Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2008/0028(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0109/2010

Testi mressqa :

A7-0109/2010

Dibattiti :

PV 15/06/2010 - 5
CRE 15/06/2010 - 5

Votazzjonijiet :

PV 16/06/2010 - 8.11
CRE 16/06/2010 - 8.11
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2010)0222

Testi adottati
PDF 950kWORD 622k
L-Erbgħa, 16 ta' Ġunju 2010 - Strasburgu
Informazzjoni fuq l-ikel lill-konsumaturi ***I
P7_TA(2010)0222A7-0109/2010
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat
 Anness
 Anness
 Anness
 Anness
 Anness
 Anness
 Anness
 Anness
 Anness
 Anness
 Anness
 Anness

Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' Ġunju 2010 dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi (COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Proċedura leġislattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2008)0040),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-Proposta lill-Parlament (C6-0052/2008),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li jisimha “Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fuq il-proċeduri interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għadejjin bħalissa” (COM(2009)0665),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 294 (3) u 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-18 ta' Settembru 2008(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur kif ukoll tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A7-0109/2010),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari kif jingħad aktar “l isfel;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu ħalli jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 77, 31.3.2009, p. 81.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' Ġunju 2010 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta' informazzjoni fuq l-ikel lill-konsumaturi li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 u li jħassar id-Direttiva tal-Kummissjoni 87/250/KEE, id-Direttiva tal-Kunsill 90/496/KEE, id-Direttivi tal-Kummissjoni 94/54/KE, 1999/10/KE, id-Direttiva 2000/13/KE, id-Direttivi tal-Kummissjoni 2002/67/KE, 2004/77/KE u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004
P7_TC1-COD(2008)0028

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(1),

Filwaqt li jaġixxu bi qbil mal-proċedura leġislattiva ordinarja(2),

Billi:

(1)  L-Artikolu 169 tat-Trattat jipprovdi li l-Komunità għandha tikkontribwixxi għall-ksib ta' livell għoli ta' protezzjoni għall-konsumatur permezz tal-miżuri li hi tadotta skond l-Artikolu 114 tiegħu.

(2)  Il-moviment ħieles ta' ikel sigur ▌għas-saħħa huwa parti essenzjali mis-suq intern u jikkontribwixxi b'mod sinifikanti għas-saħħa u l-benefiċċju taċ-ċittadini, u għall-interessi soċjali u ekonomiċi tagħhom. Dan ir-Regolament se jaqdi kemm l-interessi tas-suq intern, billi jissimplifika l-liġi, jiżgura ċertezza legali u jnaqqas il-burokrazija tal-leġiżlazzjoni, kif ukoll jibbenefika liċ-ċittadin, billi jirrikjedi li jkun hemm tikketta tal-prodotti tal-ikel li tkun ċara, tinftiehem u tinqara.

(3)  Sabiex jintlaħaq livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa għall-konsumaturi u sabiex ikun garantit id-dritt tagħhom għall-informazzjoni, għandu jiġi assigurat li l-konsumaturi jkunu infurmati sew dwar l-ikel li jikkonsmaw. Id-deċiżjonijiet dwar l-akkwisti jistgħu jiġu influwenzati, inter alia, permezz ta' konsiderazzjonijiet sanitarji, ekonomiċi, ambjentali, soċjali u etiċi.

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2002 jistipula l-prinċipji ġenerali u r-rekwiżiti tal-liġi dwar l-ikel, jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel(3) u jistipula l-proċeduri f'kwistjonijiet ta' sigurtà fl-ikel jipprovdi li huwa prinċipju ġenerali tal-liġi dwar l-ikel li toffri bażi biex il-konsumaturi jkunu jistgħu jagħmlu għażliet infurmati fl-ikel li jikkonsmaw u biex jinżamm milli jkun hemm xi prassi li tista' tiżgwida lill-konsumatur.

(5)  Id-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2005 li tikkonċerna prassi kummerċjali mhux ġusti min-negozji għall-konsumatur fis-suq intern(4) tkopri ċerti aspetti ta' l-għoti ta' informazzjoni lill-konsumaturi bil-għan speċifiku li żżomm milli jsiru azzjonijiet li jiżgwidaw u milli titħalla barra informazzjoni. Il-prinċipji ġenerali dwar prassi kummerċjali inġusti għandhom jiġu kumplimentati minn regoli speċifiċi li jikkonċernaw l-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi.

(6)  Ir-regoli tal-Unjoni dwar it-tikkettjar fuq l-ikel applikabbli għall-ikel kollu huma stipulati fid-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Marzu 2000 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri marbuta mat-tikkettjar, preżentazzjoni u reklamar ta' oġġetti ta' l-ikel(5). Il-maġġoranza tad-dispożizzjonijiet stipulati f'dik id-Direttiva jmorru lura għall-1978 u għalhekk għandhom jiġu aġġornati.

(7)  Id-Direttiva tal-Kunsill 90/496/KEE ta' l-24 ta' Settembru 1990 dwar it-tikkettjar tan-nutrizzjoni għall-oġġetti ta' l-ikel(6) tistipula r-regoli dwar il-kontenut u l-preżentazzjoni ta' informazzjoni fuq in-nutrizzjoni ta' ikel ippakkjat bil-lest. Iż-żieda ta' informazzjoni dwar in-nutrizzjoni hi volontarja sakemm ma ssirx talba marbuta man-nutrizzjoni li tikkonċerna l-ikel. Il-maġġoranza tad-dispożizzjonijiet stipulati f'dik id-Direttiva jmorru lura għall-1990 u għalhekk għandhom jiġu aġġornati.

(8)  Ir-rekwiżiti ġenerali dwar it-tikkettjar huma kumplimentati b'għadd ta' dispożizzjonijiet applikabbli għall-ikel kollu f'ċerti ċirkostanzi jew għal ċerti kategoriji ta' ikel. Barra minn hekk, hemm numru ta' regoli speċifiċi li huma applikabbli għal ikel speċifiku.

(9)  Filwaqt li l-għanijiet oriġinali u l-komponenti ewlenin tal-leġiżlazzjoni preżenti dwar it-tikkettjar għadhom validi xorta, jeħtieġ li tiġi simplifikata sabiex ikun hemm applikazzjoni aktar faċli u ċertezza legali akbar għall-partijiet interessati u biex tiġi modernizzata sabiex tqis l-iżviluppi l-ġodda fil-qasam ta' l-informazzjoni dwar l-ikel.

(10)  Hemm interess fost il-pubbliku inġenerali fir-relazzjoni bejn id-dieta u s-saħħa u fl-għażla ta' dieta adattata li tgħodd għall-bżonnijiet individwali. Il-White Paper tal-Kummissjoni tat-30 ta' Mejju 2007 dwar Strateġija għall-Ewropa f'kwistjonijiet tas-saħħa marbuta man-Nutrizzjoni, il-Piż Żejjed u l-Obeżità nnutat li t-tikkettjar dwar in-nutrizzjoni mezz wieħed kif jingħata tagħrif lill-konsumaturi dwar il-kompożizzjoni ta' l-ikel u tgħinhom jagħmlu għażliet infurmati. Il-kampanji ta' edukazzjoni u ta' informazzjoni huma mekkaniżmu importanti biex il-konsumatur jifhem aħjar it-tagħrif dwar l-ikel. L-istrateġija tal-politika tal-konsumatur 2007-2013 tal-Unjoni enfasizzat li l-fatt li l-konsumaturi jkunu permessi jagħmlu għażliet informati huwa essenzjali kemm għal kompetizzjoni effettiva kif ukoll għal benesseru tal-kosnumatur. L-għarfien dwar il-prinċipji bażiċi tan-nutrizzjoni u informazzjoni tan-nutrizzjoni adattata dwar l-ikel kieku tikkontribwixxi sew biex il-konsumatur ikun jista' jagħmel għażla infurmata. Barra minn hekk, tagħmel sens u hu xieraq li l-konsumaturi fl-Istati Membri jkunu jistgħu jużaw sors ta' informazzjoni newtrali sabiex jiċċaraw il-mistoqsijiet tagħhom dwar in-nutrizzjoni. Għalhekk, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu hotlines xierqa li jistgħu jkunu ffinanzjati parzjalment mill-industrija tal-ikel.

(11)  Sabiex titjieb iċ-ċertezza legali u jkun assigurat li l-infurzar isir b'mod razzjonali u konsistenti, jixraq li jitħassru d-Direttivi 90/496/KEE u 2000/13/KE u jiġu mibdula b'Regolament wieħed li jassigura ċ-ċertezza kemm għall-konsumaturi ta' l-industrija kif ukoll li jnaqqas il-piż amministrattiv.

(12)  Għall-fini ta' ċarezza, jixraq li jitħassru u jiddaħħlu f'dan ir-Regolament atti oħra ġeneriċi, prinċipalment id-Direttiva tal-Kummissjoni 87/250/KEE tal-15 ta' April 1987 dwar l-indikazzjoni tas-saħħa alkoħolika bil-volum fit-tikkettjar ta' xorb alkoħoliku għall-bejgħ lill-konsumatur aħħari(7), id-Direttiva tal-Kummissjoni 94/54/KE tat-18 ta' Novembru 1994 li tikkonċerna l-indikazzjoni obbligatorja dwar it-tikkettjar ta' ċerti oġġetti ta' l-ikel bid-dettalji barra dawk previsti fid-Direttiva tal-Kunsill 79/112/KEE(8), id-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/10/KE tat-8 ta' Marzu 1999 li tipprovdi għal derogi mid-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 7 tad-Direttiva tal-Kunsill 79/112/KEE fir-rigward tat-tikkettjar ta' l-oġġetti ta' l-ikel(9), id-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/67/KE tat-18 ta' Lulju 2002 dwar it-tikkettjar ta' l-oġġetti ta' l-ikel li fihom il-kinina, u ta' oġġetti ta' l-ikel li fihom il-kafeina(10), ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004 tal-31 ta' Marzu 2004 li jikkonċerna t-tikkettjar ta' ikel u ingredjenti ta' l-ikel li fihom miżjud magħhom phytosterols, phytosterol esters, phytostanols u/jew phytostanol esters(11) u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2004/77/KE tad-29 ta' April 2004 li temenda d-Direttiva 94/54/KE fir-rigward tat-tikkettjar ta' ċertu ikel li fih l-aċidu glycyrrhizinic u l-melħ ta' l-ammonju tiegħu(12).

(13)  Jeħtieġ li jiġu stabbiliti definizzjonijiet, prinċipji, rekwiżiti u proċeduri komuni sabiex jiġi ffurmat qafas ċar u bażi komuni għall-miżuri tal-Unjoni u nazzjonali li jirregolaw l-informazzjoni dwar l-ikel.

(14)  Sabiex jiġi segwit approċċ komprensiv u evoluzzjonarju għall-informazzjoni provduta lill-konsumaturi marbuta ma' l-ikel li jikkonsmaw, għandu jkun hemm tifsira wiesgħa tal-liġi ta' l-informazzjoni dwar l-ikel li tkopri r-regoli ta' natura orizzontali u speċifika kif ukoll definizzjoni wiesgħa ta' l-informazzjoni u edukazzjoni dwar l-ikel li tkopri l-informazzjoni provduta b'mezzi oħra barra t-tikketta.

(15)  Ir-regoli tal-Unjoni għandhom japplikaw biss għal impriżi, li l-kunċett tagħhom jimplika ċerta kontinwità ta' attivitajiet u ċertu grad ta' organizzazzjoni. Operazzjonijiet bħat-twassil okkażjonali, ta' ikel lil partijiet terzi, is-servizz tal-ikliet u l-bejgħ ta' ikel minn persuni privati ngħidu aħna waqt avvenimenti għall-karità jew fieri lokali tal-komunità u laqgħat kif ukoll il-bejgħ ta' ikel permezz ta' forom differenti ta' marketing dirett mill-bdiewa, mhumiex koperti fl-ambitu ta' dan ir-regolament. Sabiex jiġi evitat piż żejjed, b'mod partikulari għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) fis-settur tradizzjonali tal-produzzjoni ta' l-ikel u fil-bejgħ ta' l-ikel bl-imnut, li jinkludu wkoll fornituri ta' servizzi ta' catering tal-massa, il-prodotti li ma jiġux ippakkjati bil-lest għandhom jiġu esklużi mir-rekwiżiti tat-tikkettjar.

(16)  Is-servizzi ta' catering pprovduti minn impriżi tat-trasport m'għandhomx jidħlu fl-ambitu ta' dan ir-Regolament ħlief jekk jiġu pprovduti fuq rotot bejn żewġ punti fit-territorju tal-Unjoni.

(17)  Is-servizzi ta' catering provduti mis-swali taċ-ċinema – ħlief l-SMEs – għandhom jidħlu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jekk l-ikel huwa ppakkjat fil-post fejn jinbiegħ f'pakketti standard, li l-kapaċità tagħhom hija ddeterminata minn qabel, u għaldaqstant fejn il-kwantità u l-kontenut tal-ikel jew xorb hija definita u tista' titkejjel.

(18)  Il-liġi ta' l-informazzjoni dwar l-ikel għandha tkun imsejsa wkoll fuq ir-rekwiżiti ta' informazzjoni tal-konsumaturi u tiżgura li l-innovazzjoni fl-industrija tal-ikel ma tkunx maħnuqa. Il-possibilità li l-operaturi fin-negozju tal-ikel jagħtu informazzjoni addizzjonali volontarja tippermetti flessibilità addizzjonali.

(19)  L-iskop li tintalab informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel hu biex il-konsumaturi jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet konxji dwar ix-xiri li jaqblu max-xewqat u mal-bżonnijiet tad-dieta tagħhom individwali.

(20)  Sabiex il-liġi ta' informazzjoni dwar l-ikel tkun tista' tadatta għat-tibdil fil-bżonnijiet ta' informazzjoni tal-konsumaturi, u sabiex jiġi evitat kull tip ta' ħela fl-ippakkjar, l-ittikkettjar obbligatorju fuq l-ikel għandu jinżamm biss għal finijiet ta' informazzjoni li huwa ta' interess kbir għall-maġġoranza tal-konsumaturi ▌.

(21)  Ir-rekwiżiti ġodda obbligatorji ta' informazzjoni dwar l-ikel jew il-forom ġodda tal-preżentazzjoni tal-informazzjoni dwar l-ikel, għandhom iżda jiġu stabbiliti biss jekk u fejn meħtieġ, bi qbil mal-prinċipji ta' sussidjarjetà, proporzjonalità, trasparenza u sostenibbiltà.

(22)  Barra r-regoli eżistenti kontra ir-reklamar qarrieqi, ir-regoli ta' informazzjoni dwar l-ikel għandhom jipprojbixxu l-indikazzjoni ta' kull dettalli li jista' jiżgwida lill-konsumatur b'mod partikulari dwar il-kontenut ta' enerġija, l-oriġini u l-kompożizzjoni tal-ikel. Biex tkun effettiva, dik il-projbizzjoni għandha tapplika wkoll għar-reklamar u l-preżentazzjoni ta' l-ikel.

(23)  Qed jingħad li l-użu ta' ċerti prodotti għandu effetti li huma ta' benefiċċju għas-saħħa. Dawn id-dikjarazzjonijiet għandhom ikunu espressi b'mod li jiżgura li l-effetti ta' l-użu ta' dawn il-prodotti jistgħu jitkejlu jew jiġu vverifikati.

(24)  Sabiex ma jiġux imkissra f'biċċiet ir-regoli li jikkonċernaw ir-responsabbiltà ta' l-operaturi tan-negozji ta' l-ikel fir-rigward ta' l-informazzjoni żbaljata, qarrieqa jew nieqsa dwar l-ikel huwa essenzjali li r-responsabbiltajiet ta' l-operaturi tan-negozji ta' l-ikel f'dan il-qasam jiġu stabbiliti b'mod ċar. Bla ħsara għall-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002, l-operaturi tan-negozji tal-ikel responsabbli għal attivitajiet ta' bejgħ bl-imnut jew distribuzzjoni li ma jaffettwawx l-informazzjoni dwar l-ikel għandhom jaġixxu fil-pront meta jsiru jafu li din l-informazzjoni ma tikkonformax mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

(25)  Għandha tissawwar lista ta' l-informazzjoni kollha obbligatorja li ▌ għandha tingħata għall-ikel kollu intiż għall-konsumatur aħħari u għall-caterers tal-massa. Dik il-lista għandha żżomm l-informazzjoni li hi diġà meħtieġa fil-leġiżlazzjoni eżistenti peress li ġeneralment titqies bħala akkwist ta' valur għall-informazzjoni għall-konsumatur.

(26)  It-teknoloġija l-ġdida ta' l-informazzjoni u tal-komunikazzjoni jista' jkollha rwol importanti fit-tixrid ta' l-informazzjoni supplimentari lill-konsumaturi billi din tippermetti li jsir skambju ta' informazzjoni malajr u li ma jiswiex ħafna flus. Huwa possibbli li jiġi kkontemplat li l-konsumaturi jottjenu tagħrif addizzjonali permezz tat-terminals imqegħdin fis-supermarkets. Dawk it-terminals ikunu, permezz tal-qari tal-barcode, jistgħu jagħtu tagħrif dwar il-prodott li jkun. Bl-istess mod, wieħed jista' jimmaġina li l-konsumaturi jkunu jistgħu jkollhom aċċess għal informazzjoni supplimentari permezz ta' paġna fuq l-internet.

(27)  Meta jintużaw fil-produzzjoni ta' l-ikel u xorta jkunu għadhom preżenti, ċerti ingredjenti jew sustanzi oħra jistgħu jikkawżaw allerġiji jew intolleranzi lill-konsumaturi, u xi wħud minn dawk l-allerġiji jew l-intolleranzi u f'ċerti każijiet xi wħud jistgħu wkoll joħolqu periklu għal saħħet dawk konċernati. Hu importanti għalhekk li tingħata informazzjoni lill-konsumatur dwar il-preżenza ta' addittivi fl-ikel, għajnuniet għall-ipproċessar u sustanzi oħra li jkunu ġew ippruvati xjentifikament b'effett allerġeniku jew li jistgħu jkattru r-riskju ta' mard sabiex il-konsumaturi b'mod partikolari dawk li jbatu minn allerġija ta' ikel jew intolleranza ikunu jistgħu jagħżlu b'mod maħsub dak l-ikel li hu sigur għalihom. Għandhom jingħataw it-traċċi wkoll sabiex dawk il-persuni neqsin mill-enerġija jkunu jistgħu jagħmlu għażla sikura. Għal dan l-għan għandhom jitfasslu regoli komuni.

(28)  It-tikketti ta' l-ikel għandhom ikunu ċari u jinftiehmu sabiex jgħinu lill-konsumaturi li jridu jagħmlu għażliet selettivi dwar ikel u dieta. Xi studji juru li l-leġibbiltà faċli hija element importanti biex tkabbar il-possibbiltà ħalli l-informazzjoni fuq it-tikketta tkun tista' tinfluwenza l-udjenza tagħha u l-informazzjoni dwar il-prodott li ma tkunx tista' tinqara hija waħda mill-kawżi ewlenin għaliex il-konsumaturi ma jkunux kuntenti bit-tikketti dwar l-ikel. Għalhekk, fatturi bħal tipa, kulur u kuntrast għandhom jitqiesu flimkien.

(29)  Sabiex ikun assigurat l-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel, jeħtieġ li jkun inkluż il-bejgħ ta' l-ikel permezz ta' komunikazzjoni mill-bogħod. Għalkemm hu ċar li kull ikel fornut permezz ta' bejgħ mill-bogħod għandu jissodisfa l-istess rekwiżiti ta' informazzjoni bħall-ikel mibjugħ fil-ħwienet, jeħtieġ li jiġi ċċarat li f'każijiet bħal dawn l-informazzjoni rilevanti obbligatorja dwar l-ikel trid tkun disponibbli wkoll qabel max-xirja tiġi konkluża.

(30)  Bil-ħsieb li jagħtu lill-konsumatur informazzjoni dawr l-ikel meħtieġa sabiex issir għażla informata, ix-xarbiet alkoħoliċi mħallta wkoll għandhom jagħtu informazzjoni dwar l-ingredjenti tagħhom.

(31)  F'konformità mar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Settembru 2007 dwar strateġija tal-Unjoni Ewropea biex tappoġġa l-Istati Membri fit-tnaqqis tad-dannu relatat mal-alkoħol(13), l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-18 ta' Settembru 2008 dwar il-proviżjoni ta' informazzjoni dwar l-ikel għal konsumaturi, il-ħidma tal-Kummissjoni, u t-tħassib pubbliku ġenerali dwar il-ħsara relatata mal-alkoħol speċjalment għall-konsumaturi żgħażagħ u vulnerabbli, il-Kummissjoni flimkien mal-Istati Membri għandha tistabbilixxi definizzjoni ta' xarbiet bħal “alcopops” immirata speċifikament għaż-żgħażagħ. Minħabba n-natura alkoħolika tagħhom, “alcopops” għandu jkollhom rekwiżiti ta' tikkettar aktar stretti, u jkunu separati b'mod ċar mis-soft drinks fil-ħwienet.

(32)  Huwa importanti wkoll li l-konsumaturi jingħataw informazzjoni dwar xarbiet alkoħoliċi oħra. Jeżistu diġà regoli speċifiċi tal-Unjoni dwar it-tikkettjar ta' l-inbid. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq ta' l-inbid(14) jipprovdi sett eżawrjenti ta' standards tekniċi li jkopru kompletament il-prattiċi enoloġiċi kollha, il-metodi ta' manifattura u l-mod ta' preżentazzjoni u t-tikkettjar ta' l-inbejjed, u permezz ta' hekk jiżgura li l-istadji kollha fil-katina jkunu koperti u li l-konsumaturi huma protetti u informati kif suppost. B'mod partikolari, dik il-leġiżlazzjoni tiddeskrivi f'mod preċiż u eżawrjenti s-sustanzi li probabbli se jintużaw fil-proċess ta' produzzjoni, flimkien mal-kondizzjonijiet għall-użu tagħhom permezz ta' lista pożittiva ta' prattiċi u trattamenti enoloġiċi; kwalunkwe prassi li mhijiex inkluża f'din il-lista hija pprojbita. Għalhekk, huwa xieraq li l-inbid jiġi eżentat f'dan l-istadju mill-obbligu li jelenka l-ingredjenti u li jipprovdi dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni. F'dak li għandu x'jaqsam mal-birra, u l-ispirti kif definiti fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 15 ta' Jannar 2008 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni il-preżentazzjoni, it-tikkettjar u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi tas-spirit drinks(15), u sabiex tiġi żgurata strateġija konsistenti u koerenza mal-konsizzjonijiet stabbiliti mill-inbid, għandhom japplikaw l-istess tip ta' eżenzjonijiet. Minkejja dan, il-Kummissjoni għandha tipproduċi rapport wara ħames snin tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u tista' tipproponi, jekk ikun meħtieġ, rekwiżiti speċifiċi fil-kuntest ta' dan ir-Regolament.

(33)  L-indikazzjoni tal-post ta' provenjenza tal-ikel għandu jingħata fuq bażi obbligatorja bi qbil mal-Artikolu 9(1)(i) u kull meta n-nuqqas tagħha probabbli jiżgwida l-konsumaturi fir-rigward tal-pajjiż veru jew il-post veru ta' provenjenza ta' dak il-prodott. F'kull każ ieħor l-indikazzjoni tal-pajjiż jew il-post ta' provenjenza jitħalla f'idejn l-approvazzjoni ta' l-operaturi tan-negozju ta' l-ikel. Fil-każijiet kollha, l-indikazzjoni tal-pajjiż ta' l-oriġini jew il-post ta' provenjenza għandha tingħata f'mod li ma jiżgwidax lill-konsumatur u abbażi ta' kriterji definiti b'mod ċar li jiżguraw kondizzjonijiet ugwali għall-industrija u jtejbu l-għarfien tal-konsumatur ta' l-informazzjoni relatata mal-pajjiż jew il-post ta' provenjenza ta' ikel. Kriterji bħal dawn ma għandhomx japplikaw għal indikazzjonijiet relatati ma' l-isem jew l-indirizz ta' l-operatur tan-negozju ta' l-ikel.

(34)  Jekk l-operaturi tan-negozju ta' l-ikel ▌ jindikaw li l-oriġini ta' dak l-ikel hija l-Unjoni Ewropea sabiex jiġbdu l-attenzjoni tal-konsumaturi għall-kwalitajiet tal-prodott tagħhom u għall-istandards ta' produzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea. Indikazzjonijiet bħal dawn għandhom ▌ jikkonformaw ma kriterji armonizzati. L-istess għandu japplika, fejn ikun il-każ, għall-indikazzjoni tal-Istat Membru.

(35)  Ir-regoli mhux preferenzjali dwar l-oriġini tal-Unjoni huma stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 t'Ottubru 1992 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità(16) u d-dispożizzjonijiet tiegħu li jimplimentaw fir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 tat-2 ta' Lulju 1993(17). Id-determinazzjoni tal-pajjiż ta' l-oriġini ta' l-ikel għandha tkun ibbażata fuq dawk ir-regoli, li huma magħrufa tajjeb ma' l-operaturi u l-amministraturi kummerċjali u għandhom jagħmlu l-implimentazzjoni tagħha aktar faċli.

(36)  Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni fuq xi ikel tikkonċerna informazzjoni dwar il-preżenza ta' l-enerġija u ċerti nutrijenti u ingredjenti fl-ikel. L-għoti ta' informazzjoni obbligatorju dwar in-nutrizzjoni fuq quddiem u fuq wara tal-pakkett għandu jkun sostnut minn azzjonijiet tal-Istati Membri, bħal pjan ta' azzjoni dwar in-nutrizzjoni bħala parti mill-politika tagħhom dwar is-saħħa pubblika, li jipprovdi rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-edukazzjoni dwar in-nutrizzjoni għall-pubbliku u jappoġġja l-għażla infurmata dwar l-ikel.

(37)  Il-White Paper tal-Kummissjoni msemmija hawn fuq tat-30 ta' Mejju 2007 enfasizzaw ċerti elementi nutrizzjonali ta' importanza għas-saħħa pubblika. Għalhekk, jixraq li r-rekwiżiti dwar l-għoti obbligatorju ta' informazzjoni dwar in-nutrizzjoni jkunu konformi mar-rakkomandazzjonijiet ta' dik il-White Paper.

(38)  Ġeneralment, il-konsumaturi mhumiex konxji mill-kontribut potenzjali tax-xorb alkoħoliku għad-dieta totali tagħhom. Għalhekk, kienet tkun ta' għajnuna, li kieku l-produtturi kellhom jagħtu informazzjoni dwar il-kontenut tal-enerġija fix-xorb alkoħoliku ▌.

(39)  Sabiex ikun hemm ċertezza legali u koerenza tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni t-tniżżil volontarju ta' kummenti dwar in-nutrizzjoni jew is-saħħa fuq it-tikketti ta' l-ikel għandu jkun skond ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 u tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Diċembru 2006 dwar it-talbiet tan-nutrizzjoni u tas-saħħa li saru fuq l-ikel(18).

(40)  Sabiex jiġi evitat li jkun hemm piż mhux meħtieġ fuq il-produtturi u n-negozjanti tal-prodotti tal-ikel, huwa xieraq li ċerti kategoriji ta' ikel mhux ipproċessat jew li għalih l-informazzjoni tan-nutrizzjoni mhuwiex fattur determinanti għad-deċiżjoni tal-konsumatur dwar ix-xiri, jew li l-pakkett ta' barra tiegħu jew it-tikketta jkunu żgħar wisq għat-tikkettjar obbligatorju biex isir it-tikkettar tassattiv, jiġu eżentati mill-inklużjoni obbligatorja ta' dikjarazzjoni tan-nutrizzjoni ħlief jekk l-obbligu ta' forniment ta' informazzjoni bħal din hija prevista f'leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni.

(41)  Sabiex tattira lill-konsumatur medju u sabiex isservi l-għan informattiv li għalih iddaħħlet, ▌ l-informazzjoni ▌ għandha tkun ▌ faċilment tinftiehem mill-konsumatur medju. Ikun xieraq li tingħata l-informazzjoni f'kamp wieħed tal-viżjoni, sabiex ikun assigurat li l-konsumaturi jistgħu jaraw malajr l-informazzjoni essenzjali dwar in-nutrizzjoni meta jixtru l-ikel ▌.

(42)  Żviluppi riċenti fl-għoti tad-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, minbarra għal kull 100g/100ml/porzjon, minn xi Stati Membri u organizzazzjonijiet fis-settur ta' l-ikel jissuġġerixxu li l-konsumaturi jogħġbuhom dawk l-iskemi għaliex jistgħu jgħinuhom jagħmlu malajr għażliet mingħajr dewmien. Minkejja dan, ma hemm l-ebda evidenza xjentifika fl-Unjoni kollha dwar kif il-konsumatur medju jifhem u juża' l-mod alternattiv kif tingħata l-informazzjoni. Biex jitħaffef il-mod li bih jitqabblu l-prodotti f'pakketti ta' daqs differenti jkun xieraq li l-informazzjoni dwar in-nutrizzjoni tibqa' obbligatorja għal kull 100g/100ml u, fejn xieraq, li jiġu permessi dikjarazzjonijiet oħra bbażati fuq il-porzjonijiet. Jekk l-ikel ikun ippakkjat f'porzjonijiet individwali, l-informazzjoni nutrittiva għal kull porzjon għandha, barra minn hekk, tkun obbligatorja. Sabiex jiġu esklużi indikazzjonijiet dwar id-daqs tal-porzjonijiet li jiżgwidaw, id-daqsijiet tal-porzjonijiet għandhom ikunu standardizzati fl-Unjoni kollha permezz ta' proċess ta' konsultazzjoni.

(43)  Id-dikjarazzjoni fuq iż-żona ta' viżjoni prinċipali ta' l-ammonti ta' elementi nutrizzjonali u ta' l-indikaturi komparattivi f'forma li tingħaraf malajr sabiex tkun tista' ssir valutazzjoni tal-proprjetajiet nutrizzjonali ta' ikel għandha titqies fit-totalità tagħha bħala parti mid-dikjarazzjoni ta' nutrizzjoni u ma għandhiex tiġi ttrattata bħala grupp ta' talbiet individwali.

(44)  L-esperjenza turi li f'ħafna każijiet informazzjoni volontarja dwar l-ikel tingħata għad-detriment taċ-ċarezza ta' l-informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel. Għalhekk, għandhom jiġu provduti kriterji biex jgħinu lill-operaturi fin-negozju ta' l-ikel u lill-awtoritajiet ta' l-infurzar biex joħolqu bilanċ bejn l-għoti ta' informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel u dik volontarja.

(45)  L-informazzjoni għall-persuni allerġiċi dwar sustanzi li jikkawżaw allerġiji hija importanti wkoll fil-każ ta' ikel mhux ippakkjat minn qabel u servizzi tal-catering tal-massa. Għalhekk dik l-informazzjoni għandha dejjem tkun magħmula disponibbli lill-konsumatur.

(46)  L-Istati Membri m'għandhomx ikunu jistgħu jadottaw dispożizzjonijiet oħra barra dawk stipulati f'dan ir-Regolament fil-qasam li dan jarmonizza, sakemm ma jkunx indikat speċifikament fih. Barra minn hekk, minħabba li r-rekwiżiti tal-ittikkettar nazzjonali jistgħu joħolqu ostakli għall-moviment liberu fis-suq intern, l-Istati Membri għandhom jagħtu raġuni għall-ħtieġa ta' miżuri bħal dawn u jfasslu passi li għandhom jieħdu biex jiżguraw li dawn ikunu applikati b'mod li jfixkel l-inqas il-kummerċ.

(47)  Ir-regoli ta' l-informazzjoni dwar l-ikel għandhom ikunu jistgħu jadattaw għal ambjent soċjali, ekonomiku u teknoloġiku li qed jinbidel b'rata mgħaġġla.

(48)  Fir-rigward ta' ċerti aspetti ta' informazzjoni dwar l-ikel li jwasslu għall-iżvilupp tta' prassi innovativi u kummerċjali moderni, jeħtieġ li jsiru esperimenti biżżejjed u riċerka dwar il-konsumaturi u tingħata evidenza soda dwar l-aħjar sistemi. Għalhekk, f'każijiet bħal dawn il-liġi tal-Unjoni ta' l-informazzjoni dwar l-ikel għandha tkun ristretta biex tistabbilixxi r-rekwiżiti essenzjali obbligatorji li jiddeterminaw il-livell ta' protezzjoni u informazzjoni għall-konsumatur u tħalli flessibbiltà biex ikunu jistgħu jintlaħqu dawk ir-rekwiżiti, f'mod li huwa kompatibbli mad-dispożizzjonijiet tas-suq intern.

(49)  Sabiex ikun assigurat li jiġu disinjati aktar rekwiżiti dettaljati ta' informazzjoni dwar l-ikel u jiġu stabbiliti b'mod dijalettiku u li qed jirfdu mill-aħjar prassi, għandu jkun hemm mekkaniżmi flessibbli fuq il-livell tal-Unjoni u dak nazzjonali bbażati fuq konsultazzjoni pubblika miftuħa u trasparenti u interazzjoni kontinwa bejn firxa wiesgħa ta' partijiet interessati rappreżentattivi. Mekkaniżmu bħal dan jista' jirriżulta fl-iżvilupp ta' skemi nazzjonali li ma jorbtux fuq il-bażi ta' riċerka solida tal-konsumatur u konsultazzjoni wiesgħa mal-partijiet interessati. Għandu jkun hemm mekkaniżmi għall-konsumaturi sabiex ikunu kapaċi jidentifikaw ikel li huwa ttikkettjatbħala konformi ma' l-iskema nazzjonali bħal pereżempju permezz ta' numru jew simbolu ta' identifikazzjoni.

(50)  Sabiex jiġi żgurat livell ta' konsistenza fir-riżultati li nkisbu fl-Istati Membri differenti, jeħtieġ li jkun hemm promozzjoni ta' l-iskambju u d-distribuzzjoni kostanti ta' l-aħjar prassi u esperjenza bejn l-Istati Membri u mal-Kummissjoni u tiġi promossa l-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati għal skambju bħal dawn.

(51)  L-Istati Membri għandhom jagħmlu kontrolli uffiċjali sabiex jinfurzaw il-konformità ma' dan ir-Regolament skond ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi ta' l-għalf u l-ikel, mas-saħħa ta' l-annimali u mar-regoli dwar il-welfare ta' l-annimali(19).

(52)  Referenzi għad-Direttiva 90/496/KEE fir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 u fir-Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Diċembru 2006 dwar iż-żieda ta' vitamini u minerali u ta' ċerti sustanzi oħra ma' l-ikel(20) għandhom jiġu aġġornati biex iqisu dan ir-Regolament. Ir-Regolamenti (KE) Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 għandhom għalhekk jiġu emendati skond il-bżonn.

(53)  Sabiex il-partijiet interessati, speċjalment l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, ikunu jistgħu jipprovdu informazzjoni dwar in-nutrizzjoni fuq il-prodotti tagħhom, l-applikazzjoni tal-miżuri biex l-informazzjoni dwar in-nutrizzjoni ssir obbligatorja għandha tiddaħħal bil-mod permezz ta' perjodi ta' transizzjoni estiżi b'perjodu ta' transizzjoni addizzjonali maħsub għall-mikro-negozji.

(54)  Naturalment, il-prodotti tas-settur tradizzjonali tal-produzzjoni tal-ikel u l-prodotti friski tan-negozju tal-bejgħ tal-ikel li jiġu prodotti direttament fil-post tal-bejgħ jistgħu jinkludu wkoll sustanzi li joħolqu reazzjonijiet allerġiċi jew intolleranzi f'persuni sensittivi. Billi, madankollu, huma l-prodotti mhux ippakkjati minn qabel li jinbigħu f'kuntatt dirett mal-konsumatur, l-informazzjoni rilevanti, pereżempju, għandha tingħata bil-kelma fil-waqt tal-bejgħ, jew permezz ta' tabella li tkun tidher ċar fil-post tal-bejgħ jew permezz ta' materjal informattiv disponibbli biex jittieħed.

(55)  Peress li l-għanijiet ta' dan ir-Regolament ma jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati Membri u għalhekk jistgħu jintlaħqu aħjar fuq livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skond il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hemm minn dak li hu neċessarju sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

(56)  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 290 tat-TFUE. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjoni xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell ta' esperti.

(57)  Biex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni, għandhom jingħataw kompetenzi ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex tadotta linji gwida tekniċi għall-interpretazzjoni tal-lista ta' ingredjenti li jikkawżaw allerġiji jew intolleranzi, biex jiġi ddeterminat kif tiġi indikata d-data tad-durabilità minima u fir-rigward tat-teħid ta' pożizzjoni dwar dispożizzjonijiet nazzjonali adottati minn Stat Membru. B'konformità mal-Artikolu 291 tat-TFUE, ir-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-miżuri ta' kontroll mill-Istati Membri fuq l-eżerċizzju tal-kompetenzi ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni għandhom jiġu stabbiliti minn qabel permezz ta' regolament adottat skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Sakemm jiġi adottat dak ir-Regolament ġdid, u meta titqies il-ħtieġa li jiġi adottat dan ir-regolament malajr kemm jista' jkun, il-kontroll mill-Istati Membri għandu jiġi eżerċitat skont id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni(21), bl-eċċezzjoni tal-proċedura regolatorja bi skrutinju, li mhijiex applikabbli, safejn dawk id-dispożizzjonijiet għadhom kompatibbli mat-Trattati emendati. Ir-referenzi għal dawk id-dispożizzjonijiet għandhom madankollu jinbidlu b'referenzi għar-regoli u l-prinċipji stipulati fir-regolament il-ġdid hekk kif dak ir-regolament jidħol fis-seħħ.

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Is-suġġett u l-ambitu

1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali, ir-rekwiżiti u r-responsabbiltajiet li jirregolaw l-informazzjoni dwar l-ikel, u b'mod partikolari t-tikkettjar dwar l-ikel. Hu jistipula l-mezzi biex ikun garantit id-dritt tal-konsumaturi għal informazzjoni u proċeduri għall-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel, billi jqis il-bżonn li tiġi provduta flessibbiltà biżżejjed biex tlaħħaq ma' l-iżviluppi futuri u rekwiżiti ġodda għal informazzjoni.

2.  Dan ir-Regolament japplika għall-istadji kollha tal-proċess ta' l-ikel, fejn jidħol l-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumatur aħħari.

Hu għandu japplika għall-ikel kollu ppakkjat bil-lest intiż li jitwassal lill-konsumatur aħħari, ▌ u l-ikel intiż li jiġi fornut lill-caterers tal-massa.

Dan m'għandux japplika għal ikel li hu ppakkjat direttament fil-post tal-bejgħ qabel ma jitwassal lill-konsumatur aħħari.

Is-servizzi ta' catering pprovduti minn impriżi tat-trasport m'għandhomx jidħlu fl-ambitu ta' dan ir-Regolament ħlief jekk jiġu pprovduti fuq rotot bejn żewġ punti fit-territorju tal-Unjoni.

3.  Dan ir-regolament japplika biss għall-ikel ippreparat fil-qafas ta' attività ekonomika, fejn il-kunċett ta' attività ekonomika jimplika ċerta kontinwità ta' l-attivitajiet u ċertu livell ta' organizzazzjoni. Operat bħalma huma t-trattament okkażjonali, li jisserva u jinbigħ ikel minn persuni privati f'okkażjonijiet bħalma huma karitajiet, jew fieri lokali tal-komunità u laqgħat, mhumiex koperti fl-ambitu ta' dan ir-regolament.

4.  L-ikel li joriġina minn pajjiżi terzi jista' jitqassam fl-Unjoni biss wara li jissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

5.  Dan ir-Regolament għandu japplika mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti ta' tikketjar previsti f'leġiżlazzjoni speċifika tal-Unjoni applikabbli għal ikel partikolari. Il-Kummissjoni għandha tippubblika, sa ...(22), lista tar-rekwiżiti kollha dwar it-tikkettjar li hemm dispost għalihom fil-leġiżlazzjoni speċifika tal-Unjoni applikabbli għal ikel partikolari, u għandha tagħmel din il-lista aċċessibbli fuq l-Internet.

Il-Kummissjoni, sa mhux aktar tard minn … (23)*, għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-konformità ta' dawk ir-rekwiżiti speċifiċi ta' tikkettar ma' dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha, jekk dan ikun xieraq, takkumpanja r-rapport bi proposta relevanti biex jiġi emendat dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

1.  Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

   (a) id-definizzjonijiet ta' “ikel”, “liġi dwar l-ikel”, “negozju ta' l-ikel”, “operatur tan-negozju dwar l-ikel”, “bejgħ bl-imnut”, tqegħid fis-suq' u “konsumatur aħħari” fl-Artikolu 2 u fl-Artikolu 3(1), (2), (3), (7), (8) u (18) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002;
   (b) id-definizzjoni ta' “ipproċessar”, “prodotti mhux ipproċessati” u “prodotti pproċessati” fil-punti (m), (n) u (o) tal-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlemnt Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar l-iġjene ta' l-oġġetti ta' l-ikel(24);
   (c) id-definizzjonijiet ta' “l-addittivi fl-ikel” u “l-għajnuniet għall-ipproċessar” fl-Artikolu 1(2) u fl-Artikolu 1(3)(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/107/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li tikkonċerna l-addittivi fl-ikel awtorizzati għall-użu fl-ikel intiż għall-konsum uman(25);
   (d) id-definizzjoni ta' “ħwawar” fil-punt (a) tal-Artikolu 1(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 88/388/KEE tat-22 ta' Ġunju 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri marbuta mal-ħwawar għall-użu fl-oġġetti ta' l-ikel u għall-materjal mhux maħdum għall-produzzjoni tagħhom(26);
   (e) id-definizzjonijiet ta' “laħam” “laħam separat b'mod mekkaniku” fil-punti 1.1 u 1.14 ta' l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta' iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali(27);
   (f) id-definizzjonijiet ta' “talba”, “nutrijent”, “sustanza oħra”, “talba dwar in-nutrizzjoni” u “talba għas-saħħa” fil-punti (1) sa (5) tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006.

2.  Id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw ukoll:

   (a) “l-informazzjoni dwar l-ikel” tfisser l-informazzjoni li tikkonċerna xi ikel u li titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-konsumatur aħħari permezz ta' tikketta, materjal ieħor li jkollha magħha, jew xi mezzi oħra inkluż għodda teknoloġiċi moderni jew komunikazzjoni verbali. Ma tkoprix komunikazzjonijiet kummerċjali kif imfissra fid-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali ta' servizzi ta' informazzjoni għas-soċjetà, b'mod partikolari l-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern(28);
  

   (b) caterers tal-massa” tfisser kull stabbiliment (inkluż vending machines, vettura jew stall fiss jew mobbli), bħal ristoranti, kantins, skejjel, sptarijiet u intrapriżi tal-catering, li fihom, waqt in-negozju, jiġi mħejji l-ikel li jkun intiż għall-konsum immedjat mill-konsumatur aħħari;
   (c) “ikel ippakkjat bil-lest” tfisser kull oġġett wieħed li jrid jiġi preżentat kif inhu lill-konsumatur aħħari u lill-caterers tal-massa, magħmul minn xi ikel f'pakkett, sew jekk dak il-pakkett jgħatti l-ikel kollu sew jekk parzjalment biss, iżda fi kwalunkwe każ b'tali mod li l-kontenut ma jistax jiġi mibdul mingħajr ma jinfetaħ jew jinbidel il-pakkett;
   (d) “ikel mhux ippakkjat bil-lest” tfisser kwalunkwe ikel li jkun offrut għall-bejgħ lill-konsumatur aħħari mingħajr ippakkjar, jekk ikun il-każ, u li jkun ippakkjat biss fil-ħin tal-bejgħ lill-konsumatur aħħari, u ikel u prodotti friski li jkunu ppakkjati bil-lest fil-post tal-bejgħ u dakinhar tal-bejgħ, għal bejgħ immedjat;
   (e) 'prodott tal-ikel artiġjanali'tfisser prodott tal-ikel li hu prodott f'kumpanija elenkata fir-reġistri nazzjonali, skont il-liġi kummerċjali nazzjonali, bħala intrapriża tal-artiġjanat, u li jiġi prodott direttament għall-konsumaturi;
   (f) “ingredjent” tfisser kull sustanza, inkluż l-addittivi ta' l-ikel u l-enżimi ta' l-ikel, u kull kostitwent ta' xi ingredjent kompost, użat fil-produzzjoni jew fit-tħejjija ta' xi ikel u li jkun għadu hemm fil-prodott lest, anki jekk f'forma mibdula; ir-residwi m'għandhomx jitqiesu bħala ingredjenti;
   (g) “post ta' provenjenza” tfisser il-post, pajjiż jew reġjun minn fejn jinkisbu kompletament il-prodotti jew l-ingredjenti agrikoli skont l-Artikolu 23(2) sa 26 tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92;
   (h) “ingredjent kompost” huwa ingredjent li fih innifsu huwa r-riżultat ta' aktar minn ingredjent wieħed;
   (i) “tikketta” tfisser kull tabella, ditta, marka, stampa jew materjal deskrittiv miktub, stampat, stensilljat, immarkat, ibbuzzat “l barra jew imprimat fuq, xi kontenitur ta' l-ikel, jew imwaħħal miegħu;
   (j) “tikkettjar” tfisser kull kelma, dettalji, trejdmarks, isem tad-ditta, materjal jew simbolu bl-istampi marbut ma' xi ikel u mqiegħed fuq xi pakkett, dokument, avviż, tikketta, ċirku jew għonq li jkun hemm ma' dak l-ikel jew li jirreferi għalih;
   (k) “parti viżiva” tfisser l-uċuh kollha ta' xi pakkett li jistgħu jinqraw minn naħa waħda, li jagħtu aċċess malajr u faċli għall-informazzjoni ta' l-ittikkettjar ▌;
   (l) 'Leġibbiltà' tfisser inter alia test miktub, stampat, ibbuzzat, immarkat, minqux, ittimbrat b'mod tali li konsumatur b'vista normali jkun jista' jifhem x'fihom it-tikketti tal-ikel mingħajr għajnuna ottika; il-leġibbiltà tiddependi mid-daqs tal-kitba, it-tipa, il-wisa' tal-linji, l-ispazju bejn il-kliem, l-ittri u l-linji, ir-relazzjoni bejn il-wisa' u l-għoli tal-ittri, kif ukoll mill-kuntrast bejn il-kitba u l-isfond;
  

   (m) “isem tradizzjonali” tfisser xi isem li hu mifhum bħala l-isem ta' l-ikel mingħajr ma l-konsumaturi jkunu jeħtieġu aktar spjegazzjoni dwaru fl-Istat Membru li fih jinbiegħ;
   (n) “isem deskrittiv” tfisser xi isem li jipprovdi deskrizzjoni ta' l-ikel, u jekk hemm bżonn ta' l-użu tiegħu, li hu ċar biżżejjed biex jgħin lill-konsumaturi ħalli jsiru jafu n-natura vera tiegħu u jiddistingwuh minn prodotti oħra li magħhom jista' jiġi mħawwad;
  

   (o) 'prodott li fih ingredjent wieħed' tfisser kwalunkwe ikel li, għajr il-melħ, iz-zokkor, il-ħwawar, l-ilma, l-additivi, it-tagħmiet jew l-enżimi, ikun fih ingredjent wieħed biss;
   (p) “rekwiżiti essenzjali” tfisser ir-rekwiżiti li bihom il-livell ta' protezzjoni għall-konsumatur u l-informazzjoni dwar l-ikel tiġi determinata fir-rigward ta' xi suġġett partikolari u li huma stipulati f'xi att tal-Unjoni;
   (q) “data ta' durabbiltà minima” tfisser id-data sa meta l-ikel jibqa' jżomm il-karatteristiċi speċifiċi tiegħu jekk ikun maħżun kif indikat jew maħżun skont struzzjonijiet speċifiċi li jkunu mniżżla fuq il-pakkett;
   (r) 'sa meta għandu jintuża' tfisser id-data sa meta l-ikel għandu jiġi kkunsmat. Wara dik id-data l-ikel ma għandux jingħata lill-konsumaturi jew jiġi pproċessat aktar;
   (s) “id-data tal-produzzjoni” tfisser id-data meta l-prodotti jkunu ġew manifatturati u possibilment ippakkjati u deep-frozen
   (t) “l-aħjar prassi” tfisser l-istandards, l-iskemi, l-inizjattivi, jew xi attivitajiet oħra approvati mill-awtoritajiet kompetenti li mill-esperjenza u r-riċerka rriżulta li huma l-aktar effettivi għall-maġġoranza tal-konsumaturi u huma meqjusa bħala mudell għall-oħrajn li jridu jsegwuhom;
   (u) 'Ikel ta' imitazzjoni' tfisser ikel li jagħti l-impressjoni li hu ikel ieħor u li ingredjent li s-soltu jintuża fih jiġi mħallat kompletament jew parzjalment ma' ingredjent ieħor jew sostitwit bih.

3.  Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament il-pajjiż ta' l-oriġini ta' ikel għandu jirreferi għall-oriġini ta' ikel kif iddeterminata skond l-Artikoli 23 sa 26 tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92.

4.  Id-definizzjonijiet speċifiċi mogħtija fl-Anness I għandhom japplikaw ukoll.

KAPITOLU II

PRINĊIPJI ĠENERALI DWAR L-INFORMAZZJONI TA' L-IKEL

Artikolu 3

Għanijiet ġenerali

1.  Il-forniment ta' l-informazzjoni dwar l-ikel għandu jsegwi livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa, tat-trasparenza u l-komparabilità tal-prodotti, fl-interess tal-konsumaturi u għandu jipprovdi bażi għal għażliet infurmati u biex jużaw l-ikel b'mod sigur ▌.

2.  It-tikketta tal-ikel trid tkun tintgħaraf, tinqara u tinftiehem faċilment mill-konsumatur medju.

3.  Il-liġi ta' l-informazzjoni dwar l-ikel għandha timmira biex fl-Unjoni jintlaħaq iċ-ċaqliq ħieles ta' l-ikel magħmul u mibjugħ legalment ▌.

4.  Meta l-liġi ta' l-informazzjoni dwar l-ikel tistabbilixxi rekwiżiti ġodda,ikun previst, sakemm dawn ir-rekwiżiti ma jirrigwardawx il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, perjodu tranżitorju wara d-dħul fis-seħħ tar-rekwiżiti l-ġodda, li matulu l-ikel li jkollu tikketti li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti l-ġodda jista' jitqiegħed fis-suq u għall-ħażniet ta' dak l-ikel li tqiegħdu fis-suq qabel ma jintemm il-perjodu tranżitorju jibqgħu jinbiegħu sakemm jispiċċaw. Regoli ġodda dwar l-ittikkettjar tal-ikel għandhom jiġu introdotti skont id-data standard ta' implimentazzjoni li għandha tiġi stabbilita mill-Kummissjoni wara konsultazzjoni mal-Istati Membri u gruppi ta' interess.

Artikolu 4

Prinċipji li jirregolaw l-informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel

1.  Fejn l-informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel hi meħtieġa bil-liġi, ▌ din għandha tikkonċerna informazzjoni li taqa“, b'mod partikolari, f'waħda minn dawn il-kategoriji li ġejjin:

   (a) informazzjoni dwar l-identità u l-kompożizzjoni, kwantitajiet, kontenut jew karatteristiċi oħra ta' l-ikel;
  (b) informazzjoni dwar il-ħarsien ta' saħħet il-konsumaturi u l-użu sigur ta' xi ikel. B'mod partikolari, din għandha tikkonċerna informazzjoni dwar:

   (i) kwalitajiet kompożizzjonali li jistgħu jkunu ta' ħsara għal saħħet ċerti gruppi ta' konsumaturi;
   (ii) durabbiltà, ħżin, rekwiżiti ta' konservazzjoni ladarba jinfetaħ il-prodott, jekk ikun il-każ, u użu sigur;
   (c) informazzjoni dwar il-karatteristiċi nutrizzjonali sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu, inkluż dawk b'rekwiżiti speċjali tad-dieta, jagħmlu għażliet infurmati.

2.  Meta wieħed iqis il-bżonn ta' informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel, wieħed għandu jqis il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali għall-istakeholders inklużi l-konsumaturi, il-produtturi u oħrajn tal-għoti ta' ċerta informazzjoni ▌.

Artikolu 5

Konsultazzjoni ta' l-Awtorità Ewropea għas-Sikurezza ta' l-Ikel

Kwalunkwe miżura tal-liġi dwar l-informazzjoni ta' l-ikel probabbilment li se jkollha effett fuq is-saħħa pubblika għandha tiġi adottata wara konsultazzjoni ma' l-Awtorità Ewropea għas-Sikurezza ta' l-Ikel (l-“Awtorita'”).

KAPITOLU III

REKWIŻITI ĠENERALI TA' INFORMAZZJONI DWAR L-IKEL U RESPONSABBILTAJIET TA' L-OPERATURI TAN-NEGOZJI TA' L-IKEL

Artikolu 6

Rekwiżit bażiku

Kull ikel intiż li jiġi fornut lill-konsumatur aħħari jew lill-caterers tal-massa għandu jkollu miegħu l-informazzjoni dwar l-ikel skond dan ir-Regolament.

Artikolu 7

Prassi ġusta dwar l-informazzjoni

1.  L-informazzjoni dwar l-ikel m'għandhiex tiżgwida ▌, speċjalment:

   (a) peress li d-deskrizzjoni u/jew ir-rappreżentazzjoni permezz ta' stampi tal-ikel jistgħu jiżvijjaw lill-konsumaturi fir-rigward tan-natura tiegħu, l-identità, il-proprjetajiet, il-kompożizzjoni, l-ingredjenti individwali u l-kwantità tagħhom fil-prodott, id-durabbiltà, il-pajjiż ta' l-oriġini jew il-post ta' provenjenza, il-metodu ta' fabbrikazzjoni jew produzzjoni;
   (b) billi fid-deskrizzjoni jew rappreżentazzjonijiet bl-istampi fuq il-pakkett tiġi ssuġġerita l-preżenza ta' prodott jew ingredjent partikolari għalkemm fir-realtà l-prodott li l-pakkett ikun fih ikun ikel ta' imitazzjoni jew ikun fih sostitut għal ingredjent normalment użat fi prodott. F'każijiet bħal dawn, il-pakkett għandu jkollu l-marka prominenti “imitazzjoni” jew “prodott bi (isem tal-ingredjent użat bħala sostitut) minflok (isem tal-ingredjent li ġie ssostitwit)”;
   (c) billi tingħata l-impressjoni, fil-każ ta' prodotti tal-laħam, li prodott jinkludi biċċa laħam waħda, għalkemm fil-fatt jikkonsisti f'biċċiet ta' laħam magħqudin flimkien. F'każijiet bħal dawn, il-prodott għandu jiġi ttikkettat fuq quddiem tal-pakkett bħala “laħam magħmul minn biċċiet tal-laħam magħqudin”;
   (d) billi tattribwixxi għall-ikel l-effetti jew il-karatteristiċi li ma fihx;
   (e) billi tissuġġerixxi li l-ikel fih karatteristiċi speċjali meta fil-fatt l-ikel kollu simili fih dawk il-karatteristiċi jew billi speċifikament tiġi enfasizzata l-assenza ta' ċerti ingredjenti u/jew nutrijenti li l-ikel partikolari normalment ma jkunx fih;.
   (f) billi espliċitament isir reklamar ta' tnaqqis sostanzjali fiz-zokkor u/jew xaħam, meta fl-istess ħin ma jkunx hemm tnaqqis korrispondenti fil-kontenut ta' enerġija (espress f'kilojoules jew kilokaloriji);
   (g) billi tintuża d-deskrizzjoni “tad-dieta”, għalkemm l-ikel partikolari ma jkunx konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Unjoni dwar l-ikel intenzjonat għall-persuni bi ħtiġijiet bħal dawn;
   (h) għall-ħalib: billi tindika l-ħalib bħala “frisk” meta d-data sa meta jrid jintuża tkun aktar minn sebat ijiem wara d-data ta' mili.

2.  L-informazzjoni dwar l-ikel għandha tkun preċiża, ċara, u li tinftiehem malajr mill-konsumatur.

3.  Skond derogi previsti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni applikabbli għall-ilma minerali naturali u għall-ikel għal użu nutrizzjonali partikolari, l-informazzjoni dwar l-ikel m'għandhiex tattribwixxi lil xi ikel il-karatteristika li tipprevjeni, tittratta jew tfejjaq xi mard uman, u lanqas tirreferi għal dawk il-karatteristiċi.

4.  Il-paragrafi 1 u 3 għandha tapplika wkoll għal:

   (a) reklamar;
   (b) il-preżentazzjoni ta' ikel b'mod partikolari l-forma tiegħu, l-apparenza jew l-ippakkjar, il-materjal ta' l-ippakkjar użat, il-mod li bih hu rranġat u l-ambjent li fih jiġi esebit.

Artikolu 8

Responsabbiltajiet

1.  Il-persuna responsabbli għall-informazzjoni dwar l-ikel għandha tiżgura l-preżenza u l-akkuratezza sostantiva tad-dettalji mogħtija.

2.  Il-persuna responsabbli għall-informazzjoni dwar l-ikel għandha tkun l-operatur tan-negozju tal-ikel li jqiegħed oġġett tal-ikel fis-suq tal-Unjoni għall-ewwel darba jew, fejn applikabbli, l-operatur tan-negozju tal-ikel li l-ikel ikun kummerċjalizzat taħt ismu jew taħt l-isem tan-negozju tiegħu.

3.  Safejn l-attivitajiet tagħhom jaffettwaw l-informazzjoni dwar l-ikel fi ħdan in-negozju taħt il-kontroll tagħhom, l-operaturi tan-negozji tal-ikel għandhom jiżguraw li l-informazzjoni li tingħata tissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

4.  L-operaturi tan-negozji ta' l-ikel responsabbli għall-attivitajiet ta' bejgħ jew distribuzzjoni li ma jaffettwawx l-informazzjoni dwar l-ikel għandhom jaġixxu b'attenzjoni biex jgħinu ħalli jassiguraw, fi ħdan il-limiti ta' l-attivitajiet rispettivi tagħhom, l-ottemperanza mar-rekwiżiti ta' informazzjoni dwar l-ikel ▌, b'mod partikolari billi joqogħdu lura milli jfornu ikel li jafu jew jaħsbu ▌, abbażi ta' l-informazzjoni li għandhom bħala nies professjonali, li ma jikkonformax ma' dawk ir-rekwiżiti.

5.  L-operaturi tan-negozji ta' l-ikel fi ħdan in-negozju li għandhom kontroll fuqu għandhom jiżguraw li l-informazzjoni marbuta ma' ikel mhux ippakkjat bil-lest għandha ssir disponibbli lill-operatur li jitratta l-ikel biex jerġa' jinbigħ jew jiġi pproċessat aktar sabiex ikun jista“, meta mitlub, jipprovdi lill-konsumatur aħħar l-informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel speċifikata fil-punti (a) sa (ċ), (f) u (h) tal-Artikolu 9(1).

6.  Fil-każijiet li ġejjin, l-operaturi tan-negozji ta' l-ikel, fi ħdan in-negozji li fuqhom għandhom kontroll għandhom jassiguraw li d-dettalji obbligatorji meħtieġa skond l-Artikolu 9 jidhru fuq il-pakkett ta' barra li fih jiġi ppreżentat l-ikel għall-bejgħ, jew fuq id-dokumenti kummerċjali li jirreferu għall-ikel fejn jista' jkun garantit li dawk id-dokumenti jew jiġu ma' l-ikel li jirreferu għalih jew intbagħtu qabel jew fl-istess ħin li jasal:

   (a) fejn l-ikel ippakkjat bil-lest hu intiż għall-konsumatur aħħari iżda mibjugħ fi stadju qabel il-bejgħ lill-konsumatur aħħari u fejn il-bejgħ lil xi caterer tal-massa mhux involut f'dak l-istadju;
   (b) fejn l-ikel ippakkjat bil-lest hu intiż li jiġi fornut lill-caterers tal-massa biex jiġi ppreparat, ipproċessat, maqsum jew imqatta“.

Minkejja s-subparagrafu 1, l-operaturi tan-negozji ta' l-ikel għandhom jassiguraw li d-dettalji msemmija fil-punti (a), (e), (f) (h) u (j) tal-Artikolu 9(1) jidhru wkoll fuq il-pakkett estern li fih jiġi preżentat l-ikel għall-bejgħ.

KAPITOLU IV

INFORMAZZJONI OBBLIGATORJA DWAR L-IKEL

TAQSIMA 1

KONTENUT U PREŻENTAZZJONI

Artikolu 9

Lista ta' dettalji obbligatorji

1.  Skond l-Artikoli 11 sa 33 u skond l-eċċezzjonijiet li hemm f'dan il-Kapitolu, għandhom jiġu indikati b'mod obbligatorju d-dettalji li ġejjin.

   (a) l-isem li bih jinbigħ il-prodott;
   (b) il-lista ta' ingredjenti;
   (c) kull ingredjent imniżżel fl-Anness II li jikkawża allerġiji jew intolleranzi, u kull sustanza meħuda minnu, filwaqt li jiġu rrispettati d-dispożizzjonijiet speċifiċi għal ikel mhux ippakkjat bil-lest;
   (d) il-kwantità ta' ċerti ingredjenti jew kategoriji ta' ingredjenti skont l-Anness VII;
   (e) il-kwantità netta ta' l-ikel fil-ħin tal-ippakkjar;
   (f) id-data ta' kemm iservi l-inqas jew fil-każ ta' ikel li, min-naħa mikrobijoloġika huma vulnerabbli, id-data sa “meta jrid jintuża”;
   (g) id-data tal-produzzjoni fil-każ ta' prodotti tal-friża;
   (h) kull kondizzjonijiet speċjali tal-ħżin u/jew kondizzjonijiet dwar l-użu inklużi l-ispeċifikazzjonijiet dwar il-kundizzjonijiet tar-refriġiderazzjoni u l-ħżin u l-konservazzjoni tal-prodott qabel u wara li jinfetaħ il-pakkett, meta jkun impossibbli li jsir użu xieraq tal-ikel fl-assenza ta' dan it-tagħrif;
   (i) struzzjonijiet dwar l-użu meta jkun impossibli li l-ikel jintuża' kif suppost mingħajr dawk l-istruzzjonijiet;
   (j) l-isem jew l-isem tan-negozju jew it-trademark reġistrat u l-indirizz tal-fabbrikant stabbilit fl-Unjoni ta' min ippakkjah, u, għall-prodotti ġejjin minn pajjiżi terzi, tal-bejjiegħ/l-importatur jew, fejn ikun applikabbli, tal-operatur tan-negozju tal-ikel li f'ismu jew f'isem in-negozju tiegħu jkun ġie mmarketjat l-ikel;
  (k) il pajjiż ▌ jew il-post tal-provenjenza fil-każ tal-prodotti li ġejjin:
     laħam,
   tjur,
   lattiċibi,
   frott frisk u ħaxix
   prodotti oħrajn b'ingredjent wieħed; u
   laħam u tjur meta użati bħala ingredjent f'ikel ipproċessat.

Fil-każ tal-laħam u t-tjur l-indikazzjoni dwar il-pajjiż ta' l-oriġini jew il-post ta' provenjenza tista' tingħata bħala post uniku biss għall-annimali fejn dawn ikunu twieldu, trabbew u nqatlu fl-istess pajjiż jew post. F'każijiet oħra għandha tingħata l-informazzjoni dwar kull wieħed mill-postijiet differenti ta' twelid, trobbija u qatla.

Fejn ikun hemm raġunijiet li minħabba fihom ma jkunx prattiku li jkun ittikkettat il-pajjiżi tal-oriġini, id-dikjarazzjoni li ġejja trid tingħata minflok: “Ta” oriġini mhux speċifikata“

Għall-ikel l-ieħor kollu, il-pajjiż jew il-post tal-provenjenza fejn jekk ma jingħatawx dawn id-dettalji l-konsumatur jista' jiġi żgwidat fir-rigward tal-materjal dwar il-pajjiż veru ▌ta' l-oriġini ta' l-ikel jew il-post veru ta' provenjenza tiegħu, b'mod partikolari jekk l-informazzjoni li jkun hemm ma' l-ikel jew it-tikketta b'mod globali tista' inkella timplika li l-ikel għandu pajjiż differenti ta' oriġini jew post differenti ta' provenjenza; f'każijiet bħal dawn l-indikazzjoni għandha tkun adottata permezz ta' atti delegati, skond ir-regoli stipulati fl-Artikolu 42 u suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 43 u 44;

   (l) fir-rigward ta' xorb li fih aktar minn 1,2 % bil-volum ta' alkoħol, is-saħħa alkoħolika proprja skond il-volum;
   (m) dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni.

2.  Id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu indikati bi kliem u numri ▌.

Artikolu 10

Derogi għall-mikro-intrapriżi

Prodotti manifatturati b'mod artiġjanali minn mikro-intrapriżi għandhom jiġu eżentati mir-rekwiżit stabbilit fl-Artikolu 9(1)(m). Dawk il-prodotti jistgħu wkoll ikunu eżentati mir-rekwiżiti dwar tagħrif stabbiliti fil-punti (a) sa (l) tal-Artikolu 9(1) jekk ikunu mibjugħa fil-post tal-produzzjoni u l-istaff tal-bejgħ ikun kapaċi jipprovdi l-informazzjoni fuq talba. Alternattivament, it-tagħrif jista' jingħata wkoll permezz ta' tikketti fuq l-ixkafef.

Artikolu 11

Dettalji oħra obbligatorji għal tipi speċifiċi jew kategoriji speċifiċi ta' ikel

1.  Minbarra d-dettalji mniżżla fl-Artikolu 9(1) dettalji oħra obbligatorji għal tipi jew kategoriji speċifiċi ta' ikel huma stipulati fl-Anness III.

2.  Il-Kummissjoni tista' temenda l-Anness III permezz ta' atti ddelegati, skont l-Artikolu 42 u soġġetti għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 43 u 44.

Artikolu 12

Piżijiet u miżuri

L-Artikolu 9 għandu jkun mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet tal-Unjoni aktar speċifiċi li jirrigwardaw il-piżijiet u l-miżuri. Għandu jkun hemm konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2007/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Settembru 2007 li tistabbilixxi regoli dwar kwantitajiet nominali għal prodotti ppakkjati(29).

Artikolu 13

Disponibbiltà u tqegħid ta' informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel

1.  Għandu jkun hemm informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel u għandha tkun faċilment aċċessibbli, skond dan ir-Regolament għall-ikel kollu.

2.  Fil-każ ta' ikel ippakkjat bil-lest, l-informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel għandha tidher fuq il-pakkett ▌.

Artikolu 14

Preżentazzjoni ta' dettalji obbligatorji

1.  Bla ħsara għal-leġiżlazzjoni speċifika tal-Unjoni applikabbli għal ikel partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti mniżżla fil-punti (1) sa (k) tal-Artikolu 9(1) , meta jidhru fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta mwaħħla fuqu, id-dettalji obbligatorji elenkati fl-Artikolu 9(1) għandhom jiġu stampati fuq il-pakkett jew fuq it-tikketta b'tali mod li jiġi żgurat li jkunu jistgħu jinqraw b'mod ċar. Għandhom jitqiesu kriterji bħalma huma d-daqs tat-tipa, it-tipa nnifisha, il-kuntrast bejn it-tipa u l-isfond u d-densità tal-linji u tal-karattri.

Fil-kuntest ta' proċedura ta' konsultazzjoni mal-partijiet interessati kkonċernati, inklużi l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, il-Kummissjoni għandha tfassal qafas vinkolanti, permezz ta' atti ddelegati skont l-Artikolu 42 u suġġetti għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 43 u 44, li jispeċifika linji gwida rigward il-leġibilità tal-informazzjoni fuq l-ikel lill-konsumaturi.

2.  Fil-każ tal-prodotti intiżi għal użi nutrizzjonali partikolari, kif definit fid-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/21/KE tal-25 ta' Marzu 1999 dwar l-ikel djetarju għal skopijiet mediċi speċjali(30) u formuli għat-trabi, formuli follow-on u ikel diversifikat intiż għat-trabi u t-tfal żgħar, li jidħlu fil-kwadru tad-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/141/KE tat-22 ta' Diċembru 2006 dwar formuli tat-trabi u formuli tal-prosegwiment(31)u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/125/KE tal-5 ta' Diċembru 2006 dwar ikel ipproċessat ibbażat fuq iċ-ċereali u ikel tat-trabi għat-trabi u għat-tfal żgħar(32), li huma soġġetti għar-rekwiżiti tassattivi ta' tikkettar skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni oltre dawk il-partikolari li hemm riferiment għalihom fl-Artikolu 9(1) ta' dan ir-Regolament, id-daqs tat-tipa għandu jkun tali li jissodisfa l-ħtiġiet ta' informazzjoni għall-konsumaturi ħalli jkun leġibbli u għal tagħrif addizzjonali marbut mal-użu partikolari ta' dak l-ikel.

3.  Id-dettalji elenkati fil-punti (a), (e) u (l) tal-Artikolu 9(1) għandhom jidhru fl-istess parti viżiva.

4.  Il-paragrafu 3 m'għandux japplika fil-każ ta' ikel speċifikat fl-Artikolu 17(1) u (2). Jistgħu jiġu adottati dispożizzjonijiet nazzjonali speċifiċi għal imballaġġ jew kontenituri bħal dawn fil-każ ta' Stati Membri li għandhom iktar minn lingwa uffiċjali waħda.

5.  Abbrevjazzjonijiet, inklużi inizjali, m'għandhomx jintużaw jekk dawn jistgħu jiżgwidaw lill-konsumaturi.

6.  L-informazzjoni obbligatorja dwar l-ikel għandha tiġi mmarkata f'post li jidher b'tali mod li tkun tidher faċilment, tinqara sew u, fejn jixraq, ma titħassarx. M'għandhiex tkun moħbija bl-ebda mod, mgħottija, ▌ jew imfixkla b'xi kitba oħra jew stampi jew xi materjal oħra li jintervjeni jew mill-imballaġġ ta' l-ikel stess, bħal, pereżempju, xi tiwi bil-kolla.

7.  L-indikazzjoni tad-dettalji partikolari m'għandhiex tirriżulta f'żieda tad-daqs u/jew tal-volum tal-materjal ta' l-ppakkjar jew tal-kontentitur u m'għandhiex b'xi mod iżżid il-piż fuq l-ambjent.

Artikolu 15

Bejgħ mill-bogħod

Mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti ta' informazzjoni stipulati fl-Artikolu 9, fil-każ ta' ikel imqiegħed għall-bejgħ permezz ta' komunikazzjoni mill-bogħod kif imfisser fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Mejju 1997 dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi fir-rigward ta' kuntratti mill-bogħod(33):

   (a) l-informazzjoni stipulata fl-Artikoli 9 u 29 għandha tkun disponibbli fuq talba tal-konsumaturi qabel ma tiġi konkluża x-xirja u tista“ tidher fuq il-materjal li jappoġġja l-bejgħ mill-bogħod jew tingħata b'mezzi oħra adattati;
   (b) id-dettalji previsti fl-Artikolu 9(1) punti ▌, (f), ▌ u (i) mhux se jkunu obbligatorji biss fil-mument tal-forniment.

Artikolu 16

Rekwiżiti lingwistiċi

1.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9(2), l-informazzjoni obbligatorja ta' l-ikel għandha tidher f'ilsien mifhum faċilment mill-konsumaturi ta' l-Istat membru fejn ikel qed jiġi kkummerċjalizzat.

2.  Fi ħdan it-territorju tagħhom stess, l-Istati Membri li fihom jinbiegħ l-ikel jistgħu jistipulaw li d-dettalji għandhom ikunu b'xi waħda mil-lingwa jew lingwi uffiċjali tal-Unjoni.

3.  L-ikel mibjugħ f'zoni franki jista' jitqiegħed fis-suq biss jekk ippreżentat bl-Ingliż.

4.  Il-paragrafi 1 u 2 m'għandhomx iżommu milli d-dettalji jiġu indikati b'diversi lingwi.

Artikolu 17

Derogi mir-rekwiżt li jingħatawċerti dettalji obbligatorji ▌

1.  Fil-każ ta' fliexken tal-ħġieġ maħsuba biex jerġgħu jintużaw li huma mmarkati b'mod li ma jitħassrux u li għalhekk m'għandhomx tikketta, ċirku jew għonq id-dettalji obbligatorji biss imniżżla fl-Artikolu 9(1) (a), (c), (e) u (f) għandhom ikunu obbligatorji.

2.  Fil-każ ta' l-ippakkjar jew ta' kontenituri li l-ikbar wiċċ li jista' jiġi stampat tagħhom fih erja ta' inqas minn 80 cm2 d-dettalji biss elenkati fl-Artikolu 9(1) (a), (c), (e) u (f) u fl-Artikolu 29(1)(a) għandhom ikunu obbligatorji fuq il-pakkett jew it-tikketta. Il-għoti ta' aktar dettalji fuq il-pakkett għandu jkun possibbli fuq bażi volontarja. Id-dettalji msemmija fl-Artikolu 9(1) (b) għandhom jiġu provduta b'mezzi oħra jew għandhom ikunu disponibbli meta jitlobhom il-konsumatur.

3.  Mingħajr preġudizzju għal leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni li tirrikjedi dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-nutrizzjoni, id-dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 9(1)(m) m'għandhiex tkun obbligatorja għall-ikel elenkat fl-Anness IV.

Id-dettalji elenkati fl-Artikoli 9 u 29 m'għandhomx ikunu obbligatorji fil-każ ta' prodotti mhux ippakkjati bil-lest, inklużi dawk ipprovduti minn caterers tal-massa skont l-Artikolu 2(2)(b).

TAQSIMA 2

DISPOŻIZZJONIJIET DETTALJATI DWAR DETTALJI OBBLIGATORJI

Artikolu 18

L-isem ta' l-ikel

1.  L-isem ta' l-ikel għandu jkun l-isem provdut fil-leġislazzjoni relevanti. Jekk ma jkunx hemm dak l-isem, l-isem ta' l-ikel għandu jkun l-isem tradizzjonali tiegħu, jew, jekk ma jkollux isem tradizzjonali jew l-isem tradizzjonali ma jintużax, għandu jingħata l-isem deskrittiv ta' l-ikel.

2.  Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar kif għandu jintuża' l-isem ta' l-ikel u d-dettalji li għandu jkollu miegħu huma stipulati fl-Anness V.

Artikolu 19

Lista ta' ingredjenti

1.  Il-lista ta' ingredjenti għandha tkun intitolata jew preċeduta minn titolu adattat li jkun magħmul minn jew jinkludi l-kelma “ingredjenti”. Għandu jinkludi l-ingredjenti kollha ta' l-ikel, f'ordni li tonqos skond l-użin, kif innutati meta ntużaw fil-fabbrikazzjoni ta' l-ikel.

2.  Jekk prodott jinkludi nanomaterjal, dan għandu jiġi indikat fil-lista ta' ingredjenti bil-kelma “nano”.

3.  L-ingredjenti għandhom jiġu nnominati bl-isem speċifiku tagħhom, fejn japplika, skond ir-regoli stipulati fl-Artikolu 18 u fl-Anness V.

4.  Regoli tekniċi dwar kif għandhom jiġu applikati l-paragrafi 1 u 3 huma stipulati fl-Anness VI.

Artikolu 20

Derogi ġenerali mir-rekwiżit tal-lista ta' ingredjenti

L-ikel li ġej m'għandux ikun meħtieġ li jkollu lista ta' ingredjenti:

   (a) frott u ħaxix frisk, inkluż patata, li ma tqaxxritx, tqattgħetx jew ġiet trattatta b'mod simili;
   (b) ilma karbonat, liema deskrizzjoni tiegħu tindika li ġie karbonat;
   (c) ħall tal-fermentazzjoni mnissel esklussivament minn prodott bażiku wieħed, dejjem jekk l-ebda ingredjent ieħor ma ġie miżjud miegħu;
   (d) ġobon, butir, ħalib u krema fermentata, li l-ebda ingredjent ieħor ma ġie miżjud magħhom minbarra prodotti tal-ħalib, enżimi u kulturi tal-mikro-organiżmi essenzjali għall-fabbrikazzjoni, jew fil-każ tal-ġobon minbarra ġobon frisk u ġobon ipproċessat il-melħ meħtieġ għall-fabbrikazzjoni tiegħu;
   (e) Xorb li fih l-alkoħol; il-Kummissjoni għandha tipproduċi rapport wara ...(34) dwar l-applikazzjoni ta' dan il-paragrafu ta' l-Artikolu 19 dwar dawn il-prodotti u tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli għal dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni ta' dawn il-prodotti. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi jissupplimentawh għandhom jiġu adottati, permezz ta' atti delegati, skont l-Artikolu 42 u soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 43 u 44;
  (f) ikel magħmul minn ingredjent wieħed, fejn:
   (i) l-isem ta' l-ikel hu identiku għall-isem ta' l-ingredjent; jew
   (ii) l-isem ta' l-ikel jgħin biex tkun identifikata sew in-natura ta' l-ingredjent.

Artikolu 21

Dawn li ġejjin ma għandhomx ikunu meqjusa bħala ingredjenti tal-ikel ▌:

   (a) il-kostitwenti ta' xi ingredjent li ġew temporanjament separati waqt il-proċess ta' fabbrikazzjoni u ddaħħlu mill-ġdid aktar tard iżda mhux aktar mill-proporzjonijiet oriġinali tagħhom;
  (b) addittivi ta' l-ikel u enżimi:
   (i) li jinsabu biss f'xi ikel partikolari minħabba l-fatt li kienu jinsabu f'xi ingredjent jew ingredjenti ta' dak l-ikel, dejjem jekk m'għandhomx xi funzjoni teknoloġika fil-prodott lest; jew
   (ii) li jintużaw bħala għajnuniet fl-ipproċessar;
   (c) sustanzi użati fil-kwantitajiet meħtieġa bilfors bħala solvents jew mezzi għal sustanzi nutrizzjonali, addittivi ta' l-ikel, enzimi jew ħwawar;
   (d) sustanzi li mhumiex addittivi ta' l-ikel iżda li huma użati bl-istess mod u bl-istess għan bħall-għajnuniet għall-ipproċessar u xorta għadhom jinsabu fil-prodott lest, anki jekk f'forma mibdula;
  (e) ilma:
   (i) fejn l-ilma hu użat biss waqt il-proċess ta' fabbrikazzjoni għall-ħolqien mill-ġdid ta' ingredjent użat f'forma konċentrata jew deidrata; jew
   (ii) fil-każ ta' mezz likwidu li mhux normalment ikkonsmat.

Artikolu 22

Tikkettjar ta' ċerti sustanzi li jikkawżaw l-allerġiji jew l-intolleranzi

1.  Kull ingredjent imniżżel fl-Anness II jew kull sustanza li toriġina minn xi ingredjent imniżżel f'dak l-Anness, dejjem skond l-eċċessjonijiet tiegħu kif hemm provdut f'dak l-Anness, għandu jkun dejjem indikat fuq il-lista tal-ingredjenti b'mod li s-sustanzi li jikkawżaw allerġiji jew intolleranzi jiġu rikonoxxuti mill-ewwel.

Dik l-indikazzjoni m'għandhiex tintalab f'każijiet fejn:

   (a) l-isem ta' l-ikel jirreferi biċ-ċar għall-ingredjent konċernat;
   (b) l-ingredjent imniżżel fl-Anness II li minnu tkun ġejja xi sustanza huwa diġà mniżżel fil-lista ta' ingredjenti; jew
  (c) l-ikel ma huwiex ippakkjat minn qabel. F'dan il-każ għandu jiġi indikat f'mod ċar viżibbli fl-inħawi fejn isir il-bejgħ jew fuq il-menu illi:
   il-klijenti jistgħu jiksbu informazzjoni dwar is-sustanzi allerġeniċi direttament fid-djalogu li jsir fil-proċess tal-bejgħ u / jew permezz ta' materjal li jidher fuq il-post;
   il-possibbiltà ta' kontaminazzjoni reċiproka ma tistax tiġi eskluża.

2.  Il-lista fl-Anness II għandha tiġi eżaminata mill-ġdid sistematikament u, fejn ikun meħtieġ, tiġi aġġornata mill-Kummissjoni abbażi ta' l-aktar tagħrif xjentifiku u tekniku riċenti permezz ta' atti ddelegati, f'konformità mal-Artikolu 42 u suġġetti għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 43 u 44.

3.  Fejn jeħtieġ, jistgħu jinħarġu linji ta' gwida tekniċi għall-interpretazzjoni tal-lista fl-Anness II, skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 41(2).

Artikolu 23

Indikazzjoni kwantitattiva ta' l-ingredjenti

1.  L-indikazzjoni tal-kwantità ta' xi ingredjent jew kategorija ta' ingredjenti użati fil-fabbrikazzjoni jew preparazzjoni ta' xi ikel għandha tkun meħtieġa meta:

   (a) l-ingredjent jew kategorija ta' ingredjenti konċernati jidhru fl-isem li bih jinbigħ l-ikel jew normalment huma assoċjati ma' dak l-isem mill-konsumatur; jew
   (b) l-ingredjent jew kategorija ta' ingredjenti konċernati huma enfasizzati fuq it-tikkettjar bi kliem, stampi jew grafika; jew
   (c) l-ingredjent jew kategorija ta' ingredjenti konċernati huma essenzjali biex jikkaratterizzaw xi ikel u jiddistingwuh mill-prodotti li magħhom jista' jiġi mfixkel minħabba ismu jew id-dehra tiegħu.
  

2.  Regoli tekniċi biex jiġi applikat il-paragrafu 1, inkluż każijiet speċifiċi fejn l-indikazzjoni kwantitattiva mhix se tkun meħtieġa fil-każ ta' ċerti ingredjenti, huma stipulati fl-Anness VII.

Artikolu 24

Kwantità netta

1.  Il-kwantità netta ta' xi ikel għandha tiġi mfissra, bl-użu ta' litri, ċentrilitri, millilitri, kilogrammi jew grammi, kif jixraq:

   (a) f'unitajiet ta' likwidu fil-każ tal-likwidi fl-ambitu tat-tifsira tad-Direttiva tal-Kunsill 85/339/KEE tas-27 ta' Ġunju 1985 dwar il-kontenituri ta' likwidi għall-konsum tal-bniedem(35);
   (b) f'unitajiet ta' piż fil-każ ta' prodotti oħra.

2.  L-espressjoni tal-kwantità netta għal ċertu ikel speċifikat b'mod differenti minn dak deskritt fil-paragrafu 1 tista' tiġi stabbilita mill-Kummissjoni. permezz ta' atti ddelegati, f'konformità mal-Artikolu 42 u suġġetti għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 43 u 44.

3.  Regoli tekniċi biex jiġi applikat il-paragrafu 1, inkluż każijiet speċifiċi fejn l-indikazzjoni tal-kwantità netta m'għandhiex tkun meħtieġa, huma stipulati fl-Anness VIII.

Artikolu 25

Data minima sakemm iservi ▌ data “sa meta għandu jintuża u data tal-produzzjoni

1.  Fil-każ ta' ikel li, minn punt di vista mikrobijoloġiku, imur malajr ħafna u għalhekk wara perjodu taż-żmien qasir x'aktarx jista' jkun ta' periklu imminenti għal saħħet il-bniedem, id-data ta' kemm iservi l-inqas għandha tinbidel bid-data “sa meta għandu jintuża”.

2.  Id-data adattata għandha tinstab faċilment u ma tistax tkun mgħottija. Għandha tiġi mfissra kif ġej:

  (a) data tad-durabilita' minima:
  (i) Id-data għandu jkollha quddiemha l-kliem:
   'Uża qabel ...' fejn id-data tinkludi indikazzjoni tal-ġurnata, jew
   'Uża qabel l-aħħar ta' ...' f'każijiet oħra;
  (ii) Il-kelmiet imsemmija fil-punt (a) għandu jkollhom magħhom jew:
   id-data nnifisha; jew
   referenza għal fejn tidher id-data fuq it-tikkettjar.

Jekk ikun hemm bżonn, dawk id-dettalji għandu jkollhom warajhom deskrizzjoni tal-kondizzjonijiet tal-ħżin li jridu jiġu osservati jekk il-prodott irid jinżamm għall-perjodu speċifikat.

   (iii) id-data għandha tikkonsisti fil-ġurnata, ix-xahar u s-sena f'forma kronoloġika mhux kodifikata.

Iżda, fil-każ tal-ikel:

   li jibqa' tajjeb għal anqas minn tliet xhur: għandhom ikunu ddikjarati l-ġurnata u x-xahar;
   li jibqa' tajjeb għal aktar minn tliet xhur iżda mhux aktar ċminn 18-il xahar: għandhom ikunu ddikjarati x-xahar u s-sena;
   li jżomm għal aktar minn 18-il xahar, għandha tkun biżżejjed indikazzjoni tas-sena.

Regoli dettaljati għall-indikazzjoni tad-data tad-durabilita' minima taħt dan il-punt (iii) jistgħu jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 41(2);

   (iv) id-data tad-durabilità minima għandha tkun indikata fuq kull porzjon individwali ppakkjat minn qabel.
  (v) skont id-dispożizzjonijiet tal-Unjoni li jimponu tipi oħra ta' indikazzjoni tad-data m'għandhiex tkun meħtieġa indikazzjoni tad-data tad-durabbiltà minima għal:
   frott u ħaxix frisk, inkluż patata, li ma tqaxxritx, tqattgħetx jew ġiet trattatta b'mod simili; din id-deroga m'għandhiex tapplika għal żerriegħa li qed tarmi u prodotti simili bħal legumi tal-isprouts;
   inbid, inbejjed tal-likur, inbejjed ifexfxu, inbejjed aromatizzati u prodotti simili, u xorb li jaqa' taħt il-kodiċi tan-NM 2206 00 91, 2206 00 93 u 2206 00 99 u fabbrikati mill-għeneb jew mill-għeneb magħsur;
   xorb li fih 10 % jew aktar bil-volum ta' alkoħol;
   luminati, għasir il-frott, nektars tal-frott u xarbiet alkoħolici li fihom iktar minn 1,2 % mil-lat ta' volum ta' alkoħol f'reċipjenti individwali ta' aktar minn ħames litri, intenzjonati għall-forniment lil mass-caterer;
   oġġetti magħmula mill-furnara jew mill-kokijiet tal-pasti li, minħabba n-natura tal-kontenut tagħhom, normalment jiġu kkunsmati fi żmien 24 siegħa mindu jintgħamlu;
   ħall;
   melħ tat-tisjir;
   zokkor sħiħ;
   prodotti tad-dulċier magħmula kważi għal kollox minn zokkor bil-ħwawar u/jew ikkulurit;
   chewing gums u prodotti simili li tomgħodhom;
  (b) Data sa meta l-ikel irid jintuża:
   (i) id-data għandu jkollha qabilha l-kelmiet “uża sa ...”:
  (ii) il-kliem fil-punt (a) għandu jkollu miegħu:
   jew id-data nfisha, jew
   referenza għal fejn tidher id-data fuq it-tikkettjar.

Dawk id-dettalji għandu jkollhom magħhom deskrizzjoni tal-kondizzjonijiet dwar il-ħżin li jridu jiġu osservati.

   (iii) id-data għandha tikkonsisti fil-ġurnata, ix-xahar u, jekk jista' jkun, is-sena, f'dik l-ordni u f'forma mhux kodifikata.
  (c) id-data tal-manifattura:

   (i) id-data għandu jkollha qabilha l-kliem “Manifatturat fi”;
  (ii) il-kelmiet imsemmija fil-punt għandu jkollhom magħhom:
   id-data nfsiha; jew
   referenza għal fejn tidher id-data fuq it-tikkettjar;
   (iii) id-data għandha tikkonsisti fil-ġurnata, ix-xahar u, jekk jista' jkun, is-sena, f'dik l-ordni u f'forma mhux kodifikata.

Artikolu 26

Struzzjonijiet dwar l-użu

1.  L-istruzzjonijiet dwar l-użu ta' xi ikel għandhom jiġu indikati b'tali mod li jkun jista' jintuża' kif suppost. Fejn xieraq, għandhom ikunu provduti l-istruzzjonijiet dwar il-kundizzjonijiet tar-refriġerazzjoni u tal-ħażna u dwar il-limitu ta' żmien għall-konsum wara li jinfetaħ il-pakkett.

2.  Il-Kummissjoni tista' tistipula permezz ta' atti ddelegati f'konformità mal-Artikolu 42 u suġġetti għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 43 u 44, regoli dwar il-mod kif dawk l-istruzzjonijiet għandhom jiġu indikati fil-każ ta' ċertu ikel. ▌

Artikolu 27

Saħħa alkoħolika

1.  Ir-regoli li jikkonċernaw l-indikazzjoni tas-saħħa alkoħolika bil-volum għandhom ikunu, fil-każ tal-prodotti kklassfikati taħt it-titoli 22.04 u 22.05 tat-Tariffa Doganali Komuni, dawk stipulati fid-dispożizzjonijiet tal-Unjoni speċifiċi applikabbli għal dawk il-prodotti.

2.  Is-saħħa alkoħolika proprja skond il-volum tax-xorb li fih aktar minn 1,2% bil-volum ta' alkoħol barra dak imsemmi fil-paragrafu 1 għandha tiġi indikata skond l-Anness X.

TAQSIMA 3

It-tikkettjar DWAR IN-NUTRIZZJONI

Artikolu 28

Relazzjoni ma' leġiżlazzjoni oħra

1.  Id-dispożizzjonijiet ta' din is-Sezzjoni m'għandhomx japplikaw għall-ikel fi ħdan l-ambitu tal-leġiżlazzjoni li ġejja:

   (a) Direttiva 2002/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-10 ta' Ġunju 2002 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri marbuta mas-supplimenti ta' l-ikel(36);
   (b) Id-Direttiva tal-Kunsill 80/777/KEE tal-15 ta' Lulju 1980 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri marbuta ma' l-esplojtazzjoni u l-bejgħ ta' ilma minerali naturali(37).

2.  Id-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima japplikaw mingħajr preġudizzju għad-Direttiva tal-Kunsill 89/398/KEE tat-3 ta' Mejju 1989 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri marbuta ma' l-oġġetti ta' l-ikel intiżi għal użu nutrizzjonali partikolari(38) u Direttivi speċifiċi kif imsemmija fl-Artikolu 4(1) ta' dik id-Direttiva.

Artikolu 29

Kontenut

1.  Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni għandha tinkludi dan li ġej (minn issa “l quddiem magħruf bħala ”dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-nutrizzjoni“):

   (a) valur enerġetiku;
   (b) l-ammonti ta' xaħam, saturati, karboidrati b'referenza speċifika għaż-żokkor, u l-melħ;
   (c) l-ammonti ta' proteini, karboidrati, fajber, transxaħmijiet naturali u artifiċjali.

Dan il-pargrafu ma għandux japplika għax-xarbiet li jkun fihom l-alkoħol. Il-Kummissjoni għandha tipproduċi rapport wara ...* dwar l-applikazzjoni ta' dan il-paragrafu dwar dawn il-prodotti u tista' takkumpanja dan ir-rapport b'miżuri speċifiċi li jiddeterminaw ir-regoli biex tiġi provduta dikjarazzjoni obbligatorja ta' nutrizzjoni ta' dawn il-prodotti, adottati permezz ta' atti ddelegati, f'konformità mal-Artikolu 42 u suġġetti għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 43 u 44.

2.  Id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni jista' jkun fiha wkoll b'mod addizzjonali l-ammonti ta' wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

▌(a) mono-unsaturates;

   (b) polyunsaturates;
   (c) polyols;
   (d) kolesterol;
   (e) lamtu;
  

   (f) il-minerali jew vitamini preżenti f'ammonti sinifikanti skont ma jingħad fil-punt 1 tal-Parti A ta' l-Anness X, u skont il-valuri indikati fil-punt 2 tal-Parti A ta' l-Anness X;
   (g) sustanzi oħra fil-kuntest tat-tifsir tal-Parti A tal-Anness XII u l-kostitwenti ta' dawk in-nutrijenti;
   (h) sustanzi oħra kif imsemmija fir-Regolament (KE) nru 1925/2006;

3.  Id-dikjarazzjoni ta' l-ammont ta' sustanzi li jappartjenu jew huma komponenti ta' waħda mill-kategoriji ta' nutrijenti msemmija fil-paragrafu 2 għandhom ikunu meħtieġa meta ssir talba dwar in-nutrizzjoni jew is-saħħa.

Artikolu 30

Kalkolu

1.  L-ammont ta' enerġija għandha tiġi kkalkulata permezz tal-fatturi ta' konverżjoni fl-Anness XI.

2.  Il-fatturi ta' konverżjoni għall-vitamini u l-minerali msemmija fil-punt 1 tal-Parti A ta' l-Anness XI, sabiex jiġi kkalkulat b'mod aktar preċiż il-kontenut tagħhom fl-ikel, għandhom jiġu stabbiliti u mdaħħla fl-Anness XII mill-Kummissjoni permezz ta' atti ddelegati, f'konformità mal-Artikolu 42 u suġġetti għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 43 u 44.

3.  L-ammonti ta' enerġija u nutrijenti msemmija fl-Artikolu 29(1) u (2) għandhom ikunu dawk ta' kif jinbiegħ l-ikel.

Fejn jixraq, l-informazzjoni tista' tkun marbuta ma' l-ikel wara l-preparazzjoni, dejjem jekk jingħataw struzzjonijiet dettaljati biżżejjed dwar il-preparazzjoni u l-informazzjoni tkun marbuta ma' l-ikel kif jiġi mħejji għall-konsum.

4.  Il-valuri dikjarati għandhom, skond kull każ individwali, ikunu valuri medji fl-aħħar tal-perjodu minimu ta' durabilità filwaqt li jitqiesu t-tolleranzi xierqa u għandhom ikunu bbażati fuq:

   (a) l-analiżi ta' l-ikel magħmula mill-fabbrikant; jew
   (b) kalkolu mill-valuri medji magħrufa jew proprja ta' l-ingredjenti użati; jew
   (c) kalkolu mid-data li ġeneralment hi stabbilita u aċċettata.

Ir-regoli biex tiġi implimentata d-dikjarazzjoni dwar l-enerġija u n-nutrijenti fir-rigward tal-preċiżjoni tal-valuri dikjarati bħad-differenzi bejn il-valuri dikjarati u dawk stabbiliti waqt spezzjonijiet uffiċjali għandhom jiġu adottati, wara li l-Awtorità tkun tat l-opinjoni tagħha, permezz ta' atti delegati, skont l-Artikolu 42 u skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 43 u 44.

Artikolu 31

Forom ta' espressjonijiet

1.  L-ammont ta' enerġija u nutrijenti jew il-komponenti tagħhom imsemmija fl-Artikolu 29(1) u (2) għandhom jiġu mfissra permezz ta' l-unitajiet tal-kejl imniżżla fl-Anness XII.

2.  Id-“dikjarazzjoni nutrizzjonali obbligatorju fuq quddiem tal-pakket” għandha tinkludi l-ammont tal-enerġija f'Kcal kif stipulat fl-Artikolu 29(1)(a) u wkoll in-nutrijenti obbligatorji, mogħtija fi grammi , kif stipulati fl-Artikolu 29(1)(b).

Huma għandhom jiġu preżentati f'tabella ċara fl-ordni li ġejja:enerġija, xaħam, saturati, zokkrijiet, u melħ.

3.  Id-“dikjarazzjoni nutrizzjonali obbligatorja fuq wara tal-pakkett” għandha tinkludi l-ammont tal-enerġija f'kcal u n-nutrijenti obbligatorji msemmija fl-Artikolu 29(1) u fejn xieraq, in-nutrijenti volontarji msemmija fl-Artikolu 29(2).

Għandha tingħata kif xieraq, fl-ordni ta' preżentazzjoni stipulat f'Parti C tal-Anness XII, kemm għal kull 100g/ml kif ukoll għal kull porzjon.

Id-dettalji għandhom jiġu preżentati f'forma ta' tabella, bin-numri mqegħdin f'linja.

4.  Id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-nutrizzjoni għandha tiġi mfissra, kif jixraq, bħala persentaġġ ta' konsum referenzjali stipulat fil-Parti B ta' l-Anness XI b'rabta ma' kull 100 g jew kull 100 ml jew kull porzjon. Meta provduta, id-dikjarazzjoni dwar il-vitamini u l-minerali għandha wkoll tiġi mfissra bħala persentaġġ tal-konsum referenzjali stipulat fil-punt 1 tal-Parti A ta' l-Anness XI.

5.  Jekk jingħataw l-indikazzjonijiet skont it-termini tal-paragrafu 4, l-informazzjoni addizzjonali għandha tkun indikata qrib ħafna tat-tabella konċernata. “Kemm teħtieġ medjament ta' kuljum mara ta' mezz'età. Il-ħtiġiet personali tiegħek ta' kuljum għandu mnejn li ma jkunux l-istess.”

6.  Id-dikjarazzjoni tal-polyols u/jew tal-lamtu u d-dikjarazzjoni dwar it-tip ta' aċidi bix–xaħam, minbarra d-dikjarazzjoni obbligatorja ta' saturati u trans xaħmijiet msemmija fl-Artikolu 29(1)(b), għandha tiġi preżentata skond l-Anness XII ▌.

Artikolu 32

Forom oħra ta' espressjoni

Minbarra l-forom ta' espressjoni msemmija fl-Artikolu 31(2) sa (4), id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni tista' tiġi ripetuta f'xi forom oħra ta' espressjoni u, b'mod fakultattiv, xi mkien ieħor fuq il-pakkett, pereżempju permezz ta' rappreżentazzjoni grafika jew simboli, dejjem jekk ir-rekwiżiti essenzjali li ġejjin jintlaħqu:

   (a) dawk il-forom ta' espressjoni m'għandhomx jiżgwidaw lill-konsumatur jew ineħħu l-attenzjoni minn fuq id-dikjarazzjoni obbligatorja dwar in-nutrizzjoni;
   (b) huma bbażati jew fuq il-konsum referenzjali skont il-Parti B tal-Anness X, jew jekk ma jeżistix, fuq parir xjentifiku validu aċċettat b'mod ġenerali dwar il-konsum ta' enerġija jew nutrijenti;
   (c) huma appoġġjati b'evidenza xjentifika dwar kemm il-konsumatur medju jifhem u juża' l-informazzjoni preżentata; u
   (d) huma appoġġjati minn evidenza ta' riċerka tal-konsumatur indipendenti li turi li l-konsumatur medju jifhem il-forma ta' espressjoni.

Artikolu 33

Preżentazzjoni

1.  Minbarra l-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni ta' nutrizzjoni skont l-Artikoli 29 u 31, l-ittikkettjar dwar il-kontenut ta' enerġija skont it-termini tal-Artikolu 29(1)(a) u l-Anness X, Taqsima B, għandhom jidhru fil-kolonna tal-lemin t'isfel tal-faċċata tal-ippakkjar, b'tipa ta' daqs ta' 3 mm u mberflin b'bordura.

2.  L-ippakkjar forma ta' rigal huwa eżentat mill-ħtieġa tar-repetizzjoni tal-kontenut ta' enerġija fuq il-faċċata tal-ippakkjar kif previst fil-paragrafu 1.

3.  Id-dikjarazzjoni mwessgħa volontarjament dwar in-nutrizzjoni marbuta man-nutrijenti msemmija fl-Artikolu 29(2) għandha ▌ kif jixraq, fl-ordni ta' preżentazzjoni provduta ▌fl-Anness XII. Il-paragrafu 1 għandu japplika mutatis mutandis.

4.  Jekk id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni għall-ikel elenkat fl-Anness IV tkun obbligatorja għaliex ikun hemm xi allegazzjoni dwar in-nutrizzjoni jew dwar is-saħħa, ma jkunx meħtieġ li d-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni tidher fil-parti viżiva prinċipali.

5.  Il-paragrafu 1 ma japplikax għall-ikel kif definit fid-Direttiva 89/398/KEE u d-direttivi speċifiċi stipulati fl-Artikolu 4(1) tiegħu.

6.  F'każijiet fejn l-ammont ta' enerġija jew nutrijent(i) fi prodott huwa/huma negliġibbli, id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni f'dawk l-elementi tista' tinbidel bi stqarrija bħal “Fih ammonti negliġibbli ta' ...” qrib sew tad-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni meta preżenti.

7.  Ir-regoli marbuta ma' aspetti oħra ta' preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, jistgħu jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni permezz ta' atti delegati skont l-Artikolu 42 u soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 43 u 44.

8.  Il-Kummissjoni għandha tippreżenta ...(39) rapport ta' evalwazzjoni dwar il-forma ta' preżentazzjoni deskritta fil-paragrafi 1 sa 7.

KAPITOLU V

INFORMAZZJONI VOLONTARJA DWAR L-IKEL

Artikolu 34

Rekwiżiti ▌

1.  L-informazzjoni volontarja m'għandhiex tintwera għad-detriment ta' l-ispazju li hemm provdut għall-informazzjoni obbligatorja.

2.  L-informazzjoni kollha rilevanti rigward l-iskemi ta' informazzjoni volontarja dwar l-ikel, bħall-kriterji sottostanti u l-istudji xjentifiċi, trid titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

3.  L-informazzjoni addizzjonali volontarja dwar in-nutrizzjoni maħsuba għal gruppi speċifiċi, pereżempju għat-tfal, għandha tkompli titħalla tingħata kemm-il darba dawn il-valuri ta' referenza specifiċi jkunu ppruvati xjentifikament, ma jkunux iqarrqu bil-konsumatur u jkunu konformi mar-rekwiżiti ġenerali stipulati f'dan ir-Regolament.

4.  Mingħajr preġudizzju għat-tikkettjar skond il-leġiżlazzjoni speċifika tal-Komunità, il-pargrafu 5 għandhom japplikaw fejn il-pajjiż ta' l-oriġini jew il-post ta' provenjenza ta' ikel ikun volontarjament indikat sabiex jinforma lill-konsumaturi li l-ikel joriġina jew ġej mill-Unjoni jew minn pajjiż jew post speċifiku.

5.  Fil-każ tal-laħam, barra miċ-ċanga u l-vitella, l-indikazzjoni dwar il-pajjiż ta' oriġini jew il-post ta' provenjenza tista' tingħata bħala post uniku fejn twieldu trabbew u nqatlu l-annimali fl-istess pajjiż jew post. F'każijiet oħra għandha tingħata l-informazzjoni dwar kull wieħed mill-postijiet differenti ta' tewelid, trobbija jew qatla.

1.  It-terminu “veġetarjan” m'għandux ikun applikat għal ikel li jkun, jew isir minn jew bl-għajnuna ta' prodotti meħuda minn annimali li mietu, inqatlu jew minn annimali li mietu minħabba li ttieklu. It-terminu “vegan” m'għandux jiġi applikat għal ikel li huwa, jew isir minn jew bl-għajnuna ta' annimali jew ta' prodotti tal-annimali (inklużi prodotti minn annimali ħajjin).


KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET NAZZJONALI

Artikolu 35

Il-Prinċipju

L-Istati Membri jistgħu jadottaw biss dispożizzjonijiet fil-qasam ta' l-informazzjoni dwar l-ikel għall-konsumatur fejn dan ikun previst b'dan ir-Regolament.

Artikolu 36

Dispożizzjonijiet nazzjonali u dettalji obbligatorji ulterjuri

Minbarra d-dettalji partikolari msemmija fl-Artikolu 9(1) u l-Artikolu 11, l-Istati Membri jistgħu, skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 39, jirrikjedu partikolari obbligatorji ulterjuri għal tipi jew kategoriji speċifiċi ta' ikel, iġġustifikati b'raġunijiet ta':

   (a) il-ħarsien tas-saħħa pubblika;
   (b) il-ħarsien tal-konsumaturi;
   (c) il-prevenzjoni ta' frodi;
   (d) il-ħarsien tad-drittijiet industrijali u kummerċjali tal-proprjetà, indikazzjonijiet tal-provenjenza, reġjonali postijiet ta' l-oriġini reġistrati u l-prevenzjoni ta' kompetizzjoni inġusta.

Miżuri bħal dawn m'għandhomx iwasslu għal ostakli għall-moviment ħieles ta' prodotti fis-suq intern.

Artikolu 37

Ħalib u prodotti tal-ħalib

L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri li jidderogaw mill-Artikolu 9(1) u l-Artikolu 11(2) fil-każ tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib preżentati fi fliexken tal-ħġieġ intiżi biex jiġu użati mill-ġdid.

Huma għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test ta' dawk il-miżuri minnufih.

Artikolu 38

▌Ikel li mhux ippakkjat bil-lest

1.  Rigward l-ikel li mhuwiex ippakjat għandhom jingħataw id-dettalji msemmija fl-Artikolu 9(1)(c).

2.  L-indikazzjoni tad-dettalji l-oħra msemmija fl-Artikoli 9 u 11 mhijiex obbligatorja .

3.  L-Istati Membri jistgħu jadottaw regoli dettaljati dwar il-mod li bih l-informazzjoni msemmija fil-pararafi 1 u 2 għandha tkun disponibbli.

4.  L-Istati Membri għandhom jikkomumikaw lill-Kummissjoni t-test tal-miżuri msemmija fil-paragrafi 1 u 3 mingħajr dewmien.

Artikolu 39

Proċedura ta' notifika

1.  Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, l-Istat Membru li jqis li hu meħtieġ li tiġi adottata l-leġiżlazzjoni ġdida ta' informazzjoni dwar l-ikel, għandu jgħarraf bil-quddiem lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bil-miżuri maħsuba u jagħti r-raġunijiet li jiġġustifikawhom.

2.  Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-Kumitat Imwaqqaf dwar il-Proċess ta' l-Ikel u Saħħet l-Annimali mwaqqaf bl-Artikolu 58(1) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 jekk tqis li dik il-konsultazzjoni hi utli jew jekk xi Stat Membru jitlob hekk. Il-Kummissjoni għandha ddaħħal ukoll proċedura ta' notifika formali għall-partijiet interessati kollha f'konformità mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta' informazzjoni fil-qasam ta' l-istandards u tar-Regolamenti Tekniċi(40).

3.  L-Istat Membru kkonċernat jista' jieħu l-miżuri maħsuba biss tliet xhur wara n-notifika msemmija fil-paragrafu 1, dejjem jekk ma jkunx irċieva opinjoni negattiva tal-Kummissjoni.

4.  Jekk l-opinjoni tal-Kummissjoni tkun negattiva, hi għandha tibda l-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 41(2) qabel ma jiskadi dak il-perjodu ta' tliet xhur sabiex tiddetermina jekk il-miżuri maħsuba jistgħux jiġu implimentati. Il-Kummissjoni tista' titlob li jsiru ċerti emendi għall-miżuri maħsuba. L-Istat Membru kkonċernat jista' jieħu l-miżuri previsti biss wara li l-Kummissjoni tkun adottat id-deċiżjoni finali tagħha.

KAPITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET TA' IMPLIMENTAZZJONI, TA' EMENDAR U FINALI

Artikolu 40

Adattamenti tekniċi

Skond id-dispożizzjonijiet marbuta ma' l-emendi ta' l-Annessi II u III imsemmija fl-Artikolu 11(2) u l-Artikolu 22(2), l-Annessi jistgħu jiġu emendati mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi jissupplimentawh għandhom jiġu adottati permezz ta' atti delegati skont l-Artikolu 42 u soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 43 u 44.

Artikolu 41

Kumitat

1.  Il-Kumitat għandu jkun megħjun mill-Kumitat Imwaqqaf dwar il-Katina ta' l-Ikel u Saħħet l-Annimali.

2.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, wara li jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tiegħu.

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 5(7) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

Artikolu 42

Eżerċitar tad-delega

1.  Is-setgħa biex jiġu adottati dawn l-atti delegati msemmija fl-Artikoli 9(1)(k), 11(2), 14(1), 20(e), 22(2), 24(2), 26(2), 29(1), 30(2) u (4) u 33(7) u 40, għandha tiġi konferita lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin ...(41). Il-Kummissjoni għandha tħejji rapport rigward is-setgħat delegati mhux aktar tard minn sitt xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tkun estiża awtomatikament għal perjodi tal-istess tul, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jirrevokahiex skont l-Artikolu 43.

2.  Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

3.   Is-setgħa biex jiġu adottati atti delegati hija konferita lill-Kummissjoni skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 43 u 44.

Artikolu 43

Revoka tad-delega

1.  Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikoli 9(1)(k), 11(2), 14(1), 20(e), 22(2), 24(2), 26(2), 29(1), 30(2) u (4) u 33(7) u 40 tista' tkun irrevokata f'kull żmien mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

2.  L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura interna biex ikun deċiż għandhiex tiġi rrevokata d-delega tas-setgħat għandha tagħmel ħilitha biex tinforma lill-istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni f'perjodu ta' żmien raġonevoli qabel ma tittieħed id-deċiżjoni finali, filwaqt li tindika s-setgħat delegati li jistgħu jkunu soġġetti għar-revoka u r-raġunijiet possibbli għal revoka.

3.  Id-deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm d-delega tas-setgħat speċifikati f'dik id-deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ minnufih jew f'data oħra speċifikata fiha. M'għandhiex taffettwa l-validità tal-atti delegati li diġà jkunu fis-seħħ. Għandha tkun ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 44

Oġġezzjonijiet għal atti delegati

1.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' joġġezzjona għal att delegat fi żmien perjodu ta' xahrejn mid-data tan-notifika.

Fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill, dan il-perjodu għandu jkun estiż b'xahrejn.

2.  Jekk, meta jintemm dak il-perjodu, la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw għall-att delegat, għandu jkun ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu jidħol fis-seħħ fid-data stabbilita fih.

L-att delegat jista' jkun ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jista' jidħol fis-seħħ qabel tmiem dak il-perjodu jekk il-Parlament Ewropew u l-Kunsill it-tnejn ikunu infurmaw lill-Kummissjoni dwar l-intenzjoni tagħhom li ma jqajmux oġġezzjonijiet.

3.   Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal att delegat, m'għandux jidħol fis-seħħ. L-istituzzjoni li toġġezzjona għandha tiddikjara r-raġunijiet għaliex oġġezzjonat għall-att delegat.

Artikolu 45

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 1924/2006

Fl-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006, l-ewwel u t-tieni paragrafi huma sostitwiti b'dan li ġej:"

L-obbligu u l-modalitajiet biex tingħata l-informazzjoni skond il-Kapitolu IV, It-Taqsima 3 tar-Regolament (UE) Nru. .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... dwar l- l-għoti ta' informazzjoni fuq l-ikel lill-konsumaturi* meta ssir talba dwar in-nutrizzjoni u/jew is-saħħa għandhom japplikaw mutatis mutandis, bl-eċċezzjoni ta' reklamar ġeneriku.

Barra minn hekk, u kif jista' jagħti l-każ, l-ammont(i) tas-sustanza(/i) li miegħu hi marbuta talba dwar in-nutrizzjoni jew is-saħħa li ma jidhirx fuq it-tikketta tan-nutrizzjoni għandu jitniżżel fl-istess post viżiv bħad-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni u għandu jiġi mfisser skond l-Artikoli 30 u 31 tar-[Regolament (UE) Nru …/... dwar l- l-għoti ta' informazzjoni fuq l-ikel lill-konsumaturi].

* ĠU L …

"

Artikolu 46

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 1925/2006

Ir-Regolament (KE) Nru 1925/2006 hu emendatkif ġej:

1.  Fl-Artikolu 6 paragrafu 6 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

6.  Iż-żieda ta' xi vitamini jew minerali f'xi ikel għandha twassal biex dawk il-vitamini jew minerali fl-ikel ikunu talanqas f'ammont sinifikanti fejn dan hu definit skond il-[punt 2 tal-Parti A ta' l-Anness XI tar-Regolament (UE) Nru …/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dwar l- l-għoti ta' informazzjoni fuq l-ikel lill-konsumaturi]*. L-ammonti minimi, inkluż kull ammont ibaxx, b'deroga mill-ammonti sinifikanti msemmija hawn fuq, għal ikel jew kategoriji ta' ikel speċifiċi għandhom jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 14(2).

_______________________________

* ĠU L …

"

2.  Fl-Artikolu 7 il-paragrafu 3 hu mibdul b'dan li ġej:"

3.  It-tikkettjar dwar in-nutrizzjoni ta' prodotti li magħhom ġew miżjuda vitamini u minerali li huma koperti b'dan ir-Regolament għandu jkun obbligatorju. L-informazzjoni li trid tingħata għandha tkun magħmula minn dik speċifikata fl-Artikolu 29(1) tar-[Regolament (UE) Nru … dwar l- l-għoti ta' informazzjoni fuq l-ikel lill-konsumaturi] u ta' l-ammonti totali preżenti tal-vitamini u l-minerali meta jiġu miżjuda ma' l-ikel

"

Artikolu 47

Revoka

1.  Id-Direttivi 87/250/KEE, 94/54/KE, 1999/10/KE, 2000/13/KE, 2002/67/KE, 2004/77/KE u r-Regolament (KE) Nru 608/2004 huma revokati b'effett minn...(42).

2.  Id-Direttiva 90/496/KEE hi revokata minn...(43)*.

3.  Ir-Referenzi għall-atti rrevokati għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 48

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 14(1) għandu japplika minn ...(44) .

L-Artikoli 29 sa 33 għandhom japplikaw minn ... * minbarra fil-każ ta' ikel ittikketjat minn operaturi tan-negozju ta' l-ikel li għandhom, fi...**, inqas minn 100 impjegat u li l-fatturat annwali tagħhom u/jew it-total annwali fuq il-balance sheet ma jkunx aktar minn EUR 5 miljun fejn għandhom japplikaw ...*(45)*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

(1) ĠU C 77, 31.3.2009, p. 81.
(2) Opinjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' Ġunju 2010.
(3) ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.
(4) ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22.
(5)1 ĠU L 109, 6.5.2000, p. 29.
(6) ĠU L 276, 6.10.1990, p. 40.
(7) ĠU L 113, 30.4.1987, p. 57.
(8) ĠU L 300, 23.11.1994, p. 14.
(9) ĠU L 69, 16.3.1999, p. 22.
(10) ĠU L 191, 19.7.2002, p. 20.
(11) ĠU L 97, 1.4.2004, p. 44.
(12) ĠU L 162, 30.4.2004, p. 76.
(13) ĠU C 187 E, 24.7.2008, p. 160.
(14) ĠU L 179, 14.7.1999, p. 1.
(15) ĠU L 39, 13.2.2008, p. 16.
(16) ĠU L 302, 19.10.1993, p. 1.
(17) ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1.
(18) ĠU L 404, 30.12.2006, p. 9.
(19) ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1.
(20) ĠU L 404, 30.12.2006, p. 26.
(21) ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.
(22)* Data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
(23)** 18 - il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
(24) ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1.
(25) ĠU L 40, 11.2.1989, p. 27.
(26) ĠU L 184, 15.7.1988, p. 61.
(27) ĠU L 139, 30.4.2004, p.55.
(28) ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.
(29) ĠU L 247, 21.9.2007, p. 17.
(30) ĠU L 91, 7.4.1999, p. 29.
(31) ĠU L 401, 30.12.2006, p. 1.
(32) ĠU L 339, 6.12.2006, p. 16.
(33) ĠU L 144, 4.6.1997, p. 19.
(34)* Ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
(35)1 ĠU L 176, 6.7.1985, p. 18.
(36) ĠU L 183, 12.7.2002, p. 51.
(37) ĠU L 229, 30.8.1980, p. 1.
(38) ĠU L 186, 30.6.1989, p. 27.* Ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
(39)* Ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
(40) ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.
(41)* Data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
(42)* Id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
(43)** Ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
(44)* L-ewwel jum tax-xahar 36 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
(45)** Data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.*** Data tal-ewwel jum tax-xahar 60 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.


ANNESS I

DEFINIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI

Kif imsemmija fl-Artikolu 2(4)

1.  “dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni” jew “tikkettjar dwar in-nutrizzjoni” tfisser informazzjoni li tindika:

   (a) valur enerġetiku; jew
  (b) valur enerġetiku u wieħed jew aktar min-nutrijenti li ġejjin u l-komponenti tagħhom:
   xaħam,
   karboidrati,
   fajber,
   proteina,
   melħ,
   vitamini u minerali mniżżla fl-Anness X, il-Parti A, il-punt 1 u preżenti f'ammonti sinifikanti kif imfissra fl-Anness X, il-Parti A, il-punt 2.
   2. “xaħam” ifisser lipids totali, u jinkludi l-phospholipids;
   3. “saturati” tfisser aċidi tax-xaħam mingħajr rbit doppju;
   4. “trans fat” tfisser aċidi tax-xaħam b'talanqas wieħed mhux konjugat, (jiġifieri interrot b'mill-inqas grupp wieħed tal-metilenu) rbit doppju tal-karbonju-karbonju fit-trans konfigurazzjoni;
   5. “mono-unsaturates” tfisser l-aċidi tax-xaħam b'cis rbit doppju wieħed;
   6. “polyunsaturates” tfisser aċidi tax-xaħam b'rbit cis, cis-metilenu interrot doppju;
   7. “karboidrat” tfisser kull karboidrat li hu metabolizzat fil-bniedem, u jinkludi l-polyols;
   8. “zokkrijiet” tfisser il-monosaccharidi u d-disaccharidi li jkun hemm fl-ikel, iżda teskludi l-polyols, l-iżomaltulożju u d-D-tagatożju;
   9. “polyols” tfisser l-alkoħol li jkun fih aktar minn żewġ gruppi ta' hydroxyl;
     10 “proteina” tfisser il-kontenut ta' proteina kkalkulat permezz tal-formula: protein = total Kjeldahl nitroġenu × 6,25 u fil-każ tal-proteini tal-ħalib, total Kjeldahl nitroġenu x 6,38;
   11. “melħ” tfisser il-kontenut ta' melħ ikkalkulat permezz tal-formula: salt = sodju × 2,5;
   12. “Weraq tad-deheb tal-ikel” tfisser dekorazzjoni tal-ikel u x-xorb tittiekel li tikkonsisti f'weraq tad-deheb ta' madwar 0,000125 mm f'forma ta' qxur jew trab;
     13 “valur medju” tfisser il-valur li jirrappreżenta l-aħjar l-ammont tan-nutrijent li jkun fih xi ikel partikolari, u jirrifletti l-lok li jkun tħalla għal varjabbiltà staġonali, xejriet ta' konsum u fatturi oħra li jistgħu jikkawżaw varjazzjonijiet fil-valur proprja;
   14. 'quddiem tal-pakkett“ tfisser in-naħa jew il-faċċata tal-pakkett tal-ikel li għandha l-aktar tendenza li jiġi esebit jew jidher taħt kondizzjonijiet normali jew tradizzjonali ta' bejgħ jew użu.


ANNESS II

INGREDJENTI LI JISTGĦU JIKKAWŻAW L-ALLERĠIJI JEW L-INTOLLERANZI

1.  Iċ-ċereali li fihom il-glutina (prinċipalment il-qamħ, is-segala, il-barli, il-ħafur, l-ispelt, il-kamut jew il-pjanti ibridizzati tagħhom) u prodotti tagħhom, minbarra:

   (a) ġulepp tal-glukosju bbażat fuq qamħ inkluż id-destrosju(1);
   (b) maltodextrins li fihom il-qamħ1;
   (c) ġulepp tal-glukows li fihom il-barli;
   (d) ċereali użati biex jagħmlu d-distillati alkoħoliċi.

2.  Krustaċew u prodotti tagħhom.

3.  Bajd u prodotti tagħhom.

4.  Ħut u prodotti tagħhom, minbarra:

   (a) il-ġelatina tal-ħut użata biex iġġorr il-vitamina jew preparamenti tal-carotenoid;
   (b) il-ġelatina tal-ħut jew Isinglass użati bħala aġent li jirfina fil-birra u l-inbid.

5.  Il-karawett u prodotti minnu.

6.  Is-soybeans u prodotti minnhom, minbarra:

   (a) żejt u xaħam tas-soybean irfinat għal kollox1;
   (b) tocopherols imħallta b'mod naturali (E306), D-alpha tocopherol naturali, D-alpha tocopherol acetate naturali, D-alpha tocopherol succinate naturali minn sorsi tas-soybean;
   (c) żjut veġetali mnissla minn phytosterols u phytosterol esters minn sorsi tas-soybean;
   (d) stanol ester tal-pjanti magħmul minn sterols taż-żejt veġetali minn sorsi tas-soybean.

7.  Ħalib u prodotti minnu (inkluż il-lattosju), minbarra:

   (a) ix-xorrox użat biex jagħmlu distillati alkoħoliċi;
   (b) lactitol.

8.  Ġewż, l-aktar lewż (Amygdalus communis L.), ġellewż (Corylus avellana), ġewż (Juglans regia), anakardji (Anacardium occidentale), ġewż Amerikan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), ġewż tal-Brażil (Bertholletia excelsa), pistaċċi (Pistacia vera), macadamia nuts u Queensland nuts (Macadamia ternifolia), u prodotti tagħhom, minbarra:

   (a) ġewż użat biex jagħmlu d-distillati alkoħoliċi.

9.  Karfus u prodotti minnu.

10.  Mustarda u prodotti tagħha.

11.  Ġulġlien u prodotti minnu.

12.  Dijossidu tal-kubrit u sulfiti f'konċentrazzjonijiet ta' aktar minn 10 mg/kg jew 10 mg/litru mfissra bħala SO2, fil-prodott intenzjonat għall-konsum.

13.  Lupin u prodotti minnu.

14.  Molluski u prodotti minnhom.

(1) U l-prodotti tagħhom, sakemm il-proċessi li għaddew minnhom m'għandhomx tendenza li jżidu l-livell ta' allerġeniċità evalwata mill-Awtorità għall-prodott rilevanti li minnu oriġinaw.


ANNESS III

IKEL LI T-TIKKETTJAR TIEGĦU JRID JINKLUDI DETTALL WIEĦED JEW AKTAR ADDIZZJONALI

tip jew kategorija ta' ikel

Dettalji

1. Ikel ippakkjat f'ċerti gassijiet

1.1 Ikel li d-durabbiltà tiegħu ġiet estiża permezz ta' gassijiet użati għall-ippakkjar awtorizzati skond id-Direttiva 89/107/KEE

“Ippakkjati f'atmosfera protetta”

2. PRODOTTI TAL-LAĦAM MINN QATLIET SPEĊJALI

2.1 Laħam u prodotti tal-laħam ġejjin minn annimali li ma ġewx sturduti qabel il-qatla, jiġifieri nqatlu f'ritwal

'Laħam li ġej minn qtil mingħajr stordiment“

3 Ikel li fih il-ħlewwiet

3.1 Ikel li fih xi ħlewwa jew ħlewwiet awtorizzati skond id-Direttiva 89/107/KEE

“bil-ħlewwa(/iet)”, din l-istqarrija għandha tkun ma' l-isem ta' l-ikel fil-parti viżiva prinċipali.

3.2 Ikel li fih kemm zokkor jew zokkrijiet miżjuda flimkien ma' ħlewwa jew ħlewwiet skond id-Direttiva 89/107/KEE

“biz-zokkor/zokkriet u ħlewwa(/iet)” din l-istqarrijiet għandha tkun ma' l-isem ta' l-ikel.

3.3 Ikel li fih l-aspartame awtorizzat skond id-Direttiva 89/107/KEE

“fih l-aspartame

3.4 Ikel li fih aktar minn 10% polyols miżjuda awtorizzati skond id-Direttiva 89/107/KEE

“konsum eċċessiv jista” jkollu effetti lassattivi“

tip jew kategorija ta' ikel

Dettalji

4. Ikel li fih l-aċidu glycyrrhizinic jew il-melħ ta' l-ammonju tiegħu

4.1 Il-ħelu jew xorb li fih l-aċidu glycyrrhizinic jew il-melħ ta' l-ammonju tiegħu minħabba ż-żieda tas-sustanza(sustanzi) kif inhuma jew il-pjanta likurizja Glycyrrhiza glabra, f'konċentrazzjoni ta' 100 mg/kg jew 10 mg/l jew aktar.

“fiha l-likurizja” għandha tiżdied immedjament wara l-lista ta' ingredjenti, sakemm il-kelma “likurizja” mhix diġà mniżżla fil-lista ta' ingredjenti jew fl-isem ta' l-ikel. Jekk ma jkunx hemm lista ta' ingredjenti, l-istqarrija għandha tidher ħdejn l-isem ta' l-ikel.

4.2 Il-ħelu li fih l-aċidu glycyrrhizinic jew il-melħ ta' l-ammonju tiegħu minħabba ż-żieda tas-sustanza(sustanzi) kif inhi jew il-pjanta tal-likurizja Glycyrrhiza glabra f'konċentrazzjonijiet ta' 4 g/kg jew aktar.

“fiha l-likurizja – nies li jbatu minn ipertensjoni għandhom jevitaw il-konsum eċċessiv” għandha titniżżel immedjatament wara l-lista ta' ingredjenti. Jekk ma jkunx hemm il-lista ta' ingredjenti, l-istqarrija għandha tidher ħdejn l-isem ta' l-ikel.

4.3 Xorb li fih l-aċidu glycyrrhizinic jew il-melħ ta' l-ammonju tiegħu minħabba ż-żieda tas-sustanza(/i) kif inhi jew il-pjanta tal-likorizja Glycyrrhiza glabra f'konċentrazzjonijiet ta' 50 mg/l jew aktar, jew ta' 300 mg/l jew aktar fil-każ ta' xorb li fih aktar minn 1,2% bil-volum ta' alkoħol(1).

“fiha l-likurizja – nies li jbatu minn ipertensjoni għandhom jevitaw il-konsum eċċessiv” għandha titniżżel immedjatament wara l-lista ta' ingredjenti. Jekk ma jkunx hemm il-lista ta' ingredjenti, l-istqarrija għandha tidher ħdejn l-isem ta' l-ikel.

tip jew kategorija ta' ikel

Dettalji

5. IKEL LI FIH L-AĊIDU GLUTAMIKU JEW L-IMLUĦA TIEGĦU

5.1Ikel li fih wieħed jew iktar mill-addittivi mal-ikel E620, E 621, E622, E623, E624 u E 625

'fih ingredjenti li jżidu l-aptit“

6. LAĦAM LI JIKKONSISTI MINN BIĊĊIET TAL-LAĦAM IKKUMBINATI

6.1 Laħam li jikkonsisti minn biċċiet tal-laħam ikkumbinati, li jista' jagħti l-impressjoni li jkun magħmul minn biċċa sħiħa

'b“partijiet ikkumbinati”, din l-istqarrija għandha takkumpanja l-isem tal-ikel.<0}

7. Xorb b'kontenut għoli ta' kaffeina

7.1 Xorb, minbarra dak ibbażat fuq il-kafe, it-te jew il-kafe jew l-estratt tat-te fejn l-isem ta' l-ikel jinkludi l-kelma “kafe'” jew “te”, li:

– hu intiż għall-konsum mingħajr modifikazzjoni u li fih il-kafeina, minn kwalunkwe sors, f'proporzjon ta' aktar minn 150 mg/l, jew

– hu f'forma konċentrata jew imnixxfa u wara r-rikostruzzjoni fih il-kafeina, minn kwalunkwe sors, f'proporzjon ta' aktar minn 150 mg/l

“Kontenut għoli ta' kafeina” fl-istess post viżiv bħall-isem tax-xorb, flimkien ma' referenza fil-parentesi u skond l-Artikolu 14(5) ta' dan ir-Regolament għall-kontenut ta' kafeina mfisser f'mg/100 ml.

tip jew kategorija ta' ikel

Dettalji

8. Ikel b'phytosterols miżjuda, phytosterol esters, phytostanols jew phytostanol esters

8.1 Ikel jew ingredjenti ta' l-ikel b'phytosterols miżjuda, phytosterol esters, phytostanols jew phytostanol esters

(1) “bi sterols tal-pjanti miżjuda” jew “bi stanols tal-pjanti miżjuda” fl-istess parti viżiva bħall-isem ta' l-ikel;

(2) l-ammont ta' kontenut ta' fotosteroli, l-esteri fitosteroli, l-fitostanoli jew l-esteri fitostanoli miżjud (espress bħala % jew bħala g ta' steroli/stanoli ħielsa tal-pjanti kull 100 g jew 100 ml tal-ikel) għandu jiġi dikjarat fil-lista ta' l-ingredjenti;

(3) stqarrija li l-ikel hu intiż esklussivament għan-nies li jixtiequ jbaxxu l-livell ta' kolesterol fid-demm tagħhom;

(4) stqarrija li l-pazjenti li qed jieħdu medikazzjoni biex ibaxxu l-kolesterol għandhom jikkonsmaw il-prodott biss taħt superviżjoni medika;

(5) stqarrija li tidher mall-ewwel li l-ikel jista' ma jkunx adattat b'mod nutrizzjonali għal ommijiet tqal jew li qed ireddgħu u għal tfal taħt il-ħames snin;

(6) parir li l-ikel irid jintuża' bħala parti minn dieta bilanċjata u varjata, inkluż konsum regolari ta' frott u ħaxix biex iżomm għolja l-livelli ta' carotenoid;

tip jew kategorija ta' ikel

Dettalji

(7) fl-istess parti viżiva bħad-dettall meħtieġ taħt il-punt 3) ta' hawn fuq, stqarrija li l-konsum ta' aktar minn 3 g kuljum ta' sterols tal-pjanti miżjuda/stanols tal-pjanti għandu jiġi evitat;

(8) definizzjoni ta' porzjon ta' l-ikel jew ingredjent ta' l-ikel konċernat (preferibbilment fi g jew ml) bl-ammont ta' l-isterol tal-pjanti/stanol tal-pjanti li fih kull porzjon.

9. PRODOTTI TAL-LAHAM U TAT-TJUR

9.1 Prodotti tat-tiġieġ li fil-produzzjoni tagħhom ntużaw il-proteini taċ-ċanga jew tal-majjal.

L-użu tal-proteini taċ-ċanga jew tal-majjal għandu dejjem ikun ittikkettat b'mod ċar fuq l-imballaġġ.

(1) Il-livell għandu japplika għall-prodotti kif propost lesti li jiġu kkonsmati jew magħmula mill-ġdid skond l-istruzzjonijiet tal-fabbrikanti.


ANNESS IV

IKEL LI HU EŻENTAT MIR-REKWIŻIT DWAR IT-TIKKETTJAR OBBLIGATORJUTAN-NUTRIZZJONI ▌

–  frott u ħaxix frisk u prodotti mhux ipproċessati li fihom ingredjent wieħed jew kategorija waħda ta' ingredjenti;

   prodotti pproċessati li għaddew biss minn ipproċessar wieħed li hu affumikazzjoni jew maturazzjoni u li magħmulin minn ingredjent wieħed jew kategorija waħda ta' ingredjenti;
   ilmijiet minerali naturali jew ilmijiet oħrajn intiżi li jiġu kkonsmati min-nies, inkluż dawk fejn l-unika ingredjenti miżjuda huma d-dijossidu tal-karbonju u/jew ħwawar;
   ħxejjex aromatiċi, ħwawar u taħwir jew taħlitiet tagħhom;
   melħ u sostituti tal-melħ;
   zokkor u tipi ġodda ta' zokkor;
   varjetajiet ta' dqiq;
   prodotti koperti bid-Direttiva 1999/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Frar 1999 marbuta ma' estratti tal-kafe u estratti taċ-ċikwejra(1), żerriegħa tal-kafe sħiħa jew mitħuna jew żerriegħa tal-kafe dekafinat sħiħa jew mitħuna;
   infużjoni tal-ħxejjex aromatiċi, te, te dekafinat, te magħmul malajr jew li jinħall jew estratt tat-te, dekafinat magħmul malajr jew te li jinħall jew estratt tat-te, li ma fihomx ingredjenti miżjuda;
   ħall fermentat u sostituti tal-ħall, inkluż dawk fejn l-unika ingredjenti miżjuda huma l-ħwawar;
   ħwawar;
   addittivi ta' l-ikel;
   għajnuniet għall-ipproċessar;
   enżimi ta' l-ikel;
   ikel koloranti;
   weraq tad-deheb tal-ikel;
   ġelatina;
   ġelatina jew komposti biex jgħaqad il-ġamm;
   ħmira;
   prodotti taċ-chewing gum;
   oġġetti tal-ikel b'disinn jew ippakkjar staġjonali, ta' lussu jew biex jingħataw bħala rigal;
   ħlewwiet tal-istaġun u figuri taz-zokkor u ċ-ċikkulata;
   multi-pakketti mħallta;
   assortimenti;
   ikel f'pakketti jew f'kontenituri li l-akbar wiċċ tagħhom għandu erja ta' inqas minn 75 ċm2; il-kontenut tal-enerġija kif spjegat fl-Artikolu 29(1)(a) xorta waħda għandu jiġi indikat fiz-zona viżiva prinċipali;
   ikel mibjugħ minn nies privati fil-kuntest ta' attivitajiet okkażjonali, u mhux bħala parti minn intrapriża li tkun timplika ċerta kontinwità ta' attivitajiet u ċertu ammont ta' organizzazzjoni;
   ikel li mhux ippakkjat minn qabel, inklużi l-prodotti tal-ikel tal-massa, maħsub għall-konsum immedjat;
   prodotti magħmula b'mod artiġjanali;
   ikel mibjugħ direttament fuq is-suq agrikolu;
   ikel fornut direttament minn impriżi żgħar fi ta' kwantitajiet żgħar ta' prodotti lill-konsumatur aħħari jew lil stabbilimenti lokali ta' bejgħ bl-imnut li jfornu direttament lill-konsumatur aħħari;
   ikel f'pakkett intern mhux maħsub li jinbiegħ mingħajr il-pakkett ta' barra (l-informazzjoni dwar in-nutrizzjoni għandha tingħata fuq il-pakkett ta' barra sakemm ma tkunx tappartjeni għall-kategoriji ta' ikel li huma eżentati taħt dan l-Anness);
   ikel fi kwantità ta' anqas minn 5 g/ml;
   fliexken tal-ħġieġ immarkati b'mod indelebbli.

(1) ĠU L 66, 13.3.1999, p. 26.


ANNESS V

L-ISEM TA' L-IKEL U D-DETTALJI SPEĊIFIĊI LI JKOLLU MIEGĦU

Parti A – l-isem ta' l-ikel

1.  Għandu jitħalla jintuża fl-Istat Membru fejn isir ir-reklamar l-isem ta' l-ikel li bih il-prodott jiġi fabbrikat legalment u mibjugħ fl-Istat Membru tal-produzzjoni.

Minkejja dan, meta l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari dawk imniżżla fl-Artikolu 9, ma jgħinux lill-konsumaturi fl-Istat Membru fejn isir ir-reklamar biex isiru jafu n-natura vera ta' l-ikel u biex jiddistingwuh mill-ikel li miegħu jista' jiġi mħawwad, l-isem ta' l-ikel għandu jkollu miegħu informazzjoni oħra deskrittiva li għandha tidher fl-istess zona viżiva ma' ġenb l-isem tal-ikel u tinkiteb b'tipa ċara u li tista' tinqara faċilment.

2.  F'każijiet rari, l-isem ta' l-ikel ta' l-Istat Membru tal-produzzjoni m'għandux jintuża' fl-Istat Membru tal-bejgħ meta l-ikel li hu jsemmi jkun differenti, fir-rigward tal-kompożizzjoni jew il-fabbrikazzjoni tiegħu, mill-ikel magħruf taħt dak l-isem li d-dispożizzjonijiet tal-punt 1 mhumiex biżżejjed biex jassiguraw, fl-Istat Membru tal-bejgħ, li tingħata informazzjoni korretta lix-xerrej.

3.  L-ebda isem protett bħala proprjetà intelletwali, isem tad-ditta jew isem ornamentali ma jista' jiġi sostitwit ma' l-isem ta' l-ikel.

Parti B – Dettalji obbligatorji li jinsabu ma' l-isem ta' l-ikel

1.  L-isem ta' l-ikel għandu jinkludi jew ikollu miegħu d-dettalji dwar il-kondizzjoni fiżika ta' l-ikel jew it-trattament speċifiku li jkun għadda minnu (pereżempju, bit-trab, imnixxef iffriżat, iffriżat mill-ġdid, iffriżat għal kollox, iffriżat malajr, defriżat, konċentrat, affumikat) fil-każijiet kollha fejn jekk dik l-informazzjoni titħalla barra tista' tiżgwida lix-xerrej.

2.  L-ikel trattat b'radjazzjoni jonizzanti għandu jkollu waħda mill-indikazzjonijiet li ġejjin:"

irradjat' jew ‘trattat b'radjazzjoni jonizzanti’.

3.  L-isem tal-ikel għandu jindika kull ingredjent li hemm miżjud li ġej minn oriġini ta' annimal differenti mill-annimal primarju, għall-prodotti tal-laħam li għandhom l-apparenza ta' taqtigħa, ġog, lista, porzjon jew karkassa tal-laħam u għall-prodotti tal-ħut.

4.  L-isem tal-ikel fl-ittikkettjar ta' kull prodott tal-laħam li għandu dehra ta' taqtigħa, ġog, lista, porzjon jew karkassa tal-laħam, jew laħam ippreservat għandu jinkludi l-indikazzjoni ta':

   (a) kull ingredjent miżjud mal-bqija tal-laħam li ġej minn oriġini ta' xi annimal differenti; kif ukoll
  (b) kull ilma miżjud f'dawn iċ-ċirkustanzi li ġejjin:
   fil-każ ta' laħam imsajjar u nej, jew laħam ippreservat imsajjar, l-ilma miżjud ‘il fuq minn 5 % tal-piż tal-prodott;
   fil-każ ta' laħam ippreservat mhux imsajjar, kull ilma miżjud li jifforma ‘l fuq minn 10 % tal-piż tal-prodott.

5.  L-isem tal-ikel fl-ittikkettjar ta' kull prodott tal-ħut li għandu dehra ta' taqtigħa, filett, lista, jew porzjon ta' ħut għandu jinkludi l-indikazzjoni ta':

   (a) kull ingredjent miżjud li oriġina mill-ħaxix, jew minn xi annimal ieħor għajr il-ħut; kif ukoll
   (b) kull ilma miżjud li jifforma ‘l fuq minn 5 % tal-piż tal-prodott.

Parti Ċ – Rekwiżiti speċifiċi li jikkonċernaw l-għoti ta' isem ta' ‘laħam ikkapuljat’

1.  Kriterji ta' kompożizzjoni ċċekkjati abbażi ta' medja ta' kuljum:

Kontenut ta' xaħam

Tessut li jgħaqqad:

meat protein ratio

‐ laħam ikkapuljat dgħif

≤ 7 %

≤ 12

‐ ikkapuljat taċ-ċanga pura

≤ 20 %

≤ 15

‐ laħam ikkapuljat li fih il-majjal

≤ 30 %

≤ 18

‐ laħam ikkapuljat ta' speċi oħra

≤ 25 %

≤ 15

2.  Permezz ta' deroga mir-rekwiżiti stipulati fil-Kapitolu IV tas-Taqsima V ta' l-Anness III għar-Regolament (KE) Nru 853/2004, il-kliem li ġej għandu jidher fuq it-tikkettjar:

– ‘persentaġġ ta' xaħam taħt ...

"

"

– ‘tessut li jgħaqqad: proporzjon ta' proteini fil-laħam taħt ...’.

"

3.  L-Istati Membri jistgħu jagħtu lok li jitqiegħed fis-suq nazzjonali tagħhom laħam ikkapuljat li ma jikkonformax mal-kriterji stipulati fil-punt 1 ta' din il-Parti taħt marka nazzjonali li ma tistax tiġi mħawda mal-marki previsti fl-Artikolu 5(1) tar-Regolament (KE) Nru 853/2004.

Parti D – Rekwiżiti speċifiċi li jikkonċernaw l-għoti ta' isem ta' kisi għaz-zalzett

Fil-lista ta' ingredjenti l-kisi taz-zalzett għandu jiġi indikat kif ġej:

   'kisi naturali“, jekk il-kisi użat għall-produzzjoni taz-zalzett ikun ġej mill-passaġġ intestinali ta'annimali ungulati
   'kisi artifiċjali“, fil-każijiet l-oħra.

Jekk kisi artifiċjali ma' jkux jittiekel, dan għandu jiġi indikat bħala tali.

Parti E- DENOMINAZZJONI UFFIĊJALI GĦAL IKEL LI TAGĦTI L-IMPRESSJONI LI HUWA IKEL DIFFERENTI (l-elenku segwenti fih xi eżempji)

Ikel li jagħti l-impressjoni li huwa ikel differenti jew li jkollu ingredjent li nbidel b'ingredent imitazzjoni għandu jkun ittikkettat kif ġej:

Diverġenza f'termini ta' tip, kwalità u kompożizzjoni

Għoti ta' isem uffiċjali

Meta mqabbel ma' ġobon, sostituzzjoni totali jew parzjali ta' xaħam tal-ħalib b'xaħam veġetali

'imitazzjoni ta' ġobon“

Meta mqabbel mal-perżut, kompożizzjoni mibdula li tikkonsisti minn ingredjenti mfarrka b'kontenut ta' laħam ferm anqas.

'imitazzjoni ta' perżut“


ANNESS VI

INDIKAZZJONI U GĦOTI TA' ISEM LILL-INGREDJENTI

Parti A – Dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw l-indikazzjoni ta' ingredjenti f'ordni li tonqos skond l-użin

Kategorija ta' ingredjenti

Dispożizzjoni li tikkonċerna l-indikazzjoni bl-użin

1. Ilma miżjud u prodotti volatili

Għandhom jitniżżlu fl-ordni skond il-piż tagħhom tal-prodott lest. L-ammont ta' ilma miżjud bħala ingredjent f'xi ikel għandu jiġi kkalkulat billi jitnaqqas mill-ammont totali tal-prodott lest l-ammont totali ta' l-ingredjenti l-oħra użati. Dan l-ammont m'għandux jitqies jekk ma jaqbiżx il-5% bil-piż tal-prodott lest.

2. Ingredjenti użati f'forma konċentrata jew deidrata u magħmula mill-ġdid waqt il-fabbrikazzjoni

Jistgħu jitniżżlu fl-ordni skond il-piż tagħhom kif irreġistrat qabel il-konċentrazzjoni jew id-dijadrizzazzjoni tagħhom.

3. L-ingredjenti użati f'ikel konċentrat jew deiderat, li huma intiżi biex jiġu magħmula mill-ġdid biż-żieda ta' ilma

Jistgħu jitniżżlu f'ordni proporzjonali tal-prodott magħmul mill-ġdid dejjem jekk il-lista ta' ingredjenti jkollha magħha espressjoni, bħala “ingredjenti tal-prodott magħmul mill-ġdid” jew “ingredjenti tal-prodott lest biex jintuża”.

Kategorija ta' ingredjenti

Dispożizzjoni li tikkonċerna l-indikazzjoni bl-użin

4. Il-frott, il-ħaxix jew il-faqqiegħ, li ma tantx jippredominaw f'termini ta' użin u li huma użati fi proporzjonijiet li x'aktarx ivarjaw, użati f'taħlita bħala ingredjenti ta' xi ikel

Jistgħu jitqiegħdu flimkien fi grupp fil-lista ta' ingredjenti taħt l-isem “frott”, “ħxejjex” jew “faqqiegħ” flimkien mal-frażi ' fi proporzjonijiet li jvarjaw“, segwiti immedjatament b'lista tal-frott, ħxejjex jew faqqiegħ li jkun fihom. F'dawk il-każijiet, it-taħlita għandha titniżżel fil-lista ta' ingredjenti skond l-Artikolu 19(1), abbażi tal-piż totali tal-frott, ħxejjex jew faqqiegħ li jkun fiha.

5. Taħlitiet jew preparazzjonijiet ta' ħwawar jew ħxejjex aromatiċi, fejn l-ebda minnhom ma tippredomina sew fil-proporzjon bl-użin

Jistgħu jitniżżlu f'ordni oħra dejjem jekk dik il-lista ta' ingredjenti fiha magħha l-espressjoni bħal “fi proporzjon varjabbli”.

6. Ingredjenti li jiffurmaw inqas minn 2 % tal-prodott lest

Jistgħu jitniżżlu f'ordni differenti wara l-ingredjenti l-oħra.

7. Ingredjenti li huma simili jew li jistgħu jiġu sostwiti b'xulxin, li x'aktarx jintużaw fil-fabbrikazzjoni jew preparazzjoni ta' xi ikel mingħajr ma jbiddlu l-kompożizzjoni tiegħu, in-natura tiegħu jew il-valur tiegħu li jidher, u sakemm jiffurmaw inqas minn 2 % tal-prodott lest

Tista' ssir referenza għalihom fil-lista ta' ingredjenti permezz tal-frażi “fihom ... u/jew ...”, fejn talanqas wieħed minn mhux aktar minn żewġ ingredjenti jinsab fil-prodott lest. Din id-dispożizzjoni m'għandhiex tapplika għal addittivi ta' l-ikel jew għall-ingredjenti mniżżla fil-Parti Ċ ta' dan l-Anness.

Parti B – Ċerti ingredjenti jissemmew bl-isem tal-kategorija aktar milli b'isem speċifiku

L-ingredjenti li jappartjenu għal waħda mill-kategoriji ta' ikel imniżżla hawn taħt u li huma kostitwenti ta' xi ikel ieħor għandhom ikunu meħtieġa jissemmew biss bl-isem ta' dik il-kategorija.

Definizzjoni tal-kategorija ta' ikel

Għoti ta' isem

1. Żjut raffinati apparti milli żejt taż-żebbuġa

“Żejt”, flimkien ma'jew l-aġġettiv ▌ mill-“annimali”, (jew l-indikazzjoni tal-oriġini speċifika tagħhom mill-annimali) jew, skond kif xiraq, ▌b'indikazzjoni ta' l-oriġini veġitali ▌ tagħhom.

F'każijiet meta ma jistax ikun iggarantit li ċerti żjut veġitali m'humiex preżenti l-użu ta' “Jista” jkun fih...' huwa meħtieġ.

L-aġġettiv “idroġenizzat” irid ikun ma' l-indikazzjoni ta' żejt idroġenizzat ▌.

2. Xaħmijiet raffinati

“Xaħam”, flimkien ma'▌indikazzjoni ta' l-oriġini veġitali jew mill-annimali tagħhom.

L-aġġettiv “idroġenizzat” irid ikun ma' l-indikazzjoni ta' xaħam idroġenizzat sakemm l-ammont ta' saturati u trans xaħmijiet ma jkunux imniżżla fid-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni

3. Taħlitiet ta' tqiq akwistati minn tnejn jew aktar speċje taċ-ċereali

“Dqiq”, segwit minn lista taċ-ċereali li minnhom inkiseb, f'ordni li tonqos skond l-użin

4. Lamtijiet, ▌lamtijiet immodifikati b'meżżi fiżiċi jew bl-enżimi lamtu inkaljat jew destrinat, lamtu mmodifikat bi trattament tal-aċtu jew tal-alkali u lamtu bbliċjat.

“Lamtu”

5. L-ispeċi kollha tal-ħut fejn il-ħut jifforma ingredjent ta' xi ikel ieħor u dejjem jekk l-isem u l-preżentazzjoni ta' dak l-ikel ma jirreferix għal speċi speċifika ta' ħut

“Ħut”

6. It-tipi kollha ta' ġobon fejn il-ġobon jew taħlita ta' ġobnijiet tifforma ingredjent ta' xi ikel u dejjem jekk l-isem u l-preżentazzjoni ta' dak l-ikel ma tirreferix għal tip speċifiku ta' ġobon

“Ġobon”

7. Il-ħwawar kollha li ma jeċċedux 2 % bil-piż ta' l-ikel

“Ħwawar” jew “ħwawar imħallta”

8. Il-ħxejjex aromatiċi kollja jew partijiet minn ħxejjex aromatiċi li ma jeċċedux 2 % bil-piż ta' l-ikel

“Ħxejjex aromatiċi” jew “ħxejjex aromatiċi mħallta”

9. It-tipi tal-preparazzjonijiet kollha tal-gomma (għelk) użati fil-manifattura tal-bażi tal-gomma għal chewing gum

“Bażi tal-gomma”

10. It-tipi kollha ta' prodotti ta' ċereeali moħmija u mfarrka

“Frak” jew “qriemeċ” kif jixraq

11. It-tipi kollha tas-sokrosju

“Zokkor”

12. Anhydrous dextrose jew dextrose monohydrate

“Dextrose”

13. Xirop tal-glukosju u xirop tal-glikosju aniħidrat

“Ġulepp tal-glukows”

14. It-tipi kollha tal-proteina tal-ħalib (proteini tal-kaseini, tal-kasinati, u tax-xorrox) u t-taħlitiet tagħhom

“Proteini tal-ħalib”

15. Butit tal-kokotina, ippressat, mislut jew raffinat

“Butir tal-kuddina”

16. Estratti naturali minn frott, ħxejjex u pjanti li jittieklu jew partijiet ta' pjanti, li jinkisbu permezz ta' proċessi mekkaniċi u fiżiċi li jintużaw f'forma kkonċentrata għall-kulur tal-ikel

ikel li jagħti kulur

17. It-tipi kollna ta' nbejjed kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 1493/1999

“Inbid”

18. Il-muskoli skeletriċi(1) ta' l-ispeċi mammiferi u ta' l-għasafar meqjusa tajbin biex jiġu kkonsmati min-nies b'tessut inkluż b'mod naturali jew imwaħħal, fejn ix-xaħam totali u l-kontenut tat-tessut konnettiv ma jeċċedux il-valuri indikati hawn taħt u fejn il-laħam jikkostitwixxi ingredjent ta' xi ikel ieħor.

Din id-definizzjoni tinkludi l-laħam miksub mill-għadam imlaħħam permezz ta' mezzi mekkaniċi, u li mhux kopert mid-definizzjoni tal-UE ta' laħam separat b'mod mekkaniku kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 853/2004.

Xaħam massimu u kontenut massimu ta' tessut konnettiv għall-ingredjenti msemmija bit-terminu “... laħam”

“... laħam” u l-isem(/ismijiet)(2) ta' l-ispeċi ta' l-annimali li minnu ġej.

Definizzjoni tal-kategorija ta' ikel

Għoti ta' isem

Speċi

Xaħam (%)

Tessut li jgħaqqad(3) (%)

Mammiferi (minbarra fniek u qżieqeż) u taħlitiet ta' speċi mal-mammiferi predominanti

25

25

Qżieqeż

30

25

Għasafar u fniek

15

10

Jekk jinqabżu dawn il-limiti massimi, iżda l-kriterji l-oħra kollha għad-definizzjoni ta' “laħam” jiġu sodisfatti, il-kontenut ta' “... laħam” irid ikun aġġustat “l isfel skond il-bżonn u l-lista ta' ingredjenti trid issemmi, flimkien mat-terminu ”... laħam“, il-preżenza ta' xaħam u/jew tessut konnettiv.

19. It-tipi kollha ta' prodotti koperti bid-definizzjoni ta' “laħam separat b'mod mekkaniku”.

“laħam separat b'mod mekkaniku” u l-isem(/ismijiet)(4) ta' l-ispeċi ta' annimali li minnu ġej.

Parti Ċ – ĊERTI INGREDJENTI JISSEMMEW BL-ISEM TAL-KATEGORIJA TAGHHOM SEGWITI BL-ISEM SPECIFIKU TAGHHOM JEW IN-NUMRU TAL-KE TAGHHOM

Addittivi ta' l-ikel u l-enżimi barra minn dawk speċifikati fl-Artikolu 21(b) li jappartjenu għal waħda mill-kategoriji mniżżla f'din il-Parti jridu jingħataw l-isem ta' dik il-kategorija, flimkien ma' l-isem speċifiku tagħhom jew, jekk jixraq, in-numru tal-KE tagħhom. Jekk l-ingredjent jappartjeni għal aktar minn waħda mill-kategoriji, għandha tiġi indikata l-kategorija adattata għall-funzjoni prinċipali fil-każ ta' l-ikel imsemmi. Minkejja dan, l-għoti ta' l-isem “lamtu modifikat” irid ikollu dejjem miegħu l-indikazzjoni ta' l-oriġini speċifika veġetali tiegħu, meta dak l-ingredjent jista' jkun fih il-glutina.

Aċtu

Regolatur ta' l-aċidità

Aġent ta' kontra l-caking

Aġent ta' kontra l-fowm

Antiossidant

Bulking agent

Kulur

Emulsjonant

Melħ emulsifikat(5)

Enzimi(6)

Kimika li ssaħħaħ

Dak li jtejjeb it-togħma

Kimika li tittratta d-dqiq

Kimika tal-ġel

Kimika tal-kisi

Humectant

Lamtu mmodifikat2

L-estratt taċ-Ċelluloża2

Preservattiv

Gass ikkompressat

Kimika li tgħolli

Stabbilizzatur

Ħlewwa

Materjal li jħaxxen

Parti D – L-għoti ta' isem lill-ħwawar fil-lista ta' ingredjenti

1.  Il-ħwawar għandhom jiġu msemmija jew bil-kelma “ħwawar” jew b'isem jew deskrizzjoni aktar speċifika tal-ħwawar.

2.  Il-kinina u/jew il-kafeina użati bħala ħwawar fil-produzzjoni jew fil-preparazzjoni ta' xi ikel għandhom jissemmew bl-isem fil-lista ta' ingredjenti eżatt wara l-kelma “ħwawar”.

3.  Il-kelma “naturali” jew xi kelma oħra li jkollha kważi l-istess tifsira tista' tintuża' biss għall-ħwawar li fihom il-komponent tal-ħwawar fih esklussivament sustanzi tal-ħwawar kif imfissra fl-Artikolu 1(2)(b)(i) tad-Direttiva 88/388/KEE u/jew il-preparazzjonijiet tal-ħwawar kif imfissra fl-Artikolu 1(2)(ċ) ta' dik id-Direttiva.

4.  Jekk l-isem tal-ħwawar fih referenza għan-natura jew oriġini veġetali jew ta' l-annimali tas-sustanzi inkorporati, il-kelma “naturali” jew xi kelma oħra li jkollha kważi l-istess tifsira ma tistax tintuża' sakemm il-komponent tal-ħwawar ma jkunx ġie iżolat permezz ta' proċessi fiżiċi, enżimatiċi jew mikrobijoloġiċi adattati jew proċessi ta' preparazzjoni ta' l-ikel tradizzjonali biss jew kważi biss mill-ikel jew mis-sors ta' ħwawar konċernati.

Parti E – L-għoti ta' isem lill-ingredjenti komposti

1.  Ingredjent kompost jista' jiġi inkluż fil-lista ta' ingredjenti, taħt l-isem tiegħu stess sakemm dan ikun stipulat bil-liġi jew stabbilit bit-tradizzjoni, fir-rigward tal-piż globali tiegħu, u jkun segwit immedjatament b'lista ta' ingredjenti tiegħu.

2.  Il-lista ta' ingredjenti għall-ingredjenti komposti m'għandhiex tkun obbligatorja:

   (a) fejn il-kompożizzjoni ta' l-ingredjent kompost huwa mfisser fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni preżenti, u sakemm l-ingredjent kompost jikkostitwixxi inqas minn 2 % tal-prodott lest; iżda, din id-dispożizzjoni m'għandhiex tapplika għall-addittivi ta' l-ikel, skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 21(a) sa (d); jew
   (b) għall-ingredjenti komposti magħmula minn taħlitiet ta' speċi u/jew ħxejjex aromatiċi li jikkostitwixxu inqas minn 2 % tal-prodott lest, minbarra l-addittivi ta' l-ikel, dejjem skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 21 (a) sa (d); jew
   (c) fejn l-ingredjent kompost huwa ikel li għalih mhix meħtieġa lista ta' ingredjenti taħt il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

(1) Id-dijaframma u l-masseters huma parti mill-muskoli skeletriċi, filwaqt li l-qalb, l-ilsien, il-muskoli tar-ras (minbarra l-masseters), il-muskoli tal-carpus, it-tarsus u d-denb huma esklużi.
(2) Għat-tikkettjar bl-Ingliż, dan l-isem jista' jiġi mibdul bl-isem ġeneriku ta' l-ingredjent għall-ispeċi ta' l-annimal konċernat.
(3) Il-kontenut tat-tessut konnettiv hu kkalkulat abbażi tal-proporzjon bejn il-kontenut ta' collagen u l-kontenut ta' proteini tal-laħam. Il-kontenut ta' collagen ifisser l-kontenut idroksiprolina multiplikat b'fattur ta' 8.
(4) Għat-tikkettjar bl-Ingliż, dan l-isem jista' jiġi mibdul bl-isem ġeneriku ta' l-ingredjent għall-ispeċi ta' l-annimal konċernat.
(5) Għal ġobon ipproċessat biss u prodotti bbażati fuq ġobon ipproċessat.
(6) L-isem speċifiku jew in-numru tal-KE m'għandux ikun meħtieġ li jiġi indikat.


ANNESS VII

INDIKAZZJONI KWANTITATTIVA TA' INGREDJENTI

1.  L-indikazzjoni kwantitattiva m'għandhiex tkun meħtieġa:

  (a) għal xi ingredjent jew kategorija ta' ingredjenti:
   (i) li l-piż nett mingħajr ilma tagħhom hu indikat skond il-punt 5 ta' l-Anness VIII; jew
   (ii) il-kwantitajiet ta' liema kienu diġà obbligatorji fuq it-tikkettjar skond id-dispożizzjonijiet tal-Unjoni; jew
   (iii) li huma użati fi kwantitajiet żgħar għall-finijiet ta' ħwawar; jew
   (iv) li, filwaqt li jidhru fl-isem ta' l-ikel, mhumiex tali li jikkmandaw l-għażla tal-konsumatur fil-pajjiż fejn jiġu mibjugħa minħabba li l-varjazzjoni fil-kwantità mhix essenzjali biex tikkaratterizza l-ikel jew ma tiddistingwihx minn ikel simili; jew
   (b) fejn id-dispożizzjonijiet tal-Unjoni speċifiċi jistipulaw b'mod preċiż il-kwantità ta' xi ingredjent jew kategorija ta' ingredjenti mingħajr ma jaħsbu għall-indikazzjoni tiegħu fuq it-tikkettjar; jew
   (c) fil-każijiet imsemmija fil-punti 4 u 5 tal-Parti A ta' l-Anness VI.

2.  L-Artikolu 23(1) (a) u (b) m'għandux japplika fil-każ ta':

   (a) xi ingredjent jew kategorija ta' ingredjenti koperti bl-indikazzjoni “bil-ħwawar” jew “biz-zokkor” jekk dik l-indikazzjoni tkun ma' l-ikel, skond l-Anness III; jew
   (b) xi vitamini u minerali miżjuda jekk dik is-sustanza tkun soġġetta għad-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni.

3.  L-indikazzjoni tal-kwantità ta' xi ingredjent jew kategorija ta' l-ingredjenti għandha:

   (a) tkun imfissra bħala persentaġġ, li għandha tikkorrispondi mal-kwantità ta' l-ingredjent jew ingredjenti meta jintuża“/jintużaw; u
   (b) tidher jew fl-isem jew eżatt ħdejn l-isem ta' l-ikel jew fil-lista ta' ingredjenti b'konnessjoni ma' l-ingredjent jew kategorija ta' ingredjenti konċernati.

4.  B'deroga mill-punt 3,

   (a) fejn l-ikel ikun tilef mill-irtubija tiegħu minħabba trattament bis-sħana jew trattament ieħor, il-kwantità għandha tiġi mfissra bħala persentaġġ li għandu jikkorrispondi mal-kwantità ta' l-ingredjent(i) użat, marbut mal-prodott lest, sakemm dik il-kwantità jew il-kwantità totali ta' l-ingredjenti kollha indikati fuq it-tikkettjar taqbeż il-100 %, f'liema każ il-kwantità għandha tiġi indikata abbażi tal-piż ta' l-ingredjent(i) użat biex tiġi preparata 100 g tal-prodott lest;
   (b) il-kwantità ta' l-ingredjenti volatili għandha tiġi indikata abbażi tal-proporzjon tagħhom bl-użin fil-prodott lest;
   (c) il-kwantità ta' ingredjenti użati f'forma konċentrata jew deidrata u magħmula mill-ġdid waqt il-fabbrikazzjoni tista' tiġi indikata abbażi tal-proporzjon tagħhom bl-użin kif meħud waqt il-konċentrazzjoni jew id-deidrazzjoni tagħhom;

(d)  fil-każ ta' ikel konċentrat jew deidrat li hu intiż li jiġi magħmul mill-ġdid biż-żieda ta' ilma, il-kwantità ta' l-ingredjenti tista' tiġi indikata abbażi tal-proporzjon tagħhom bl-użin fil-prodott magħmul mill-ġdid.


ANNESS VIII

DIKJARAZZJONI DWAR IL-KWANTITA` NETTA

1.  Il-kwantità netta ma għandhiex tkun obbligatorja fil-każ ta' ikel:

   (a) li hu soġġett għal telf konsiderevoli fil-volum jew piż tiegħu jew li mhux ippakkjat bil-lest u jinbiegħ bil-wieħed jew jintiżen fil-preżenza tax-xerrej; jew
   (b) il-kwantità netta tiegħu li hi inqas minn 5 g jew 5 ml; iżda, din id-dispożizzjoni m'għandhiex tapplika għall-ħwawar u l-ħxejjex aromatiċi; jew
   (c) li għalihom hemm eżenzjonijiet stabbiliti f'dispożizzjonijiet legali oħra.

2.  Fejn l-indikazzjoni ta' ċertu tip ta' kwantità (bħall-kwantità nominali, il-kwantità minima, il-kwantità medja) hi meħtieġa bid-dispożizzjonijiet tal-Unjoni jew, fejn m'hemm xejn, bid-dispożizzjonijiet nazzjonali, din il-kwantità għandha titqies bħala l-kwantità netta għall-finijiet ta' dan ir-Regolament.

3.  Meta oġġett ippakkjat bil-lest ikun magħmul minn żewġ oġġetti jew aktar ippakkjati bil-lest li fihom l-istess kwantità ta' l-istess prodott, il-kwantità netta għandha tiġi indikata billi tissemma l-kwantità netta li hemm f'kull pakkett individwali u n-numru totali ta' dawk il-pakketti. L-indikazzjoni ta' dawk id-dettalji m'għandhiex, iżda, tkun obbligatorja fejn in-numru totali ta' pakketti individwali jista' jidher sew u jiġi magħdud faċilment minn barra u fejn talanqas tidher sew minn barra indikazzjoni waħda tal-kwantità netta li hemm f'kull pakkett individwali.

4.  Meta oġġett ippakkjat bil-lest ikun magħmul minn żewġ pakkett individwali jew aktar li mhumiex meqjusa bħala unitajiet għall-bejgħ, il-kwantità netta għandha tingħata billi tiġi indikata l-kwantità netta totali u n-numru totali ta' pakketti individwali.

5.  Meta ikel solidu jiġi preżentat f'forma likwida, il-piż nett ta' l-ikel imsoffi mil-likwidu għandu jiġi indikat ukoll.

Għall-finijiet ta' dan il-punt, “il-forma likwida” għandha tfisser il-prodotti li ġejjin, possibbilment f'taħlitiet u anki meta ffriżati jew iffriżati malajr, dejjem jekk il-likwidu hu biss żieda ma' l-elementi essenzjali ta' dik il-preparazzjoni u għalhekk mhux fattur deċiżiv għax-xiri: ilma, taħlitiet ta' melħ fl-ilma, salmura, taħlitiet ta' ilma ta' aċidi fl-ikel, ħall, taħlitiet fl-ilma taz-zokkor, taħlitiet fl-ilma ta' sostanzi oħra ħelwin, ġulepp tal-froxx jew tal-ħaxix fil-każ ta' frott jew ħxejjex.


ANNESS IX

SAĦĦA ALKOĦOLIKA

Is-saħħa alkoħolika proprja bil-volum ta' xorb li fih aktar minn 1,2 % bil-volum ta' alkoħol għandha tiġi indikata permezz ta' numru sa mhux iktar minn post wieħed deċimali. Dan għandu jkun segwit bis-simbolu “%vol.” u jista' jkollu quddiemu l-kelma “alkoħol” jew l-abbrevazzjoni “alc”.

Is-saħħa alkoħolika għandha tiġi determinata f'temperatura ta' 20°C.

It-tolleranzi pożittivi u negattivi mħollija fir-rigward ta' l-indikazzjoni tas-saħħa alkoħolika bil-volum u mfissra f'valuri assoluti għandhom jidhru kif imniżżla fit-tabella li ġejja. Dawn għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju għat-tolleranzi li joħorġu mill-metodu ta' analiżi użat biex tiġi determinata s-saħħa alkoħolika.

Deskrizzjoni tax-xorb

Tolleranza pożittiva jew negattiva

1. Birer li jkollhom qawwa alkoħolika li ma taqbiżx il-5,5 % tal-vol.; xorb klassifikat taħt is-subtitolu 22.07 B II tat-Tariffa Komuni Doganali u magħmul mill-għeneb:

0,5 % vol.

2. Birer li jkollhom qawwa alkoħolika li taqbeż il-5,5 % tal-vol.; ix-xorb klassifikat taħt is-subtitolu 22.07 B I tat-Tariffa Doganali Komuni u magħmula mill-għeneb; sajder, perries, inbejjed tal-frott u oħrajn ta' din ix-xorta, miksuba mill-frott minbarra mill-għeneb, sew jekk ikun semi-gassjat jew iggassjat; xorb ibbażat fuq għasel iffermentat

1 % vol.

3. Xorb li jkollu frott imxarrab jew partijiet ta' pjanti

1,5 % vol.

4. Kull xorb ieħor li fih aktar minn 1,2% bil-volum ta' alkoħol

0.3 % vol.


ANNESS X

KONSUM REFERENZJALI

Parti A – Konsum referenzjali ta' kuljum ta' vitamini u minerali (adulti)

1.  Vitamini u minerali li jistgħu jiġu dikjarati u kemm hu rakkomandat li għandu jittieħed kuljum minnhom (RDAs)

Vitamin A (µg)

800

Klorur (mg)

800

Vitamin D (µg)

5

Calcium (mg)

800

Vitamin E (mg)

12

Phosphorus (mg)

700

Vitamina K (µg)

75

Iron (mg)

14

Vitamin C (mg)

80

Magnesium (mg)

375

Thiamin (Vitamina B1) (mg)

1,1

Zinc (mg)

Ram (mg)

10

1

Riboflavin (mg)

1,4

Manganiżju (mg)

2

Niacin (mg)

16

Fluworidu (mg)

3,5

Vitamin B6 (mg)

1,4

Selenju (µg)

55

Aċidu foliku (µg)

200

Kromju (µg)

40

Vitamina B12 (µg)

2,5

Molibdenu (µg)

50

Bijotina(µg)

Jodju (µg)

150

Pantothenic acid (mg)

50

6

Potassju (mg)

2000

2.  Ammont sinifikanti ta' vitamini u minerali

Ġeneralment, 15 % ta' l-ammont rakkomandat speċifikat fil-punt 1 mogħti b“100 g jew 100 ml jew għal kull pakkett jekk il-pakkett ikun fih porzjon wieħed biss għandu jitqies meta jiġi deċiż x'jikkostitwixxi ammont sinifikanti.

Parti B – Konsum referenzjali ta' kuljumta' enerġija u nutrijenti magħżula minbarra vitamini u minerali (adulti)(1)

Enerġija jew nutrijent

Konsum Referenzjali

Enerġija

▌(2000 kcal)

Proteini

80 g

Xaħam totali

70 g

Saturati

20 g

Karboidrati

230 g

Zokkor

90 g

Melħ

6 g

(1)1 L-ammonti ta' konsum referenzjali huma valuri indikattivi; se jiġu definiti b'mod aktar dettaljat mill-Awtorità Ewropea għas-Sikurezza tal-Ikel.


ANNESS XI

FATTURI TA' KONVERŻJONI

Fatturi ta' konverżjoni biex tiġi kkalkulata l-enerġija

Il-valur ta' enerġija li jrid jiġi dikjarat għandu jiġi kkalkulat permezz tal-fatturi ta' konverżjoni li ġejjin:

‐ karboidrati (ħlief polyols)

4 kcal/g ▌

‐ polyols

2,4 kcal/g ▌

‐ proteini

4 kcal/g ▌

‐ xaħam

9 kcal/g ▌

‐ salatrims

6 kcal/g ▌

‐ alkoħol (ethanol)

7 kcal/g ▌

‐ aċidu organiku

3 kcal/g ▌


ANNESS XII

ESPRESSJONI U PREŻENTAZZJONI TAD-DIKJARAZZJONI DWAR IN-NUTRIZZJONI

Parti A – Espressjoni tad-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni

L-unitajiet li jridu jintużaw fid-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni għandhom ikunu dawn li ġejjin:

‐ enerġija

Kj u kcal

‐ xaħam

grammi (g)

‐ karboidrati

‐ fajber

‐ proteini

‐ melħ

‐ vitamini u minerali

l-unitajiet speċifikati fil-punt 1 tal-Parti A ta' l-Anness X

‐ sustanzi oħrajn

unitajiet kif jixraq għas-sustanzi individwali konċernati

Parti B – Ordni ta' preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni tal-komponenti ta' karboidrati u xaħam

1.  Fejn il-polyols u/jew il-lamtu huma dikjarati, din id-dikjarazzjoni għandha tiġi inkluża fl-ordni li ġejja:

karboidrati

g

li minnu:

‐ zokkor

g

‐ polyols

g

‐ lamtu

g

2.  Fejn l-ammont u/jew tip ta' aċtu tax-xaħam hu dikjarat, din id-dikjarazzjoni għandha tiġi inkluża fl-ordni li ġejja:

xaħam

g

li minnu:

‐ saturati

g

‐ trans fats

g

‐ mono-unsaturates

g

‐ polyunsaturates

g

Parti C – Ordni ta' preżentazzjoni ta' enerġija u nutrijenti li jidhru f'dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni

L-ordni tal-preżentazzjoni ta' l-informazzjoni ta' l-enerġija u n-nutrijenti, kif jixraq, għandha tkun kif ġej:

enerġija

▌kcal

xaħam

g

saturati

g

zokkor

g

melħ

g

proteini

g

karboidrati

g

fajber

g

Transfats naturali

g

transfats artifiċjali

g

enerġija

▌ kcal

mono-unsaturates<0}

{0>g<}100{>g<0}

{>polyunsaturates<0}

{0>g<}100{>g<0}

polyols<0}

{0>g<}100{>g<0}

kolesterol<0}

{0>g<}100{>g<0}

>lamtu<0}

{0>g<}100{>g<0}

vitamini u minerali<0}

>l-unitajiet speċifikati fil-punt 1 tal-Parti A tal-Anness XI<0}

sustanzi oħrajn<0}

unitajiet kif jixraq għas-sustanzi individwali konċernati<0}

Avviż legali - Politika tal-privatezza