Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2692(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0348/2010

Συζήτηση :

PV 16/06/2010 - 4
CRE 16/06/2010 - 4

Ψηφοφορία :

PV 16/06/2010 - 8.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0223

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 402kWORD 127k
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
ΕΕ 2020
P7_TA(2010)0223RC-B7-0348/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ 2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 11ης Φεβρουαρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποίησε η Επιτροπή σχετικά με την ’ΕΕ 2020’ και το αποτέλεσμα της διαβούλευσης αυτής (SEC(2010)0116),

–  έχοντας υπόψη την εκ μέρους της Επιτροπής αξιολόγηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας (SEC(2010)0114),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τίτλο ’Επτά μέτρα για την επιτυχή υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση’,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2010 με θέμα την ΕΕ 2020(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της συνεχιζόμενης σοβαρότητας της χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, είναι πολύ υψηλές οι προσδοκίες όσον αφορά την έγκριση, τον Ιούνιο 2010, της νέας στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αύξηση της ανεργίας, η οποία μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει έως και 28 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, εάν δεν δοθεί η κατάλληλη πολιτική απάντηση μεσοπρόθεσμα, προκαλώντας ως εκ τούτου τεράστιες δυσκολίες σε κοινωνικό και ανθρώπινο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει εξανεμίσει εκατομμύρια θέσεων εργασίας και έχει επιδεινώσει την εργασιακή ανασφάλεια,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας και η εξάντληση φυσικών πόρων επιτάσσουν ένα πιο βιώσιμο μοντέλο παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής και οι δηλώσεις του Συμβουλίου σχετικά με πτυχές του περιεχομένου της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020, όπως οι πρωταρχικοί στόχοι, οι εμβληματικές προτάσεις, τα ’σημεία συμφόρησης’ και οι δείκτες έχουν πολύ γενικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να πρέπει η Επιτροπή να προτείνει επειγόντως λεπτομερέστερα σχέδια για να διευκρινιστεί με ποιο τρόπο οι πρωτοβουλίες αυτές θα εφαρμοστούν επιτυχώς και να υποβάλει τα σχέδια αυτά στο Κοινοβούλιο,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να υπάρξουν αποτελέσματα, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Ευρώπης πρέπει να επιμερίζονται με καλά οργανωμένο τρόπο μεταξύ του ευρωπαϊκού, του εθνικού, του περιφερειακού και των τοπικών επιπέδων διακυβέρνησης, ότι όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης πρέπει να χαρακτηρίζονται από βέλτιστη ποιότητα και λογοδοσία και όλες οι σημαντικές κινητήριες δυνάμεις της αλλαγής - επιχειρήσεις και πανεπιστήμια που συνεργάζονται στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και με την κοινωνία των πολιτών - θα πρέπει να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στο νέο μηχανισμό επίτευξης των στόχων,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημασία να ληφθούν υπόψη η δημογραφική κρίση και οι συνέπειές της και ότι δεν πρέπει να θυσιαστούν οι μελλοντικές γενιές προκειμένου να διατηρηθούν οι κεκτημένες παροχές της προηγούμενης γενιάς,

Γενικές παρατηρήσεις

1.  εκφράζει την απογοήτευσή του για τα κύρια στοιχεία της νέας στρατηγικής για την ΕΕ του 2020 που συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 26 Μαρτίου 2010· παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αντλήσει διδάγματα από την παρούσα κρίση και να καθορίσει μια πραγματικά μακρόπνοη, φιλόδοξη και συνεκτική στρατηγική·

2.  ζητεί η στρατηγική για την ΕΕ του 2020 να υπακούει σε μία ευρύτερη πολιτική αντίληψη για το μέλλον της ΕΕ ως ανταγωνιστικής, κοινωνικής και αειφόρου Ένωσης που θέτει στο επίκεντρο των πολιτικών της τον άνθρωπο και την προστασία του περιβάλλοντος·

3.  εκτιμά ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις προωθώντας διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτιστοποίηση των δημόσιων δαπανών, την περιστολή της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της θέσης των πολιτών, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, την προώθηση νομοθεσίας φιλικότερης προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και την παροχή ευκαιριών στους πολίτες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους·

4.  αναγνωρίζει ότι, για να αποφευχθούν τυχόν απαντήσεις στην κρίση του ευρώ που θα κατέληγαν σε μια μακρά περίοδο οικονομικής στασιμότητας, η Ένωση θα πρέπει ταυτόχρονα να εφαρμόσει μια στρατηγική που θα επιταχύνει τη βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση, με παράλληλες μεταρρυθμίσεις για την αποκατάσταση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η εύθραυστη διαδικασία ανάκαμψης που βρίσκεται σε εξέλιξη πρέπει να αντικατοπτρίζεται πλήρως στη νέα στρατηγική για το 2020, με τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής ατζέντας πολιτικής και με την πλήρη ενσωμάτωση της μακροοικονομικής πολιτικής στη στρατηγική, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η απαραίτητη δημοσιονομική εξυγίανση δεν θα υπονομεύσει τη στρατηγική·

6.  θεωρεί λυπηρό το ότι το Κοινοβούλιο, ως θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των πολιτών της Ευρώπης, δεν έχει κληθεί να γνωμοδοτήσει για τους δείκτες που θα αποτελέσουν τη βάση του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων για την ΕΕ του 2020· προτρέπει το Συμβούλιο να εγκρίνει τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 στη συνεδρίασή του του Ιουνίου 2010, αλλά επιμένει ότι το Συμβούλιο δεν θα πρέπει να εγκρίνει τελικές αποφάσεις για τα βασικά μέσα, τους στόχους και τους δείκτες της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 έχει στρατηγική χωρίς να τη δέουσα διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν· φρονεί δε, στο ίδιο πνεύμα, ότι τα εθνικά κοινοβούλια, οι περιφέρειες, οι δημοτικές αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι και οι ΜΚΟ πρέπει επίσης να αναμειχθούν ενεργά στον καθορισμό και την υλοποίηση της στρατηγικής·

Σημεία συμφόρησης και πρωταρχικοί στόχοι

7.  σημειώνει τους πέντε πρωταρχικούς στόχους που συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το ποσοστό απασχόλησης, την έρευνα και την ανάπτυξη, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τα επίπεδα εκπαίδευσης και την κοινωνική ένταξη· τονίζει ότι αυτοί οι πρωταρχικοί στόχοι θα πρέπει να διατυπώνονται στο πλαίσιο μιας συγκροτημένης και συνεκτικής στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης που θα συνδυάζει τα προγράμματα πολιτικής στον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα·

Επανεκκίνηση της ενιαίας αγοράς

8.  υπογραμμίζει ότι η ενιαία αγορά είναι μία από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της ευρωπαϊκής μεγέθυνσης και ότι εξακολουθεί να χρήζει πλήρους ολοκλήρωσης· επισημαίνει ότι η διατήρηση ορισμένων εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων επιτάσσει περαιτέρω προσπάθειες από την πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, προκειμένου να δημιουργηθεί μια δίκαιη, καλύτερη, πιο ανταγωνιστική και πιο αποτελεσματική ενιαία αγορά·

9.  τονίζει ότι είναι σημαντικό το ελεύθερο εμπόριο και η πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά να εξακολουθήσουν να αποτελούν τον πυρήνα στη χάραξης πολιτικής και να αποφευχθεί οιαδήποτε στροφή προς τον προστατευτισμό, δεδομένου ότι η ακμή των καινοτόμων επιχειρηματικών και εταιρειών μπορεί να επιτευχθεί σε μια ελεύθερη και παγκόσμια αγορά·

10.  τονίζει ότι απαιτούνται πιο θαρραλέες πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και για την καλύτερη αποδοχή της από τους πολίτες· εκφράζει, ως εκ τούτου, την ικανοποίησή του για την έκθεση του Mario Monti η οποία, όπως και το ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στις 20 Μαΐου 2010(2), που περιέχει ενδιαφέρουσες προτάσεις για την οικοδόμηση συναίνεσης και την υλοποίηση μιας ισχυρότερης ενιαίας αγοράς·

11.  πιστεύει ότι, για τη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς, η Επιτροπή οφείλει να παρουσιάσει μια δέσμη ξεκάθαρων πολιτικών προτεραιοτήτων μέσω μιας ’Πράξης περί Ενιαίας Αγοράς’ που θα πρέπει να καλύπτει τόσο τις νομοθετικές όσο και τις μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία μιας άκρως ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·

ΜΜΕ σε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς

12.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει κίνητρα και να ενθαρρύνει τις ΜΜΕ και την επιχειρηματικότητα, δεδομένου ότι αποτελούν ζωτικό παράγοντα για τη διατήρηση και τη δημιουργία απασχόλησης, ότι η ΕΕ πρέπει να περιορίσει τις διοικητικές και ρυθμιστικές επιβαρύνσεις και να απλουστεύσει τους κανόνες προκειμένου να μπορούν οι ΜΜΕ να αναπτύσσονται ταχύτερα, εμπορευόμενες ελεύθερα τα προϊόντα/υπηρεσίες τους σε περισσότερα από 500 εκατομμύρια καταναλωτές στην ενιαία αγορά της ΕΕ, καθώς και ότι απαιτείται περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία που έχει η επίτευξη της πλήρους εφαρμογής της ’Πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις’, μέσω πολιτικών προσπαθειών σε όλα τα επίπεδα·

13.  υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αναζωογόνηση της οικονομικής και της αειφόρου ανάπτυξης και ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις περαιτέρω προσπάθειες στον τομέα της μεταρρύθμισης, όπως φιλική προς τις ΜΜΕ νομοθεσία, δημιουργία ενός ζωντανού περιβάλλοντος για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση· εκτιμά επιπλέον ότι η στρατηγική για την ΕΕ του 2020 θα πρέπει να περιλαμβάνει στόχους και πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση της αύξησης των επιπέδων των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών στις εταιρείες·

14.  υπενθυμίζει ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις συχνά συμβάλλουν στην καταπολέμηση της ανεργίας και ότι η δημιουργία μιας επιχείρησης είναι σε πολλές περιπτώσεις ένας τρόπος επιτυχίας παρά την κοινωνική αδράνεια, ότι πρώτη προϋπόθεση για την ανάπτυξη των ΜΜΕ είναι η ικανότητά τους να συγκεντρώσουν επαρκείς πόρους για τις δραστηριότητές τους και ότι η διατήρηση των μηχανισμών εγγυήσεων για τις ΜΜΕ, οι δυναμικές δεύτερες αγορές και ένας τραπεζικός τομέας που προωθεί την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρώπη αποτελούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ΜΜΕ·

Ο στόχος της απασχόλησης

15.  επαναλαμβάνει ότι η απασχόληση υψηλής ποιότητας πρέπει να αποτελέσει κύρια προτεραιότητα της στρατηγικής για το 2020 και ότι μια μεγαλύτερη έμφαση στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών εργασίας και στις κοινωνικές συνθήκες είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις στον τομέα της απασχόλησης· ζητεί, ως εκ τούτου, μια νέα ατζέντα για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας·

16.  πιστεύει ότι η νέα στρατηγική πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην αξιοπρεπή εργασία, όπου περιλαμβάνεται και η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, και στη διασφάλιση της επανένταξης στην αγορά εργασίας των ατόμων που προς το παρόν αποκλείονται από αυτή·

17.  εκτιμά ότι η νέα στρατηγική πρέπει να ενθαρρύνει τις αγορές εργασίας που βελτιώνουν τα κίνητρα και τις συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους, αυξάνοντας, παράλληλα, τα κίνητρα προκειμένου οι εργοδότες να προσλαμβάνουν και να διατηρούν προσωπικό·

Ο στόχος της έρευνας

18.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν το συνολικό στόχο του 3% του ΑΕγχΠ για την Ε&Α· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων συνέργειας μεταξύ της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής και της χρηματοδότησης για την Ε&Α και να διασφαλίσουν ότι τα μέσα αυτά μεταφράζονται σε καινοτομία που προσφέρει πραγματικά οφέλη στην κοινωνία·

19.  υπογραμμίζει ότι τα μείζονα σχέδια Ε&Α, οι καίριες επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, η νέα αρμοδιότητα της ΕΕ στην πολιτική του διαστήματος, καθώς και η χρηματοδότηση της πολιτικής καινοτομίας της ΕΕ, απαιτούν μεστή, αξιόπιστη και βιώσιμη οικονομική στήριξη από την ΕΕ ώστε να εκπληρωθούν οι καίριοι στόχοι της Ένωσης για το 2020·

20.  επισημαίνει ότι η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει περαιτέρω τις δυνατότητές της όσον αφορά την ειδίκευση των εργαζομένων, τις επιστήμες, την έρευνα και την τεχνολογία και, συνεπώς, την ικανότητά της να καινοτομεί, ως βασικά στοιχεία της ανταγωνιστικότητας, και ότι το τρίγωνο της γνώσης πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο της στρατηγικής για την ΕΕ του 2020·

21.  εκτιμά ότι, για να καταστεί η ευρωπαϊκή έρευνα πιο αποτελεσματική, έχει ζωτική σημασία ο καλύτερος εξορθολογισμός των υφιστάμενων δομών, ενώ θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πιο φιλικό προς την έρευνα και την καινοτομία επενδυτικό κλίμα τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα· καλεί την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ιδίως για τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου·

Στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια

22.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πρωταρχικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση στερούνται φιλοδοξίας και, συνεπώς, δεν είναι προσανατολισμένοι στην ανάληψη ηγετικού ρόλου σε ένα κόσμο που αντιμετωπίζει ένα φάσμα κλιματικών αλλαγών και απογύμνωσης σε φυσικούς πόρους, με τα παγκόσμια οικοσυστήματα να βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης· ζητεί, ως εκ τούτου, την άμεση και ταυτόχρονη έγκριση των ακόλουθων δεσμευτικών στόχων για την ΕΕ:

   α) στόχος για την εγχώρια μείωση των αερίων θερμοκηπίου κατά 30% για το 2020 και για ουσιαστική περαιτέρω μείωση μακροπρόθεσμα, υπό την προϋπόθεση ότι οι άλλες χώρες είναι επίσης έτοιμες να δεσμευτούν για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων·
   β) στόχος για τη βελτίωση της διαχείρισης των πόρων·
   γ) στόχος για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20% και για αύξηση του μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20% τουλάχιστον μέχρι το 2020, με παράλληλη άρση των τεχνικών και μη εμποδίων στην περαιτέρω ανάπτυξη βιώσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ως πρώτο βήμα στην προσπάθεια επίτευξης μιας οικονομίας υψηλής απόδοσης χωρίς CO2 μέχρι το 2050, που θα βασίζεται κατά κύριο λόγο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·
   δ) μετρήσιμοι στόχοι που θα επιδιώκουν να αναστείλουν την απώλεια υπηρεσιών οικοσυστήματος και βιοποικιλότητας και στην αποκατάστασή τους, όπου είναι εφικτό, μέχρι το 2020·

Ο στόχος της εκπαίδευσης

23.  λαμβάνει γνώση του πρωταρχικού στόχου για τη βελτίωση της εκπαίδευσης· εκφράζει τη λύπη του για την απουσία στόχων εκπεφρασμένων σε αριθμούς και παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ορίσει ως στόχο το 100% για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σαφείς ποιοτικούς στόχους και δείκτες για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση·

24.  ζητεί από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τους φιλόδοξους στόχους που καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο ’Ευρώπη 2020’ σύμφωνα με τους οποίους, έως το 2020, τα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου πρέπει να είναι κάτω από 10% της ηλικιακής ομάδας και 40% τουλάχιστον του πληθυσμού θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση·

25.  τονίζει την ανάγκη για ισχυρές πολιτικές διά βίου μάθησης σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να υποστηρίζονται οι ευκαιρίες για κατάρτιση και να παρέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής· επισημαίνει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί ο αριθμός των ενεργών ατόμων στην αγορά εργασίας και να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη·

Ο στόχος της φτώχειας

26.  εμμένει στην άποψη ότι η στρατηγική για την ΕΕ του 2020 πρέπει να συμπεριλάβει ως στόχο τη μείωση κατά 50% της φτώχειας στην ΕΕ και επισημαίνει ότι η πλειονότητα των Ευρωπαίων που ζουν σήμερα σε συνθήκες φτώχειας ή που κινδυνεύουν να περιπέσουν σε τέτοιες συνθήκες είναι γυναίκες, ιδιαίτερα ηλικιωμένες, μετανάστριες, μητέρες μονογονικών οικογενειών και άτομα που παρέχουν φροντίδα·

27.  επικροτεί το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτείνει ως προτεραιότητα την κοινωνική ένταξη, ιδιαίτερα μέσω της μείωσης της φτώχειας, και τονίζει την ανάγκη για σαφείς στόχους και πρωτοβουλίες· θεωρεί ότι ο στόχος αυτός είναι ένας από τους κύριους στόχους της στρατηγικής για την ΕΕ του 2020· ζητεί να υπάρξει μια φιλόδοξη μακροπρόθεσμη στρατηγική κατά της φτώχειας με μακρόπνοους στόχους για τη μείωση της φτώχειας, την κοινωνική ένταξη, μεταξύ άλλων για τις γυναίκες, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, καθώς και για την καταπολέμηση του φαινομένου των εργαζόμενων φτωχών· τονίζει ότι απαιτείται ένας στόχος για τη μείωση του αριθμού των νοικοκυριών ανέργων·

Ισότητα των φύλων

28.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι πρωταρχικοί στόχοι που ορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν περιλαμβάνουν την ισότητα των φύλων· ζητεί την κατάρτιση προγράμματος για την ισότητα των φύλων με σκοπό την εξάλειψη της ψαλίδας των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών και την εξασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην πολιτική, με παράλληλη προώθηση των ευκαιριών σταδιοδρομίας για τις γυναίκες· τονίζει την ανάγκη για καλύτερες συνθήκες με στόχο το συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής·

Εμβληματικές πρωτοβουλίες
Εμβληματική πρωτοβουλία: ’Ένωση καινοτομίας’

29.  εκτιμά ότι η επιτυχής έκβαση της νέας βασικής πρωτοβουλίας ’Η ΕΕ της καινοτομίας’ είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της οικονομίας της γνώσης· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει το συνολικό ποσό του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που προορίζεται για έρευνα και καινοτομία·

30.  υπογραμμίζει πόσο σημαντικά στοιχεία είναι η απλούστευση της χρηματοδότησης της έρευνας και της αναπτυξιακής χρηματοδότησης και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας για τις επιχειρήσεις της γνώσης και για την ενθάρρυνση νέων ευκαιριών απασχόλησης·

31.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τις προϋποθέσεις εφαρμογής καινοτομιών, μέσω π.χ. της δημιουργίας ενιαίου ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας· υποστηρίζει ότι προγράμματα που θέτουν ως στόχο την καθ’ όλα θεμιτή τόνωση της ανταγωνιστικότητας και την οικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας δεν λειτουργούν σωστά και εκτιμά ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των πανεπιστημίων και των πολυεθνικών στα ευρωπαϊκά προγράμματα·

32.  φρονεί ότι πρέπει να προσδιοριστούν ρητώς στόχοι για μέσα συμβατής με τις ΜΜΕ χρηματοδότησης που θα διασφαλίσουν ψηφιακή διαλειτουργικότητα και πρόσβαση και ότι σε αυτούς θα πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε στόχοι της ΕΕ για την οικολογική καινοτομία·

33.  θεωρεί ότι στο θέμα της προώθησης της καινοτομίας μέσω των δημόσιων συμβάσεων υπάρχει σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν έμφαση στη σημασία των καινοτόμων δημόσιων συμβάσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ε&Α, στο ρόλο που διαδραματίζει για την τόνωση της έρευνας που βασίζεται στις ΜΜΕ και στις δυνατότητες που έχει για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή·

Εμβληματική πρωτοβουλία: ’Νεολαία σε κίνηση’

34.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ορίσει επίσης τη νεολαία ως βασική προτεραιότητα για τον προϋπολογισμό του 2011 και έχει εκφράσει με σαφήνεια την πρόθεσή του για περαιτέρω οικονομική υποστήριξη όλων των σημαντικών προγραμμάτων του τομέα·

35.  τονίζει ότι, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υψηλής ανεργίας μεταξύ των νέων, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην εξασφάλιση κατάρτισης και ευκαιριών απασχόλησης για κάθε νέο, στη μείωση των κατώτατων ορίων για την ένταξη των νέων σε μια πρώτη απασχόληση και στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα προωθούν το επιχειρηματικό πνεύμα μεταξύ των νέων σε όλες τις φάσεις της εκπαίδευσης

36.  θεωρεί ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανάπτυξη και ότι πρέπει, συνεπώς, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη συνέχεια στη διαδικασία της Μπολόνια και στην υλοποίηση των συμφωνημένων αρχών από τα κράτη μέλη σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης·

Εμβληματική πρωτοβουλία: ’Ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη’

37.  χαιρετίζει τις πρόσφατες φιλόδοξες προτάσεις της Επιτροπής για την ψηφιακή ατζέντα και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις πρωτοβουλίες αυτές·

38.  τονίζει τις τεράστιες δυνατότητες απασχόλησης που προσφέρει ο τομέας ΤΠΕ και τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει στο να καταστήσει την Ευρώπη οικονομία με αποδοτική χρήση πόρων και ενέργειας· επισημαίνει ότι ο ανταγωνισμός στο συγκεκριμένο τομέα προάγει την καινοτομία και τονίζει την ανάγκη για ανταγωνιστικές αγορές, ανοικτές σε νέους φορείς που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων τεχνολογιών· τονίζει τη σημασία της συνέχισης των προσπαθειών για την πρόσβαση όλων των πολιτών και καταναλωτών στις σταθερές και κινητές επικοινωνίες ευρείας ζώνης παντού στον κόσμο και σε υψηλές ταχύτητες, με δίκαιους όρους και σε ανταγωνιστικές τιμές, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν κάθε διαθέσιμο πολιτικό μηχανισμό για να επιτύχουν την ευρυζωνική πρόσβαση για όλους τους ευρωπαίους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών στόχων για την κάλυψη ευρείας ζώνης και υψηλής ταχύτητας, καθώς και ειδικά προγράμματα για την αύξηση της εγγραμματοσύνης των παιδιών στους υπολογιστές με τη χρήση υπολογιστών στα σχολεία·

39.  σημειώνει ότι η ψηφιακή ατζέντα της Ευρώπης θα έχει σημαντική επίπτωση στους τομείς του πολιτισμού, των μέσων ενημέρωσης και της εκπαίδευσης και ότι, συνεπώς, απαιτείται μάλλον ενιαία παρά τομεακή θεώρηση· εκτιμά ότι έχει ζωτική σημασία να δοθεί προσοχή στην επίδραση των νέων μέσων ενημέρωσης, π.χ. μέσω δέσμευσης για την προώθηση της ηλεκτρονικής κατάρτισης, και στο θέμα του επιγραμμικού περιεχομένου σε σχέση με την εσωτερική αγορά, οικονομικές και τεχνικές πτυχές, σε όλες τις πολιτικές πρωτοβουλίες που έχουν σχέση με την ψηφιακή ατζέντα·

40.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ελεύθερη κυκλοφορία ψηφιακών υπηρεσιών σήμερα παρεμποδίζεται από τους κατακερματισμένους κανόνες που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο·

41.  θεωρεί ότι η δημιουργική βιομηχανία διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του ψηφιακού περιβάλλοντος για την προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας στην ΕΕ·

Εμβληματική πρωτοβουλία: ’Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους’

42.  εκτιμά ότι τα περιβαλλοντικά στοιχεία της στρατηγικής για την ΕΕ του 2020 είναι, σε γενικές γραμμές, πολύ άτονα και πρέπει να ενισχυθούν· συνιστά στους βασικούς στόχους της στρατηγικής να ενσωματωθούν σαφείς και μετρήσιμοι περιβαλλοντικοί στόχοι, με έμφαση στην αναχαίτιση του ρυθμού μείωσης της βιοποικιλότητας·

43.  εκτιμά ότι η στρατηγική για την ΕΕ του 2020 θα πρέπει να επιδιώξει την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων της ΕΕ για μείωση κατά 80% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050, κυρίως μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και του περιορισμού της σπατάλης, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να μειωθεί το κόστος·

44.  εκτιμά ότι η βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα ολόκληρης της στρατηγικής και ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις επιπτώσεις των συνεχών αυξήσεων των τιμών του πετρελαίου και της μειωμένης προσφοράς πολύτιμων μετάλλων που είναι ζωτικής σημασίας για την ηλεκτρονική τεχνολογία εν γένει και για την παραγωγή ηλεκτρικών συσσωρευτών προοριζόμενων για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ειδικότερα·

45.  θεωρεί ότι πρέπει να επιδιωχθεί με δυναμικό τρόπο η καινοτομία προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της βελτίωσης του περιβάλλοντος, της αποδοτικής χρήσης των φυσικών πόρων και της μείωσης του κόστους και ότι η θέσπιση νόμιμων στόχων και η καθιέρωση ρυθμιστικών μέτρων είναι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι για την προαγωγή αυτής της καινοτομίας·

46.  εκτιμά ότι οι κανόνες για τη διάθεση των κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν ώστε να συνυπολογίζεται η ανάγκη προαγωγής των καινοτομιών που περιορίζει το κόστος και βελτιώνει τη χρήση φυσικών πόρων·

Εμβληματική πρωτοβουλία: ’Καθαρή και αποδοτική ενέργεια’

47.  υπογραμμίζει ότι οι αειφόρες διαδικασίες παραγωγής σε συνδυασμό με την αποδοτικότητα των πόρων και μια ολοκληρωμένη ενεργειακή πολιτική, και η περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα επιτρέψει στην ΕΕ όχι μόνο να επιτύχει τους στόχους της στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, αλλά και να διατηρήσει ισχυρούς παραγωγικούς μηχανισμούς στην Ευρώπη και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση·

48.  αποδοκιμάζει την έλλειψη οιασδήποτε φιλοδοξίας για την ανάπτυξη μιας πραγματικά κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής στη στρατηγική για την ΕΕ του 2020· τονίζει ότι, μολονότι μια λειτουργούσα εσωτερική αγορά αποτελεί καίριο στόχο για την Ευρώπη – και ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ταχεία εφαρμογή της τρίτης ενεργειακής δέσμης – η υπερβολική έμφαση σε αυτή την πτυχή της ενεργειακής πολιτικής της Ευρώπης αποβαίνει εις βάρος των δύο άλλων στόχων της ’αειφόρου ανάπτυξης’ και της ’ασφάλειας του εφοδιασμού'· υπενθυμίζει ότι η εσωτερική αγορά δεν μπορεί να εξετασθεί χωριστά από την εξωτερική διάσταση και ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική για να έχει πραγματική επιρροή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια σε προσιτές τιμές·

49.  τονίζει ότι η ενεργειακή απόδοση δεν είναι μόνο το φθηνότερο μέσο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας, αλλά μπορεί να δημιουργήσει επίσης σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας μέχρι το 2020· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν την ενεργειακή απόδοση στην κορυφή της ατζέντας της ΕΕ, και μάλιστα σε επίπεδο προϋπολογισμού· ζητεί, ειδικότερα, να ενταθεί η εφαρμογή της ήδη υφισταμένης νομοθεσίας και να υποβληθεί μια επίκαιρη και φιλόδοξη πρόταση για το Νέο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης, περιλαμβανομένης αναθεώρησης της οδηγίας περί ενεργειακών υπηρεσιών και της εισαγωγής δεσμευτικού στόχου για την ενεργειακή απόδοση·

50.  επισημαίνει ότι, για να αντιμετωπισθεί η κλιματική αλλαγή, θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές πριν και μετά το 2020· οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των ενεργειακών δικτύων της Ευρώπης, ένα πραγματικά ευρωπαϊκό έξυπνο ενεργειακό υπερδίκτυο, πράσινους διαδρόμους, διασυνδέσεις, την ολοκλήρωση του προγράμματος Galileo, πράσινη τεχνολογία, ηλεκτρονική περίθαλψη (e-health), το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T) και ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας και στην ευρυζωνικότητα· επισημαίνει επιπλέον ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας και να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ταχέως την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια προκειμένου να τονωθεί η οικονομική μεγέθυνση, το άνοιγμα της αγοράς και η ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και να βελτιωθεί η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ· εκτιμά ότι οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν ζωτική σημασία για την τόνωση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς και για την ενσωμάτωση ενός όλο και μεγαλύτερου μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς επίσης και για την ανάπτυξη περαιτέρω μεγάλων έργων υποδομής στις τρίτες χώρες, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Μεσογείου και της Ευρασίας· επισημαίνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν τις καλύτερες εγχώριες πηγές ενέργειας της ηπείρου μας και ζητεί, για το λόγο αυτό, μια φιλόδοξη υλοποίηση των μέτρων των κρατών μελών μέλη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας·

51.  υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επενδύσει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις υφιστάμενες υποδομές στον τομέα των μεταφορών, όπως το ΤΕΝ-Τ, για την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και τη δημιουργία αειφόρου και διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών· ζητεί τη διασύνδεση μεταξύ μέσων μεταφοράς και την ευφυή χρήση της εφοδιαστικής δεδομένου ότι, για να μειωθεί η χρήση άνθρακα στον τομέα των μεταφορών και να καταστεί ο τομέας αειφόρος, θα απαιτηθούν καινοτομίες, νέες τεχνολογίες και οικονομικοί πόροι·

Εμβληματική πρωτοβουλία: ’Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης’

52.  υποστηρίζει ένθερμα μια βιομηχανική πολιτική που θα δημιουργεί το καλύτερο περιβάλλον για τη διατήρηση και την ανάπτυξη μιας ισχυρής, ανταγωνιστικής και διαφοροποιημένης βιομηχανικής βάσης στην Ευρώπη· επιδοκιμάζει, και υπογραμμίζει, το γεγονός ότι μια τέτοια πολιτική καλύπτει το βιομηχανικό τομέα στο σύνολό του και έχει ως κύριο στόχο να δημιουργήσει το σωστό πλαίσιο·

53.  ζητεί να υπάρξει μετασχηματισμός της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέσω μιας αειφόρου ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής προσανατολισμένης στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της ενεργειακής εξοικονόμησης και της χρήσης των πόρων· πιστεύει ότι η αειφόρος ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας απαιτεί εντατικό διάλογο με εργοδότες και εργαζόμενους· επαναλαμβάνει ότι η εν λόγω μετάβαση θα απαιτήσει επίσης μέτρα για να βοηθηθεί η μετάβαση των εργαζομένων σε μια νέα περιβαλλοντικά αειφόρο οικονομία·

54.  τονίζει ότι η ΕΕ του 2020 αναμένεται ότι θα αποκαλύψει το κόστος και τα οφέλη από τη μετατροπή σε μια βιώσιμη, ενεργειακά αποδοτική οικονομία και επισημαίνει ότι η διευκόλυνση της προσαρμογής της βιομηχανίας στις διαρθρωτικές αλλαγές αποτελεί στόχο της Ένωσης και των κρατών μελών·

55.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τη στήριξη των τεχνολογιών παραγωγής καθαρής, βιώσιμης και αποδοτικής ενέργειας με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, χρηματοδότηση που απαιτεί συνολικά τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ ετησίως από τον προϋπολογισμό της ΕΕ επί πλέον των όσων δαπανώνται μέσω του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την επίδειξη (FP7) και του προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) από το 2010 και μετά· ζητεί σε αυτό το πλαίσιο την επείγουσα κατάρτιση ενός χρονοδιαγράμματος χρηματοδότησης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τις πιστώσεις που θα αναλάβουν να χορηγήσουν, ώστε να διασφαλιστεί ότι από το 2010 θα αρχίσουν να ρέουν οι πιστώσεις για τις διάφορες πρωτοβουλίες του Σχεδίου SET, καθώς και των συμπληρωματικών πρωτοβουλιών·

Εμβληματική πρωτοβουλία: ’Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας’

56.  εκτιμά ότι πρέπει να εξετασθεί το θέμα της μείωσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμια κλίμακα και ότι, έχοντας κατά νου τις προβλεπόμενες μακροπρόθεσμες ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό, οφείλουμε να στρέψουμε το βλέμμα πέρα από την κρίση και να αναζητήσουμε ευρωπαϊκά συστήματα που θα επιτρέψουν την εισροή μεταναστών ’της γνώσης’ και θα αποτρέψουν τη ’φυγή ευρωπαϊκών εγκεφάλων'·

57.  πιστεύει ότι κεντρικά σημεία πολιτικής πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και η προώθηση ενός αποτελεσματικού συνδυασμού των επαγγελματικών προσόντων με τις ανάγκες της αγοράς και ότι, προς τούτο, πρέπει να διευκολυνθεί η διασυνοριακή κινητικότητα φοιτητών και ερευνητών, με προγράμματα ανταλλαγών, και να υποστηριχθούν οι περίοδοι πρακτικής άσκησης για να βελτιωθεί η διεθνής ελκυστικότητα των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· εκτιμά ότι η δέσμευση της Ευρώπης υπέρ της εκπαίδευσης θα πρέπει να λάβει συγκεκριμένη μορφή στη στρατηγική για την ΕΕ του 2020 και επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να συμπεριλάβει στη στρατηγική για την ΕΕ του 2020 ποσοτικούς στόχους για την εκπαίδευση·

58.  καλεί α κράτη μέλη, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να εγκρίνουν έως τα τέλη του έτους μια φιλόδοξη στρατηγική πράσινων θέσεων εργασίας, με την οποία θα δημιουργηθούν οι συνθήκες πλαίσιο που θα επιτρέψουν την αξιοποίηση των δυνατοτήτων απασχόλησης μιας πιο βιώσιμης οικονομίας που βασίζεται στις δεξιότητες και στην καινοτομία και θα εξασφαλισθεί ότι η μετάβαση σε αυτή την οικονομία υποστηρίζεται με κατάρτιση, διά βίου μάθηση και κοινωνική ασφάλιση για όλους·

Εμβληματική πρωτοβουλία: ’Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας’

59.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για μια πλατφόρμα κατά της φτώχειας, αλλά τονίζει ότι η καταπολέμηση της φτώχειας πρέπει να ενταθεί· εκτιμά, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η στρατηγική για την ΕΕ του 2020 πρέπει να περιλαμβάνει ρητά φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των ανισοτήτων και, πιο συγκεκριμένα, του χάσματος μεταξύ πλούσιων και φτωχών· εκτιμά, συνεπώς, ότι η φτώχεια πρέπει να υπολογίζεται ως ’σχετική φτώχεια’ ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός εκείνων που απειλούνται από αποκλεισμό·

60.  εκτιμά ότι η επιλογή των δεικτών για τη φτώχεια και την κοινωνική ένταξη πρέπει να αντικατοπτρίζει την ανάγκη να μειωθεί η φτώχεια με την ένταξη των ατόμων, κυρίως των γυναικών, στην αγορά εργασίας· ζητεί, επομένως, την ανάπτυξη νέων μέσων για τη μέτρηση της σχέσης μεταξύ αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και φτώχειας σε ατομικό επίπεδο· τονίζει ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι καίρια στοιχεία στη διαδικασία κοινωνικής ένταξης·

Πολιτική συνοχής

61.  θεωρεί ότι μια ισχυρή και καλά χρηματοδοτούμενη πολιτική συνοχής, η οποία θα καλύπτει όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, πρέπει να συμβαδίζει απόλυτα με τη στρατηγική για την ΕΕ του 2020 και ότι η πολιτική αυτή, με την οριζόντια προσέγγισή της, αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής για την ΕΕ του 2020, καθώς και για την επίτευξη της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής· συνιστά, συνεπώς, οι κανόνες εφαρμογής της πολιτικής της συνοχής να απλοποιηθούν περαιτέρω, προκειμένου να καταστεί φιλική προς τους χρήστες, να υπάρχει λογοδοσία και μια προσέγγιση που θα ανταποκρίνεται περισσότερο στις μελλοντικές προκλήσεις και στον κίνδυνο οικονομικής κρίσης·

62.  θεωρεί ότι η παγκόσμια κρίση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία για την επανίδρυση της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς ως μοντέλο μιας κοινωνίας που βασίζεται στην αειφορία, την αλληλεγγύη, τη γνώση, την ουσιαστική μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ότι η στρατηγική για την ΕΕ του 2020 θα πρέπει να αναπτύξει το δυναμικό απασχόλησης για τη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία·

Κοινή Γεωργική Πολιτική

63.  επισημαίνει ότι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μέχρι το 2013 και μια βιώσιμη στρατηγική για τα δάση θα πρέπει να εξετασθούν στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ΕΕ του 2020· είναι πεπεισμένο ότι με το σωστό πλαίσιο πολιτικής και με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, η γεωργία και η δασοκομία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε μια συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική σχεδιασμένη έτσι ώστε να διασφαλίζει την οικονομική ανάκαμψη, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενωσιακή και παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, διατηρώντας το αγροτικό τοπίο που αντιπροσωπεύει το 90% της επικράτειας της ΕΕ, διασφαλίζοντας την προστασία των θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές, εξασφαλίζοντας οφέλη για το περιβάλλον και συμβάλλοντας σημαντικά στην αναζήτηση εναλλακτικών πόρων·

Εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

64.  τονίζει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην εξωτερική διάσταση της στρατηγικής για την ΕΕ του 2020· παροτρύνει την Επιτροπή να υιοθετήσει ευρύτερη και πιο συνολική προσέγγιση στην εξωτερική της δράση σύμφωνα με την αρχή της ΕΕ περί συνεκτικότητας των πολιτικών για την ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την εμπορική της στρατηγική για την ΕΕ του 2020 για να προαγάγει τις βασικές αξίες της Ένωσης, όπως είναι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και οι θεμελιώδεις ελευθερίες καθώς και η προάσπιση του περιβάλλοντος·

65.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να διαμορφώσει την εμπορική στρατηγική της για την ΕΕ του 2020 κατά τρόπον ώστε να μετατρέψει την εμπορική πολιτική της ΕΕ σε πραγματικό όχημα δημιουργίας θέσεων εργασίας και αειφόρου ανάπτυξης παγκοσμίως, και ότι θα πρέπει να προβλέψει την έγκαιρη διεξαγωγή ανοιχτού διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ για τη μετά τη Ντόχα εποχή, ιδιαίτερα δε τον καθορισμό κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων και τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ·

o
o   o

66.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0053.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0186.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου