού ή οιουδήποτε άλλου μέσου, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων τεχνολογιών ή των προφορικών ανακοινώσεων. Δεν περιλαμβάνονται οι εμπορικές ανακοινώσεις όπως ορίζονται από την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά(28)·
  

   β) «μονάδες ομαδικής εστίασης»: οιαδήποτε μονάδα (συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης, των οχημάτων ή των σταθερών ή κινητών μονάδων), όπως εστιατόρια, καντίνες, σχολεία, νοσοκομεία και επιχειρήσεις εστίασης στα οποία, στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής δραστηριότητας, παρασκευάζονται τρόφιμα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση από τον τελικό καταναλωτή ▌·
   γ) «προσυσκευασμένο τρόφιμο»: η μονάδα πώλησης που προορίζεται να παρουσιαστεί ως έχει στον τελικό καταναλωτή και στις μονάδες ομαδικής εστίασης και που αποτελείται από ένα τρόφιμο μέσα στη συσκευασία ▌, εφ' όσον η συσκευασία αυτή το καλύπτει ολικά ή εν μέρει, αλλά κατά τρόπο που να μην είναι δυνατόν να τροποποιηθεί το περιεχόμενο χωρίς να ανοιχτεί ή να τροποποιηθεί η συσκευασία·
   δ) 'μη προσυσκευασμένα τρόφιμα«: τρόφιμα τα οποία προσφέρονται προς πώληση στον τελικό καταναλωτή μη συσκευασμένα και τα οποία, εφόσον συσκευάζονται, συσκευάζονται μόνο κατά τη στιγμή της πώλησης στον τελικό καταναλωτή, καθώς και τρόφιμα και φρέσκα παρασκευάσματα, τα οποία προσυσκευάζονται στον τόπο πώλησης, την ημέρα της πώλησης, προς άμεση πώληση·
   ε) 'χεροποίητο τρόφιμο«: τρόφιμο το οποίο παράγεται σε εταιρεία που αναφέρεται στα εθνικά μητρώα σύμφωνα με το εθνικό εμπορικό δίκαιο, ως βιοτεχνική επιχείρηση και το οποίο παράγεται άμεσα για τους καταναλωτές·
   στ) «συστατικό»: οιαδήποτε ουσία, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων και των ενζύμων τροφίμων καθώς και οιουδήποτε συστατικού ενός σύνθετου συστατικού, η οποία χρησιμοποιείται στην παρασκευή ή επεξεργασία ενός τροφίμου και περιέχεται στο τελικό προϊόν, ακόμη και σε διαφοροποιημένη μορφή·
   ζ) «τόπος προέλευσης»: ο τόπος, η χώρα ή η περιοχή στην οποία παράγονται εξ ολοκλήρου τα γεωργικά προϊόντα ή συστατικά, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92·
   η) «σύνθετο συστατικό»: ένα συστατικό που το ίδιο αποτελείται από περισσότερα του ενός συστατικά·
   θ) «σήμανση»: κάθε ετικέτα, μάρκα, σήμα, σχήμα ή άλλη περιγραφή, εγγεγραμμένη, τυπωμένη, διάτρητη, σφραγισμένη, ανάγλυφη ή εντυπωμένη ή προσαρτημένη σε δοχείο τροφίμου·
   ι) «επισήμανση»: οι μνείες, ενδείξεις, εμπορικά ή βιομηχανικά σήματα, εικόνες ή σύμβολα που αναφέρονται σ' ένα τρόφιμο και φέρονται σε κάθε συσκευασία, έγγραφο, πινακίδα, ετικέτα, δακτύλιο ή περιλαίμιο που συνοδεύει ή αναφέρεται στο τρόφιμο αυτό·
   ια) «οπτικό πεδίο»: όλες οι επιφάνειες μιας συσκευασίας που μπορούν να διαβαστούν από μία οπτική γωνία, πράγμα που επιτρέπει την ταχεία και εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες της επισήμανσης ▌·
   ιβ) «αναγνωσιμότητα»: γραφή, εκτύπωση, αποτύπωση, σήμανση, χάραξη ή σφράγιση κλπ, η οποία επιτρέπει στον καταναλωτή με κανονική όραση να κατανοεί κείμενα, όπως π.χ. ετικέτες και επισημάνσεις τροφίμων, χωρίς οπτικά βοηθητικά μέσα· η αναγνωσιμότητα εξαρτάται από το μέγεθος της γραφής, το είδος της γραφής, την ένταση της γραφής, την απόσταση των γραμμάτων, των λέξεων και των στίχων, τη σχέση μεταξύ του πλάτους και του ύψους των γραμμάτων καθώς και της αντίθεσης μεταξύ της γραφής και του φόντου·
  

   ιγ) «συνήθης ονομασία»: η ονομασία η οποία είναι κατανοητή ως η ονομασία του τροφίμου, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω επεξήγηση, από τους καταναλωτές στο κράτος μέλος στο οποίο πωλείται·
   ιδ) «περιγραφική ονομασία»: μια ονομασία που παρέχει περιγραφή του τροφίμου και -εάν χρειάζεται- της χρήσης του, η οποία είναι επαρκώς σαφής ώστε να επιτρέπει στους καταναλωτές να γνωρίζουν την πραγματική του φύση και να το διακρίνουν από άλλα προϊόντα με τα οποία είναι δυνατόν να συγχέεται·
  

   ιε) 'προϊόν ενός συστατικού«: οποιοδήποτε τρόφιμο, με εξαίρεση το αλάτι, τη ζάχαρη, τα καρυκεύματα, το νερό, τα προσθετικά, τα αρτύματα ή τα ένζυμα, που περιλαμβάνει ένα μόνο συστατικό·
   ιστ) «βασικές απαιτήσεις»: οι απαιτήσεις με τις οποίες καθορίζονται το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και οι πληροφορίες για τα τρόφιμα ως προς ένα συγκεκριμένο θέμα, και οι οποίες προβλέπονται στην ενωσιακή πράξη ▌·
   ιζ) «ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας»: η ημερομηνία μέχρι την οποία το τρόφιμο διατηρεί τις ιδιαίτερες ιδιότητές του σε υποδεικνυόμενες ή αναφερόμενες στη συσκευασία ειδικές συνθήκες συντήρησης·
   ιθ) «ημερομηνία κατανάλωσης»: η ημερομηνία, μέχρι την οποία πρέπει να καταναλωθεί ένα τρόφιμο· μετά από αυτήν την ημερομηνία δεν επιτρέπεται το τρόφιμο να δοθεί ως τέτοιο σε καταναλωτές ή τύχει περαιτέρω επεξεργασίας·
   ιη) «ημερομηνία παραγωγής»: η ημερομηνία, κατά την οποία τα προϊόντα παράγονται, συσκευάζονται και ενδεχομένως καταψύχονται·
   κ) «βέλτιστες πρακτικές»: πρότυπα, συστήματα, πρωτοβουλίες ή οιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που θεσπίζονται από τις αρμόδιες αρχές, για τις οποίες έχει αποδειχθεί από την πείρα και την έρευνα ότι είναι οι πιο αποτελεσματικές για την πλειονότητα των καταναλωτών, και θεωρούνται υποδείγματα προς μίμηση·
   κα) «απομίμηση τροφίμου»: το τρόφιμο, που δημιουργεί την εντύπωση ενός άλλου τροφίμου και στο οποίο μία άλλη κανονικά χρησιμοποιούμενη περιεχόμενη ουσία αναμειγνύεται ή αντικαθίσταται πλήρως ή εν μέρει από μία άλλη.

3.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η χώρα καταγωγής ενός τροφίμου αναφέρεται στην καταγωγή ενός τροφίμου όπως καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 23 έως 26 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου.

4.  Εφαρμόζονται επίσης οι ειδικοί ορισμοί του παραρτήματος I.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Άρθρο 3

Γενικοί στόχοι

1.  Η παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα επιδιώκει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας προϊόντων προς το συμφέρον του καταναλωτή και προσφέρει μια βάση για να κάνουν ▌ενημερωμένοι τις επιλογές τους και να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τα τρόφιμα▌.

2.  Οι επισημάνσεις τροφίμων πρέπει να είναι για τον μέσο καταναλωτή ευκόλως αναγνωρίσιμες, ευανάγνωστες και κατανοητές.

3.  Η νομοθεσία σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα έχει ως στόχο την επίτευξη, στην Ένωση, της ελεύθερης κυκλοφορίας των τροφίμων που παράγονται και πωλούνται στην αγορά▌.

4.  Όταν η νομοθεσία σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα θεσπίζει νέες απαιτήσεις προβλέπεται, εκτός αν αυτές οι απαιτήσεις έχουν σχέση με την προστασία της ανθρώπινης υγείας, μεταβατική περίοδος μετά την έναρξη ισχύος των νέων απαιτήσεων, κατά τη διάρκεια της οποίας τα τρόφιμα που φέρουν ετικέτες οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τις νέες απαιτήσεις μπορούν να διατεθούν στην αγορά, και τα αποθέματα των εν λόγω τροφίμων που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από το πέρας της μεταβατικής περιόδου να εξακολουθήσουν να πωλούνται έως ότου εξαντληθούν. Νέες διατάξεις για επισημάνσεις τροφίμων εισάγονται σύμφωνα με μία ενιαία ημερομηνία εφαρμογής, την οποία καθορίζει η Επιτροπή μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τις ομάδες συμφερόντων.

Άρθρο 4

Αρχές που διέπουν τις υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα

1.  Οσάκις η νομοθεσία καθιστά τις πληροφορίες για τα τρόφιμα υποχρεωτικές, πρόκειται για πληροφορίες που εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

   α) πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και τη σύνθεση, τις ποσότητες, τις ιδιότητες ή άλλα χαρακτηριστικά του τροφίμου·
  β) πληροφορίες σχετικά με την προστασία της υγείας των καταναλωτών και την ασφαλή χρήση ενός τροφίμου. Ειδικότερα, πρόκειται για πληροφορίες σχετικά με:

   (i) τα χαρακτηριστικά της σύνθεσης τα οποία ενδέχεται να είναι επιβλαβή για την υγεία ορισμένων ομάδων καταναλωτών·
   (ii) τη διατηρησιμότητα, την αποθήκευση, ενδεχομένως απαιτήσεις σχετικά με τη διατήρηση αφού ανοιχθεί το προϊόν, και την ασφαλή χρήση·
   γ) πληροφορίες σχετικά με τα διατροφικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μπορούν οι καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με ειδικές διαιτητικές απαιτήσεις, να κάνουν ενημερωμένοι τις επιλογές τους.

2.  Όταν εξετάζεται η ανάγκη παροχής υποχρεωτικών πληροφοριών για τα τρόφιμα, λαμβάνονται υπόψη τα δυνητικά έξοδα και οφέλη για τους ενδιαφερόμενους παράγοντες συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, των παραγωγών και άλλων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων πληροφοριών.

Άρθρο 5

Διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Οιαδήποτε μέτρα της νομοθεσίας σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία θεσπίζονται έπειτα από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (η «Αρχή»).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 6

Βασική απαίτηση

Οιοδήποτε τρόφιμο προορίζεται να παραδοθεί στον τελικό καταναλωτή ή στις μονάδες ομαδικής εστίασης συνοδεύεται από πληροφορίες για το τρόφιμο, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 7

Θεμιτές πρακτικές σχετικά με τις πληροφορίες

1.  Οι πληροφορίες για τα τρόφιμα δεν πρέπει να είναι παραπλανητικές, ▌ιδίως:

   α) με την περιγραφή και/ή την απεικόνιση του τροφίμου που θα μπορούσε να παραπλανήσει τους καταναλωτές σε σχέση με τη φύση, την ταυτότητα, τις ιδιότητες, τη σύνθεση, τα επιμέρους συστατικά και την ποσότητά τους στο τρόφιμο, τη διατηρησιμότητα, τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης, τη μέθοδο παρασκευής ή λήψης·
   β) με το να προτείνουν στην περιγραφή ή στις εικονογραφημένες παραστάσεις επί της συσκευασίας την ύπαρξη συγκεκριμένου προϊόντος ή συστατικού, ενώ στην πραγματικότητα το προϊόν που περιέχεται στη συσκευασία είναι απομίμηση τροφίμου ή περιέχει υποκατάστατο συστατικού που χρησιμοποιείται κανονικά στο προϊόν. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει η συσκευασία να φέρει εμφανώς την ένδειξη «προϊόν απομίμησης» ή «παρασκευάζεται με (περιγραφή του υποκατάστατου συστατικού) αντί για (περιγραφή του συστατικού το οποίο αντικαθίσταται)»·
   γ) δίνοντας την εντύπωση στην περίπτωση προϊόντων κρέατος ότι ένα προϊόν περιέχει μόνο ένα τεμάχιο κρέατος, ενώ στην πραγματικότητα αποτελείται από συνδυασμό περισσοτέρων τεμαχίων κρέατος. Στην περίπτωση αυτή, το προϊόν θα πρέπει να φέρει στο εμπρόσθιο τμήμα της συσκευασίας την ένδειξη «σχηματισμένο κρέας-από συνδυασμό περισσοτέρων τεμαχίων κρέατος'·
   δ) με την απόδοση στο τρόφιμο αποτελεσμάτων ή ιδιοτήτων που δεν έχει·
   ε) με τον υπαινιγμό ότι το τρόφιμο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ στην πραγματικότητα όλα τα παρόμοια τρόφιμα έχουν αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά ή τονίζοντας ιδιαίτερα την μη ύπαρξη ορισμένων συστατικών και/ή θρεπτικών ουσιών, τα οποία είναι αυτονόητο ότι δεν περιέχει το υπό εξέταση τρόφιμο·
   στ) όταν διαφημίζεται ρητά ουσιαστική μείωση της ζάχαρης και/ή των λιπαρών ουσιών, μολονότι δεν μειώνεται συγχρόνως η ενεργειακή αξία του τροφίμου (εκπεφρασμένη σε kilojoule ή kcal) κατ' αντιστοιχία·
   ζ) με τον χαρακτηρισμό «κατάλληλο για άτομα με ειδικές διαιτητικές ανάγκες», μολονότι το τρόφιμο δεν είναι σύμφωνο προς τους κανόνες της Ένωσης περί τροφίμων τα οποία προορίζονται για άτομα με παρόμοιες ανάγκες·
   η) για το γάλα χαρακτηρίζοντας το γάλα ως «νωπό» όταν μεσολαβεί χρονικό διάστημα άνω των επτά ημερών μεταξύ της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας και της ημερομηνίας συσκευασίας.

2.  Οι πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και κατανοητές για τον καταναλωτή.

3.  Με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τα φυσικά μεταλλικά νερά και με τα τρόφιμα ειδικής διατροφής, να μην αποδίδονται σε τρόφιμα ιδιότητες πρόληψης, αγωγής και θεραπείας οιασδήποτε ανθρώπινης ασθένειας ούτε να γίνεται αναφορά σε τέτοιες ιδιότητες.

4.  Οι παράγραφοι 1 και 3 εφαρμόζονται επίσης:

   α) στη διαφήμιση·
   β) στην παρουσίαση των τροφίμων, και ιδίως στο σχήμα ή στην όψη που δίνεται σ' αυτά ή στη συσκευασία τους, στο υλικό συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκε, στον τρόπο που είναι τακτοποιημένα, καθώς επίσης και στο χώρο έκθεσής τους.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις

1.  Ο υπεύθυνος για την επισήμανση εξασφαλίζει την παρουσία και την ουσιαστική ακρίβεια των ενδείξεων επισήμανσης.

2.  Αρμόδιος για τη παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίμων που εισάγει πρώτη ένα τρόφιμο στην αγορά της Ένωσης ή, κατά περίπτωση, ο υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίμων στο όνομα του οποίου -ή της επιχείρησης του οποίου- διατίθεται το τρόφιμο στην αγορά.

3.  Οι υπεύθυνοι ▌επιχειρήσεων τροφίμων, στο βαθμό που οι δραστηριότητές τους επηρεάζουν την επισήμανση στο πλαίσιο της επιχείρησης που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους, εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

4.  Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων που είναι αρμόδιοι για δραστηριότητες λιανικής πώλησης ή διανομής οι οποίες δεν επηρεάζουν τις πληροφορίες για τα τρόφιμα ενεργούν με τη δέουσα προσοχή ώστε να συμβάλουν στην εξασφάλιση, εντός των ορίων των αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους, της συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα, ιδίως με το να αποφεύγουν να διαθέτουν τρόφιμα για τα οποία γνωρίζουν ή υποθέτουν, βάσει των πληροφοριών που έχουν αλλά και ως επαγγελματίες, ότι δεν συμμορφώνονται με τις εν λόγω απαιτήσεις.

5.  Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό τον έλεγχό τους, εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα διατίθενται στον υπεύθυνο που διαχειρίζεται τα τρόφιμα για περαιτέρω πώληση ή επεξεργασία, έτσι ώστε να προβλέψει, όταν του ζητηθεί, την παροχή στον τελικό καταναλωτή, των υποχρεωτικών πληροφοριών για τα τρόφιμα οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ), στ) και η).

6.  Στις ακόλουθες περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό τον έλεγχό τους, διασφαλίζουν ότι οι υποχρεωτικές ενδείξεις που απαιτούνται βάσει του άρθρου 9 αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία με την οποία το τρόφιμο διατίθεται στην αγορά ή στα εμπορικά έγγραφα που αναφέρονται στα τρόφιμα, όταν μπορεί να εξασφαλιστεί ότι τα εν λόγω έγγραφα είτε συνοδεύουν τα τρόφιμα στα οποία αναφέρονται είτε εστάλησαν πριν από την παράδοση ή ταυτόχρονα με αυτήν:

   α) όταν τα προσυσκευασμένα τρόφιμα προορίζονται μεν για τον τελικό καταναλωτή αλλά διατίθενται στο εμπόριο σε στάδιο που προηγείται της πώλησης στον τελικό καταναλωτή και όταν το στάδιο αυτό δεν είναι η πώληση σε μονάδα ομαδικής εστίασης·
   β) όταν τα προσυσκευασμένα τρόφιμα προορίζονται να παραδοθούν στις μονάδες ομαδικής εστίασης προκειμένου να παρασκευασθούν, να μεταποιηθούν, να τεμαχισθούν, ή να πωληθούν.

Παρά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων εξασφαλίζουν ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α), ε), στ), η) και ι) επίσης αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία με την οποία το τρόφιμο διατίθεται στην αγορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΜΗΜΑ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Άρθρο 9

Κατάλογος υποχρεωτικών ενδείξεων

1.  Σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 33 και με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, είναι υποχρεωτική η αναγραφή των ακόλουθων ενδείξεων:

   α) ονομασία πωλήσεως·
   β) κατάλογος των συστατικών·
   γ) τα συστατικά που απαριθμούνται στο παράρτημα II και προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες, και οιεσδήποτε ουσίες προέρχονται από αυτά, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των διατάξεων περί μη προσυσκευασμένων προϊόντων διατροφής·
   δ) ποσότητα ορισμένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών, σύμφωνα με το παράρτημα VIΙ·
   ε) καθαρή ποσότητα του τροφίμου κατά τη στιγμή της συσκευασίας·
   στ) ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή, σε μικροβιολογικώς αλλοιώσιμα τρόφιμα, ημερομηνία λήξης·
   ζ) ημερομηνία παραγωγής στην περίπτωση κατεψυγμένων προϊόντων·
   η) τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης και/ή χρήσης συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών όσον αφορά την ψύξη και τις συνθήκες αποθήκευσης του τροφίμου πριν και μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, στην περίπτωση που η παράλειψή τους δεν θα επέτρεπε τη σωστή χρήση του τροφίμου·
   θ) οδηγίες χρήσης στην περίπτωση που η παράλειψή τους δεν θα επέτρεπε τη σωστή χρήση του τροφίμου·
   ι) όνομα ή εμπορική επωνυμία ή σήμα κατατεθέν και η διεύθυνση του παρασκευαστή που είναι εγκατεστημένος εντός της Ένωσης, του συσκευαστή και, για τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες, του πωλητή/του εισαγωγέα ή, κατά περίπτωση, του υπεύθυνου της επιχείρησης τροφίμων στο όνομα του οποίου -ή της επιχείρησης του οποίου- διατίθεται το τρόφιμο στην αγορά·
  ια) η χώρα ▌ή ο τόπος προέλευσης δίνεται για τα ακόλουθα:
   κρέας·
   πουλερικά·
   γαλακτοκομικά προϊόντα·
   νωπά οπωροκηπευτικά·
   λοιπά τρόφιμα που αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό· και
   κρέας, πουλερικά και ψάρια όταν χρησιμοποιούνται ως συστατικό σε μεταποιημένες τροφές.

Για το κρέας και τα πουλερικά, η ένδειξη της χώρας ή του τόπου προέλευσης μπορεί να δίνεται ως ένας ενιαίος τόπος μόνον εάν τα ζώα έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί στην ίδια χώρα ή τόπο. Σε άλλες περιπτώσεις, παρέχονται πληροφορίες για κάθε έναν από τους διάφορους τόπους γέννησης, εκτροφής και σφαγής.

Οσάκις υπάρχουν λόγοι για τους οποίους είναι πρακτικά αδύνατον να επισημαίνεται η χώρα καταγωγής, αντ' αυτού μπορεί να εμφαίνεται η ακόλουθη δήλωση: «απροσδιορίστου καταγωγής».

Για τα λοιπά τρόφιμα, η χώρα ή τόπος προέλευσης, όταν η μη επισήμανσή τους είναι πιθανόν να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον αφορά την πραγματική χώρα ή τον πραγματικό τόπο προέλευσης του τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο σύνολό της εξυπονοούν ότι το τρόφιμο έχει διαφορετική χώρα ή τόπο προέλευσης· σ' αυτές τις περιπτώσεις, η ένδειξη θεσπίζεται με πράξεις κατ´ εξουσιοδότηση σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 42 και υπόκεινται στις προϋποθέσεις των άρθρων 43 και 44·

   ιβ) για τα ποτά με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα μεγαλύτερη από 1,2% κατ' όγκον, αναγραφή του αποκτηθέντος κατ' όγκον αλκοολικού τίτλου·
   ιγ) διατροφική δήλωση.

2.  Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αναγράφονται με λέξεις και αριθμούς▌.

Άρθρο 10

Παρεκκλίσεις για τις μικροεπιχειρήσεις

Τα χειροποίητα προϊόντα που παράγονται από πολύ μικρές επιχειρήσεις εξαιρούνται από την απαίτηση του άρθρου 9, παράγραφος 1, στοιχείο ιγ). Τα προϊόντα αυτά μπορούν επίσης να εξαιρεθούν από τις απαιτήσεις ενδείξεων που ορίζονται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχεία α) έως ιβ) εφόσον πωλούνται στον τόπο παραγωγής και το προσωπικό πωλήσεων είναι σε θέση να προσφέρει, αν του ζητηθεί, σχετικές πληροφορίες. Εναλλακτικά, οι πληροφορίες αυτές μπορούν επίσης να παρέχονται μέσω ετικετών στα ράφια.

Άρθρο 11

Πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις για ειδικούς τύπους ή κατηγορίες τροφίμων

1.  Εκτός από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις για ειδικούς τύπους ή κατηγορίες τροφίμων αναφέρονται στο παράρτημα III.

2.  Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει το παράρτημα III μέσω πράξεων κατ' εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 42 και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 43 και 44.

Άρθρο 12

Μέτρα και σταθμά

Το άρθρο 9 ισχύει με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της Ένωσης σχετικά με τα μέτρα και σταθμά. Εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2007/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα(29).

Άρθρο 13

Διαθεσιμότητα και επισήμανση των υποχρεωτικών πληροφοριών για τα τρόφιμα

1.  Οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα διατίθενται και είναι εύκολα προσβάσιμες, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, για όλα τα τρόφιμα.

2.  Στην περίπτωση των προσυσκευασμένων τροφίμων, οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα αναγράφονται στη συσκευασία▌.

Άρθρο 14

Παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων

1.  Με την επιφύλαξη της ειδικής ▌νομοθεσίας της Ένωσης που εφαρμόζεται σε ιδιαίτερα τρόφιμα όσον αφορά τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ιβ), όταν εμφανίζονται στη συσκευασία η στην ετικέτα που έχει τοποθετηθεί σ' αυτήν, οι υποχρεωτικές ενδείξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 αναγράφονται στη συσκευασία ή στην ετικέτα ▌κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ευκρινής αναγνωσιμότητα. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως το μέγεθος και το είδος των χαρακτήρων, η αντίθεση μεταξύ των γραμμάτων και του φόντου, η γραμματοσειρά.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, η Επιτροπή καταρτίζει μέσω πράξεων κατ' εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 42 και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 43 και 44, δεσμευτική στρατηγική από κοινού με τους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων, περιλαμβανομένων των οργανώσεων των καταναλωτών, με σκοπό τον προσδιορισμό κατευθυντήριων γραμμών για το ευανάγνωστο των πληροφοριών για τρόφιμα που απευθύνονται σε καταναλωτές.

2.  Για τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή, όπως καθορίζεται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τα διαιτητικά τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς(30), και για παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας καθώς και για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/141/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας(31) και της οδηγίας 2006/125/ΕΚ της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2006 για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας(32), για τα οποία ισχύουν υποχρεωτικές προδιαγραφές σήμανσης βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, του παρόντος κανονισμού, το μέγεθος των χαρακτήρων πρέπει να είναι τέτοιο που θα εξυπηρετεί την ανάγκη των καταναλωτών για αναγνωσιμότητα των πρόσθετων πληροφοριών που σχετίζονται με την ιδιαίτερη χρήση των τροφίμων αυτών.

3.  Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α), ε) και ιβ) πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο οπτικό πεδίο.

4.  Η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση των τροφίμων που καθορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2. Ειδικές εθνικές διατάξεις μπορεί να θεσπίζονται για τις συσκευασίες και τους περιέκτες αυτούς, σε περίπτωση που τα κράτη μέλη έχουν περισσότερες της μιας επίσημες γλώσσες.

5.  Οι συντομογραφίες, περιλαμβανομένων των αρκτικόλεξων, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται όταν δύνανται να οδηγούν σε παραπλάνηση τους καταναλωτές.

6.  Οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα αναγράφονται σε εμφανές σημείο, κατά τρόπον ώστε να είναι εύκολα ορατές, ευανάγνωστες και, όταν χρειάζεται, ανεξίτηλες. Σε καμία περίπτωση δεν κρύβονται, καλύπτονται ▌ή διακόπτονται από άλλα κείμενα ή εικόνες, ή οιαδήποτε άλλα παρεμβαίνοντα στοιχεία ή από την ίδια τη συσκευασία των τροφίμων, π.χ. με κολλητική ταινία.

7.  Η αναγραφή των υποχρεωτικών στοιχείων δεν πρέπει να οδηγεί σε αύξηση του μεγέθους και/ή του όγκου του υλικού συσκευασίας ή του περιέκτη του τροφίμου και δεν πρέπει να αυξάνει κατ' άλλον τρόπο την επιβάρυνση για το περιβάλλον.

Άρθρο 15

Πώληση εξ αποστάσεως

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων πληροφόρησης που προβλέπονται στο άρθρο 9, στην περίπτωση τροφίμων που διατίθενται προς πώληση με επικοινωνία εξ αποστάσεως, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 1997 για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις(33):

   α) οι οριζόμενες στα άρθρα 9 και 29 πληροφορίες για τα τρόφιμα είναι διαθέσιμες εφόσον τις ζητήσει ο καταναλωτής πριν από την πραγματοποίηση της αγοράς και μπορούν να εμφανίζονται στο υλικό που υποστηρίζει την εξ αποστάσεως πώληση ή παρέχονται με άλλα κατάλληλα μέσα·
   β) οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία στ) και θ) δεν απαιτείται να αναγράφονται στο σημείο πώλησης.

Άρθρο 16

Γλωσσικές απαιτήσεις

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 2, οι υποχρεωτικές πληροφορίες για ένα τρόφιμο αναγράφονται σε γλώσσα που είναι εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές των κρατών μελών στα οποία πωλείται το τρόφιμο.

2.  Εντός της επικράτειάς τους, τα κράτη μέλη στα οποία πωλείται ένα τρόφιμο μπορούν να αποφασίσουν την αναγραφή των ενδείξεων σε μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

3.  Τα τρόφιμα που πωλούνται σε καταστήματα αφορολόγητων ειδών επιτρέπεται να διατίθενται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

4.  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν απαγορεύουν την πολύγλωσση επισήμανση.

Άρθρο 17

Εξαιρέσεις από ορισμένες υποχρεωτικές ενδείξεις

1.  Στην περίπτωση υάλινων φιαλών προοριζόμενων να επαναχρησιμοποιηθούν, οι οποίες φέρουν ανεξίτηλη ένδειξη και, ως εκ τούτου, δεν φέρουν ετικέτα, δακτύλιο ή ταινία λαιμού, απαιτείται η αναγραφή μόνο των υποχρεωτικών ενδείξεων που απαριθμούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), ε) και στ).

2.  Στην περίπτωση συσκευασιών ή περιεκτών των οποίων η μεγαλύτερη εκτυπώσιμη επιφάνεια έχει εμβαδόν μικρότερο από 80 cm2, απαιτείται η αναγραφή μόνο των ενδείξεων που απαριθμούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), ε) και στ), και στο άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο α). Σε εθελοντική βάση είναι δυνατή η αναγραφή και άλλων ενδείξεων. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχονται με άλλα μέσα ή διατίθενται έπειτα από αίτηση του καταναλωτή.

3.  Με την επιφύλαξη άλλων ενωσιακών νομοθετικών πράξεων που επιβάλλουν υποχρεωτική διατροφική δήλωση, η διατροφική δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) δεν απαιτείται για τα τρόφιμα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV.

Στα μη προσυσκευασμένα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διατίθενται από μονάδες ομαδικής εστίασης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β), δεν είναι υποχρεωτικές οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 και στο άρθρο 29.

ΤΜΗΜΑ 2

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Άρθρο 18

Ονομασία του τροφίμου

1.  Η ονομασία του τροφίμου είναι η προβλεπόμενη από το σχετικό νόμο ονομασία του. Αν δεν υπάρχει τέτοια ονομασία, η ονομασία του τροφίμου είναι η συνήθης ονομασία του ή -αν δεν υπάρχει συνήθης ονομασία ή αν η συνήθης ονομασία δεν χρησιμοποιείται- παρέχεται περιγραφική ονομασία του τροφίμου.

2.  Ειδικές διατάξεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση της ονομασίας των τροφίμων και των ενδείξεων που τα συνοδεύουν θεσπίζονται στο παράρτημα V.

Άρθρο 19

Κατάλογος των συστατικών

1.  Του καταλόγου των συστατικών μπορεί να προηγείται κατάλληλος τίτλος ή ένδειξη που συνίσταται στη λέξη «συστατικά» ή περιέχει τη λέξη αυτή. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει όλα τα συστατικά του τροφίμου, κατά σειρά ελαττούμενης περιεκτικότητας ως προς το βάρος, κατά τη στιγμή της χρησιμοποίησής τους στην παρασκευή του τροφίμου.

2.  Εάν τα προϊόντα περιέχουν νανοϋλικά, τούτο πρέπει να εμφαίνεται σαφώς με την προσθήκη της λέξης «νανο» στον κατάλογο των συστατικών.

3.  Τα συστατικά αναφέρονται με το ειδικό τους όνομα, εφ' όσον έχουν, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 18 και στο παράρτημα V.

4.  Οι τεχνικοί κανόνες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 3 καθορίζονται στο παράρτημα VI.

Άρθρο 20

Γενικές εξαιρέσεις από τον κατάλογο των συστατικών

Για τα ακόλουθα τρόφιμα δεν απαιτείται κατάλογος συστατικών:

   α) νωπά φρούτα και λαχανικά, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πατάτες, και τα οποία δεν έχουν αποφλοιωθεί, κοπεί ή υποστεί παρόμοια επεξεργασία·
   β) αεριούχα νερά, των οποίων η ονομασία δηλώνει αυτό το χαρακτηριστικό τους·
   γ) ξύδια ζύμωσης, που προέρχονται αποκλειστικά από ένα μόνο βασικό προϊόν και εφόσον δεν έχει προστεθεί άλλο συστατικό·
   δ) τυρί, βούτυρο, γάλα και κρέμα γάλακτος που έχουν υποστεί ζύμωση, στα οποία δεν έχουν προστεθεί άλλα συστατικά εκτός από γαλακτικά προϊόντα, τα ένζυμα και τις καλλιέργειες μικροοργανισμών που είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή το αναγκαίο αλάτι για την παρασκευή τυριών, εκτός από τα νωπά και τα τηγμένα·
   ε) ποτά τα οποία περιέχουν οινόπνευμα· η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση ...(34) σχετικά με την εφαρμογή αυτής της παραγράφου για τα προϊόντα αυτά, και μπορεί να συνοδεύει την έκθεση αυτή με ειδικά μέτρα για τον καθορισμό των κανόνων για την παροχή πληροφοριών προς τους καταναλωτές για τις θρεπτικές ουσίες των εν λόγω προϊόντων. Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται με πράξεις κατ´ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 42, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 43 και 44·
  στ) προϊόντα που αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό, όπου:
   (i) η ονομασία του τροφίμου είναι η ίδια με την ονομασία του συστατικού· ή
   (ii) η ονομασία του τροφίμου επιτρέπει τον καθορισμό της φύσης του συστατικού χωρίς να υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης.

Άρθρο 21

Δεν θεωρούνται συστατικά τροφίμου▌:

   α) τα στοιχεία ενός συστατικού που έχουν προσωρινά αφαιρεθεί κατά τη διαδικασία παρασκευής για να προστεθούν κατόπιν και πάλι σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει την αρχική περιεκτικότητα·
  β) πρόσθετα τροφίμων και ένζυμα:
   (i) των οποίων η παρουσία σε ένα τρόφιμο οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι περιέχονταν σε ένα ή περισσότερα συστατικά του τροφίμου αυτού, υπό την επιφύλαξη ότι δεν εξυπηρετούν κανένα τεχνολογικό σκοπό στο τελικό προϊόν· ή
   (ii) που χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά μέσα τεχνικής επεξεργασίας·
   γ) ουσίες που χρησιμοποιούνται στις αυστηρά αναγκαίες ποσότητες ως διαλύτες ή φορείς για θρεπτικές ουσίες, πρόσθετα τροφίμων, ένζυμα ή αρωματικές ύλες·
   δ) ουσίες που δεν είναι πρόσθετα τροφίμων, αλλά χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο σκοπό ως βοηθητικά μέσα τεχνικής επεξεργασίας και εξακολουθούν να υπάρχουν στο τελικό προϊόν, ακόμη και σε διαφοροποιημένη μορφή·
  ε) νερό:
   (i) όταν το νερό χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία παρασκευής αποκλειστικά για την ανασύσταση στην αρχική του μορφή ενός συστατικού που χρησιμοποιήθηκε σε συμπυκνωμένη ή αφυδατωμένη μορφή· ή
   (ii) στην περίπτωση υγρού καλύψεως που κανονικά δεν καταναλώνεται.

Άρθρο 22

Επισήμανση ορισμένων ουσιών που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες

1.  Οιοδήποτε συστατικό που απαριθμείται στο παράρτημα II ή οιαδήποτε ουσία που προέρχεται από συστατικό το οποίο απαριθμείται στο εν λόγω παράρτημα αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών πάντοτε κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτοί προς τους οποίους απευθύνεται να μπορούν αμέσως να αναγνωρίζουν σαφώς την πιθανότητα πρόκλησης αλλεργίας ή δυσανεξίας.

Η εν λόγω αναγραφή δεν απαιτείται στις περιπτώσεις στις οποίες:

   α) η ονομασία του τροφίμου αναφέρεται σαφώς στο συγκεκριμένο συστατικό·
   β) το συστατικό που απαριθμείται στο παράρτημα II, από το οποίο προέρχεται η ουσία, περιλαμβάνεται ήδη στον κατάλογο των συστατικών· ή
  γ) το τρόφιμο δεν είναι προσυσκευασμένο· στην προκειμένη περίπτωση πρέπει στο χώρο πώλησης ή στους καταλόγους των εστιατορίων να επισημαίνεται εμφανώς ότι:
   οι πελάτες μπορούν να πληροφορηθούν για τυχόν αλλεργιογόνες ουσίες απευθείας από τον πωλητή και/ή μέσω του ενημερωτικού υλικού που προσφέρεται στις εγκαταστάσεις της πώλησης·
   δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο διασταυρούμενης μόλυνσης.

  

Ο κατάλογος του παραρτήματος II επανεξετάζεται συστηματικά και, όταν χρειάζεται, επικαιροποιείται από την Επιτροπή με βάση τις πιο πρόσφατες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις μέσω πράξεων κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 42 και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 43 και 44.

3.  Όταν χρειάζεται, μπορούν να εκδίδονται τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία του καταλόγου του παραρτήματος II, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2.

Άρθρο 23

Ποσοτική ένδειξη των συστατικών

1.  Η ένδειξη της ποσότητας ενός συστατικού ή κατηγορίας συστατικών που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ή επεξεργασία ενός τροφίμου απαιτείται όταν:

   α) το εν λόγω συστατικό ή κατηγορία συστατικών εμφανίζεται στην ονομασία με την οποία πωλείται το τρόφιμο ή ο καταναλωτής το/την συνδέει, συνήθως, με την ονομασία αυτή· ή
   β) το εν λόγω συστατικό ή κατηγορία συστατικών διακρίνεται σαφώς στην επισήμανση, με λέξεις, εικόνες ή γραφική απεικόνιση· ή
   γ) το εν λόγω συστατικό ή κατηγορία συστατικών έχει ουσιαστική σημασία για το χαρακτηρισμό ενός τροφίμου και για τη διάκρισή του από άλλα προϊόντα με τα οποία είναι δυνατόν να συγχέεται λόγω της ονομασίας ή της εμφάνισής του.
  

2.  Οι τεχνικοί κανόνες για την εφαρμογή της παραγράφου 1, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών περιπτώσεων στις οποίες δεν απαιτείται ποσοτική επισήμανση όσον αφορά ορισμένα συστατικά, καθορίζονται στο παράρτημα VII.

Άρθρο 24

Καθαρή ποσότητα

1.  Η καθαρή ποσότητα ενός τροφίμου εκφράζεται σε λίτρα, εκατοστόλιτρα, χιλιοστόλιτρα, χιλιόγραμμα ή γραμμάρια, κατά περίπτωση:

   α) σε μονάδες όγκου για τα υγρά κατά την έννοια της οδηγίας 85/339/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για τις συσκευασίες υγρών τροφίμων(35)·
   β) σε μονάδες μάζας για τα υπόλοιπα προϊόντα.

2.  Μπορεί να αποφασιστεί από την Επιτροπή η έκφραση της καθαρής ποσότητας για ορισμένα ιδιαίτερα τρόφιμα με τρόπο διαφορετικό από εκείνον που περιγράφεται στην παράγραφο 1 μέσω πράξεων κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 42 και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 43 και 44.

3.  Οι τεχνικοί κανόνες για την εφαρμογή της παραγράφου 1, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών περιπτώσεων στις οποίες δεν απαιτείται επισήμανση της καθαρής ποσότητας, καθορίζονται στο παράρτημα VIII.

Άρθρο 25

Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και ημερομηνία παραγωγής

1.  Στην περίπτωση των τροφίμων που είναι μικροβιολογικώς εξαιρετικά αλλοιώσιμα και τα οποία, για το λόγο αυτό, ενδέχεται, έπειτα από σύντομο χρονικό διάστημα, να αποτελέσουν άμεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας αντικαθίσταται από την ημερομηνία λήξης.

2.  Τα κατάλληλα στοιχεία εντοπίζονται εύκολα και δεν επικαλύπτονται. Εκφράζονται ως εξής:

  α) ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας:
  i) πριν από την ημερομηνία αναγράφεται η ένδειξη:
   'ανάλωση κατά προτίμηση πριν από...«, εφόσον περιλαμβάνεται και η ακριβής ημέρα· ή
   'ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος…«, στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
  ii) οι ενδείξεις που προβλέπονται στο στοιχείο α) συνοδεύονται:
   είτε από την ίδια την ημερομηνία· είτε
   από παραπομπή στο σημείο της ετικέτας όπου αναγράφεται η ημερομηνία.

Αν είναι απαραίτητο, οι ενδείξεις αυτές συνοδεύονται από περιγραφή των συνθηκών αποθήκευσης με την τήρηση των οποίων εξασφαλίζεται η αναγραφόμενη διατηρησιμότητα·

   iii) η ημερομηνία αναγράφεται σε ακωδικοποίητη μορφή και συνίσταται στην ημέρα, το μήνα και το έτος, με αυτή τη σειρά.

Στην περίπτωση, ωστόσο, των τροφίμων:

   με διατηρησιμότητα μικρότερη των τριών μηνών, αρκεί η αναγραφή της ημέρας και του μήνα·
   με διατηρησιμότητα από τρεις έως και 18 μήνες, αρκεί η αναγραφή του μήνα και του έτους·
   με διατηρησιμότητα μεγαλύτερη από 18 μήνες, αρκεί η αναγραφή του έτους.

Λεπτομέρειες σχετικά με την αναγραφή της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας που αναφέρεται στο σημείο iii) της παρούσας παραγράφου μπορούν να καθορίζονται με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 41 παράγραφος 2·

   iv) σε κάθε προσυσκευασμένη ατομική μερίδα αναγράφεται η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας·
  v) με την επιφύλαξη των ενωσιακών διατάξεων σχετικά με άλλες ενδείξεις της ημερομηνίας, η ένδειξη της ημερομηνίας διατηρητότητας δεν απαιτείται:
   για νωπά φρούτα και λαχανικά, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πατάτες, και τα οποία δεν έχουν αποφλοιωθεί, κοπεί ή υποστεί παρόμοια επεξεργασία· η παρέκκλιση αυτή δεν εφαρμόζεται στους βλαστάνοντες σπόρους και στα παρόμοια προϊόντα, όπως τα φύτρα ψυχανθών·
   για τους οίνους, τους οίνους λικέρ, τους αφρώδεις οίνους, τους αρωματικούς οίνους και τα παρόμοια προϊόντα που προέρχονται από διάφορα φρούτα εκτός από το σταφύλι, καθώς και για τα ποτά των κωδικών ΣΟ 2206 00 91, 2206 00 93 και 2206 00 99 που παράγονται από σταφύλι ή γλεύκος σταφυλιού·
   για τα ποτά με κατ' όγκον περιεκτικότητα σε οινόπνευμα τουλάχιστον 10 %·
   για μη αλκοολούχα αναψυκτικά, χυμούς φρούτων, νέκταρ φρούτων και οινοπνευματώδη ποτά με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα μεγαλύτερη από 1,2 % που είναι συσκευασμένα σε ξεχωριστά δοχεία χωρητικότητας άνω των πέντε λίτρων και τα οποία πρόκειται να διατεθούν σε μονάδες ομαδικής εστίασης·
   για τα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής τα οποία, από τη φύση τους, καταναλώνονται συνήθως μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την παρασκευή τους·
   για το ξίδι·
   για το μαγειρικό άλας·
   για τα σάκχαρα σε στερεά μορφή·
   για τα σακχαρώδη προϊόντα που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από αρωματισμένα ή/και χρωματισμένα σάκχαρα·
   για τις τσίκλες και τα παρόμοια προϊόντα για μάσημα·
  β) ημερομηνία ανάλωσης:
   i) πρέπει να προηγείται η φράση «ανάλωση έως …'·
  ii) οι ενδείξεις που προβλέπονται στο σημείο i) συνοδεύονται:
   είτε από την ίδια την ημερομηνία,
   είτε από παραπομπή στο σημείο της ετικέτας όπου αναγράφεται η ημερομηνία.

Τα στοιχεία αυτά ακολουθούνται από την περιγραφή των συνθηκών αποθήκευσης οι οποίες πρέπει να τηρούνται·

   iii) η ημερομηνία αναγράφεται σε ακωδικοποίητη μορφή και συνίσταται στην ημέρα, το μήνα και, ενδεχομένως, το έτος, με αυτή τη σειρά·
  γ) ημερομηνία παραγωγής:

   i) πριν από την ημερομηνία αναγράφεται η λέξη «Παραγωγή:»
  ii) οι ενδείξεις που προβλέπονται στο σημείο i) συνοδεύονται:
   είτε από την ίδια την ημερομηνία· είτε
   από παραπομπή στο σημείο της ετικέτας όπου αναγράφεται η ημερομηνία·
   iii) η ημερομηνία αναγράφεται σε ακωδικοποίητη μορφή και συνίσταται στην ημέρα, το μήνα και, ενδεχομένως, το έτος, με αυτή τη σειρά.

Άρθρο 26

Οδηγίες χρήσης

1.  Οι οδηγίες χρήσης ενός τροφίμου πρέπει να δίνονται με τρόπο που να επιτρέπει την κατάλληλη χρήση του τροφίμου αυτού. Θα πρέπει, όπου τούτο έχει εφαρμογή, να δίνονται οδηγίες για τις συνθήκες ψύξης και αποθήκευσης καθώς και για την προθεσμία κατανάλωσης μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.

2.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει μέσω πράξεων κατ' εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 42 και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 43 και 44, κανόνες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αναγράφονται οι εν λόγω οδηγίες στην περίπτωση ορισμένων τροφίμων.▌

Άρθρο 27

Αλκοολικός τίτλος

1.  Οι κανόνες σύμφωνα με τους οποίους αναγράφεται ο κατ' όγκον αλκοολικός τίτλος, όσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στις κλάσεις 22.04 και 22.05 του κοινού δασμολογίου, καθορίζονται από τις ειδικές διατάξεις της Ένωσης που εφαρμόζονται στα εν λόγω προϊόντα.

2.  Ο αποκτηθείς κατ' όγκον αλκοολικός τίτλος των ποτών με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα μεγαλύτερη από 1,2 % κατ' όγκον, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αναγράφεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙX.

ΤΜΗΜΑ 3

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 28

Σχέση με άλλες νομοθετικές πράξεις

1.  Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος δεν εφαρμόζονται στα τρόφιμα εντός του πεδίου εφαρμογής των ακόλουθων νομοθετικών πράξεων:

   α) Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής(36).
   β) Οδηγία 80/777/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1980 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών(37).

2.  Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της οδηγίας 89/398/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή(38) και των ειδικών οδηγιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας.

Άρθρο 29

Περιεχόμενο

1.  Η διατροφική δήλωση (εφεξής «υποχρεωτική διατροφική δήλωση») περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

   α) την ενεργειακή αξία·
   β) τις ποσότητες λιπαρών, κορεσμένων, σακχάρων και αλατιού·
   γ) τις ποσότητες πρωτεϊνών, υδατανθράκων, ινών, φυσικών και τεχνιτών trans-λιπαρών.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στα ποτά που περιέχουν οινόπνευμα. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση μετά ...(39) σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου για τα εν λόγω προϊόντα, και μπορεί να συνοδεύει την έκθεση αυτή με ειδικούς κανόνες ως προς την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές για τη διατροφική αξία των εν λόγω προϊόντων, οι οποίοι κανόνες εγκρίνονται μέσω πράξεων κατ' εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 42 και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 43 και 44.

2.  Η διατροφική δήλωση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει επιπλέον τις ποσότητες ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα:

▌α) μονοακόρεστα·

   β) πολυακόρεστα·
   γ) πολυόλες·
   δ) χοληστερόλη·
   ε) άμυλο·
  

   στ) οιοδήποτε από τα μέταλλα ή βιταμίνες που υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες σύμφωνα με το σημείο 1 του μέρους A του παραρτήματος X, με βάση τις τιμές που αναφέρονται στο σημείο 2 του μέρους A του παραρτήματος X·
   ζ) άλλες ουσίες κατά την έννοια του παραρτήματος ΧΙΙ μέρος Α καθώς και συστατικά αυτών των θρεπτικών ουσιών·
   η) άλλες ουσίες όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1925/2006.

3.  Η επισήμανση της ποσότητας των ουσιών που ανήκουν ή είναι συστατικά μιας από τις κατηγορίες των θρεπτικών ουσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 απαιτείται όταν διατυπώνεται ισχυρισμός επί θεμάτων διατροφής ή ισχυρισμός επί θεμάτων υγείας.

Άρθρο 30

Υπολογισμός

1.  Η ποσότητα της ενέργειας υπολογίζεται με τη χρήση των συντελεστών μετατροπής του παραρτήματος XI.

2.  Οι συντελεστές μετατροπής για τις βιταμίνες και τα μέταλλα που αναφέρονται στο σημείο 1 του μέρους Α του παραρτήματος X, με σκοπό τον ακριβέστερο προσδιορισμό των ποσοστών στα οποία περιέχονται στα τρόφιμα, καθορίζονται από την Επιτροπή και συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα XI μέσω πράξεων κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 42 και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 43 και 44.

3.  Οι ποσότητες της ενέργειας και των θρεπτικών ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2 είναι εκείνες του τροφίμου όπως πωλείται.

Κατά περίπτωση, οι πληροφορίες μπορεί να σχετίζονται με το τρόφιμο μετά την παρασκευή του, με την προϋπόθεση ότι παρέχονται επαρκώς λεπτομερείς οδηγίες παρασκευής και οι πληροφορίες σχετίζονται με το τρόφιμο όπως παρασκευάζεται για κατανάλωση.

4.  Οι δηλούμενες τιμές είναι, σύμφωνα με την εκάστοτε περίπτωση, μέσες τιμές που ισχύουν έως το τέλος του ελάχιστου διαστήματος διατηρησιμότητας με συνυπολογισμό κατάλληλων ανοχών, και βασίζονται:

   α) στην ανάλυση του τροφίμου από τον παρασκευαστή· ή
   β) σε υπολογισμό βάσει των γνωστών η πραγματικών μέσων τιμών των χρησιμοποιούμενων συστατικών· ή
   γ) σε υπολογισμό βάσει γενικώς τεκμηριωμένων και αποδεκτών στοιχείων.

Οι κανόνες εφαρμογής της δήλωσης της ενέργειας και των θρεπτικών ουσιών όσον αφορά την ακρίβεια των δηλούμενων τιμών, όπως οι διαφορές μεταξύ των δηλούμενων τιμών και αυτών που καθορίζονται κατά τη διάρκεια των επισήμων ελέγχων, θεσπίζονται, κατόπιν γνωμοδότησης της Αρχής, με πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 42 και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 43 και 44.

Άρθρο 31

Μορφές έκφρασης

1.  Η ποσότητα ενέργειας και θρεπτικών ουσιών ή τα συστατικά τους που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2 εκφράζονται με τη χρήση των μονάδων μέτρησης που απαριθμούνται στο παράρτημα XII.

2.   Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση στο εμπρόσθιο τμήμα της συσκευασίας περιλαμβάνει το ενεργειακό περιεχόμενο σε kcal, σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 1, στοιχείο α) και τις υποχρεωτικές θρεπτικές ουσίες του άρθρου 29, παράγραφος 1, στοιχείο β) εκφρασμένες σε γραμμάρια.

Παρουσιάζεται σε σαφή μορφότυπο και με την εξής σειρά: ενέργεια, λιπαρά, κεκορεσμένα λιπαρά, σάκχαρα και αλάτι.

3.  Η διατροφική δήλωση στο οπίσθιο μέρος της συσκευασίας περιλαμβάνει το ενεργειακό περιεχόμενο σε kcal και όλες τις υποχρεωτικές θρεπτικές ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 και, όπου κρίνεται σκόπιμο, τις προαιρετικές θρεπτικές ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 29, παράγραφος 2.

Εκφράζεται δε, ως ενδείκνυται, με τη σειρά παρουσίασης που προβλέπεται στο μέρος Γ του παραρτήματος XII, τόσο σε 100 g/ml όσο και ανά μερίδα

Παρουσιάζεται με μορφή πίνακα και με τους αριθμούς σε αντιστοίχιση.

4.  Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση εκφράζεται, κατά περίπτωση, ως ποσοστό των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζονται στο μέρος Β του παραρτήματος X σε σχέση με την έκφραση ανά 100g ή ανά 100ml ή ανά μερίδα. Όταν παρέχεται, η δήλωση σχετικά με τις βιταμίνες και τα μέταλλα επίσης εκφράζεται ως ποσοστό των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζονται στο σημείο 1 του μέρους Α του παραρτήματος X.

5.  Όταν δίνονται στοιχεία σύμφωνα με την παράγραφο 4, πρέπει δίπλα ακριβώς, στον αντίστοιχο πίνακα να προστίθενται οι ακόλουθες πληροφορίες: «Μέσες ημερήσιες ανάγκες μεσήλικης γυναίκας. Οι προσωπικές σας ημερήσιες ανάγκες μπορεί να διαφέρουν».

6.  Η δήλωση των πολυολών ή/και του αμύλου και η δήλωση των λιπαρών οξέων, εκτός από την υποχρεωτική δήλωση των κορεσμένων και trans-λιπαρών οξέων που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο β), παρουσιάζεται σύμφωνα με το παράρτημα XII▌.

Άρθρο 32

Πρόσθετες μορφές έκφρασης

Εκτός από τις μορφές έκφρασης που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφοι 2 έως 4, η διατροφική δήλωση μπορεί να επαναλαμβάνεται, με άλλες μορφές έκφρασης και ενδεχομένως σε άλλες θέσεις της συσκευασίας, για παράδειγμα με γραφικές παραστάσεις ή σύμβολα, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες βασικές απαιτήσεις:

   α) οι εν λόγω μορφές παρουσίασης δεν παραπλανούν τον καταναλωτή ούτε αποσπούν την προσοχή του από την υποχρεωτική διατροφική δήλωση· και
   β) βασίζονται είτε στις προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς του παραρτήματος X μέρος Β, είτε ▌σε έγκυρα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες πρόσληψης όσον αφορά την ενέργεια ή τις θρεπτικές ουσίες· και
   γ) υποστηρίζονται από επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν την κατανόηση και τη χρήση της παρουσίασης των πληροφοριών από το μέσο καταναλωτή· και
   δ) υποστηρίζονται από συμπεράσματα ανεξάρτητων ερευνών σε καταναλωτές από τα οποία προκύπτει ότι ο μέσος καταναλωτής αντιλαμβάνεται την μορφή έκφρασης.

Άρθρο 33

Παρουσίαση

  ▌1. Επιπλέον της παρουσίασης της διατροφικής δήλωσης σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 31, η απαιτούμενη επισήμανση του ενεργειακού περιεχομένου, σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 1, στοιχείο α) και το παράρτημα Χ, μέρος Β, εμφανίζεται στο κάτω δεξιό μέρος στην εμπρόσθια όψη της συσκευασίας, σε μέγεθος γραμματοσειράς τριών χιλιοστών και μέσα σε πλαίσιο.

2.  Οι συσκευασίες δώρου εξαιρούνται από την υποχρεωτική επανάληψη του ενεργειακού περιεχομένου στην εμπρόσθια όψη της συσκευασίας σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3.  Η εθελοντικά διευρυμένη διατροφική δήλωση σχετικά με τις θρεπτικές ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 απεικονίζεται▌, ως ενδείκνυται, με τη σειρά παρουσίασης που προβλέπεται στο παράρτημα XII. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών.

4.  Εάν η διατροφική δήλωση για τρόφιμα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV είναι υποχρεωτική λόγω ισχυρισμών που αφορούν τη διατροφή ή την υγεία, η διατροφική δήλωση δεν απαιτείται να εμφανίζεται στο κύριο οπτικό πεδίο.

5.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα τρόφιμα που καθορίζονται στην οδηγία 89/398/ΕΟΚ, καθώς και στις ειδικές οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας αυτής.

6.  Σε περιπτώσεις που η ποσότητα της ενέργειας ή της(-ων) θρεπτικής(-ών) ουσίας(-ών) είναι αμελητέα, η διατροφική δήλωση για τα στοιχεία αυτά μπορεί να αντικατασταθεί με μια δήλωση όπως «περιέχει αμελητέες ποσότητες των …» σε σημείο πολύ κοντά στη διατροφική δήλωση, όταν υφίσταται.

7.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει κανόνες σχετικά με άλλες πτυχές της παρουσίασης της διατροφική δήλωσης με πράξεις κατ´ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 42 και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 43 και 44.

8.   ...(40), η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση αξιολόγησης ως προς τη μορφή της παρουσίασης που περιγράφεται στις παραγράφους 1 έως 7.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Άρθρο 34

▌Προδιαγραφές

1.  Η αναγραφή πληροφοριών σε εθελοντική βάση δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος του χώρου που διατίθεται για τις υποχρεωτικές πληροφορίες.

2.  Όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα συστήματα εθελοντικών πληροφοριών για τα τρόφιμα, όπως τα βασικά κριτήρια και οι επιστημονικές μελέτες, είναι διαθέσιμες στο κοινό.

3.  Εξακολουθούν να επιτρέπονται εθελοντικές διατροφικές πληροφορίες για ορισμένες στοχοθετημένες ομάδες, όπως π.χ. παιδιά, υπό τον όρο που οι εν λόγω ειδικές τιμές αναφοράς έχουν τεκμηριωθεί επιστημονικά, δεν παραπλανούν τον καταναλωτή και συνάδουν με τους γενικούς όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

4.  Με την επιφύλαξη της επισήμανσης σύμφωνα με ειδική κοινοτική νομοθεσία, ισχύει η παράγραφος 5 όταν η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης ενός τροφίμου αναφέρεται εθελοντικά ώστε να πληροφορούνται οι καταναλωτές ότι το τρόφιμο προέρχεται από την Ένωση ή μια συγκεκριμένη χώρα ή τόπο.

5.  Για το κρέας, εκτός του βοδινού και μοσχαρίσιου, η ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης μπορεί να δίνεται ως ένας ενιαίος τόπος μόνον εάν τα ζώα έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί στην ίδια χώρα ή τόπο. Στις άλλες περιπτώσεις πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για κάθε έναν από τους διάφορους τόπους γέννησης, εκτροφής και σφαγής.

Οι όροι «φυτοφάγος/φυτοφαγικός» ή «χορτοφάγος/χορτοφαγικός» δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προκειμένου για τρόφιμα που παρασκευάζονται από προϊόντα ή με τη βοήθεια προϊόντων που προέρχονται από ζώα που έχουν πεθάνει, σφαγεί ή έχουν θανατωθεί προκειμένου να γίνουν τροφή. Ο όρος «vegan» (αυστηρά χορτοφαγικός) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε τρόφιμα που είναι ζώα ή ζωικά προϊόντα ή παρασκευάστηκαν από αυτά ή με τη βοήθεια αυτών (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων από ζώντα ζώα).

  ▌

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Αρχή

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν διατάξεις στον τομέα των πληροφοριών για τα τρόφιμα μόνον όπου προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 36

Εθνικές διατάξεις για τις πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις

Εκτός από τις υποχρεωτικές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 και στο άρθρο 11, τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 39, να απαιτούν πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις για ορισμένους τύπους ή κατηγορίες τροφίμων, που να αιτιολογούνται από τα ακόλουθα:

   α) την προστασία της δημόσιας υγείας·
   β) την προστασία των καταναλωτών·
   γ) την πρόληψη της απάτης·
   δ) την προστασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, των ενδείξεων περιφερειακής προέλευσης, των ελεγχόμενων ονομασιών προέλευσης και την πρόληψη του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Τέτοιου τύπου μέτρα δεν επιτρέπεται να εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών στην εσωτερική αγορά.

Άρθρο 37

Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν μέτρα που να παρεκκλίνουν από το άρθρο 9 παράγραφος 1 και το άρθρο 11 παράγραφος 2 στην περίπτωση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που κυκλοφορούν σε γυάλινες φιάλες οι οποίες πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν.

Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των διατάξεων.

Άρθρο 38

▌Μη προσυσκευασμένα τρόφιμα

1.  Όσον αφορά τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα παρέχονται οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο γ).

2.  Η παροχή άλλων ενδείξεων, οι οποίες αναφέρονται στα άρθρα 9 και 11 δεν είναι υποχρεωτική.

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον τρόπο παροχής των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

4.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3.

Άρθρο 39

Διαδικασία κοινοποίησης

1.  Όταν γίνεται παραπομπή στο παρόν άρθρο, τα κράτη μέλη που κρίνουν αναγκαία τη θέσπιση νέας νομοθεσίας σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα, κοινοποιούν προηγουμένως στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τα προβλεπόμενα μέτρα καθώς και την αιτιολόγησή τους.

2.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβουλεύεται τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που συστάθηκε με το άρθρο 58 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, εάν κρίνει τη σχετική διαβούλευση χρήσιμη ή εάν το ζητήσει ένα κράτος μέλος. Η Επιτροπή καθιερώνει επίσης επίσημη διαδικασία κοινοποίησης για όλους τους ενδιαφερομένους σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζει η οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών(41).

3.  Το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να λαμβάνει τα προβλεπόμενα μέτρα τρεις μόνον μήνες από την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι η γνώμη της Επιτροπής δεν είναι αρνητική.

4.  Εάν η γνώμη της Επιτροπής είναι αρνητική, κινείται η κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 πριν από τη λήξη αυτής της τρίμηνης περιόδου, ώστε να αποφασιστεί αν τα προβλεπόμενα μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει ορισμένες τροποποιήσεις στα προβλεπόμενα μέτρα. Το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα μέτρα μόνον μετά την έκδοση της τελικής απόφασης της Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40

Τεχνικές προσαρμογές

Τα παραρτήματα μπορούν να τροποποιηθούν από την Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και στο άρθρο 22 παράγραφος 2, σχετικά με τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ. Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται με πράξεις κατ´ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 42 και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 43 και 44.

Άρθρο 41

Επιτροπή

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

2.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ είναι διάρκειας τριών μηνών.

Άρθρο 42

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία που ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο ια), στο άρθρο 11, παράγραφος 2, στο άρθρο 14, παράγραφος 1, στο άρθρο 20, στοιχείο ε), στο άρθρο 22, παράγραφος 2, στο άρθρο 24, παράγραφος 2, στο άρθρο 26, παράγραφος 2, στο άρθρο 29, παράγραφος 1, στο άρθρο 30, παράγραφοι 2, και 4, στο άρθρο 33 παράγραφος 7 και στο άρθρο 40 διαρκεί ...(42). Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται αυτομάτως για περιόδους της αυτής διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο 43.

2.  Η Επιτροπή, μόλις εγκρίνει πράξη κατ' εξουσιοδότηση, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

3.  Η εξουσία έκδοσης πράξεων κατ' εξουσιοδότηση ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 43 και 44.

Άρθρο 43

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1.  Η ανάθεση των εξουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο ια), στο άρθρο 11, παράγραφος 2, στο άρθρο 14, παράγραφος 1, στο άρθρο 20, στοιχείο ε), στο άρθρο 22, παράγραφος 2, στο άρθρο 24, παράγραφος 2, στο άρθρο 26, παράγραφος 2, στο άρθρο 29 παράγραφος 1, στο άρθρο 30, παράγραφοι 2 και 4, στο άρθρο 33, παράγραφος 7 και στο άρθρο 40 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο.

2.  Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί εάν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση προσπαθεί να ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις εκχωρηθείσες εξουσίες που θα μπορούσαν να ανακληθούν και τους πιθανούς λόγους ανάκλησης.

3.  Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 44

Αντιρρήσεις στις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις σχετικά με πράξη κατ' εξουσιοδότηση εντός περιόδου δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.

2.  Εάν, κατά τη λήξη της περιόδου αυτής, δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο σχετικά με την πράξη κατ' εξουσιοδότηση, η εν λόγω πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις της.

Η πράξη κατ' εξουσιοδότηση μπορεί να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από την εκπνοή της εν λόγω περιόδου αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μη διατυπώσουν αντιρρήσεις.

3.  Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο διατυπώσει αντιρρήσεις σε μια πράξη κατ' εξουσιοδότηση, αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της πράξης κατ' εξουσιοδότηση εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

Άρθρο 45

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006

Στο άρθρο 7 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1924/2006, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

Η υποχρέωση και ο τρόπος παροχής πληροφοριών σύμφωνα με [το κεφάλαιο IV, τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές]*, όταν διατυπώνεται ισχυρισμός επί θεμάτων διατροφής ή/και υγείας, εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν, εξαιρουμένης της γενικής διαφήμισης.

Επιπροσθέτως, και κατά περίπτωση, η ποσότητα ή οι ποσότητες των ουσιών για τις οποίες διατυπώνεται ο ισχυρισμός επί θεμάτων διατροφής ή υγείας, οι οποίες δεν εμφανίζονται στη διατροφική επισήμανση, αναγράφονται επίσης στο ίδιο οπτικό πεδίο με τη διατροφική δήλωση και εκφράζονται σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 31 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές].

* ΕΕ L …

"

Άρθρο 46

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 τροποποιείται ως εξής:

1.  Στο άρθρο 6 η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

6.  Η προσθήκη βιταμίνης ή μετάλλου σε τρόφιμα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία αυτής της βιταμίνης ή του μετάλλου στα τρόφιμα σε τουλάχιστον σημαντική ποσότητα, εφόσον αυτό ορίζεται σύμφωνα με [το παράρτημα Χ μέρος Α σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της... σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές]* Οι ελάχιστες ποσότητες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν χαμηλότερων ποσοτήτων, κατά παρέκκλιση των σημαντικών ποσοτήτων που προαναφέρθηκαν, για συγκεκριμένα τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

_________________

* ΕΕ L …

"

2.  Στο άρθρο 7 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

3.  Η διατροφική επισήμανση των προϊόντων στα οποία έχουν προστεθεί βιταμίνες και μέταλλα και τα οποία καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό είναι υποχρεωτική. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται αποτελούνται από εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της... σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές] και από τις συνολικές περιεχόμενες ποσότητες των βιταμινών και των μετάλλων που προστέθηκαν στα τρόφιμα.

"

Άρθρο 47

Κατάργηση

1.  Οι οδηγίες 87/250/ΕΟΚ, 94/54/ΕΚ, 1999/10/ΕΚ, 2000/13/ΕΚ, 2002/67/ΕΚ, 2004/77/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 608/2004 καταργούνται από ...(43).

2.  Η οδηγία 90/496/ΕΟΚ καταργείται από ...(44)*.

3.  Οι αναφορές στις καταργούμενες πράξεις νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 48

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 14 παράγραφος 1 εφαρμόζεται από ...(45).

Τα άρθρα 29 έως 33 εφαρμόζονται από ...*, εκτός από την περίπτωση τροφίμων που έχουν επισημανθεί από τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων οι οποίες, στις ...(46)*. διαθέτουν λιγότερους από 100 εργαζομένους και συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών ή/και ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, όπου εφαρμόζονται από ...(47)**.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 77, 31.3.2009, σ. 81.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010.
(3) ΕΕ L 31, 1.2.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 149, 11.6.2005, σ. 22.
(5) ΕΕ L 109, 6.5.2000, σ. 29.
(6) ΕΕ L 276, 6.10.1990, σ. 40.
(7) ΕΕ L 113, 30.4.1987, σ. 57.
(8) ΕΕ L 300, 23.11.1994, σ. 14.
(9) ΕΕ L 69, 16.3.1999, σ. 22.
(10) ΕΕ L 191, 19.7.2002, σ. 20.
(11) ΕΕ L 97, 1.4.2004, σ. 44.
(12) ΕΕ L 162, 30.4.2004, σ. 76.
(13) ΕΕ C 187 Ε, 24.7.2008, σ. 160.
(14) ΕΕ L 179, 14.7.1999, σ. 1.
(15) ΕΕ L 39, 13.2.2008, σ. 16.
(16) ΕΕ L 302, 19.10.1993, σ. 1.
(17) ΕΕ L 253, 11.10.1993, σ. 1.
(18) ΕΕ L 404, 30.12.2006, σ. 9.
(19) ΕΕ L 165, 30.4.2004, σ. 1.
(20) ΕΕ L 404, 30.12.2006, σ. 26.
(21) ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
(22)* Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(23)** 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(24) ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ. 1.
(25) ΕΕ L 40, 11.2.1989, σ. 27.
(26) ΕΕ L 184, 15.7.1988, σ. 61.
(27) ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ. 55.
(28) ΕΕ L 178, 17.7.2000, σ. 1.
(29) ΕΕ L 247, 21.9.2007, σ. 17.
(30) ΕΕ L 91, 7.4.1999, σ. 29.
(31) ΕΕ L 401, 30.12.2006, σ. 1.
(32) ΕΕ L 339, 6.12.2006, σ. 16.
(33) ΕΕ L 144, 4.6.1997, σ. 19.
(34)* Πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(35) ΕΕ L 176, 6.7.1985, σ. 18.
(36) ΕΕ L 183, 12.7.2002, σ. 51.
(37) ΕΕ L 229, 30.8.1980, σ. 1.
(38) ΕΕ L 186, 30.6.1989, σ. 27.
(39)* Πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(40)* Πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού
(41) ΕΕ L 204, 21.7.1998, σ. 37.
(42)* Πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(43)* Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(44)** Πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(45)* Την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τους 36 μήνες μετά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(46)** Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(47)*** Την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τα 5 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4

  1 Ορίζονται ως «διατροφική δήλωση» ή «διατροφική επισήμανση»: οι πληροφορίες που δηλώνουν τα ακόλουθα:

   α) ενεργειακή αξία· ή
  β) ενεργειακή αξία και μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες θρεπτικές ουσίες και τα συστατικά τους:
   λιπαρά,
   υδατάνθρακες,
   ίνες,
   πρωτεΐνες,
   αλάτι,
   βιταμίνες και μέταλλα που απαριθμούνται στο παράρτημα Χ μέρος Α σημείο 1 και υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες όπως ορίζεται στο παράρτημα Χ μέρος Α σημείο 2.
   2. «λιπαρά»: το σύνολο των λιπιδίων, συμπεριλαμβανομένων των φωσφολιπιδίων·
   3. «κεκορεσμένα»: τα λιπαρά οξέα χωρίς διπλό δεσμό·
   4. «trans-λιπαρά»: τα λιπαρά οξέα με τουλάχιστον έναν μη συνδυασμένο (δηλαδή διακοπτόμενο από τουλάχιστον μία ομάδα μεθυλενίου) διπλό δεσμό άνθρακα-άνθρακα στη διάταξη trans·
   5. «μονοακόρεστα»: τα λιπαρά οξέα με ένα διπλό δεσμό cis·
   6. «πολυακόρεστα λιπαρά οξέα»: τα λιπαρά οξέα με διπλούς δεσμούς, cis-cis χωρισμένους από ομάδες μεθυλενίου·
   7. «υδατάνθρακες»: κάθε υδατάνθρακας που μεταβολίζεται στον ανθρώπινο οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων των πολυολών·
   8. «σάκχαρα»: όλοι οι μονοσακχαρίτες και δισακχαρίτες που περιέχονται στα τρόφιμα, εξαιρουμένων των πολυολών, της ισομαλτουλόζης και της Δ-Ταγατόζης·
   9. «πολυόλες»: αλκοόλες που περιέχουν περισσότερες από δύο ομάδες υδροξυλίου·
   10. «πρωτεΐνες»: η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες υπολογιζόμενη με τον τύπο: πρωτεΐνη = ολικό άζωτο κατά Kjeldahl × 6,25 και, στην περίπτωση της πρωτεΐνης γάλακτος, ολικό άζωτο κατά Kjeldahl × 6,38·
   11. «αλάτι»: η περιεκτικότητα σε αλάτι υπολογιζόμενη με τον τύπο: αλάτι = νάτριο × 2,5·
   12. 'βρώσιμα φύλλα χρυσού«: βρώσιμη διακόσμηση τροφίμων και ποτών με φύλλα χρυσού περίπου 0,000125 mm σε μορφή θραυσμάτων ή σκόνης.
   13. «μέση τιμή»: η τιμή που αντιπροσωπεύει καλύτερα την ποσότητα μιας θρεπτικής ουσίας που περιέχεται σε ένα συγκεκριμένο τρόφιμο και αντικατοπτρίζει την ανοχή για τις εποχιακές διακυμάνσεις, για τις καταναλωτικές συνήθειες καθώς και για άλλους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την πραγματική τιμή·
   14. 'εμπρόσθια πλευρά της συσκευασίας«: η πλευρά ή η επιφάνεια της συσκευασίας τροφίμων που είναι πιθανότερο να εκτίθεται ή να είναι ορατή υπό κανονικές ή συνήθεις συνθήκες πώλησης ή χρήσης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ

1.  Σιτηρά που περιέχουν γλουτένη (δηλαδή σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, όλυρα, σιτηρό kamut ή οι υβριδικές τους ποικιλίες) και προϊόντα με βάση τα σιτηρά αυτά, εκτός από:

   α) σιρόπια γλυκόζης με βάση το σιτάρι, συμπεριλαμβανομένης της δεξτρόζης·
   β) μαλτοδεξτρίνες με βάση το σιτάρι1(1)·
   γ) σιρόπια γλυκόζης με βάση το κριθάρι·
   δ) σιτηρά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αλκοολούχων αποσταγμάτων▌.

2.  Καρκινοειδή και προϊόντα με βάση τα καρκινοειδή.

3.  Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά.

4.  Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρια, εκτός από:

   α) ζελατίνη ψαριών που χρησιμοποιείται ως φορέας σκευασμάτων βιταμινών ή καροτενοειδών·
   β) ζελατίνη ψαριών ή ιχθυόκολλα που χρησιμοποιείται ως διαυγαστικό μέσο σε μπίρες και οίνους.

5.  Αραχίδες (φιστίκια αράπικα) και προϊόντα με βάση τις αραχίδες.

6.  Σόγια και προϊόντα με βάση τη σόγια, εκτός από:

   α) πλήρως ραφιναρισμένο σογιέλαιο και λίπη που προέρχονται από σόγια 1·
   β) τοκοφερόλες που έχουν αναμειχθεί με φυσιολογικό τρόπο (E306), φυσική D-άλφα τοκοφερόλη, φυσική D-άλφα οξική τοκοφερόλη, φυσική D-άλφα ηλεκτρική τοκοφερόλη από σπέρματα σόγιας·
   γ) φυτοστερόλες και φυτοστερολεστέρες που προέρχονται από φυτικά έλαια από σπέρματα σόγιας·
   δ) φυτοστανολεστέρα που παράγεται από στερόλες φυτικών ελαίων από σπέρματα σόγιας.

7.  Γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα (συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης), εκτός από:

   α) ορό γάλακτος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλκοολούχων αποσταγμάτων▌·
   β) λακτιτόλη.

8.  Καρποί με κέλυφος, δηλαδή αμύγδαλα (Amygdalus communis L.), φουντούκια (Corylus avellana), καρύδια (Juglans regia), καρύδια κάσιους (Anacardium occidentale), καρύδια πεκάν [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], καρύδια Βραζιλίας (Bertholletia excelsa), πιστάκια (Pistacia vera), καρύδια μακαντάμια και καρύδια Κουίνσλαντ (Macadamia ternifolia) και προϊόντα με βάση τα ανωτέρω, εκτός από:

   α) καρπούς με κέλυφος που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αλκοολούχων αποσταγμάτων▌.

9.  Σέλινο και προϊόντα με βάση το σέλινο.

10.  Σινάπι και προϊόντα με βάση το σινάπι.

11.  Σπόροι σησαμιού και προϊόντα με βάση τους σπόρους σησαμιού.

12.  Διοξείδιο του θείου και θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10 mg/kg ή 10 mg/λίτρο εκπεφρασμένα ως SO2, στο προς κατανάλωση προϊόν.

13.  Λούπινο και προϊόντα με βάση το λούπινο.

14.  Μαλάκια και προϊόντα με βάση τα μαλάκια.

(1) Και τα προϊόντα τους στο βαθμό που η επεξεργασία την οποία έχουν υποστεί δεν είναι πιθανό να αυξήσει το επίπεδο αλλεργιογένεσης που εκτιμήθηκε από την ΕΑΑΤ για το σχετικό προϊόν από το οποίο προέρχονται.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

τυποσ ή κατηγορια τροφιμου

ενδειξεισ

1. τροφιμα συσκευασμενα σε ορισμενα αερια

1.1 Τρόφιμα των οποίων η διατηρησιμότητα παρατείνεται με τη χρήση αερίων συσκευασίας, τα οποία έχουν εγκριθεί με την οδηγία 89/107/ΕΟΚ.

«Συσκευασμένο σε προστατευτική ατμόσφαιρα».

2. προϊοντα κρεατοσ απο ειδικη διαδικασια σφαγησ

2.1 Κρέας ή προϊόντα κρέατος που προέρχονται από ζώα τα οποία δεν έχουν υποστεί αναισθητοποίηση πριν από τη σφαγή, π.χ. έχουν σφαγεί σύμφωνα με τελετουργικά έθιμα.

'κρέας από σφαγή ζώου χωρίς αναισθητοποίηση«.

3. τροφιμα που περιεχουν γλυκαντικεσ ουσιεσ

3.1 Τρόφιμα που περιέχουν γλυκαντική ή γλυκαντικές ουσίες που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 89/107/ΕΟΚ.

«με γλυκαντικές ουσίες'· η δήλωση αυτή συνοδεύει την ονομασία του τροφίμου στο κύριο οπτικό πεδίο.

3.2 Τρόφιμα που περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα και άλλες γλυκαντικές ουσίες που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 89/107/ΕΟΚ.

«με σάκχαρα και γλυκαντικές ουσίες'· η δήλωση αυτή συνοδεύει την ονομασία του τροφίμου.

3.3 Τρόφιμα που περιέχουν άσπαρτη που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 89/107/ΕΟΚ.

«περιέχει ασπαρτάμη».

3.4 Τρόφιμα με περιεκτικότητα σε πρόσθετες πολυόλες πάνω από 10%, που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 89/107/ΕΟΚ.

«η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να έχει υπακτική δράση».

τυποσ ή κατηγορια τροφιμου

ενδειξεισ

4. τροφιμα που περιεχουν γλυκυρριζικο οξυ ή το μετα αμμωνιου αλας του

4.1 Είδη ζαχαροπλαστικής ή ποτά που περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ ή το μετά αμμωνίου άλας του λόγω της προσθήκης ουσιών όπως του φυτού γλυκύρριζα Glycyrrhiza glabra, με συγκέντρωση ίση με ή ανώτερη από 100 mg/kg ή 10 mg/l.

Η ένδειξη «περιέχει γλυκύρριζα» πρέπει να προστίθεται αμέσως μετά τον κατάλογο των συστατικών, εκτός εάν ο όρος «γλυκύρριζα» περιλαμβάνεται ήδη στον κατάλογο των συστατικών ή στην ονομασία του τροφίμου. Εάν δεν υπάρχει κατάλογος των συστατικών, η δήλωση συνοδεύει την ονομασία του τροφίμου.

4.2 Είδη ζαχαροπλαστικής ή ποτά που περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ ή το μετά αμμωνίου άλας του λόγω της προσθήκης ουσιών όπως του φυτού γλυκύρριζα Glycyrrhiza glabra, με συγκέντρωση ίση με ή ανώτερη από 4 g/kg.

Το ακόλουθο μήνυμα πρέπει να προστεθεί μετά τον κατάλογο των συστατικών: «περιέχει γλυκύρριζα – να αποφεύγεται η υπερβολική κατανάλωση σε περίπτωση υπέρτασης». Εάν δεν υπάρχει κατάλογος των συστατικών, η δήλωση συνοδεύει την ονομασία του τροφίμου.

4.3 Είδη ζαχαροπλαστικής ή ποτά που περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ ή το μετά αμμωνίου άλας του λόγω της προσθήκης ουσιών όπως του φυτού γλυκύρριζα Glycyrrhiza glabra, με συγκέντρωση ίση με ή ανώτερη από 50 mg/l ή 300 mg/l με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα ανώτερη του 1,2 % κατ' όγκο(1).

Το ακόλουθο μήνυμα πρέπει να προστεθεί μετά τον κατάλογο των συστατικών: «περιέχει γλυκύρριζα – να αποφεύγεται η υπερβολική κατανάλωση σε περίπτωση υπέρτασης». Εάν δεν υπάρχει κατάλογος των συστατικών, η δήλωση συνοδεύει την ονομασία του τροφίμου.

τυποσ ή κατηγορια τροφιμου

ενδειξεισ

5. τροφιμα που περιεχουν γλουταμινικα οξεα η αλατα τους

5.1 Τρόφιμα που περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα πρόσθετα τροφίμων E620, E 621, E622, E623, E624 και E 625.

'περιέχει συστατικά που αυξάνουν την όρεξη«.

6. Κρεας που συνισταται σε συνδυασμο τεμαχιων κρεατος

6.1 Κρέας που συνίσταται σε συνδυασμό τεμαχίων κρέατος, το οποίο μπορεί να δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για ολόκληρο κομμάτι.

'συνδυασμός τεμαχίων κρέατος'· η δήλωση αυτή συνοδεύει την ονομασία του τροφίμου.

7. ποτα με υψηλη περιεκτικοτητα καφεϊνησ

7.1 Ποτά, με εξαίρεση αυτά που παρασκευάζονται με βάση τον καφέ, το τσάι ή εκχυλίσματα καφέ ή τσαγιού, των οποίων η ονομασία πώλησης περιέχει τον όρο «καφές» ή «τσάι», τα οποία:

– προορίζονται για κατανάλωση χωρίς τροποποίηση και περιέχουν καφεΐνη, από οποιαδήποτε πηγή, σε αναλογία άνω των 150 mg/l, ή

– βρίσκονται σε συμπυκνωμένη ή ξηρά μορφή και μετά την ανασύνθεση περιέχουν καφεΐνη, από οποιαδήποτε πηγή, σε αναλογία άνω των 150 mg/l.

Πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη», στο ίδιο οπτικό πεδίο με την επωνυμία του ποτού, ακολουθούμενη από αναφορά, σε παρένθεση και σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, στην περιεκτικότητα καφεΐνης, εκφραζόμενη ως mg/100ml.

τυποσ ή κατηγορια τροφιμου

ενδειξεισ

8. τροφιμα στα οποια εχουν προστεθει φυτοστερολες, φυτοστερολεστέρες, φυτοστανόλες ή φυτοστανολεστέρες

8.1 Τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων στα οποία έχουν προστεθεί φυτοστερόλες, φυτοστερολεστέρες, φυτοστανόλες ή φυτοστανολεστέρες.

(1) Στο ίδιο οπτικό πεδίο με το όνομα του τροφίμου πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «με προσθήκη φυτοστερόλων/ φυτοστανόλων'·

(2) το ποσοστό των περιεχομένων πρόσθετων φυτοστερόλων, φυτοστερολεστέρων, φυτοστανόλων ή φυτοστανολεστέρων (εκφραζόμενο σε % ή ως γραμμάρια ελεύθερων φυτοστερόλων/φυτοστανόλων ανά 100 g ή 100 ml του τροφίμου) αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών·

(3) αναφέρεται η πληροφορία ότι το τρόφιμο απευθύνεται αποκλειστικά στα άτομα που επιθυμούν να μειώσουν το επίπεδο της χοληστερόλης στο αίμα·

(4) αναφέρεται η πληροφορία ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα για τη μείωση της χοληστερόλης πρέπει να καταναλώνουν το προϊόν υπό ιατρική παρακολούθηση·

(5) αναγράφεται καθαρά ότι το τρόφιμο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για τη διατροφή των εγκύων και των θηλαζουσών γυναικών και των παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε ετών·

(6) περιλαμβάνεται η υπόδειξη ότι το τρόφιμο πρέπει να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μιας υγιούς διατροφής που περιλαμβάνει την τακτική κατανάλωση φρούτων και λαχανικών (τα οποία βοηθούν στη διατήρηση των επιπέδων καροτινοειδών)·

τυποσ ή κατηγορια τροφιμου

ενδειξεισ

(7) στο ίδιο οπτικό πεδίο όπου αναγράφεται η δήλωση που ορίζει το σημείο 3) ανωτέρω, δήλωση ότι πρέπει να αποφεύγεται η ημερήσια κατανάλωση άνω των 3 g πρόσθετων φυτοστερόλων/φυτοστανόλων·

(8) παρέχεται ορισμός της μερίδας του συγκεκριμένου τροφίμου ή συστατικού τροφίμων (κατά προτίμηση σε g ή ml) με αναφορά του ποσοστού φυτοστερόλης/φυτοστανόλης που περιέχει κάθε μερίδα.

9. Προϊόντα κρέατος και πουλερικών

Προϊόντα πουλερικών για την παρασκευή

των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί βόειες ή

χοίρειες.

Όταν έχουν χρησιμοποιηθεί βόειες ή χοίρειες πρωτεΐνες στην παραγωγή προϊόντων πουλερικών, τούτο πρέπει πάντοτε να αναγράφεται σαφώς στη συσκευασία.

(1) Το επίπεδο εφαρμόζεται στα προϊόντα όπως προτείνονται έτοιμα προς κατανάλωση ή όπως έχουν ανασυσταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες των παραγωγών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

–  νωπά φρούτα και λαχανικά καθώς και μη μεταποιημένα προϊόντα που περιέχουν ένα μόνον συστατικό ή μία κατηγορία συστατικών·

   μεταποιημένα προϊόντα που η μόνη επεξεργασία στην οποία υποβλήθηκαν είναι το κάπνισμα ή η ωρίμανση και τα οποία περιέχουν ένα μόνον συστατικό ή μία κατηγορία συστατικών·
   φυσικά μεταλλικά νερά ή άλλα νερά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων αυτών που τα μόνα πρόσθετα συστατικά τους είναι το διοξείδιο του άνθρακα ή/και αρτύματα·
   βότανα, αρτύματα, μπαχαρικά, καρυκεύματα και μίγματα αυτών·
   αλάτι και υποκατάστατα αυτού·
   σάκχαρα και νέα σάκχαρα·
   είδη αλεύρων·
   προϊόντα που καλύπτονται από την οδηγία 1999/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Φεβρουαρίου 1999 για τα εκχυλίσματα καφέ και τα εκχυλίσματα κιχωρίου(1), ολόκληροι ή αλεσμένοι κόκκοι καφέ και ολόκληροι ή αλεσμένοι κόκκοι αποκαφεϊνωμένου καφέ·
   φυτικά αφεψήματα, τσάι, αποτεϊνωμένο τσάι, στιγμιαίο ή διαλυτό τσάι ή εκχύλισμα τσαγιού, αποτεϊνωμένο στιγμιαίο ή διαλυτό τσάι ή εκχύλισμα τσαγιού, που δεν περιέχουν πρόσθετα συστατικά·
   ξύδι που έχει υποστεί ζύμωση, υποκατάστατα ξιδιού, συμπεριλαμβανομένων αυτών που το μόνο πρόσθετο συστατικό είναι αρτύματα·
   αρτύματα·
   πρόσθετα τροφίμων·
   βοηθητικά μέσα τεχνικής επεξεργασίας·
   ένζυμα τροφίμων·
   τρόφιμα ως χρωστικές ύλες·
   βρώσιμα φύλλα χρυσού·
   ζελατίνη·
   ουσίες ζελατινοποίησης·
   ζυμομύκητες·
   τσίχλες·
   τρόφιμα με εποχιακό, πολυτελή σχεδιασμό ή συσκευασία δώρου·
   εποχιακά γλυκίσματα και φιγούρες από ζάχαρη και σοκολάτα·
   πολλαπλές συσκευασίες·
   συσκευασίες με ποικιλίες προϊόντων·
   τρόφιμα σε συσκευασίες ή περιέκτες, των οποίων η μέγιστη επιφάνεια είναι μικρότερη από 75 cm2· το ενεργειακό περιεχόμενο όπως ορίζεται στο άρθρο 29, παράγραφος 1, στοιχείο a) εξακολουθεί να εμφαίνεται στο κύριο οπτικό πεδίο·
   τρόφιμα που πωλούνται από ιδιώτες στο πλαίσιο περιστασιακών δραστηριοτήτων και όχι στο πλαίσιο επιχείρησης, που θα συνεπάγετο τη συνέχεια των δραστηριοτήτων και έναν βαθμό οργάνωσης·
   μη προσυσκευασμένα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων μαζικής εστίασης που προορίζονται για άμεση κατανάλωση·
   χειροποίητα προϊόντα·
   τρόφιμα που διατίθενται άμεσα στο εμπόριο από αγρότες·
   τρόφιμα που παραδίδονται απευθείας από μικρές επιχειρήσεις σε μικρές ποσότητες στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή·
   τρόφιμα σε εσωτερική συσκευασία που δεν έχει σχεδιαστεί για πώληση χωρίς την εξωτερική συσκευασία (οι διατροφικές πληροφορίες αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία, εκτός εάν ανήκει στις κατηγορίες τροφίμων που εξαιρούνται στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος)·
   τα τρόφιμα ποσότητας κάτω των 5 g/ml·
   υάλινες φιάλες οι οποίες φέρουν ανεξίτηλη ένδειξη.

(1) ΕΕ L 66, 13.3.1999, σ. 26.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α – ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ

1.  Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται, στο κράτος μέλος εμπορίας, η ονομασία του τροφίμου με την οποία ένα προϊόν νομίμως παρασκευάζεται και διατίθεται στο εμπόριο στο κράτος μέλος παραγωγής.

Ωστόσο, εφόσον η εφαρμογή των άλλων διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ιδίως των προβλεπόμενων στο άρθρο 9, δεν επιτρέπει στους καταναλωτές του κράτους μέλους εμπορίας να γνωρίζουν την πραγματική φύση του τροφίμου και να το διακρίνουν από τα τρόφιμα με τα οποία θα μπορούσαν να το συγχέουν, η ονομασία του τροφίμου συνοδεύεται από άλλες περιγραφικές πληροφορίες οι οποίες αναγράφονται στο ίδιο οπτικό πεδίο που βρίσκεται δίπλα στην ονομασία του τροφίμου και με σαφή και ευανάγνωστο τρόπο.

2.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ονομασία του τροφίμου στο κράτος μέλος παραγωγής δεν χρησιμοποιείται στο κράτος μέλος εμπορίας όταν το τρόφιμο που φέρει αυτή την ονομασία απέχει τόσο, ως προς τη σύνθεση ή την παρασκευή του, από το τρόφιμο που είναι γνωστό υπό την ονομασία αυτή, ώστε οι διατάξεις του σημείου 1 δεν είναι επαρκείς για να εξασφαλίσουν την ορθή ενημέρωση των καταναλωτών στο κράτος μέλος εμπορίας.

3.  Η προστατευόμενη ως διανοητική ιδιοκτησία ονομασία, η εμπορική ή η συνήθης ονομασία δεν είναι δυνατό να αντικατασταθούν από την ονομασία του τροφίμου.

ΜΕΡΟΣ Β – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ

1.  Η ονομασία του τροφίμου περιλαμβάνει ή συνοδεύεται από ενδείξεις της φυσικής κατάστασης του τροφίμου ή της ειδικής επεξεργασίας που έχει υποστεί (παραδείγματος χάριν: σε σκόνη, κατεψυγμένο εκ νέου, λυοφιλιωμένο, βαθείας/ταχείας κατάψυξης, αποψυγμένο, συμπυκνωμένο, καπνιστό) σε κάθε περίπτωση που η παράλειψη αυτής της πληροφορίας θα μπορούσε να παραπλανήσει τον αγοραστή.

2.  Τρόφιμα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία φέρουν μια από τις ακόλουθες ενδείξεις: "

“ακτινοβολημένο” ή “επεξεργασμένο με ιοντίζουσα ακτινοβολία”.

3.  Η ονομασία του τροφίμου αναφέρει κάθε πρόσθετο συστατικό διαφορετικής ζωικής προέλευσης από το πρωτογενές προϊόν για τα προϊόντα κρέατος τα οποία έχουν τη μορφή τεμαχίου, τεμαχίου με κόκαλο, φέτας, μερίδας ή σφαγίου, και για τα προϊόντα ψαριού.

4.  Η ονομασία του τροφίμου στην επισήμανση οποιουδήποτε προϊόντος κρέατος, το οποίο έχει τη μορφή τεμαχίου, τεμαχίου με κόκαλο, φέτας, μερίδας ή σφαγίου ή παστού κρέατος περιλαμβάνει ένδειξη που αφορά:

   α) οποιοδήποτε πρόσθετο συστατικό προέρχεται από ζώο διαφορετικό από το υπόλοιπο κρέας· και
  β) οποιοδήποτε πρόσθετο νερό στις εξής περιπτώσεις:
   στην περίπτωση του βραστού και ωμού κρέατος, ή του βραστού παστού κρέατος, οποιοδήποτε πρόσθετο νερό ισοδυναμεί με περισσότερο από το 5 % του βάρους του προϊόντος·
   στην περίπτωση του ωμού παστού κρέατος, οποιοδήποτε πρόσθετο νερό ισοδυναμεί με περισσότερο από το 10 % του βάρους του προϊόντος.

5.   Η ονομασία του τροφίμου στην επισήμανση οποιουδήποτε προϊόντος ψαριού, το οποίο έχει τη μορφή τεμαχίου, φιλέτου, φέτας ή μερίδας ψαριού περιλαμβάνει ένδειξη που αφορά:

   α) οποιοδήποτε πρόσθετο συστατικό φυτικής προέλευσης και ζωικής προέλευσης που δεν προέρχεται από ψάρι· και
   β) οποιοδήποτε πρόσθετο νερό ισοδυναμεί με περισσότερο από το 5 % του βάρους του προϊόντος.

ΜΕΡΟΣ Γ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ “ΚΙΜΑΔΕΣ”

1.  Κριτήρια σύνθεσης που έχουν ελεγχθεί βάσει ενός ημερήσιου μέσου όρου:

Περιεκτικότητα σε λιπαρά

Συνδετικός ιστός:

αναλογία πρωτεΐνης κρέατος

‐ άπαχος κιμάς

≤ 7 %

≤ 12

‐ κιμάς μόνο από βοδινό κρέας

≤ 20 %

≤ 15

‐ κιμάς που περιέχει χοιρινό κρέας

≤ 30 %

≤ 18

‐ κιμάς από κρέας άλλων ειδών

≤ 25 %

≤ 15

2.  Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ τμήμα V κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, στην επισήμανση αναφέρονται οι ακόλουθες φράσεις:

– “ποσοστό λιπαρών λιγότερο από ….”,

"

"

– “συνδετικός ιστός: αναλογία πρωτεΐνης κρέατος κάτω από …”

"

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν τη διάθεση στην εθνική αγορά τους κιμά ο οποίος δεν ικανοποιεί τα κριτήρια του σημείου 1 του παρόντος μέρους, εφόσον ο κιμάς φέρει σήμα που δεν δύναται να συγχέεται με τα σήματα που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

ΜΕΡΟΣ Δ – Ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τον χαρακτηρισμό «έντερα για λουκάνικα»

Το έντερο για λουκάνικα αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών ως εξής:

   'ζωικό έντερο' εάν το έντερο με το οποίο παρασκευάζονται τα λουκάνικα προέρχεται από τον γαστρεντερικό σωλήνα αρτιοδακτύλων
   'συνθετικό έντερο' στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Εάν το συνθετικό έντερο δεν είναι βρώσιμο πρέπει αυτό να επισημαίνεται.

ΜΕΡΟΣ Ε – ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ (Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)

Τρόφιμα τα οποία έχουν την εμφάνιση άλλου τροφίμου ή των οποίων ένα συστατικό έχει αντικατασταθεί από προϊόν απομίμησης επισημαίνονται ως εξής:

Απόκλιση από άποψη τύπου, ποιότητας και σύνθεσης

Επίσημη ονομασία

Σε σχέση με το τυρί, πλήρης ή μερική αντικατάσταση των λιπαρών ουσιών του γάλακτος από φυτικά λίπη

'Απομίμηση τυριού«

Σε σύγκριση με το ζαμπόν, τροποποιημένη σύνθεση με τη χρήση μικρότερων συστατικών με σημαντικά μειωμένο ποσοστό κρέατος

'Απομίμηση προϊόντος ζαμπόν«


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΡΟΥΣ

Κατηγορία συστατικού

Διάταξη σχετικά με την αναγραφή κατά βάρος

1. Πρόσθετο νερό και πτητικά προϊόντα.

Απαριθμούνται κατά σειρά βάρους στο τελικό προϊόν. Η ποσότητα του νερού που προστίθεται ως συστατικό σε ένα τρόφιμο υπολογίζεται με την αφαίρεση από την ολική ποσότητα του τελικού προϊόντος της ολικής ποσότητας των άλλων συστατικών που έχουν χρησιμοποιηθεί. Η ποσότητα αυτή μπορεί να μη λαμβάνεται υπόψη, αν δεν υπερβαίνει κατά βάρος το 5 % του τελικού προϊόντος.

2. Συστατικά που χρησιμοποιούνται σε συμπυκνωμένη ή αφυδατωμένη μορφή και ανασυνιστώνται κατά τη χρονική στιγμή της παρασκευής.

Μπορούν να απαριθμούνται κατά σειρά βάρους, όπως καταγράφεται πριν από τη συμπύκνωση ή την αφυδάτωσή τους.

3. Συστατικά που χρησιμοποιούνται σε συμπυκνωμένα ή αφυδατωμένα τρόφιμα, τα οποία προορίζονται για ανασύσταση με την προσθήκη νερού.

Μπορούν να απαριθμούνται κατά σειρά αναλογίας στο ανασυσταθέν προϊόν, υπό τον όρο ότι ο κατάλογος των συστατικών συνοδεύεται από έκφραση όπως «συστατικά ανασυσταθέντος προϊόντος» ή «συστατικά του έτοιμου προς κατανάλωση προϊόντος».

Κατηγορία συστατικού

Διάταξη σχετικά με την αναγραφή κατά βάρος

4. Φρούτα, λαχανικά ή μανιτάρια, εκ των οποίων κανένα δεν υπερισχύει σημαντικά από πλευράς βάρους και τα οποία χρησιμοποιούνται σε αναλογίες που ποικίλουν, τα οποία χρησιμοποιούνται σε μίγμα ως συστατικά τροφίμου.

Μπορούν να ομαδοποιούνται στον κατάλογο συστατικών, υπό το χαρακτηρισμό «φρούτα», «λαχανικά» ή «μανιτάρια» ακολουθούμενο από τη φράση «σε μεταβαλλόμενες αναλογίες», ακολουθούμενη από κατάλογο των φρούτων, λαχανικών ή μανιταριών που περιέχονται. Στις περιπτώσεις αυτές, το μίγμα περιλαμβάνεται στον κατάλογο συστατικών σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1, με βάση το συνολικό βάρος των φρούτων, λαχανικών ή μανιταριών που περιέχονται.

5. Μίγματα ή παρασκευάσματα μπαχαρικών ή βοτάνων, όταν κανένα δεν υπερισχύει σημαντικά σε αναλογία κατά βάρος.

Μπορούν να απαριθμούνται με άλλη σειρά, υπό τον όρο ότι ο κατάλογος συστατικών συνοδεύεται από έκφραση όπως «σε μεταβαλλόμενη αναλογία».

6. Συστατικά που συνιστούν λιγότερο από 2 % του τελικού προϊόντος.

Μπορούν να απαριθμούνται με διαφορετική σειρά, μετά τα άλλα συστατικά.

7. Συστατικά παρόμοια ή υποκαταστάσιμα μεταξύ τους που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ή την προετοιμασία ενός τροφίμου χωρίς να μεταβάλλεται η σύνθεση, η φύση ή η αντιληπτή αξία του, και εφόσον συνιστούν ποσοστό μικρότερο από 2 % του τελικού προϊόντος

Η αναγραφή τους στον κατάλογο συστατικών μπορεί να γίνεται με την ένδειξη «περιέχει ... ή/και ...», στην περίπτωση κατά την οποία το ένα τουλάχιστον μεταξύ δύο το πολύ συστατικών περιέχεται στο τελικό προϊόν. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα πρόσθετα ή για τα συστατικά που απαριθμούνται στο μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος.

ΜΕΡΟΣ Β – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙ ΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ

Συστατικά που ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες τροφίμων που απαριθμούνται παρακάτω και είναι στοιχεία άλλου τροφίμου είναι δυνατόν να αναφέρονται μόνο με τον προσδιορισμό της κατηγορίας αυτής.

Ορισμός της κατηγορίας τροφίμου

Προσδιορισμός

1. Έλαια εξευγενισμένα εκτός από ελαιόλαδο.

«Έλαιο», συμπληρωμένη είτε από τον χαρακτηρισμό «ζωικό» (ή την ένδειξη της συγκεκριμένης ζωικής του προέλευσης), είτε, ανάλογα με την περίπτωση, από την ένδειξη ειδικής φυτικής ▌προέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν μπορούν να δοθούν διαβεβαιώσεις ως προς την απουσία συγκεκριμένων φυτικών ελαίων, η έκφραση «μπορεί να περιέχει …» απαιτείται.

Ο προσδιορισμός «υδρογονωμένο» πρέπει να συνοδεύει την ένδειξη υδρογονωμένου ελαίου▌.

2. Λιπαρές ουσίες εξευγενισμένες.

«Λιπαρή ουσία», από κοινού με ▌την ένδειξη της ειδικής φυτικής ή ζωικής προέλευσης.

Ο προσδιορισμός «υδρογονωμένο» πρέπει να συνοδεύει την ένδειξη υδρογονωμένης λιπαρής ουσίας, εκτός αν η ποσότητα κεκορεσμένων και trans-λιπαρών περιλαμβάνεται στη διατροφική δήλωση.

3. Μείγματα αλεύρων από δύο ή περισσότερα είδη δημητριακών

«Άλευρο», ακολουθούμενο από απαρίθμηση των ειδών δημητριακών, από τα οποία προέρχεται, κατά φθίνουσα σειρά βάρους.

4. Άμυλο κάθε είδους, φυσικό, τροποποιημένο με φυσική μέθοδο ή με ένζυμα, πεφρυγμένο ή δεξτροποιημένο άμυλο, τροποποιημένο άμυλο με όξινη ή αλκαλική επεξεργασία και λευκασμένο άμυλο.

«Άμυλο».

5. Όλα τα είδη ψαριού, εφόσον το ψάρι αποτελεί συστατικό άλλου τροφίμου και υπό τον όρο ότι η ονομασία και η παρουσίαση του εν λόγω τροφίμου δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο είδος ψαριού.

«Ψάρι».

6. Όλα τα είδη τυριού, εφόσον το τυρί ή μίγμα τυριών αποτελεί συστατικό άλλου τροφίμου και υπό τον όρο ότι η ονομασία και η παρουσίαση του εν λόγω τροφίμου δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο είδος τυριού.

«Τυρί».

7. Όλα τα είδη μπαχαρικών εφόσον δεν υπερβαίνουν το 2 % του βάρους του τροφίμου.

«Μπαχαρικά» ή «ανάμικτα μπαχαρικά».

8. Όλα τα βότανα ή μέρη βοτάνων που δεν υπερβαίνουν το 2 % του βάρους τροφίμου.

«Βότανα» ή «ανάμικτα βότανα».

9. Όλα τα παρασκευάσματα κόμμεων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή κόμμεως βάσεως για τσίχλες.

«Κόμμι βάσεως».

10. Τριμμένη φρυγανιά οποιαδήποτε προέλευσης.

«Τριμμένη φρυγανιά».

11. Όλες οι κατηγορίες σακχαρόζης.

«Σάκχαρα».

12. Άνυδρη δεξτρόζη ή μονοϋδρίτης δεξτρόζης.

«Δεξτρόζη».

13. Σιρόπι γλυκόζης και σιρόπι γλυκόζης αφυδατωμένο.

«Σιρόπι γλυκόζης».

14. Όλες οι πρωτεΐνες του γάλακτος (καζεΐνες, καζεϊνικές ενώσεις και πρωτεΐνες του τυρογάλακτος και του αφρού γάλακτος) καθώς και τα μίγματά τους.

«Πρωτεΐνες γάλακτος».

15. Βούτυρο κακάου πιέσεως, πλακούντος έκθλιψης ή εξευγενισμένο.

«Βούτυρο κακάου».

16. Φυσικά εκχυλίσματα από φρούτα, λαχανικά και βρώσιμα φυτά ή μέρη τους τα οποία συλλέγονται με μηχανική-φυσική διαδικασία και χρησιμοποιούνται σε συμπυκνωμένη μορφή για τον χρωματισμό τροφίμων.

'τρόφιμα ως χρωστικές ύλες«.

17. Όλα τα είδη κρασιού, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.

«Κρασί».

18. Σκελετικοί μύες(1) θηλαστικών και πτηνών που κρίνονται κατάλληλοι για ανθρώπινη κατανάλωση με φυσικά προσφυόμενο ιστό, όταν η συνολική περιεκτικότητα λιπαρών και συνδετικού ιστού δεν υπερβαίνει τις τιμές που αναφέρονται παρακάτω και όταν το κρέας αποτελεί συστατικό άλλου τροφίμου.

Το κρέας το οποίο αφαιρείται από οστά που φέρουν σάρκα με μηχανικά μέσα και το οποίο δεν καλύπτεται από τον ευρωπαϊκό ορισμό περί μηχανικώς διαχωρισμένου κρέατος κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

Μέγιστες περιεκτικότητες λιπαρών και συνδετικού ιστού για συστατικά που προσδιορίζονται με τον όρο «… κρέας».

«… κρέας» και οι ονομασίες(2) ζωικών ειδών από τα οποία προέρχεται.

Ορισμός της κατηγορίας τροφίμου

Προσδιορισμός

Είδος

Λιπώδης ιστός (%)

Συνδετικός ιστός(3) (%)

Θηλαστικά (εκτός των κουνελιών και των χοιροειδών) και μίγματα ειδών όπου επικρατούν τα θηλαστικά

25

25

Χοιροειδή

30

25

Πτηνά και κουνέλια

15

10

Εάν υπάρχει υπέρβαση των μέγιστων ορίων αλλά ικανοποιούνται όλα τα άλλα κριτήρια για τον ορισμό του «κρέατος», η περιεκτικότητα σε «… κρέας» πρέπει να προσαρμοστεί προς τα κάτω και στον κατάλογο συστατικών πρέπει να αναφέρεται, εκτός από τον όρο «… κρέας», η παρουσία λιπαρών ή/και συνδετικού ιστού.

19. Όλα τα είδη προϊόντων που καλύπτονται από τον ορισμό για το «μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας».

«μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας» και οι ονομασίες(4) ζωικών ειδών από τα οποία προέρχεται

ΜΕΡΟΣ Γ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ Η ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΚ

Τα πρόσθετα τροφίμων και ένζυμα, εκτός αυτών που ορίζονται στο άρθρο 21 στοιχείο β), που ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παρόν μέρος πρέπει να προσδιορίζονται με την ονομασία της εν λόγω κατηγορίας, ακολουθούμενη από την ειδική ονομασία τους ή, όπου ενδείκνυται, τον αριθμό ΕΚ. Στην περίπτωση που ένα συστατικό ανήκει σε πλείονες κατηγορίες, αναγράφεται εκείνη που αντιστοιχεί στην κύρια λειτουργία του μέσα στο συγκεκριμένο τρόφιμο. Ωστόσο, ο προσδιορισμός «τροποποιημένο άμυλο» πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε από την ένδειξη της ειδικής φυτικής προέλευσής του, όταν το συστατικό αυτό ενδέχεται να περιέχει γλουτένιο.

Μέσο οξίνισης

Διορθωτικό οξύτητας

Αντισυσσωματωτικό

Αντιαφριστικό

Αντιοξειδωτικό

Διογκωτικό

Χρωστικό

Γαλακτωματοποιητής

Αλάτι τήξεως(5)

Ένζυμα(6)

Σκληρυντικό

Ενισχυτικό γεύσης

Βελτιωτικό αλεύρων

Πηκτωματοποιητής

Υλικό επικάλυψης

Υγροσκοπικό μέσο

Τροποποιημένο άμυλο2

Εκχύλισμα κυτταρίνης2

Συντηρητικό

Προωστικό αέριο

Διογκωτικό ζύμης

Σταθεροποιητής

Γλυκαντικό

Πυκνωτικό μέσο

ΜΕΡΟΣ Δ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

1.  Τα αρτύματα αναφέρονται με τον όρο «άρτυμα(-ύματα)» ή με ειδικότερη ονομασία ή περιγραφή της αρτυματικής ουσίας.

2.  Η κινίνη ή/και η καφεΐνη που χρησιμοποιείται ως άρτυμα στην παραγωγή ή την παρασκευή τροφίμου αναφέρεται με την ονομασία της στον κατάλογο συστατικών αμέσως μετά τον όρο «αρτύματα».

3.  Η λέξη «φυσικό» ή κάθε άλλη λέξη που ουσιαστικά έχει την ίδια έννοια, μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον για αρτύματα στις οποίες το αρτυματικό συστατικό περιέχει αποκλειστικά αρτυματικές ουσίες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ ή/και αρτυματικά παρασκευάσματα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της εν λόγω οδηγίας.

4.  Σε περίπτωση που η ονομασία του αρτύματος περιέχει αναφορά στη φύση ή στη φυτική ή ζωική προέλευση των ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν, ο όρος «φυσικό» ή οποιαδήποτε άλλη έκφραση με την ίδια ουσιαστικά έννοια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον εφόσον το αρωματικό συστατικό έχει απομονωθεί, με κατάλληλες φυσικές μεθόδους ή με ενζυματικές ή μικροβιολογικές μεθόδους ή με παραδοσιακές μεθόδους παρασκευής τροφίμων. αποκλειστικά και μόνον, ή σχεδόν αποκλειστικά, από το αντίστοιχο τρόφιμο ή την αντίστοιχη πηγή αρτυματικών υλών.

ΜΕΡΟΣ Ε – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

1.  Ένα σύνθετο συστατικό μπορεί να αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών με την ονομασία του, εφόσον αυτή προβλέπεται από την νομοθεσία ή έχει καθιερωθεί από τη χρήση, κατά την κατιούσα σειρά περιεκτικότητας και ακολουθούμενη αμέσως από απαρίθμηση των δικών του συστατικών.

2.  Ο κατάλογος συστατικών για σύνθετα συστατικά δεν είναι υποχρεωτικός:

   α) όταν η σύσταση του σύνθετου συστατικού ορίζεται στην τρέχουσα ενωσιακή νομοθεσία και στο βαθμό που το σύνθετο συστατικό αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 2 % του τελικού προϊόντος· ωστόσο, η παρούσα διάταξη δεν ισχύει για πρόσθετα τροφίμων, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21 στοιχεία α) έως δ)· ή
   β) για σύνθετα συστατικά που αποτελούνται από μίγματα μπαχαρικών ή/και βοτάνων που αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 2 % του τελικού προϊόντος, με εξαίρεση τα πρόσθετα τροφίμων, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21 στοιχεία α) έως δ)· ή
   γ) όταν το σύνθετο συστατικό είναι τρόφιμο για το οποίο δεν απαιτείται κατάλογος συστατικών από την ενωσιακή νομοθεσία.

(1) Το διάφραγμα και οι μασητήρες περιλαμβάνονται στους σκελετικούς μύες, ενώ η καρδιά, η γλώσσα, οι μύες του κεφαλιού (εκτός των μασητήρων), οι μύες του καρπού, του ταρσού και της ουράς εξαιρούνται.
(2) Για την επισήμανση στα αγγλικά, ο προσδιορισμός αυτός μπορεί να αντικατασταθεί από τη γενική ονομασία των συστατικών για τα εν λόγω ζωικά είδη.
(3) Η περιεκτικότητα σε συνδετικό ιστό υπολογίζεται με βάση την αναλογία μεταξύ της περιεκτικότητας σε κολλαγόνα και της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες κρέατος. Ως περιεκτικότητα σε κολλαγόνα θεωρείται η περιεκτικότητα σε υδροξυπρολίνη πολλαπλασιασμένη με το συντελεστή 8.
(4) Για την επισήμανση στα αγγλικά, ο προσδιορισμός αυτός μπορεί να αντικατασταθεί από τη γενική ονομασία των συστατικών για τα εν λόγω ζωικά είδη.
(5) Μόνο για τα τηγμένα τυριά και τα προϊόντα με βάση το τετηγμένο τυρί.
(6) Δεν απαιτείται ένδειξη της ειδικής ονομασίας ή του αριθμού ΕΚ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

1.  Η ποσοτική ένδειξη των συστατικών δεν απαιτείται:

  α) όσον αφορά συστατικό ή κατηγορία συστατικών:
   (i) των οποίων το καθαρό στραγγισμένο βάρος δηλώνεται σύμφωνα με το σημείο 5 του παραρτήματος VIII· ή
   (ii) για τις οποίες είναι ήδη υποχρεωτική η αναφορά των ποσοτήτων στην επισήμανση, δυνάμει των ενωσιακών διατάξεων· ή
   (iii) που χρησιμοποιούνται σε μικρές ποσότητες για αρτυματικούς σκοπούς· ή
   (iv) που, ενώ εμφανίζονται στην ονομασία του τροφίμου, δεν είναι καθοριστικά για την επιλογή του καταναλωτή στο κράτος μέλος εμπορίας, επειδή η διακύμανση της ποσότητας δεν είναι ουσιώδης για το χαρακτηρισμό του τροφίμου ή τέτοιας φύσεως ώστε να το διακρίνει από άλλα παρόμοια προϊόντα· ή
   β) όταν ειδικές ενωσιακές διατάξεις ορίζουν επακριβώς την ποσότητα του συστατικού ή της κατηγορίας συστατικών, χωρίς να προβλέπεται η ένδειξή της στην επισήμανση· ή
   γ) στις περιπτώσεις που ορίζονται στο παράρτημα VI μέρος Α σημεία 4 και 5.

2.  Το άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) δεν ισχύουν για:

   α) κάθε συστατικό ή κατηγορία συστατικών που καλύπτεται από την ένδειξη «με γλυκαντικές ουσίες» ή «με σάκχαρα και γλυκαντικές ουσίες», εάν η ένδειξη αυτή συνοδεύει την ονομασία του τροφίμου, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ· ή
   β) κάθε πρόσθετη βιταμίνη και ανόργανο στοιχείο, εάν η εν λόγω ουσία εμπίπτει στη διατροφική δήλωση.

3.  Η ένδειξη της ποσότητας ενός συστατικού ή μιας κατηγορίας συστατικών:

   α) εκφράζεται ως ποσοστό, το οποίο αντιστοιχεί στην ποσότητα του συστατικού ή των συστατικών κατά τη στιγμή της χρησιμοποίησής τους· και
   β) εμφανίζεται είτε εντός της ονομασίας του τροφίμου είτε αμέσως δίπλα από αυτήν ή στον κατάλογο συστατικών σε συνδυασμό με το εν λόγω συστατικό ή την κατηγορία συστατικών.

4.  Κατά παρέκκλιση από το σημείο 3,

   α) όταν τα τρόφιμα έχουν απωλέσει υγρασία κατόπιν θερμικής ή άλλης επεξεργασίας, η ποσότητα εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία η οποία αντιστοιχεί στις ποσότητες των χρησιμοποιηθέντων συστατικών, αναγόμενες στο τελικό προϊόν, εκτός εάν αυτή η ποσότητα ή η αναγραφόμενη στην επισήμανση συνολική ποσότητα όλων των συστατικών υπερβαίνει το 100 %, οπότε η ποσότητα εκφράζεται με βάση το βάρος του ή των χρησιμοποιηθέντων συστατικών για την παρασκευή 100g τελικού προϊόντος·
   β) οι ποσότητες των πτητικών συστατικών αναγράφονται κατά σειρά βάρους στο τελικό προϊόν·
   γ) η ποσότητα των συστατικών που χρησιμοποιούνται σε συμπυκνωμένη ή αφυδατωμένη μορφή και ανασυνιστώνται κατά την παρασκευή είναι δυνατό να αναγράφεται με τη σειρά αναλογίας κατά βάρος πριν από τη συμπύκνωση ή την αφυδάτωση·

δ)  όταν πρόκειται για συμπυκνωμένα ή αφυδατωμένα τρόφιμα στα οποία πρέπει να προστεθεί νερό, οι αναγραφόμενες ποσότητες των συστατικών είναι δυνατόν να αναγράφονται με βάση την αναλογία κατά βάρος στο ανασυσταθέν προϊόν.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

1.  Η καθαρή ποσότητα δεν είναι υποχρεωτική στην περίπτωση τροφίμων:

   α) τα οποία υπόκεινται σε σημαντικές απώλειες του όγκου ή τους βάρους τους ή που πωλούνται μη προσυσκευασμένα με το κομμάτι ή ζυγίζονται ενώπιον του αγοραστή· ή
   β) των οποίων η καθαρή ποσότητα είναι μικρότερη από 5 γραμμάρια ή 5 χιλιοστόλιτρα· η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, ωστόσο, στην περίπτωση των μπαχαρικών και των βοτάνων·
   γ) για τα οποία ορίζονται εξαιρέσεις σε άλλες νομικές διατάξεις.

2.  Όταν η ένδειξη ορισμένου τύπου ποσότητας (όπως η ονομαστική ποσότητα, η ελάχιστη ποσότητα, η μέση ποσότητα) απαιτείται από τις κοινοτικές διατάξεις ή, αν δεν υπάρχουν τέτοιες, από τις εθνικές διατάξεις, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η ποσότητα αυτή θεωρείται ως η καθαρή ποσότητα.

3.  Όταν μια προσυσκευασία αποτελείται από δύο ή περισσότερες αυτοτελείς προσυσκευασίες που περιέχουν την ίδια ποσότητα του ίδιου προϊόντος, η ένδειξη της καθαρής ποσότητας δίνεται με αναγραφή της καθαρής ποσότητας που περιέχεται σε κάθε αυτοτελή συσκευασία και του ολικού αριθμού των συσκευασιών αυτών. Οι ενδείξεις αυτές δεν είναι, ωστόσο, υποχρεωτικές, όταν ο ολικός αριθμός των αυτοτελών συσκευασιών διακρίνεται σαφώς και είναι δυνατόν να μετρηθεί εύκολα απ' έξω και όταν μία τουλάχιστον ένδειξη της καθαρής ποσότητας που περιέχεται σε κάθε αυτοτελή συσκευασία είναι δυνατόν να διακρίνεται καθαρά απ' έξω.

4.  Όταν μια προσυσκευασία αποτελείται από δύο ή περισσότερες αυτοτελείς συσκευασίες που δεν θεωρούνται μονάδες πωλήσεως, η ένδειξη της καθαρής ποσότητας δίνεται με αναγραφή της ολικής καθαρής ποσότητας και του ολικού αριθμού των αυτοτελών συσκευασιών.

5.  Όταν ένα στερεό τρόφιμο παρουσιάζεται μέσα σε υγρό καλύψεως, αναγράφεται και το καθαρό στραγγισμένο βάρος του τροφίμου αυτού.

Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου ως «υγρό κάλυψης» νοείται ένα από τα κατωτέρω προϊόντα, ενδεχομένως σε μείγματα μεταξύ τους και σε κατεψυγμένη ή υπερκατεψυγμένη κατάσταση, εφόσον το υγρό δεν αποτελεί παρά απλή προσθήκη σε σχέση με τα βασικά στοιχεία του παρασκευάσματος αυτού και δεν αποτελεί συνεπώς αποφασιστικό παράγοντα για την αγορά: νερό, υδατικά διαλύματα αλάτων, άλμη, υδατικά διαλύματα βρώσιμων οξέων, ξίδι, υδατικά διαλύματα σακχάρων, υδατικά διαλύματα άλλων γλυκαντικών ουσιών ή υλών, χυμοί φρούτων ή λαχανικών στην περίπτωση φρούτων ή λαχανικών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX

ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Ο πραγματικός ογκομετρικός αλκοολικός τίτλος ποτών με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα μεγαλύτερη από 1,2 % κατ' όγκον, αναφέρεται με αριθμό έως ένα δεκαδικό ψηφίο. Ακολουθείται από το σύμβολο «% vol.» του οποίου μπορεί να προηγείται η λέξη «οινόπνευμα» ή η συντομογραφία «alc.».

Ο αλκοολικός τίτλος καθορίζεται στους 20 °C.

Οι θετικές και αρνητικές επιτρεπόμενες ανοχές όσον αφορά την ένδειξη του αλκοολικού τίτλου κατ' όγκον, εκφραζόμενες σε απόλυτες τιμές, απαριθμούνται στον ακόλουθο πίνακα. Ισχύουν με επιφύλαξη των ανοχών που προκύπτουν από τη μέθοδο ανάλυσης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του αλκοολικού τίτλου.

Περιγραφή του ποτού

Θετική ή αρνητική ανοχή

1. Μπύρες με αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει τα 5,5 % vol.· ποτά που ταξινομούνται στον υπότιτλο 22.07 Β ΙΙ του κοινού δασμολογίου και τα οποία παρασκευάζονται από σταφύλια.

0,5 % vol.

2. Μπύρες με αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει τα 5,5 % vol.· ποτά που ταξινομούνται στον υπότιτλο 22.07 Β Ι του κοινού δασμολογίου και τα οποία παρασκευάζονται από σταφύλια· μηλίτες, απιδίτες, οίνοι από φρούτα και συναφείς οίνοι, που παράγονται από φρούτα εκτός των σταφυλιών, ημιαφρώδη ή αφρώδη· ποτά με βάση μέλι που έχει υποστεί ζύμωση.

1 % vol.

3. Ποτά που περιέχουν εμβρεγμένα φρούτα ή μέρη φυτών.

1,5 % vol.

4. Κάθε άλλο ποτό με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα από 1,2 % κατ' όγκον.

0,3 % vol.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α – Ημερήσιες ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

1.  Βιταμίνες και μέταλλα που μπορούν να αναφέρονται και οι συνιστώμενες ημερήσιες δόσεις τους (RDA)

Βιταμίνη A (µg)

Βιταμίνη D (µg)

Βιταμίνη E (mg)

Βιταμίνη K (μg)

Βιταμίνη C (mg)

Θειαμίνη (Βιταμίνη B1) (mg)

Ριβοφλαβίνη (mg)

Νιασίνη (mg)

Βιταμίνη B6 (mg)

Φολικό οξύ (µg)

Βιταμίνη B12 (µg)

Βιοτίνη μg

Παντοθενικό οξύ (mg)

Κάλιο (mg)

800

5

12

75

80

1,1

1,4

16

1,4

200

2,5

50

6

2000

Χλωρίδιο (mg)

Ασβέστιο (mg)

Φωσφόρος (mg)

Σίδηρος (mg)

Μαγνήσιο (mg)

Ψευδάργυρος (mg)

Χαλκός (mg)

Μαγγάνιο (mg)

Φθορίδιο (mg)

Σελήνιο (μg)

Χρώμιο (μg)

Μολυβδαίνιο (μg)

Ιώδιο (µg)

800

800

700

14

375

10

1

2

3,5

55

40

50

150

2.  Σημαντική ποσότητα βιταμινών και μετάλλων

Κατά κανόνα, η ποσότητα που θα λαμβάνεται υπόψη για να αποφασιστεί ποιες θεωρούνται σημαντικές ποσότητες αντιστοιχεί στο 15 % της συνιστώμενης ανοχής που καθορίζεται στο σημείο 1 για 100g ή 100ml ή κατά συσκευασία, εάν αυτή περιέχει μία μόνο μερίδα.

ΜΕΡΟΣ Β – ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)(1)

Ενέργεια ή θρεπτική ουσία

Προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς

Ενέργεια

▌2000 kcal

Πρωτεΐνες

80 g

Συνολικά λιπαρά

70 g

Κορεσμένα

20 g

Υδατάνθρακες

230 g

Σάκχαρα

90 g

Αλάτι

6g

(1) Οι προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς είναι ενδεικτικές• θα καθοριστούν λεπτομερέστερα από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η δηλούμενη τιμή ενέργειας υπολογίζεται με τη χρήση των ακόλουθων συντελεστών μετατροπής:

‐ υδατάνθρακες (εκτός των πολυολών)

4 kcal/g ▌

‐ πολυόλες

2,4 kcal/g ▌

‐ πρωτεΐνες

4 kcal/g ▌

‐ λιπαρά

9 kcal/g ▌

‐ διάφορες μορφές salatrim

6 kcal/g ▌

‐ αλκοόλες (αιθανόλη)

7 kcal/g ▌

‐ οργανικά οξέα

3 kcal/g ▌


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α – ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Οι μονάδες που πρέπει να χρησιμοποιούνται στη διατροφική δήλωση είναι οι ακόλουθες:

‐ ενέργεια

kJ και kcal

‐ λιπαρά

γραμμάρια (g)

‐ υδατάνθρακες

‐ ίνες

‐ πρωτεΐνες

‐ αλάτι

‐ βιταμίνες και μέταλλα

οι μονάδες που ορίζονται στο παράρτημα Χ μέρος Α σημείο 1

‐ άλλες ουσίες

οι ενδεικνυόμενες μονάδες για κάθε μεμονωμένη ουσία

ΜΕΡΟΣ Β – ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΡΩΝ

1.  Όταν αναφέρονται πολυόλες ή/και άμυλο, η αναφορά συμπεριλαμβάνεται με την ακόλουθη σειρά:

υδατάνθρακες

g

εκ των οποίων:

‐ σάκχαρα

g

‐ πολυόλες

g

‐ άμυλα

g

2.  Όταν αναφέρεται η ποσότητα ή/και το είδος λιπαρού οξέος, η αναφορά συμπεριλαμβάνεται με την ακόλουθη σειρά:

λιπαρά

g

εκ των οποίων:

‐ κορεσμένα

g

‐ trans-λιπαρά

g

‐ μονοακόρεστα

g

‐ πολυακόρεστα

g

ΜΕΡΟΣ Γ - ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η σειρά παρουσίασης των πληροφοριών σχετικά με την ενέργεια και τις θρεπτικές ουσίες, ως ενδείκνυται, είναι η ακόλουθη:

ενέργεια

▌kcal

λιπαρά

g

κορεσμένα

g

ζάχαρη

g

αλάτι

g

πρωτεΐνες

g

υδατάνθρακες

g

ίνες

g

φυσικά τρανς-λιπαρά

g

τεχνητά τρανς-λιπαρά

g

ενέργεια

▌kcal

μονοακόρεστα

g

πολυακόρεστα

g

πολυόλες

g

χοληστερόλη

g

άμυλα

g

βιταμίνες και μέταλλα

οι μονάδες που ορίζονται στο παράρτημα Χ μέρος Α σημείο 1

άλλες ουσίες

οι ενδεικνυόμενες μονάδες για κάθε μεμονωμένη ουσία

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου